Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

PROF. ÎNV. PRIMAR: Rohozneanu Vasilica Daciana


ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOCŞA
DATA: 22.O3.2014
CLASA: a II-a B
DISCIPLINA: Matematică
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Operaţii cu numere de la 0 la 1000
SUBIECTUL: Exerciţii şi probleme cu numere de la 0 la 1000
TIPUL LECŢIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1.- să aplice corect algoritmul de calcul oral și scris, în rezolvarea adunărilor și


scăderilor cu şi fără trecere peste ordin, cu numere naturale mai mici decât 1000;
O2- să afle termenul necunoscut dintr-un exerciţiu de adunare şi scădere ;
O3- să utilizeze terminologia matematică;
O4- să rezolve probleme care presupun una sau mai multe operaţii ;

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee:
conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic, problematizarea,
demonstrația, cubul
Materiale și mijloace: fișe de lucru,cub
Forme de organizare: frontal, individual, grupe. perechi
Bibliografie :
Curriculum Național-Programa școlară pentru clasa aIV- a, București, 2004.
I. Neacșu- Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed. Didactica și Pedagogică,
București,1988.
Nr. Momenetele lecţiei Ob. Conţinuturi Resurse Evaluare
crt. Durata Op. Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Moment Se pregătesc materialele necesare
organizatoric pentru lecţie.
1’
2. Verificarea temei Verificarea calitativă şi cantitativă a conversaţia caiete de frontal Observarea
acasă temei pentru acasă. teme individual sistematică
2’

3. Precizarea
Se face prin prezentarea unui
materiei supusă
„CAREU MAGIC” (anexa 1) Fişă de
recapitulăriii Elevii vor fi îndrumaţi să lucru
03 descopere cât mai multe cuvinte –
10’ noţiuni referitoare la operaţiile cu Conversaţia perechi
numere naturale. Pe măsură ce Problematizarea individual Observarea
descoperă cuvintele vor preciza și explicaţia sistematică
semnificaţia acestora.
Exemplu: sumă- reprezintă
rezultatul adunării.
Se concluzionează că astăzi, la
matematică, se va face o
recapitulare a operaţiilor : adunare,
scădere, aflarea termenului
necunoscut, probleme.
Scriu pe tablă titlul: Exerciții și
probleme recapitulative
4. Recapitularea
Dezvoltarea competenţelor de
conţinuturilor
calcul oral :
10’ Frontal
24+ 30= 700- 200=
Individual
O1 50+200= 300+ 90=
Conversaţia Observarea
65- 20= 70-50= euristică sistematică
O3 Află suma numerelor 200 şi 30 Problematizarea
Află diferenţa numerelor 85 şi 50 Explicaţia proba orală
Scade din numarul 680 pe 180.
exerciţiul
Află numărul cu 30 mai mare decât 100.
Din rezultat scade 30. Cât ai obţinut?

Dezvoltarea competenţelor de
calcul scris:( reactualizarea
O1 algoritmului de calcul, aşezarea
numerelor la calculul scris, Conversaţia
operarea cu terminologia specifică, euristică Frontal
aflarea termenului necunoscut) Problematizarea Individual Aprecieri
1. Calculaţi: Explicaţia verbale
167- 89= exerciţiul
346+156=
600-175+ 9=

2. Din suma numerelor 345 şi


18 scădeţi vecinul mai mare
al numărului 179.
O2

3. Mă gândesc la un număr, îi
adaug cel mai mic număr de
trei cifre identice şi obţin 600.
La ce număr m-am gândit?

5. Asigurarea feed- Elevii împărțiți pe grupe vor rezolva problematizarea Cub sistematică
sarcinile cerute prin aruncarea Conversația Fișe de
back- O1 cubului (anexa 2) Explicația lucru Grupe proba orală
ului O2 Cubul individual
22 O3 Se aduc lămuriri și completări și se Exercițiul Proba scrisă
O4 notează câțiva elevi
6. Tema pentru Conversaţia Fişă de frontal
acasă Explicaţia lucru
5’

ANEXA 1

E R T V S U M Ă C C O B C R
U R R F V B B C X E R T Z D
P L U S C A C V R L L S G I
Z T R G V E U J O I L L H F
H U S C Ă Z Ă T O R T U U E
F T H R R Y Y U I O T O P R
C D E S C Ă Z U T L L L O E
V D G T P O T R E T E O A N
T E R M E N V R D O L O Y Ţ
F A R V E Y T F D E L R S Ă
M E L O R E S T P R E O P L
C U T R E M U R D E L T A P
M I C Ş O R E A Z Ă L O I P
D U N A R E Y T E N T R O I
Anexa 2

METODA CUBUL:

I. DESCRIE
La diferenţa numerelor 600 şi 381 adăugaţi suma numerelor 190 şi
43.
Se discută exerciţiul:
-Ce cuvinte ne indică operaţiile? Ce operaţii trebuie să
efectuăm? Cum aşezăm numerele unul sub altul? Cum efectuăm
calculele?

.................................
.................................
.................................
.................................
Scrieţi rezolvarea într-un singur
exerciţiu!
...................................
...................................
...................................
II. COMPARĂ:
Compară suma nr. 46 şi 25 cu diferenţa nr. 100 şi 35

III. ASOCIAZĂ CORESPUNZĂTOR:

Suma numerelor 364 si 212 682


Diferenţa numerelor 764 si 332 576
Măriţi cu 562 numărul 120 432
IV. ANALIZEAZĂ

Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al


acesteia:
La acţiunea ,, Protejaţi pădurea!” , o grupă de elevi a strâns 947 kg de
hârtie, iar altă grupă cu 135 kg mai puţin.
Câte kg de hârtie au strâns cele două grupe ?
V. ARGUMENTEAZĂ :
Adevărat sau fals:

Numărul cu 125 mai mare ca 575 este 700. ........


Succesorul numărul 290 micşorat cu 10 este 280......
Descăzutul se află prin scădere......
Suma vecinilor numărului 180 este 262....

VI. APLICĂ:
Află numărul necunoscut:
546 – a = 223 b – 145 = 523 a + 155 = 478