Sunteți pe pagina 1din 16

C M Y K

WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei Anul XXIV, Nr. 7560marţi, 30 septembrie 2014  16 pagini  1 leu

I.D. Sârbu sau


un brad pe nisipuri
Nicolae Coande, secretarul literar menţionează într-un „Cuvânt lămu-
al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” ritor”, la comunicările ediţiei prece-
din Craiova, face o treabă realmente dente, adunate în „Caietele” cu nu-
lăudabilă, organizând şi coordonând mele mare lui dispărut. Pos teritatea
„Colocviile Ion D. Sârbu”, ajunsă anul lui ID Sârbu a de ve nit astfel una
acesta la a şasea e diţie, în intenţia exemplară. Mai ales că mulţi scriitori
unui meritat omagiu adus operei lite- prestigioşi, la ediţiile precedente, fie
rare, dar şi „activităţii de luptător pen- au trimis intervenţii redactate, fie au
tru o Românie demnă, eliberată de participat efectiv, augmentând astfel
impostura şi de agresiunea ideologi- amplitudinea evenimentului şi confe-
cului asupra spiritului liber”, cum se rindu-i plusul de elevaţie şi consisten-
ţă tematică.

actualitate /
pag. 4 şi 5

de GABRIEL cultura / 9
OFF-uri BRATU-MIB

„Lumi la graniţă…”
Craiova pe harta
producătorilor de trenuri
Craiova este din
nou pusă la loc de
cinste pe harta pro-
ducătorilor de loco-
motive şi nu e puţin
lucru. Când produci
alături de grupul in-
dustrial american,
Canterpillar, c ând
vinzi în toată lumea şi când expui la Berlin, toate acestea
prezintă o carte de vizită de invidiat, iar împreună înseam-
- Popeasca e îmbrăcată foc, nă Reloc, iar vedeta este
pe toţi iubiţii îi arde la buzu- nimeni alta decât loco-
nar. motiva „Terra Nova”. economie / 7

C M Y K
10 / cuvântul libertãþii marþi, 30 septembrie 2014
actualitate
VALUTA
Cursul pieþei valutare din 30 septembrie 2014 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4152 ............. 44152
1 lirã sterlinã................................5,6507....................56507
$
1 dolar SUA.......................3,4827........34827
1 g AUR (preþ în lei).......136,3695.....1363695
METEO

marþi, 30 septembrie - max: 25°C - min: 10°C ploaie


Senin
ploaie

La Sãnãtate,
banii merg cãtre
programele
naþionale, salarii
ºi serviciile
Primarii primesc de alegeri peste
de ambulanþã
Pentru Ministerului Sãnãtã-
þii, Guvernul aratã cã vor fi
tãiate 3,3 milioane lei la
douã miliarde lei, prin rectificare
cheltuieli de personal, urmare a Primarii primesc de alegeri, la a doua rului Dezvoltãrii Regionale ºi Adminis- timele trei luni, 50,6 milioane lei sunt alo-
reducerii CAS, 60 milioane lei rectificare bugetarã, care urmeazã sã fie traþiei Publice a primit circa 600 de mili- cate pentru finanþarea cheltuielilor des-
reprezentând contribuþia de aprobatã sãptãmâna aceasta, peste 1,16 oane lei la prima rectificare, dar a pier- centralizate la nivelul judeþelor, 194,5
sãnãtate pentru pensionari,
diminuatã la solicitarea miliarde lei, prin suplimentarea sumelor dut peste 300 de milioane lei la a doua milioane lei sunt pentru finanþarea chel-
ordonatorului principal de defalcate din TVA, la care se adaugã încã rectificare. De asemenea, anul trecut tuielilor descentralizate la nivelul comu-
credite, ºi 348,4 milioane lei 1 miliard lei prin Programul Naþional de autoritãþile locale au primit sume deri- nelor, oraºelor, municipiilor, sectoarelor
reprezentând reducerea transfe- Dezvoltare Lolalã (PNDL) ºi circa 100 zorii la rectificare, în principal pentru ºi municipiului Bucureºti, 542 milioane lei
rurilor de echilibrare a Fondu- de milioane lei pentru investiþii în cãmi- plata persoanelor cu handicap. Prin a sunt distribuite ca urmare a „solicitãrilor
lui de sãnãtate, ca urmare a
creºterii gradului de colectare a
ne culturale ºi sãli de sport, prin tãierea doua rectificare bugetarã din acest an, din unitãþilor administrativ-teritoriale ºi a Mi-
veniturilor acestui Fond din cofinanþãrii fondurilor UE. Sumele alo- suma totalã de 1,16 miliarde lei pe care nisterului Dezvoltãrii Regionale ºi Admi-
contribuþiile de asigurãri cate prin proiectul de rectificare buge- primãriile o vor încasa prin suplimenta- nistraþiei Publice”, iar 380 milioane lei sunt
sociale de sãnãtate, faþã de tarã sunt cu mult peste cele prevãzute rea sumelor defalcate din taxa pe valoa- pentru „echilibrarea bugetelor locale”,
nivelul estimat iniþial la la rectificãrile din 2013, când Ministe- rea adãugatã cãtre bugetele locale în ul- conform proiectului de rectificare.
elaborarea bugetului pe -
2014 (venituri din taxa claw- Suplimentarea fondurilor este tãþi (94 milioane lei). Din sumele
back mai mari decât cele argumentatã, în document, prin prezentate rezultã cã Executivul
estimate). În acelaºi timp vor fi necesitatea asigurãrii sumelor ne- reduce cu 3,6 miliarde lei banii
alocaþi 119,4 milioane lei cesare desfãºurãrii normale a ac- alocaþi cofinanþãrii proiectelor
pentru programele naþionale de tivitãþii unitãþilor administrativ-te- care beneficiazã de fonduri UE
sãnãtate (HIV, oncologie, ritoriale pânã la finele anului. În nerambursabile, întrucât din cele
TBC), finanþarea drepturilor ceea ce priveºte bugetul Ministe- 3,9 miliarde lei circa 305 milioa-
salariale ale personalului din rului Dezvoltãrii Regionale ºi Ad- ne lei reprezintã nerealizãri din
spitalele aflate în reþeaua ministraþiei Publice, condus de Li- sume primite de la UE.
autoritãþilor administraþiei viu Dragnea, acesta creºte, per Bugetul Educaþiei
publice locale ºi activitãþii sold, cu 575,2 milioane lei. Prin-
serviciilor de ambulanþã, 15 cipalele influenþe se regãsesc însã scade, dar de fapt
milioane lei pentru reabilitare la PNDL, prin care sunt finanþate creºte
maternitãþi, 3,84 milioane lei proiectele autoritãþilor locale, cu Bugetul de stat al Ministerului
pentru mãsuri prevenire Ebola, o alocare suplimentarã de peste un Educaþiei este redus cu 34 mili-
8,9 milioane lei pentru finanþa- miliard de lei, la Programul naþio- oane lei la a doua rectificare bu-
rea centrelor de permanenþã ºi nal de construcþii de interes pu- ºi pentru achitarea sumelor apro- proiectele cu fonduri UE, peste un getarã, dar în cadrul bugetului
0,75 milioane lei pentru blic sau social, derulat prin Com- bate, pânã la aceeaºi datã, prin miliard de lei va fi tãiat de la Se- general consolidat banii alocaþi în
cheltuieli de capital. pania Naþionalã de Investiþii, cu un hotãrâre a consiliului local, dar cretariatul General al Guvernului, plus pentru educaþie reprezintã
plus de 83,6 milioane lei. Dimi- nedecontate, pentru acoperirea care gestioneazã, prin Departa- 134,4 milioane lei, transmit repre-
nuãri de sume sunt la cofinanþa- parþialã a pierderilor induse din mentul pentru Proiecte de Infras-
EDITOR: zentanþii Guvernului. Conform
rea programelor din fonduri ex- prestarea serviciilor publice de tructurã ºi Investiþii Strãine, ma-
S.C. ED PRESS COM S.R.L. sursei citate, în cadrul bugetului
terne nerambursabile (FEN) producþie, transport, distribuþie ºi rile proiecte de infrastructurã, în
Redacþia ºi administraþia: Ministerului Educaþiei vor fi ope-
postaderare, cu un minus de 950 furnizare a energiei termice pen- principal construcþia de auto-
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A, milioane lei. rate o serie de modificãri: un mi-
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57. tru populaþie în sistem centralizat. strãzi. În acelaºi timp, Guvernul nus de 1,8 milioane lei cheltuieli
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului: Banii vor putea fi folosiþi Operaþiunea va fi efectuatã prin anticipeazã deja o diminuare, pe de personal (urmare a scãderii
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538 derogare de la Legea privind fi- sold, a veniturilor bugetului de
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII ºi pentru acoperirea nanþele publice locale, care stabi- stat, cu 1,47 miliarde lei, respec-
CAS) ºi un plus de 1,8 milioane
SR EN ISO 9001:2012 pierderilor din sistemul transferuri cãtre universitãþi, 3
CERTIFICAT NR. 406/C/2012 leºte cã sumele defalcate din une- tiv la taxa pe valoarea adãugatã milioane lei sume necesare mo-
Societate cu capital integral privat. de termoficare le venituri ale bugetului de stat (unde rezultã un minus de 813,1 dernizãrii instalaþiilor staþiei de tra-
Cod fiscal: RO 17758027
Sumele defalcate din TVA alo- pentru echilibrarea bugetelor lo- milioane lei la bugetul de stat dupã tare a deºeurilor radioactive
Email: redactia@cvlpress.ro cale trebuie sã fie repartizate pe ce Guvernul va transfera însã
Internet: www.cvlpress.ro cate autoritãþilor locale la prima (ELI), 3 milioane lei cheltuieli cu
rectificare bugetarã, în cuantum judeþe pe baza unor criterii, pre- 1,16 miliarde lei din aceastã re-
REDACTOR-ªEF: transportul studenþilor ºi 10 mili-
MIRCEA CANÞÃR de 600 milioane lei, vor fi folosite cum capacitatea financiarã deter- sursã cãtre bugetele locale), ve-
oane lei cheltuieli de investiþii. În
Prim-redactor-ºef adjunct: inclusiv pentru acoperirea pierde- minatã pe baza impozitului pe ve- nituri nefiscale (471,2 milioane
acelaºi timp, însã, vor fi tãiate 50
MAGDA BRATU
rilor rezultate din serviciul public nit încasat pe locuitor ºi suprafa- lei), sume primite de la UE în con-
Redactor-ºef adjunct: þa judeþului. tul plãþilor efectuate (305,7 mili- milioane lei pentru proiecte cu fi-
MARGA BULUGEAN de distribuþie a energiei termice nanþare din fonduri europene ne-
DEPARTAMENTE: pentru populaþie, conform ordo- 3,6 miliarde lei se taie oane lei), taxe pe utilizarea bunu-
rilor, autorizarea utilizãrii bunuri- rambursabile (FEN). Executivul
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, nanþei pregãtite de Guvern. Or- de la cofinanþarea mai susþine cã tot pentru educa-
Alina Drãghici donanþa reglementeazã a doua lor sau pe desfãºurarea de activi-
Eveniment: Carmen Zuican proiectelor þie vor fi alocate, prin intermediul
rectificare bugetarã din acest an, bugetelor autoritãþilor publi-
Economie / Politicã: Marga Bulugean
dar completeazã ºi destinaþia unor Guvernul taie, prin ce locale (sume defalcate din
Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu fonduri acordate la prima rectifi- a doua rectificare bu- TVA), 56,82 milioane lei pen-
Fotoreporter: Tibi Bologh care, din vara acestui an. Docu- getarã din acest an, tru salarii în învãþãmântul
mentul stabileºte, astfel, cã 600 aproape 4 miliarde lei preuniversitar, 77,89 milioa-
Secretariat: 0251.412.457 (circa 900 de milioa-
Publicitate: 0251.412.552 milioane lei care au fost alocaþi din ne lei pentru plata titlurilor
Redacþia: 0251.412.613 sume defalcate din TVA, pe jude- ne euro) din cheltu- executorii în învãþãmântul
Sub-redacþie Calafat: þe ºi municipiul Bucureºti, pot fi ielile bugetului de stat preuniversitar, 5,28 milioane
Cristian Rudãreanu: 0767.464.894 folosiþi în scopul achitãrii plãþilor prin care sunt cofi- lei pentru salarii plus plata ti-
rudareanucristian@yahoo.com restante înregistrate în contabili- nanþate proiecte care tlurilor executorii în învãþã-
Sub-redacþie Bechet: tatea unitãþilor/subdiviziunilor ad- beneficiazã de fon- mântul special ºi centrele ju-
Florina Rãdoi: 0760.678.582 ministrativ-teritoriale, inclusiv a duri externe neram- deþene de resurse ºi asisten-
radoiflorina@yahoo.com instituþiilor publice finanþate inte- bursabile postadera- þã educaþionalã, fiind majo-
gral sau parþial din bugetul local re, din care peste un rate, cu 28,4 milioane lei, ºi
Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
ºi a spitalelor publice din reþeaua miliarde lei de la au- sumele pentru învãþãmântul
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine. autoritãþilor administraþiei publice tostrãzi. Din cele 3,9 superior de stat, pentru pla-
locale, la 30 septembrie 2014, dar miliarde lei luate de la ta titlurilor executorii.
marþi, 30 septembrie 2014 cuvântul libertãþii / 3
reportaj Paginã realizatã de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Cãlãraºi, primitã cu braþele


deschise de prietenii francezi
Timp de douã sãptãmâni, o dele- legatã de 14 ani. A fost un prilej po-
gaþie de 49 de persoane, condusã de trivit ºi pentru un schimb de experi-
primarul Vergicã ªovãilã ºi din care enþã, cele douã localitãþi fiind ase-
au fãcut parte consilieri locali ºi re- mãnãtoare în câteva privinþe, cea
prezentanþi ai primãriei, a participat mai importantã fiind cea a numãru-
la sãrbãtoarea înfrãþirii, organizatã lui de locuitori. În plus, primarul Ver-
în Chartres de Bretagne, Franþa, lo- gicã ªovãilã s-a întors ºi cu câteva
calitate cu care comuna Cãlãraºi este idei de investiþii pentru localitate.

Prietenia dintre localitatea Cãlã- O festivitate vim numai pe buget, diferenþele din-
raºi ºi Chartres de Bretagne, din tre ele sunt uriaºe. Compania de
nord-estul Franþei, este una înde- a prieteniei automobile Citroen, care are o uzi-
lungatã. Cele douã comunitãþi s- Delegaþia localitãþii Cãlãraºi a nã chiar acolo, contribuie cu 2 mi-
au înfrãþit în urmã cu 14 ani, când fost primitã cu braþele deschise de lioane de euro pe an la bugetul lo-
calitãþii, sub formã de impozite pe
teren ºi clãdiri. Aceastã sumã re-
prezintã cam întreg bugetul locali-
tãþii Cãlãraºi pe o duratã de doi ani. tã apoi în zootehnie, la crescãtoria ficultate. Dupã ce a vizitat o fabri-
ªi de aici pornesc toate investiþiile de vaci de lapte. Mai departe, lap- cã de mãcinat ºi ambalat cafeaua
pe care ºi le permit autoritãþile fran- tele care nu se cumpãrã merge la naturalã, la care lucrau persoane cu
ceze. „Ei au mai mulþi bani disponi- crescãtoria de porci. ”Ferma de dizabilitãþi, edilul Vergicã ªovãilã ºi-
bili decât avem noi, dar asta nu în- porci pe care am vizitat-o era una a propus sã amenajeze un cãmin
seamnã cã nu le-am arãtat ce am cu adevãrat modernã. Totul era pentru bãtrânii care rãmân singuri
fãcut ºi noi. Am început canaliza-
rea ºi alimentarea cu apã, am ter-
minat cãminul cultural. De pildã,
ºcolile noastre aratã cam la fel ca
ale lor. Nu sunt mari diferenþe în
ceea ce priveºte dotãrile. Ba chiar
ei spuneau cã noi stãm mai bine cu
ºcolile ºi dispensarele, dar eu cred
cã suntem cam la egalitate. Însã s-
au bucurat foarte mult când au au-
a fost semnat ºi jurãmântul de prie- prietenii francezi care au organi- zit cã am început reþelele de utili-
tenie, cel care stã la loc de cinste zat o festivitate în cinstea lor. În tãþi, este un lucru important pentru
în biroul primarului Vergicã ªovãi- cadrul acesteia, Primãria Cãlãraºi comunitate pe care ei îl aveau de
lã. Cu ºi mai mult timp în urmã, s- a oferit o plachetã aniversarã, rea- mult timp”, a mai spus primarul
a înfiinþat Asociaþia Chartres de lizatã în lemn ºi metal, inscripþio- Vergicã ªovãilã.
Bretagne-Sãrata, care coordonea- natã în limbile francezã ºi românã
zã proiecte în ambele comunitãþi. ºi marcând astfel perioada îndelun- Agricultura francezã,
Povestea acestei prietenii este una gatã a prieteniei. „A avut loc ºi o ca dupã manual
interesantã. Imediat dupã revolu- ºedinþã comunã în cadrul cãreia s-
þie, francezii au trimis o scrisoare au discutat problemele asociaþiei, Ce i-a uimit pe ospeþii din Cãlã-
autoritãþilor române în care mili- dar ºi ale fiecãrei comune în par- raºi a fost modul în care se face
tau ca satul Sãrata sã fie scos din te”, a precizat Vergicã ªovãilã. Lo- agriculturã în localitatea bretonã. calculat în cele mai mici detalii. Pânã dupã ce rudele le pleacã în strãinã-
planul de demolare a caselor. Un calitatea Cãlãraºi le-a ºi hrana pentru fiecare animal era tate pentru un câºtig mai bun. ”Sunt
profesor de limba francezã a in- oferit prietenilor fran- afiºatã electronic, în funcþie de greu- foarte mulþi bãtrâni într-o situaþie
termediat aceastã legãturã, care a cezi ºi un spectacol tatea pe care acesta o avea. Nu mai delicatã sau chiar grea. Copiii le-au
continuat în ani, ajungând în cele folcloric, susþinut de vorbim de curãþenia ºi de toate con- plecat în alte þãri ºi ei nu prea mai
din urmã sã se semneze ºi o în- doi membri ai Ansam- diþiile care erau create astfel încât au pe nimeni pe aici. Atunci ne-am
frãþire a celor douã localitãþi, lu- blului „Bordeiaºul” din productivitatea sã fie maximã”, a mai gândit sã-i ajutãm ºi vrem sã fa-
cru care s-a întâmplat în anul localitate. Comunita- spus primarul comunei Cãlãraºi. cem, la ºcoala nr. 2, un cãmin pen-
2000. ”Este o colaborare foarte tea francezã ºi-a antre- tru ei. Acolo avem tot ce ne trebu-
frumoasã ce a început cu mulþi nat ºi ea artiºtii auto- Se doreºte ie, încãlzire ºi apã potabilã, doar sã
ani în urmã ºi care, spre bucuria htoni, iar într-una din amenajarea unui transformãm sãlile de clasã în dor-
mitoare. Este o idee pe care o aveam
noastrã, continuã. ªi astãzi pu- zile, pe strãduþele din cãmin pentru bãtrâni mai demult, dar acum m-am decis
tem spune cã suntem din ce în Chartres de Bretagne
ce mai apropiaþi. Au fost vizite ºi , a avut loc un cros la Vizita din Franþa i-a dat primaru- cã meritã sã o punem în practicã”,
din partea lor, ºi din partea noas- care au participat în lui din Cãlãraºi ºi o idee de a-ºi aju- a explicat primarul localitãþii Cãlã-
trã. Acum i-am vizitat noi, iar jur de 500 de persoane. În zilele „Peste 90% din agricultura locali- ta ºi mai mult localnicii aflaþi în di- raºi, Vergicã ªovãilã.
anul viitor, în luna mai, de ziua pe care le-au petrecut în Franþa, tãþii se face în asociaþii sau coope-
comunei, îi aºteptãm sã vinã aici”, oaspeþii români au fost invitaþi sã rative agricole. Bineînþeles, toatã
a declarat Vergicã ªovãilã, prima- viziteze câteva obiective economi- munca se face mecanizat, cu tot
rul comunei Cãlãraºi. ce cu care comunitatea bretonã se felul de utilaje. Ceea ce este impor-
mândreºte. tant este faptul cã au desfacerea
asiguratã ºi nu rãmân cu produse-
Un schimb le, aºa cum se întâmplã de multe
de experienþã ori la noi. La ei este un întreg cir-
reuºit cuit, astfel încât toatã lumea sã câº-
tige ºi sã ofere un produs finit de
Cãlãraºiul ºi Chartres bunã calitate”. Vergicã ªovãilã a dat
de Bretagne au cam ace- exemplul unor ferme de vaci ºi
laºi numãr de locuitori, în porci pe care le-au înfiinþat mai toate
jur de 6.500, o populaþie asociaþiile agricole. Producþia se-
cu tendinþã de îmbãtrâni- cundarã ce rãmâne dupã strânge-
re. Asemãnãrile se opresc rea recoltelor, cum sunt ºtiuleþii de
însã aici. Dacã este sã pri- porumb sau alte furaje, este folosi-
4 / cuvântul libertăţii marţi, 30 septembrie 2014
actualitate

I.D. Sârbu sau MIRCEA CANŢĂR


list fără jurnal” şi totuşi, deloc în-
tâmplător, rămâne impresionat de
filmul, „dureros de frumos ş i
uman”, „Anonimul veneţian”
N icolae Coande, secretarul literar al
Teatrului Naţional „Marin Sores-
cu” din Craiova, face o treabă realmente
locraţi, filosofi, ironişti” – ambele apă-
rute anul acesta la editura Ramuri. Inte-
lectual autenti c, cu sol idă cultură, cu
(1970), în regia lui Enrico Maria
Salerno, cu Tony Musante şi Flo- lăudabilă, organizând şi coordonând „Co- bune studii de filosofie, apropiat al lui
rinda Bolkan. „M-a durut inima locviile Ion D. Sârbu”, ajunse anul acesta Lucian Blaga, D.D. Roşca, Liviu Rusu,
văzând acest film despre moarte, la a şasea ediţie, în intenţia unui meritat Oni sifor Ghibu, Dimitrie Popovici, în
într-un oraş care şi el moare, în- omagiu adus operei literare, dar şi „ac-
cet, dar sigur”. Comentariul scrii-
anii de gl orie ai Universităţi i din Cluj
ID Sârbu - Petre Pandrea: torului e succint. Trăirea intensă.
tivi tăţii de luptător pentru o Românie Napoca, Ion D. Sârbu face parte din gene-
Doi oameni antisistem Obsedată altă dată de măreţia ei, demnă, eliberată de impostura şi de agre- raţia pierdută şi numai cu greu recupe-
Şi critica literară şi Clara Mareş, Veneţia pare în film obsedată de si unea ideologicului asupra spiritul ui rată parţial. Criticul Alex Ştefănescu în
edificată în dosarul ID Sârbu, şi decadenţa ei, din care vrea să facă liber”, cum se menţionează într-un „Cu- a sa „Istoria literaturii române contem-
chiar cei prezenţi la colocviile po- o formă de glorie. Agonia ei dorea vânt lămuritor”, la comunicările ediţiei porane” face observaţia pertinentă con-
menite, au fost tentaţi să dezvolte să aibă aceeaşi grandoare. Nu poa- precedente, adunate în „Caietele” cu nu-
„anticomunismul” lui ID Sârbu, te învăţa modestia nici cu buzele form căreia există doi Ion D. Sârbu: unul
greu de dec ortic at în opera sa. pecetluite. Are o retorică a tăcerii, mele marelui dispărut. Posteritatea lui antum şi al tul postum. Personali tatea
Dacă ne referim la „Jurnalul unui aşa cum altădată avea o retorică a ID Sârbu a devenit astfel una exemplară. primului poate fi reconstituită din cărţi
jurnalist fără jurnal”, în care toate strigătului şi a cântecului. Tăcerea Mai ales că mulţi scriitori prestigioşi, la scrise cu anume precauţie, pentru evita-
aşteptările sale la o schimbare se e mai puternică decât cântecele de ediţiile precedente, fie au trimis inter- rea anulării şanselor de a fi tipărite („De
reazemă în venirea la putere a lui odinioară şi abia acum se confrun- venţii redactate, fie au participat efectiv, ce plânge mama”, „Dansul ursul ui”,
Mihail Gorbaciov în URSS, argu- tă cu arta, obţinându-şi măreţia din augmentând astfel ampl itudinea eveni-
mentele rămân palide. Dar şi aceas- dezamăgire. Învăţată cu fastul, în- „Şoarecele B şi alte povestiri”), precum
tă carte, şi „Memoriile mandarinu- cearcă să-şi joace decadenţa cu mentului şi conferindu-i plusul de eleva- şi unele piese de teatru – „Arca bunei spe-
lui valah”, a lui Petre Pandrea, ambii fast, rămânând iubită pentru ea în- ţie şi consistenţă tematică. Cea de-a şasea ranţe” – imposibil de ignorat. Imaginea
simpatizanţi ai stângii, când aceasta săşi. Pe acest fond, o poveste de ediţie a „Colocviilor Ion D. Sârbu”, găz- postumă, consi derată o revelaţie, este
nu era la putere, ne prezintă două iubire sfâşietoare. duită la Biblioteca Judeţeană „Alexandru conferită de cărţi precum „Jurnalul unui
carac tere tari, din s tâncă de la Craiova, „puşcăria cea mai şi Aristia Aman”, s-a derulat sub generi- jurnal ist fără jurnal ”, „Adi o Europa”,
Dover, inflexibili şi deloc dispuşi
la un partaj cu autorităţile vremii. cumplită şi mai absurdă” cul „Un sfert de veac de posteritate”, „Lupul şi catedrala”, „Traversarea cor-
Ambii cu studii serioase, cunoscă- ID Sârbu vine la Craiova în preilej de lansare a volumelor semnate tinei”, aceasta din urmă cuprinzând un
tori ai lui Marx – citit în germană – 1964, cu domiciliu forţat, anul în de universitarii Ioan Lascu – „Ion D. Sâr- dialog epistolar a lui ID Sârbu cu Ion
se lecuiesc identic de comunism. care Plenara lărgită a CC al PMR bu aşa cum a fost” – şi Ionel Buşe – „Inte- Negoiţescu, Virgil Nemoianu şi Mariana
Petre Pandrea iese din puşcărie în adoptă „Declaraţia din aprilie”, do-
1964, după amnistia generală acor-
dată deţinuţilor politici. Avea 60 de
ani. Atunci când ID Sârbu, la 45
de ani, venea la Craiova. Necruţă-
tori şi unul şi altul. Şi „Jurnalul unui
jurnalist fără jurnal” şi „Jurnalul”
lui Pandrea au ca numitor comun
drama unor conştiinţe ultragiate de
realităţile unei epoci de minciună
şi barbarie, de triumfalismul gău-
nos şi de abjurarea oricărei credinţe
sincere în ceva, de mimare neru-
şinată a democraţiei şi de răstur-
nare a tuturor tablelor de valori
sociale şi morale. Unul „atletul mi-
zeriei”, cum îl numea Lucian Bla-
ga în cercul literar de la Sibiu, ce-
lălalt „preşedintele academiei de sub
pământ”, unde zăceau cele mai fru-
moase inteligenţe ale ţării, au parte cumentul de bază care marchea-
de suferinţă nedreaptă. Ambilor le- ză, pe plan politic, poziţia de auto-
a fos t străin compromis ul. „Cu nomie a partidului şi a României
firea noastră bizantină, cu liche- faţă de dominaţia PCUS şi a Mos-
lismul nostru funciar – anarhic în covei. Era primul satelit care se
supunere şi liberal în ticăloşie – s- desprindea din orbita Moscovei, iar
ar putea ca nici pionierii din pri- evenimentul a produs multă emo-
ma gardă (Ana Pauker, Gheorghiu ţie în ţară. Regimul se temea însă
Dej, Teohari Georgescu, Iosif de reacţiile Kremlinului şi încerca
Chişnevski, Răutu) să nu fi avut deschiderea spre Vest. Ion Gheor-
nici un fel de certitudini sau con- ghe Maurer merge în Franţa, unde Craiova, dar să admitem că nu o astăzi a fi cea mai cumplită şi cea mai blând, recunoscând: „Craio-
vingeri. Doar voinţa oarbă, baza- are convorbiri cu Charles de Gaulle face cu răutate ori spirit şovin. Dar mai abisală. Fiindcă e pe viaţă”. va, şi în mod cu totul special co-
tă pe ordine de sus, că indiferent şi alţi demnitari francezi. Un an mai o face. Se spune că actorul Ion Stăruie senzaţia de coşmar şi trans- lectivul Teatrului Naţional, m-au
de mijloacele şi jertfele necesare – târziu, la 19 martie 1965, moare Anestin, tot invitându-l pe Caragiale cedentală ironie. „Craiov a asta acceptat, într-un moment dificil,
puterea trebuie preluată, pentru Dej. Semnalele timide de destalini- să vină la Craiova, acesta promi- veche – acest Isarlâk al nostru – foarte dificil al existenţei mele. Mi
totdeauna”, spunea ID Sârbu. zare se fac resimţite. Lui ID Sârbu ţând, fără a-şi onora promisiunea, îmi apare ca un coşmar al dezor- s-a acordat încredere şi mi s-a asi-
Căruia o strigătură populară auzită i se oferă funcţia de secretar lite- într-o zi i-ar fi spus: „Frate tizule, dinii prin haotica urbanitate a gurat un minim de condiţii mate-
în gara Livezeni i se pare edifica- rar la Teatrul Naţional din Craiova. în Craiova nu se vine, din Craio- antiurbaniştilor săi. Nimic nu e ter- riale, ca să-mi refac viaţa: o ase-
toare: „Curva-i curvă până moare Nu este văzut ca un paria şi apa- va se fuge”. A făcut vogă aserţiu- minat, peste tot se văd urme ale menea poliţă în alb se cere onora-
şi marxistul până-l doare”. Inte- rent face empatie cu oltenii, încât, nea respectivă, deşi nu există nici acelui «lehamite», ce ne surprin- tă”. Anul acesta, la 28 iunie ID
resantă cimilitură. glumind, Marin Sorescu îi va spu- o certitudine că aşa au stat lucru- de exact când trebuie să punem Sârbu ar fi împlinit 95 de ani. A
Gary, un om ne într-o zi: „Domnule Sârbu, dar rile. Gary, cum îi spuneau priete- acoperişul”. Plângându-se de sin- trăit până la rotunda vârstă de 70
şi dumneavoastră sunteţi oltean. nii, a fost tot timpul un om liber la gurătatea îndurată la Craiova, cel de ani dar, aşa cum menţionează şi
de o sensibilitate aparte Cunoaşteţi proverbul: toţi suntem spirit şi la gură, de unde şi peregri- mai frecvent în scrierile sale, fi- universitarul Ioan Lascu în cartea
Puţine sunt producţiile cinema- de acolo de unde ne sunt soţiile”. nările, marginalizările şi excluderi- indcă altminteri socializa fără inhi- sa „ID Sârbu aşa cum a fost”, ar
tografic e des pre care ID Sârbu Cu toate acestea, în „Jurnalul unui le lui din cercuri. „Dintre toate bare, într-o dis cuţie consemnată fi vrut să trăiască la o intensitate
aminteşte în „Jurnalul unui jurna- jurnalist fără jurnal” autorul nu iartă puşcăriile mele, Craiova mi se pare de Nicolae Pop ID Sârbu se arată maximă. Toţi ne dorim asta. N-a
marţi, 30 septembrie 2014 cuvântul libertăţii / 5
actualitate

un brad pe nisipuri
Şora, toţi în afara ţării. Împrejurare care narea scri itorului, necunoscute până
explică tonul de spovedanie adoptat de ID acum, şi, în context, moti vaţii le psi ho-
Sârbu. „Sinceri tatea dusă până departe morale ale comportamentului său exem-
face ca textele să semene cu monologuri- plar din perioada detenţiei, dar şi după
le unor personaje dostoievskiene” (Alex aceea. Viaţa lui I.D. Sârbu e realmente
Ştefănescu). Revin la „Colocviile Ion D. un roman, al cărui protagoni st, „el e-
Sârbu”, repet, bine organizate, dense ca ment sănătos” în anii imediat următori
materie narativă, despre un inconformist încheieri i războiului, refuză reinserţia
acerb, antisistem, de unde i s-au şi tras în sistem. Ca să poţi săvârşi aşa ceva de
toate belelele vieţii. Izgonirea din învă- dragul unor principii morale, să trăieşti
ţământul superior, chiar din cel secundar, „mel coid”, cum zicea, preferând un eşec
de la revista „Teatru” din capitală, anii exemplar unei cariere de acomodat, tre-
de puşcărie nemeritată, domiciliul for- buie să fi i făcut dintr-un aluat aparte. Şi
ţat la Craiova şi aşa mai departe. Singu- asta unde? Într-o ţară în care ratarea nu
ra observaţie pe care ne-am permite, cu e măcar deplânsă, ci socotită o prostie.
bună credinţă, s-o avansăm este aceea că Ca un detali u, Octavian Paler în convor-
„toată lumea este de acord cu toată lu- birile sale cu Daniel Cristea Enache (Ed.
mea”, încât se inventariază sofisme, iar Cori nt, 2007) spunea despre ID Sârbu:
cu complezenţa elevată de circumstanţă „Nu-mi închipuiam că o asemenea bio-
n-ar fi rezonat poate nici ID Sârbu. Car- grafie a fost posibilă în România, într-o
tea Clarei Mareş, cercetătoare la Insti- vreme cu atâtea derapaje. (...) Aşadar, s-
tutul Român de Investi garea Cri melor a putut. (...) Prin anii ’80, după ce am fost
Comunismului şi Memoriei Exilului din dat afară de la «România liberă» şi am
România, „Zidul de sticlă – ID Sârbu în avut tupeul de a refuza toate ofertele care
arhivele Securităţii” (Ed. Curtea Veche, mi s-au făcut de reinserţie în sistem, eram
2011), lucrare meticulos structurată, tul- foarte mândru de poziţia mea. După ’89
burătoare prin conţinut, sistematizează această mândrie s-a ofilit treptat, iar
„da capo al fine” povestea vieţii lui ID acum mi se pare de-a dreptul bovarică,
Sârbu, dezvăluie amănuntele privitoare la dacă o compari cu realităţile trăite şi asu-
anchetele terifiante ce au dus la condam- mate de ID Sârbu”.
fost considerat, oricât i-au repug- Meciul interminabil ra Mareş descrie pe larg în „Zidul
nat, de liderii locali de partid, un cu Securitatea de sticlă” această obsedantă urmă-
corp străin, un element nesănătos rire a „obiectivului”, ani şi ani, în-
şi nimeni nu dorea să se încarce Venit cu domiciliul forţat la Cra- cât totul pare la un moment dat un
cu „pericolul existenţei unui dizi- iova, după ani de puşcărie politică, joc nebunesc, potenţat reciproc.
dent”. După ce la 1 octombrie ID Sârbu nu scapă de umbra Se- Peste 250 de persoane l-au turnat noaştere a tehnicii
1968, la Cluj, cu prilejul deschide- curităţii. Bizară s ituaţie. Făc use de-a lungul timpului pe ID Sârbu scrierii unui roman,
rii anului universitar, Nicolae Ceau- puşcărie pentru simpatiile manifes- şi ce paradox: în decembrie ’89, umblând la ps iho-
şescu clamase emfatic: „(...) Mai tate faţă de revoluţia maghiară din nu din faţa blocului în care locuise logiile actorilor ur-
există azi cineva care se gândeşte ’56, dar în ’68 Ceauşescu condam- ID Sârbu au plecat coloanele de bei, prezenţi în car-
că se pot găsi în România forţe na vehement intervenţia ţărilor manifestanţi, ci de la Întreprinde- te. Pentru ID Sâr-
sociale capabile să pună în primej- membre ale Tratatului de la Varşo- rea de Avioane Craiova, unde an- bu lectura ar fi fost
die sistemul nostru socialist? Cred via în Cehoslovacia. Anatema cu gajaţii erau consideraţi o avangar- savuroasă.
că nu (...). Nici un intelectual din Budapesta asupra lui ID Sârbu era dă a clasei muncitoare. Şi fiindcă Fără s ă vrem
instituţiile noastre de cercetare sau de-a dreptul ilogică. Şi totuşi. Cla- istoria este cinică, unul dintre ofi- ajungem la presu-
din şcoli, din institutele de în- ţerii de Securitate care s- puneri care nu-mi
văţământ, nu ar putea îngădui a ocupat de ID Sârbu, plac: la Craiova, ID
nimănui să pună la îndoială pomenit de Clara Mareş, Sârbu s-a simţit ai-
trăinicia şi forţa socialismului Ion Vâlceanu, a scos o doma unui brad pe
din România. Fireşte, pot să mai carte intitulată „Perdea- nisipuri. Dacă ar fi
existe nebuni şi vor fi întotdeau- ua de fum” (Fundaţia trăit şi vremurile de
na – dar pentru nebuni societa- Sc ris ul Românes c , astăzi s-ar fi simţit
tea noastră socialistă dispune de 2008), în care se arăta la fel, deşi ar fi pu-
mijloacele necesare”. Mesaj clar: oripilat de dogmatism, tut să călătorească
a nu fi de acord cu sistemul în- prostie, laşitate, nepo- în toată lumea, do-
semna că eşti ... nebun şi apt de tism, mediocritate, ari- rinţă neîmplinită în
internare. Paradoxal, din mulţi- vism, lichelism, idei re- cursul vieţii. Cultu-
mea de prieteni ID Sârbu nu trograde, care „cochetau ra, pe vremea sa, nu era – credem
menţionează decât foarte puţini, cu morala socialistă, reu- – o opţiune, era o formă de supra-
unii cu iniţiale, deşi un Grigorie şind să intre în graţii” vieţuire. În viaţa publică omul nu
Traian Pop, redactor la „Ra- (pag.71). „La Teatrul putea spune ce gândeşte. Dar acum
muri”, venit din Ardeal, filosof, Naţional rămân memo- poate? Adevărul nu e niciodată pur
cu lecturi s olide, talentat fără rabile acele zile când se şi aproape niciodată s implu. În
egal, a consacrat articole avan- punea în scenă «Ţeapa» multe pasaje din cărţile sale, ID
tajoas e operei ş i personalităţii (n.r. – „A treia ţeapă”), Sârbu es te excesiv de subiectiv,
prietenului său („Moralitatea lui de Marin Sorescu. Fiind mai ales în referirile la Craiova.
adevărată era cultura”). Pentru vizionată şi respinsă de Ceea ce nu-i diminuează meritele.
Craiova, ID Sârbu, spunea Gri- mai multe ori, pentru Ce nu ştia când s-a prăpădit este
gorie Traian Pop, a însemnat ce anumite retuşuri, de că- că în „Cartea albă a Securităţii”,
a însemnat în secolul XIX Ion tre mărimile politice şi vol. V, anexa „Istorii literare şi ar-
Maiorescu, tatăl lui Titu Maio- culturale ale urbei, pie- tistice”, apărută în 1995, se pome-
resc u. Acelaşi Grigorie Traian sa a fost într-un fel spus nea de conducerea unor publicaţii,
Pop releva componenta filosofi- salvată”. Autorul narea- printre care şi cea de la „Ramuri”,
că profundă în opera lui ID Sâr- ză convingător, constru- acuzate de o subtilă activitate de
bu. Cu destule prezenţe în presa ieşte bine planurile acţi- subminare ideologică, pericol se-
locală, altminteri amintite. unii şi probează o cu- rios pentru politica redacţională.
6 / cuvântul libertãþii marþi, 30 septembrie 2014
eveniment

Craioveancã înºelatã prin metoda „Accidentul”


cu 28.000 de euro
O femeie de 56 de ani din Craiova a chirurgicalã în Germania, ºi, fãrã sã
fost la un pas sã rãmânã fãrã econo- stea prea mult pe gânduri, femeia a dat
miile de-o viaþã, dupã ce s-a lãsat înºe- banii unui taximetrist sã-i ducã în Bu-
latã cu 28.000 de euro prin metoda „Ac- cureºti. Abia apoi a vorbit la telefon cu
cidentul”. Femeia a fost anunþatã de un fiica ei, a anunþat Poliþia, oamenii legii
necunoscut cã fiica ei a suferit un acci- reuºind sã recupereze banii femeii.
dent grav, are nevoie de o intervenþie Acum îl cautã pe autorul înºelãciunii.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Poliþiºtii Secþiei 3 Craiova au apropiere, sã aleagã orice taxime- Ulterior, femeia s-a gândit cã sã se întoarcã în Craiova ºi sã „Metoda Accidentul”, ºi insistãm
fost sesizaþi telefonic, vineri trist doreºte ºi sã trimitã prin el ar fi totuºi bine sã încerce sã-ºi se prezinte de urgenþã la Secþia sã nu acceptaþi în nici o împreju-
dupã-amiazã, în jurul orei 15.30, suma de 28.000 de euro, în Bu- sune fata ºi a fost ºocatã când 3 Poliþie Craiova, lucru pe care rare sã trimiteþi sume de bani unor
cã, în aceeaºi zi, în jurul orei cureºti, pentru a se achita con- aceasta i-a rãspuns la telefon ºi l-a ºi fãcut, astfel cã banii au fost persoane care vã contacteazã te-
13.00, Nicolina T., de 56 de ani, travaloarea operaþiei fiicei sale. i-a infirmat cele relatate de in- recuperaþi ºi restituiþi în totali- lefonic ºi pretind cã sunt rude ale
din Craiova, a primit un telefon Fãrã sã stea prea mult pe gân- terlocutor. Realizând cã a fost tate pãrþii vãtãmate. dumneavoastrã sau cunoºtinþe ale
de la o persoanã necunoscutã, duri, Nicolina T. a mers în staþia victima unei înºelãciuni, Nicoli- «Poliþiºtii continuã cercetãrile, acestor rude! Verificaþi întotdeau-
care i-a spus cã fiica sa a suferit de taxi, de pe strada Henri Coan- na T. a anunþat Poliþia. Poliþiºtii sub aspectul sãvârºirii infracþiunii na apelul telefonic, înainte de a face
un accident de circulaþie, în urma dã, ºi i-a înmânat unui taxime- Secþiei 3 Craiova au început de de tentativã la înºelãciune, în ve- orice tranzacþie bãneascã! Dacã
cãruia a fost rãnitã grav, având trist o pungã din plastic, în care îndatã cercetãrile, reuºind, în derea identificãrii autorului ºi luã- aveþi suspiciuni anunþaþi imediat
nevoie de o operaþie de urgenþã i-a spus cã sunt niºte acte, pe care scurt timp, sã-l identifice pe ta- rii mãsurilor legale în consecinþã. Poliþia», a declarat inspector prin-
în Germania. Bãrbatul care a su- acesta trebuia sã le ducã în Bu- ximetrist, care se afla deja aproa- Atragem din nou atenþia asupra cipal Alin Apostol, purtãtorul de
nat-o pe craioveancã i-a spus sã cureºti, unde urma sã-l contacte- pe de intrarea în Bucureºti. An- acestui mod de operare al infrac- cuvânt al IPJ Dolj.
meargã într-o staþie de taxi, din ze un bãrbat pentru a lua coletul. chetatorii i-au solicitat acestuia torilor, cunoscut sun numele de CARMEN ZUICAN

Doi sirieni prinºi la Calafat încercând sã intre ilegal în România


Poliþiºtii din cadrul Sectorului Poliþiei de Frontierã Calafat au descoperit, dumini- lafat pentru a ajunge în Europa de vest.
cã dupã-amiazã, în zona adiacentã punctului de frontierã, doi cetãþeni sirieni care “Poliþiºtii de frontierã au întocmit persoa-
nelor în cauzã dosare penale pentru sãvârºi-
au încercat sã intre ilegal în România, ocolind Punctul de Trecere a Frontierei. rea infracþiunii de intrarea în þarã prin trece-
re ilegalã a frontierei de stat a României, bãr-
Duminicã dupã-amiazã, în jurul orei 15.30, duºi la sediul instituþiei în vederea continuãrii baþii fiind predaþi Poliþiei de Frontierã Bulga-
poliþiºtii de frontierã din cadrul Sectorului Poli- cercetãrilor, ocazie cu care s-a stabilit cã cei doi re în vederea continuãrii cercetãrilor ºi dis-
þiei de Frontierã Calafat, aflaþi într-o misiune sunt cetãþenii sirieni Maroan H. ºi Murad S., în punerii mãsurilor legale ce se impun”, a de-
specificã, au descoperit într-o staþie Peco aflatã vârstã de 19, respectiv 20 de ani. Migranþii siri- clarat purtãtorul de cuvânt al Serviciului
în imediata apropiere a punctului de frontierã, eni au declarat cã pânã la intrarea în România Teritorial al Poliþiei de Frontierã Dolj, comi-
douã persoane de sex masculin care nu îºi jus- au cãlãtorit ascunºi pe osia unui camion ºi in- sar-ºef Romicã Ivãnoiu.
tificau prezenþa în zonã. Bãrbaþii au fost con- tenþionau sã ocoleascã punctul de frontierã Ca- CARMEN ZUICAN

A început Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãþii: “Sacrificiul impune respect!”


Elevii ºi-au prezentat mesajele Militarii Brigãzii 2 Infanterie
„Rovine” din Craiova vor parti-
aceastã campanie, desfãºuratã
pânã la sfârºitul anului 2014, mi-

anti-violenþã în centrul Craiovei


cipa timp de o sãptãmânã la cam- litarii Armatei României doresc sã
pania de donare de sânge “Sacri- conºtientizeze publicul asupra
ficiul impune respect!” derulatã nevoii de respect ºi preþuire care
de Ministerul Apãrãrii Naþionale. se cuvin veteranilor, rãniþilor, in-
Reprezentanþii Poliþiei doljene Sãptãmâna trecutã, joi, 25 sep- valizilor ºi urmaºilor celor dece-
au ales un mod inedit de a da tembrie, în prima zi a acestei daþi ca urmare a participãrii la
startul activitãþilor din cadrul campanii, comandantul Brigãzii 2 acþiuni militare, precum ºi sã
Sãptãmânii Prevenirii Criminali- Infanterie „Rovine”, colonelul promoveze voluntariatul ºi creº-
tãþii. Ieri, în Piaþa Mihai Vitea- Dorin Blaiu, ºi militarii craioveni terea coeziunii sociale în jurul
zul, peste 150 de elevi de la din cadrul marii unitãþi au donat unor proiecte care vizeazã valori
mai multe unitãþi de învãþãmânt sânge la Centrul Regional de fundamentale ale statului.
din Craiova ºi-au prezentat Transfuzie Sanguinã Dolj. Prin MARGA BULUGEAN
mesajele anti-violenþã, în ca-
drul unui flash-mob. În plus,
trupa de dans a Palatului Copii-
lor din Craiova a promovat
acelaºi mesaj în cadrul unui
scurt program artistic.

Pe tot parcursul acestei sãptã- creºterii gradului de informare a Craiova, purtând pancarte cu me-
mâni, poliþiºtii doljeni vor desfãºura cetãþenilor ºi conºtientizãrii aces- saje anti-violenþã scrise de ei, au
o serie de activitãþi educativ-pre- tora cu privire la adoptarea unei organizat un flash-mob. A urmat
ventive care se înscriu în manifes- conduite preventive, pentru a nu apoi trupa de dans modern a Pala-
tãrile prilejuite de cea de-a noua cãdea victime ale infractorilor. tului Copiilor din Craiova, care a
ediþie a evenimentului anual „Sãp- Prima zi a fost dedicatã preveni- promovat mesajul antiviolenþã prin
tãmâna Prevenirii Criminalitãþii”. rii delincvenþei juvenile, astfel cã muzicã ºi dans. Poliþiºtii au împãr-
Proiectul reprezintã un maraton de reprezentanþii Poliþiei doljene au ales þit, la final, pliante cu recomandãri
activitãþi informativ-preventive, o modalitate ineditã de a lansa cam- ºi au stat de vorbã cu craiovenii,
desfãºurate în spaþiul public, ini- pania ºi de a atrage atenþia asupra prezentându-le cele mai întâlnite
þiat de Inspectoratul General al violenþei în ºcoli. De la ora 13.30, moduri de operare ale infractorilor
Poliþiei Române, în fiecare zi a în Piaþa „Mihai Viteazul” din Craio- ºi explicându-le ce pot face pentru
acestei sãptãmâni fiind programa- va, peste 150 elevi de la mai multe a nu le cãdea victime.
te o serie de activitãþi destinate unitãþi de învãþãmânt din municipiul CARMEN ZUICAN
marþi, 30 septembrie 2014 cuvântul libertãþii / 7
economie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Craiova
Craiova pe
pe harta
harta
producãtorilor
producãtorilor de
de trenuri
trenuri
Craiova este din nou pusã la loc de cin- nu e tot când vorbim de transportul fero-
ste pe harta producãtorilor de locomotive viar. Compania Softronic vine ºi comple-
ºi nu e puþin lucru. Când produci alãturi teazã piaþa cu trenul electric multiunit Hy-
de grupul industrial american, Canterpil- perion, de asemenea expus la Berlin, alã-
lar, când vinzi în toatã lumea ºi când ex- turi de noua locomotivã cu motoare asin-
pui la Berlin, toate acestea prezintã o car- crone, o altã suprizã la expoziþia din ca- au adus inovaþie în sectorul trans- România. Este format din patru
te de vizitã de invidiat, iar împreunã în- pitala Germaniei. În anul 2008, Softronic portului pe ºinele ferate din Ro- vagoane, are o podea joasã pen-
seamnã Reloc, iar vedeta este nimeni alta a prezentat prima locomotivã electricã mânia. În anul 2008, Softronic a tru accesul facil al pasagerilor ºi
prezentat prima locomotivã elec- poate circula cu o vitezã maximã
decât locomotiva „Terra Nova”. ªi asta produsã în România dupã 1991. tricã produsã în România dupã de 160 kilometri pe orã. Cu 188
promis pentru operatorii privaþi în 1991. Botezatã Phoenix, locomo- locuri pe scaune, dotãri speciale
Europa, mai low-cost, care se tiva reprezintã o variantã moder- pentru persoanele cu dizabilitãþi,
gândesc sã-ºi cumpere o locomo- nã a locomotivei Co-Co 5100 kW aer condiþionat, Wi-Fi, sistem
tivã second-hand ºi, în loc sã facã Electroputere. Doi ani mai târziu, modern de comunicare cu pasa-
o astfel de achiziþie, aleg sã ia una în 2010, Softronic a lansat prima gerii, trenul a devenit preferatul
nouã, la acelaºi preþ”. locomotivã electricã cu motoare celor care vor sã ajungã rapid pe
asincrone produsã în România, litoral, vara, ºi iarna la munte, la
VFU Craiova vrea sã lanseze Transmontana. Locomotiva are Braºov. “Hyperion poate fi ali-
în producþie ºi o locomotivã puterea nominalã de 6000 kW, mentat de la reþeaua de 25 kVca
diesel electricã poate atinge maxim 200 kilometri sau 3 kVcc, este acþionat de pa-
pe orã, se alimenteazã la 25 kV tru motoare asincrone, fiecare
Capacitatea de producþie pen- 50Hz ºi poate recupera energia având 430 kW, la frânare recu-
tru „Terra Nova“ este de trei uni- consumatã la frânare. Remarca- pereazã energia ºi asigurã un con-
tãþi pe lunã, iar pânã în prezent au bilã pentru aceastã locomotivã sum energetic mai mic cu cel pu-
fost contractate 12 unitãþi, aces- este capacitatea sa de a fi intero- þin o treime faþã de cel al unui tren
tea urmând sã fie livrate anul vii- perabilã pe cãile ferate europene. clasic cu locomotivã ºi vagoane”,
tor cãtre doi operatori din Uniu- Hyperion este primul tren electric ne-a declarat Radu Zlatian, con-
nea Europeanã. Producãtorul cra- de tip Multiple Unit fabricat în sultant în cadrul Softronic.
iovean are discuþii ºi pentru vân-
zarea de locomotive ºi cu alþi po-
Firmele Reloc ºi Electroputere lin. Tot atunci compania craiova- tenþiali clienþi, inclusiv firme din
VFU Craiova, parte a Grampet, nã Softronic a prezentat ºi ea Africa. VFU Craiova vrea sã lan-
vor lansa luna viitoare, în cadrul noua locomotivã cu motoare asin- seze în producþie ºi o locomotivã
unui parteneriat derulat cu grupul crone ºi trenul electric multiunit diesel electricã, tot în parteneriat
industrial american Caterpillar, Hyperion. Terra Nova are în do- cu Caterpillar, proiectarea urmând
producþia unei locomotive pentru tare douã motoare de 630 de cai sã înceapã anul viitor. Investiþiile
trenuri de marfã, proiectul nece- putere, livrate de Caterpillar, ºi are totale pentru cele trei linii de pro-
sitând o investiþie de peste 1,5 un preþ de pornire de peste un ducþie se vor ridica la cel puþin
milioane euro în proiectare, tes- milion de euro, în varianta de zece milioane euro.
te, probe ºi certificare. Locomo- bazã, a declarat, la Berlin, vice-
tiva, denumitã „Terra Nova“, a preºedintele grupului Grampet, Hyperion, Transmontana
fost prezentatã în cadrul târgului Graþian Cãlin. Acesta a mai spus ºi Phoenix – marca Softronic
internaþional dedicat industriei fe- cã nici nu este nevoie de marke- Hyperion, Transmontana ºi
roviare InnoTrans, desfãºurat în ting pentru cã locomotiva se vin- Phoenix sunt trei dintre proiecte-
perioada 23-26 septembrie la Ber- de aproape singurã. „Este un com- le de amploare ale companiei, care

Doar 46 de agenþi economici au participat


la Bursa locurilor de muncã pentru absolvenþi
Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei muncã disponibile în rândul absolvenþilor in-
de Muncã Dolj a organizat la finele sãptãmâ- stituþiilor de învãþãmânt, prin întâlnirea di-
nii trecute, Bursa locurilor de muncã pentru rectã a cererii cu oferta de locuri de muncã.
absolvenþi. Acþiunea s-a desfãºurat la Casa de Peste 220 de agenþi economici au fost contac-
Culturã a Studenþilor din Craiova. Obiectivul taþi în vederea identificãrii locurilor de mun-
principal al acestei mãsuri active l-a consti- cã vacante, dar efectiv au participat doar un
tuit creºterea gradului de ocupare a forþei de sfert, adicã 46 de agenþi.
fesionale, sau în ultimã instanþã sã de muncã pe care îl oferã. Din au pierdut încrederea.
se (re)orienteze profesional cãtre pãcate, rezultatele bursei nu au Pe de parte, angajatorii spun cã
ocupaþii / meserii cu mai mari po- fost foarte bune, dar tinerii nu ºi- absolvenþii nu se ridicã la nivelul
sibilitãþi de angajare pe ter- pretenþiilor companiei recru-
men mediu ºi lung. Din pã- toare, iar pe de altã parte, stu-
Aceºtia ºi-au prezentat oferta postului ºi care sunt condiþiile de cate, la aceastã bursã, ºi- denþii spun cã oferta a fost una
sãrãcãcioasã, 401 de locuri de angajare. au gãsit un loc de muncã, foarte slabã, neatractivã, sala-
muncã. Tinerii au venit într-un pe loc, doar 23 de tineri, în riile oferite de angajatori fiind
numãr destul de mare, judeþul Doar 23 de persoane jur de 180 vor fi contactaþi mici. Dar, totodatã, tinerii sunt
Dolj fiind unul din judeþele în care au fost angajate în perioada urmãtoare de ma atraºi de mirajul muncii în
tinerii nu au ºanse prea mari sã- pe loc angajatori”, se precizeazã strãinãtate. Angajatorii care au
ºi gãseascã un loc de muncã, in- într-un comunicat de pre- dispus de locuri de muncã va-
vestitorii ocolind judeþul. 532 de „Bursa locurilor de muncã pen- sã al AJOFM Dolj. Angaja- cante ºi au fost interesaþi sã
persoane au participat la bursã, tru absolvenþi reprezintã o opor- torii participanþi la Bursa lo- participe la Bursa locurilor de
din care 405 au fost absolvenþi. tunitate pentru toþi solicitanþii de curilor de muncã pentru muncã pentru absolvenþi, au
Dintre aceºtia, un numãr de 185 locuri de muncã interesaþi de a cu- absolvenþi au avut astfel depus în termen situaþia pri-
de persoane au fost selectate în noaºte mai bine piaþa muncii, ofer- prilejul sã îºi recruteze per- vind locurile de muncã vacan-
vederea angajarii, urmând sã fie tele de locuri de muncã pentru a sonalul direct, fãrã inter- te, care ulterior au fost pre-
chemaþi de angajatori ºi sã le pre- putea astfel sã aleagã un loc de mediari, în funcþie de ce- zentate la sediul Agenþiei Lo-
zinte mai exact în ce constã fiºa muncã potrivit pregãtirii lor pro- rinþele concrete ale locului cale Craiova.
8 / cuvântul libertãþii marþi, 30 septembrie 2014
social
Pentru cã li se iau din drepturi...

Avocaþii din Serbia protesteazã


Avocaþii din Serbia ºi-au contra- tivitãþi juridice, în afara celor lega-
mandat toate procesele planificate te de termen - cum este scrierea
pe agenda de lucru, paralizând ast- plângerilor ori a altor remedii juri-
fel activitatea întregului sistem ju- dice extraordinare. Avocaþii belgrã-
ridic. Aceasta înseamnã cã avocaþii deni, nemulþumiþi de noile impozi-
nu vin la procese, anchete, nici la te, au fost primii care au intrat în
interogarea la poliþie ori procuratu- grevã, iar rând pe rând, în baza ho-
rã - în cazurile în care, în baza le- tãrârii Adunãrii Camerei Avocaþilor
gii, este necesarã prezenþa unui avo- Serbiei - li s-au alãturat toþi avocaþii
cat, dar nu efectueazã nici alte ac- din Serbia, inclusiv cei din Zacear.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nataºa Tosici, avocat la Baroul sârb, din luna septembrie a dat o Notarii mai presus
Zacear a venit zilele trecute la lege care este împotriva Consti-
Craiova, la Baroul Dolj, pentru a tuþiei, adicã, mai mult de jumãta- de lege
le expune colegilor de aici, cele te din lucrurile cu care ar trebui Reprezentantul Baroului de la
douã barouri fiind înfrãþite, pro- sã se ocupe avocaþii de drept ci- Zacear susþine cã avocaþii au soli-
blemele cu care se confruntã avo- vil le-a fost date notarilor ºi de citat de la Ministerul Justiþiei sã li
caþii în Serbia, faptul cã statul sârb aceea pentru nerespectarea aces- se punã la dispoziþie toate docu-
nu trateazã aºa cum trebuie tei profesiuni, Uniunea Naþionalã mentele ca sã poatã analiza cum
aceastã profesiuni, faptul cã sta- a Barourilor din Serbia, la 13 sep- lucreazã notarii, în baza cãror le- am primit decizie ºi la douã zile ne- tat sã facem o comisie ºi sã mer-
tul sârb preia anumite sarcini de tembrie a dat decizie ca începând gii. „E mare presiune asupra avo- a luat banii din cont. Mie de exem- gem la premierul Serbiei pentru cã
la avocaþi ºi le dã notarilor încãl- cu 17 septembrie, avocaþii sã in- caþilor din partea poliþiei, din par- plu mi-a luat 2000 de euro. Nu cred se aude cã se încearcã transfor-
cându-se astfel Constituþia Ser- tre în grevã generalã pe o perioa- tea autoritãþilor, din partea Minis- cã aºa ceva s-a mai vãzut sã se marea profesiei de avocaþi dintr-un
biei. „Avocaþii din Serbia au o dã nedeterminatã. În Serbia sunt terului Justiþiei ºi chiar din partea facã o lege retroactivã. De aceea privatã într-una de stat, adicã sã de-
mare problemã cu statul sârb. mai multe barouri de avocaþi, de Ministerului Finanþelor. Mai nou am fãcut un protest general. Dom- venim ºi noi ca ºi procurorii ºi ju-
Avocatura în Serbia este o pro- fapt în Serbia sunt peste 8000 de ne-a dat sã plãtim taxele ºi impozi- nul ministru al Justiþiei chiar a decãtorii de stat”, a precizat Nataºa
fesiune independentã, de mai bine avocaþi, iar niciunul dintre aceºtia tele din urmã, retroactiv. Mã refer transmis cã nu vrea sã mai vor- Tosici, avocat, Baroul Zacear.
de 50 de ani, iar acum, statul nu lucreazã”, spune Nataºa Tosici. la impozitul pe profesie. În iunie beascã cu niciun avocat. Am cãu- MARGA BULUEAN

Micuþul Gabriel îºi doreºte Primarul Craiovei, la Conferinþa


sã facã primii paºi Oraºelor ºi Regiunilor Europene
Acum mai bine de 7 ani, chiar de Sfânta Maria,
Gabriela Geambaºu l-a nãscut pe Marian cu
mare greutate, cu multã durere, ºi, din neferici-
re, femeia s-a stins. Familia bãieþelului a mai
primit o veste tragicã de la medici, diagnosticân-
du-l pe Marian cu paralizie cerebralã, epilepsie
simptomaticã ºi tetraparezã spasticã, fiind
încadrat în gradul de handicap grav. Bãiatul nu
merge, nu vorbeºte, nu îºi þine capul, nu stã în
ºezut, ci trebuie purtat numai în braþe. Un
tratament de recuperare l-ar ajuta enorm, însã
din cauza costurilor ridicate, nu face toate
exerciþiile recomandate de cãtre medici.

La scurtã vreme dupã înmor- gnosticul de paralizie cerebralã, învãþat din greutãþile vieþii, iar
mântarea mamei, bãieþelul a rãmas tetraparezã spasticã. Noi stãteam acum încearcã sã-ºi ajute bunica Primarul Craiovei, Lia Olguþa un smart-city ºi vom accesa, în
ºi fãrã tatã. Acesta a ales sã plece la þarã, la Seaca de Câmp, dar bu- în îngrijirea frãþiorului. “Fratele Vasilescu, participã, în aceste zi- perioada urmãtoare, fonduri euro-
departe de casã, tocmai în Italia ºi nica s-a zbãtut ºi, deºi nu mai are meu are nevoie de medicamente, lele aceste, la sediul primãriei din pene pentru a dezvolta calitatea
ºi-a lãsat familia la greu. În urmã serviciu, fiindcã a trebuit sã renun- de ajutor pentru tratament, de Viena, la cea de-a X-a Conferinþã vieþii, dar ºi pentru creºterea gra-
au rãmas doi îngeri: Mihaela An- þe la el când tata ne-a pãrãsit, a reu- pamperºi, bunica zice cã ar avea a Oraºelor ºi Regiunilor Europe- dului de siguranþã a cetãþeanului,
dreea ºi Marian Geambaºu. “Acum ºit sã închirieze un apartament în nevoie sã îl vadã ºi un alt medic ne. Temele principale ale confe- cum ar fi amplasarea camerelor
7 ani, pe 15 august, mama mea l-a Craiova, ca sã îl ducã pe Gabriel la specialist, iar ea are nevoie de aju- rinþei sunt: imigraþia, deschiderea de luat vederi în toate zonele sen-
nãscut pe fratele meu cu mare ºedinþe de recuperare, la tratament, tor sã aibã cu ce plãti chiria, în- unor IMM-uri în zonele sãrace, sibile ale oraºului. Deja am discu-
greutate, cu multã durere, iar ea la doctor. Dar se descurcã foarte treþinerea ºi sã aibã grijã ºi de mine. coeziunea teritorialã prin mobili- tat cu reprezentanþi ai Poliþiei din
s-a stins pe masa de naºtere. Bu- greu, mai ales cã medicamentele Se zbate sã câºtige procesul pen- tate, tendinþa oraºelor de a se mãri Craiova, care stabilesc zonele ce
nica mea, care ne-a crescut pe ºi pamperºii lui costã mult”, po- tru fratele meu ºi îmi spune cã prin zone metropolitane ºi ener- necesitã supraveghere video. Zi-
amândoi ºi ne-a purtat de grijã de vesteºte Andreea, sora micuþului sperã cã va putea sã ne ofere o gia regenerabilã. “Viena este ora- lele acestea voi avea mai multe
când tata ne-a pãrãsit, plecând în Gabriel, într-o scrisoare trimisã viaþã mai bunã ºi cã nu va mai tre- ºul aflat pe locul I în lume ca ºi întâlniri cu oficialitãþi din Austria”,
Italia, mi-a povestit cã doctoriþa nu Asociaþiei “Salveazã o inimã” bui sã suferim atât. Mi-a promis calitate a vieþii ºi pe locul V ca ºi a declarat primarul Craiovei, Lia
a avut grijã de mami la naºtere ºi cã, deºi tata ne-a pãrãsit, iar mami smart-city. ªi noi ne dorim sã fim Olguþa Vasilescu. (L. Moþîrliche)
cã de atunci ea încearcã sã facã
“Frãþiorul meu a rezistat nu mai este, ea o sã ne fie mereu
dreptate pentru fratele meu. Frã- din greu 6 ani” alãturi ºi nu o sã ne lase vreodatã.
þiorul meu a primit la naºtere dia- Andreea, deºi micuþã încã, a ªi eu ºtiu cã aºa e. Vã rog sã o
sprijiniþi, mai ales cã eu tare aº
Asociatia “Salveazã o inimã” a demarat urgent o campanie de stran- vrea sã-l vãd pe fratele meu cã
gere de fonduri pentru aceºti minunaþi copii. Donaþiile pot fi fãcute merge ºi vorbeºte ºi râde, iar pe
pe platforma de donaþii online a Asociaþiei, http://salveazaoinima.ro/ bunica sã n-o mai vãd cã ofteazã
campaigns/caz-geambasu-marian/ sau în conturile bancare deschise ºi lãcrimeazã toatã ziua. Frãþiorul
la BRD: RO12BRDE170SV88285531700 (lei) ºi RO8- meu a rezistat din greu 6 ani. Cu
3BRDE170SV96487401700 (euro). Numãrul de telefon al buni- ajutorul dumneavoastrã ar putea
cii este 0768998435. Mai multe informaþii despre caz gãsiþi pe sã ne zâmbeascã ºi el odatã”, mai
www.geambasumarian.blogspot.com/. spune Andreea.
ALINA DRÃGHICI
marţi, 30 septembrie 2014 cuvântul libertăţii / 9
cultură
BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Titlul de mai sus nu-mi aparţine; îl preiau ca


atare dintr-o carte apărută în Italia şi care re-
prezintă finalizarea unei incitante şi ingenioase
„Lumi la graniţă…”
vreun element care să le fi justificat răspunsul culegere de da re d e seamă pe nou ă vo ci, în litice şi umane – ale lumii de-acum iremediabil
iniţiative a organizaţiei „Medici fără frontiere” afirmativ. O recunosc ei înşişi şi, mai mult, îşi şi fo rmat de da re d e co nşt iinţ ă, dacă se poate glob alizate: un sent iment al parcelării în t otul
şi a cunoscutei case editoriale Feltrinelli1. Ide- declină orice competenţă, apetenţă, calificare, spu ne aşa, este tocmai cea sugerată de titlu: culp abile, pe crit erii în care Is toria ş i-a îns cris
ea, ca proiect, a constat în a invitaţia unor im- ba chiar şi îndoiala că ar putea duce la capăt o lumi, la p lural, aflat e la dis tanţ e mai mari o ri un ele dint re cele mai arb itrare v oinţ e ale sale
portanţi scriitori contemporani să scrie câte un provocare de acest gen. mai mici, dar care zac în aşteptare la ho tarul şi din care ne atacă surditatea noastră de p re-
text în urma documentării la faţa locului în cele Şi, totuşi, acceptă. Şi o fac, fără a-şi asocia un ei Lumi, cu voluntare maju scule, a noas- tinşi „civ ilizatori” chip ul h âdos al zecilor de
mai diverse locuri în care MSF este activă. vreo suspectată dorinţă de glorie, ci mânaţi doar tră, pe care, parcă p rintr-o t ristă tradiţie, sfâr- ghetouri în care su ferinţa nu are… hotare. În
N-am descoperit, în cele două sute de pagini de un instinct civic, de cetăţeni ai acestei lumi şim prin a o considera unica p osib ilă, zăv o- afară, poat e, d e ho tarele p e care n oi înşin e,
ale cărţii, nimic din ceea s-ar aştepta într-un ast- în care trăiesc şi în care trăim cu toţii şi ale cărei rân d-o între hot arel e u nei conş tiinţe pe d e- urmaşi columbieni nevrednici ş i fără t emera-
fel de context: nici reportaje, pe viu, cu acea cu- hotare sunt mai mult decât ceea ce par: linii de plin împăcate cu sine. ru l o rgoliu al lui Ulise, le-am trasat, cont i-
riozitate pentru insolitul cu orice preţ, nici cro- demarcaţie ş i ziduri între populaţii şi indivizi Textele sunt mărturii; nu reportaje jurnalisti- n uân d s ă în s trăin ăm o imen s ă geo grafie
nici de război concurând pelicule cinematogra- aflaţi la secole distanţă (de civilizaţie, cultură, ce, ci depoziţii diaristice (de jurnal „crud”, „viu”, printr-o ocultare ce ne face co mplici la răul
fice în vogă şi nici pagini eseistic-propagandis- nivel de trai etc.) unele de altele şi unii de alţii. fără tam-tam-ul publicisticii de gen), pe ore şi ap roap e ab solu t.
tice despre eroismul (în fapt, cutremurător de De aici şi titlul cărţii: lumi la hotar (la gra- zile în locuri pierdute din Asia (în Cambogia post- Cât timp în lumea cu orgolii civilizatoare se
real) miilor de voluntari – medici, asistenţi, infir- niţă), iar invitaţia de a merge dincolo, în ciuda pol-pot-iană, ori în Birmania), în Africa (în Soma- aruncă la gunoi cantităţi exorbitante de alimen-
mieri, dar şi ingineri, informaticieni ori pur şi sim- aparenţei înşelătoare ca totdeauna, nu păstrea- lia decimată de lupte interne între clanuri război- te şi chiar de produse cerealiere, când zeci de
plu voluntari nespecializaţi, auto-determinaţi în ză nimic din aventura descoperirii nici a Ameri- nice, în Congo flagelat de morbul Sidei) ori în tone de medicamente sunt abandonate, fie de-
aventura de a veni în ajutorul celor în suferinţă. cilor şi nici a… Indiilor. Se dovedeşte mai de- America de Sud (în Columbia victimă a indus- păşindu-şi termenul de valabilitate, fie prin jo-
Astfel, cei nouă scriitori care-au răspuns la grabă o peregrinare (dincolo de „coloanele lui triei drogurilor, ca şi în lumea închisă ermetic a cul penal al profitului cu orice preţ al unei in-
apel (Alessandro Barrico, Stefano Benni, Gian- Hercule” ce-l incitaseră pe eroul homeric în dru- favelelor din Rio de Janeiro, pe care o privisem dustrii egal infame cu cea a armamentului, iar în
rico Carofig lio, Mauro Co vacich, Sandrone mul său spre Ithaca natală) dramatică şi deo- şi eu, cu vreo opt ani în urmă, în câteva nopţi de cealaltă parte viaţa unui prunc şi a unei mame
Dazieri, Silvia Di Natale, Paolo Giordano, An- potrivă iniţiatică în acele locuri-ghetouri în care august iernatic, din zone în care nu răzbătea stau în… absenţa unui flacon, suntem cu toţii
tonio Pascale şi Domen ico Starnone), cu toţii boli, sărăcie, foamete, războaie, neştiinţă şi câte decât un rest din dramatica ei vieţuire). complicii unei injustiţii greu de eludat.
maturi, consacraţi, marcaţi doar de grija de a-şi altele marchează o tragică ieşire din timp. Îns ă, p arcurgând paginile acestei cărţ i e
1 Mondi al limite. 9 scrittori per Medici sen-
gestiona propriile faime, locale şi internaţiona- Întâia şi cea mai penetrantă înv ăţătură-mo- aproap e imposibil să te sustragi mesajului mai
le, n-aveau, în biografia lor privată ori publică, rală p e care o dezvolt ă şi o p ropu ne aceas tă general vizând unul dintre paradoxurile – po- za frontiere, Milano, 2008, ed. a doua, 2014.

Turneu în ţară cu spectacolul pe tema dramei


familiilor doljene ale „căpşunarilor”
„Căpşunile şi orfanii” / „Erdbeerwaisen” – proiect internaţio-
nal realizat împreună cu Teatrul de Stat Braunschweig (Germa-
nia) şi werkgruppe2, a cărui premieră absolută a avut loc la Tea-
trului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova duminică, 28 sep-
tembrie – va fi prezentat, luna aceasta, pe alte trei scene din ţară.
Spectacolul are la bază un text dramatic rezultat în urma discuţii-
lor avute cu rude ale unor doljeni plecaţi la muncă în străinătate,
„Căpşunile şi orfanii” / „Erdbe- Sibiu, pe 3 şi 4 octombrie – la Tea- numiţi „căpşunari” indiferent de domeniul în care lucrează în
erwaisen” este produsul final al unui trul „Sică Alexandrescu” din Bra- Spania, Italia, Grecia ori Germania. Îndelungata documentare –
proiect teatral intercultural, experi- şov, iar pe 4 octombrie – la Teatrul realizată cu sprijinul structurilor locale ale organizaţiilor „World
mental, multilingvistic şi documen- „Nottara” din Bucureşti. De ase- Vision” şi „Salvaţi Copiii” – a scos la iveală adevărate drame prin
tar – derulat sub egida Convenţiei menea, în Germania va putea fi vă- care copiii celor plecaţi, dar nu numai ei, trec în perioada în care
Teatrale Europen e (CTE), cea mai zut nu numai în Braunschweig, ci sunt lipsiţi de prezenţa şi afecţiunea părintească. „A fost o experi-
importantă reţea de teatre din Euro- şi în alte oraşe. enţă extraordinară să lucrăm împreună şi să abordăm o asemenea
pa –, ce explorează arta de a îmbă- Directorul artistic al Teatrului de temă, una despre care astăzi nu se vorbeşte suficient în Europa”,
trâni în societatea europeană, dema- St at d in Brau n s ch weig , Axel spun actorii din distribuţie ai teatrului german.
rat în anu l 2013. Reg ia artis tică a Preuss, a apreciat, ieri, în cadrul
spectacolului îi aparţine Juliei Roes- unei conferinţe de presă, că „lucrul tâmple, pentru că va fi o parte din tratează realmente po veştile noas- 5.000.000 d e român i lucrează, în ul-
ler, care a realizat şi documentarea, pentru spectacol în această echipă viitorul nostru”. tre, ale oamenilor de lân gă noi. Iar tima perioad ă, în străinătate, in clu-
împreună cu Silke Merzhauser şi Gina româno-germană a fost o experienţă Actriţ ă a Naţionalului craiovean, spectacolu l „Căpşu nile şi orfanii” siv cei ang ajaţi la negru , reprezen-
Călinoiu. Scenografia este semnată extraordinară”. „Mi s-a părut un sub- direct imp licat ă în do cument area vorbeşte desp re acest e probleme şi tând o cincime din fo rţa activă de
de Adrian Damian, iar muzica este iect foarte important, chiar crucial de p ent ru realizarea s p ectaco lulu i în s pecial despre copii, din poziţia muncă românească. Câţ i din orfanii
compusă de Kim Efert. În distribuţie: dezbătut. Important nu numai pen- „Căp şunile şi orfani i” / „Erdbe- lor de victime, din poziţia de viitori Uniunii Europene locuiesc în Româ-
Gabriela Baciu, Gina Călinoiu, Sven tru România, ci şi pentru Germania şi erwaisen”, Gina Călinoiu a subliniat oameni maturi care sunt traumatizaţi nia nu ştie n imen i exact . În 2008,
Honig, Oliver Simon şi Kim Efert. pentru întreaga Uniune Europeană. că teat rul docu ment ar este foarte în p rezent. Eu cred că pentru tineri UNICEF n umăra 350.000 d e cop ii.
Spectacolul urmează a avea pre- Pentru că este vorba despre respec- puţin cunoscu t astăzi în România. este foarte important să aducem pe Sinu ciderile unora dintre ei, care au
miera pe data de 23 octombrie şi la tul faţă de oameni şi faţă de viitorul «Îns ă putem să învăţ ăm despre el scenă această temă, pentru că îi face menţionat în scrisorile de adio cât
Teatrul de St at Braunsch weig din nostru, al tuturor”, a mai spus Axel de la actorii germani, care integ rea- să n u se mai simtă singuri. Îi face să de mu lt le lipsesc mamele, sun t sin
Germania, însă anterior acestui eve- Preuss. Pe de altă parte, actorul Oli- ză to ată problemele sociale şi po liti- vadă că problemele lo r sunt cunos- ce în ce mai numeroase. Numai în
niment va fi prezentat în cadrul unui ver Simon consideră că „noi nu vor- ce în spectacole şi le aduc pe sce- cu te, t rezes c int eres» , a d eclarat anii 2006 şi 2007 au fost documen-
turneu naţional. Astfel, pe 1 octom- bim suficient despre acest subiect în nă. Este şi o modalitate de a t rezi Gina Călin oiu. tate 19 astfel de cazuri.
brie se va juca la Teatrul GONG din Europa, ceea ce ar trebui să se în- int eres ul p entru teatru . Pentru că Se es t imează că ap ro ximat iv MAGDA BRATU

Bobi Pricop a primit Premiul pentru regie Două volume de Dumitru Serafim,
la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea lansate astăzi la Biblioteca Judeţeană
critic de teatru, Adi Carauleanu – Biblioteca Judeţeană „Alexandru
actor şi director artistic al Teatrului şi Aristia Aman” găzduieşte astăzi,
Naţion al „Vasile A lecs andri” d in de la ora 17.00, în Sala „Elena Fara-
Iaşi, dramaturgul Mircea M. Iones- go”, lansarea volumelor „Din trăiri-
cu şi criticul de teatru Elisabeta Pop. le vieţii. Treizeci de ani sub drapel”
Cea de-a XX-a ediţie a Festiva- (vol. I) şi „Quo vadis homo? Unde
lului de Teatru Scurt (festival-con- mergi, o mule?” (vol. X), în Seria
curs a cărui selecţie a fost realizată „Din gândurile mele”, semnate de
Dumitru Serafim. Invitaţi să vorbeas-
de criticul Ion Parhon) s-a desfăşu-
că despre cărţi şi autor sunt prof. Li-
rat în cadrul Festivalului Interna- liana Hinoveanu, prof. Doina Ionaş-
ţional de Teatru de la Oradea. Eve- cu, prof. univ. dr. I. Vasile, dr. Dodo
nimentul, ajuns la ediţia a II-a, este Grecescu, prof. Nicolae Pârvulescu, din Caransebeş, a fost învăţăt or în
organizat între 21 septembrie şi 12 prof. Tudor Cămăraşu, Daniela Pre- comuna natală, secretar la Şcoala
adaugă celui repurtat de curând la octombrie, de Teatrul „Regina Ma-
Tânărul regizor Bobi Pricop, cel Festivalul de Teatru „New plays from doană – redactor de carte, av. Costel Milit ară Arad , şef de post în comu-
ria” ş i Fundaţia Culturală FITO, în Buzărin, av. Luca Marin, col. Ioan na Locusteni, profesor la Şcoala Mi-
care a semnat reg ia spectacolului Europe” de la Wiesbaden (Germania), parteneriat cu Primăria municipiului
„Profu’ de religie”, producţie a Te- unde spectacolul a primit Premiul Pu- Untaru, col. Vasile Lepădat, col. Radu litară Orad ea. În 1964 a fost decorat
blicului (locul al II-lea). Oradea, Consiliul Judeţean Bihor,Ad- Teodor şi ec. Dumitru Văduva. Sera- cu Medalia şi Ordinul Muncii clasa
atrului Naţional „Marin Sorescu” din ministraţia Fondului Cultural Naţio-
Craiova, a fost dis tins cu Premiul Din juriul Festiv alului de Teatru fim Dumitru s-a născut la 31 martie III, în 1970 a primit Ord inul Mu ncii
Scurt de la Oradea au făcut parte Ale- nal (AFCN) şi Uniunea Teatrală din 1925 în co muna Vârciorona, sat ul clas a II, iar în 1974 – Ordinul Mun-
pentru regie la Festivalul de Teatru România (UNITER)
Scurt de la Oradea, organizat în pe- xa Visarion – regizor şi scenarist, pre- Bahna, din judeţul Mehedinţi. A ab- cii clasa I.
rioada 21-28 septembrie. Succesul se şedintele juriului, Maria Zărnescu – MAGDA BRATU solvit gimnaziul din Orşova, liceul MAGDA BRATU
10 / cuvântul libertãþii marþi, 30 septembrie 2014
externe
ªTIRI
Cameron ameninþã sã lanseze
o campanie pentru retragerea
Consiliul UE aprobã aplicarea temporarã a Acordului
Marii Britanii din UE
Premierul britanic, David
Cameron, a lãsat sã se înþeleagã
faptul cã este dispus sã lanseze o
campanie publicã pentru retrage-
de asociere UE-Ucraina fãrã crearea zonei de liber schimb
rea Marii Britanii din Uniunea Consiliul UE a aprobat, ieri, aplicarea tempo- þat primãria. Nouã sol-
Europeanã dacã nu va reuºi sã rarã a Acordului de asociere UE-Ucraina, deo- daþi ucraineni ºi-au pier-
renegocieze relaþiile Londrei cu camdatã fãrã înfiinþarea unei zone de liber dut viaþa în ultimele 24
Bruxellesul, dupã cum a relatat schimb. Începerea formãrii unei asemenea zone de ore, iar alþi 27 au fost
duminicã „The Telegraph”. Se a fost amânatã pânã la 1 ianuarie 2016, infor- rãniþi în zona de ostili-
aºteaptã ca primul ministru meazã RIA Novosti ºi Interfax. La finalul reu- tãþi în estul Ucrainei, a
britanic sã rosteascã un discurs la niunii ministeriale Rusia-Comisia Europeanã- declarat ieri, într-o con-
conferinþa partidului sãu conser- Ucraina, care a avut loc la 12 septembrie la Bru- ferinþã de presã, purtã-
vator sãptãmâna aceasta, la xelles, pãrþile au convenit sã amâne pânã la 31 torul de cuvânt al Con-
Birmingham, în care sã anunþe decembrie 2015 punerea în aplicare a acordului siliului pentru Securita-
planurile ca Marii Britanii sã-i fie de liber schimb, parte a Acordului de asociere te Naþionalã ºi Apãrare,
atribuit mai mult control asupra dintre UE ºi Ucraina. „Consiliul UE a modificat Andrii Lâsenko, citat de
propriilor frontiere, precum ºi astãzi (n.r. - ieri) graficul pentru aplicarea tem- agenþia de presã ucrai-
puteri mai mari în ceea ce porarã a pãrþilor ce formeazã Acordul de asocie- neanã Unian. ªapte sol-
priveºte limitarea migraþiei din UE. re UE-Ucraina. Decizia de azi amânã pentru 1 daþi au murit atunci
Cameron a promis sã renegocieze ianuarie 2016 aplicarea preliminarã a pãrþii pri- când un obuz lansat de
relaþia Marii Britanii cu UE vind comerþul ºi problemele legate de acesta, in- rebeli a lovit transpor-
înaintea unui eventual referendum clusiv înfiinþarea unei zone de liber schimb”, se torul lor blindat în apro-
privind prezervarea statutului de spune în comunicatul de presã al Consiliului UE. piere de aeroportul Do-
þarã membrã în 2017. În cazul Cu toate cã armata ucraineanã ºi rebelii proruºi neþk, unde ieri diminea-
victoriei Partidului Conservator în se pregãteau, duminicã, sã-ºi îndepãrteze trupe- þã s-au înregistrat
alegerile parlamentare din 2015, el le de linia frontului, condiþiile unei încetãri defi- schimburi de focuri,
a spus cã va face totul pentru nitive a confruntãrilor armate par în continuare dupã cum a indicat acelaºi responsabil militar, potrivit postãrii acestuia, citatã de Unian. Preºe-
desfãºurarea unui referendum sã nu fie îndeplinite, relata AFP. La peste o sãp- potrivit Reuters. „A fost cea mai mare pierdere dintele Petro Poroºenko a decretat încetarea fo-
care sã decidã dacã Marea tãmânã de la semnarea memorandumului de la de vieþi în rândul soldaþilor ucraineni într-un sin- cului la presiunea Occidentului, dupã ce trupele
Britanie va mai rãmâne sau nu în Minsk, pe 20 septembrie, între Kiev, rebeli, gur incident de la intrarea în vigoare a armistiþiu- sale au suferit pierderi grele pe câmpul de luptã
UE. Cu toate acestea, premierul Moscova ºi Organizaþia pentru Securitate ºi Co- lui, la 5 septembrie”, a afirmat Andrii Lâsenko. împotriva rebelilor proruºi, în luna august, Kie-
britanic a declarat anterior cã va operare în Europa (OSCE), în vederea încetãrii Separat, Iuri Biriukov, consilier al preºedintelui vul invocând chiar o intervenþie directã a forþe-
face campanie pentru ca þara sa luptelor, beligeranþii au angajat, sâmbãtã, la ora Petro Poroºenko, a scris pe pagina sa de Face- lor ruse. Moscova, care se opune cursului pro-
sã rãmânã într-o „Uniune Euro- localã 18.00 (18.00, ora României), o numãrã- book cã rebelii au lansat un obuz dintr-un tanc occidental al fostei republici sovietice, neagã orice
peanã reformatã”. Dar a lãsat sã toare inversã de 24 de ore, în cursul cãreia urma care a lovit un transportor cu soldaþi ucraineni. implicare directã a trupelor sale în conflict sau
se înþeleagã cã ar putea fi pregãtit sã se impunã o „tãcere” totalã. Însã un „zgomot „ªapte morþi, nouã rãniþi în apropiere de aero- în ceea ce priveºte aprovizionarea cu arme ºi
pentru a face campanie pentru de explozie” a izbucnit duminicã dimineaþa în portul din Doneþk. Loviturã directã dintr-un tanc echipamente grele a separatiºtilor, în ciuda fap-
retragere în cazul în care „nu va centrul Doneþkului, principalul oraº controlat de în transportor. Rãniþii au fost evacuaþi. În rãs- tului cã autoritãþile ucrainene ºi Occidentul sus-
fi în interesul Marii Britanii sã fie cãtre proruºi în estul Ucranei, dupã cum a anun- puns, tancurile separatiºtilor au fost distruse”, þin cã au dovezi de necontestat în acest sens.
în Uniunea Europeanã”. Într-un
interviu pentru BBC, premierul
britanic a spus: „Dacã aº fi crezut
cã nu este în interesul Marii
Guvernul spaniol a cerut Curþii Constituþionale sã declare ilegal referendumul
Britanii sã fie în Uniunea Europea-
nã, nu aº argumenta ca noi sã fim
în ea. Sunt patriot, tot ceea ce
privind independenþa Cataloniei
fac, fac din dragoste pentru þarã. Guvernul spaniol a cerut ofi- convoacã pentru 9 noiembrie „o
Vreau ca naþiunea noastrã sã fie cial, ieri, Curþii Constituþionale, consultare popularã” privind in-
puternicã, mândrã ºi autoguver- sã declare ilegal referendumul dependenþa Cataloniei, una din
nabilã”, a spus el. privind independenþa convocat cele mai bogate regiuni din Spa-
de Catalonia, a declarat premie- nia, marcatã de ani de zile de o
Piloþii de la Lufthansa rul Mariano Rajoy într-o decla- miºcare pentru independenþã.
vor fi în grevã astãzi raþie televizatã, relateazã Reu- Potrivit AFP, ºeful guvernului
ters. „Nici scopul, nici proce- spaniol a recurs la termeni duri
Sindicatul Vereinigung Cockpit dura de vot, nu sunt compati- pentru a denunþa iniþiativa Ca-
(VC), care reprezintã aproximativ bile cu Constituþia spaniolã”, a taloniei, pe care o considerã an-
5.400 de piloþi de la compania spus Rajoy. Preºedintele guver- ticonstituþionalã, calificând-o
aerianã germanã Lufthansa, a nului catalan, Artur Mas, a sem- drept demagogicã ºi antidemo-
anunþat ieri cã va organiza, astãzi, nat, sâmbãtã, un decret prin care craticã.
o grevã de protest de 15 ore,
acþiunea urmând sã afecteze
zborurile pe distanþe lungi cu
plecarea de pe aeroportul din
Noi atacuri ale coaliþiei internaþionale împotriva
Frankfurt, transmite AFP. Aceasta
va fi cea de-a cincea grevã de
protest organizatã în acest an de
jihadiºtilor în Siria, posibile victime printre civili
piloþii de la Lufthansa din cauza Coaliþia internaþionalã anti-jihadistã condusã datã nici un comentariu. Baza SI din acest împotriva poziþiilor jihadiºtilor în Siria, la o
intenþiei echipei de conducere de a de SUA a desfãºurat în noaptea de duminicã oraº, unul din puþinele din aceastã provincie lunã ºi jumãtate dupã debutul atacurilor ame-
elimina sistemul de pensionare spre luni noi atacuri asupra unor silozuri de controlate încã de jihadiºti, a mai fost vizatã ricane împotriva SI în Irak, la 8 august.
anticipatã, care permite în prezent cereale ºi a altor þinte în zonele controlate de ºi sâmbãtã de raidurile coaliþiei in-
piloþilor sã se pensioneze la 55 de gruparea Statul Islamic (SI) în nordul ºi es- ternaþionale. Forþele coaliþiei au ata-
ani. „Piloþii de la Lufthansa vor tul Siriei, omorând muncitori civili ºi rãnind cat, de asemenea, duminicã noap-
înceta lucrul în data de 30 militanþi, a anunþat Observatorul Sirian pen- tea, principalul complex de gaze
septembrie între orele 8,00 (6,00 tru Drepturile Omului (OSDO), un ONG cu sirian, care se afla în mâinile gru-
GMT) ºi 23,00 (21,00 GMT), pe sediul în Marea Britanie, relateazã AFP ºi Reu- pãrii SI. Potrivit OSDO, acest atac
zborurile pe distanþe lungi asigura- ters. Atacurile au avut loc în provinciile Raqa, a avut ca scop sã-i determine pe
te de avioanele de tip Airbus fief al SI, ºi Alep (nord). Raidurile au vizat în jihadiºti sã abandoneze instalaþia.
A380, Boeing B747, Airbus A330 special un punct de control al SI în împreju- În cazul în care uzina Conoco ar
ºi Airbus A340 ºi nu vor opera rimile oraºului Raqa, potrivit OSDO. Aviaþia înceta sã mai funcþioneze, mai
nici un zbor cu plecarea de pe ar fi confundat probabil morile ºi zonele de multe provincii, printre care ºi
aeroportul din Frankfurt”, se aratã depozitare a cerealelor din oraºul Minbej, în Deir Ezzor, ar fi private de electri-
într-un comunicat de presã al provincia Alep, cu o bazã a Statului Islamic, citate, a estimat ONG-ul. SUA ºi
sindicatului. a precizat OSDO. Persoanele decedate ar fi un grup de þãri arabe, în principal
ªTIRI fost muncitori la silozuri, informaþie neveri-
ficatã încã. Washingtonul nu a fãcut deocam-
din Golf, au început la 23 septem-
brie sã desfãºoare atacuri aeriene
Cuvântul Libert[\ii Pro g rame TV

MIERCURI - 1 octombrie JOI - 2 octombrie


TVR 1 PRO TV ANTENA 1 TVR 1 PRO TV ANTENA 1
07:50 Zon@ 07:00 ªtirile Pro Tv 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani 07:50 Zon@ 07:00 ªtirile Pro Tv 08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
08:00 Telejurnal matinal 10:00 La Mãruþã (R) 10:50 Hercule 08:00 Telejurnal matinal 10:00 La Mãruþã (R) 10:50 Hercule
08:59 Micul dracula 11:30 Trandafirul negru (R) 1995, SUA, Aventuri, Fantastic 08:59 Micul dracula 11:30 Trandafirul negru (R) 1995, SUA, Aventuri, Fantastic
2006, Comedie, Familie 12:30 Dãdaca 11:40 Teleshopping 2006, Comedie, Familie 12:30 Dãdaca 11:40 Teleshopping
09:30 Starea naþiei (R) 13:00 ªtirile Pro Tv 12:00 Mireasã pentru fiul meu 09:30 Starea naþiei (R) 1993, SUA, Comedie 12:00 Mireasã pentru fiul meu
10:10 Post meridian (R) 13:45 Trandafirul negru 13:00 Observator 10:20 Biziday (R) 13:00 Observator
11:40 Sãlbãticia Carpaþilor (R) 13:00 ªtirile Pro Tv
10:40 Aºa-i Românul! (R) 15:00 Pãstreazã amintirile 14:00 Mireasã pentru fiul meu 13:45 Trandafirul negru 14:00 Mireasã pentru fiul meu
11:40 Garantat 100% 17:00 ªtirile Pro Tv 12:30 Tribuna partidelor 16:00 Observator
16:00 Observator parlamentare 15:00 Blestemul Penelopei
12:30 Vreau sã fiu sãnãtos 17:30 La Mãruþã 17:00 Acces direct
13:00 Opre Roma 19:00 ªtirile Pro Tv 17:00 Acces direct 13:00 De joi pânã joi 2006, SUA, Comedie, Dramã,
19:00 Observator Fantastic 19:00 Observator
14:00 Telejurnal 20:30 O Luptã Personalã 2 14:00 Telejurnal
20:00 Observator special 14:55 Clubul celor care 20:00 Observator special
14:55 Clubul celor care 2009, Acþiune 17:00 ªtirile Pro Tv
muncesc în România 20:30 Next Star
muncesc în România 22:30 ªtirile Pro Tv 20:30 Serviciul Român de 17:30 La Mãruþã
15:30 Akzente 23:30 Un show pãcãtos
15:30 Convieþuiri 23:05 În mintea criminalului comedie 19:00 ªtirile Pro Tv
2008, SUA, Crimã, Dramã, 16:50 Legendele palatului: 01:00 Observator (R)
16:50 Legendele palatului: 22:00 Cãlãtorie cu peripeþii 20:30 Las fierbinþi
Pictorul de la curte Mister Pictorul de la curte 02:00 Arma biologicã
2008, SUA, Comedie 2011, România, Comedie 2000, Canada, Acþiune
18:15 Europa mea 00:00 Dexter 18:10 Lozul cel mare
23:45 Un show pãcãtos 22:30 ªtirile Pro Tv 03:30 Observator special (R)
18:45 România în 5 minute 2006, SUA, Crimã, Dramã, 18:45 România în 5 minute
01:30 Observator (R) 18:50 Clubul celor care 23:05 În mintea criminalului 04:00 Acces direct (R)
18:50 Clubul celor care Mister, Thriller
01:00 Dãdaca (R) 02:30 Cãlãtorie cu peripeþii (R) muncesc în România 2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister 06:00 Observator
muncesc în România
19:00 Meteo 1993, SUA, Comedie 2008, SUA, Comedie 19:00 Meteo 00:00 Dexter
19:10 Aºa-i Românul! 01:30 O Luptã Personalã 2 (R) 04:00 Acces direct (R) 19:10 Aºa-i Românul! 2006, SUA, Crimã, Dramã, Mister PRIMA TV
19:30 Starea naþiei 19:30 Starea naþiei 07:00 Trãsniþii din Queens
19:45 Sport ACASÃ PRIMA TV 19:45 Sport ACASÃ 1998, SUA, Comedie
20:00 Telejurnal 07:15 Minciuna (R) 07:00 Trãsniþii din Queens 20:00 Telejurnal 07:15 Minciuna (R) 07:45 Iubiri Secrete (R)
20:55 Clubul celor care 08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R) 20:55 Clubul celor care 08:15 Tânãr ºi Neliniºtit (R) 08:45 Ieºind la luminã (R)
1998, SUA, Comedie muncesc în România
muncesc în România 09:30 Clona (R) 08:45 Sensul vieþii (R) 09:30 Clona (R) 2003, SUA, Dramã
21:00 Vorbeºte liber! 10:45 Soþ de închiriat (R) 21:00 Vorbeºte liber! 10:45 Soþ de închiriat (R)
2003, SUA, Dramã, Romantic, 22:00 Biziday 10:45 Teleshopping
22:00 Biziday 11:45 Pentru cã te iubesc (R) 11:45 Pentru cã te iubesc (R) 11:15 Haos
22:50 Starea naþiei Dragoste 22:50 Starea naþiei 13:00 Culorile iubirii (R)
13:00 Culorile iubirii (R) 2011, Acþiune, Aventuri, Dramã
23:50 Garantat 100% (R) 14:30 Legãturi riscante (R) 10:45 Teleshopping 23:50 Maºini, teste ºi verdicte 14:30 Legãturi riscante (R)
00:25 Lupta pentru supravieþuire 12:30 Teleshopping
00:50 Prin Þara Zânelor 15:30 Minciuna 11:15 Haos 15:30 Minciuna
01:20 Zestrea românilor (R) 01:25 Prin Þara Zânelor 13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit 2011, Acþiune, Aventuri, 16:30 Tânãr ºi Neliniºtit 13:30 Teleshopping
01:45 Aºa-i Românul! (R) 17:30 Clona Dramã 01:55 România în 5 minute (R) 17:30 Clona
02:00 Telejurnal (R) 14:00 Focus
18:30 Pasiune interzisã 12:30 Teleshopping TVR 2 18:30 Soþ de închiriat 14:30 90210
19:30 Pentru cã te iubesc 19:30 Pentru cã te iubesc
TVR 2 20:30 Culorile iubirii
13:00 Râzi ºi câºtigi (R)
07:00 Poate nu ºtiai 20:30 Culorile iubirii
2008, SUA, Dramã, Romantic
07:00 Poate nu ºtiai 13:30 Teleshopping 15:30 Trãsniþi din NATO (R)
22:00 Legãturi riscante 07:15 Teleshopping 22:00 Legãturi riscante
07:15 Teleshopping 23:00 Casa de alãturi 14:00 Focus 07:45 Top cultura 23:00 Casa de alãturi 2003, România, Comedie
07:45 Telerecital 00:00 Clona (R) 14:30 90210 08:45 5 minute de istorie 00:00 Clona (R) 16:00 Cusurgiii (R)
09:00 Documentar 360° 01:00 Numai iubirea 2008, SUA, Dramã, Romantic 09:00 Documentar 360°-GE0 01:00 Numai iubirea 16:30 Focus
10:00 Omul cu chitara 02:00 Doamne de poveste (R) 15:30 Trãsniþi din NATO (R) 10:00 D'ale lu' Miticã 02:00 Rãzboiul sexelor 17:00 Iubiri Secrete
11:00 Destine ca-n filme 03:00 Reþeta de Acasã (R) 2003, România, Comedie 11:00 Popasuri folclorice 02:30 Doamne de poveste (R) 18:00 Focus
12:00 Vedeta familiei 16:00 Cusurgiii (R) 12:00 Memoria exilului româ- 19:00 Râzi ºi câºtigi
13:00 Interviurile Festivalului PRO CINEMA nesc PRO CINEMA 19:30 Cireaºa de pe tort
16:30 Focus
Enescu 2013 08:30 Acasã în bucãtãrie (R) 12:50 5 minute de istorie 20:30 Undercover: Misiune la
14:00 Energia globalã 17:00 Iubiri Secrete 13:00 Interviurile Festivalului 08:30 Acasã în bucãtãrie (R)
09:30 Doamne de poveste (R) 09:30 Doamne de poveste (R) sud de Dunãre
14:30 Cultura minoritãþilor 10:30 Batman: Neînfricat ºi 18:00 Focus Enescu 2013 2011, Bulgaria, Acþiune, Crimã,
15:00 Albã ca Zãpada 19:00 Râzi ºi câºtigi 14:00 Energia globalã 10:30 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor (R) cutezãtor (R) Dramã
2012, SUA, Aventuri, Fantastic 11:00 Batman: Neînfricat ºi 19:30 Cireaºa de pe tort 14:30 Cultura minoritãþilor 22:30 Cusurgiii
16:40 Poate nu ºtiai 15:00 Heidi ºi Peter 11:00 Batman: Neînfricat ºi
cutezãtor 20:30 Cronica cârcotaºilor cutezãtor 23:00 Click!
16:50 5 minute de istorie 11:30 Lara (R) 22:30 Cusurgiii 1955, Elveþia, Dramã, Familie 00:00 NCIS: Los Angeles -
17:00 O poveste... cu cântec! 16:40 Poate nu ºtiai 11:30 Lara (R)
12:30 Preþul casei tale (R) 23:00 Click! 12:30 Preþul casei tale (R) Anchetã militarã
17:30 Spectacolul lumii… vãzut 13:30 La Mãruþã (R) 16:50 5 minute de istorie
00:00 NCIS: Los Angeles - 17:00 O poveste... cu cântec! 13:30 La Mãruþã (R) 2009, SUA, Crimã, Dramã,
de Ioan Grigorescu 15:00 Lara
18:00 Telejurnal TVR 2 Anchetã militarã 17:30 Spectacolul lumii… vãzut 15:00 Lara Mister
16:00 La bloc (R) 16:00 La bloc (R) 01:00 În lipsa mea
18:30 Energia globalã 17:00 Preþul casei tale 2009, SUA, Crimã, Dramã, de Ioan Grigorescu
19:00 Documentar 360°-GEO Mister 18:00 Telejurnal TVR 2 17:00 Lumea animalelor 2004, SUA, Dramã
18:00 Seinfeld (R) 18:00 Seinfeld (R) 03:00 Undercover: Misiune la
20:10 Hope Ranch 19:00 La bloc 01:00 Ieºind la luminã 18:30 Energia globalã
2002, SUA, Familie, Western 19:00 Documentar 360°-GE0 19:00 La bloc sud de Dunãre (R)
20:00 Vine poliþia! 2003, SUA, Dramã 20:00 Vine poliþia!
21:50 5 minute de istorie 20:10 A sosit trupa! 2011, Bulgaria, Acþiune, Crimã,
21:00 Seinfeld 03:00 Cronica cârcotaºilor (R) 21:00 Seinfeld
22:00 Ora de ºtiri 22:00 Acasã printre cei curajoºi 22:00 Ora de ºtiri Dramã
05:00 Cusurgiii (R) 23:00 Cod pentru crimã 22:00 Vampire Bats 05:00 Cusurgiii (R)
23:00 Cod pentru crimã 00:15 Cobra 11 în alertã
2012, Marea Britanie, Thriller 05:30 Danni Lowinski 2012, Marea Britanie, Thriller 00:00 Cobra 11 în alertã 05:30 Danni Lowinski
01:00 Vine poliþia! (R) 2010, Germania, Comedie, 01:00 Vampire Bats (R)
23:50 Zeul rãzboiului 23:50 Zeul rãzboiului 2010, Germania, Comedie,
2012, Coreea de Sud, Istoric SPORT.RO Dramã 2012, Coreea de Sud, Istoric Dramã
01:05 Interviurile Festivalului 06:00 Râzi ºi câºtigi (R) 01:05 Interviurile Festivalului SPORT.RO
06:00 Râzi ºi câºtigi (R)
Enescu 2013 07:00 ªtiri Sport.ro 06:30 Teleshopping Enescu 2013 07:00 ªtiri Sport.ro
02:05 Omul cu chitara 10:00 Ora exactã în sport 02:05 D'ale lu' Miticã 10:00 Ora exactã în sport KANAL D
02:55 5 minute de istorie 12:00 ªtiri Sport.ro KANAL D 02:55 5 minute de istorie 12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport 03:00 O poveste... cu cântec! 12:10 Ora exactã în sport 07:00 Asi - Împotriva destinului
HBO 13:00 ªtiri Sport.ro 07:00 Asi - Împotriva destinului 13:00 ªtiri Sport.ro 2007, Turcia, Dramã, Romantic,
08:10 Doctor Dolittle 2
13:10 Ora exactã în sport 2007, Turcia, Dramã, Romantic, HBO 13:10 Ora exactã în sport Dragoste
14:00 ªtiri Sport.ro 14:00 ªtiri Sport.ro 10:00 Draga mea prietenã
09:40 Cirque du Soleil: Departe, Dragoste 07:30 Celeste ºi Jesse pentru 12:30 ªtirile Kanal D
14:10 Ora exactã în sport 14:10 Ora exactã în sport
în alte lumi 10:00 Draga mea prietenã totdeauna 13:30 Te vreau lângã mine
11:10 Ricoºeu
15:00 ªtiri Sport.ro 15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport 12:30 ªtirile Kanal D 09:05 Aici ºi acum 16:45 Teo Show (R)
12:40 Holidaze: Din nou acasã 10:40 Marele Gatsby 16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro 13:30 Te vreau lângã mine 17:00 ªtiri Sport.ro 18:45 ªtirea zilei
14:05 Celeste ºi Jesse pentru 13:00 Closer to the Moon 19:00 ªtirile Kanal D
totdeauna 17:10 Ora exactã în sport 16:45 Teo Show (R) 17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro 14:55 În cãutarea lui Bin Laden 20:00 Suleyman Magnificul
15:40 Aici ºi acum 18:45 ªtirea zilei 16:40 Avioane 18:00 ªtiri Sport.ro
17:15 Star Trek În întuneric 3D 18:30 Sete de crapi 18:30 Sete de crapi 2011, Turcia, Biografic, Dramã,
18:45 Spãrgãtorii de râs 19:00 ªtirile Kanal D 18:15 Vreo întrebare pentru Ben? 18:45 Spãrgãtorii de râs Istoric
19:30 Episoade 20:00 Fiice fãrã mame
20:00 Marele Gatsby 19:30 Glory Super Fight Series: 20:00 KIDSing Romania 19:30 Local Kombat Cluj- 22:15 WOWBiz
22:20 Californication Remy Bonjasky - Anderson Silva 22:15 WOWBiz 21:15 Trenul de noapte spre Napoca 00:30 ªtirile Kanal D (R)
22:50 Imperiul din Atlantic City 21:00 Ora exactã în sport 00:30 ªtirile Kanal D (R) Lisabona 21:00 Ora exactã în sport 01:45 Suleyman Magnificul (R)
23:55 Nãscut din nou 22:00 Wrestling SMACK 23:05 Banshee 22:00 Wrestling WWE PPV Night 2011, Turcia, Biografic, Dramã,
01:45 Draga mea prietenã (R) 23:50 Ray Donovan Istoric
02:05 Viziuni întunecate 23:00 Mafioþi of Champions
03:45 Zborul 00:00 ªtiri Sport.ro 03:30 Pastila de râs (R) 00:45 Nimfomana Vol. I 01:00 Ora exactã în sport 03:30 Pastila de râs (R)
06:00 Holidaze: Din nou acasã 01:30 Ora exactã în sport 04:15 Te vreau lângã mine (R) 02:40 2 pistoale 02:00 ªtiri Sport.ro 04:15 Te vreau lângã mine (R)
12 / cuvântul libertãþii marþi, 30 septembrie 2014
publicitate
APARTAMENTE
Anunþul tãu! 2 CAMERE
Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data de
31.10.2014, a douã (2) funcþii publice vacante respectiv:
1-inspector, cls l, grad Superior în cadrul Biroului Buget Finanþe-Contabilitate
Apartament 2 camere - condiþii de participare la concurs pentru funcþia publicã de inspector, cls l, grad
S.C PIEÞE ªI TÂRGURI ultracentral, ultralux, Superior în cadrul Biroului Buget Finanþe-Contabilitate
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superioare
CRIOVA SRL, cu sediul în Cra- A.C. internet, toate do- de lungã duratã absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã în specialitatea
tãrile. Telefon: 0762/
iova, strada Calea Bucureºti, nr. 109.595.
Stiinþe economice
-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
51, doreºte sã achiziþioneze lu- 3 - 4 CAMERE
-vechime minimã de 9 ani în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea
funcþiei publice
crarea privind ,,Sistem de pro- Vând apartament 92 2-inspector, cls l, grad Asistent în cadrul Comp. Salarizare-deservire
mp în Bucureºti, în faþa condiþii de participare la concurs pentru funcþia publicã de inspector, cls l, grad
tecþie al construcþiilor provizo- Facultãþii de Drept. Te-
Asistent în cadrul Comp. Salarizare-deservire
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã respectiv studii superioare
rii din lemn - Târg Municipal lefon: 0721/995.405. de lungã duratã absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã în specialitatea
ªtiinþe economice, Finanþe ºi Banci
Vând apartament 3
Craiova (jgheaburi ºi burlane)’’. camere, Filiaºi. Tele-
-diplomã absolvent de cursuri operare calculator
-absolvent de cursuri în domeniul salarizãrii
Agenþii economici interesaþi fon: 0766/577.828. -vechime minima de 1 an în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea
funcþiei publice
sunt asteptaþi la sediul socie- Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul Resurse umane-Salarizare, ºi va
cuprinde:
tãþii pentru a primi caietul de comandat, lux, centra- -formular de înscriere prevãzut în anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
sarcini. Ofertele se vor depune lã, Craioviþa Nouã - -copiile diplomelor de studii ºi alte acte doveditoare care atestã studii sau spe-
cializãri necesare ocupãrii funcþiei publice
Orizont. Telefon: 0752/
pânã la data de 3.10.2014, ora 641.487.
-copie dupã cartea de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care sã ateste vechimea
în muncã sau dupã caz în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice
16.00 la sediul societãþii. Achi- Particular vând aparta- -cazier judiciar
-adeverintã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare cu aviz de la medi-
ziþia se va realiza prin SEAP, ment 2 semidecoman- cina muncii
dat etaj 1/4 cu îmbu- -declaraþie pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a desfaºu-
deci ofertele vor fi postate ºi nãtãþiri. Telefon: 0742/ rat activitãþi de poliþie politicã.
-declaraþie pe propria rãspundere cf art 54 lit.i) ºi lit h) din lg 188/1999
în catalogul de produse / ser- 390.301. Termen de depunere a dosarelor, 20 zile de la data anunþului, la sediul primãriei,
Vând urgent aparta- str.T.Vladimirescu nr.24- Serv.Resurse umane-Salarizare. Proba-interviu se susþine
vicii / lucrãri pânã la data de ment 4 camere, cartier în maxim 5 zile lucratoare de la data susþinerii probei scrise de cãtre candidaþii
declaraþi admiºi la proba scrisã . Data ºi ora interviului se afiºeazã odata cu rezulta-
3.10.2014. Ofertele care nu res- Lãpuº (vizavi de Elec- tele la proba scrisã.
pectã cerinþele mai sus menþi- troputere Mall), etajul
6/8, multiple îmbunãtã- Dioºti, vând casã Re-Vând teren central, Ocazie! Vând 800 mp,
onate vor fi descalificate. Rela- þiri, termopane, uºã galã superbã 3 ca- deschidere la douã teren ideal pentru
þii suplimentare la sediul S.C metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la orice
mere ºi dependinþe, strãzi, 324 mp, Relaþii casã, zonã pitoreascã
Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L grajd, magazie curte la telefon: 0746/ la 14 km de Craiova,
orã din zi. Preþ 47.000 3.800 mp. Telefon: 495.167. comuna Predeºti, cu-
sau la telefon 0251/410.696. euro negociabil. Tele- 0722/336.634. Ocazie! Vând, închi- rent ºi apã pe teren,
fon: 0766/483.542. 4000 Euro. Telefon:
Vând casã 3 came- riez, teren, Calea Bu-
CASE re, anexe, pomi, cureºti, km 9, 1000- 0762/109.595.
CERERI SERVICIU Filmãri foto video de
2000 m deschidere Vând teren arabil, in-
Caut loc de muncã – calitate superioarã Vând casã cu 500 mp vie, fântânã, apã ºi
la preþuri avantajoa- teren, zona centralã, canalizare la poar- 36 m, ideal pentru travilan, electrificat, în
femeie de serviciu, în- Showroom, depozit, comuna Ghidici. Tele-
grijire bãtrâni. Rog se- se. Telefon: 0766/ ideal afaceri. Telefon: tã, localitatea Ciu-
359.513. 0737/639.237. tura. Telefon: 0763/ halã, parc auto, ben- fon: 0351/460.075;
riozitate. Telefon: 0746/099.975.
0760/827.379. Executãm construc- Vând casã în Ocnele 305.850. zinãrie. Telefon: 0762/
þii, finisaje, amena- Mari Vâlcea, poziþie Vând casã în comuna 109.595. Vând teren posibilita-
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vân- jãri interioare de ca- excelentã, spaþii gene- Breasta - Dolj, lângãVând teren 1500 mp te construcþie, grãdinã
zãtoare orice magazin, litate, 26 ani expe- roase, detalii zilnice la primãrie. Telefon: deschidere 60 m car- Bio. Telefon: 0724/
îngrijire copii ºi bãtrâni. rienþã în þarã ºi telefon: 0746/035.625, 0769/369.128; 0722/ tier ªimnicu de Jos la 805.298, dupã ora
Telefon: 0251/552.089; strãinãtate. Telefon: între orele 18.00 - 943.220. DJ, cadastru fãcut, 17.00.
0747/072.570. 0767/174.979. 20.00. parcelabil. Telefon: Cârcea str. Vulturi te-
Vând casã strada Nã- 0744/563.823.
Þin evidenþã conta- Vând casã 2 camere, sãud nr. 16 (zona ren intravilan 650 mp,
OFERTE SERVICIU salã, tindã, curte 600 Vând teren 2600 mp deschidere 28 m, 15
S.C. angajeazã ºofer bilã. Telefon: 0722/ Brestei-Râului), toate
943.220; 0771/ mp, fântânã. Preþ pe ºoseaua Craiova - euro/mp. Telefon:
profesionist, local Cra- utilitãþile, 345 mp te- 0767/263.391.
215.774. 10.000 Euro în Clea- ren + cabanã din ªimnicul de Sus la 600
iova. Relaþii la telefon: nov - Dolj. Telefon: m de Lacul Tanchiºti- Teren stradal, utilitãþi,
0770/607.975. VÂNZÃRI lemn cu etaj. 75.000
0351/809.972; 0764/ euro. Telefon: 0728/ lor, între vile. Telefon: 1500 mp, Drumul
Angajez vânzãtoare. GARSONIERE 211.651. 0351/170.504. Muntenilor - Craiova,
Telefon: 0765/040.172. 890.807.
Urgent! Garsonierã Vând casã în Calafat, Vând urgent teren 40 Euro/mp. Telefon:
PRESTÃRI SERVICII Brazdã G-uri, 31,27 str. Jiului, stare bunã, TERENURI Centura de Nord, 13 0724/228.827.
Profesoarã meditez mp. Telefon: 0766/ 600 mp. Preþ negocia- Vând pãdure 20 ha - euro/mp. Preþ nego- Vând pãdure comuna
matematicã. Telefon: 227.092; 0756/ bil. Telefon: 0722/ Gorj. Telefon: 0760/ ciabil. Telefon: 0728/ Borãscu - Gorj. Tele-
0761/ 329.958. 513.637. 618.998. 960.192. 800.447. fon: 0723/693.646.
marþi, 30 septembrie 2014 cuvântul libertãþii / 13
publicitate
COMUNA CÂRCEA organizeazã în data de 29. 10. 2014,
ora 9.00 concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi va-
cante , în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã Colegii ºi conducerea din cadrul Primãriei
1. inspector de specialitate în cadrul compartimentului Segarcea aduc un ultim omagiu celei ce a
urbanism ºi amenajarea teritoriului fost timp de 15 ani jurist ºi colegã de nãdej-
2. auditor în cadrul compartimentului de audit public intern
Condiþii specifice de participare la concurs de, STAN EMILIA ALINA. Odatã cu frun-
Inspector de specialitate în cadrul compartimentului ur- zele toamnei, în floarea vârstei de 40 de ani,
banism ºi amenajarea teritoriului a plecat pe un drum fãrã întoarcere, lãsând
1) studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã un gol imens în sufletele noastre, multe la-
de licenþã sau echivalentã din domeniile arhitecturii/urbanis-
mului/ construcþiilor si instalaþiilor aferente construcþiilor. crimi ºi durere familiei îndurerate! Fie ca
2) vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani; bunul Dumnezeu sã-i aºeze sufletul bun în
3) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office, lumea celor drepþi, iar candela recunoºtinþei
Internet Explorer. noastre sã-i fie luminã veºnicã!
Auditor
1) studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma
de licenþã sau echivalentã, în domeniul: Vând masã floarea– Vând stoloni cãpºuni Vând 2 locuri de veci
· ªtiinþe economice soarelui pentru com- remontate, parþial înflo- suprapuse, amenajate
binã C 12M, cutie vi- riþi. Preþ 5 lei ºi 8 lei. cu plãci, gard ºi cruce,
2) certificat de atestare valabil pentru auditor intern teze, reductor tracþiu- cimitirul Lascãr Catar-
Telefon: 0742/023.399;
3)vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani ne, triodinã 380V ºi 0253/285.145. giu Craiova. Telefon:
4) cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office, alte piese. Telefon: 0728/964.686.
Internet Explorer. Vând maºinã de
0764/261.954. spãlat, dormezã Vând grâu, uºi ºi feres-
Depunerea dosarelor de înscriere se face pânã la data de Vând frigider cu con- tre. Telefon: 0766/
nouã ºi alte lucruri
17.10.2014, orele 14 la sediul instituþiei. gelator ARTIC - nou cu casnice. Telefon: 676.238.
Relaþii suplimentare la Primãria Cãrcea, tel. garanþie 3 ani. Telefon: 0251/428.437. Vând þiglã Jimbolia ºi
0251458121, 0251458107. 0745/751.558. cãpriori din demolãri.
Vând 2 televizoare. Te-
DE VÂNZARE. Avan- lefon: 0757/282.926; Telefon: 0722/943.220;
Vând 1500 mp Bãi- Apartamet 2 camere Vând Fiat Ducato, fa- tajos, televizor color, 0785/914.046. 0755/139.772.
le Govora, Belvede- cu casã împrejurimi bricaþie 1997, motor putinã salcâm, bicicle- Vând Frigider Arctic Vând cauciucuri cu
re, împrejmuit, cu- Craiova. Telefon: 2.5 Diesel, consum tã bãrbãteascã. Tele- 180 litri ºi premergãtor jantã 155/13 noi, ara-
rent, apã, gaze. Po- 0771/663.179. 7%, cui pentru remor- fon: 0251/416.455. gaz voiaj cu douã
copii. Telefon: 0745/
ziþie superbã. Tele- cã. Telefon: 0768/ Vând groapã cimitir ochiuri cu butelie, po-
AUTO 254.760. 602.001.
fon: 0744/563.640; Roboaica, regulator lizor unghiular (flex) D
ROMÂNEªTI Maºinã de cusut Ilea-
0351/402.056. VÂNZÃRI DIVERSE gaze ºi 2 arzãtoare 125/ 850 W, foarfecã
Vând Solenza 204 Ber- na, maºinã de cusut
CUMPÃRÃRI TERENURI Vând baloþi de lucernã, sobe. Telefon: 0746/ de cismãrie veche, tãiat tablã de banc,
linã, consum 4%, 901.203. canistrã aluminiu nouã
CUMPÃR TEREN calitate, preþ negociabil. maºinã de scris de-
90.000 km, culoare alb, Vând frigider, flex 20 l, reductor oxigen
AGRICOL. TELEFON: Telefon: 0767/453.030; fectã. Telefon: 0251/
foarte bunã, 1000 euro. 0764/779.702. mare, bocanci ºi ghe- sudurã, alternator 12V
0766/368.385. Telefon: 0749/059.070. 417.493. nou, delcou aprindere
Vând calorifere meta- te militare, piese Dacia
SPAÞII COMERCIALE noi, calculator instrui- Sinaia cimitir Secu Dacia 1310 nou, arzã-
STRÃINE lice dimensiunile 200 vând loc de veci su-
Vând restaurant Fi- re copii, combinã mu- toare gaze sobã D
Vând (schimb) dez- cmx 50 cm, copertinã prapuse lucrare finisa- 600 mm. Telefon:
liaºi. Telefon: 0766/ membrãri Fiat Punto zicalã stereo. Telefon:
pentru magazine 6 m 0735/445.339. tã neocupatã. Telefon: 0251/427.583.
577.828. S.T.D.I. an 1998 3 uºi, lungime x 1,40 m. Te- 0722/456.609.
Vând spaþiu comercial Vând drujbã electricã Vând þuicã 40 grade,
1,7KW. Telefon: 0762/ lefon: 0744/391.195. Vând vin roºu 5 lei/ maºinã de cusut: SIN-
cu terasã, zonã cen- 185.366. Einºel lanþ rezervã-
Vând 4 jante + anve- 250 lei, pãlãrie fetru litru ºi þuicã 10 lei/ GER PAFF. Telefon:
tralã. Telefon: 0746/ Vând AUDI A6, fabrica- lope CIELO 185/ 60 R litru. Telefon: 0251/
660.001. 55 nouã 50 lei, bur- 0745/751.558.
þie 2006, full optional, 14- 200 RON. Telefon: tierã fãrã picior nouã 428.415; 0743/ Vând PC model MSI –
SCHIMBURI xenon, navigaþie, im- 0731/877.880. 20 lei. Telefon: 0770/ 510.255. ALL-IN-ONE, WIND
Schimb camerã cãmin pecabil, piele. Telefon: Presã balotat plastic, 303.445. Vând tub plastic pen- TOP AE 1920 nefolo-
Valea Roºie cu o cã- 0762/ 109.595. cutii de bere, uºã nouã Vând cinci bare cor- tru forat puþuri dimen- sit, sigilat, garanþie 300
suþã locuibilã. Telefon: Vând Fiat Punto motor cu broascã pentru nier de 70 lungi de siune 112. Telefon: Euro. Telefon: 0722/
0764/806.680. 1,2, benzinã, 4 uºi, casã sau magazin 2.80m, trei foi tablã 0745/589.825. 456.609.
Schimb teren intravilan culoare roºu grena, Auto –Cielo -2007. Te- zincatã 2/1 m, tele- Albine, familii puterni- Vând aparat de sudu-
4000 mp cu aparta- taxa auto plãtitã ºi ne- lefon: 0767/153.551. vizor color Grun- ce ºi roi bine dezvol- rã, autogen polizor,
ment 2 camere + dife- recuperatã, înmatricu- Vând þuicã de prunã ºi ding diagonala 70 taþi cu mãtci selecþio- bormaºinã, parbriz
renþa. Telefon: 0727/ lat România. Telefon: grâu. Telefon: 0766/ cm. Telefon: 0770/ nate. Telefon: 0720/ Tico. Telefon: 0761/
884.205. 0727/714.184. 676.238. 303.445. 115.936. 155.549.
14 / cuvântul libertãþii marþi, 30 septembrie 2014
publicitate
Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru CERERI ÎNCHIRIERI
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice Caut sã închiriez gar- R.A.A.D.P.F.L. Craiova
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
sonierã mobilatã. Ofer
80 Euro. Telefon:
angajeazã fasonator
Condiþii de cazare: 0763/975.992. mecanic (drujbist),
-douã locuri în camerã
-televizor LED MATRIMONIALE cu experienþã de
-telefon în camerã Caut doamnã serioa- minim 2 ani.
sã 40 ani pentru prie-
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã tenie, cãsãtorie. Tele- Relaþii la telefon:
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
fon: 0784/915.029. 0251.411.214,
alimentare DIVERSE int. 16.
-supraveghere medicalã permanentã Caut þesãtoare cu mun-
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie cã la domiciliu în rãz-
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber boaie manuale din ju- CONDOLEANÞE Un mare chirurg ºi OM
-camerã de vizitã deþul Dolj, Gorj ºi Olt. Familia ªtefan ºi fost preºedinte al
Costul: 1000 lei/lunã Telefon: 0723/684.511; Nicu regretã de- Societãþii de Chirurgie
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale 0351/805.415. cesul celui ce a din România ºi secre-
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna tar general al Uniunii
Malu Mare (lângã Liceul Agricol). PIERDERI fost MUSTAÞÃ
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon: PIERDUT Carnet stu- DUMITRU (Miticã) Medicale Balcanice.
0784/552.033. dent eliberat de UMF ºi transmite since- Apropiat trup ºi suflet
Craiova pe numele re condoleanþe fa- chirurgilor din Oltenia
Corobea Maria Andra. miliei îndurerate. ne aducem aminte cu
Vând 3 locuri de veci. SCHIMBURI Particular închiriez Se declarã nul.
Dumnezeu sã-l deosebitã plãcere de
Telefon: 0770/661.777. Vând sau schimb ca- apartament 2 camere organizarea în anul
Vând maºinã de spã- lorifere de tablã puþin decomandate, ultraîm- DECESE odihneascã în li-
2007 a Sãptãmâni Me-
lat, frigider inox, tele- folosit cu un calorifer bunãtãþit, centralã, Familia cu durere în niºte ºi pace! dicale Balcanice la
vizor mic ºi mare, ºifo- fontã 120/80 foarte stradal zona Cinema- suflet anunþã trecerea Filiala Oltenia a Uni- Craiova. Întregul corp
nier stejar. Telefon: puþin folosit. Telefon: tograf Craioviþa, 180 în nefiinþã a scumpului unii Medicale Bal- medical de chirurgi
0752/142.493. 0720/231.610. euro/lunã. Telefon: lor tatã, socru ºi bunic canice anunþã cu din Craiova ºi Oltenia
0728/012.055. MUSTAÞÃ DUMITRU durere încetarea
Convenabil, canapea, CUMPÃRÃRI DIVERSE nu-l vor uita nicioda-
fotolii, bibliotecã. Tele- Închiriez 3 camere, ul- (Miticã). Înmormânta- din viaþã dupã o tã ºi îl vor ruga pe Bu-
fon: 0756/819.472. GARSONIERE tracentral, centralã, rea are loc astãzi, 30 lungã suferinþã a nul Dumnezeu sã-l
Vând PICK-UP, marcã Cumpãr garsonierã în A.C. mobilat, lux. Tele- septembrie,
la cimitirul Romaneºti,
ora 13,00,
academicianului aºeze între cei mai
ruseascã ºi discuri Craioviþa Nouã. Tele- fon: 0726/212.774. cu plecarea din comu- profesor doctor buni dintre cei buni.
Electrecord de muzicã fon: 0740/887.095. Închiriez garsonierã na Coºoveni. Dumne- NICOLAE ANGE- Profesor doctor Cor-
popularã ºi uºoarã. Te- DIVERSE mobilatã. Telefon: zeu sã-l odihneascã! LESCU (Bucureºti). neliu Sabetay.
lefon: 0765/789.181. Cumpãr cãrucior pen- 0761/277.780.
Vând aparat ºlefuit, tru handicapat. Tele- Apartament 2 camere
lentile pentru opticã, decomandate lux, ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
fon: 0351/460.132. TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
diverse scule, motor A.C. microcentralã, VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
rezervã, furnituri ptr. ÎNCHIRIERI OFERTE balcon închis, complet
opticã. Telefon: 0730/ Închiriez una camerã mobilat. Telefon: Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
542.885. mobilatã la o tânãrã 0722/956.600; 0756/
Vând mobilã (diverse), necãsãtoritã cu posibi- 028.300. Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
covor persan 2/3 ºi litãþi de platã a întreþi- Închiriez apartament Subsemnatul.................................................................................
lãzi de lemn curate, nerii ºi chiriei în zona ultracentral, ultralux, Domiciliat în ............................................................................
preþ negociabil. Tele- Materna Craioviþa. Te- A.C. toate dotãrile, Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
fon: 0251/428.437. lefon: 0726/497.404. mobilier ultramodern ºi vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
Vând maºinã de cusut Închiriez spaþiu comer- regim hotelier. Telefon: la rubrica ...................................... la data de ....................
casnicã, simplã, acþio- cial. Telefon: 0744/ 0762/109.595. asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
natã manual. Telefon: 391.195. Închiriez garsonierã
0251/531.294. Închiriez garsonierã mobilatã Lãpuº. Tele- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avantajos! Piese noi decomandatã, cartier fon: 0724/065.756. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dacia, canistre metal, 1 Mai, zona Medicinã. Închiriez camerã la bloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
piscinã copil, covor 350 Ron/lunã. Cer ga- (zona Universitate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
persan. Telefon: 0251/ ranþie. Telefon: 0771/ Telefon: 0770/661.418; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416.455. 217.032. 0351/422.633. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând mobilã dormitor Primesc douã fete în Închiriez spaþiu stra- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ºi sufragerie, aragaz ºi gazdã Telefon: 0785/ dal, birou mobilat, de-
frigider. Telefon: 0757/ 797.317; 0351/ pozit, Dezrobirii. Tele- marþi, 30 septembrie 2014 Semnãtura:..........................................
322.534. 464.628. fon: 0351/437.906.
marþi, 30 septembrie 2014
sp rt cuvântul libertãþii / 15
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ªapte victorii pentru juniorii LIGA A V-A –


ETAPA A 4-A
Universitãþii în weekend
Seria 1: Victoria Basarabi –
Victoria Pleniþa 0-3, Viitorul Vârtop –
Viitorul Dobridor 3-0, Fulgerul
Maglavit – Voinþa Caraula 11-4,
Progresul Ciupercenii Vechi – SIC
Weekend-ul recent încheiat a fost unul Pan Unirea 0-5, Flacãra Moþãþei –
aproape perfect pentru clubul CS Universi- Tractorul Cetate 4-3, Avântul Verbiþa
tatea Craiova, care, pe lângã victoriile echi- – SC Poiana Mare 3-2, Avântul
pei mari ºi a celei secunde (1-0 cu ASA Târ- Giubega – Recolta Galicea Mare 5-1.
gu Mureº, respectiv 6-0 cu Amaradia Meli- Dunãrea Negoi – Viitorul Ciupercenii
neºti, în prima ligã judeaþã), a mai adunat Noi nu s-a disputat.
încã 7 succese, din 8 posibile, la grupele de Clasament (primele 5): 1. SIC PAN
juniori. Excepþie au fãcut cei mai mici din- 12p, 2. Moþãþei 12p, 3. Pleniþa 9p, 4.
tre alb-albaºtrii, juniorii F.
Galicea M. 9p, 5. Cetate 9p.
Iatã toate rezultatele, marcatorii ºi
echipele utilizate
Seria 2: Recolta Seaca de Câmp –
Juniori A1 CSM Progresul Bãileºti 2-11, Recolta
Universitatea Craiova – Amaradia Melineºti 8-0 Urzicuþa – Progresul Cerãt 2-3, AFC
Au marcat: Enache (4), Buzan (2), Bonciog (2). Giurgiþa – Voinþa Radovan 5-3,
CSU: Breazu – Borþa, Vintilã, Bãloi, Guºatu – Ena-
che, Buzan, Kim, Bîrzan, Bonciog, Gunie. Au mai Juniori C Avântul Rast – Triumf Bârca 0-0,
CSU: Ogarcã – Florea, Coman, Temeloiu, Guþã, Iovu,
intrat: Popescu, Pacionel, Gãbureanu, Brat. Antre- Dinamyk Craiova – Universitatea Craiova 1-5 Baiaram, Teleru, Þegãu. Au mai intrat: Poenaru, Pisi- Gloria Catane – Viitorul GP Siliºtea
nor: Mugurel Guºatu Au marcat: Zbona 3, Albãstroiu, Gîrbiþã. cã, D. Ogarcã, Juvricea, Bakri. Antrenor: Fane Voica. Crucii 8-1, Viitorul Mãceºu de Sus –
Juniori republicani A CSU: Bobonete – Olteanu, Constantinescu, Sima, Juniori E Unirea Goicea 4-4. Recolta Cioroiaºi
Universitatea Craiova – FC Olt Slatina 1-0 Vadasis – Baciu, Lepãdatu, Stãiculescu, Albãstroiu, Universitatea Craiova – Fortuna Craiova 5-0 – Recolta Mãceºu de Jos nu s-a
A marcat: Iuga. Zbona, Nichifor. Au mai intrat: Velcu, ªerban, Gîrbi- Au marcat: Duþã B, Duþã L, Cîrpici, Lãcraru, Co-
CSU: Tomºa – Ghincea, Hreniuc, Ciocotealã, Lui- þã, Grigoraºcu, Dobre. Antrenor: Marian Calafetea- disputat.
tocu.
cã, Armãºelu, Iuga, Manea, Burlacu, Petre, Jurj. Au nu CSU: Vlãsceanu – Sîrbu, Zaharia, Nedelcu, B. Duþã, Clasament (primele 5): 1. Catane
mai jucat Cãpãþânã, Roºu, Buzãrnescu, Georgescu. ªtiinþa Malu Mare – Universitatea II Craiova 0-5 Cîrpici, L. Duþã, Lãcraru. Au mai jucat: Iovan, Gheor- 10p, 2. Mãceºu S. 10p, 3. Cerãt 9p,
Antrenor: Daniel Mogoºanu Au marcat: Cojocaru (3), Niþuicã, Marin. ghiade, Cotocu, Lãpãdãtescu, Tudor. Antrenor: 4. Giurgiþa 9p, 5. Bârca 7p.
Juniori republicani B CSU II: Manea – Foleanu, Rezeanu, Ionescu, Popa, Bogdan Budescu
Universitatea Craiova – FC Olt Slatina 4-0 Barbu, Anghel, Cojocaru, Niþuicã, Pacionel, Mitrusc- Juniori F Seria 3: Unirea Tâmbureºti –
Au marcat: Vlãdoiu, Andrei, Medrea, Stroe. sak. Au mai jucat: Pãtulea, Marin, Diaconu, S. Radu, CSS Craiova – Universitatea Craiova 7-2
CSU: Vlad – Vlãdoiu, Ivan, Cojocaru, Andrei – Pãtraºcu. Antrenor: Alin Dobrotescu. Au marcat: Lãpãdãtescu (2). Dunãrea Gighera 5-2, Torentul Secui –
Hodea, Rodeanu, Medrea, Popescu – Geanimu, Juniori D Universitatea: Diaconu – Crãciun, Jianu, Lãpãdã- Avântul Daneþi 2-3, Progresul Amãrãº-
Roman. Au mai evoluat Gãleºeanu, Stroe, Constan- Universitatea Craiova – Fortuna 2 Craiova 1-0 tescu, Mãrãºescu, Vlad, Mila. Antrenor: Bogdan tii de Sus – Unirea Tricolor Dãbuleni
tin, Coandã. Antrenor: Nelu Petriºor A marcat: Baiaram. Budescu. 4-1, Viitorul Gângiova – Unirea
Amãrãºtii de Jos 2-0, Victoria Cãlãraºi

VOLEI (M): Dan Pascu, încrezãtor HANDBAL: HCM Craiova A, – Avântul Dobreºti 3-2, Ajax Dobro-
teºti – Fulgerul Mârºani 1-2. Viitorul
Sadova a stat.
dupã dubla amicalã de la Kladovo triumfãtoare la turneul Clasament (primele 5): 1. Amãrãºtii
S. 12p, 2. Mârºani 10p, 3. Tâmbureºti

de Junioare III
SCMU Craiova a susþinut vineri ºi sâmbã-
tã douã meciuri de verificare, în Serbia, cu
Ionuþ Velicu (centri), Laurenþiu Licã, Rãzvan
Vîlcelean (universali), Mihai Mãrieº (libero).
9p, 4. Daneþi 8p, 5. Sadova 6p (- 1
joc).
Derdap Kladovo, formaþie de care a trecut
de fiecare datã cu 3-1 la seturi (19-25, 25- Clubul HCM Craiova a câºtigat Seria 4: Progresul Castranova –
15, 26-24, 25-20 / 26-24, 24-26, 25-18, 25- turneul de Junioare III organizat la Luceafãrul Popânzãleºti 19-0, Viitorul
21). În urma acestor dispute, tehnicianul sfârºitul sãptãmânii trecute în Sala Coºoveni – Viitorul Apele Vii 7-2,
Dãnuþ Pascu s-a arãtat de pãrere cã echipa Sporturilor Ion Constantinescu. HCM a Flacãra Drãgoteºti – Unirea Câmpeni
se aflã pe un drum bun, dat fiind faptul cã în participat cu douã echipe, iar prima 4-2, Sporting Leu – Voinþa Puþuri 1-
lot sunt 8 jucãtori noi faþã de sezonul trecut. dintre ele a înregistrat victorii pe linie, 2, Avântul Pieleºti – Viitorul II Cârcea
“Douã teste utile în compania unei formaþii debutând astfel cu dreptul în noua ediþie 1-3, Atletico Zãnoaga – ªtiinþa Teasc
incomode. Au fost douã partide disputate în a Campionatului Naþional. Rezultatele 5-3.
care am rulat tot lotul ºi încet, încet se con- obþinute: 29-9 cu LPS Tg. Jiu, 23-17 cu
Clasament (primele 5): 1. Cârcea II
tureazã o prestaþie aºa cum ne-o dorim”. CSS Dr. Tr. Severin, 24-10 cu HCM
Craiova B, 20-10 cu CSS Craiova. 12p, 2. Puþuri 10p, 3. Castranova 9p,
Pentru sezonul 2014-2015, SCMU con-
Clasament: 1. HCM Craiova A (4-0-0), 4. Zãnoaga 9p, 5. Coºoveni 7p.
teazã pe urmãtorii jucãtori: Pedrag Bicanin,
Ionuþ Manda (ridicãtori), Bogdan Ene, Lau- 2. Severin (3-0-1), 3. HCM Craiova B
renþiu Marciu, Vlado Milev, Florin Voinea (se- (2-0-2), 4. Tg. Jiu (1-0-3), 5. CSS Seria 5: Voinþa Belcin – Aktiv Padea
cunzi), Nicolae Ghionea, Petar Turanjanin, Craiova (0-0-4). 4-1, Arena Bulls Preajba – Inter Secui
2-3, Viitorul ªtiinþa Craiova – CS Casa
Bogdan Craiova 5-2, Avântul Gherceºti
LIGA CAMPIONILOR – SPORT LA TV, ASTÃZI – – ªtiinþa Calopãr 3-0, Fortuna Craiova

FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-A TRANSMISII ÎN DIRECT – AS Rojiºte 1-2, Avântul Þuglui –
Viitorul Ghindeni 2-1.
Astãzi DIGI SPORT 1 Campionilor: ÞSKA Moscova – Clasament (primele 5): 1. Secui
GRUPA E: ÞSKA Moscova (0p) – Bayern M. (3p), Man. City 21:45 – FOTBAL – Liga Cam- Bayern, Paris SG – FC Barcelona. 12p, 2. Rojiºte 9p, 3. ªtiinþa Craiova
(0p) – AS Roma (3p). pionilor: Paris SG – FC Barce- DOLCE SPORT 2 9p, 4. Þuglui 7p, 5. Ghindeni 6p.
GRUPA F: Paris SG (1p) – FC Barcelona (3p), APOEL Nicosia lona. 7:30, 11:30, 14:30 – TENIS
(0p) – Ajax (1p). Seria 6: Jiul Breasta – Viitorul
GRUPA G: Sporting L. (1p) – Chelsea (1p), Shalke (1p) – Ma- DIGI SPORT 2 (F) – Turneul de la Beijing, în
ribor (1p). 16:15 – BASCHET (F) – Cam- China / 21:45 – FOTBAL – Liga Valea Fântânilor 3-3, AS Scaieºti –
GRUPA H: ªahtior (1p) – FC Porto (3p), BATE Borisov (0p) – pionatul Mondial: Spania – Cehia / Campionilor: Man. City – AS Rapid Potmelþu 1-3, Viitorul Munici-
Ath. Bilbao (1p). 19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Roma. pal II Craiova – Standard ªimnicu de
Mâine Campionilor: ÞSKA Moscova – EUROSPORT Sus 5-2, Luceafãrul Craiova – Unirea
GRUPA A: Malmo (0p) – Olympiakos (3p), Atl. Madrid (0p) – Bayern, Man. City – AS Roma. 16:45 – FOTBAL – Liga de ti- Braloºtiþa 1-1. Vulturul Cernãteºti a
Juventus (3p). DIGI SPORT 3 neret UEFA / 20:00 – CURSE DE
GRUPA B: FC Basel (0p) – Liverpool (3p), Ludogoreþ (0p) – stat, deoarce Energia Craiova s-a
17:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – MOTOCICLETE – Liga Naþiona- retras din campionat, în timp ce
Real M. (3p). Liga I: Odorheiu Secuiesc – Târ- lã, în Suedia: finala.
GRUPA C: Zenit S.P. (3p) – AS Monaco (3p), Leverkusen (0p) partida AS Greceºti – Progresul
gu Secuiesc / 19:00 – BASCHET EUROSPORT 2
– Benfica (0p). Mischii nu s-a disputat.
GRUPA D: Arsenal (0p) – Galatasaray (1p), Anderlecht (1p) – (M) – Cupa României: Steaua – BC 17:30 – CRICKET – Liga Cam-
Mureº / 21:45 – FOTBAL – Liga pionilor sub 20 de ani, în India. Clasament (primele 5): 1. Potmelþu
Dortmund (3p). 9p (-1 joc), 2. Municipal II 9p, 3.
Cu excepþia partidelor ÞSKA Moscova – Bayern ºi Zenit – Campionilor: ªahtior – FC Porto. TVR 1
Monaco (ora 19:00), celelalte jocuri sunt programate la ora obiº- DOLCE SPORT 21:45 – FOTBAL – Liga Cam- Luceafãrul 8p, 4. Braloºtiþa 7p, 5.
nuitã, 21:45. 19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga pionilor: ªahtior – FC Porto. Valea F. 4p.
C M Y K

16 / cuvântul libertăţii marţi, 30 septembrie 2014


sport Pagină realizată de COSMIN STAICU

Cârţu:
Cârţu: „N-a
„N-a fost
fost spectacol,
spectacol,
dar
dar acum
acum sunt
sunt importante
importante
punctele”
punctele”
Directorul tehnic al Universităţii Craiova spune că
scopul scuză mijloacele în această perioadă, în care
echipa trebuie să capete o stabilitate în clasament
După partida c u ASA, înche- Kay s-a ac cidentat după o jumă- mec iuri ş i fără gol pri-
iată c u victoria alb-albaş trilor, cu tate de oră. „A fost un meci foarte mit, e un lucru bun.
1-0, Sorin Cârţu a rec unos cut că greu. Am obţinut trei puncte pe Nici adversarul nu a
meciul nu a fost unul spectac u- care ni le doream c u ardoare. Nu avut un joc cu prea
los, însă spune c ă în ac eas tă pe- cred c ă a fos t un s pectacol deo- mare orizont să spere
rioadă esenţiale s unt punc tele, sebit, dar trebuie să înţelegeţi că la un rezultat mai bun.
pentru ca ec hipa să c apete înc re- în situaţia de ac um preoc uparea Imp orta nt e c ă în
dere ş i moral. Atât Săndoi, cât şi principală es te să recuperăm din acest moment am făc ut 11 punc- sesc. Dar sperăm să ne adunăm am avut şi varianta cu Tîrnăcop,
Sorin Cârţu invocă problemele de ceea c e s -a pierdut în trecut şi te. Trecem printr-o perioadă grea ş i uş or-uş or c u c ei pe c are-i care a funcţionat bine“. Sorin Câr-
lot survenite de la meci la mec i, implic it să acumulăm puncte pen- şi din perspectiva lotului, pentru avem în lot să avem prestaţii ţu consideră prea dură eliminarea
în cel cu ASA lipsind Izvoranu, tru a avea o altă stare de s pirit. că nu îi avem pe toţi la dispozi- bune, să adunăm puncte, fiindcă lui Brandan, jucător important la
Mads on, Mateiu ş i Bawab, iar Am câştigat 9 puncte din trei ţie. Ba Madson, ba Brandan lip- însă s untem într-un deficit“. mijlocul terenului, care va lips i în
următoarele două partide, prima
Regretă mult pierderea lui
Alb-albaştrii sub lupă Brandan
fiind derby-ul cu Dinamo. „Mi s-
a părut puţin hazardat când arbi-
trul a dat roşu la Brandan, pentru
Bălgrădean – Este la al trei- când urcă linia, pe viteza adversa- atac. Are o problemă la genunchi În c ondiţiile absenţei lui Mad- că amândoi au vrut s ă joace min-
lea meci oficial în poarta Craiova rilor. A greşit şi la Caransebeş pe şi ar fi o pierdere mare pentru echi- son, suspendat cu Mureşul, Câr- gea. Băiatul de la T ârgu Mureş a
şi încă nu a primit gol. A avut o final, dar a avut noroc. Deocam- pă dacă nu se recuperează curând. ţu a apelat la un fundaş central amplificat puţin lovitura, şi Bran-
intervenţie bună la singura ocazie dată n-a avut parte de atacanţi foar- Târnăcop – CV-ul nu spune pentru a acoperi postul, dar şi Kay dan a greşit pentru că neavând
a Mureşului, în debutul meciului. te periculoşi şi rapizi, în „Groapă” mare lucru despre el. Un mijlocaş s-a accidentat după o jumătate de control asupra poziţiei lui, nu ar fi
Conferă siguranţă, vorbeşte mult va fi cu totul altceva, Rotariu, Ale- care marchează un gol până la 27 oră, după ce avusese o prestaţie trebuit să ridice piciorul. Îmi pare
cu coechipierii, are şi experienţa xe sau Bilinski fiind de alt nivel. de ani şi nu s-a remarcat în acest consistentă. „L-am folosit pe Kay rău c ă l-am pierdut pentru că era
de a calma jocul atunci când este Vătăjelu – A făcut un meci bun, timp în Liga I naşte suspiciuni la la mijloc, a fost o s oluţie bună, unul dintre jucătorii noştri impor-
nevoie, a câştigat câteva minute pe se complică din ce în ce mai rar în transferul într-o echipă cu preten- nu s -a descurcat rău. Din păcate tanţi, am s ă-i simt lips a cel puţin
final la degajări, dar nu a scăpat defensivă, jucând simplu mingile ţii, mai ales că o echipă modestă s-a accidentat, dar până atunci ne- două etape“ a declarat directorul
fără galben. Îl aşteaptă marele test, în bandă. Îl ajută şi tehnica, poate precum „U” Cluj tocmai se debara- a oferit siguranţă. După ieşirea lui tehnic al Universităţii.
contra echipei la care s-a consa- creşte mult dacă rămâne concen- sas e de el. N-a dezamăgit până
c rat, Dinamo, oric e ezitare în trat pe faza de apărare. Ca ş i acum, totuşi. A aruncat mingea în
„Groapă” ar fi interpretată.
Achim – Ca de obicei, îşi
Achim, n-are nici el o concurenţă
puternică, Velcovici nefăcând un
careu la faza penalty-ului obţinut de
Curelea şi a declanşat un contraa-
Liga I – etapa a 9-a
face treaba în apărare, a blocat meci bun la Caransebeş. tac periculos în repriza secundă.
destule mingi în bandă, deşi s-a mai Brandan – A început gre- Nuno Rocha – A fost cel CSMS Iaşi – Chiajna 1-2
centrat de pe partea sa. A strâns şind o minge în preajma careului, mai slab meci al său de până acum, Au marcat: Creţu 19 / Pena 26, Wellington 36.
eficient în centru în câteva rânduri. din care a apărut singura ocazie a dincolo de gafa din Ghencea, unde Gaz Metan – Ceahlăul 2-2
a fost folosit însă mijlocaş la în- Au marcat: Tahar 46, D. Roman 86 / Dumitraş 20, Margine 36.
chidere. Poate invoca faptul că nu FC Botoşani – FC Braşov 0-0
a fost în cea mai bună formă fizi- Rapid – Dinamo 0-3
că, după accidentarea din finalul
meciului de Cupă. Au marcat: Cordoş 38, Alexe 83, Bărboianu 90 – pen.
Bancu – Este probabil cel mai „U” Craiova – ASA Tg. Mureş 1-0
mare câştig al echipei în acest se- A marcat: Brandan 27 - pen
zon, ţinând cont de upgrade-ul re- Viitorul – Petrolul 1-3
alizat. Face foarte bine faza de apă- Au marcat: Daminuţă 38 / Tamuz 74, Astafei 83, 90.
rare, are apariţii din ce în ce mai Steaua – Astra 0-0
consistente în atac, iar la Cluj a Meciurile Pandurii – Oţelul şi CFR Cluj – „U” Cluj s-au jucat aseară.
spart gheaţa, marcând în premie-
ră în Liga I. Cu Mureşul a fost CLASAMENT M V E Î G P
previzibil la singura şansă avută,
fiindu-i anticipat şutul cu stângul Steaua 9 7 1 1 20-6 22
în careul advers. CFR Cluj 8 6 1 1 17-4 19
Curelea – În stilul său, a Astra 9 6 1 2 19-7 19
alergat mult în atac, unde a fost 4
Dinamo 9 5 3 1 17-8 18
destul de izolat, în special după 5
marcarea golului. A scos penalty- Petrolul 9 5 2 1 19-9 17
6
ul inteligent, anticipându-l pe Gabi ASA 9 4 3 2 13-8 15
E suveran pe postul său, în condi- Mureşului. A intrat însă apoi în rit- Mureşan şi a avut o ocazie mare Botoşani 9 4 2 3 11-14 14
ţiile în care Dănănae a făcut o pri- mul său obişnuit, cu recuperări în repriza secundă, însă după un Gaz Metan 9 3 3 3 12-13 12
mă repriză execrabilă în Cupă, la destule în special datorită plasa- sprint excelent n-a avut o execuţie
Caransebeş. mentului eficient. A executat im- pe măsură, lovind mingea „în cap”. Ceahlăul 9 3 3 3 10-15 12
Frăsinescu – Deşi îşi pier- pecabil penalty-ul, la vinclu. La Ur- Băluţă – Nu s-a remarcat nici Craiova 9 3 2 4 8-14 11
duse locul la instalarea noilor an- ziceni, acum 5 ani, a încercat o acum, după ce şi-a pierdut locul FC Braşov 9 2 4 3 11-14 10
trenori, a profitat de indisponibili- execuţie asemănătoare în ultimul de titular o dată cu schimbarea de
tăţi şi a revenit în primul „11”, minut într-un meci la Piteşti şi a pe banca tehnică. „U” Cluj 8 2 2 4 8-9 8
13
având 3 meciuri consecutive fără tras peste poartă. Din păcate, este Pleşan – Exasperat de câteva Rapid 9 2 2 5 6-14 8
greşeală. Deşi nu este foarte înalt, la a doua eliminare cons ecutivă, mingi irosite de Nuno Rocha, Cârţu 14
Chiajna 9 2 2 5 8-17 8
a rezolvat multe dueluri aeriene cu lipsind mult echipei în derby-ul cu l-a chemat pe Ferfelea de la încăl- Pandurii 8 1 4 3 6-12 7
masivul Axente. Dinamo. zire, îns ă a c edat propunerii lui
Acka – Şi el s-a strecurat ti- Kay – Folosit în premieră în Săndoi, care a insistat pentru Ple- Viitorul 9 1 3 5 8-14 6
tular, după accidentarea lui Izvo- linia mediană, capverdezul s-a des- şan, poate pentru jocul de cap su- Oţelul 8 1 2 5 4-10 5
ranu şi absenţa în două jocuri a lui curcat excelent până când s-a ac- perior, în condiţiile în care oaspe- CSMS Iaşi 9 0 4 5 5-14 4
Kay. Îi convine apărarea grupată a cidentat, recuperând multe mingi ţii au asaltat cu centrări careul Cra-
lui Cârţu, dar mai are probleme şi contribuind mult şi în faza de iovei pe final.

C M Y K