Sunteți pe pagina 1din 1

ORDONANȚĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea și completarea art.

8 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice
EMITENT  GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 31 ianuarie 2019
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.2 din
Legea nr. 4/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articolul I

Articolul 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele


agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul
(3^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^2) În exercitarea atribuțiilor
prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuții de inspecții tehnice de
la nivel central sau teritorial din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale participă la acțiunea de prelevare probe de sol, apă, plante și din produsele
agroalimentare ecologice, efectuată de organismele de control la operatorii
înregistrați în sistemul de agricultură ecologică, în cazul sesizărilor/notificărilor
transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor
din oficiu, după caz.2. După alineatul (3^6) se introduc două noi alineate, alineatele
(3^7) și (3^8), cu următorul cuprins:(3^7) Prin excepție de la prevederile alin.
(3^3), în situația în care există laboratoare oficiale și de referință naționale
desemnate potrivit prevederilor art. 12 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al
Parlamentului European și al Consiliului, de către o altă autoritate națională, și
care pot efectua analiza probelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2), Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate încheia protocoale de colaborare cu aceste
laboratoare.(3^8) Procedura privind desemnarea laboratoarelor prevăzute la alin. (3^3)
se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Articolul II

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare


ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21
aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se
textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
București, 30 ianuarie 2019.
Nr. 3.
----