Sunteți pe pagina 1din 4

Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

Profesor, Director, Responsabil comisie metodică,


Pr. Mancaș Andrei Prof. Fusa Liliana
Prof. Roman Elena

SEMESTRUL I - 14 săptămâni
(09 septembrie 2019 – 20 decembrie 2020)
I. Unitatea de învățare: CU DUMNEZEU PE CALEA VIEȚII: 5 ore + 4 ore
Resurse Evaluare
Detalieri de C.S Activități de învățare Nr Săptămân (procedu-rale (instru-
conținut . . a și materiale) mente)
or
e
1. Să ne amintim ... 1 S1/ 09-
din cls. a III – a* - explicarea modalității de căutare a 1 13.09 - descrierea, Activitate
2. Lumea, casă 1.1; unui text în Sfânta Scriptură S2/ 16- explicaţia, frontală
pentru toți oamenii - analiza unor texte care necesită 1 20.09 conversaţia,
exprimarea unui punct de vedere povestirea,
3. Fiecare om își 1.2; personal față de o anumită situație 1 S3/ 23- exerciţii de Activitate
caută propria cale - analiza, din perspectiva creștină, a 27.09 memorare, individual
în viață unor atitudini și compor-tamente, lectura, ă
4. Biblia și Biserica 1.3 pornind de la situații din viața 1 S4/ 30.09- observarea
arată calea spre ; cotidiană, texte litera-re, texte care 04.10 dirijată;
Dumnezeu prezintă persoane din Biblie sau 1 - manualul, -
sfinți observarea
5. Nevoia de a 2.1; - analiza unor imagini pe diferite S5/ 07- sistematică
primi îndrumare teme: „Cum putem face lu-mea mai 1 11.10 imagini, a
în viață bună”, „Ajutorul primit de la texte suport, activităţii
6. Ajutorul lui 2. Dumne-zeu”, „Sunt un exemplu S6/ 14- şi compor-
Dumnezeu în 2; pentru cei din jur” etc. 1 18.10 tamentului
situații dificile carte de elevilor
- audierea unor povestiri care istorioare
7. Lectură pentru 3.1; evidențiază exemple de convie-țuire S7/ 21- morale;
suflet - unitatea de armonioasă între semeni 1 25.10 Probă
învățare ” Cu - prezentarea unor cazuri reale sau - fişa de lucru. practică
Dumnezeu pe calea 3.2, imaginare relevante pentru teme de
vieții”* educație religioasă: „Cum relaționez S8/ 04-
8. Recapitulare și cu cei care mă îndrumă”, „Rolul 11.11 Autoeva-
sistematizare semenilor în viața crești-nului”, luare
pentru unitatea de „Iertarea și iubirea celorlalți”,
învățare ” Cu „Exemplul personal și relațiile cu
Dumnezeu pe calea semenii” S10/ 18-
vieții”* - jocuri didactice care să faciliteze 22.11
dezvoltarea climatului afectiv pozitiv
9. Evaluare pentru în cadrul grupului
unitatea de - elaborarea de compuneri pe teme
învățare ” Cu de educație religioasă, pornind de la
Dumnezeu pe calea o situație dată
vieții”*
II. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_NAȘTEREA DOMNULUI, VESTIRE ȘI
ÎMPLINIRE: 3 ore + 2 ore
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

1. Postul - elaborarea de compuneri pornind 1 S9/ 11- - descrierea, Activitate


Crăciunului pentru de la unele evenimente religioase 15.11 explicaţia, frontală
micii creștini* - dialog pe tema unor evenimente conversaţia,
religioase semnificative din viața 1 povestirea, Activitate
2. Proorocii, comunității și a societății, pornind de S11/ 25- lectura, individual
vestitori ai nașterii la experiențele elevilor 29.11 biblică, ă
lui Hristos - utilizarea unor icoane pentru a observarea
3.1; descrie evenimente din viața dirijată; -
Mântuitorului (Nașterea Domnului); 1 - manualul, observarea
- audierea/învățarea unor rugăciuni, imagini, sistematică
3. Magii, în colinde ; S12/ 02- texte suport, a
căutarea Pruncului - lectura unor texte religioase, 06.12 carte de activităţii
Iisus literare relevante privind viața unor 1 istorioare şi compor-
sfinți români (activitate morale; tamentului
interdisciplinară Religie – Istorie – elevilor
Limba și literatura română) S13/ 09- - fişă de lucru;
4. Întâmpinarea - organizarea de serbări școlare cu 13.12 - caietul Probă
Pruncului Iisus de tematică religioasă discuții pe tema 1 elevului practică
către Dreptul 3.2, diferitelor sărbători religioase și a
Simeon unor aspecte speci-fice acestora în Autoeva-
viața familiei sau a comunității: luare
modelele ofe-rite creștinilor de S14/ 16-
persoanele biblice prezente la 20.12
5. Recapitulare evenimentele din viața
finală – semestrul Mântuitorului, obiceiuri preluate (de
I* exemplu, oferi-rea de daruri, după
modelul magilor), sărbătorirea zilei
femeii creștine, în duminica
mironosițelor etc. (activitate
interdisci-plinară Religie – Educație
civică)
SEMESTRUL II - 20 săptămâni
(13 ianuarie – 12 iunie 2020)
III. Unitatea de învățare: SFINȚENIA, CALE SPRE DUMNEZEU: 4 ore + 2 ore
Resurse Evaluare
Detalieri de C.S Activități de învățare Nr Săptămân (procedu-rale (instru-
conținut . . a și materiale) mente)
or
e
- explicarea modalității de căutare a -conversaţia,
1. Calea spre 1.1; unui text în Sfânta Scriptură 1 S1/ 13- explicaţia, Activitate
Dumnezeu - analiza unor texte care necesită 17.01 povestirea, frontală
deschisă tuturor exprimarea unui punct de vedere 1 studiul de caz, Activitate
oamenilor prin 1.2; personal față de o anumită situație S2/ 20- dezbaterea, individual
Iisus Hristos - analiza, din perspectiva creștină, a 24.01 problemati- ă
2. Invățătura unor atitudini și compor-tamente, zarea,
Domnului vestită 1.3 pornind de la situații din viața 1 exerciţiul, -
de sfinții apostoli și ; cotidiană, texte litera-re, texte care dramatizarea observarea
evangheliști prezintă persoane din Biblie sau 1 S3/ 27- jocul didactic. sistematică
sfinți 31.01 a
2.1; - analiza unor imagini pe diferite - Biblia, activităţii
3. Mărturisirea și teme: „Cum putem face lu-mea mai 1 S4/ 04- planşe, şi compor-
trăirea credinței de bună”, „Ajutorul primit de la 07.02 fişe de lucru, tamentului
către sfinți 2.2; Dumnezeu”, „Sunt un exemplu elevilor
4. Sfinții români și pentru cei din jur” etc. caietul elevului
creștinismul pe 3.1; - audierea unor povestiri care 1 S5/ 10- Probă
teritoriul țării evidențiază exemple de convie-țuire 14.02 orală
noastre armonioasă între semeni
3.2 - prezentarea unor cazuri reale sau Probă
5. Lectură pentru , imaginare relevante pentru teme de practică
suflet - unitatea de educație religioasă: „Cum relaționez S6/ 17-
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

învățare cu cei care mă îndrumă”, „Rolul 21.02 Autoeva-


”Sfințenia, cale semenilor în viața crești-nului”, luare
spre Dumnezeu”* „Iertarea și iubirea celorlalți”,
„Exemplul personal și relațiile cu
6. Recapitulare, semenii”
sistematizare și - jocuri didactice care să faciliteze
evaluare pentru dezvoltarea climatului afectiv pozitiv
unitatea de în cadrul grupului
învăţare - elaborarea de compuneri pe teme
”Sfințenia, cale de educație religioasă, pornind de la
spre Dumnezeu”* o situație dată
IV. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_DE LA FLORII LA ÎNVIERE: 1 oră + 2 ore
- elaborarea de compuneri pornind Lectura biblică Activitate
de la unele evenimente religioase Conversaţia frontală
1. Postul Paștelui – 1.1; - dialog pe tema unor evenimente 1 S8/ 02- Explicaţia Activitate
semnificații* religioase semnificative din viața 06.03 Meditaţia individual
comunității și a societății, pornind de religioasă ă
la experiențele elevilor Cântarea
1.3; - utilizarea unor icoane pentru a religioasă -
descrie evenimente din viața Povestirea observarea
Mântuitorului (Învierea Domnului) 1 Observarea sistematică
2. Cu Hristos în 2.1; - audierea/învățarea unor rugăciuni, S10/ 16- dirijată a
Săptămâna cântări religioase, 20.03 activităţii
Patimilor - lectura unor texte religioase, Biblia şi compor-
2.2; literare relevante privind viața unor texte–suport tamentului
sfinți români (activitate harta N.T. elevilor
interdisciplinară Religie – Istorie – icoane
3.1; Limba și literatura română) Soft didactic – Probă
- organizarea de serbări școlare cu 1 Noul Testament orală
tematică religioasă
3. Femeile 3.2; discuții pe tema diferitelor sărbători S11/ 23- Probă
mironosițe pe religioase și a unor aspecte specifice 27.03 practică
drumul Golgotei acestora în viața familiei sau a
comunității: modelele oferite Autoeva-
creștinilor de persoanele biblice luare
prezente la evenimentele din viața
Mântuitorului, obiceiuri preluate (de
exemplu, oferirea de daruri, după
modelul magilor), sărbăto-rirea zilei
femeii creștine, în duminica
mironosițelor etc. (activitate
interdisciplinară Religie – Educație
civică)
V. Unitatea de învățare: ”ȘCOALA ALTFEL”: 1 oră
1.1; - exerciţii de selectare a noilor 1 S12/ 30.03- conversaţia, Activitate
1.2; termeni religioşi din texte date; 03.04 exerciţiul frontală
1.3; - exerciţii de integrare a expresiilor - explicaţia,
2.1; noi în contexte diverse; observarea Probă
2.2; dirijată. orală
3.1; - utilizarea dicţionarelor, a - manualul,
3.2; glosarelor, a listelor de termeni; texte suport. Observare
- alcătuirea de scurte compuneri imagini, a
cuprinzând cuvinte date, plan dat sau fişe de lucru sistematică
compuneri libere pe teme religioase;
Probă
- exerciţii de memorare şi recitare a practică
unor versuri;
- lecturarea de texte cu mesaj moral
–creştin;
VI. Unitatea de învățare: IUBIREA CREȘTINĂ, SPRIJIN PENTRU CONVIEȚUIREA CU CEILALȚI: 5 ore +
5 ore
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

- explicarea modalității de căutare a descrierea,


1. Iubirea, poruncă unui text în Sfânta Scriptură 1 S7/ 24- lectura,
dată de Domnul - analiza unor texte care necesită 28.02 conversaţia, Activitate
Iisus Hristos 1.1; exprimarea unui punct de ve-dere 1 povestirea, frontală
2. Viața în armonie personal față de o anumită situație S9/ 09- exerciţiul,
cu ceilalți, îndemn 13.03 problematizarea
al lui Dumnezeu - analiza, din perspectiva creștină, a 1 ,
unor atitudini și compor-tamente, jocul didactic,
3. Familia și pornind de la situații din viața 1 S13/ 22- studiu de caz,
împlinirea poruncii cotidiană, texte litera-re, texte care 24.04 dezbaterea. Activitate
iubirii prezintă persoane din Biblie sau individual
4. Prietenia și 1.3; sfinți 1 S14/ 27.04- Manualul ă
porunca iubirii 01.05 Caietul elevului
creștine - analiza unor imagini pe diferite 1
teme: „Cum putem face lu-mea mai Mica Biblie Activitate
5. Importanța bună”, „Ajutorul primit de la S15/ 04- Imagini pe grupe
exemplului Dumnezeu”, „Sunt un exemplu 08.05 planşe
personal de iubire pentru cei din jur” etc. 1 hărţi
creștină S16/ 11- -
6. Lectură pentru 2.1; - audierea unor povestiri care 15.05 observarea
suflet - unitatea de evidențiază exemple de convie-țuire Atlas Biblic sistematică
învățare ” Iubirea armonioasă între semeni 1 a
creștină, sprijin fişe de lucru activităţii
pentru - prezentarea unor cazuri reale sau S17/ 18- şi compor-
conviețuirea cu 2.2; imaginare relevante pentru teme de 22.05 tamentului
ceilalți”* educație religioasă: „Cum relaționez 1 elevilor
cu cei care mă îndrumă”, „Rolul 1
7. Recapitulare și semenilor în viața creștinului”, Autoeva-
sistematizare „Iertarea și iubirea celorlalți”, S18/ 25- luare
pentru unitatea de „Exemplul personal și relațiile cu 29.05
învăţare ” Iubirea semenii”
creștină, sprijin
pentru - jocuri didactice care să faciliteze
conviețuirea cu dezvoltarea climatului afectiv pozitiv S19/ 01-
ceilalți”* în cadrul grupului 05.06
8. Evaluare pentru S20/ 08-
unitatea de - elaborarea de compuneri pe teme 12.06
învăţare ” Iubirea de educație religioasă, pornind de la
creștină, sprijin o situație dată
pentru
conviețuirea cu
ceilalți”*

9. Recapitulare
finală semestrul
II*
10. Cu Hristos pe
cărările vacanţei*