Sunteți pe pagina 1din 3

revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr.

2 (16) / 2016

FORȚELE PENTRU OPERAȚII SPECIALE lor acestora, în deplin consens cu interese- rilor SOF, pe lângă acelea de luptător
le statului. şi specialist, este natura de instructor
DIN ARMATELE MODERNE Punând accentul pe calitate şi nu pe şi multiplicator de forţe)3;
Octavian DACIN1
cantitate, în timp scurt s-a reuşit de a for- • capacitatea de a interacţiona cu popu-
Si vis pacem, para bellum ma structuri SOF profesioniste, încadrate laţia locală la un nivel superior (ope-
Corneliu NEPOTU (99–24 î.Hr.)2
de militari de elită, cu aptitudini dezvolta- ratorilor SOF li se cere, în toate fazele
te de luptători, dar şi operaţionale, tehnice pregătirii lor, începând cu selecţia, o
etc. Aceşti militari sunt, în acelaşi timp, capacitate de înţelegere a diferitor cul-
FORCES OF MODERN ARMIES FOR SPECIAL OPERATIONS
paraşutişti, alpinişti, scafandri – capabili turi şi tipologii umane individuale şi

N o nation can struggle alone with common threats of XXI century and no Nati-
onal Force structure for Special Operations (NFSO) is able to fulfill unilaterally
in isolation the given role. Joint multilateral solutions of NFSO will develop national
să facă faţă oricărei situaţii deosebite.
Forțele pentru operații speciale
sociale ).
Lecţiile învăţate din implicarea SOF ale
NATO diferitor state NATO în conflicte ca Irak şi
and collective capabilities of such forces by means of exploration of the advantages De la paleta de misiuni pe care trebuie Afghanistan au dovedit eficienţa acestora,
of the strengths and fill out the gaps of some others. să le îndeplinească forţele militare impli- validând capacităţile enumerate mai sus.
Keywords: forces for special operations, special operations, operational theater,
cate în contra insurgenţă, în particular, şi Ceea ce lipsea NATO, era un organism
type of forces, strengths.
în războaiele asimetrice în general, alianţa propriu, capabil să gestioneze eficient o
ntroducere a decis necesitatea realizării unui cadru forţă perfect adaptabilă mediului asime-
novator de forţe şi capacităţi expediţionare tric şi o componentă de acțiune proprie.
Mediul strategic internaţional se află Riscurile neconvenţionale apărute în capabile să susţină efortul contrainsurgent Individual, o parte a SOF din ţările
într-o rapidă şi continuă transformare. ultima decadă, precum și diversificarea şi implicit contraterorist în ambele faze ale aliate şi partenere prezintă capacităţi inte-
Unele transformări sunt liniare şi previzi- tipologiei crizelor şi conflictelor au impus acestuia: eliminarea ameninţării imediate grale de comandă şi control, de legătură,
bile, fie că sunt rezultatul evoluţiei ineren- elaborarea unor răspunsuri adecvate şi fle- (căutarea, capturarea şi eliminarea ele- de integrare în structuri întrunite şi capa-
te a societăţii, fie că sunt rezultatul unor xibile, bazate atât pe întrebuinţarea unor mentelor armate) şi sprijinirea procesului cităţi de a acţiona, testate în intervenţii sub
de dezvoltare a securităţii şi stabilităţii re- autoritate naţională sau internaţională. Al-

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

strategii şi planificări. Altele au un caracter arme şi tehnologii noi, cât şi pe utilizarea


surprinzător, variabil şi discontinuu şi au unei palete diversificate de forme şi mij- gionale prin asistenţa acordată structuri- tele, la început de drum (mai ales în cazul
o anumită doză de incertitudine din punct loace neconvenţionale sau nonmilitare. lor cu funcții legitime ale unui stat. noilor membri), au dezvoltat capacităţi
de vedere al naturii, amploarei şi duratei. Astfel, pentru gestionarea noilor Pentru nevoile NATO, forţele pentru parţiale, în principal de acţiune. Mai mult
Mediul internaţional de securitate ac- amenințări și adaptarea la mediul de se- operaţii speciale (SOF) din armatele ţări- decât atât, deşi principiile de întrebuinţare
tual este caracterizat de un ridicat grad curitate actual, în armatele moderne au lor membre, prin natura lor, prezintă un a SOF sunt, în mare parte, universale, exis-
de instabilitate şi impredictibilitate. Acu- fost constituite, alături de forţe conven- potenţial de a afecta mediul contrainsur- tă diferenţe generate de interesele, viziuni-
tizarea conflictelor regionale, fenomenul ţionale, structuri destinate îndeplinirii gent potrivit, datorită unor capacităţi uni- le, resursele disponibile şi culturile de se-
globalizării, traficul ilegal de persoane şi ce în mediul militar: curitate proprii fiecărui stat. Toate acestea
unor misiuni cu caracter deosebit. Forţele
materiale, proliferarea armelor de distru- • capacitatea de a afecta, independent, au relevat necesitatea ca NATO să creeze
pentru operaţii speciale (SOF) reprezintă
gere în masă, rearanjarea relaţiilor dintre mediul contrainsurgent (SOF pot exe- un sistem care să permită întrebuinţarea
unul dintre răspunsurile date conflictelor
marile puteri sunt doar o parte din factorii cuta acţiuni de contracarare a violen- eficientă a SOF în îndeplinirea obiective-
viitorului, fiind componenta specializată
care subminează stabilitatea regională şi ţei precise, cu un impact redus asupra lor alianţei.
de intervenţie discretă şi rapidă a arma-
globală. Existenţa regimurilor autoritare, a integrităţii terţilor); Acest sistem poate fi detaliat în urmă-
tei. Acestea au rolul de a executa, cu mare
organizaţiilor teroriste şi a intereselor cri- • capacitatea de a integra în acţiunile lor toarele componente:
precizie, operaţii speciale independente
minale completează ansamblul de factori alte forţe militare şi poliţieneşti (SOF 1) cadrul legal (politici, doctrine);
sau în sprijinul forţelor convenţionale în
ale căror influenţe combinate extind atât sunt capabile să opereze în structuri 2) structurile de comandă şi control;
scopul stabilizării unor situaţii, asigurării
de mult sfera suferinţelor umane. întrunite şi combinate); 3) structurile de acţiune;
managementului crizelor şi al consecinţe- • capacitatea de a construi capabilităţi 4) sistemul de instruire.
1
Octavian DACIN, col (r), lector universitar, Catedra de sisteme de armament și tehnică militară, Facultatea de Științe
de securitate (a treia natură a operato- Realitatea a impus realizarea unei capa-
Militare, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 3
Unul din mottourile forţelor speciale ale armatei americane, aplicabil în realitatea prezentului şi SOF din NATO, este „We
162 2
„Dorești pace – fii gata de război”. don’t call for reinforcements, we make them” („Noi nu chemăm întăriri, noi le creăm”).
163
revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

cităţi militare de răspuns potrivit pentru a anumite disfuncţionalităţi generate de di- Forţelor Armate americane şi cel al NATO. • Contraterorismul
contracara ameninţările specifice mediu- ferenţele dintre ele, în lipsa unei doctri- SUA posedă structuri SOF proprii fie- • Războiul neconvenţional
lui de securitate modern, complet integra- ne comune care să creioneze capacităţi şi cărei categorii de forţe, cu unităţi luptătoa- • Cercetarea specială
bilă în sistemul elementelor de putere. standarde comune. re şi capacităţi de comandă şi sprijin, dar • Acţiunea directă
Întrevederile de vârf ale NATO de la Mediul curent de securitate impune ca şi capacităţi de conducere a structurilor • Protecţia şi paza demnitarilor
Riga din 28–29 noiembrie 2006 au fost SOF NATO să posede capacităţi aşa-zise întrunite. • Contracararea războiului revoluţio-
momentul când s-a subliniat, mai mult de- „indirecte” (noncinetice), pe care unele În structurile militare americane, co- nar
cât oricând, nevoia de transformare fizică forţe nu le deţin, cel puţin la acelaşi nivel mandantul elementelor de operaţii speci- • Pregătirea mediului de luptă în tran-
a alianţei: cu cele „directe” (cinetice). Unele SOF din ale se află pe acelaşi nivel ierarhic cu co- ziţia spre război
„Obiectivul nostru general la Riga va statele membre şi partenere au fost create mandanţii forţelor aeriene, navale, terestre • Distrugerea infrastructurii
fi acela de a ne concentra asupra trans- ca unităţi contrateroriste, altele ca unităţi şi ale infanteriei marine. SOF reprezintă • Capturarea
formării NATO: evoluţia de la apărarea de asalt în orice mediu; ele pot urmări, una dintre cele 5 categorii de forţe, alături • HUMINT
teritorială din epoca Războiului Rece la captura şi elimina elemente inamice uma- de Army, Air Force, Navy şi Marines. • Diplomaţia apărării
nevoia specifică secolului ХХI de operaţii ne sau de infrastructură de mare valoa- Deşi în doctrinele unor SOF din For- • Asistenţa militară.
expediţionare şi apărare dincolo de spaţiul re ori pot executa cercetarea în sprijinul ţele Armate americane este specificat con- Forţele speciale britanice sunt un
euroatlantic. Pentru a realiza asta, consi- operaţiilor de nivel operativ sau strategic. traterorismul ca misiune, este de remarcat exemplu în ceea ce priveşte contrateroris-
derăm că hotărârile adoptate trebuie să Foarte puţine au fost destinate iniţial exe- că acestea nu execută misiuni contratero- mul şi, totodată, singurul exemplu de SOF
urmărească transformarea nu numai la cutării operaţiilor indirecte, cum ar fi asis- riste pe teritoriul SUA. Această sarcină re- care operează şi pe teritoriul naţional. Re-
nivelul conceptelor, ci şi la nivelul capaci- tenţa şi sprijinul în străinătate (Military vine unui sistem cu două niveluri: la nivel zolvarea crizei de la Ambasada Iranului
tăţilor aliaţilor de a participa la operaţiile Assistance). de stat şi la nivel federal, iar forţele impli- din Londra din 1980 este un exemplu am-
NATO şi de a opera în comun cu parteneri Statele membre NATO au, fiecare în cate aparţin serviciilor federale şi poliţiei. plu dezbătut în sursele deschise.
globali” [2]. parte, o viziune proprie asupra Forţelor Există, totuşi, o categorie de SOF subor- FOS ale Armatei Republicii Federale
În procesul de realizare a sistemului pentru operaţii speciale. Unele dintre ele donate (United States Special Operations Germania
SOF al alianţei, cea mai importantă decizie privesc SOF ca pe un element esenţial Command) USSOCOM, care participă la În Armata RFG funcţionează Divizia

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

a fost aceea de a se lansa, în cadrul întreve- de răspuns la crizele teroriste, în vreme efortul contraterorist pe teritoriul naţio- de operaţii speciale, eşalon comandat de
derilor de vârf, iniţiativa de transformare ce altele consideră că terorismul trebuie nal, însă nu fac obiectul unei cercetări din un general-maior, care are în subordine
a Forţelor pentru operaţii speciale NATO combătut de structuri de impunere a legii, surse deschise. unităţi de paraşutişti, cercetare, elicoptere
(NATO Special Operations Forces Transfor- cum ar fi unităţi specializate ale poliţiei, Marea Britanie de atac şi transport.
mation Initiative) NSTI. jandarmeriei sau serviciilor de informaţii În cadrul Ministerului Apărării bri- Subordonat diviziei, se regăseşte în
„Adaptarea forţelor noastre trebuie să (aşa-numitele trupe speciale). tanic funcţionează o Direcţie a Forţelor organică şi un comandament al Forţelor
continue. Am proiectat un set de iniţiative Această secţiune îşi propune să se con- speciale (United Kingdom Special Forces) speciale, de nivel brigadă: KSK (Komman-
pentru a creşte capacitatea de a răspunde centreze numai asupra forţelor militare UKSF. Această direcţie poate constitui un dospezialkrafte). Unităţile combatante to-
ameninţărilor şi provocărilor contempo- din sfera SOF pe care le putem documenta comandament de forţă întrunită de ope- talizează 4 companii a câte 100 de militari.
rane. Acestea includ... adoptarea unei ini- din surse deschise. raţii speciale. Direcţia este condusă de un De la formarea KSK, în 1997, unitatea a
ţiative de transformare a Forţelor pentru Statele Unite ale Americii director al Forţelor speciale. fost învăluită într-o discreţie totală. Sunt
operaţii speciale, cu scopul de a perfecţio- Statele Unite ale Americii posedă, fără Serviciul special aerian (Special Air foarte puţine date publice, totuşi, este cert
na capacitatea de a se instrui şi opera îm- posibilitate de tăgadă, cel mai complex şi Service) SAS, Serviciul special naval (Spe- că efortul contraterorist pe teritoriul Ger-
preună...” [3]. specializat sistem de forţe pentru operaţii cial Boat Service) SBS, Regimentul special maniei este lăsat în continuare în sarcina
Statele aliate şi-au creat, de-a lungul speciale. Fiind țară-lider a aliaților NATO, de cercetare (Special Reconnaissance Regi- unităţii speciale de poliţie GSG-9.
timpului, SOF drept capabilităţi strategice, SUA şi-au asumat rolul de naţiune contri- ment), Grupul de sprijin al Forţelor spe- FOS ale Armatei Republicii Franceze
în funcţie de interesele, viziunile, resursele buitoare pentru structurile SOF NATO de ciale, Regimentul 18 Comunicaţii şi Aripa Organizaţia care coordonează între-
disponibile, culturile de securitate şi par- nivel strategic, în dezvoltarea cărora s-a de aviaţie a Forţelor speciale întrunite re- buinţarea SOF din toate categoriile de
ticularităţile mediilor geopolitice proprii făcut uz de vasta experienţă şi know-how prezintă elementele SOF ale Armatei Re- forţe ale Armatei Republicii Franceze
fiecărui stat. Plasarea acestora sub aceeaşi americane. Astfel, se pot observa simila- gatului Unit. este Comandamentul operaţiilor speciale
164 165
umbrelă, în operaţii combinate, a relevat rităţi semnificative între sistemul SOF al Misiunile SOF britanice sunt: (Commandement des Operations Speciales)
revista Militară. Studii de securitate și apărare revista Militară. nr. 2 (16) / 2016

COS. Înfiinţat pe 24 iunie 1992, după Răz- lui (pe lângă alte misiuni) şi în plan intern: LISTA ABREVIERILOR
boiul din Golf, acesta este similar USSO- Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă.
COM, este comandat de un general cu Modelul SOF cu structură de comandă
Abrevierea Termenul în engleză Termenul în română
două stele şi are ca misiune direcţionarea şi subordonată altor structuri cu atribuţii în
coordonarea SOF, care sunt permanent sub contracararea terorismului (pe lângă alte United States Special Operations Comandamentul operațiilor
USSOCOM
comanda sa şi gata de luptă permanent. misiuni) în afara graniţelor. Command speciale ale SUA
FOS sunt formate din: Este evident că, proporţional, modelul Organizația Tratatului
NATO North Atlantic Treaty Organization
• Brigada de Forţe Speciale a Forţelor britanic este cel mai puţin reprezentativ. Atlanticului de Nord
terestre (BFST), compusă din un regiment SOF sunt mijloace de importanţă strategi- SOF Special Operation Forces Forţe pentru operaţii speciale
de paraşutişti de infanterie marină, un re- că şi, bineînţeles, particularităţile lor sunt UKSF United Kingdom Special Forces Forțele speciale ale Regatului Britanic
giment de dragoni paraşutişti şi un regi- dictate de viziunea proprie a statului. SBS Special Boat Service Serviciul special naval
ment de elicoptere ale Forţelor speciale; De asemenea, trebuie să luăm în consi- SAS Special Air Service Serviciile speciale britanice
derare faptul că există SOF de altă natură, GSG 9 Grenzschutzgruppe 9 Subunitate specială a poliției
• Comandourile Marinei, 6 unităţi
mici, cu atribuţii inclusiv contrateroriste; despre care nu există prea multă informa- Comandament al forţelor speciale
KSK Kommandospezialkrafte
ţie în mediul virtual, care se situează la ale Republicii Federale Germania
• Unităţile de operaţii speciale ale Avi-
aţiei, compuse dintr-un comando paraşu- graniţa dintre serviciile speciale naţionale SUA United States of America Statele Unite ale Americii
tat, şi Divizia de operaţii speciale de avia- şi armate. HUMINT Human intelligence Inteligență umană
ţie, cu secţiuni de avioane de transport şi Mai mult decât atât, date fiind carac-
secţiunea de elicoptere. teristicile SOF, este foarte probabil ca, în REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
Unităţile SOF ale armatei franceze pot situaţii de criză, autorităţile naţionale în
avea un rol de sprijin în efortul contratero- domeniul combaterii terorismului să poată 1. ADRP3-05 Special Operations, Department of the Army. Aug.2012.
rist pe teritoriul propriu, unde autoritatea recurge la acestea, în baza unor aranjamen-
te interne şi a unor planuri de contingenţă. 2. Daniel P. Fata, The Road to Riga Summit – Consolidating and Advancing
îi revine Prefecturii de poliţie a Parisului,
care coordonează inclusiv unitatea specia- Strategiile naţionale de combatere a Transformation, 3 Mai 2006.

\  Știința militară și interdisciplinaritatea


\  Știința militară și interdisciplinaritatea

lă a jandarmeriei– „GIGN”. terorismului şi nivelul la care este regle-


mentată cooperarea interinstituţională
3. Declaraţia Summitului de la Riga.
CONCLUZII sunt singurele care dictează dacă SOF ale 4. Mr. Mark E. Gebicke, Special Operations Forces: Opportunities to
Transformarea și modelarea tendinţe- armatelor pot fi sau nu implicate în acţi- Preclude Overuse and Misuse, 1997.
lor SOF la nivel NATO în viziunea mea o uni contrateroriste. Aceasta este provoca-
prezint în cele ce urmează. rea, întrucât, din perspectiva SOF, acţiuni-
În urma analizei particularităţilor SOF le agresive de precizie sunt la îndemână.
(fără a le include pe cele din categoria Crearea unor capabilităţi directe implică
black ops) din armatele ţărilor NATO şi mult mai puţine resurse decât crearea ce-
partenere, a rolului lor în contracararea lor indirecte.
terorismului pe teritoriul naţional, se pot În concluzie, apreciem că forțele pentru
desprinde 3 modele diferite: operații speciale constituie cea mai avan-
Modelul american: structură de co- tajoasă și eficientă capabilitate strategică,
mandă pe acelaşi palier cu cele ale cate- atât datorită spectrului larg de misiuni,
goriilor de forţe, cu atribuţii în contraca- cât și datorită preciziei și posibilităților
rarea terorismului (pe lângă alte misiuni) de a acționa în locul și perioada de timp
în afara graniţelor: SUA, Canada, Franţa, neaccesibile forțelor convenționale. SOF
Polonia etc. „sunt special organizate, instruite și echi-
Modelul britanic: structură de coman- pate pentru a îndeplini obiective militare,
dă subordonată Ministerului Apărării, fără politice, economice sau de influențare psi-
similitudini cu cele ale categoriilor de for- hologică prin mijloace neconvenționale.
166 167
ţe, cu atribuţii în contracararea terorismu-