Sunteți pe pagina 1din 5

Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

Profesor, Director, Responsabil comisie metodică,


Pr. Mancaș Andrei Prof. Fusa Liliana
Prof. Roman Elena

SEMESTRUL I - 14 săptămâni
(09 septembrie 2019 – 20 decembrie 2020)
I. Unitatea de învățare: OMUL ESTE FIUL IUBITOR AL LUI DUMNEZEU: 5 ore + 4 ore
Nr Resurse Evaluare
Detalieri de conținut C.S Activități de învățare . Săptămân (procedu- (instru-
. or a rale și mente)
e materiale)
- dialog despre importanţa religiei în -
1. Să ne amintim din formarea omului bun 1 S1/ 09- descrierea, Activitate
clasa I – a* 1.1; - prezentarea manualului; 1 13.09 explicaţia, frontală
2. Iubirea, - observarea şi comentarea unor S2/ 16- conversaţia
sentimentul cel mai imagini cu conţinut religios; 20.09 ,
înalt al omului - actualizarea cunoştinţelor dobândite 1 povestirea, Activitate
în clasa I - a exerciţii de individuală
3. Îl am pe - exerciţii de definire a unor termeni 1 S3/ 23- memorare,
Dumnezeu în minte abordaţi în cadrul diferi-telor teme, din 27.09
şi în suflet în fiecare 1.2; perspectivă generală şi din perspectivă -
zi religioa-să: iubire, minune, laudă, 1 S4/ 30.09- lectura, observarea
4. Rugăciunile de mulţumire, dar, ajutor, recunoştinţă, 04.10 sistematică
mulţumire şi de laudă iertare și așa mai departe 1 a activităţii
aduse lui Dumnezeu - dialoguri pe tema importanţei iubirii: observarea şi compor-
iubirea omului faţă de ceilalţi, iubirea S5/ 07- dirijată; tamentului
5. Darul, dovadă a lui Dumnezeu faţă de om, iubirea 1 11.10 elevilor
iubirii noastre faţă 3.1; omului faţă de Dumnezeu, valorificând
de Dumnezeu diferite povestiri, jocuri, exemple S6/ 14- - manualul,
6. Ajutorul oferit - jocuri didactice pe tema formelor de 1 18.10 imagini, autoeva-
celorlalţi, semn al manifestare a iubirii faţă de Dumnezeu luare
iubirii faţă de şi faţă de semeni
Dumnezeu - exerciţii de redare, într-o succesiune S7/ 21- texte Probă
logică, a unor eveni-mente din viaţa 1 25.10 suport, practică(de
7. Lectură pentru 3.2; Mântuitorului prezentarea unor modele carte de colorat,
suflet, pentru biblice de comportament, la alegere, în istorioare plastelină,
unitatea de învățare funcţie de tema abordată: răs-plătirea S8/ 04- morale; colaje,etc.)
“Omul este Fiul binelui făcut, iertarea, ajutorarea 08.11
iubitor al lui bolnavilor, ajutora-rea celor singuri - fişa de
Dumnezeu” * - jocuri de rol în care este valorizată lucru.
8. Recapitulare, respectarea, în contexte variate, a
sistematizare pentru normelor de comportament S10/ 18-
unitatea de învăţare exemplificate prin exemplele biblice 22.11
“Omul este Fiul - povestirea unor fapte bune, proprii
iubitor al lui sau ale altora, motivate/ determinate de
Dumnezeu” * iubirea semenilor
- exerciţii/ jocuri de valorizare a
9. Evaluare pentru celorlalţi (membri ai familiei, colegi,
unitatea de învăţare prieteni etc.): „Spune trei lucruri bune
“Omul este Fiul despre...”
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

iubitor al lui - jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu”


Dumnezeu” *
II. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_CRĂCIUNUL ŞI ANUL NOU - TRADIŢII: 2 ore + 3
ore
- dialog pe tema rolului unor -
1. Postul Nașterii evenimente religioase semnificative 1 S9/ 11- descrierea, Activitate
Domnului pentru 1.1; din viaţa comunităţii, pornind de la 15.11 explicaţia, frontală
micii creştini* experienţele elevilor conversaţia
- prezentarea unor icoane care ,
reprezintă evenimente din viaţa povestirea, Activitate
Mântuitorului (NaştereaDomnului) lectura, individuală
- exerciţii de recunoaştere a unor 1
2. Tradiţii religioase evenimente/ sărbători pe baza unor S11/ 25- lectura
de Crăciun icoane, texte biblice şi din literatura 29.11 biblică, -
1.2; laică şi religioasă observarea
- exemplificarea unor aspecte legate de studiu de sistematică
evenimentele religioase, cu ajutorul 1 caz; a
mijloacelor audio-vizuale observarea activităţii
3. Despre colind – - dialog pe tema rolului marilor S12/ 02- dirijată; şi
”Colindăm, Doamne, sărbători religioase şi a unor tradiţii 06.12 compor-
colindam!* specifice din viaţa familiei sau a - manualul,
tamentulu
comunităţii imagini,
- participarea, pe grupe de lucru, la 1
i elevilor
realizarea unor proiecte pe diferite texte
3.1; teme („Tradiţiile din localitatea mea”; suport,
4. Tradiţii populare „Cum păstrăm tradiţiile religioase” S13/ 09- Probă orală
de Crăciun şi de etc.) 13.12 carte de
Anul Nou 3.2 - explicarea relaţiei dintre diferite 1 istorioare
Autoeva-
sărbători religioase şi perioadele de morale;
vacanţă sau zilele declarate luare
Probă
nelucrătoare - fişă de
5. Recapitulare finală - exerciţii de identificare a unor slujbe S14/ 16- lucru; practică
semestrul I* bisericeşti realizate la marile sărbători, 20.12
pe baza unor imagini sau a audierii
unor texte din literatură, referitoare la
marile sărbători creştine
- implicarea în evenimente/ ceremonii/
activităţi legate de tradiţii religioase şi
populare specifice comunităţii
- audierea/ învăţarea unor colinde şi
cântări religioase
- realizarea unor desene, felicitări,
ornamente, colaje etc., cu ocazia
sărbătorilor religioase, utilizând
materiale diverse
SEMESTRUL II - 20 săptămâni
(13 ianuarie – 12 iunie 2020)
Resurse Evaluare
Detalieri de conținut C.S Activități de învățare Nr Săptămân (procedu- (instru-
. . a rale și mente)
or materiale)
e
III. Unitatea de învățare: DUMNEZEU ESTE TATĂL NOSTRU IUBITOR: 5 ore + 3 ore
1. Dumnezeu ne 1 S1/ 13-
iubeşte pe toţi 1.1; - exerciţii de definire a unor termeni 1 17.01 povestirea, Activitate
2. Dumnezeu ne abordaţi în cadrul diferi-telor teme, din S2/ 20- conversaţia frontală
ajută să Îl cunoaştem perspectivă generală şi din perspectivă 24.01 ,
şi să Îl iubim religioa-să: iubire, minune, laudă, explicaţia,
mulţumire, dar, ajutor, recunoştinţă, 1 observaţia -
iertare și așa mai departe dirijată, observarea
3. Iisus Hristos S-a - dialoguri pe tema importanţei iubirii: 1 S3/ 27- exerciţiul sistematică
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

făcut Om din iubire 1.2; iubirea omului faţă de ceilalţi, iubirea 31.01 a
4. Minunile arată lui Dumnezeu faţă de om, iubirea lectura activităţii
iubirea lui omului faţă de Dumnezeu, valorificând S4/ 03- biblică şi
Dumnezeu faţă de diferite povestiri, jocuri, exemple 1 07.02 compor-
om - relatarea unor povestiri cu conţinut manualul,
tamentulu
religios despre iubirea lui Dumnezeu 1
faţă de lume texte
i elevilor
5. Maica Domnului, 3.1; - observarea naturii, sub aspectul S5/ 10- suport,
îngerii şi sfinţii Măreţiei acesteia 14.02
săvârşesc minuni - explicarea rolului şi posibilităţii cărţi de Activitate
individuală
6. Lectură pentru minunilor în viaţa omului 1 S6/ 17- rugăciune,
suflet pentru - jocuri didactice pe tema formelor de 21.02 planşe,
unitatea de învăţare manifestare a iubirii faţă de Dumnezeu
„ Dumnezeu este şi faţă de semeni icoane,
Probă
Tatăl nostru iubitor” 3.2; - exerciţii de redare, într-o succesiune 1
* logică, a unor eveni-mente din viaţa fişa de practică
Mântuitorului prezentarea unor modele S7/ 24- lucru,
biblice de comportament, la alegere, în 28.02
Autoeva-
7. Recapitulare şi funcţie de tema abordată: răs-plătirea caietul
sistematizare pentru binelui făcut, iertarea, ajutorarea pentru luare
unitatea de învăţare bolnavilor, ajutora-rea celor singuri elevi
“Dumnezeu este - jocuri de rol în care este valorizată S9/ 09-
Tatăl nostru respectarea, în contexte variate, a 13.03
iubitor”* normelor de comportament
8. Evaluare pentru exemplificate prin exem-plele biblice
unitatea de învăţare - povestirea unor fapte bune, proprii
“Dumnezeu este sau ale altora, motivate/ determinate de
Tatăl nostru iubirea semenilor
iubitor”* - jocuri de rol: „Aşa da/ Aşa nu”
IV. Unitatea de învățare: MARI SĂRBĂTORI CREȘTINE_FLORIILE, PAŞTILE ŞI RUSALIILE - TRADIŢII:
1 oră + 2 ore
- dialog pe tema rolului unor
1.1; evenimente religioase semnifica-tive -
din viaţa comunităţii, pornind de la S8/ 02- descrierea, Activitate
1. Postul Învierii experienţele elevilor 1 06.03 explicaţia, frontală
Domnului în viața - prezentarea unor icoane care conversaţia
micului creștin* 1.2; reprezintă evenimente din viaţa ,
Mântuitorului (Învierea Domnului) povestirea,
- exerciţii de recunoaştere a unor lectura Activitate
1.3; evenimente/ sărbători pe ba-za unor explicativă, individuală
icoane, texte biblice şi din literatura S10/ 16-
laică şi religioasă 20.03 lectura
2.1; - exemplificarea unor aspecte legate de biblică, -
evenimentele religioa-se, cu ajutorul observarea
mijloacelor audio-vizuale observarea sistematică
2.2; - dialog pe tema rolului marilor dirijată; a
sărbători religioase şi a unor tradiţii 1 activităţii
2. Tradiţii religioase de specifice din viaţa familiei sau a - manualul, şi
Florii, Paşti şi Rusalii 3.1; comunităţii S11/ 23- imagini, compor-
- participarea, pe grupe de lucru, la 27.03
tamentulu
realizarea unor proiecte pe diferite texte
3.2; teme („Tradiţiile din localitatea mea”; suport,
i elevilor
„Cum păstrăm tradiţiile religioase” 1 - fişă de
3. Tradiţii populare etc.) lucru;
Autoeva-
de Paşti - explicarea relaţiei dintre diferite - caietul
sărbători religioase şi peri-oadele de special. luare
vacanţă sau zilele declarate
nelucrătoare
- exerciţii de identificare a unor slujbe
bisericeşti realizate la marile sărbători,
pe baza unor imagini sau a audierii
unor texte din literatură, referitoare la
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

marile sărbători creştine


- implicarea în evenimente/ ceremonii/
activităţi legate de
tradiţii religioase şi populare specifice
comunităţii
- audierea/ învăţarea unor pricesne
- realizarea unor desene, felicitări,
ornamente, colaje etc., cu ocazia
sărbătorilor religioase, utilizând
materiale diverse
V. Unitatea de învățare: ȘCOALA ALTFEL: 1 oră
3.1; povestirea, Activitate
- exerciţii de identificare a termenilor conversaţia frontală
religioşi în textele studiate; ,
3.2; - exerciţii de stabilire a sensului unor 1 S12/ 30.03- explicaţia,
termeni religioşi învăţaţi, pe baza 03.04 observaţia -
contextului în care sunt folosiţi; dirijată, observarea
exerciţiul, sistematică
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri lectura a
logice prin aranjarea unor cuvinte în biblică activităţii
logica sugerată de un şir de cuvinte şi
date ; manualul, compor-
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri texte
tamentulu
folosind termenii religi-oşi nou suport,
învăţaţi; icoane,
i elevilor
fişe de
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri lucru,
logice prin aranjarea unor cuvinte în caietul Autoeva-
luare
logica sugerată de un şir de cuvinte pentru
date ; elevi
Activitate
- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri
folosind termenii religioşi nou învăţaţi; individuală
VI. Unitatea de învățare: OAMENII ÎŞI ARATĂ IUBIREA UNII FAŢĂ DE ALŢII: 5 ore + 3 ore
- studii de caz pe tema respectării
1. Oferirea de sfaturi regulilor de comportament moral- 1 S13/ 22-
şi învăţături creştin, pornind de la situaţii reale sau 24.04 conversaţia Activitate
1.3; imaginare , frontală
- jocuri de rol pe diferite teme: „Ce am
făcut bine în situaţia... ?”; „Care sunt 1
2. Recunoştinţa faţă efectele faptelor bune/rele...?” S14/ 27.04- explicaţia, Activitate
de cei care ne fac - exerciţii de autoevaluare a 01.05 individuală
bine comportamentului, prin raportare la
exemplele învăţate Lectura
- analiza unor comportamente care 1 biblică -
respectă sau încalcă valori-le morale observarea
3. Iertarea celor care creştine S15/ 04- sistematică
ne fac rău 2.1; - conversaţii de grup privind 08.05 studiul de a
comportamentul faţă de semenii cu 1 caz, activităţii
anumite probleme (sociale, de sănătate şi
etc.), pe baza unor povestiri, exemple compor-
4. Ajutorul dat celor concrete din viaţa de zi cu zi S16/ 11- munca
tamentulu
bolnavi - construirea unor poveşti cu început/ 1 15.05 indepen-
sfârşit dat, care pun în evidenţă dentă
i elevilor
comportamente moral-religioase
- exerciţii de negociere şi stabilire în
5. Ajutorul dat celor comun a responsabilităţi-lor în cadrul 1 S17/ 18-
singuri grupurilor din care face parte, pentru 22.05
realizarea unor activităţi variate manualul, Probă orală
- dialoguri pe teme privind asumarea,
2.2; ascultarea şi negocierea
6. Recapitulare, responsabilităţilor în diferite grupuri de S18/ 25- planşe,
sistematizare și apartenenţă 29.05 Probă
Ș coala Gimnazială „NICOLAE IORGA”-Dersca

evaluare pentru - prezentarea regulilor privind oferirea 1 practică


unitatea de învăţare şi primirea unor sfaturi, învăţături, texte
„Oamenii îşi arată daruri suport,
iubirea unii faţă de - studii de caz pe tema primirii şi
alţii” * oferirii de sfaturi, de învăţă-turi, de 1
daruri caietul Autoeva-
- conversaţie de grup pe tema unor S19/ 01- pentru luare
elemente de diversitate în grupurile de 05.06 elevi
7. Recapitulare apartenenţă sau în alte grupuri
finală sem II* - prezentarea regulilor de comunicare
pozitivă cu diferite cate-gorii de
persoane (persoanele cu probleme S20/ 08-
sociale, bolnave, singure etc.) 12.06
8. Cu Hristos pe - exerciţii de evaluare a efectelor
cărările vacanţei* diferitelor fapte/ comporta-mente/
atitudini care accentuează diferenţele
dintre oameni, pe bază de povestiri,
jocuri de rol
- dialog pe tema copiilor orfani, a
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate, a copiilor de la casele de tip
familial şi aşa mai departe
- audierea/ citirea unor texte literare
sau religioase simple, în proză sau în
versuri, în care se reflectă ideea de
toleranţă