Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: ……………………..........

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


GEOGRAFIA ROMÂNIEI
ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VIII-a
Timp: 2 oră/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
1. România: 1.1.; 1.2.; 1.3.;  Recapitulare
poziţia geografică. 1.4.; 1.5.; 3.2;  România. Poziţie geografică 4 1–2
Caracteristici generale ale 3.3.; 3.5.; 4.1.;  Relieful. Caracteristici generale (trepte şi forme
reliefului (trepte şi forme de 4.2.; 4.3.; 4.4.; de relief, proporţionalitatea reliefului) (9 – 20
relief, proporţionalitatea 5.1.; 7.4.; 7.5.; septembrie
reliefului) 7.6.; 7.7.; 2019)
2. Unităţile majore de relief. 1.2.; 1.3.; 1.4.;  Unităţile majore de relief : Carpaţii şi 8 3–6 I
Carpaţii si Depresiunea 1.5.; 3.2.;  3.3.; Depresiunea Colinară a Transilvaniei (9 septembrie – 20
Colinară a Transilvaniei 3.4.; 4.1.; 4.2.; (23 septembrie decembrie 2019)
4.4.; 5.2.; 7.1.; – 18 octombrie
7.2.; 7.4.; 7.5.;  2019)
7.6.; 7.7.; 7.8.
3. Dealurile şi podişurile 1.2.; 1.3.; 1.5.;
3.2.;  3.3.; 4.1.;  Dealurile şi Podişurile 6 7–9
4.2.; 4.4.; 4.6.;
5.2.; 7.1.; 7.2.; (21 octombrie –
7.4.; 7.5.; 7.6.; 8 noiembrie
7.7. 2019)

1
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
4. Câmpiile, Lunca şi Delta 1.1.; 1.2.; 1.3.;  Câmpiile, Lunca şi Delta Dunării, platforma 6 10 – 12
Dunării, platforma 3.2.; 4.1.; 4.4.; continentală
continentală 5.1.; 5.3.; 6.1.; (11 - 29
6.2.; 7.4.; 7.5.; noiembrie
7.6.; 7.7.; 7.9. 2019)
5. Clima 1.2.; 1.4.; 3.1.
3.2.;  3.3.; 3.6.;  Factorii genetici ai climei 6 13 – 15
3.7.; 4.1.; 4.2.;  Elementele climatice; tipuri şi nuanţe de climă
4.4.; 4.5.; 4.6.; (2 – 22
7.1.; 7.3.; 7.6.; decembrie
8.1.; 8.2. 2019)
Vacanța de iarnă (21 decembrie 2019 – 12 ianuarie 2020)
6. Apele 1.2.; 1.3.; 1.4.;
1.5.; 3.2.; 3.5.;  Dunărea
3.7.; 4.2.; 4.4.;  Râurile interioare 6 16 –18
4.3.; 5.1.; 5.3.;  Lacurile
6.1.; 7.2.; 7.3.;  Apele subterane. (13 - 31
7.4.;7.6.; 7.7.;  Marea Neagră ianuarie 2020) II
7.9.; 8.1.
7. Vegetaţia, fauna şi 1.2.; 1.3.; 1.5.; (13 ianuarie – 5
solurile 3.4.; 4.1.; 4.2.;  Vegetaţia 4 19 – 20 iunie 2020)
4.4.; 5.1.; 7.2.;  Fauna
7.5.; 7.6.; 7.7.;  Solurile (2 –14 februarie
7.8.; 7.9.; 8.1. 2020)
8. Populaţia 1.2.; 1.3.; 3.1.;
3.7.; 4.1.; 4.4.;  Numărul populaţiei şi evoluţia numerică
4.5.; 4.6.; 5.3.;  Repartiţia geografică şi densitatea populaţiei 4 21 – 22
6.2.; 7.3.; 7.6.;  Structura populaţiei României (17 – 28
7.7.; 7.8.; 7.9.; februarie 2020)
8.2.

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
9. Aşezările umane. 1.2.; 1.3.; 1.4.;  Aşezările rurale. Tipuri de sate.
Organizarea administrativ- 1.5.; 3.2.; 4.1.;  Aşezările urbane. Tipuri de oraşe 6 23 – 25
teritorială 4.2.; 4.4.; 5.1.;  Caracterizarea geografică generală a oraşului
5.2.; 7.1.; 7.4.; Bucureşti (2 – 20 martie
7.5.; 7.6.; 7.7.;  Organizarea administrativ-teritorială 2020)
7.9.; 8.2.
10. Activităţi economice 1.1.; 1.2.; 1.3.; Agricultura 2 26 – 27
1.5.; 4.1.; 4.2.;  Cultura plantelor şi creşterea animalelor
4.4.; 5.1.; 7.3.;  Industria (23 martie – 3
7.5.; 7.7.; 7.8.; Industria energetică şi industria energiei apilie 2020)
8.1. electrice
Scoala altfel(30 aprilie-3 martie) II
Vacanța de primăvară (4 – 21 aprilie 2020)
10. Activităţi economice 1.5.; 3.2.; 3.3.; 8 28 – 30 (13 ianuarie – 5
4.1.; 4.4.; 4.6.;  Industria energetică şi industria energiei iunie 2020)
5.1.; 5.2.; 6.2.; electrice (22 aprilie – 8
7.1., 7.2.; 7.4.;  Alte ramuri: industria metalurgică, industria mai 2020)
7.5.; 7.6.; 7.7.; chimică, industria lemnului etc.
7.8.; 7.9. Serviciile
 Căi de comunicaţie şi transporturi
 Comerţul
 Turismul
11. România în Europa şi 1.3.; 4.1.; 4.4.;  România în Europa şi în lume 4 31 – 32
în lume. 4.6.; 5.1.; 5.2.;  Locul României în economia europeană şi
Caracteristici ale mediului 6.1.; 6.2.; 7.5.; mondială (11 – 22 mai
înconjurător. 7.6.; 7.7.; 7.8.;  Caracteristici ale mediului înconjurător 2020)
Regiuni geografice ale 7.9.; 8.1.; 8.2.  Regiunile geografice ale României
României.  Analiza unei regiuni geografice
Elemente ale dezvoltării  Elemente ale dezvoltării durabile
durabile
Recapitulare. Sinteză şi 1.1……  Geografia României 2 33
evaluare …….8.2 (25 – 29 mai
2020)
3
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Notă: o săptămână este alocată Programului național ”Școala altfel”, în perioada stabilită la nivelul fiecărei unități școlare, conform OMEN nr. 3191/20.02.2019
privind structura anului școlar 2019-2020. Se vor face observațiile corespunzătoare în planificare.

S-ar putea să vă placă și