Sunteți pe pagina 1din 1

ORDONANȚĂ nr. 8 din 8 august 2019pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.

39/2005
privind cinematografia
EMITENT  GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 9 august 2019
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din
Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articolul I

Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul


Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:1. La articolul 13 alineatul (4), litera f) va avea
următorul cuprins:
f) 10% din Fondul cinematografic, în vederea administrării și funcționării Fondului
cinematografic și pentru Arhiva Națională de Filme, în vederea conservării și
restaurării patrimoniului cinematografic;2. La articolul 58 alineatul (1), litera a)
va avea următorul cuprins:
a) proiectele autorilor care ocupă funcții de director general al Centrului Național
al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor
cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăților comerciale cu capital
majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care dețin alte funcții de
conducere din cadrul Centrului Național al Cinematografiei și al societăților
comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecție, precum
și de funcționari publici în cadrul Ministerului Culturii și Identității
Naționale;3. La anexa nr. 1, la coloana a doua „Adresa“, numerele curente 74 și 75 vor
avea următorul cuprins:74. Municipiul București, sectorul 6, șos. Cotroceni nr.
9;75. Municipiul București, sectorul 6, calea Giulești nr. 56 A

Articolul II

Prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu
modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta
ordonanță a Guvernului, nu se aplică pentru concursurile de selecție pentru obținerea
de credite acordate din Fondul cinematografic, aflate în derulare la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe a Guvernului.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul culturii și identității naționale,
Mihai Alexandru Gherghe,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
București, 8 august 2019.
Nr. 8.
----