Sunteți pe pagina 1din 19

ANEXA nr.

3 la REGULAMENTUL-CADRU

TEMATICĂ PENTRU EXAMENUL DE PRIMIRE


ÎN PROFESIA DE AVOCAT
- AVOCAŢI STAGIARI -

I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT.

1. Principiile şi regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.


2. Primirea în profesia de avocat.
3. Incompatibilităţi, interdicţii şi nedemnităţi privind profesia de avocat.
4. Asistenţa judiciară.
5. Activitatea profesională a avocatului.
6. Drepturile si îndatoririle avocaţilor în raporturile cu clienţii.
7. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
8. Modalităţile de exercitare a profesiei de avocat.
9. Drepturile şi îndatoririle avocaţilor.
10. Transferul, suspendarea şi încetarea calităţii de avocat.
11. Răspunderea disciplinară a avocaţilor - abateri disciplinare, sancțiuni disciplinare
și procedura de aplicare și de contestare a sancțiunilor.

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea şi exercitarea profesiei de


avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:
1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011, cu modificările
ulterioare;
2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;
II. DREPT CIVIL

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ


1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009 – art. 6

2. Raportul juridic de drept civil. Noţiune. Elemente structurale (subiecte,


conţinut, obiect) – Boroi.

3. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări.


Structura actului juridic civil:
a) capacitatea de a încheia acte juridice civile – Boroi + art. 1178 – 1181.
b) consimţământul şi viciile sale (eroarea, dolul, violenţa şi leziunea) – art. 1206
– 1224
c) obiectul actului juridic civil – art. 1225 – 1234
d) cauza actului juridic civil – art. 1235 – 1239.
e) Forma actului juridic civil – art. 1240 – 1245.
f) Modalităţile actului juridic civil (condiţia şi termenul) – art. 1396 – 1420.
g) Nulitatea actului juridic civil (definiţie, reglementare în noul Cod civil, cauzele
nulităţii, clasificarea nulităţilor, regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor
relative, efectele nulităţii actelor juridice civile) – Boroi + art. 1246 – 1265.

4. Prescripţia extinctivă. Definiţie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul


prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei
extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen) – art. 2500 –
2556.

B. PERSOANELE

1. Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice


(capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu) – art. 25 – 48.

2. Persoana juridică. Reglementare. Noţiune şi elemente constitutive. Înfiinţarea


persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea
persoanei juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice. – art. 187 –
251.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate privată. Definiţie. Conţinut. Caracterele juridice ale


dreptului de proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică –
art. 555 – 562 + Birsan.

2. Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Caractere juridice. Obiectul dreptului


de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Specificul
exercitării dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de
concesiune şi dreptul real de folosinţă gratuită) – art. 858 – 875.

3. Dreptul de proprietatea comună. Dreptul de proprietate pe cote-părţi. Dreptul


de proprietate în devălmăşie – art. 631 -668.
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.
Dreptul de uzufruct – art. 703 – 748.
Dreptul de servitute – art. 755 – 772.
Dreptul de superficie – art. 693 – 702.

5. Modurile generale de dobândire a drepturilor reale principale.


Accesiunea – art. 567 – 601.
Uzucapiunea – art. 929 – 940.

6. Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare – art. 563 – 567.

7. Acţiunile posesorii – art. 949 – 952.

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

1. Obligaţia civilă. Definiţie. Reglementare. Izvoarele obligaţiilor. Clasificarea


obligaţiilor după obiectul lor – Pop.

2. Contractul – izvor de obligaţii. Noţiune.


a) Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul
Cod civil. Oferta şi acceptarea – art. 1166 – 1203.
b) Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi – art. 1270 – 1294.
c) Consecinţele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile
neexecutării contractului):
- termenul suplimentar de executare – art. 1521 – 1526.
- excepţia de neexecutare a contractului – art. 1556.
- rezoluţiunea şi rezilierea contractului – art. 1549 – 1554.

3. Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii.


a) Gestiunea de afaceri – art. 1330 - 1340
b) Plata nedatorată – art. 1341 – 1344.
c) Îmbogăţirea fără justă cauză – art. 1345 – 1348.

4. Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de


prejudiciu – izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală).
Noţiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru
prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de
lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile
delictuale (raportul de obligaţii civile delictuale; principiile care guvernează
dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea
prejudiciului prin despăgubiri sau echivalent bănesc; repararea prejudiciilor
corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor prin ricoşeu sau
reflectare); repararea daunelor morale prin mijloace juridice nepatrimoniale şi
prin compensaţii băneşti sau despăgubiri – art. 1349 – 1395.

5. Efectele obligaţiilor.
a) Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata) – art. 1469 – 1515.
b) Executarea silită în natură a obligaţiilor – art. 1527 – 1529.
c) Executarea indirectă sau prin echivalent a obligaţiilor (daunele-interese),
inclusiv clauza penală – art. 1530 – 1548.
6. Dinamica obligaţiilor.
a) Cesiunea de creanţă – art. 1566 – 1592.
b) Subrogaţia în drepturile creditorului – art. 1593 – 1598.
c) Preluarea datoriei – art. 1599 – 1608.
d) Novaţia – art. 1609 – 1614.

E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare-cumpărare – art.1650 – 1762.

2. Contractul de donaţie – art. 1011 – 1033.

3. Contractul de locaţiune – art. 1777 – 1850.

4. Contractul de mandat – art. 2009 – 2042.

5. Contractul de întreţinere – art. 2254 – 2263.

6. Contractul de tranzactie – art. 2267 - 2278

F. SUCCESIUNI
1. Moştenirea legală – art. 963 – 983.

2. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive


– art. 1086 – 1099.
III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Principii fundamentale ale procesului civil – art. 5 – 23.

2. Competenţa.
a) Competenţa materială. Determinarea competenţei după valoarea
obiectului – art. 94 – 106.
b) Competenţa teritorială – art. 107 – 128.
c) Strămutarea. Excepţia de necompetenţă. Conflictele de competenţă.
Conexitatea şi litispendenţa. Dispoziţiile speciale privind competenţa – art. 129 –
147.

3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenţii şi


interesul - condiţii de exercitare a acţiunii civile – art. 29 – 40 + art. 55 – 58.

4. Clasificarea acţiunilor civile şi importanţa lor practică – curs + foaie.

5. Participanţii la procesul civil.


a) Compunerea şi constituirea instanţei. Incompatibilitatea – art. 41 – 54.
b) Coparticiparea procesuală – art. 59 – 60.
c) Intervenţia voluntară şi forţată a terţilor în procesul civil – art. 61 – 79.
d) Reprezentarea judiciară (convenţională) a persoanelor fizice în procesul
civil – art. 80 – 89.

6. Forma cererilor. Citarea şi comunicarea actelor de procedură.


Nulitatea actelor de procedură – art. 148 – 179.

7. Termenele procedurale. Noţiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata


termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen – art. 180 – 186.

8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii.


Introducerea cererii şi constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată.
Modificarea cererii – art. 194 – 204.

9. Întâmpinarea şi cererea reconvenţională – art. 205 – 210.

10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie.


Sechestrul judiciar – art. 952 – 977.

11. Şedinţa de judecată. Încheierile – art. 211 – 244.


Excepţiile procesuale (fără excepţia de neconstituţionalitate) – art. 245 -
248
Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei. Reguli comune privind
admisibilitatea şi administrarea probelor. Asigurarea probelor. Proba prin
înscrisuri. Proba prin declaraţiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza.
Prezumţiile) – art. 249 - 340 si 348 – 358;
Administrarea probelor de către avocaţi – art. 366 – 388.
Suspendarea judecăţii – art. 411 – 415.
Perimarea – art. 416 – 423.
Deliberarea şi pronunţarea – art. 389 – 405.
Actele procesuale de dispoziţie ale părţilor
renunţarea – art. 406 – 410.
achiesarea – art. 436 – 437 si 462 – 464.
tranzacţia – art. 438 – 441.

12. Hotărârea judecătorească. Clasificarea hotărârilor. Efectele hotărârii – art. 424


– 435.
Termenul de graţie – art. 397.
Cheltuielile de judecată – art. 451 – 455.
Executarea vremelnică – art. 448 – 450.
Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii – art. 442 – 447.

13. Revizuirea – art. 509 – 513.

14 Apelul – art. 466 – 482

15 Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri


prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - art. 519-521

14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară – art. 527 – 540.


Ordonanţa preşedinţială – art. 997 – 1002.
Procedura ordonanţei de plată - art. 1014-1025.
Procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept - art. 1034-1049

15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul şi obiectul
executării silite - art. 622-631.
Titlul executoriu - art. 632-643.
Instanţa de executare - art. 651.
Competenţa executorului judecătoresc - art. 652-657.
Sesizarea organului de executare - art. 663-670.
Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită - art. 706-712.
Contestaţia la executare - art. 712-720.
DREPT PENAL – PARTEA GENERALA

I. Legea penală şi limitele ei de aplicare – art. 1 – 14.


1. Principii generale
2. Aplicarea legii penale în timp
3. Aplicarea legii penale în spaţiu

II. Infracţiunea – art. 15 – 52.


1. Dispoziţii generale
2. Cauzele justificative
3. Cauzele de neimputabilitate
4. Tentativa
5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
6. Autorul şi participanţii

III. Pedepsele – art. 53 – 106 (fara renuntare si amanare)


1. Categoriile pedepselor
2. Pedepsele principale
3. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
4. Calculul duratei pedepselor
5. Individualizarea pedepselor
a) dispoziţii generale
b) circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante
c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
d) liberarea condiţionată
IV. Măsurile de siguranţă
1. Dispoziţii generale - art. 107,108.
2. Confiscarea specială - art. 112.

V. Minoritatea – art. 113 – 134.

VI. Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziţii generale - art. 135 – 137.

VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală – art. 152 – 159.

VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei – art. 160 – 164.

IX. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării – art. 165 – 171.

X. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală - art 172 – 187.

B. PARTEA SPECIALĂ

I. Infracţiuni contra persoanei


1. Infracţiuni contra vieţii : art. 188, 189, 191, 192.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii: art. 193, 194, 195, 196.
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205, 206, 207.
5. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220.
6. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224, 225.

II. Infracţiuni contra patrimoniului


8. Furtul: art. 228 – 232.
9. Tâlhăria şi pirateria: art. 233, 234, 236 şi 237.
III. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244
şi 248.
3. Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

III. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat


1. Infracţiuni contra autorităţii: art. 257

IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei


Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu


1. Infracţiuni de corupţie: art. 289, 290, 291, 292.
2. Infracţiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 şi art. 308, 309.

VI. Infracţiuni de fals


1. Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 şi 326, 327.

VII. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
1. Infracţiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

V. DREPT PROCESUAL PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

I. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

III. Participanţii în procesul penal (art. 29 – 96)

IV. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii


1. Reguli generale (art. 97 – 103)
2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 şi art. 131) - fără dispoziţiile din secţiunea
privind protecţia martorilor.

V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale


1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)
2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare
săvârşirii infracţiunii (art. 249 – 252 şi 253 – 256) - fără dispoziţiile art. 2521 – 2524
VI. Acte procesuale şi procedurale comune
1. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (art. 257 –
267)
2. Termenele (art. 268 – 271)
3. Nulităţile (art. 280 – 282)
B. PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală (art. 285 – 341)

II. Camera preliminară (art. 342 – 348)

III. Judecata
1. Dispoziţii generale (art. 349 – 370)
2. Judecata în primă instanţă (art. 371 – 407)
3. Apelul (art. 408 – 425)
4. Contestaţia (art. 4251)
5. Contestaţia în anulare (art. 426 – 432)
IV. Proceduri speciale
1. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art. 478 – 488)
2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)
3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

V. Executarea hotărârilor penale


1. Dispoziţii generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziţii din Titlul V).
Examenul de primire în profesia de avocat Institutul Național al Magistraturii
A. Drept civil
I. Partea generală

1. Aplicarea în timp a Codului civil 1. Aplicarea in timp a Codului civil


2. Raportul juridic de drept civil 2. Actul juridic civil
a) noțiune a) noțiune
b) elemente structurale b) clasificări
- subiecte c) condițiile de fond
- conținut d) condițiile de formă
- obiect e) modalitățile
3. Actul juridic civil f) nulitatea
a) noțiune g) efectele actului juridic civil
b) clasificări - forța obligatorie și irevocabilitatea
c) structura - relativitatea si opozabilitatea
- capacitatea de a încheia acte juridice 3. Prescripția extinctivă și decaderea
- consimțământul și viciile sale a) dispoziții generale
- obiectul - noțiune
- cauza - efecte
d) forma - delimitare
e) modalitățile b) domeniul prescripției extinctive
- condiția c) termenele de prescripție extinctivă
- termenul d) cursul prescripției extinctive
f) nulitatea - începutul
- noțiune și reglementarea în NCC - suspendarea
- cauzele nulității - întreruperea
- clasificare - repunerea în termen
- cauzele nulității e) împlinirea prescriptiei extinctive
- regimul juridic al nulitățiilor absolute și f) decăderea
relative - noțiune
- efecte nulității actelor juridice civile - clasificarea termenelor de decadere
4. Prescripția extinctivă - domeniul de aplicare
a) noțiune - regimul juridic
b) reglementare - efecte
c) domeniul de aplicare 4. Persoanele
d) efecte a) noțiunile de profesionist și de
e) termenele de prescripție extinctivă întreprindere
f) cursul prescripției extinctive b) capacitatea civilă a persoanei juridice
- începutul
- suspendarea
- întreruperea
- repunerea în termen
5. Persoanele
a) persoana fizică
- noțiune
- reglementare
- capacitatea civilă (folosință și exercițiu)
b) persoana juridică
- noțiune
- reglementare
- elemente constitutive
- înfiintarea persoanei juridice
- capacitatea civilă a persoanei juridice
- identificarea persoanei juridice
- reorganizarea și încetarea persoanelor
juridice
II. Drepturile reale principale

1. Dreptul de proprietatea privată 1. Patrimoniul


a) definiție 2. Dreptul de proprietatea privată
b) conținut a) definiție
c) caracterele juridice b) conținut juridic
d) exproprierea pentru cauză de utilitate publică c) caractere juridice
2. Dreptul de proprietatea publică d) limitele exercitării dreptului de
a) definiție proprietate
b) caractere juridice e) regimul juridic al imobilelor proprietate
c) obiectul privată
d) titularii dreptului de proprietate publică 3. Dreptul de proprietate publică
e) specificul exercitării dreptului de proprietate a) definiție
publică b) titulari
- dreptul de administrare c) obiect
- dreptul de concesiune d) caractere juridice specifice
- dreptul real de folosință gratuită e) exercitarea dreptului de proprietate
3. Dreptul de proprietate comună publică
a) dreptul de proprietate pe cote-părți f) încetarea dreptului de proprietate publică
b) dreptul de proprietate in devălmășie 4. Modalitățile juridice ale dreptului de
4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate proprietate privată
a) dreptul de uzufruct 5. Dezmembramintele dreptului de proprietate
b) dreptul de servitute privată
c) dreptul de superficie a) dreptul de uzufruct
5. Modurile generale de dobândire a drepturilor b) dreptul de superficie
reale principale 6. Accesiunea imobiliară artificială
a) accesiunea 7. Acțiunea în revendicare
b) uzucapiunea 8. Posesia (fără uzucapiune)
6. Actiunea in revendicare
7. Actiunea posesorie
III. Teoria generală a obligațiilor

1. Obligația civilă 1. Faptul juridic ca izvor de obligații


a) noțiune a) gestiunea de afaceri
b) reglementare b) plata nedatorată
c) izvoarele obligațiilor c) îmbogațirea fără justă cauză
d) clasificarea obligațiilor după obiectul lor 2. Răspunderea civilă delictuală
2. Contractul – izvor de obligații a) cauze exoneratoare de răspundere
a) noțiune b) răspunderea pentru fapta proprie
b) încheierea contractului c) răspunderea pentru fapta altuia
c) reglementarea negocierilor precontractuale - răspunderea pentru fapta minorului
d) oferta și acceptarea sau a celui pus sub interdicție
e) efectele contractului între părți și față de terți - raspunderea comitentilor pentru
f) consecințele neexecutării contractului prepusi
(remediile neexecutării contractului) d) răspunderea pentru prejudiciile cauzate
- termenul suplimentar de executare de lucruri, de animale și de ruina
- excepția de neexecutare a contractului edificiului
- rezolutiunea și rezilierea contractului e) repararea prejudiciului în cazul
3. Faptele juridice licite – izvor de obligații răspunderii civile delictuale
a) gestiunea de afaceri
b) plata nedatorată
c) îmbogațirea fără justă cauză
4. Faptele juridice ilicite și celelalte fapte juridice 3. Executarea obligațiilor
extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – a) plata
izvoare de obligații (răspunderea civilă - dispoziții generale
delictuală) - subiectele plătii
a) noțiune - condițiile plătii
b) reglementare - dovada plătii
c) răspunderea pentru fapta proprie - imputația plătii
d) răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin - punerea în întarziere a creditorului
fapta altuia b) executarea silită a obligațiilor
e) răspunderea pentru prejudiciile cauzate de - dispoziții generale
lucruri în general, de animale și de ruina - punerea în întarziere a debitorului
edificiului - executarea silită în natură
f) efectele răspunderii civile delictuale - executarea prin echivalent
- raportul de obligații civile delictuale - rezoluțiunea și rezilierea
- principiie care guvernează dreptul și - reducerea prestațiilor
îndatorirea corelativă de reparare a - cauze justificate de neexecutare a
prejudiciului obligațiilor contractuale
- repararea prejudiciului prin despăgubiri c) mijloacele de protecție a drepturilor
sau echivalent bănesc creditorilor
- repararea prejudiciilor corporale cauzate - măsurile conservatorii
victimei imediate, precum și a - acțiunea oblică
prejudiciilor prin ricoșeu sau reflectare - acțiunea revocatorie
- repararea daunelor morale prin mijloace 4. Transmisiunea și transformarea obligațiilor
juridice nepatrimoniale și prin a) cesiunea de creanță
compensații bănești sau despăgubiri b) subrogația
5. Efectele obligațiilor c) preluare datoriei
a) executarea voluntară în natură a obligațiilor d) novația
(plata) 5. Stingerea obligațiilor
b) executarea silită în natură a obligațiilor a) compensația
c) executarea indirectă sau prin echivalent a b) confuziunea
obligațiilor (daunele-interese) c) darea în plată
d) clauza penală d) remiterea de datorie
6. Dinamica obligațiilor e) imposibilitatea fortuită de executare
a) cesiunea de creanță 6. Fideiusiunea
b) subrogația în drepturile creditorului
c) preluarea datoriei
d) novația
IV. Contracte speciale

1. Vănzarea 1. Vănzarea
2. Donația 2. Donația
3. Locațiunea 3. Locațiunea (dispoziții generale, fără reguli
4. Mandatul particulare în materia închirierii locuinței și în
5. Intreținerea materia arendării)
6. Tranzacția 4. Mandatul (dispoziții comune, mandatul de
reprezentare, mandatul fără reprezetare;
dispoziții comune, contractul de comision)
5. Intreținerea
6. Tranzacția
7. Contractul de împrumut (de folosință și de
consumație)
V. Succesiuni

1. Moștenirea legală 1. Noțiuni generale


2. Rezerva succesorală a) nedemnitatea succesorală
3. Cotitatea disponibilă b) principii generale ale devoluțiunii legale a
4. Reducțiunea liberalităților excesive moștenirii
c) reprezentarea succesorala
2. Moștenitorii legali
a) descendenții defunctului
b) ascendenții privilegiați și colateralii
privilegiați
c) ascendenții ordinari
d) colateralii oridinari
e) soțul supraviețuitor
3. Testamentul
4. Dreptul de opțiune succesorală
5. Rezerva succesorală
6. Cotitatea disponibilă
5. Reducțiunea liberalităților excesive
VI. Dreptul familiei

1. Desfacerea căsătoriei
*Organizarea și exercitarea profesiei de avocat* a) cazurile de divorț
b) efectele divorțului cu privire la raporturile
1. Principiile şi regulile fundamentale ale nepatrimoniale și patrimoniale dintre
exercitării profesiei de avocat foștii șoti, precum și cele dintre aceștia și
2. Primirea în profesia de avocat copiii lor minori
3. Incompatibilități, interdicții şi nedemnități 2. Filiația
privind profesia de avocat a) dispozitiile generale privind stabilirea
4. Asistența judiciară filiației
5. Activitatea profesională a avocatului b) prezumția de paternitate
6. Drepturile si îndatoririle avocaților în c) recunoașterea copilului
raporturile cu clienții d) acțiuni privind filiația
7. Formele de exercitare a profesiei de avocat 3. Obligația legală de întreținere
8. Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat a) dispoziții generale privind obligația de
9. Drepturile şi îndatoririle avocaților întreținere
10. Transferul, suspendarea şi încetarea calității b) persoanele între care există obligația
de avocat legală de întreținere și ordinerea în care
11. Răspunderea disciplinară a avocaților (abateri acesta se datorează
disciplinare, sancțiuni disciplinare și c) condițiile obligației legale de întreținere
procedura de aplicare și de contestare a d) stabilirea și executarea obligației legale
sancțiunilor) de întreținere
4. Autoritatea părintească
+ Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de a) dispoziții generale privind autoritatea
avocat părintească
+ Statutul profesiei de avocat b) drepturile și îndatoririle părintești
+ Codul deontologic al avocațiilor din Uniunea c) exercitarea autorității părintești
Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din d) decăderea din exercitarea drepturilor
Uniunea Europeană părintești
+ Hotărârea Consiliului UNBR privind aprobarea + Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea
Codului Deontologic al Avocatului Român drepturilor copilului
+ Legea nr. 213/1998 privind protecția bunurilor
publice
Examenul de primire în profesia de avocat Institutul Național al Magistraturii
B. Drept procesual civil
1. Principii fundamentale ale procesului civil 1. Principiile fundamentale ale procesului civil
2. Condiții de exercitare a acțiunii civile 2. Acțiunea civilă
a) capacitatea procesuală 3. Participanții în procesul civil
b) calitatea procesuală a) judecătorul și incompatibilitatea
c) formularea unei pretenții b) părțiile
d) interesul - folosința și exercițiul drepturilor
3. Competența
procesuale
a) competența materială
b) determinarea competenței după valoarea - persoanele care sunt împreună
obiectului reclamante sau pârâte, alte persoane
c) competența teritorială care pot lua parte la judecată
d) strămutarea - reprezentarea părțiilor în judecată
e) excepția de necompetență c) participarea Ministerului Public în
f) conflictele de competență procesul civil
g) conexitatea şi litispendența 4. Competenţa instanțelor judecătorești
h) dispozițiile speciale privind competența a) competenţa materială
4. Clasificarea acțiunilor civile şi importanța lor b) competenţa teritorială
practică c) dispoziţii speciale
5. Participanții la procesul civil - prorogarea de competenţă
a) compunerea şi constituirea instanței - întinderea competenţei asupra
b) incompatibilitatea
apărărilor şi incidentelor procedurale
c) coparticiparea procesuală
d) intervenția voluntară şi forțată a terților în - regimul cererilor în constatare
procesul civil - alegerea de competență
e) reprezentarea judiciară (convențională) a - competenţa facultativă
persoanelor fizice în procesul civil d) incidente procedurale privitoare la
6. Forma cererilor competenţa instanţei
7. Citarea şi comunicarea actelor de procedură - necompetența
8. Nulitatea actelor de procedură - conflictele de competență
a) noțiune - litispendenţa
b) clasificare - conexitatea
c) condiții - strămutarea proceselor
d) efecte - delegarea instanţei
9. Termenele procedurale
5. Actele de procedură și termenele procedurale
a) noțiune
a) actele de procedură
b) clasificare
c) mod de calcul - forma cererilor
d) durata termenelor procedurale - citarea
e) decăderea - comunicarea actelor de procedură
f) repunerea în termen - nulitatea actelor de procedură
10. Cererea de chemare în judecată. b) termenele procedurale
a) cuprins - noţiunea
b) timbrare - clasificarea
c) regularizarea cererii - durata
d) introducerea cererii şi constituirea dosarului - decăderea
e) efectele cererii de chemare în judecată - repunerea în termen
f) modificarea cererii 6. Procedura în fața primei instanțe
11. Întâmpinarea a) sesizarea instanţei de judecată
12. Cererea reconvențională
- procedura prealabilă
13. Măsurile asigurătorii
- cererea de chemare în judecată
a) sechestrul asigurător
b) poprirea asiguratorie (cuprinsul cererii de chemare în
c) sechestrul judiciar judecată, numărul de exemplare,
14. Şedința de judecată nulitatea cererii, timbrarea şi
15. Încheierile înregistrarea cererii, cumulul de
cereri, verificarea cererii şi
16. Excepțiile procesuale (fără excepția de regularizarea acesteia, fixarea
neconstituționalitate) primului termen de judecată,
17. Probele (subiectul, obiectul şi sarcina probei) reprezentarea judiciară a părților în
a) reguli comune privind admisibilitatea şi caz de coparticipare procesuală,
administrarea probelor măsurile pentru pregătirea judecăţii,
b) cercetarea procesului prin administrarea modificarea cererii de chemare în
probelor de către avocați
judecată)
c) asigurarea probelor
- întâmpinarea
d) proba prin înscrisuri
e) proba prin declarațiile martorilor - cererea reconvenţională
f) mărturisirea b) dispoziţii generale privind judecata
g) expertiza c) cercetarea procesului (dispoziţii comune,
h) prezumțiile excepţiile procesuale şi probele) – fără
18. Suspendarea judecății subsecţiunea a 4-a privind „administrarea
19. Perimarea probelor de către avocaţi sau consilieri
20. Actele procesuale de dispoziție ale părților juridici”
a) renunțarea d) dezbaterea în fond a procesului
b) achiesarea e) suspendarea procesului, perimarea cererii
c) tranzacția şi actele procesuale de dispoziţie ale
21. Hotărârea judecătorească. părţilor
a) deliberarea şi pronunțarea f) deliberarea şi pronunţarea hotărârii
b) clasificarea hotărârilor g) hotărârile judecătoreşti
c) termenul de grație - clasificarea hotărârilor judecătoreşti
d) cheltuielile de judecată - conţinutul hotărârii
e) efectele hotărârii - redactarea
f) executarea vremelnică - semnarea
g) îndreptarea, lămurirea şi completarea - comunicarea hotărârii
hotărârii - efectele hotărârilor judecătoreşti
22. Apelul - executarea provizorie
23. Revizuirea - îndreptarea, lămurirea și completarea
24. Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în hotărârilor
vederea pronunțării unei hotărâri prealabile - cheltuielile de judecată
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 7. Căile de atac
(519-521) a) obiectul și termenul apelului
25. Executarea silită b) obiectul și termenul recursului
a) scopul şi obiectul executării silite (622-631) c) contestaţia în anulare
b) titlul executoriu (632-643) d) revizuirea
c) instanța de executare (651)
8. Executarea silită
d) competența executorului judecătoresc a) titlul executoriu
(652-657) b) participanții la executarea silită
e) sesizarea organului de executare (663-670) (enumerare, părțile, instanța de executare,
f) prescripția dreptului de a obține executarea executorul judecătoresc)
silită (706-712) c) încuviințarea executării silite
g) contestația la executare (712-720) d) contestaţia la executare
26. Proceduri speciale 9. Procedurile speciale
a) procedura necontencioasă judiciară a) procedura necontencioasă judiciară
b) ordonanța preşedințială b) procedura ordonanţei preşedinţiale
c) procedura ordonanței de plată (1014-1025) c) măsurile asigurătorii
d) procedura evacuării din imobilele folosite d) procedura divorţului
sau ocupate fără drept (art. 1034-1049) e) procedura partajului judiciar
f) procedura ordonanței de plată
g) procedura cu privire la cererile de valoare
redusă
h) evacuarea din imobilele folosite sau
ocupate fără drept
+ Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru
degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010
Examenul de primire în profesia de avocat Institutul Național al Magistraturii
C. Drept penal
I. Partea generală

1. Legea penală şi limitele ei de aplicare 1. Legea penală şi limitele ei de aplicare


a) principii generale a) principii generale
b) aplicarea legii penale în timp b) aplicarea legii penale în timp
c) aplicarea legii penale în spațiu 2. Infracțiunea
2. Infracțiunea a) dispoziții generale
a) dispoziții generale b) cauzele justificative
b) cauzele justificative c) cauzele de neimputabilitate
c) cauzele de neimputabilitate d) tentativa
d) tentativa e) unitatea şi pluralitatea de infracțiuni
e) unitatea şi pluralitatea de infracțiuni f) autorul şi participanții
f) autorul şi participanții 3. Pedepsele
3. Pedepsele a) categoriile pedepselor (pedepsele
a) categoriile pedepselor (pedepsele principale, principale, pedeapsa accesorie şi
pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare) pedepsele complementare)
b) calculul duratei pedepselor b) calculul duratei pedepselor
c) individualizarea pedepselor (dispoziții c) individualizarea pedepselor (dispoziții
generale, circumstanțele atenuante şi generale, circumstanțele atenuante şi
circumstanțele agravante, suspendarea circumstanțele agravante, renunțarea la
executării pedepsei sub supraveghere și aplicarea pedepsei, amânarea aplicarea
liberarea condiționată) pedepsei, suspendarea executării pedepsei
4. Măsurile de siguranță sub supraveghere și liberarea
a) dispoziții generale (107, 108) condiționată)
b) confiscarea specială (112) 4. Măsurile de siguranță
5. Minoritatea a) dispoziții generale
6. Răspunderea penală a persoanei juridice b) regimul măsurilor de siguranță
(dispoziții generale, adică 135-137) 5. Minoritatea
7. Cauzele care înlătură răspunderea penală a) regimul răspunderii penale a minorului
8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea b) regimul măsurilor educative neprivative
pedepsei de libertate
9. Cauzele care înlătură consecințele condamnării c) regimul măsurilor educative privative de
10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea libertate
penală d) dispoziții comune
6. Răspunderea penală a persoanei juridice
(dispoziții comune)
7. Cauzele care înlătură răspunderea penală
8. Cauzele care înlătură sau modifică executarea
pedepsei
9. Cauzele care înlătură consecințele
condamnării
10. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea
penală
II. Partea specială

1. Infracțiuni contra persoanei 1. Infracțiuni contra persoanei


a) infracțiuni contra vieții (188-192) a) infracțiuni contra vieții (188-192)
b) infracțiuni contra integrității corporale sau b) infracțiuni contra integrității corporale sau
sănătății (193-196) sănătății (193-198)
c) infracțiuni săvârşite asupra unui membru de c) infracțiuni săvârşite asupra unui membru
familie (199, 200) de familie (199, 200)
d) infracțiuni contra libertății persoanei d) infracțiuni contra libertății persoanei
(205-207) (205-208)
e) infracțiuni contra libertății şi integrității e) infracțiuni contra libertății şi integrității
sexuale (218, 220) sexuale (218-223)
f) infracțiuni ce aduc atingere domiciliului şi f) infracțiuni ce aduc atingere domiciliului şi
vieții private (224, 225) vieții private (224, 225)
2. Infracțiuni contra patrimoniului 2. Infracțiuni contra patrimoniului
a) furtul (228-232) a) furtul (228-232)
b) tâlhăria şi pirateria (233, 234, 236, 237) b) tâlhăria şi pirateria (233, 234, 236, 237)
c) infracțiuni contra patrimoniului prin c) infracțiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii (238, 242-244, 248) nesocotirea încrederii (238, 242-244, 248)
d) distrugerea şi tulburarea de posesie d) distrugerea şi tulburarea de posesie
(253-256) (253-256)
3. Infracțiuni privind autoritatea şi frontiera de stat e) infracțiuni care au produs consecințe
a) infracțiuni contra autorității (257) deosebit de grave (2561)
4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției 3. Infracțiuni privind autoritatea şi frontiera de
(266-270, 273, 279-281, 284-287) stat
5. Infracțiuni de corupție şi de serviciu a) infracțiuni contra autorității (257, 258)
a) infracțiuni de corupție (289-292) 4. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
b) infracțiuni de serviciu (295-298, 308, 309) (266-273, 279, 280, 283, 285-287)
6. Infracțiuni de fals 5. Infracțiuni de corupție şi de serviciu
a) falsuri în înscrisuri (320-323, 326, 327) a) infracțiuni de corupție
7. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind (289, 290, 291, 292)
conviețuirea socială b) infracțiuni de serviciu
a) infracțiuni contra familiei (377-379) (295, 296, 297, 298, 308, 309)
6. Infracțiuni de fals
a) falsuri în înscrisuri
(320-323, 326, 327)
7. Infracțiuni care aduc atingere unor relații
privind conviețuirea socială
a) infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
(371, 375)
b) infracțiuni contra familiei (377-379)
Examenul de primire în profesia de avocat Institutul Național al Magistraturii
D. Drept procesual penal
1. Principiile şi limitele aplicării legii procesuale 1. Principiile și limitele aplicării legii procesual
penale (1-13) penale
2. Acțiunea penală şi acțiunea civilă în procesul 2. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul
penal (14-28) penal
3. Participanții în procesul penal (29-96) 3. Participanții în procesul penal
4. Probele, mijloacele de probă şi procedeele a) dispoziții generale
probatorii b) competența organelor judiciare
a) reguli generale (97-103) - competența funcțională, după materie și
b) audierea persoanelor (104-124 şi 131) – fără după calitatea persoanei a instanțelor
dispozițiile din secțiunea privind protecția judecătorești
martorilor - competența teritorială a instanțelor
c) percheziția domiciliară (157-164) judecătorești
5. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale - dispoziții speciale privind competența
a) măsurile preventive (202-244) instanțelor judecătorești
b) măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi - competența judecătorului de drepturi și
restabilirea situației anterioare săvârşirii libertății și a judecătorului de cameră
infracțiunii (249-252 şi 253-256) – fără preliminară
dispozițiile art. 2521 – 2524 - organele de urmărire penală și competența
6. Acte procesuale şi procedurale comune acestora
a) citarea, comunicarea actelor procedurale şi - incompatibilitatea (fără strămutare)
mandatul de aducere (257-267) c) subiecții procesuali principali și drepturile
b) termenele (268-271) acestora
c) nulitățile (280-282) d) inculpatul și drepturile acestuia
7. Urmărirea penală (285-341) e) partea civilă și drepturile acestuia
8. Camera preliminară (342-348) f) partea responsabilă civilmente și
9. Judecata drepturile acestuia
a) dispoziții generale (349-370) g) avocatul, asistența juridică și
b) judecata în primă instanță (371-407) reprezentarea
c) apelul (408-425) 4. Probele, mijloacele de probă și procedeele
d) contestația (4251) probatorii
10. Proceduri speciale a) reguli generale
a) acordul de recunoaştere a vinovăției b) audierea persoanelor
(478-488) c) identificarea persoanelor și a obiectelor
b) procedura în cauzele cu infractori minori d) metode speciale de supraveghere și
(504-520) cercetare
c) procedura reabilitării (527-537) e) conservarea datelor informatice
11. Executarea hotărârilor penale f) percheziția și ridicarea de obiecte și
a) dispoziții generale (550-554) – fără celelalte înscrisuri
dispoziții din Titlul V g) expertiza și constatarea
h) cercetarea la fața locului faptei și
reconstituirea
i) fotografia, luarea amprentelor
suspectului, inculpatului sau ale altor
persoane
j) mijloacele materiale de probă
k) înscrisurile
5. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale
a) măsuri preventive
- dispoziții generale
- reținerea
- controlul judiciar
- controlul judiciar pe cauțiune
- arestul la domiciliu
- arestul preventiv
- încetarea de drept, revocarea și înlocuirea
măsurilor preventive
- dispoziții speciale privind măsurile
preventive aplicate minorilor
b) măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor
și restabilirea situației anterioare săvârșirii
infracțiunii (249-252, 253-256)
6. Actele procesuale și procedurale comune
a) citarea, comunicarea altor acte
procedurale și mandatul de aducere
b) termenele
c) cheltuielile judiciare
d) modificarea actelor procedurale,
îndreptarea erorilor materiale și
înlăturarea unor omisiuni vădite
e) nulitățile
f) amenda judiciară
7. Urmărirea penală
a) dispoziții generale
b) sesizarea organelor de urmărire penală
c) conducerea și supravegherea activității
organelor de cercetare penală de către
procuror
d) efectuarea urmăririi penale
e) rezolvarea cauzelor și sesizarea
instanțelor
f) reluarea urmării penale
g) plângerea împotriva măsurilor și actelor
de urmărire penală
8. Camera preliminară
9. Judecata
a) dispoziții generale
b) judecata în prima instanță
c) contestația
d) apelul (408-421)
e) căile extraordinare de atac
- contestația în anulare
- revizuirea (cu excepția revizuirii în cazul
hotărârilor cedo)
- redeschiderea procesului penal în cazul
judecății în lipsa persoanei condamnate
10. Proceduri speciale
a) acordul de recunoaștere a vinovăției
b) procedura în cazul infracțiunilor cu minori
c) procedura reabilitării
11. Executarea hotărârilor penale
a) dispoziții generale (550-554)