Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE Clasa a VIII-a

-Hidrografia României-
Din oficiu se acordă 10 puncte
I. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:
1. Colectorul râurilor din partea de sud este:
a. Dunărea b. Tisa c. Prut d. Siret
2. Fluviul Dunărea străbate pe teritoriul României o lungime de:
a. 1080 km b. 1090 km c. 1095 km d. 1075 km
3. Râul cu cel mai mare debit din România este:
a. Olt b. Mureş c. Siret d. Someş
4. Cel mai adânc lac glaciar din România este:
a. Bucura b. Zănoaga c. Lala d. Bâlea
5. Râul Dâmboviţa este afluent al râului:
a. Mureş b. Olt c. Siret d. Argeş
6. Lacul Sf. Ana este după modul de formare un lac:
a. glaciar b. vulcanic c. carstic d. de baraj artificial
7. Originalitatea Mării Negre constă în lipsa:
a. curenţilor verticali b. valurilor c. curenţilor orizontali d. mareelor
8. Sectorul Dunării dintre Baziaş şi Drobeta-Turnu-Severin se mai numeşte şi sectorul:
a. de defileu b. maritim c. bălţilor d. fluvial
8 X 4 = 32 puncte
II. În coloana A sunt numerotate denumiri de râuri, iar în coloana B sunt enumerate unităţi de relief în care
se găsesc acestea. Scrieţi, pe foaia de test, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.
A B
1. Casimcea a) Câmpia Română
2. Oltul b) Câmpia de Vest
3. Someşul Mic c) Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali
4. Mureşul d) Munţii Apuseni
e) Podişul Dobrogei 4 X 3 = 12 puncte
III. Caracterizaţi Câmpia Română precizând următoarele:
a. 4 râuri care izvorăsc sau traversează această unitate de relief;
b. 3 tipuri de lacuri după modul de formare cu exemplu; 10 puncte
IV. Enumeraţi 5 caracteristici ale Mării Negre. 20 puncte
V. Urmăriţi harta de mai jos şi scrieţi pe foaia de test în dreptul fiecărei cifre ( de la 1 la 16 ) denumirea
râurilor reprezentate: 16 puncte

S-ar putea să vă placă și