Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Naţional de Informatică

de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani


Jud. HUNEDOARA

Aprobat, Inspector Școlar General Avizat,


Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara Inspector Educativ I.S.J. Hunedoara
Prof. Dr. Ștefănie Maria Prof. Buzatu Carmen

SEMINAR REGIONAL
,,VALENȚE EDUCATIVE ÎN CONTEXT EUROPEAN”
EDIŢIA a XI - a
PETROŞANI, 3 APRILIE 2020
REGULAMENT DE PARTICIPARE

Acest Seminar Internațional se adresează cadrelor didactice din învățământul primar, gimnazial,
liceal.
Seminarul ,,Valențe educative în context european", constă în organizarea unui dialog
activ/schimb de experiență, în cadrul căruia cadrele didactice vor prezenta metode interactive de
predare – învățare- evaluare, strategii didactice moderne și terapii educaționale, implementate la
clasă sau în activitățile extracurriculare. Lucrările se vor încadra în temele proiectului (metodică și
pedagogie,educație ecologică, educație pentru sănătate, educație antreprenorială, educație civică,
domeniul tehnic, domeniul științific, voluntariat și schimburi interculturale). Lucrările sunt
rezultatul activităţilor desfăşurate, respectând temele proiectului (studii de specialitate, imagini,
filme, chestionare, interviuri, pagini Web, prezentări Power Point, eseuri etc.). Această activitate
urmărește promovarea valențelor educative europene, pentru îmbunătățirea rezultatelor la învățătură
și incluziunea socială, pentru elevii care întâmpină probleme de integrare în viața și activitatea
școlii. Lucrările participante vor fi publicate într-un volum cu Nr. ISBN.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Seminarul va cuprinde următoarele secţiuni:
- Secţiunea eseistică (metode inovatoare de predare – învățare - evaluare, ghid de bună
practică pentru rezolvarea problemelor din rândul tinerilor, softuri educaționale, etc.)
- Secţiunea Voluntariat şi Educaţie civică
- Secţiunea Educaţie antreprenorială
- Secţiunea Educaţie pentru sănătate
- Secţiunea Educaţie ecologică

Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara


Tel. / fax.: 0254/542683; Tel. / fax.: 0254/541502
E-mail: infopet77@yahoo.com. E-mail: scoala6petrosani@yahoo.com
Web site: http://infopetrosani.ro
Colegiul Naţional de Informatică
de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani
Jud. HUNEDOARA

- Secţiunea Schimburi interculturale


- Secțiunea – domeniul științific
- Secțiunea - domeniul tehnic
Participanţii vor trimite lucrările şi fişa de participare (profesori), într-un singur fişier ataşat,
pe adresa electronică, e-mail: simpozioncni1@yahoo.com.(este cifra 1 nu litera l – în adrsa de e-
mail)
1. Înscrierea participanţilor
Pentru seminarul internațional, înscrierea se va face până la data de 30. 03. 2020 (inclusiv),
online, la adresa de e-mail: simpozioncni1@yahoo.com, prin completarea fişei de înscriere
anexată. Fişa, completată, şi lucrările vor fi expediate pe adresa de e-mail menţionată, pentru cei
care au acces la internet, iar pentru cei care nu au această posibilitate, vor trimite lucrările în format
electronic, într-un plic, pe adresa colegiului: COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ
,,CARMEN SYLVA”PETROŞANI, Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud.
Hunedoara
Vă rugăm ca în e-mail, la subiect, să scrieţi numele participantului la seminar, pentru o mai
uşoară identificare. Înscrierea mai poate fi făcută telefonic, la numerele de telefon menţionate.
2. Depunerea lucrărilor
Până la data de 30. 03. 2020, vor fi depuse lucrările la următoarea adresă:
COLEGIUL NAŢ NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ,,CARMEN SYLVA”PETROȘANI, SYLVA , Str.
Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara, cu menţiunea ,,Pentru Seminarul
,,Valențe educative în context european”(doar pentru cei care nu au acces la internet). Se va avea în
vedere completarea adresei corecte a expeditorului în fişa de înscriere şi comunicarea unui
număr de telefon şi a unei adrese de e-mail.
Publicaţia Seminarului va fi Ediţie online, cu nr. ISBN, şi va fi expediată către
participanţii la concurs pe adresa de e-mail comunicată prin fişa de înscriere.
3. Redactarea lucrărilor
a. Secţiunea Metodică și pedagogie/eseistică
Tema este la libera alegere a participanţilor, dar va corespunde tematicii seminarului.
Materialele trimise nu trebuie să mai fi fost publicate. În cazul în care nu se va respecta această
condiţie, profesorul va fi avertizat. Lucrările plagiate nu vor fi publicate!
Un profesor poate participa cu o singură lucrare la o secţiune.
b. Pentru secţiunile: Voluntariat şi Educaţie civică, Educaţie antreprenorială, Educaţie
pentru sănătate, Educaţie ecologică.
Profesorii prezintă materiale de la diferite acţiuni desfăşurate în cadrul acestor secţiuni
(filme, flyere, prezentări Power–Point, produse finale, workshop-uri, studii de caz, produse,

Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara


Tel. / fax.: 0254/542683; Tel. / fax.: 0254/541502
E-mail: infopet77@yahoo.com. E-mail: scoala6petrosani@yahoo.com
Web site: http://infopetrosani.ro
Colegiul Naţional de Informatică
de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani
Jud. HUNEDOARA

imagini), fiecare activitate, trebuie, prezentată în scris, în maxim 2-4 pagini, pentru publicare,
respectându-se condiţiile pentru tehnoredactare.
c. Pentru secţiunea Schimburi interculturale
Profesorii vor prezenta diferite tradiţii şi obiceiuri specifice zonelor geografice din care
provin, şi ale ţărilor din străinătate participante (filme, flyere, prezentări Power–Point, produse
finale, imagini).
d. Pentru Secțiunea – domeniul științific, Secțiunea - domeniul tehnic lucrările vor
cuprinde lucrări de cercetare cu un caracter științific și tehnic și lucrări practice, machete care sunt
inovații, invenții tehnico-aplicative.
Eseul (lucrarea propriu-zisă) şi rezumatul pentru toate secţiunile, se va realiza în WORD
2007, pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat
„justified”) AVÂND CARACTERE ROMÂNEŞTI (DIACRITICE), titlul va fi scris cu
majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi
instituţia (Times New Roman 12), la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului
(Times New Roman 12). Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din publicație.
Lucrările au ca temă ,,Valențe educative în context european”.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!
NOTĂ: Numărul de pagini al lucrărilor este de maxim 10 pagini, pentru eseu, iar
prezentarea se va rezuma la 5 minute, iar rezumatul (partea destinată publicării) va fi de
maximum 2-4 pagini. Eseul este însoţit la sfârşit de bibliografie.
5. Programul de desfăşurare:
9,30 – 10,00 - Primirea participanţilor şi invitaţilor la sediul liceului.
10,00 – 10,30 - Alocuţiuni: - reprezentantul MEC
- reprezentanţi ai ISJ
- reprezentantul liceului
- reprezentantul autorităţii locale.
- reprezentantul Comitetului de Părinţi
10,30 – 11,00 - Deschiderea simpozionului şi prezentarea unui program artistic
11,00 - 11,30 – Vizitarea şcolii
11.30 -14,00 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni pentru cadrele didactice şi elevi
14,00 – 14.30 - Evaluarea seminarului
6. Criterii de prezentare:
- respectarea normelor de tehnoredactare solicitate;
- respectarea timpului pentru prezentare
- corectitudinea exprimării (ortografie, punctuaţie)
- impactul mesajului transmis;
- coerenţa textului (registrul lingvistic, stilul, lexicul)

Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara


Tel. / fax.: 0254/542683; Tel. / fax.: 0254/541502
E-mail: infopet77@yahoo.com. E-mail: scoala6petrosani@yahoo.com
Web site: http://infopetrosani.ro
Colegiul Naţional de Informatică
de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani
Jud. HUNEDOARA

- creativitatea, originalitatea temei şi conţinutul practic și inovator


- elemente de tehnică, particularităţi de compoziţie (aşezare în pagină, paragrafe)
ORGANIZATORII NU RĂSPUND DE IMPOSIBILITATEA PRIMIRII
DIPLOMELOR DE CĂTRE PARTICIPANŢI, ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE
TRANSMISE PRIN FIŞA DE PARTICIPARE SUNT INCOMPLETE ORI NU
CORESPUND REALITĂŢII.
7.Persoane de contact (organizatori) pentru relaţii suplimentare:
Prof. Popescu Rodica Mariana – 0735 788980, rodicapopescu1993@yahoo.ro
Prof. Petrescu Adriana – 0744985398
Prof. Stoica Gabriela - 0724318030

Str. Slătinioara, nr. 10, Petroşani, cod 332004, jud. Hunedoara


Tel. / fax.: 0254/542683; Tel. / fax.: 0254/541502
E-mail: infopet77@yahoo.com. E-mail: scoala6petrosani@yahoo.com
Web site: http://infopetrosani.ro