Sunteți pe pagina 1din 4

Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

Profesor, Director, Responsabil comisie metodică,


Pr. Mancaș Andrei Prof. Fusa Liliana
Prof. Roman Elena

SEMESTRUL I - 14 săptămâni
(09 septembrie 2019 – 20 decembrie 2020)
I. Unitatea de învățare: OMUL ÎȘI ARATĂ IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ÎN BISERICĂ: 6 ore + 4 ore
Nr Resurse Evaluare
Detalieri de conținut C.S. Activități de învățare . Săptămân (procedu- (instru-
or a rale și mente)
e materiale)
1. Să ne amintim din - dialog pe tema „Şcoală, şcolar şi 1 S1/ 09-
clasa pregătitoare* 1.1; învăţătură”; 1 13.09 -
2. Biserica este Casa - dialog despre importanţa religiei în S2/ 16- conversaţia - activitate
lui Dumnezeu formarea omului bun (omul bun este 1 20.09 , frontală
iubit de Dumnezeu şi de oameni); 1 -
3. Cum arată o - prezentarea manualului; S3/ 23- explicaţia,
biserică 1.2; - observarea şi comentarea unor 27.09 -
4. Cum îl primesc pe imagini cu conţinut religios; S4/ 30.09- povestirea,
Dumnezeu în - actualizarea cunoştinţelor dobândite 1 04.10 -
biserică în clasa pregătitoare 1 observarea
- dialoguri pe tema rolului credinţei în dirijată,
5. Cu cine mă rog în 1.3; Dumnezeu şi a rugăciu-nii, 1 -manualul,
Biserică valorificând diferite povestiri, jocuri, 1 S5/ 07- - icoane , -
6. Cum mă comport exemple 11.10 - imagini, observarea
în Biserică - descrierea unor aspecte legate de S6/ 14- - cărticica sistematică
biserică, înţeleasă ca locaş de 18.10 cu a
7. Ce fac eu pentru 3.1; rugăciune al creştinilor 1 istorioare, activităţii
Biserica mea - descrierea unei biserici cunoscute S7/ 21- etc. şi
8. Lectură pentru - reprezentarea într-o compoziţie 25.10 comporta-
suflet unitatea de plastică a unei biserici S8/ 04- mentului
învățare ”Omul își - identificarea unei biserici dintr-o 1 08.11 elevilor
arată iubirea față de 3.2; serie de imagini date - fişe de
Dumnezeu în - analizarea unor imagini pe diferite lucru (de
Biserică” * teme: „La biserică” colorat)
- jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu”, cu S10/ 18-
9. Recapitulare și aplicaţii la diferite con-texte relevante 22.11
sistematizare pentru (comportamentul în biserică)
unitatea de învăţare - conversaţii de grup privind regulile
“Omul își arată de comportament în diferite situaţii
iubirea față de (biserică) S11/ 25-
Dumnezeu în - recunoaşterea, în diferite contexte 29.11
Biserică”* date, a respectării/ încălcă-rii anumitor
10. Evaluare pentru reguli de comportament moral-creştin
unitatea de învăţare (jocuri de rol, povestiri, analiza unor
“Omul își arată imagini etc.)
iubirea față de - dialog pe tema regulilor de
Dumnezeu în comportament religios: „Cum
Biserică” * procedez când merg la biserică...?”;
„Care este locul meu în
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

biserică?...”; „Cum ne rugăm...?”


II. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_NAŞTEREA DOMNULUI ÎN VERS ŞI ÎN CÂNTEC:
2 ore + 2 ore
- dialog pe tema unor evenimente -
1.1; religioase semnificative din viaţa descrierea,
1. Postul Nașterii comunităţii, pornind de la experienţele 1 S9/ 11-15.11 explicaţia, Activitate
Domnului pentru elevilor referitor la postul creștin; conversaţia frontală
micii creştini* - exerciţii de dialog despre colind ,
1.2; - audierea unor colinde povestirea,
- memorarea unor colinde (texte şi exerciţii de
linie melodică) 1 S12/ 02- memorare, Activitate
2. Despre colind - identificarea, după imagini, a 06.12 lectura, individual
1.3; locurilor în care copiii pot colinda observarea ă
- discuţii despre tradiţiile Crăciunului dirijată;
la alte popoare 1
3. Naşterea - observarea şi descrierea icoanei S13/ 09-
Domnului în poezia 3.1; Naşterii Domnului Hristos 13.12 - manualul, Observare
creştină românească - povestirea, după imagini, a Naşterii imagini, a
Domnului texte sistematică
- audierea sau citirea expresivă a unor 1 suport, a
3.2; poezii creştine carte de activităţii
4. Recapitulare şi - memorarea unei poezii, la alegere S14/ 16- istorioare şi
sistematizare finală - colaj, decupaj; 20.12 morale; comporta-
pentru semestrul I* - exerciţii de recapitulare şi mentului
sistematizare a cunoştinţelor - fişa de elevilor
- exerciţii de construire a unor enunţuri lucru.
simple cu termenii nou învăţaţi;
- exerciţii de alcătuire a unor propoziţii
cu termeni daţi, pe baza unor imagini
reprezentative;
- imagini de colorat
SEMESTRUL II - 20 săptămâni
(13 ianuarie – 12 iunie 2020)
Nr Resurse Evaluare
Detalieri de conținut C.S. Activități de învățare . Săptămân (procedu- (instru-
or a rale și mente)
e materiale)
III. Unitatea de învățare: OMUL ESTE FIINȚA CARE CREDE ÎN DUMNEZEU: 5 ore + 1 oră
1.1; - dialoguri pe tema rolului credinţei în -
1. Omul ascultă Dumnezeu valorificând diferite 1 S1/ 13- conversaţia - activitate
cuvântul lui povestiri, jocuri, exemple 17.01 , frontală
Dumnezeu - identificarea, în imagini şi texte, a -
unor persoane biblice şi a unor sfinţi 1 explicaţia,
2. Omul se bucură de 1.2; - dialog pe tema comportamentului S2/ 20- -
creaţia lui Dumnezeu diferitelor persoane (din viaţa de zi cu 24.01 povestirea,
zi, din Biblie, din poveşti cu conţinut 1
3. Biblia ne vorbeşte moralizator etc.) - lectura - activitate
despre oameni - audiţii de povestiri care evidenţiază S3/ 27- biblică; individual
credincioşi 1.3; rolul credinţei în Dumnezeu 1 31.01 - audiţia; ă
- discuţii pe tema rolurilor rugăciunii, -
4. Sfinţii apostoli participării la slujbele bisericii şi observarea
sunt modele de protejării naturii, pornind de la 1 S4/ 03- dirijată,
credinţă exemple date (personaje din povestiri, 07.02 Observare
3.1; persoane biblice, sfinţi etc.) -manualul,; a
5. Ce înseamnă să fii - jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu”, cu - icoane , sistematică
un om credincios aplicaţii la diferite con-texte relevante 1 S5/ 10- a
(comportamentul unor sfinţi, oameni 14.02 activităţii
ca modele) - imagini, şi
6. Recapitulare, 3.2; - exerciţii de recapitulare şi - cărticica comporta-
sistematizare și sistematizare a cunoştinţelor cu mentului
evaluare pentru - exerciții de evaluare a cunoștințelor S6/ 17- istorioare elevilor
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

unitatea de învăţare - exerciţii de construire a unor enunţuri 21.02 - fişe de lu-


“Omul este ființa simple cu termenii nou învăţaţi; cru (de
care crede în - exerciţii de alcătuire a unor propoziţii colo-rat)
Dumnezeu”* cu termeni daţi, pe baza unor imagini
reprezentative;
- imagini de colorat
IV. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_ÎNVIEREA DOMNULUI, ÎN VERS ŞI ÎN
CÂNTEC: 1 oră + 2 ore
- dialog pe tema unor evenimente descrierea,
religioase semnificative din viaţa explicaţia,
comunităţii, pornind de la experienţele conversaţia activitate
1. Postul Învierii elevilor referitor la postul creștin; 1 S8/ 02- , frontală
Domnului pentru 3.1; - observarea şi descrierea icoanei 06.03 povestirea,
micii creştini* Învierii Domnului Hristos exerciţii de
- povestirea, după imagini, a Învierii memorare, activitate
Domnului lectura, individual
- descrierea modului de pregătire a observarea ă
creştinilor pentru sărbătoarea Sfintelor dirijată;
Paşti 1 - manualul,
2. Salutul - discuţii despre salutul creştinilor de S10/ 16- imagini,
credincioşilor la Sfintele Paşti 20.03 Software Observare
Sfintele Paşti 3.2; - discuţii despre datinile creştine de educaţional a
Sfintele Paşti texte sistematică
- audierea şi explicarea Troparului 1 suport, a
Învierii carte de activităţii
3. Învierea Domnului observarea şi descrierea icoanei S11/ 23- istorioare şi
în poezia creştină Învierii Domnului Hristos 27.03 morale comporta-
românească - audierea sau citirea expresivă a unor - fişa de mentului
poezii creştine lucru. elevilor
- memorarea unei poezii, la alegere
- colaj, decupaj
- vizionarea filmului Învierea
Domnului Hristos
V. Unitatea de învățare: ȘCOALA ALTFEL: 1 oră
3.1; - jocuri didactice ilustrative, care să 1 S12/ 30.03- -
valorifice experienţe ale copiilor 03.04 descrierea, Activitate
relevante din punct de vedere religios - frontală
(ajutarea seme-nilor, participarea la explicaţia,
slujbele Bisericii, rugăciunea etc.); -
- realizarea unor desene/ lucrări conversaţia
practice în care se reflectă informaţiile , Activitate
primite prin intermediul cântecelor, - individual
rugăciunilor, textelor biblice povestirea, ă
prezentate; - lectura
- povestirea unor fapte bune, proprii biblică,
sau ale altora -observarea
- exerciţii de identificare a calităţilor dirijată;
celorlalţi (membri ai fa-miliei, colegi,
prieteni etc.), prin desene, dialoguri - planşe,
etc.; - CD, Observare
- jocuri de rol „Aşa da/ Aşa nu”; - texte a
- formularea de enunţuri simple, suport, sistematică
utilizând cuvinte din dome-niul - carte de
religios-moral; istorioare
- povestirea după imagini (planşe, morale;
icoane, ilustraţii etc.) cu te-matică - fişa de
adecvată; colorat
- audierea şi/ sau învăţarea de scurte
rugăciuni, cântări etc. cu explicarea pe
înţelesul copiilor a expresiilor şi a
termenilor religioşi întâlniţi;
- realizarea unor proiecte pe diferite
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

teme religioase;
VI. Unitatea de învățare: OMUL SE ROAGĂ LUI DUMNEZEU PENTRU SINE ŞI PENTRU ALŢII: 5 ore + 5
ore
- exerciţii de dialog pe tema respectării
1. Rugăciunea şi voinţei lui Dumnezeu reflectate în 1 S7/ 24- -
rugămintea Biblie 28.02 descrierea,
1.1; - exerciţii de formulare a rugăminţilor -
şi rugăciunilor, pentru a observa 1 explicaţia,
2. Omul vorbeşte cu diferenţele şi asemănărilor dintre ele S9/ 09- Activitate
Dumnezeu prin - dialog privind importanţa rugăciunii 1 13.03 frontală
rugăciune în viaţa creştinului
3. Când, unde şi cui 1.2; - lecturarea povestirilor pe tema S13/ 22-
mă rog importanţei rugăciunilor 1 24.04 -
- memorarea unor rugăciuni scurte conversaţia
exerciţii de identificare a tipurilor de 1 ,
4. Pentru cine mă rugăciuni S14/ 27.04- -
rog - dialog despre modalităţile prin care 01.05 povestirea,
oamenii comunică între ei şi cu
1.3; Dumnezeu 1 S15/ 04-
5. Binefacerile - exerciţii de rostire corectă a formulei 08.05
rugăciunii de la începutul şi sfârşitul rugăciunii - lectura
- observarea şi discutarea imaginilor cu biblică,
conţinut religios Activitate
6. Lectură pentru - audierea rugăciunii ”Tatăl nostru” 1 S16/ 11- individual
suflet* - unitatea de identificarea, din imagini, a locului şi 15.05 ă
învățare ”Omul se 2.2; timpului de rugăciune -observarea
roagă lui Dumnezeu - descrierea modului cum trebuie să ne dirijată;
pentru sine și pentru rugăm
alții” - identificarea, din imagini, a
persoanelor sfinte faţă de care ne S17/ 18-
rugăm 1 22.05 - manualul,
7. Recapitulare și - discuţii despre importanţa rugăciunii - planşe,
sistematizare pentru 3.1; în comun, la bise-rică și pe tema
unitatea de învăţare importanţei rugăciunii pentru sine şi
“Omul se roagă lui pentru ceilalţi - texte Observare
Dumnezeu pentru - exerciţii de alcătuit rugăciuni pentru suport, a
sine şi pentru alţii”* situaţii diverse sistematică
- exerciţii de memorare a unor 1 S18/ 25- a
rugăciuni 29.05 - carte de activităţii
8. Evaluare pentru 3.2; - observarea şi analizarea unor imagini istorioare şi
unitatea de învăţare în legătură cu tema discutată 1 morale; comporta-
“Omul se roagă lui - dialog despre efectele rugăciunii în mentului
Dumnezeu pentru viaţa creştinului elevilor
sine şi pentru alţii”* - exerciţii de recapitulare şi - fişa de
sistematizare a cunoştinţelor colorat
- exerciţii de evaluare a cunoştinţelor S19/ 01-
9. Recapitulare şi - exerciţii de construire a unor enunţuri 05.06
sistematizare finală – simple cu termenii nou învăţaţi;
sem II* - exerciţii de alcătuire a unor propoziţii
cu termeni daţi, pe baza unor imagini S20/ 08-
reprezentative; 12.06
10. Cu Hristos pe - imagini de colorat
cărările vacanței*