Sunteți pe pagina 1din 3

GnBiologie vegetală și animalăi animală

Test de exersare - nr. 1 ISJ Neamț


 Timp de lucru- 3 ore aprilie 2020
 Se acordă 10 puncte din oficiu
SUBIECTUL I - 30 de puncte
A. 4 puncte
Scrie i pe foaia de examen, no iunile cu care trebuie să completa i spa iile libere din
afirma ia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Faringele,.................., traheea i.........................., sunt căi ale sistemului respirator la
mamifere.
B. 6 puncte

Da i două exemple de grupe de reptile; scrie i, în dreptul fiecărei grupe, câte un


exemplu reprezentativ.

C. 10 puncte

Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o


singură variantă de răspuns.
1. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu
2n=16 cromozomi, are:
a). n= 8 cromozomi
b). 2n= 16 cromozomi
c). n= 16 cromozomi
d). 2n= 8 cromozomi
2. Os al scheletului membrului superior al omului este:
a). femur
b). fibula
c). humerus
d). tibia
3. Pe tii sunt:
a). carenate
b). protiste
c). cordate
d). molu te
4 . Component celular specific celulei vegetale este:
a). nucleul
b). ribozomul
c). mitocondria
d). cloroplastul
5. Vase ale circula iei mici a sângelui sunt:
a). venele pulmonare
b). artera hepatică
c). artera aortă
d). venele cave
D. 10 puncte
Citi i, cu aten ie, afirma iile următoare. Dacă aprecia i că afirma ia este adevărată,
scrie i, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirma iei, litera A. Dacă aprecia i
că afirma ia este falsă, scrie i, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirma iei,
litera F i modifica i par ial afirma ia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosi i, în acest
scop, informa ia tiin ifică adecvată. Nu se acceptă folosirea nega iei.
1. Plantele folosesc în timpul fotosintezei dioxid de carbon.
2. Func ia de nutri ie a organismelor se realizează cu participarea sistemului osos i nervos.
3. Plantele dicotiledonate sunt gimnosperme.

SUBIECTUL al II-lea - 30 de puncte


A. 18 puncte
La mamifere, sistemul circulator asigură transportul substan elor în întregul organism.
a). Compara i artera pulmonară cu venele pulmonare, precizând două asemănări dintre acestea;
b). Explica i rolul sângelui în transportul gazelor respiratorii- oxigen i dioxid de carbon;
c). Calcula i masa apei din plasma sângelui unui adolescent, tiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului adolescentului este 55 Kg.
Scrie i toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerin ei.
d). Completa i problema de la punctul c) cu o altă cerin ă pe care o formula i voi, folosind
informa ii tiin ifice specifice biologiei; rezolva i cerin a pe care a i propus-o.
B. 12 puncte
Se încruci ează un soi de gutui cu fructe galbene (G) i mari (M) cu un soi de gutui cu fructe
verzi (g) i mici (m). Soiurile de gutui sunt homozigote pentru ambele caractere. Prin
încruci area între ei a indivizilor din F1, se ob in, în F2, 16 combina ii de factori ereditari. Stabili i
următoarele:
a). genotipurile celor două soiuri de gutui;
b). tipurile de game i produ i de indivizii din F1;
c). numărul combina iilor din F2 homozigote pentru culoarea fructelor; genotipul indivizilor din
F2 cu fructe mari de culoare verde.
d). Completa i această problemă cu o altă cerin ă pe care o formula i voi, folosind informa ii
tiin ifice specifice biologie; rezolva i cerin a pe care a i propus-o.
Scrie i toate etapele rezolvării problemei.
SUBIECTUL al III-lea - 30 de puncte
1. 14 puncte
Toate organismele vii au corpul format din celule.
a). Numi i cele două tipuri fundamentale de celule, precizând câte o caracteristică pentru fiecare
tip de celulă notat.
b). Explica i importan a meiozei.
c). Construi i patru enun uri afirmative, câte două pentru fiecare con inut, utilizând limbajul
tiin ific adecvat.
Folosi i, în acest scop, informa ii referitoare la următoarele con inuturi:
- nucleu
- etapele mitozei
2. 16 puncte
În lumea vie există mai multe moduri de nutri ie.
a). Enumera i glandele anexe ale sistemului digestiv al mamiferelor.
b). Explica i importan a fotosintezei.
c). Alcătui i un minieseu intitulat ”Componentele tubului digestiv la mamifere”, folosind
informa ia tiin ifică adecvată.
În acest scop, respecta i următoarele etape:
- enumerarea a ase no iuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect i în corela ie no iunile enumerate.