Sunteți pe pagina 1din 24

rlAoteriole oderente

de restaurore coronord

Cotedra de Odontoteropie Restaurotoore

Materiale estetice (fizionom ice)


Si tehnici adezive pentru
restaurarea leziunilor coronare

_.. "Tooth-coloured" !

B Estetic: PREFERABIL, in raport cu Fizionomic / Cosmetic

O Tehnici adezive de restaurare coronart:


. Direete .. obturatli (mai rar: fafete]
. Semidirecte I
, lndirecte . lnlaV- -uri I onlav-uri I fat*e
J| (maa tar: coroane parJiale / totale)
Metode gi tehnici adezive de realizare
a restauririlor coronare estetice din compozit

, Dirccti: - in cabinet ("chair- side,')


fAnA ampientii 9i moOef 1se tucreazi
numai la nivelul preparafiei dentare]
- auto / fotopolimerizare (intraoral)
- o singurii gedinfi de lucru

Metode gi tehnici adezive de realizare


' a restaurerilor coronare estetice din compozit
.-,, Semidirecti: - in cabinet (,.chair - side,')
- FARA amprenti 9i model
- " post-pol imerizare fototerm icii,' (extraora l)
- o singuri gedinfi de lucru

, lndirecti: o lmediati (lndirect - directi)


- i_n cabinet ("chair- side',)
- CU amprgntii (cabin_et) 9i model (cabinet)
- "po-st-polimeriza.re fototermici,' (extraoril)
- o singuri gedinft de lucru
o Propriu - zisi
- cabinet + laborator
- CU amprenti{cabinet! Si modet (laborator}
- foto / termo / baro-polimerizare (iaborator)'
- mai multe gedinfe de lucru
- necesiti restaurare provizorie
Materiale estetice aderente
pentru tehnici de restaurare directe

fl Materiale cu structuri "standard":

. Materiale Compozite (rlgini compozite)

. Gimenturi cu lonomeri de Sticli (ClS)

Materiale estetice aderente


pentru tehnici de restaurare directe (continuare)

tr Materiale cu structuri combinate:


. CIS modificate prin adaos de rigini:
CIS fotopolimerizabile
. compozite modificate prin adaos poliacid (polialkenoic):
Gompomeri
'compozite modificate prin cuplarea stabili a unei retele
lPagale de struEturi anorganici (SiOr) la matricea organici:
Ormoceri
. CIS cu adaos de riginimodificate prin incorporarea de
pqdicu le (de GIS) prepolimeri zatc (f azil stabili) :
Giomeri
. Materiale estetice (fizionomice)
pentru restaurarea leziunilor coronare
prin tehnici adezive directe

GlS,modificate
cu adaos de rigini

Compomeri Or.1goceri

I I
A U
I
Consistenfi
t
Gonsisten[i Gonsistenli
"condensabili" "conven{ionali" "fluidi"

Materiale estetice aderente


pentru tehnici de restaurare directe

tr Materiale cu structuri "standard":

. llllateriale Compozite (riginieomoozite)

. Cimenturi cu lonomeri de Sticli (ClS)


Clas ificarea com ponentei anorgan ice
(particule de umpluturi minerali = "filleC')

e Megaparticule: > 100 pm


o Macroparticule: 10 - {00 pm
e Midiparticule: I- 10 pm
o Miniparticule: 0,1 -I pm
o Microparticule: 0,01 - 0,1 pm
o Nanoparticule: 0,001 - 0,002 pm

Clas ificarea materialelor com pozite


(dupi dimensiunea particulelor de umpluturi mineral5)

o Cu macroparticule
c Gu microparticule
e Hibride
e Microhibride
o Submicrohibride
o Cu nanoparticule
Nanoparticule: dimensiune = { 0'e m

micron = 1000 nanometri

o Oo
100 nm 50nm 2Onm

"Nano-compozite"
' Culoare / Opacitate / Transluciditate
la materialele compozite

\
\"
\ t

iG ooH.No
i9i-__o_e-!g,

' Materialele compozile - folosite pentru


restaurarea leziunilor coronare

@ -, Aspect estetic
@ *,.Anordare conservatoare (minim invazivi) a structurilor dentare

@ -. Adeziune la fesuturile dure dentare

@ -, Radioopacitate
@ -. Conductivitate termici scizuti

@ -, Galvanism bucal absent


@ -,' Altemativi la restaurarea cu amalgam
. Materialele compozite - folosite pentru
restaurarea leziunilor coronare

@ -i Contracfie de polimerizare

@ -, Profunzimea gi calitatea polimerizirii

@ *t Calitatea adeziunii la dentini (posibilitatea microinfiltrafiei


la nivelul interfelei adezive)

@ .p Discotora re I dezadaptare marginall

@ , Carie secundari
@ -t Sensibilitate postoperatorie

@ -i Longevitate (proprietiifi mecaniee - rezistenfi la uzuri]

lndicafii de utilizare pentru


materialele compozite
I . Restau rarea morfofu ncf ionali estetici (f izionomici) a leziu n i lor
coronare de etiologie carioasi, prin tehnici adezive directe 9i
semidirecte (efectuate in cabinet), la dinfi frontali gilsau laterali,
la dinfi vitaligi/sau devitali
2. Restaurarea morfofuncfionali estetici (fizionomici) a leziu n ilor
coronare de etiologie necarioasi, prin tehnici adezive directe gi
semidirecte (efectuate in cabinet), la dinfi frontali gi/sau laterali,
la din{i vitali gilsau devitali
. Leziunile incriminate pot fi:
. ttzufi dentari (atrilie I abraziune I eroziune / abfrac{ie}
. lezlunl ttaumatice
. leziuni distrofice (de structuri)
. unele forme de discromii (discoloriri) dentare
. Rezolvarea terapeuticl poate fi ob$nutii inclusiv prin
fafetare (metoda dlrectl gl/sau semidlrectl)
lndicafii de utilizare pentru
materialele com pozite {continuare}

3. Restaurarea coronari stratiflcatii,ln asociere cu ClS, denumiti


obturafie coronarl tip "sandwlch", in 2 variante:
. "sandwich inchis" (ClS nu este plasat pini la suprafala
extemi coronart, in contact dircct cu mediul bucal)
. "sandwich deschis" (ClS este plasat piini la suprafafa
extem{ coronar{, in contact direct cu medlul bucal}
4. Sigilarea ganfurilorgi fosetelor, precum gi realizarea de RpR
(Rstauriri Prcventive cu Rlgini), tn profilaxie gi stomatologie
preventivi
5. Fixarea adezivi a prctezelor conjuncte unitare (unidentare)
estetice (fizionomiee), de tip incrustafii (inlay I onlayl, fafete,
coroane de ?nvelig parfiale / totale, a punlilor speciale, a
dispozitivelor ortodontice

lndicafii de utilizare pentru


materialele compozit€ (continuarel
6. Refacerea sau repararea directi ln cabinet a componentelor estetice
ale protezelor conjuncte
7. Realizarea directl fn cabinet a unor proteziri estetice (fizionomice)
provizorii
8. Reconstltulrca (reconstruc.tia) bonturilor dentare, ln vederea
acoperirii lor cu coroane de invelig
9.lmobilizarea dinfilor- provizorie sau prelungiti (de durati limitati)

O Posibiliti$le de utilizarc clinici au fost extinse, datoritii realizirii gi


introducerii in practica uzuali curenti a sistemelor de materiale
compozite cu consistenle diferite (fluide, nonnale sau convenfionale,
condensabile), precum gi a celor cu dublS activare (inifiere) a
polimerizirii (au mecanism de plizldual:foto I autopolimedzabil)
tr lndicafii de utilizare specifice pentru
compozitele fluide:

F obturarea cavitifilor cu preparafii modificate speciale pentru leziuni


proximale, tip :'casetA", tip "crevasi" ("slof'), tip''ganf' sau,fgheab",
tip "tunel" sau "galerie"
) restaurarea leziunilor cervicale (de colet), mai ales de etiologie
necarioasi prin mecanisme de uzuriA {eroziune I abraziune I abfrac$e}
F tn tehnici de obturafie stratificatl, aplicate ca prim strat (cel mai
profund), pe post de obturafie de bazi (sau chiar liner), pentru
adap'tarca optiml la interfafa adezivi cu structura dentari gi pentru
atenuarea (eompensarca) tensiunilor interne (contracfie de prizi,
sarcini ocluzale)
[tehnici tip "CBF": "Gonyentional I Condensable Bonded to Flowable,,l

E lndicafii de utilizare specifice pentru


compozitele condensabi le:

) obfu rarea preparafiilor ocluzale gilsau ocluzo-proximale


prin tehnici de inserare, condensare (fulare) gi modelare
silnilare celor de obturare cu amalgam, pentru ameliorarea
adefitrii parietale (inteme) 9i marginale (externe) a
rettaut€rii, precum 9i a calitifii modelajului morfologiei
futft$onale coronane
E lndica{ii de utilizare specifice pentru
compozitele cu polimerizare duald:

F fixarca adezivi a protezelor conjuncte unitare (unidentare)

estetice (fizionomice) gi a altor dispozitive protetice,


ortodontice, etc. (vezi pct. S)

tr Modalite$ de utilizare gi tehnici de lucru


indicate pentru materialele compozite
' Contracfia de polimerizare a materialelor compozite

-t'
ttt'

tl Modalite$ de utilizare gi tehnici de lucru


indicate pentru materialele compozite
Configuratia cavitt[ii (factorul C)

(}
1j5 i 2i4 Y
--- 313 <>
\./ 4i2
Y|
E Modalitifi de utilizare gitehnici de lucru
indicate pentru materialele compozite

Efecte posibile ale contrac$ei de


Adeziune la smal[
polimerizare a compozitelor cu gravaj acid

Fisuri in small

tr Modalite$ de utilizare gi tehnici de lucru


indicate pentru materialele compozite

;_-'?-i

ffi i

Fotopolimerizare Autopolimerizare Fotopolimerizare


(in bloc) (in bloc ) (in straturi)
tr Modalitig de utilizare 9i tehnici de lucru
indicate pentru materialele compozite

. Compensarea
contracfiei de
polimerizare

r Utilizarea compozitului fluid drcpt..lined,

tr Modalitiifi de utilizare 9i tehnici de lucru


indicate pentru materialele compozite
B Modalitiig de utilizare gi tehnici de lucru
indicate pentru materialele compozite

. Prepan(ii bizotate
. IUlarginile cavitigi: prisme de smalt secgonate transversal

-,NU longitudinat (paralel cu axul lor lung)


' Gravaiul acid al prismelor sectionate longitudinal _z m?i pufin eflcient
O Modalitiifi de utilizare gi tehnici de lucru
indicate pentru materialele compozite

tr Modalitifi de utilizare 9i tehnici de lucru


indicate pentru materialele compozite
Matrici (conformatoare) gi pene
-7pentru restaurarea dinlilor laterali
(refacerea conturului anatomic 9i
a contactului interdentar proximal)

. M atrt ce c i rc u I a rd (c i rcu mfe re n li a t d) co nvenli o n a t d :


. metalici
- transparentii
. M atri ce parli ald (sem i m atrice) co nvenlio n al d :
. metalici
. transparentii
. Matrice parliald tip Palodenf (numai metalici)
. Matrice pa$ald: Hawe Adapt Sectional Matrtx
. metalici
- transparentii
tr Modalitiifi de utilizare gi tehnici de lucru
indicate pentru materialele compozite

2mm 2mm

z'1-.-\
.-l T9

Materiale estetice aderente


pentru tehnici de restaurare directe

D Materiale cu structuri ,.standard',:

. Materiale Compozite (rigini compozite)

. Cimenturi cu lonomeri de Sticli (GlS)


Cimenturile cu ionomeri de sticle (ClS)
Gompozifie:

Particule de "sticli": Calciu-FluoroAluminoSilicat

tr CaF. - SiO2- Al2O3- AIPO4 - NarAlF. - AlF3


Acizi polialkenoici (amestec) - in api
El Ac. Poliacrilic / Ac. ltaconic / Ac. Maleic / Ac. Tartric

Reacfie de prizi:
AcE .cdllc:
oooalo H. H

llrr
o-si-o-A,-,...-e-j,F-- () . a o-d-o
I I M' , ir't I
ooooo
lM" o i ' I o
I Acld mlels:

Iooooo-si lF-o -At 'i -o r'l -


-sr -a I -o - -_*
--H
-cd

o_
lr- o srI .- o Ati o
lv
s o
I
si -- si o
I - - lM'
ooooo
- I -.- i -- - I - Aeld thnlc:
Cimenturile cu ionomeri de sticH (ClS)
Criterii de clasificare:

tl Dupi indicaliile de utilizare

tr Dupii structura chimici


tr Dupi mecanismul de iniliere 9i realizare a prizei

tr Dupi modul de prezentare

tr Gimenturile cu ionomeri de sticli (ClS)


1. Clasificare dupi indicafiile de utilizare:
(WLSON, McLEAN - i988; NTCHOLSON, MOUNT _ZOOZI

> CIS tip l: pentru cimentarea lucririlor protetice conjuncte


gi/sau fixarea adezivl (interfafi de adeziune) a
restauririlor coronare (materiale compozite; amalgam)
> CIS tip ll: pentru restauriri cononare directe - cu 2variante:
. CIS tip 11.1.: pentru restaurlri coronare estetice
gi/sau par.tial estetice
' CIS ffp 11.2.: pentu rstauriri corionare neestetice
(inclusiv pentru refaceri de bonturi coronare)
> CIS $p lll: pentru llner/ bazl, reconstrucgi coronare interne,
rcf;aceri de bonturi (substituirea dentinei absente)
E Cimenturile cu ionomeri de sticli (ClS)
2. Clasificare dupi structura chimici:

> CIS convenfionale


> CIS anhidre
> CIS modificate prin adaos de rigini polimerizabile
> CIS modificate prin adaos de pulberi metalice:
l. dozate 9i amestecate extemporaneu (aleator / empiric)
2. preparate industrial (prin sintenzarel = GERiIET

fl Cimenturile cu ionomeri de sticli (ClS)


3. Clasificare dupi mecanismul de inifiere
gi realizare a prizei:

> CIS autopolimerizabile


(inifiere chimici - reacge unici de prizi)
> CIS fotopolimerizabile
(fotoini$ere -leactie dubli de prizi)
> CIS tri polimerizabi le
(fotoinifiere - reaclie tripli de prizi)
' tr Cimenturile cu ionomeri de sticH (ClS)
4. Clasificare dupi modul de prezentare:

> CIS sistem bicomponent convenfional


(lichid: acid poliacrilic ailsau complex de acizi policarboxilici)
. firi predozare
. predozat capsulat

> CIS sistem bicomponent anhidru


(lichid: api distilati sau solufie apoasl diluati de acid tartric]

> CIS sistem monocomponent


E Gimenturile cu ionomeri de sticld (ClS)
lndicafii specifice de utilizare:
D Gimentarca lucririlor protetice conjuncte
F Fixarea adezivil (interfaft de adeziune) a retauririlor coronare
F Restaurarca leziunilor cewicale (carioase / necarioase), inclusiv
la nivelul cementului radicular
P Restaurarea prin tehnlcl minlm lnvazlve a prepara$ilor ocluzale
gilsau ocluzoproximale modificate ('tunel", "gan.f', etc.)
F Restaurarea corlonari tranzitorie (controlul activittlii carioase in
tempia minim invazivi)
P Retaurat?a ooronarl stratificati, in asocietre cu materiale
compozite sau cu amalgam (obturafie coronard tip..sandwich,,:
lnchis / deschis)

D Cimenturile cu ionomeri de sticli (ClS)


lndicafii specifice de utilizare (continuare):

F Restaurarea oorlonari a dinfilortemporari


D Refacerea de bonturi coronare in scop protetic
F Protecfia dentino-pulpari (llner I bartl
F Sigilarca ganturilor 9i fosetelor cononare
F Ciment de sigilare endodontic (in tehnici de obturafie de canal)
D Repararca perforafiilor (clilor false) coronare 9i t sau radiculare
(in 113 coronari a canalelor radiculare)
F Obtunfia apicali retrogradi (ln tehnici chtrurgicate ajutitoare
pentru tratamentul endodontic)