Sunteți pe pagina 1din 40

GHID de Raportare a informa]iilor

referitoare la ambalaje
[i de[euri de ambalaje
ECO-ROM Ambalaje
2

Introducere
Care este temeiul legal
Cine are obliga]ia de a raporta informa]ii
Ce informa]ii se raporteaz` [i în ce format
Cum se identific` informa]iile de raportat
Când se transmit informa]iile
Cui se transmit informa]iile
Transmiterea de informa]ii în conformitate
cu prevederile OUG 196/2005
Raportarea informa]iilor c`tre
ECO-ROM AMBALAJE;
Raportarea informa]iilor c`tre AFM
Transmiterea de informa]ii în conformitate
cu prevederile Ordinului 794/2012
Transmiterea de informa]ii în conformitate
cu prevederile HG 856/2002
Date limit` de raportare
Sanc]iuni
Sunte]i produc`tor sau importator
de produse ambalate [i ambalaje
de desfacere?

În cazul în care r`spunsul este afirmativ, acest ghid v` este


dedicat.
Documentul î[i propune s` clarifice anumite aspecte privind
obliga]iile lunare [i anuale de raportare ale operatorilor
economici responsabili, atât c`tre ECO-ROM AMBALAJE SA,
cât [i c`tre autorit`]ile de mediu.
ECO-ROM Ambalaje
3

INTRODUCERE

CARE este temeiul legal?

Piesele de legisla]ie care impun transmiterea de informa]ii c`tre


anumite entit`]i [i cu o anumit` frecven]` sunt:
OUG 196/2005 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare privind
Fondul pentru Mediu
Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor
referitoare la ambalaje [i de[euri de ambalaje
HG 856/2002 privind eviden]a gestiunii de[eurilor [i pentru
aprobarea listei cuprinzând de[eurile, inclusiv de[eurile
periculoase

CINE are obliga]ia raport`rii cantit`]ii de ambalaje


introduse pe pia]`?

Conform art. 16 din HG 621/2005, operatorii economici, persoane


juridice romåne, care

• produc sau import` produse ambalate;

• produc sau import` ambalaje de desfacere;

• supraambaleaz` produse ambalate;

sunt responsabili pentru întreaga cantitate de de[euri generat`


de ambalajele pe care le introduc pe pia]a na]ional`.
ECO-ROM Ambalaje
4

CE date se raporteaz`?

Fiecare din operatorii economici men]iona]i mai sus raporteaz`


cantit`]ile de ambalaje pentru care sunt responsabili, astfel:

• produc`torii sau importatorii de produse ambalate sunt


responsabili pentru de[eurile de ambalaje primare, secundare
[i ter]iare folosite la ambalarea produselor lor;

• produc`torii sau importatorii de ambalaje de desfacere sunt


responsabili pentru de[eurile generate de respectivele ambalaje;

• operatorii economici care supraambaleaz` produse ambalate


individual \n vederea revånz`rii/redistribuirii sunt responsabili
pentru de[eurile generate de ambalajele secundare [i ter]iare
pe care le introduc pe pia]a na]ional`.

CUM se identific` informa]iile cu privire


la ambalajele introduse pe pia]`?

Pentru a identifica ce fel de informa]ii trebuie raportate, este


necesar` identificarea momentului când aceste ambalaje pentru
care sunte]i responsabili au fost introduse pe pia]`.

Prin introducerea pe pia]a na]ional` a unui ambalaj se în]elege


ac]iunea de a face disponibil pe pia]`, pentru prima dat`, un
produs ambalat sau un ambalaj de desfacere.

! ATEN}IE
• Ambalajele produselor [i, respectiv, ambalajele
de desfacere fabricate \n România se declar` \n
momentul livr`rii produselor c`tre beneficiari.
• Ambalajele produselor [i, respectiv, ambalajele
de desfacere introduse pe pia]a na]ional` din afara
spa]iului comercial romånesc, fie c` sunt importate,
fie c` sunt achizi]ionate din spa]iul UE, se declar`
la momentul cånd aceste produse ajung pe teritoriul
na]ional.
ECO-ROM Ambalaje
5

• Ambalajele produselor achizi]ionate din afara


României destinate consumului propriu se declar` \n
momentul achizi]iei, adic` la momentul când aceste
produse ajung pe teritoriul na]ional.
• Ambalajele produselor fabricate, \n baza unui
contract, exclusiv pentru un operator economic care
\[i aplic` denumirea, marca sau alt semn distinctiv
pe produs se declar` de c`tre de]in`torul m`rcii.

! ATEN}IE!

NU SE DECLAR~ ambalajele produselor exportate [i ale pro-


duselor aflate \n tranzit pe teritoriul Romåniei.

Mai multe informa]ii privind introducerea pe pia]a na]ional` a


produselor ambalate [i a ambalajelor de desfacere, precum [i
introducerea pe pia]` sub marca proprie g`si]i în „Ghidul Legislativ”.

CÂND se transmit informa]ii?

Frecven]a de raportare este lunar` sau anual`, în func]ie de tipul


de informa]ii transmise [i destinatarul acestora. Un sumar al acestora
se g`se[te la finalul acestui ghid.

CUI se transmit informa]ii?


C`tre ECO-ROM AMBALAJE
• lunar, se transmit informa]ii cu privire la cantitatea total` de
ambalaje introdus` pe pia]` [i transferat` în sistem, precum
[i cantitatea de ambalaje primare.
• anual, se transmit informa]ii detaliate cu privire la cantitatea
de ambalaje de desfacere, ambalaje reutilizabile [i ambalaje cu
con]inut periculos introduse pe pia]`.
ECO-ROM Ambalaje
6

CUI se transmit informa]ii?


C`tre Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM)
• lunar, se transmit informa]ii cu privire la cantit`]ile de
ambalaje introduse pe pia]` [i, respectiv, modul de îndeplinire
a obiectivelor (utiliza]i raportul de îndeplinire a obiectivelor
pus la dispozi]ie de c`tre ECO-ROM AMBALAJE)
• anual, se comunic`, pân` cel târziu la data de 25 ianuarie
a fiec`rui an, inten]ia de a îndeplini în mod individual, în
totalitate sau par]ial, obiectivele de valorificare [i reciclare

C`tre Agen]ia teritorial` pentru Protec]ia Mediului


• anual, cei care î[i îndeplinesc în mod individual obiectivele
comunic`, pân` cel târziu la data de 25 februarie a fiec`rui an,
informa]ii cu privire la cantitatea de ambalaje introdus` pe
pia]` [i modul de îndeplinire a obiectivelor.
ECO-ROM Ambalaje
7

Transmiterea de informa]ii \n conformitate


cu prevederile OUG 196/2005

Îndeplinirea obiectivelor prev`zute în Anexa nr. 3 din


OUG 196/2005 de c`tre operatorii economici responsabili
pentru introducerea de ambalaje pe pia]` se poate face:

• individual, prin gestionarea de[eurilor de ambalaje rezultate


de la ambalajele proprii pe care le introduc pe pia]a na]ional`
sau
• prin transfer de responsabilitate c`tre ECO-ROM AMBALAJE.

Indiferent de metoda aleas`, operatorii economici trebuie


s` ating` cel pu]in ]intele minime de reciclare stabilite
pentru fiecare tip de material de ambalare, precum [i
]intele globale de reciclare [i valorificare aplicabile
întregii cantit`]i de ambalaj introdus pe pia]`.

Raportarea informa]iilor c`tre ECO-ROM AMBALAJE;

În situa]ia în care se opteaz` pentru transferul


responsabilit`]ii c`tre ECO-ROM AMBALAJE, furnizarea
informa]iilor necesare derul`rii contractului se face în
sistem on-line, printr-o pagin` securizat` aferent` fiec`rei
companii afiliate sistemului Punctul Verde.
Accesul se face prin autentificare, utilizând „user”-ul [i
„parola” generat` fiec`rei companii în parte în momentul
semn`rii contractului.
ECO-ROM Ambalaje
8

Pe aceast` pagin` se transmit lunar informa]ii privind


cantitatea de ambalaje introdus` pe pia]` [i, de asemenea,
se primesc rapoartele lunare de îndeplinire a obiectivelor
de reciclare [i valorificare a de[eurilor de ambalaje.

Etapele pe care trebuie s` le urma]i pentru accesarea


paginii securizate în vederea realiz`rii raport`rilor lunare
[i a citirii rapoartelor lunare de îndeplinire a obiectivelor
sunt urm`toarele:
I. Accesare site www.ecoromambalaje.ro;
II. Accesare „Pagina Membrilor”;
III. Pentru trimiterea datelor – accesa]i c`su]a
„Transmiterea cantit`]ilor lunare de ambalaje
introduse pe pia]a na]ional`”;
IV. Pentru citirea raportului de \ndeplinire a obiectivelor –
accesa]i c`su]a „Raportul lunar de \ndeplinire
a obiectivelor de valorificare [i reciclare”;
ECO-ROM Ambalaje
9

V. Accesare zona securizat` folosind „username”


[i „password” comunicate dup` \nregistrarea
contractului;
VI. Autentificare pe pagina securizat` a companiei
folosind „user-ul” [i „parola” generate special
pentru fiecare companie \n parte [i comunicat`
dup` \nregistrarea contractului.

! FOARTE IMPORTANT
NU s`ri]i niciun pas de logare [i folosi]i caracterele
corespunz`toare, a[a cum sunt generate.
ECO-ROM Ambalaje
10

Raportarea cantit`]ii de ambalaje introdus` pe pia]`, \n sis-


temul on-line de transmitere a datelor, se face completånd
rubricile tabelului de mai jos. (exemplu – luna martie 2012)

Se raporteaz`, pe coloana „cantitate”, întreaga cantitate


de ambalaje introdus` pe pia]` în luna anterioar` celei
în care se face raportarea, exprimat` în kg, f`r` zecimale,
pe tipuri de materiale de ambalare (sticl`, PET, PE, PP,
PVC, PS, hârtie-carton, hârtie-carton pentru lapte [i suc,
o]el, aluminiu, lemn).
ECO-ROM Ambalaje
11

La baza calculului cantit`]ii de ambalaje raportate stau


documentele de intrare/ie[ire a m`rfurilor:
în cazul produc`torilor: facturi de livrare, note de consum
etc.
în cazul importatorilor: facturi de achizi]ie, packing list
etc. În cazul în care nu exist` o defalcare a ambalajelor
pe tip de material, încadrarea se face prin determin`ri
directe, respectiv cânt`riri.

! ATEN}IE

Din cantitatea total` de ambalaje introdus` pe pia]`, trebuie iden-


tificat` [i raportat` cantitatea de ambalaje primare.

Ambalaj primar: ambalaj de vânzare – ambalaj conceput


[i realizat pentru a îndeplini func]ia de unitate de
vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator,
în punctul de achizi]ie.

(Exemple de ambalaje primare: butelia PET, flaconul de


[ampon, cutia de ciocolat` etc.)

Aten]ie: paletul nu este ambalaj primar, ci este ambalaj de


transport (ter]iar). Mai multe informa]ii despre ambalajele
primare [i cum pute]i s` le identifica]i, g`si]i în „Ghidul
Ambalaje Primare”.

! ATEN}IE

Raportarea cantit`]ii de ambalaje introdus` pe pia]` se face lunar,


pân` cel târziu pe data de 15, ora 17:00 a fiec`rei luni, pentru luna
anterioar` lunii în care se face raportarea.
În caz contrar sunt prelucrate în sistem cantit`]ile estimate conform
anexei 6.1 la contract.
ECO-ROM Ambalaje
12

În situa]ia în care, pentru o anumit` lun`, a]i raportat


o cantitate de ambalaje eronat`, ave]i posibilitatea
rectific`rii acestei erori.
Raportarea rectificativ` se face tot în sistemul on-line
de transmitere a cantit`]ilor de ambalaje lunare, urmând
pa[ii de mai sus, cu men]iunea c` se selecteaz` luna care
se dore[te a se modifica. În acel moment apare automat
men]iunea „rectificativ`”, apoi se introduc cantit`]ile
de ambalaje corecte.

! ATEN}IE

Raportarea rectificativ` înlocuie[te raportarea ini]ial`!

Tot pe pagina securizat` a fiec`rei companii se primesc


rapoartele lunare privind modul de îndeplinire a obiective-
lor de reciclare [i valorificare a de[eurilor de ambalaje.

! ATEN}IE

Raportul de îndeplinire a obiectivelor este


postat pe site, pe pagina securizat` a fiec`rei
companii pe data de 20 a fiec`rei luni.
ECO-ROM Ambalaje
13

RAPORTAREA INFORMA}ILOR C~TRE


ADMINISTRA}IA FONDULUI PENTRU MEDIU

Obliga]ia transmiterii lunare a declara]iei c`tre AFM


revine fiec`rui operator economic care introduce pe pia]a
na]ional` bunuri ambalate [i ambalaje de desfacere
(art. 10, alin. (3) din OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu).
La completarea declara]iilor c`tre AFM, se utilizeaz`
date privind cantit`]ile de ambalaje introduse pe pia]`
[i cantit`]ile de de[euri de ambalaje reciclate de c`tre
ECO-ROM AMBALAJE, informa]ii cuprinse în raportul
lunar pus la dispozi]ia membrilor afilia]i sistemului
Punctul Verde.

! ATEN}IE

Declararea lunar` a îndeplinirii obiectivelor c`tre


Administra]ia Fondului pentru Mediu se face pân` pe
data de 25 a lunii urm`toare celei în care se desf`[oar`
activitatea.

În cazul neîndeplinirii obiectivului anual de valorificare


[i reciclare a de[eurilor de ambalaje, se pl`te[te o penali-
tate de 2 lei/kg pentru diferen]a dintre obiectivul anual
[i obiectivul efectiv realizat de c`tre operatorii economici
responsabili. Plata acestei penalit`]i se face anual, pân`
la data de 25 ianuarie a anului urm`tor.

Formularul declara]iei se editeaz` folosind programul


informatic elaborat [i pus la dispozi]ia contribuabililor,
în mod gratuit, de c`tre Administra]ia Fondului pentru
Mediu, la adresa http://www.afm.ro.
ECO-ROM Ambalaje
14

Declara]ia se editeaz` de c`tre contribuabili pe suport de


hârtie, în dou` exemplare, se semneaz`, se [tampileaz`.
Un exemplar se depune în original la sediul Administra]iei
Fondului pentru Mediu sau se transmite cu confirmare
de primire, iar cel de-al doilea exemplar se p`streaz` la
sediul operatorului economic împreun` cu confirmarea
de primire.

Pentru înregistrarea contribuabilului în baza de date


a AFM [i generarea formularului declara]iei se parcurg
urm`toarele etape:

Completarea datelor de identificare ale pl`titorului:


se înscrie denumirea operatorului economic în rubrica
„denumire”;
se înscrie codul de înregistrare fiscal` sau codul unic
de înregistrare în rubrica „cod de identificare fiscal`”.
OBS. Înscrierea cifrelor în caset` se face cu aliniere
la dreapta.
ECO-ROM Ambalaje
15

În situa]ia în care contribuabilul este înregistrat ca


pl`titor de TVA, nu se completeaz` atributul RO.
se înscriu datele corespunz`toare domiciliului fiscal
al contribuabilului în rubrica „adresa”.
se înscriu datele corespunz`toare contului IBAN,
banca, numele reprezentatului contribuabilului [i
func]ia acestuia.

Completarea obliga]iilor bugetare:


se înscrie cu cifre arabe num`rul lunii la care se refer`
obliga]ia în rubrica „luna” (de exemplu: 03 pentru luna
martie);
se înscrie anul de raportare cu cifre arabe,
cu 4 caractere în rubrica „anul” (de exemplu: 2012);
se bifeaz` obliga]ia bugetar` (de exemplu 2 lei/kg –
ambalaje introduse pe pia]`).
ECO-ROM Ambalaje
16

! ATEN}IE

În situa]ia în care, pe lâng` obliga]ia îndeplinirii


obiectivelor de valorificare prin reciclare a de[eurilor
de ambalaje, ave]i [i alte obliga]ii de plat` c`tre AFM,
se completeaz` în acela[i formular al declara]iei toate
obliga]iile bugetare [i se depune o singur` declara]ie.

Completarea datelor privind cantit`]ile de ambalaje introduse


pe pia]a na]ional` de c`tre operatorii economici responsabili:

Se bifeaz` obliga]ia bugetar` corespunz`toare


(2 lei/kg – contribu]ia pentru ambalaje introduse pe pia]`)

PET

Se completeaz` în rubrica „tip material” denumirea


materialului de ambalaje introdus pe pia]a na]ional`
(de exemplu: sticl`, plastic, hârtie-carton, metal, lemn).
Materialele compozite se încadreaz` în func]ie
de materialul preponderent. În situa]ia în care se
ECO-ROM Ambalaje
17

introduc pe pia]` ambalaje din PET sau aluminiu,


acestea trebuie identificate separat.
În rubrica „Cantitate introdus` pe pia]` na]ional` (kg)”
se înscriu cu cifre arabe, pe tip de material,
în kilograme, cantitatea de ambalaje introdus`
pe pia]a na]ional` în perioada de raportare;
În rubrica „Cantitate valorificat` (kg)” se înscriu
cu cifre arabe, pe tip de material, în kilograme,
cantitatea de de[euri de ambalaje valorificate de
operatorii economici responsabili, astfel:
• În rubrica „cantitate valorificat prin reciclare (kg)”
se înscrie cu cifre arabe, pe tip de material,
în kilograme, cantit`]ile de de[euri de ambalaje
valorificate prin reciclare;
• În rubrica „cantitate valorificat` prin alte opera]iuni
de valorificare decât reciclarea (kg)” se înscrie cu
cifre arabe, pe tip de material, în kilograme,
cantitatea de de[euri de ambalaje valorificate prin
alt` opera]iune de valorificare decât reciclarea
(incinerare în instala]ii de incinerare cu recuperare
de energie).

! ATEN}IE
Dac` operatorii economici responsabili au
transferat integral responsabilitatea c`tre
ECO-ROM AMBALAJE, trebuie s` utilizeze pentru
completarea declara]iei c`tre Administra]ia
Fondului pentru Mediu datele privind cantit`]ile
de ambalaje [i de de[euri de ambalaje puse la
dispozi]ia acestora de c`tre ECO-ROM AMBALAJE
în raportul lunar de îndeplinire a obiectivelor.
ECO-ROM Ambalaje
18

! ATEN}IE
În situa]ia în care, pentru perioada de raportare, nu
rezult` cantit`]i de ambalaje sau de[euri de ambalaje
pentru care operatorii economici responsabili sunt
r`spunz`tori, se înscrie cifra zero (0) la pozi]ia cores-
punz`toare din declara]ie. {i în acest caz ave]i obliga]ia
transmiterii declara]iei c`tre Administra]ia Fondului
pentru Mediu!

DECLARA}IA RECTIFICATIV~

În cazul în care contribuabilii au declarat eronat


obliga]iile la Fondul pentru Mediu, în una sau mai multe
perioade de raportare, ace[tia pot rectifica obliga]iile
declarate eronat prin depunerea Declara]iei rectificative,
aferent` fiec`rei perioade pentru care s-a declarat eronat.
Declara]ia rectificativ` se completeaz` înscriindu-se corect
toate datele pentru perioada de raportare pentru care se
face rectificarea [i nu numai datele transmise ini]ial în
mod eronat.

! ATEN}IE: Declara]ia rectificativ` înlocuie[te


declara]ia depus` ini]ial.

Declara]ia rectificativ` trebuie s` fie înso]it`


de o adres` justificativ` din care s` rezulte
corectitudinea datelor înscrise în declara]ia
rectificativ`! (Ord. nr. 549/2006 pentru aprobarea
modelului [i con]inutului formularului „Declara]ie privind
obliga]iile la Fondul pentru Mediu” [i a instruc]iunilor
de completare [i depunere a acestuia, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare)
ECO-ROM Ambalaje
19

Declara]ia rectificativ` se editeaz` pe suport de hârtie [i


se depune în original sau se transmite cu confirmare de
primire c`tre Administra]ia Fondului pentru Mediu.

Completarea informa]iilor privind modul de calcul [i de plat`


al ecotaxei pentru pungile [i saco[ele pentru cump`r`turi,
cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale ob]inute
din resurse neregenerabile
Se bifeaz` obliga]ia bugetar` corespunz`toare
ecotaxa –
0,1 lei/bucat`

Obliga]ia de a calcula, a declara [i a pl`ti ecotaxa de 0,1


lei/bucat` revine operatorilor economici care introduc pe
pia]a na]ional`, fie din produc]ie proprie, fie din achizi]ii
din afara României, pungi [i saco[e pentru cump`r`turi,
cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale
ob]inute din resurse neregenerabile.

! ATEN}IE
Declararea [i plata ecotaxei se face trimestrial, pân` la data de
25 a lunii urm`toare trimestrului pentru care se face raportarea
(astfel, obliga]iile de plat` se completeaz`, se transmit [i se
pl`tesc în aprilie (pentru trim. I), iulie (pentru trim. II), octombrie
(pentru trim. III) [i ianuarie (pentru trim. IV al anului anterior).
ECO-ROM Ambalaje
20

Transmiterea de informa]ii în conformitate


cu prevederile Ordinului 794/2012

Au obliga]ia raport`rii anuale a cantit`]ilor de ambalaje


introduse pe pia]` [i a de[eurilor de ambalaje gestionate,
conform Ord. 794/2012 privind procedura de raportare
a datelor referitoare la ambalaje [i de[euri de ambalaje,
operatorii economici responsabili, astfel:
produc`tori [i importatori de produse ambalate;
produc`tori [i importatori de ambalaje de desfacere;
operatori economici care supraambaleaz` produse
ambalate.

Se pot identifica urm`toarele situa]ii:

A. Operatori economici care au transferat responsabilitatea


pentru întreaga cantitate de ambalaje introdus` pe pia]`
într-un an calendaristic c`tre ECO-ROM AMBALAJE SA

Ace[tia au obliga]ia de a transmite c`tre ECO-ROM


AMBALAJE toate datele necesare raport`rii anuale
privind cantitatea de ambalaje pentru care sunt
responsabili. (Ord. 794/20120 - art. 2, alin (3))

Aceste date se transmit pe formatul Anexei nr. 2B


din Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje [i de[euri de ambalaje:
ECO-ROM Ambalaje
21

Denumirea operatorului economic contractant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Localitatea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./Fax/E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod CAEN pentru activitatea aferent` raport`rii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.U.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada pentru care se realizeaz` raportarea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cantitatea de ambalaje introdus` pe pia]` (kilograme)

Semn`tura autorizat` [i [tampila Data: .......................................


operatorului economic autorizat
Numele [i prenumele: ..........................
........................................................................
Func]ia: .......................................................
ECO-ROM Ambalaje
22

Observa]ii:
• Cantitatea de ambalaje se raporteaz` în kilograme;
• Ambalajele se raporteaz` în func]ie de materialul din
coloana 0.
• Rubrica „altele” cuprinde numai alte materiale decât
cele nominalizate în coloana 0.
• Ambalajele din materiale compozite se raporteaz`
în func]ie de materialul preponderent.
• Rubrica „lemn” cuprinde atât lemnul, cât [i pluta.
• Pe coloana 1 se raporteaz` doar cantitatea de ambalaje de
desfacere destinate pie]ei na]ionale. (de ex.: pungi pentru
cump`r`turi din plastic [i hârtie, farfurii [i pahare de unic` folosin]`,
filme aderente, pungi de sendvi[uri etc.). Ambalajele de desfacere
pot proveni fie din import, fie din produc]ie na]ional`.
• Coloanele 2-7 cuprind date referitoare la cantitatea de
ambalaje aferent` produselor ambalate importate sau
fabricate în România, inclusiv ambalajele care con]in
ambalajele de desfacere introduse pe pia]a na]ional`.
• Pe coloana 2 (col 2= col 3 + col 5) se introduce cantitatea
total` de ambalaje introdus` pe pia]` [i reprezint` suma
dintre col. 3 (total cantitate ambalaje primare) [i col. 5
(total cantitate ambalaje secundare [i de transport)
• Coloana 3 cuprinde cantitatea total` de ambalaje primare
(de exemplu: flacoane PET, butelii de sticl` de vin, bere etc.) din
care trebuie identificat` în coloana 4 cantitatea de ambalaje
primare reutilizabile (de exemplu: butelii de sticl` de bere);
• Coloana 5 reprezint` totalul cantit`]ii de ambalaje secundare
[i de transport (de exemplu: navete din plastic pentru fructe [i
legume, folia pentru bax, folia strech pentru paletat, paletul etc.).
Din totalul cantit`]ii de ambalaje secundare [i de transport
trebuie determinat` [i eviden]iat` pe coloana 6 cantitatea
ECO-ROM Ambalaje
23

de ambalaje reutilizabile (de exemplu: naveta din material


plastic – ambalaj secundar reutilizabil; paletul – ambalaj ter]iar
(de transport) reutilizabil).
• Ambalajele reutilizabile se raporteaz` o singur` dat`,
atunci când sunt introduse în circuitul de umplere [i
livrate pentru prima dat` (mai multe informa]ii despre
modul de identificare [i raportarea a ambalajelor reutilizabile
g`si]i în „Ghidul Ambalaje Reutilizabile”)
• |n coloana 7 se introduce doar cantitatea de ambalaje
care au con]inut substan]e periculoase inscrip]ionate
ca atare portivit HG nr. 937/2010 privind clasificarea,
ambalarea [i etichetarea preparatelor periculoase;
• Aceste ambalaje sunt ambalaje primare [i se reg`sesc
[i în coloana 3.
Transmiterea datelor c`tre ECO-ROM AMBALAJE
se va face pân` pe data de 30 ianuarie a fiec`rui an,
pentru anul anterior celui în care se face raportarea.
ECO-ROM AMBALAJE va pune la dispozi]ia clien]ilor
s`i un sistem online de colectare a acestor date.

! ATEN}IE

Operatorii economici care au transferat în totalitate responsabili-


tatea c`tre ECO-ROM AMBALAJE NU au obliga]ia transmiterii
c`tre Agen]ia de Protec]ia Mediului a informa]iilor privind
cantitatea de ambalaje [i a de[eurilor de ambalaje gestionate.

Obliga]ia transmiterii acestor date c`tre autoritatea


de protec]ia mediului revine operatorului economic
autorizat pentru preluarea responsabilit`]ii, adic`
ECO-ROM AMBALAJE SA, pân` cel târziu în data de
25 februarie a fiec`rui an pentru anul anterior celui
pentru care se realizeaz` raportarea.
ECO-ROM Ambalaje
24

B. Operatori economici care î[i îndeplinesc în mod individual


obiectivele prev`zute în art. 16 alin (4) din HG 621/2005
privind gestionarea ambalajelor [i a de[eurilor de ambalaje,
cu modific`rile [i complet`rile ulterioare

Ace[ti operatori au obliga]ia de a raporta c`tre Agen]ia


Teritorial` de Protec]ia Mediului din jude]ul unde este
înregistrat sediul social al operatorului economic datele
cuprinse în Anexa nr. 1. (Ord. 794/2012 – art. 1 alin (1))

C. Operatori economici care au transferat obliga]iile, conform


prevederilor art. 16 din HG 621/2005 numai pentru o parte din
cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai
pentru o perioad` dintr-un an calendaristic

Aceast` categorie are obliga]ia de a raporta, pentru


cantit`]ile netransferate [i pentru cantit`]ile de ambalaje
aferente perioadei pentru care nu au transferat
obliga]iile, datele cuprinse în Anexa nr. 1, c`tre Agen]ia
Teritorial` de Protec]ia Mediului din jude]ul unde este
înregistrat sediului social al operatorului economic
(Ord. 794/2012 – art. 1 alin (2))

Raportarea informa]iilor se face conform tabelelor


urm`toare:

Observa]ie:

Modul de completare al datelor din tabelul nr. 1 este


identic cu cel al Anexei 2B [i a fost explicat la punctul A.
ECO-ROM Ambalaje
25

Denumirea operatorului economic contractant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Localitatea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./Fax/E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod CAEN pentru activitatea aferent` raport`rii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.U.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perioada pentru care se realizeaz` raportarea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabelul 1. Ambalaje introduse pe pia]a na]ional` (kilograme)

Semn`tura autorizat` [i [tampila Data: .......................................


operatorului economic autorizat
Numele [i prenumele: ..........................
........................................................................
Func]ia: .......................................................
ECO-ROM Ambalaje
26

Tabelul 2. De[euri de ambalaje gestionate (kilograme)

Semn`tura autorizat` [i [tampila Data: .......................................


operatorului economic autorizat
Numele [i prenumele: ..........................
........................................................................
Func]ia: .......................................................

! ATEN}IE

NU se includ în raportare datele referitoare la ambalajele


exportate [i cele aflate în tranzit pe teritoriul României.
ECO-ROM Ambalaje
27

Tabelul nr. 2 cuprinde date referitoare la cantitatea de


de[euri de ambalaje gestionate în mod individual:

• Coloana 0 cuprinde materialul de ambalare (sticl`, PET,


alte plastice, hârtie – carton, aluminiu, o]el, lemn [i
altele);

• Coloana 1 cuprinde date despre cantitatea de de[euri de


ambalaje încredin]ate unui operator economic autorizat
pentru activit`]i de colectare sau reciclare.

• Coloana 2 cuprinde denumirea operatorului economic


autorizat, iar pe coloana 3 se trece CUI-ul acestuia.

• În coloana 4 se men]ioneaz` opera]iunea la care a fost


supus de[eul de c`tre operatorul men]ionat în coloana
2. Identificarea opera]iunilor de valorificare se face
conform Anexei nr. 3 din Legea nr. 211/2011 privind
regimul de[eurilor. (de exemplu: R3 – reciclarea/valorificarea
substan]elor organice care nu sunt utilizate ca solven]i (inclusiv
compostarea [i alte procese de transformare biologic`).
Aceasta include [i gazeificarea [i piroliza care folosesc
componentele ca produse chimice; R4 – reciclarea/valorificarea
metalelor [i compu[ilor metalici etc.)

! ATEN}IE

• În cazul în care de[eurile de ambalaje sunt exportate


în vederea valorific`rii prin reciclare, se specific`
al`turi de denumirea operatorului economic [i ]ara de
destina]ie.
• De[eurile de ambalaje periculoase se completeaz`
într-un tabel distinct!
ECO-ROM Ambalaje
28

TERMENE LIMIT~ DE RAPORTARE

25 ianuarie a fiec`rui an – data limit` pân` la care


operatorii economici care î[i îndeplinesc în mod individual
obiectivele, în totalitate sau par]ial, prev`zute la art. 16,
alin (4) din HG nr. 621/2005, cu complet`rile [i
modific`rile ulterioare, sunt obliga]i s` comunice
aceasta c`tre Administra]ia Fondului pentru Mediu.

25 februarie a fiec`rui an – data limit` pân` la care


operatorii economici responsabili au obliga]ia de a
transmite datele pe suport de hârtie [i în format
electronic (.xls) protejat împotriva modific`rii datelor,
autorit`]ii teritoriale pentru protec]ia mediului din
jude]ul în a c`rui raz` teritorial` este înregistrat sediul
social al agentului economic.

(Exemplu: pentru un operator economic cu sediul social în jude]ul


Bra[ov, raportarea se transmite la APM Bra[ov, respectiv, pentru
un operator economic cu sediul social înregistrat în Bucure[ti,
raportarea se transmite la ARPM Bucure[ti.)

! ATEN}IE Companiile NU raporteaz` la Agen]ia


Na]ional` pentru Protec]ia Mediului.
ECO-ROM Ambalaje
29

Transmiterea de informa]ii în conformitate


cu prevederile HG 856/2002 –
EVIDEN}A GESTIUNII DE{EURILOR

Generatorii de de[euri, în concordan]` cu prevederile HG


856/2002 privind gestiunea de[eurilor [i pentru aprobarea
listei cuprinzând de[eurile, inclusiv de[eurile periculoase,
sunt obliga]i s` întocmeasc` o eviden]` a gestiunii
de[eurilor pentru fiecare tip de de[eu, în conformitate
cu modelul prev`zut în Anexa nr. 1.

Pentru gestiunea de[eurilor trebuie identificate toate


tipurile de de[euri generate în urma desf`[ur`rii
activit`]ii operatorilor economici generatori de de[euri
(de exemplu: de[euri de produc]ie, de[euri de ambalaje, de[euri
municipale amestecate, de[euri de construc]ii, de[euri rezultate
din demol`ri etc.).

Pentru completarea eviden]ei gestiunii de[eurilor, opera-


torii economici generatori de de[euri trebuie s` atribuie
fiec`rui de[eu un cod de de[eu, format din 6 cifre, cod
prev`zut în lista cuprinzând de[eurile din Anexa nr. 2.

Pentru codificarea unui de[eu conform listei de[eurilor


prev`zut` de Anexa nr. 2, agen]ii economici trebuie s`
respecte urm`toarea procedur`:
ECO-ROM Ambalaje
30

se identific` activitatea generatoare de de[euri din


cap. 01-12 sau 17-20;
se identific` subcapitolul în care se încadreaz` de[eul;
se identific`, în cadrul subcapitolului, de[eul în mod
individual, conform codului corespunz`tor, format
din 6 cifre;

! ATEN}IE se exclud codurile terminate cu 99

dac` de[eul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-


20, se examineaz` pentru identificarea de[eului cap.
13, 14 [i 15;
dac` de[eul nu este identificat nici în cap. 13, 14 [i
15, se examineaz` cap. 16;
dac` de[eul nu este identificat nici în cap. 16,
atunci se examineaz` pentru identificare codurile
cu termina]ia 99 – alte de[euri, corespunz`toare
activit`]ii din care provine de[eul.
(Exemple de coduri de de[euri: 15 01 01 – de[euri de ambalaje
de hârtie [i carton; 15 01 03 – de[euri de ambalaje din lemn;
17 01 07 – de[euri de amestecuri de beton, c`r`mizi, ]igle [i
materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06;
20 03 01 – de[euri municipale amestecate.)

În lista de[eurilor prev`zut` în Anexa nr. 2, de[eurile


periculoase sunt marcate cu asterix „*”
(de ex.: 15 01 10* – de[euri de ambalaje care con]in reziduuri
sau sunt contaminate cu substan]e periculoase).

! ATEN}IE

Dac` v` afla]i în situa]ia de a genera de[euri periculoase,


NU omite]i întocmirea eviden]ei gestiunii acestora!
ECO-ROM Ambalaje
31

! ATEN}IE

Opera]ia de valorificare [i de eliminare la care sunt


supuse de[eurile gestionate individual [i eviden]iate în
gestiunea de[eurilor la capitolul 3 [i 4 din Anexa nr. 1
trebuie men]ionat` în contractele comerciale încheiate
de operatorii economici generatori de de[euri [i ope-
ratorii economici autoriza]i pentru activit`]i de valorifi-
care sau eliminare a de[eurilor.

Pentru identificarea codurilor opera]iunilor de valorificare


[i eliminare se consult` Anexa nr. 2 [i 3 din Legea nr.
211/2012 privind gestiunea de[eurilor:

Anexa nr. 2 – Opera]iunile de eliminare


D 1 – depozitarea în sau pe sol, de exemplu, depozite
de de[euri [i altele asemenea;
D 2 – tratarea solului, de exemplu, biodegradarea de[eurilor
lichide sau a n`molurilor în sol [i altele asemenea;
D 3 – injectarea în adâncime, de exemplu, injectarea
de[eurilor care pot fi pompate în pu]uri, saline sau depozite
geologice naturale [i altele asemenea;
D 4 – acumulare la suprafa]`, de exemplu, depunerea
de de[euri lichide sau a n`molurilor în bazine, iazuri sau
lagune [i altele asemenea;
D 5 – depozite special construite, de exemplu, depunerea
în compartimente separate etan[e, care sunt acoperite [i
izolate unele fa]` de celelalte [i fa]` de mediul înconjur`tor
[i altele asemenea;
D 6 – evacuarea într-o mas` de ap`, cu excep]ia
m`rilor/oceanelor;
ECO-ROM Ambalaje
32

D 7 – evacuarea în m`ri/oceane, inclusiv eliminarea în


subsolul marin;
D 8 – tratarea biologic` neprev`zut` în alt` parte în
prezenta anex`, care genereaz` compu[i sau mixturi finale
eliminate prin intermediul uneia dintre opera]iunile
numerotate de la D 1 la D 12;
D 9 – tratarea fizico-chimic` neprev`zut` în alt` parte în
prezenta anex`, care genereaz` compu[i sau mixturi finale
eliminate prin intermediul uneia dintre opera]iunile
numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare,
uscare, calcinare [i altele asemenea;
D 10 – incinerarea pe sol;
D 11 – incinerarea pe mare. Aceast` opera]iune este
interzis` de legisla]ia Uniunii Europene [i de conven]ii
interna]ionale;
D 12 – stocarea permanent`, de exemplu, plasarea de
recipiente într-o min` [i altele asemenea;
D 13 – amestecarea anterioar` oric`rei opera]iuni
numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu exist`
niciun alt cod D corespunz`tor, aceasta include opera]iunile
preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea,
cum ar fi, printre altele, sortarea, sf`râmarea, compactarea,
granularea, uscarea, m`run]irea uscat`, condi]ionarea sau
separarea înainte de supunerea la oricare dintre opera]iunile
numerotate de la D 1 la D 12;
D 14 – reambalarea anterioar` oric`rei opera]iuni
numerotate de la D 1 la D 13;
D 15 – stocarea înaintea oric`rei opera]iuni numerotate
de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporar`, înaintea
colect`rii, în zona de generare a de[eurilor.
Stocare temporar` înseamn` stocare preliminar` potrivit
prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.
ECO-ROM Ambalaje
33

ANEXA Nr. 3: Opera]iuni de valorificare


R 1 – întrebuin]area în principal drept combustibil sau
ca alt` surs` de energie*);
R 2 – valorificarea/regenerarea solven]ilor;
R 3 – reciclarea/valorificarea substan]elor organice care
nu sunt utilizate ca solven]i (inclusiv compostarea [i alte
procese de transformare biologic`). Aceasta include [i
gazeificarea [i piroliza care folosesc componentele ca
produse chimice;
R 4 – reciclarea/valorificarea metalelor [i compu[ilor metalici;
R 5 – reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice.
Aceasta include [i tehnologiile de cur`]ire a solului care au
ca rezultat opera]iuni de valorificare a solului [i de reciclare
a materialelor de construc]ie anorganice;
R 6 – regenerarea acizilor sau a bazelor;
R 7 – valorificarea componen]ilor utiliza]i pentru reducerea
polu`rii;
R 8 – valorificarea componentelor catalizatorilor;
R 9 – rerafinarea petrolului sau alte reutiliz`ri ale petrolului;
R 10 – tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii
pentru agricultur` sau pentru îmbun`t`]irea ecologic`;
R 11 – utilizarea de[eurilor ob]inute din oricare dintre
opera]iunile numerotate de la R 1 la R 10;
R 12 – schimbul de de[euri în vederea expunerii la oricare
dintre opera]iunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul
în care nu exist` niciun alt cod R corespunz`tor, aceasta
include opera]iunile preliminare înainte de valorificare,
inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea,
sortarea, sf`râmarea, compactarea, granularea, m`run]irea
ECO-ROM Ambalaje
34

uscat`, condi]ionarea, reambalarea, separarea [i ameste-


carea înainte de supunerea la oricare dintre opera]iunile
numerotate de la R 1 la R 11;
R 13 – stocarea de[eurilor înaintea oric`rei opera]iuni
numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporar`
înaintea colect`rii, la situl unde a fost generat de[eul).
Stocare temporar` înseamn` stocare preliminar`, potrivit
prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.

În continuare v` prezent`m un exemplu de completare


a eviden]ei gestiunii de[eurilor, aferent` anului 2012 –
lunile ianuarie-martie, pentru de[euri de ambalaje de
hârtie – carton, cod 150101:

ANEXA Nr. 1: EVIDEN}A GESTIUNII DE{EURILOR


Agentul economic SC XXXXXX SRL
Anul 2012
Tipul de de[eu de[euri de ambalaje de hârtie [i carton cod
150101 (conform codific`rii din anexa nr. 2)
Starea fizic` solid`
Unitatea de m`sur` kilograme
Generarea de[eurilor
...
...

...

...

...

...
ECO-ROM Ambalaje
35

Stocarea provizorie, tratarea [i transportul de[eurilor

NOT~:
1
) Tipul de stocare:
RM – recipient metalic RP – recipient de plastic BZ – bazin decantor
CT – container transportabil CF – container fix S – saci
PD – platform` de deshidratare VN – în vrac, neacoperit VA – în vrac, incint` acoperit`
RL – recipient din lemn A – altele

2
) Modul de tratare:
RM – recipient metalic RP – recipient de plastic BZ – bazin decantor
CT – container transportabil CF – container fix S – saci
PD – platform` de deshidratare VN – în vrac, neacoperit VA – în vrac, incint` acoperit`
RL – recipient din lemn A – altele

3
) Scopul trat`rii:
AS – autospeciale AN – auto nespecial H – transport hidraulic
CF – cale ferat` A – altele

5
) Destina]ia:
DO – depozitul de gunoi al ora[ului/comunei HP – halda proprie
HC – halda industrial` comun` I – incinerarea în scopul elimin`rii
Vr – valorificare prin agen]i economici autoriza]i P – utilizare material` sau energetic`
în propria întreprindere
Ve – valorificare energetic` prin agen]i economici autoriza]i A – altele
ECO-ROM Ambalaje
36

! ATEN}IE

Informa]iile de la capitoul 2 se completeaz` doar în


situa]ia în care operatorul economic depoziteaz`
temporar de[euri. (De exemplu: de[euri transportate la sediul
operatorului economic de la un punct de lucru, stocate temporar,
în vederea valorific`rii ulterioare.)

Valorificarea de[eurilor

– –
...
...

...

...

...

– –

Eliminarea de[eurilor
...
...

...

...

...

– –
ECO-ROM Ambalaje
37

Eviden]a gestiunii de[eurilor trebuie transmis` anual


Agen]iei Teritoriale pentru Protec]ia Mediului din jude]ul
unde este înregistrat sediul social al operatorului economic
(art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind gestiunea de[eurilor).
Recomand`m ca transmiterea eviden]ei gestiunii de[eurilor
s` se fac` în primul trimestru al anului urm`tor celui de
raportare.

! ATEN}IE

De[eurile de ambalaje înregistrate în eviden]a gestiunii


de[eurilor sunt NUMAI acele de[euri de ambalaje care se
genereaz` la operatorii economici generatori de de[euri.
Acestea nu trebuie confundate cu de[eurile de ambalaje
reciclate de c`tre ECO-ROM AMBALAJE conform
prevederilor HG 621/2005, privind obliga]ia de gestionare
a sistemului de preluare a propriilor de[euri de ambalaje
din pia]`.
Ambalajele introduse pe pia]` de o companie, de regul`,
devin de[euri de ambalaje în cadrul altei companii sau
în gospod`riile popula]iei. Aceste de[euri de ambalaje
NU se raporteaz` de c`tre compania care a introdus
ambalajele pe pia]`!

! EXCEP}IE

• De[eurile de ambalaje care sunt returnate compani-


ilor care au introdus ambalajele pe pia]`, în baza
unei clauze contractuale de returnare. În aceast`
situa]ie, aceste de[euri de ambalaje sunt raportate
de c`tre compania care a introdus ambalajele pe
pia]`.
• De[eurile de ambalaje provenite de la produse
ambalate destinate consumului propriu importate
direct.
ECO-ROM Ambalaje
38

! DATE LIMIT~ DE RAPORTARE


Raport`ri LUNARE:
15 a lunii – raportarea c`tre ECO-ROM AMBALAJE a
cantit`]ii lunare de ambalaje introdus` pe pia]`;
20 a lunii – postarea pe site a raportului de îndeplinire
a obiectivelor de c`tre ECO-ROM AMBALAJE;
25 a lunii – transmiterea declara]iei c`tre Administra]ia
Fondului pentru Mediu.
Raport`ri ANUALE:
25 ianuarie a fiec`rui an – transmiterea c`tre
Administra]ia Fondului pentru Mediu a în[tiin]`rii
îndeplinirii obiectivelor în mod individual, în totalitate
sau par]ial;
30 ianuarie a fiec`rui an – transmiterea c`tre ECO-
ROM AMBALAJE a cantit`]ii de ambalaje de desfacere,
ambalaje reutilizabile [i ambalaje cu con]inut periculos
introduse pe pia]` în anul anterior;
25 februarie a fiec`rui an – transmiterea c`tre autori-
tatea teritorial` de mediu a informa]iilor privind canti-
tatea de ambalaje introdus` pe pia]` [i a modului de
îndeplinire a obiectivelor de c`tre operatorii economici
care î[i îndeplinesc individual obiectivele.

SANC}IUNI
Neîndeplinirea obliga]iilor privind transmiterea informa]iilor
c`tre autorit`]ile de mediu se sanc]ioneaz` cu amend`:
de la 2.000 la 2.500 lei: pentru nedepunerea la termen
a declara]iei privind obliga]iile la Fondul pentru Mediu
de la 10.000 la 20.000 lei: pentru netransmiterea de
informa]ii c`tre autorit`]ile de mediu [i nefurnizarea
de dovezi în sus]inerea celor declarate
ECO-ROM Ambalaje
39

Informa]ii suplimentare g`si]i pe pagina web a ECO-ROM AMBALAJE,


la sec]iunea GHIDURI:
http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php

Bro[ur` din seria „Ghiduri ambalaje”


editat` de:

© EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2012


Toate drepturile rezervate
Servicii oferite:
• transfer de responsabilitate
• consultan]` gratuit`

ECO-ROM AMBALAJE
+40 372 735 015
consultanta@ecoromambalaje.ro

www.ecoromambalaje.ro