Sunteți pe pagina 1din 4

1

Disciplina: GEOGRAFIE
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ:
Clasa a VI-a
Nr. ore/săptămână:1
Profesor:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I
Observaţii
Nr. Unitatea de Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna *
crt. învăţare ore
1.1. Prezentarea prin cuvinte proprii a sensului 1. Repere ale cunoaşterii Terrei 1 S1
termenilor geografici (p.10)
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de 2. Continente şi ţări-reprezentări 1 S2
suporturile cartografice, grafice şi alte materiale cartografice. Harta politică a lumii
vizuale în contexte/situaţii diferite. (p.12)
1. CUNOAŞTEREA 3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi 3. Aplicaţii practice: exerciţii de 1 S3
LUMII ÎN CARE culturale realizând corelaţii interdisciplinare. aprecierea distanţelor (p.16)
TRĂIM 4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi 4. Recapitulare (p.18) 1 S4
proceselor după caracteristici geografice
5. Evaluare (p.20) 1 S5
1. Populaţia Terrei: evoluţia 1 S6
numerică, răspândirea geografică,
diversitatea umană (p.22)
2. Aşezările omeneşti – forme de S7
locuire şi diferenţieri teritoriale 1
(p.25)
1.1.Precizarea prin cuvinte proprii a sensului
termenilor geografici. 3. Resurse naturale şi valorificarea S8
2.1.Poziţionarea elementelor geografice pe acestora (p.28)
ANTROPOSFERA 4. Domeniile activităţilor 1 S9
reprezentări cartografice.
2. – OMUL ŞI
3.3.Prezentarea diversităţii naturale, umane şi economice pe Terra: agricultura,
ACTIVITĂŢILE industria, serviciile (caracteristici
culturale realizând corelaţii interdisciplinare.
UMANE generale) (p.32)
4.2.Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor după un algoritm dat. 5. Efectele activităţilor umane 1 S10
asupra mediului şi calitatea vieţii
(p.34)
6. Aplicaţii practice (p.36) 1 S11
Recapitulare (p.38) S12
Evaluare (p.39) S13
2

1. Europa – poziţia geografică. 1 S14


1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi Ţărmurile: golfuri, insule,
fenomenele geografice utilizând termenii peninsule şi strâmtori (p.42)
specifici.
2. Caracteristici generale ale 1 S15
2.1.Poziţionarea elementelor geografice pe
reliefului. Unităţi majore (p.46)
EUROPA- reprezentări cartografice.
3. IDENTITATE 3.3.Prezentarea diversităţii naturale, umane şi 3. Hidrografia Europei (p.48) 1 S16
GEOGRAFICĂ culturale realizând corelaţii interdisciplinare.
3.4. Descrierea patrimoniului local, european, 4. Diferenţieri climatice şi 1 S17
naţional, european şi mondial utilizând diverse biogeografice (p.52)
surse.
5. Harta politică a Europei – state 1 S18
şi regiuni (p.54)
* În rubrica observaţii se trec modificările de intenţie ale profesorului
3

Disciplina: GEOGRAFIE
Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduţiu” Luduş
Clasa a VI-a
Manualul: Editura Didactică şi Pedagogică, autor Ciprian Mihai
Programa: Anexa nr.2 la OMEN nr.3393/28.02.2017
Nr. ore/săptămână:1
Profesor: Berar Antoniu-Ioan
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unitatea de Nr. Observaţii*
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
crt. învăţare ore
1. Harta politică a Europei – state 1 S1
şi regiuni (p.54)
2. Răspândirea geografică a 1 S2
populaţiei. Elemente de
diversitate umană (etnică,
1.2. Descrierea relaţiilor dintre lingvistică, confesională,
elementele şi fenomenele geografice culturală) (p.52)
utilizând termenii specifici. 3. Mari oraşe europene (p.59) 1 S3
2.1.Poziţionarea elementelor geografice 4. Resursele naturale şi 1 S4
3. pe reprezentări cartografice. valorificarea lor (p.62)
EUROPA- 5. Activităţile economice. 1 S5
3.3.Prezentarea diversităţii naturale,
IDENTITATE Agricultura, industria, serviciile
umane şi culturale realizând corelaţii
GEOGRAFICĂ (p.64)
interdisciplinare.
3.4. Descrierea patrimoniului local, 6. Uniunea Europeană (p.66) 1 S6
european, naţional, european şi mondial 7. Franţa (p.68) 1 S7
utilizând diverse surse. 8. Germania (p.70) 1 S8
9. Italia (p.72) 1 S9
10. Rusia (p.74) 1 S10
11. Ţările scandinave: Norvegia, 1 S11
Suedia, Finlanda (p.78)
12.Recapitulare 1 S12
13. Evaluare 1 S13
14.Valori culturale şi umane 1 S14
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a
4. EUROPA ÎN LUMEA europene (p.84)
sensului termenilor geografici.
CONTEMPORANĂ 15. Calitatea vieţii în Europa 1 S15
2.1. Poziţionarea elementelor geografice
(p.86)
pe reprezentări cartografice.
16. Recapitulare 1 S16
*la rubrica “Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului
4

*săptămâna ...................... (........................) este rezervată activităților extrașcolare și extracurriculare și are orar specific.

S-ar putea să vă placă și