Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Lucrul individual: „Auditul intern al sistemului financiar-contabil”

Discipline:
Audit intern
Etica profesională
Chişinău - 2019

CUPRINS
I INTRODUCERE.............................................................................................................3
II EXPUNEREA CONȚINUTULUI
2.1 Etica Profesională.....................................................................................................5
2.2 Audit Intern
2.2.1 Planul misiunii de Audit Intern............................................................................8
2.2.2 Teste de Audit Intern...........................................................................................10
2.2.3 Identificarea factorilor de risc asociați auditării mijloacelor fixe...................13
2.2.4 Raportul misiunii de Audit Intern......................................................................16
III CONCLUZII...............................................................................................................22
IV BIBLIOGRAFIE
ANEXE
INTRODUCERE
Evoluţia auditului este determinată de dezvoltarea continuă a mediului economic, de
amploarea şi complexitatea operaţiunilor şi tranzacţiilor efectuate de entităţile economice.
In acest context se urmăreşte măsura în care informaţiile inregistrate în contabilitate reflectă
evenimentele economice care au avut loc într-o anumită perioadă, eforturile auditorului sunt
intensificate pentru identificarea eventualelor manipulări ale informaţiilor furnizate de sistemul
financiar, pentru a preveni cazurile fraudă. Informaţiile furnizate de specialiştii in acest domeniu
sunt necesare tuturor categoriilor de utilizatori: manageri, acţionari şi asociaţi, organe fiscale,
bancheri, organizaţii sindicale care au uneori interese contradictorii.
Eficienta folosirii mijloacelor fixe,atit cantitativ,cit si calitativ are o influenta esentiala asupra
rezultatelor economico-financiare ale entitatii obtinute in urma activitatii desfasurate. Mijloacele
fixe pot asigura prin structura si componenta sa,precum si prin gradul de utilizare,o corelatie
corespunzatoare cu resursele materiale consumate in forta de munca atrasa in procesul de
productie.
Folosirea rationala a mijloacelor fixe presupuse imbinarea justificata a aspectelor
cantitative,calitative si structural,adica utilizarea lor integral in procesul de productie.
Scopul auditului mijloacelor fixe consta in verificarea corectitudenii perfectarii documentare a
operatiunilor privind intrarea,iesirea,uzura mijloacelor fixe si reflectarea acestora in
contabilitate,precum si in examinarea modului corect de clasificare si de inventariere a
mijloacelor fixe, precum si obtinerea dovezilor de audit care sa confirme aspectele calitative ale
situatiilor financiare: existenta ,drepturi si obligatii,veridicitate,plenitudine,evaluare,prezentare si
dezvaluire.
Sursele de informaţii pentru auditul mijloacelor fixe sunt registrele contabile ale
imobilizărilor corporale, rapoarte sau acte de evaluare, facturi comerciale, contracte de arendă,
locaţiune, leasing, fişe de evidenţă, procese verbale de punere în funcţiune, calculul amortizării,
modalitatea de calcul a lor..
Obiectivele specifice auditului mijloacelor fixe, asemenea obiectivelor generale ale auditului
presupun verificarea informatiilor prezentate in situatiile financiare precum si afirmatiile
managementului prin prisma mai multor criterii de apreciere conform carora informatiile sunt
reale, corecte, complexe.
Actualizarea temei de cercetare este determinată de necesitatea perfecționării contabilității
mijloacelor fixe,inclusiv contabilității intrărilor și ieșirilor de mijloace fixe,precum și modul de
calculare a uzării acestora.
Necesitatea studierii contabilității mijloacelor fixe este determinată de rolul acestora în
creșterea rapidă a dezvoltării economice,a profitului care la rîndul său îndeplinește un rol de
pîrghie financiară și instrument de conducere a unității economice precum și stimularea
fondurilor și agenților în desfașurarea unei activități eficiente.Abordarea temei date este
importantă deoarece controlul,verificarea și contabilizarea corectă a mijloacelor fixe este una din
sarcinile principale ale contabilității și auditului.
Conform legii nominalizate auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care le
oferă managerilor asigurare şi consultanţă desfăşurată pentru a îmbunătăţi activitatea entităţii
publice . Acesta are menirea să ajute entitatea în atingerea obiectivelor sale evaluînd printr-o
abordare sistemică şi metodică , sistemul de magment financiar şi control şi oferind recomandări
pentru consolidarea eficacităţii acestuia.
Ordinul de efectuare a misiunii de audi: auditarea activităților cuprinse în Planul de audit
intern pe anul 2019, s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu Nr. 01/19 din 01.02.2019.
Baza legală a acțiunii de auditare:
1. Legea cu privire la controlul financiar public intern aprobată prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr.229 din 23.09.2010;
2. Standardelor naţionale de audit intern aprobate în baza Ordinului Ministerului Finanțelor
nr.113 din 12.10.2012;
3. Codului etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobat în baza Ordinului
Ministerului Finațelor nr.74 din 10.06.2014;
4. Normelor metodologice de audit intern în sectorul public aprobate prin Ordinul
Ministerului Finațelor nr.105 din 15.07.2013;
5. Planul de audit intern pentru anul 2019, aprobat de conducerea entității;
6. Norme metodologice proprii aprobate prin ordinul conducătorului unității de audit nr.13
din 01.01.2014.
Documente și material examinate în cadrul misiunii:
- Proces-verbal de primire - predare a mijloacelor fixe;
- Proces-verbal de recepţie-predare a obiectelor reparate, reconstruite şi modernizate;
- Proces-verbal de casare a mijloacelor fixe;
- Proces-verbal de casare a unităţii de transport auto;
- Bon de mişcare internă a mijloacelor fixe ;
- Fişa de evidenţă a mijloacelor fixe;
- Lista fişelor mijloacelor fixe;
- Registrul de inventar a mijloacelor fixe;
- Inventar de mijloace fixe (pe locuri de păstrare, de folosinţă);
- Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi calculare a uzurii lor

Etica profesionala
Codul de etică al auditorului intern este un act normativ care cuprinde principiile şi regulile de
conduită ce reglementează activitatea auditorilor interni în domeniul eticii profesionale. Acesta a
fost elaborat în concordanţă cu Codul de etică al IIA şi are scopul de a promova cultura etică în
activitatea de audit intern.
Scopul nominalizat este realizat prin atingerea următoarelor obiective:
- definirea principiilor fundamentale necesare desfăşurării activităţii auditorului intern;
- stabilirea normelor de conduită în desfăşurarea activităţii auditorului intern;
- asigurarea evitării conflictului de interese dintre auditorul intern şi unitatea auditată.
În acelaşi timp, pentru atingerea obiectivelor enumerate este necesar de a îndeplini următoarele
cerinţe de bază: performanţa, profesionalismul, calitatea activităţii de audit intern, încrederea,
conduita adecvată şi credibilitatea. De asemenea, Codul de etică stipulează respectarea de către
auditorii interni în desfăşurarea activităţii acestora a principiilor fundamentale, cum sunt:
integritatea; independenţa şi obiectivitatea; competenţa; confidenţialitatea. Pentru fiecare dintre
principiile nominalizate sunt stabilite reguli de conduită concrete care sunt impuse auditorului
intern. Trebuie să menţionăm că aceste principii nu reprezintă ceva abstract sau declarativ, ci
sunt reglementări care se realizează în activitatea practică a auditorilor interni prin respectarea
regulilor de conduită prevăzute.

Verificarea incompatibilității personale a auditorilor UAI a scos în evidență următoarele


situații:
1. Un auditor a ținut pe parcursul ultimului an evidența contabilă a procesului auditat.
2. Alt auditor a fost implicat în elaborarea și implementarea sistemului de management
financiar și control al sistemului auditat.
În baza acestor două situații vom întocmi un tabel,vezi Tabelul 1 „ Măsuri de protecție care
elimină sau reduc amenințările la un nivel acceptabil” cu privire la măsurile de protecție care
elimină amenințările la un nivel acceptabil , astfel vom indentifica principiile fundamentale ale
auditorului intern si care sunt amenințările la adresa lui .
Incompatibilitatea reprezintă situația în care auditorul nu poate exercita alte funcții sau activități
în afara celei de auditor.
Auditorii se află în situație de incompatibilitate atunci când:
a) desfășoară activităţi publice cu caracter politic;
b) ocupă orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământ.
Funcţia de auditor nu poate fi exercitată la entitatea în care îşi desfăşoară activitatea didactică
auditorul în cauză. Activitatea didactică se poate exercita numai în afara orelor de program al
Curţii de Conturi.
c) exercită direct sau prin persoane interpuse activităţi de comerţ;
d) au calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, retribuite sau
neretribuite, ale unor societăţi comerciale sau civile, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit,
societăţi de asigurare sau financiare, companii şi societăţi naţionale ori regii autonome, precum și
în cadrul partidelor politice, cu excepţia asociaţiilor şi fundaţiilor fără scop lucrativ sau a
asociaţiilor profesionale;
e) sunt experţi, mediatori sau arbitri desemnaţi de părţi într-un arbitraj.
Art.23.- (1Auditorii care se află într-una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art.22
au obligația să informeze, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția acesteia, șeful
departamentului, directorul camerei de conturi, directorul direcției de specialitate sau șeful
oficiului regional de audit din care fac parte și Comitetul de etică, constituit la nivelul Curții de
Conturi și respectiv la nivelul Autorității de Audit, după caz, în vederea ținerii evidenței acestor
cazuri și urmăririi soluționării lor. (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului
prevăzut la alin. (1), auditorii sunt obligați să opteze pentru una dintre funcții/activități,
demisionând, în condițiile legii, din funcția la care renunță. (3) Nerespectarea obligațiilor
prevăzute la alin.(1) și (2) se consideră abateri disciplinare grave.
Tabelul 1 „ Măsuri de protecție care elimină sau reduc amenințările la un nivel acceptabil”

Nr.d/ Principii
fundamentale Categorii de amenințări Măsuri de protecție
o
etice

În virtutea unei relaţii


strânse cu
1 Integritatea Familiaritate angajatorul sau cu clientul,
un auditor profesionist
simpatizează prea mult cu
interesele
acestora

Un raţionament anterior
trebuie să
2 Obiectivitatea Auto-revizuire fie reevaluat de cãtre
auditorul profesionist -măsuri de protecţie create de
responsabil de acel profesie, legislaţie sau
raţionament reglementări – respectiv cerinţe
educaţionale, de formare,
experienţă pentru accesul la
Un auditor profesionist profesie, cerinţe de dezvoltare
Competenţa promoveazã profesională continuă,
3 profesională şi Reprezentare o poziţie sau o opinie astfel reglementări de guvernare
atenţia cuvenită încât obiectivitatea sa poate corporativă, standarde
fi compromisă profesionale,
proceduri disciplinare şi de
monitorizare profesională,
revizuirea externă a activităţii
acestuia;
Este interzis ca auditorii – măsuri de protecţie aferente
interni să mediului de activitate, respectiv
Interesul măsuri de protecţie la
4 Confidenţialitatea utilizeze în interes personal
propriu nivelul firmei şi măsuri de
sau în beneficiul unui terţ
informaţiile protecţie specifice misiunii.
dobândite în exercitarea
atribuţiilor de serviciu

Interesul
Comportamentul propriu
5 Auditorul profesionist este
profesional
influenţat în mod inadecvat
de un interes financiar sau
de alt gen
Intimidare Un auditor profesionist
poate fi
împiedicat să acţioneze
obiectiv ca urmare a unor
ameninţări, reale sau
presupuse

În scopul asigurării independenţei şi obiectivităţii auditorului intern/angajatului din cadrul


unităţii de audit intern, înaintea demarării misiunii de audit intern, acesta completează Declaraţia
de interese, care oferă informaţii despre funcţiile sau interesele deţinute de către auditorul
intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern în raport cu unitatea auditată şi au un impact
asupra activităţii acestuia. Modelul Declaraţiei de interese este prezentat în anexa la Codul etic al
auditorului intern.
   Declaraţia de interese se anexează în dosarul curent al misiunii de audit intern.

Vezi anexa 1 „ Declarații de interese”


Planul calendaristic
de elaborare a Proiectului

Tema centrală: Calitatea auditului

Grupul de studenți participanți la realizarea proiectului:


Etapele elaborării proiectului:

Data realizării/
Data limită
Recomandări și
de realizare
Etapa de măsuri de asigurarea
(aprobat de
realizare Activitățile grupului a elaborării în
cadrul
a LI termen/semnătura
didactic
cadrului didactic
responsabil)
responsabil
Etapa I.  Documentarea grupului de studenți cu
activitatea entității.
 Analiza şi procesarea informațiilor.
 Selectarea metodologiei necesare 01.02.2019 01.02.2019
pentru investigație.
 Diversificarea rolurilor în interiorului
grupului.
Etapa II.  Formularea obiectivelor investigației.
 Repartizarea sarcinilor membrilor 01.02.2019 01.02.2019
grupului de studenți.
Etapa III.  Cercetarea subiectelor și problemelor
definite în cadrul grupului.
 Vizitarea partenerilor externi în cadrul
căruia se realizează lucrul individual
(subiecte de cercetare). 04.02.2019-
 Consultarea grupului de studenți de 11.02.2019 04.02.2019-
către coordonator (cadrul didactic 15.02.2019
responsabil de disciplină).
 Finisarea sarcinii individuale de către
membrii grupului de studenți.
 Formularea soluțiilor.
Etapa IV.  Analiza sarcinilor realizate de fiecare
student din grup.
 Dezbaterea în grup a modului de 05.02.2019-
soluționare a problemei conform 11.02.2019
subiectelor de cercetare stabilite. 05.02.2019-
 Analiza critică a rezultatelor obținute 12.02.2019
printr-o dezbatere liberă moderată de
cadrul didactic ce coordonează lucrul
individual.
Etapa V.  Formularea concluziilor pe baza luării 22.02.2019-
unor decizii unanime în cadrul grupului 25.02.2019
de studenți.
 Feedback-ul experților invitați de pe 22.02.2019-
25.02.2019
piața muncii din cadrul partenerilor
externi, colegilor din cadrele didactice
de la departamentul de profil.
Etapa VI.  Evaluarea lucrului individual a grupului
de studenți.
 Analiza gradului de participare a
fiecărui student, importanței gradului
de soluționare a problemei stabilite și
aplicării rezultatelor în activitatea
entității la care au fost realizate 26.02.2019 26.02.2019
subiectele de cercetare în cadrul
lucrului individual.
 Evaluarea fiecărui student, membru al
grupului.

Rezultatele de evaluare a fiecărui student:

Semnătura ____________

2.2.1 Planul misiunii de audit intern

Misiunea de audit este definita ca o sarcina separata si identificabila, care se finalizeaza prin
emiterea de catre auditor a unui punct de vedere sau a unei opinii consemnate intr-un raport,
asupra indeplinirii unor obiective clare si bine determinate, aferente entitatii auditate.

Trebuie de avut în vedere că planificarea si pregătirea activității de audit necesită timp, astfel
pregatirea misiunii de audit reprezintă aproximativ 30 % din întregul volum de muncă necesar
pentru realizarea unei misiuni și contribuie cu cel puțin 60% la reușita atingerii obiectivelor de
audit .

Scopul de majoritatea misiunii de audit intern reprezintă identificare disfuncţionalităţilor în


funcţionarea sistemului ne managment financiar şi control . Există obiective de bază ale
misiunelor de audit :
-Aprecierea sistemului de control intern

-Evaluarea riscurilor de managment şi control

Astfel am elaborat planul misiunii de audit intern a mijloacelor fixe stabilind obiectivele
corespunzătoare ,vezi Anexa 2

Planul misiunii de audit intern

Titlul misiunii de audit intern: Procesul intrării, reparației, utilizării și ieșirii Mijloacelor
Fixe

Etapa Activitate Data, de Responsabil Zile Referinţe


la/până planificate suplimenatre
la
Planificarea Organizarea şi 01.02.19-
misiunii desfăşurarea --
şedinţei de 08.02.19
30% din timp
deschidere
planificat
6
Lucrul în Analiza 11.02.19-
teren controalelor -12.02.19 2 10% din timp
planificat

Evaluarea 13.02.19- 2 10% din timp


riscurilor planificat
-14.02.19

Testarea de 15.02.19- 3 15% din timp


audit planificat
-19.02.19
Formularea 20.02.19-
concluziilor şi -21.02.19 2 10% din timp
constatărilor planificat

Şedinţa de 22.02.19-
finalizare a
-22.02.19
lucrului în
teren
1 5% din timp
planificat

Elaborarea Întocmirea 25.02.19- 5% din timp


raportului de proiectului de planificat
-25.02.19 1
audit audit

Şedinţa de 26.02.19-
închidere a 26.02.19
misiunii

1 5 % din timp
planificat
Întocmirea 27.02.19-
raportului de -28.02.19 2 10% din timp
audit final planificat
Total X X X 20 X
2.2.2 Testele de detaliu a misiunii de audit intern
Teste substanțiale și de conformitate aplicate Mijloacelor Fixe

2.1 Teste de audit intern aferente intrării Mijloacelor Fixe în patrimoniul entității auditate;

Obiective de audit Teste de audit intern


intern
Intrările de Mijloace Fixe 1. Examinarea facturilor primite afrente achiziționării de Mijloace
reflectate în Registrul Fixe, a proceselor verbale de recepție și de punere în funcțiune.
Procurări concordă cu 2. Confruntararea datelor din achiziții individuale cu datele din
Registrul Mijloacelor Registrul Mijloacelor Fixe, comparînd sumele și descrierilor.
Fixe, respe-
ctiv,totalul concordă cu
Cartea Mare;
Intrările de Mijloace Fixe 1. Examinarea fizică a existenței Mijloacelor Fixe în spațiile
enumerate există fizic ; administrative, de producere, comerciale, ale entității.
2. Determinarea dacă caracteristicile și starea mijloacelor fixe din
documentele și pașapoartele tehnice a acestora, corespunde cu
situația reală.
Intrările existente sunt 1. Verificarea dacă intrarea mijloacele fixe au fost contabilizate
înregistrate corect; corect în contabilitatea entității auditate, luînd în considerare sursa
acestora de intrare;
2. Determinarea dacă costul de intrare a Mijloacelor Fixe a fost
calculat respectînd principiile contabile general acceptate.
3. Constatarea faptului dacă cheltuielile aferente achiziției sau
punerii în funcțiune au fost reflectate corect (reflectarea la
cheltuieli/ includerea în costul de intrare a Mijloaclor Fixe)
Intrările de mijloace fixe 1. Verificarea dacă Mijloacele Fixe intrate în patrimoniul entității
enumerate sunt corect sunt atribuite corect categoriei, respectînd Catalogul mijloacelor
clasificate; fixe şi activelor nemateriale, aprobat de Guvern în baza hotărîrii Nr.
338 din 21.03.2003
Entitatea auditată este 1. Examinarea contractelor de vînzare-cumpărare, de leasing, de
titularul de drept al inchiriere și a precontractelor;
intrărilor de Mijloace Fixe 2. Verificarea corectitudinii efectuării/contabilizării plăților legate
enumerate. de procurarea sau închirierea mijloacelor fixe;
3. Cererea confirmărilor persoanelor fizice/juridice de la care s-au
achiziționat mijloacele fixe enumerate.

2.2 Teste de audit intern aferente utilizării, și întreținerii Mijloacelor Fixe entității
auditate;

Obiective de audit Teste de audit intern


intern
Mijloacele fixe sunt 1. Indentificarea scopului in care sunt utilizate Mijloacele Fixe (prin
utilizate după destinație observare și interogare) și compararea acestia cu scopul
predeterminat reflectat în Procesele verbale de transmitere în
funcțiune .
Mijloacele fixe sunt 1. Evaluarea Regulamentului Intern cu privire la responabilitățile și
păstrate în condiții împuternicirile persoanelor cu răspundere materială și interogarea
corespunzătoare angajaților responsabili.
2. Analiza condițiilor de asigurare a integrității mijloacelor fixe
3. Examinarea locului de păstrare/utilizare a mijloacelor fixe și
determinarea faptului dacă acesta corepunde cu prevederile din
Pașaportul Tehnic al acestora, în scopul evitării accelerării uzurii
Metoda de calcul a 1. Interogarea conducerii entității cu privire la cauza alegerii metodei
amortizării este eficientă de amortizare respectivă;
2. Constatarea faptului dacă metoda aleasă reflectă cel mai bine
uilizarea beneficiilor economice ale entității auditate;
3. Determinarea faptului dacă calculul și contabilizarea amortizării
mijloacelor fixe sunt efectuate corect, prin analiza Notelor Contabile
și informației înregistrate în contabilitate.
Evaluarea procesului de 1. Interogarea angajaților care au participat la efectuarea lucrărilor de
reparație și modernizare reparație a Mijloacelor Fixe, sau cererea confirmărilor de la
a Mijloacelor Fixe persoanele juridice care au fost contractați în vederea realizării
reparației, pentru a determina dacă reparația a avut loc efectiv
2. Determinarea dacă costurile aferente reparației au fost calculate
corect, prin analiza facturilor primite de la furnizorii de servicii de
reparație, tabelelor de pontaj de calcul al salariilor angajaților
implicați nemijlocit în reparație, bon de consum al materialelor,
dispoziție de plată al salariilor, extras de cont bancar ect.
3. Determinarea prin analiza informației din programa contabilă,
dacă costurile de reparație au fost contabilizate corect, în funcție de
beneficiile ulterioare pe care le aduce reparația efectuată (reflctată la
cheltuieli/inclusă în costul mijloacelor fixe)
4. Intervievarea inginerilor entități, sau antrenarea unuia din afara, în
vederea realizării unei analize a reparației efectuate, pentru a evalua
eficacitatea, eficiența și economicitatea reparației, și pentru a putea
ulterior determina măsura în care informația dată corespunde cu
informația reflectată în contabilitate.
Legimitatea și 1. Analiza Ordinul de efectuarea a iventarierii, Listelor de
corectitudinea iventariere, Proceselor Verbale privind rezultatele iventarieii,
iventarierii Mijloacelor Procesele Verbale privind imputarea lipsurilor persoanei culpabile
fixe 2. Interogarea angajaților care au facut parte din comisia de
iventariere, în scopul determinarii condițiilor în care aceasta s-a
desfășurat
3. Evaluarea graficului de efectuarea a iventarieii, și determinarea
dacă frecvența acestuia corespunde cu prevederile Regulamentului
privind iventarierea nr.60 din 29.05.2012
4. Rezultatele iventarierii sunt reflectate corect în contabilitatea
entității

2.3 Teste de audit intern aferente casării sau ieșirii Mijloacelor Fixe ale entității auditate;

Obiective de audit Teste de audit intern


intern
Ieșirile de Mijloace Fixe 1. Analiza facturilor emise, contractelor de vînzare cumpărare,
reflectate în Registrul contractele de transmitere în utilizare temporară, ect.
Vînzări concordă cu 2. Confruntararea datelor din vînzări individuale cu datele din
Registrul Mijloacelor Registrul Mijloacelor Fixe, comparînd sumele și descrierilor.
Fixe, respectiv,totalul
concordă cu Cartea Mare;
Ieșirile de Mijloace Fixe 1. Analiza procesului de pregătire a actelor aferente vînzării
se efectuează în condiții mijlocului fix și dacă acesta cuprinde toate etapele prevăzute de
legale legislație (intocmirea dosarului de cadastru, de catre un expert
autorizat de pe langa Oficiului National de Cadastru Geodezie si
Cartografie, inscrierea imobilului in Cartea Funciara, intabularea
dreptului de proprietate)
2. Transmiterea dreptului de proprietate asupra Mijloacelor Fixe
enumerate au la baza actele necesare, ce asigură legimitatea
tranzacției (act de primire predare, notificarea notarului, contract de
vînzare cumpărare, ect)
3. Cerea confirmărilor externe de la persoanele care sunt reflectate în
contracte de vînzare-cumpărare, pentru a determina dacă tranzacțiile
respective au avut loc efectiv
Casarea/vînzarea de 1. Analiza modului de formare a prețului de piață a mijloacelor fixe
Mijloace Fixe este vîndute și intervievarea conducerii cu privire la indicii ce au stat la
înregistrată corect baza formării prețului de vînzare (analiza calculelor contabile,
Raportul evaluatorului antrenat din afara entității ect.)
2. Recunoașterea veniturilor, casarea valorii contabile și a
amortizării acumulate, valorii reziduale sunt reflectate corect în
conturile contabilității entității auditate, respectînd pincipiile
contabile general acceptate.
2.2.3Identificarea factorilor de risc asociaţi auditării mijloacelor fixe

În analiza procesului de audit, evaluarea riscului ocupă un loc deosebit de important. După unii
autori evaluarea riscului ar trebuie să constituie preocuparea centrală a auditorului.
Identificarea şi analiza riscurilor este un proces continuu şi o componentă critică a unui control
intern eficace. Incapacitatea de a atinge obiectivele deja fixate, calitatea personalului, dispersarea
geografică a activităţilor companiei, importanţa şi complexitatea proceselor economice de bază,
introducerea unor noi tehnolgii informaţionale şi intrarea pe piaţă a unor noi concurenşi
reprezintă tot atâtea exemple de factori care ar putea conduce la un risc mai mare.
 procurarea frecventă a diferitor mijloace fixe
 determinarea incorectă a costului de intrare , duratei de utilizare, precum și politica
incorectă privind calcularea amortizării mijloacelor fixe
 imposibilitatea constatării necesității mijloacelor fixe
 lipsa de la entitate a mijloacelor fixe reflectate în evidență( sub pretextul achiziționării
mijloacelor fixe este procurată avere pentru personal- computere,televizore)
 subevaluarea incasărilor din darea în arendă a mijloacelor fixe ( sunt date în arendă la un
cost mai mic decît valoarea justă)
 Vînzări fictive de mijloace fixe pentru menținerea vînzărilor la nivelul corespunzător
 Reflectarea în evidență a mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit nu la valoarea justă
corespunzătoare
 Supraevaluarea mijloacelor fixe ( reflectarea mijloacelor fixe la un cost mai mare decît
valoarea justă , diferența fiind însușită de persoanele responsabile de achiziționarea
acestora)

Raţionamentul profesional al auditorului trebuie să funcţioneze şi pentru a stabili natura


riscului:
- Riscul este un risc de fraudă
- Riscul este legat de evoluţii sau modificări recente semnificative de natură contabilă
- Riscul se datorează volumului şi complexităţii tranzactiilor
- Riscul este legat de o marjă sporită de incertitudine a evaluării
- Riscul implică tranzacţii semnificative care nu fac parte din activitatea obişnuită a
companiei
În cazul în care informaţiile obţinute pot fi utile la identificarea riscurilor de denaturare
semnificativă, auditorul poate să ia în considerare informaţiile consilierilor juridici externi ai
entităţii şi alte surse externe de informaţii, precum analiştii băncilor sau agenţiilor de rating,
revistele de specialitate, publicaţiile comerciale şi financiare, precum şi insituţiile de
reglementare. Cea mai mare semnificaţie o au informaţiile din interiorul companiei, obţinute de
la managerii nivelurilor intermediare, auditorii interni sau alte persoane cu diferite niveluri de
autoritate, ceea ce creează o perspectivă diferită de identificare a riscurilor de denaturare
semnificativă. În acest cadru, controlul intern este conceput şi implementat pentru a diminua
riscurile ce pot avea efecte negative asupra realizării obiectivelor cu privire la credibilitatea
raportării financiare, eficienţa activităţii şi conformitatea cu legislaţia curentă.

Principalii factorii de risc asociaţi mijloacelor fixe sunt:


- Schimbările tehnologice din ramura sa de activitate care determină o erodare morală a
mijloacelor fixe;
- Închiderea unui segment al unei afaceri, ceea ce impune evaluarea mijloacelor fixe la
valoarea netă de realizare (presupunând că aceasta este inferioară costului);
- Dificultăţi în estimarea duratei de viaţă economică pentru calculul amortizării, valoarea
mijloacelor fixe şi fiind astfel supraevaluată sau subevaluată ca rezultat al unei amortizări
supradimensionate sau subdimensionate;
- Deţinerea unor mijloacelor fixe blocate, neutilizate, ceea ce conduce la o incertitudine cu
privire la utilizarea lor în viitor;
- Deţinerea unor mijloacelor fixe în curs de construcţie (în valoare semnificativă) ceea ce
poate pune sub semnul întrebării momentul de finalizare a lucrărilor;
- Capitalizarea costurilor aferente activelor realizate în regie proprie, ceea ce implică
dificultăţi de determinare a costurilor;
- Existenţa mijloacelor fixe mobile are încorporează valori mari, dar care implică un risc
semnificativ de pierdere, furt, distrugere, cum ar fi, de exemplu, calculatoarele.
Pentru indentificarea riscurilor la această etapă sunt indentificate diferite surse și aplicații:
• Acte normative și legislative aferente mijloacelor fixe
• Documentație de constituire a entității și informația despre atribuțiile personalulu de
conducere, responsabilitățile și funcțiile anajaților conform prevederilor organigramei
• Dosarele auditorilor anteriori (programe de audit, note de informare, liste cu recomadări,
foi de lucru, rapoarte de audit).
În scopul facilizării, indentificării riscurilor auditorii discută, obietele misiunii cu conducerea
entității și cu responsabilii compartimentului auditat. Auditorii se deplasează în teren pentru a
înțelege mai bine activitățile indicate în programul de audit și pentru a face cunoștință cu
personalul care va fi auditat.

2.2.4 Raportul misiuni de audit intern


RAPORTUL MISIUNII DE AUDIT INTERN
La sfîrșitul misiunii de audit intern, auditorii interni au elaborat un proiect de raport al
misiunii de audit intern, care reflectă cadrul general, constatările și recomandările aferente
mijloacelor fixe auditate.
STRUCTURA AUDITATĂ: SERVICIUL Financiar contabil;
MISIUNEA DE AUDIT INTERN:
“Auditul ciclurilor: intrării, utilizării, reparației și ieșirii Mijloacelor Fixe”
I. INTRODUCERE:
Supervizorul echipei de auditori:
Membrii echipei de auditori:.
Ordinul de efectuare a misiunii de audi: auditarea activităților cuprinse în Planul de audit
intern pe anul 2019, s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu Nr. 01/19 din 01.02.2019.
Baza legală a acțiunii de auditare:
7. Legea cu privire la controlul financiar public intern aprobată prin Ordinul Ministerului
Finanțelor nr.229 din 23.09.2010;
8. Standardelor naţionale de audit intern aprobate în baza Ordinului Ministerului Finanțelor
nr.113 din 12.10.2012;
9. Codului etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, aprobat în baza Ordinului
Ministerului Finațelor nr.74 din 10.06.2014;
10. Normelor metodologice de audit intern în sectorul public aprobate prin Ordinul
Ministerului Finațelor nr.105 din 15.07.2013;
11. Programul multianual de audit intern aprobat prin ordinul conducătorului unității de audit
nr.12 din 01.01.2015;
12. Planul de audit intern pentru anul 2019, aprobat de conducerea entității;
13. Norme metodologice proprii aprobate prin ordinul conducătorului unității de audit nr.13
din 01.01.2014.
Durata acțiunii de auditare: 01.02.2019-28.02.2019
Scopul ațiunii de auditare: constă în darea de asigurări asupra modului de organizare a
activității de gestiune a Mijloacelor Fixe ale entității auditate și a conformității cu cadrul
legislativ și normativ aplicabil, în confirmarea faptului că se respectă principiul eficacității,
eficienței și economicității Mijloacelor Fixe.
Tipul de auditare: Audit de conformitate și audit de sistem;
Tehnici utilizate:
a) Verificarea, care asigură validarea, confirmarea, concordanţa cu legile şi
regulamentele intrne, precum şi eficacitatea controalelor interne. Această tehnică a fost realizată
prin:
- comparaţie pentru anumite tranzacţii curente care sunt puse în corespondenţă cu tranzacţii
trecute sau similare, cu legi sau regulamente sau cu alte criterii rezonabile;
- examinare pentru detectarea unor erori în completarea documentelor sau pentru examinarea
vulnerabilităţilor unor sisteme;
- garantare pentru verificarea realităţii anumitor tranzacţii prin examinarea documentelor
înregistrate, de la articolul înregistrat către documentele justificative;
- urmărire pentru a vedea dacă toate tranzacţiile reale au fost înregistrate.
b) Observarea fizică, pe baza căreia se poate forma o părere proprie privind modul de
întocmire adocumentelor;
c) Interviul care oferă posibilitatea lămuririi unor aspecte legate de organizarea şi
desfăşurarea activităţilor;
d) Analiza care constă în descompunerea unei structuri în elemente, care pot fi izolate,
identificate, cuantificate, şi măsurate distinct;
Instrumente de audit intern folosite, au fost:
a) Chestionarele - care cuprind întrebări pe care le formulează auditorii interni.
- chestionarul de luare la cunoştinţă (CLC) - care conţin întrebări referitoare la locul pe care
îl ocupă Departamentul de gestionare a Mijloacelor Fixe în structura din care face parte,
organizarea internă, funcţionarea acestuia;
- chestionarul de control intern (CCI) - ghidează auditorii interni în activitatea de identificare
obiectivă a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestor disfuncţii;
- chestionarul-listă de verificare (CLV) – este utilizat pentru stabilirea condiţiilor pe care
trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprind un set de întrebări standard
privind obiectivele definite, responsabilităţile, metodele şi mijloacele financiare, tehnice şi de
informare, precum şi resursele umane existente.
b) Liste de verificare – pentru a astabili condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
iecare obiectiv auditabil
Categorii de teste aplicate:
a) teste de conformitate, pentru verificarea conformităţii controlului intern cu politicile, normele
interne stabilite de managmentul instituţiei;
b) teste substanțiale, pentru a verifica integritatea datelor şi altor informaţii de sistem.
Documente și material examinate în cadrul misiunii: Verificarea la fața locului a vizat
următoarele documente întocmite și completate pentru perioada auditată:
- Proces-verbal de primire - predare a mijloacelor fixe;
- Proces-verbal de recepţie-predare a obiectelor reparate, reconstruite şi modernizate;
- Proces-verbal de casare a mijloacelor fixe;
- Proces-verbal de casare a unităţii de transport auto;
- Bon de mişcare internă a mijloacelor fixe ;
- Fişa de evidenţă a mijloacelor fixe;
- Lista fişelor mijloacelor fixe;
- Registrul de inventar a mijloacelor fixe;
- Inventar de mijloace fixe (pe locuri de păstrare, de folosinţă);
- Borderoul de evidenţă a mijloacelor fixe şi calculare a uzurii lor.
Materiale întocmite pe parcursul auditării:
- Liste de verificare pe obiective (LV);
- Fișa de identificare și analiza problemelor constatate (FIAP);
- Tabel puncta tari și puncta slabe. Tematică în detaliu;
- Programul de audit;
- Programul intervenției la fața locului;
- Chestionarele de control intern (CCI);
- Procesele verbale ale ședințelor de deschidere, inchidere a lucrului în teren și a misiunii
de audit.
II. CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI
1) Obiectiv- evidența intrărilor de mijloace fixe în patrimoniul entității auditate;

Constatare:
Evidența intrărilor de mijloace fixe la entitate corespunde mijloacelor fixe aflate în
instituție, deoarece la evidența acestora au fost întocmite următoarele documente: Procesul
verbal de primire-predare a mijloacelor fixe; Procesul verbal de recepție-predare a obiectelor
reparate, reconstruite și modernizate; Fișa de evidență a mijloacelor fixe; Bon de mișcare internă
a mijloacelor fixe.
Respectarea catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale , aprobat de Guvern în
baza Hotărîrii nr.338 din 21.03.2003, are ca urmare atribuirea corectă a mijloacelor fixe la
instituție, ceea ce permite ușor să se ducă evidența lor și să nu fie înlocuite sau neutilizate la
întreprindere.Corectitudinea efectuării sau contabilizării plăților legate de procurarea sau
închirierea mijloacelor fixe este verificată și ca urmare înlăturate neregulile.

Recomandări:
Fiecărui mijloc fix să i se atribuie un număr de inventar la intrarea în entitate, ceea ce va
permite asigurarea existenței acestora in societate.
Accesul în unitate să fie pe bază de legitimație , pentru a nu permite accesul persoanelor străine
și în același timp reducîndu-se riscul de furt.
Accesul cu privire la utilizarea computerilor pentru protejarea datelor societății trebuie să fie
reprezentat prin imposibilitatea introducerii unor dispozitive de stocare date(stick,CD).
2) Obiectiv - utilizarea și întreținerea mijloacelor fixe a entității auditate;

Constatări:
Conform analizării procesului de verbal de transmitere în funcțiune sunt comparate
scopurile folosirii mijloacelor fixe predestinate entității și scopurile în care sunt folosite.
Examinarea locului și corespunderea lui cu prevederile din Pașaportul Tehnic al acestora, duce la
eviterea uzurii.
Conform Ordinului de efectuarea a iventarierii, Listelor de iventariere, Proceselor Verbale
privind rezultatele iventarieii, Procesele Verbale, ușor se vor constata lipsuri, plusuri sau
neajunsuri.
Recomandări:
Trebuie să fie instalate camere de supraveghere în secțiile de utilizare, păstrare, întreținere
a mijloacelor fixe.
Posturile sau funcțiile trebuie să fie ocupate doar de personal competent și calificat.
Să se efectueze controale inopinante de către directorul general, ceea ce o să impună seriozitate
și eficiență din partea personalului angajat.
Inventarierea anuală a imobilizărilor corporale, o să permită asigurarea faptului că acestea există
în cadrul entității și funcționează corespunzător.
3) Obiectiv –casarea sau ieșirea mijloacelor fixe la entitatea auditată;
Constatări:
Compararea datelor din vînzări cu datele din Registrul mijloacelor fixe permite observarea
mijloacelor fixe care sunt mai necesare și care nu.
Recomandări :
Accesul în unitate să fie făcut pe bază de legitimație, pentru a nu permite accesul
persoanelor străine și în acelaș timp să se reducă riscul de furt.
Comunicarea cu persoanele care sunt menționate în contractele de vînzare-cumpărare va permite
determinarea dacă tranzacțiile respective au avut loc efectiv.

III. CONCLUZII
Auditorii pe baza testărilor și analizelor efectuate evaluează activitatea de intrare, utilizare,
reparație și ieșire ca fiind în conformitate cu normele în vigoare.
APRECIERE
FUNCȚIONAL DE CRITIC
NR. OBIECTIVUL
ÎMBUNĂTĂȚIT
CRT.

1. Conformitatea cu cadrul V
legislativ și normativ
2. Eficacitatea, eficiența și V
economicitatea
sistemului auditat
Precizam, faptul ca toate constatarile prezentate au la baza probe de audit obtinute pe baza
testului efectuat consemnate în documentele de lucru întocmite de catre auditor si însusite de
catre factorii de management ai entitatii. Aceste evaluari au la baza discutiile care au avut loc cu
privire la recomandarile auditorului în sedinta de închidere a misiunii, apreciate de catre
participantii la aceasta sedinta, ca fiind realiste si fezabile, si materializate în minuta sedintei de
închidere.
Concluzie
În urma examinării studiului de caz propus,putem concluziona că prin implementarea
obiectivelor și activităților stabilite prin strategie se urmărește consolidarea funcției de audit
public intern şi creșterea calității acesteia, astfel încât să crească gradul de asigurare în ceea ce
privește eficacitatea managementului riscurilor, funcționalitatea controlului intern şi a proceselor
de guvernanță. De asemenea, prin implementarea strategiei se mai urmărește și creșterea
contribuției auditului public intern la îmbunătățirea activităţilor entității publice.
Ministerul Finanțelor Publice, va contribui la consolidarea funcției de audit, prin asigurarea
implementării unei strategii unitare în domeniul auditului public intern, dezvoltarea cadrului
normativ, metodologic și procedural, precum și prin elaborarea de instrumente specifice practicii
auditorilor interni. În același timp, va monitoriza modul de organizare și funcționare a activității
de audit public intern la nivelul entităților publice și va propune, după caz, împreună cu
conducătorii entităților publice măsuri de îmbunătățire a acestei activități.
Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă, care dă unei organizaţii o asigurare
în ceea ce priveşte gradul de control deţinut asupra operaţiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi
operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare, ajută această organizaţie să îşi
atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele sale de
management al riscurilor, de control şi de conducere a întreprinderii, şi făcând propuneri pentru a
le consolida eficacitatea.
Auditorii care exercită activitatea de audit in cadrul entității X, înaintea demarării misiunii de
audit intern,completează Declaraţia de interese, care oferă informaţii despre funcţiile sau
interesele deţinute de către auditorul intern în raport cu unitatea auditată şi au un impact asupra
activităţii acestuia.Aceștia trebuie să respecte cu prudență principiile fundamentale fiind corecți,
onesti şi incoruptibili, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate
raţionamentului de audit. .
Relaţiile cu colegii şi angajaţii unităţii auditate se bazează pe corectitudine, onestitate şi
sinceritate. În colectivul de muncă este necesară crearea unui mediu de încredere, care permite
auditorului intern exercitarea activităţilor în mod profesional.
Auditorul intern asigură cel mai înalt nivel de independenţă şi obiectivitate profesională la
colectarea, evaluarea şi comunicarea informaţiei despre procesul auditat. evaluează imparţial
împrejurările relevante ale misiunii de audit şi nu este influenţat în formularea constatărilor şi
recomandărilor,deţine competenţele necesare profesionale în vederea realizării activităţii de audit
intern, nu dezvăluie informaţiile obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără o autorizare a
conducerii entităţii, cu excepţia cazurilor care reprezintă o obligaţie profesională sau legală.

Orice entitate are nevoie de un control intern eficient pentru realizarea obiectivelor propuse.
Dupa parerea noastra, elementul fundamental al conceptiei privind organizarea si exercitarea
controlului intern a Mijloacelor Fixe îl reprezinta existenta unui subsistem de identificare,
analiza si evaluare a riscului în cadrul sistemului de control intern. Cu alte cuvinte, trebuie sa
stim unde se gasesc riscurile în cadrul structurii ca sa la putem gestiona corect prin elaborarea
unui set de activitati de control adecvate probabilitatii de aparitie si impactului negativ al
manifestarii acestora.
Consideram ca este o necesitate stringenta elaborarea si materializarea, în ordinul de zi pe
unitate, a conceptiei privind organizarea si exercitarea controlului intern astfel încât aceasta sa
contribuie la realizarea unor dispozitive si a unor activitati de control intern care sa determine
prevenirea fenomenelor de pagubire a patrimoniului unitatii si cresterea performantelor
sistemelor de conducere si control intern.
Elaborarea si implementarea unei conceptii eficiente de organizare si exercitare a
controlului intern ar avea ca impact pozitiv descoperirea precoce a eventualelor disfunctii si
luarea timpurie a masurilor de corectie ce se impun, evitându-se astfel agravarea unor stari de
lucruri negative.
Apreciem ca pentru a putea contribui la prevenirea aparitiei fenomenelor nedorite, persoanele
care executa activitati de control intern trebuie sa stabileasca sediul cauzelor care au determinat
aparitia unor disfunctii. Conducatorul institutiei publice trebuie sa asigure elaborarea, aprobarea,
aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementarilor metodologice, procedurilor
si criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern.
Testele substantiale și de conformitate aplicate Mijloacelor Fixe include examinarea
facturilor primite aferente achiziționării de Mijloace Fixe,a proceselor verbale de reparație și de
punere în funcțiune,determinarea dacă costul de intrare a Mijloacelor Fixe a fost calculat
respectînd principiile contabile general acceptate,și alte operațiuni legate de Mijloacele Fixe ale
entității X.
Deci,procesul de intrare,reparație și ieșire a Mijloacelor Fixe poate fi afectat de un șir
complex de riscuri,aceste riscuri pot fi minimizate sau chiar înlăturate printr-un control intern
eficient și o activitate de audit corectă elaborată de profesionaliști contabili care acordă
recomandări in favoarea entității.
DECLARAŢIA DE INTERESE
Numele,prenumele:
Funcţia deţinută: Auditor intern
Entitatea publică: Entitatea „X” SRL
Titlul misiunii de audit intern: Procesul intrării, reparației, uitlizării și ieșirii mijloacelor fixe
Unitatea auditată: Serviciul Financiar Contabil
  
Incompatibilităţi în legătură cu unitatea auditată D Nu
a
Aţi avut/aveţi vre-o relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva din unitatea auditată, care ar
putea să Vă limiteze măsura în care puteţi să Vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi X

iregularităţi şi neajunsuri?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să Vă
influenţeze în misiunea de audit intern? X
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat (ă) pe parcursul ultimului an în activitatea unităţii
auditate? X
Au deţinut/deţin soţul/soţia, rudele pînă la al doilea grad de rudenie ale auditorului intern/angajatului
din cadrul unităţii de audit intern funcţii de conducere, pe parcursul ultimului an, în unitatea X

auditată?
Aţi fost implicat (ă) în elaborarea şi implementarea sistemului de management financiar şi control al
unităţii auditate? X
Aveţi vre-un interes direct sau unul de fond financiar indirect la unitatea auditată? X
 
Alte circumstanţe, ce generează conflict de interese nu există.
 
Semnat: Data : 01.02.2019
 
Declaraţia a fost examinată de:
Semnat _____________________
Data ________________________

S-ar putea să vă placă și