Sunteți pe pagina 1din 7

NCM G.05.

01:2014/A5:2020

R E P U B L I C A M O L D O V A

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I

G.05. 01
REȚELE ȘI ECHIPAMENTE AFERENTE CONSTRUCȚIILOR

NCM G.05.01:2014/A5:2020

Instalații de gaze
Sisteme de distribuție a gazelor

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRATRUCTURII

CHIŞINĂU 2020
NCM G.05.01:2014/A5:2020

AMENDAMENT NCM G.05.01:2014/A5:2020


ICS 01.120

Instalații de gaze
Sisteme de distribuție a gazelor

Газовые установки
Газораспределительные системы

Gas distribution systems


Gas distribution systems

Preambul

1 ELABORAT de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.

2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică în Construcții CT-C G.05
„Instalații de gaze", procesul-verbal nr. PA-01 din 23.01.2020.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 20 din
31.01.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 36-43, art. 121), cu aplicare din
07.02. 2020.

MEI, 2020 EDIŢIE OFICIALĂ


NCM G.05.01:2014/A5:2020

AMENDAMENT NCM G.05.01:2014/A5:2020


Instalații de gaze
Sisteme de distribuție a gazelor

Data punerii în aplicare: 2020-02-07

Documentul normativ în construcții NCM G.05.01:2014 „Instalații de gaze. Sisteme de distribuție a


gazelor” se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 7.29 se completează cu următoarele subpuncte:

„7.29.1 Aparatele de prepare a bucatelor, consumătoare de gaze naturale, instalate în cadrul unităților
de alimentație publică, vor fi amplasate în încăperi separate de sala de mese (sau alte încăperi destinate
vizitatorilor), de regulă, prin pereți despărțitori antifoc de tip 1.

În cazuri argumentate, încăperea în care se instalează aparatele de preparare a bucatelor


consumatoare de gaze naturale, cu capacitatea totală până la 100 kW, va fi separată de sala de mese
(sau alte încăperi destinate vizitatorilor) cu pereți despărțitori transpareți (vitralii) antifoc de tip 1,
rezistenți la suflul (presiunea) undei de șoc a exploziei. Tipul furniturii pentru golurile de geam/ușă în
pereții despărțitori rezistenți la foc se stabilesc conform cerințelor NCM E.03.02.

7.29.2 Cerințele stabilite în 7.29.1 vor fi aplicabile doar pentru aparatele de prepare a bucatelor,
consumătoare de gaze naturale, amplasate alăturat, pe verticală sau orizontală cu sălile de mese (sau
alte încăperi destinate vizitatorilor), cu o capacitate de până la 50 de persoane.

7.29.3 În cazul în care numărul de persoane nu este stabilit prin tehnologia de producție, în
documentele normative sau prin tema de proiectare, se aplică relația 0,75 m2 de suprafață liberă de
încăpere pentru o persoană.”
NCM G.05.01:2014/A5:2020

Traducerea autentică a prezentei modificări în limba rusă

Начало перевода

B нормативный документ в строительстве NCM G.05.01:2014 «Газовые установки.


Газораспределительные системы» вносятся нижеследующие изменения и дополнения:

1) Пункт 7.29 дополняется следующими подпунктами:

«7.29.1 Газоиспользующие оборудования для приготовления блюд, установленные в составе


предприятий общественного питания, должны размещаться в помещениях, отделенных от зала
по приему пищи (или других помещений, предназначенных для посетителей), как правило,
противопожарными перегородками 1-го типа.

В обоснованных случаях, помещение, где установлено газоиспользующее оборудование для


приготовления блюд с суммарной мощностью до 100 КВт, допускается отделять от зала по
приему пищи (или других помещений, предназначенных для посетителей) светопрозрачной
противопожарной перегородкой 1-го типа, рассчитанной на стойкость к избыточному давлению
взрывной волны. Тип заполнения проемов в противопожарной преграде устанавливается
требованиями NCM E.03.02.

7.29.2 Требования, перечисленные в 7.29.1, распространяются только на газоиспользующее


оборудование, расположенное смежно по вертикали или по горизонтали с залами по приему
пищи (или других помещений, предназначенных для посетителей), вместимостью до 50 человек.

7.29.3 В случае, если количество людей не установлено технологией производства,


нормативными документами или заданием по проектированию, применяется соотношение
0,75 м2 свободной площади на одного человека.»
NCM G.05.01:2014/A5:2020

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcții CT-C G.05 „Instalații
de gaze” care au acceptat proiectul documentului normativ:

Președinte Șevcenko Alexandr Inginer-constructor

Secretar, Popov Artiom Economist


Reprezentant al MEI

Membri Nesterenco Sveatoslav Inginer

Baleca Elena Inginer

Arion Nina Inginer

Truhina Nadejda Inginer

Cioric Liubovi Inginer

Arabadji Alexandr Inginer

Șipitca Veaceslav Inginer


NCM G.05.01:2014/A5:2020

Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca
utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor
amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sunt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcții, în publicații
periodice ale organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor, pe
Portalul Naţional "e-Documente normative în construcții" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicații
periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea
referințelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate


NCM G.05.01:2014/A5:2020

Ediție oficială

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM G.05.01:2014/A5:2020
” Instalații de gaze
Sisteme de distribuție a gazelor”
Responsabil de ediție ing. G. Curilina

Tiraj 20 ex. Comanda nr. _____

Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.


str. Independenței 6/1
www.incercom.md