Sunteți pe pagina 1din 5

S.C. ____________________ S.R.L.

APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
PENTRU ŞOFER

Art. 1. Nu vor fi angajate şi repartizate pe postul de şofer decât persoane care:


– au certificat de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule sau
posedă permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte
vehiculul pe care îl vor conduce sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de
circulaţie;
– au fost examinate medical şi în urma examinării s-a certificat că au starea de
sănătate şi calităţile fizice necesare unui conducător auto;
– în cazul celor care nu deţin certificat de atestare profesională, au fost evaluaţi
psihologic şi în urma examinării a rezultat că au capacităţile psihice solicitate în
activitatea de conducere a autovehiculelor.

Art. 2. (1) Pentru persoanele care ocupă postul de şofer, conducerea unităţii va lua măsuri
pentru a asigura examinarea lor medicală şi evaluarea psihologică periodic, în conformitate cu
prevederile legislaţiei sanitare.
(2) Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule
se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice.
(3) Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în laboratoare de specialitate autorizate din
cadrul instituţiilor abilitate sau de către psihologi cu drept de liberă practică, autorizaţi în condiţiile
legii.

Art. 3. Instruirea periodică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a şoferilor se realizează


la un interval de 30 de zile calendaristice.
1
Art. 4. (1) Se interzice utilizarea autovehiculelor care nu îndeplinesc următoarele condiţii
tehnice:
– dispozitivul de pornire automată să fie în stare de funcţionare;
– volanul să nu aibă joc mai mare de 150;
– piesele mecanismului de direcţie să nu prezinte defecţiuni şi uzuri;
– puntea faţă şi puntea (punţile) spate să nu prezinte deformări sau alte defecţiuni
la elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
– elementele suspensiei să nu prezinte defecţiuni;
– rulmenţii roţilor să nu aibă jocuri care depăşesc limitele stabilite în prescripţiile
tehnice şi funcţionale ale acestora;
– sistemul de alimentare a autovehiculelor să nu aibă scurgeri de carburant sau fisuri,
fiind interzise orice fel de improvizaţii;
– carburatorul (pompa de injecţie) să fie bine fixat şi reglat, astfel încât să nu fie
posibile scurgeri de combustibil;
– rezervorul de carburant să fie prevăzut cu capac bine fixat şi asigurat, care să nu se
deschidă în timpul mersului, iar suporturile de susţinere şi colierele de fixare a
rezervorului să nu prezinte fisuri;
– instalaţia electrică a autovehiculului să fie în stare bună; sunt interzise legăturile
improvizate, cablurile neizolate, siguranţele necalibrate, lipsa capacelor de
protecţie etc., care pot provoca scurtcircuite;
– bateria acumulatoare să fie în stare bună, bine fixată, acoperită şi asamblată în
aşa fel încât bacurile să nu se spargă în timpul mersului;
– releele regulatoarelor de tensiune şi de curent să fie bine reglate şi izolate faţă
de exterior;
– sistemele de frânare să fie reglate corect şi în stare bună de funcţionare;
– compresorul de aer să fie în stare bună de funcţionare, astfel încât să asigure
presiunea şi debitul corespunzătoare de aer, potrivit tipului anvelopei şi
autovehiculului;
– anvelopele să fie de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni şi să nu prezinte
deformaţii ce indică dezlipiri sau ruperi ale straturilor compo-nente, iar presiunea să
fie cea prescrisă de fabricant; nu se vor folosi anvelope cu banda de rulare uzată
peste limita prevăzută de fabricant; se interzice folosirea pe axa din faţă a
2
anvelopelor reşapate;
– jantele şi cercurile elastice să nu prezinte deformaţii ca urmare a uzurii şi a
loviturilor şi să fie bine fixate cu piuliţele respective;
– ţeava de evacuare a gazelor arse să fie în stare bună, fără fisuri sau garnituri
defecte şi prevăzută cu amortizor de zgomot;
– parbrizul şi celelalte geamuri să fie în stare bună şi curate; se interzice înlocuirea
geamurilor cu geamuri care nu corespund instrucţiunilor constructorului sau cu
geamuri care nu sunt corect fixate; parbrizul trebuie să fie prevăzut cu
ştergătoare în stare bună de funcţionare.
(2) Conducătorii auto trebuie să întreţină şi să exploateze autovehiculele în
conformitate cu specificaţiile din cartea tehnică şi cu reglementările interne ale unităţii.

Art. 5. (1) Înainte de plecarea în cursă, conducătorii auto trebuie să verifice:


– instalaţia de alimentare cu carburant, instalaţia electrică, instalaţia de evacuare a
gazelor arse (eşapate), instalaţia de încălzire, sistemul de direcţie, semnalizare,
rulare şi frânare;
– existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare;
– starea geamurilor, a uşilor, buna lor închidere şi funcţionare;
– existenţa oglinzilor retrovizoare, starea şi amplasarea lor.
(2) În urma verificării, conducătorul auto trebuie să confirme, prin semnătură pe foaia de
parcurs, că autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic.
(3) Atunci când constată că nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice necesare pentru
utilizarea în siguranţă a vehiculului, şoferul nu va pleca în cursă cu autovehiculul respectiv şi va
informa şeful ierarhic direct superior despre defecţiunea ivită.

Art. 6. Se interzice conducerea autovehiculului de către şofer, dacă lucrătorul:


– are permisul de conducere suspendat;
– nu a efectuat examinarea periodică medicală şi psihologică;
– se află sub influenţa alcoolului, a produselor şi substanţelor stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora.

Art. 7. Înainte de plecarea în cursă, conducătorii auto se vor informa asupra condiţiilor
deosebite de trafic: polei, mâzgă, ceaţă, blocaje, trasee închise etc.
3
Art. 7.1. Pe teritoriul unităţii, conducătorii auto trebuie:
– să respecte traseele stabilite de acces la/de la drumurile publice, precum şi
traseele interioare;
– să parcheze vehiculele numai în locurile stabilite de conducerea unităţii;
– să respecte marcajele şi semnalizările care limitează viteza de circulaţie a
mijloacelor de transport pe teritoriul unităţii.
Art. 8. (1) La parcarea autovehiculelor în incinta unităţii sau în afara acesteia, conducătorii
auto trebuie să ia următoarele măsuri:
– să asigure distanţa de manevrare în siguranţă dintre autovehicule şi între acestea
şi construcţii;
– să oprească motorul;
– să frâneze autovehiculul;
– să scoată cheile din contact;
– să închidă şi să asigure prin încuiere uşile autovehiculului.
(2) Se interzice părăsirea autovehicului, ca şi dormitul în autovehicul cu motorul în
funcţiune.
(3) La locul de parcare sunt interzise:
– efectuarea probelor de frânare în mers;
– alimentarea cu combustibil sau lubrifianţi;
– aruncarea cârpelor îmbibate cu substanţe inflamabile;
– parcarea autovehiculelor cu rezervoare de benzină fisurate sau sparte, cu buşoane
lipsă sau neetanşe.

Art. 9. Ieşirea autovehiculelor din parcare şi din incinta unităţii se va face cu faţa. Dacă acest
lucru nu este posibil şi când vizibilitatea este redusă, ieşirea pe drumurile publice se va realiza prin
pilotare.

Art. 10. Urcarea şi coborârea altor persoane în/din autovehicul trebuie să se facă
numai în timpul staţionării acestuia, sub supravegherea şoferului.
Art. 11. (1) La deplasarea pe drumurile publice, şoferii vor respecta dispoziţiile
prezentelor instrucţiuni.
(2) Conducătorii auto trebuie să respecte itinerariul programat al cursei.
4
Art. 12. După terminarea programului de lucru, şoferul este obligat să parcheze
mijlocul de transport la locul stabilit, să îl asigure şi să sesizeze eventualele defecţiuni.

Art. 13. Cheile autovehiculelor parcate se vor păstra, în afara programului de lucru, la
poartă sau în locurile stabilite de conducere.

Art. 14. (1) După alimentarea autovehiculului cu combustibil, şoferul va şterge de pe


rezervor combustibilul scurs şi va închide bine buşonul rezervorului.
(2) În timpul alimentării cu combustibil va menţine pistonul pompei de
alimentare sprijinit de gura de alimentare a rezervoarelor.
(3) Este interzisă alimentarea carburatorului cu benzină prin turnare liberă.

Art. 15. După spălarea autovehiculului, conducătorul auto va verifica funcţionarea


frânelor mergând pe o anumită distanţă cu viteză redusă, acţionând uşor frânele până
când acestea se încălzesc şi apa se evaporă.
Art. 16. Este interzisă încredinţarea autovehiculului altor persoane, chiar dacă sunt
autorizate pentru conducerea acestuia, fără avizul conducătorului ierarhic superior.
Art. 17. În timpul funcţionării autovehiculului, se interzice conducătorului acestuia să
lase vehiculul fără supraveghere, să stea de vorbă sau să permită altor persoane
manipularea comenzilor. Dacă trebuie să părăsească vehiculul, îl va opri din funcţionare şi îl
va bloca prin introducerea în una din viteze sau în marşarier, luând cheile din contact şi
închizând uşile maşinii cu cheia sau prin sistemul de închidere automată.
Art. 18. Şoferul va proceda la pornirea motorului şi la manevrarea autovehiculului
numai după ce s-a asigurat că nu se găsesc persoane sub sau în apropierea maşinii.
Art. 19. În relatia cu clientii, conducătorul auto trebuie să vorbească si să se poarte
civilizat.
Intocmit: