Sunteți pe pagina 1din 6

Dimensiunea 1.

Identitatea personală si relationarea armonioasă


Competenţe Unități de Conţinuturi Nr.Strategii
Data de Strategii de predare/
specifice competențe ore
1.1. Descrierea modelelor Libertatea personalității între 1  Exerciții pentru stabilirea
de relaționare pozitivă și necesități, dorințe și expectații. criteriilor de autoevaluare a
comunicare în cadrul Caracterul social al libertății personale. calităților personale.
Valorificarea relațiilor de gen, prin Resursele interne și libertatea. Discuții dirijate: importanța
identității asumarea responsabilității Satisfacerea dorințelor: limite raționale. libertății de exprimare a opiniei
1.3.Aplicarea strategiilor pentru respectul de sine
personale în de comunicare publică, în Comunicarea publică. Persuasiunea și 1  Exerciții de dezvoltare a
relaționarea contextul școlar și prezentarea de sine. Tehnici de discursului public.
armonioasă cu extrașcolar. prezentare. Depășirea dificultăților.
1.4. Prevenirea violenței
familia și în relații, în baza semnelor
Formarea și menținerea relațiilor din 1  Discuții și analiza modelelor de
comunitatea, perspectiva de gen. Relația dintre un relații dintre fete și băieți:
specifice tânăr și o tânără. Mod de exprimare. comportamente, roluri,
prin comportamentului abuziv Avantajele comunicării afective. așteptări, în baza exemplelor
în perioada curtării;
autoevaluarea Responsabilități reale, din filme
critică și selectivă
a sinelui și a Semnele manipulării și abuzului în 1 Comentarea unor articole din
resurselor sociale relație. Manipulare. Forme ale mass-media, a unor cazuri
manipulării. concrete referitoare la manipularea
și comportamentul abuziv în
perioada curtării
Abuzul. Forme ale abuzului. 1 Jocuri de rol privind înțelegerea,
Consecințe. Strategii de prevenire. toleranta si respectul pentru
diferite puncte de vedere.
Produs
Proiect de grup: Club de discuții despre
relațiile interpersonale, de gen, în baza 1
vizionării filmelor
Dimensiunea 2. Asigurarea calității vieții 6 ore(5 ore +1 ora Produs)
2.1. Analiza modalităților Valorile, prioritățile și calitatea vieții. 1 Realizarea de jocuri de rol în care
de comunicare, Prioritate versus valoare. Prioritățile și să folosească măști sau marionete;
adecvate situației și modul de viață. Parametrii vieții de
Manifestarea unui
contextului; calitate.
comportament 2.2. Stabilirea relațiilorEtica comunicării în diverse contexte. Studii de caz despre cazuri, despre
1
pro-activ, axat pe dintre convingeri, Vârsta și diversitatea contextelor de încălcarea legilor și a normelor
integritate și valori, priorități și comunicare: în familie, în clasă, cu morale;
gestionarea corectitudinea prietenii, la locul de muncă, în activități Autoanaliză: stilul propriu de
eficientă a deciziilor; de voluntariat, etc. comunicare eficientă
2.3. Asumarea unui Sentimentul maturității și asumarea 1 Organizarea unor autoanalize ale
resurselor,
comportament axat pe comportamentului. Vârsta comportamentul din perspectiva
orientat spre valori, priorități și manifestărilor maturității și a
adolescenței și maturitatea
sporirea calității decizii personale, psihofiziologică și socială. Diversitatea imaturității
vieții adecvat vârstei; rolurilor și asumarea lor. Drepturi și
obligații.
 Manipularea și consumul. Viața la 1 Realizarea unei expoziții, prin
început de mileniu și consumul. colectarea din timp a diferitor
Consumul de bunuri. Consumul de imagini despre manipulare și
servicii. Promovarea bunurilor și consum
serviciilor. Consumul rațional. Calitatea
consumului.
 Convingerile personale și 1 Discuții dirijate cu invitați la clasă
responsabilitatea deciziei. Sistemul de pe subiecte analizate, a reacțiilor
convingeri. Modalitatea manifestării. și a comportamentelor față de
Calitatea deciziilor și perspectiva vieții. etichete în cadrul unei comunicări;
Organizarea simulărilor în vederea
luării deciziilor.
Produs 1
Galeria/ Expoziția posterelor, despre
utilizarea inteligentă a resurselor,
(valorilor, convingerilor, potențialului
intelectualului, etc.) pentru crearea
unui context favorabil/constructiv de
comunicare, relaționare și activitate.
Dimensiunea 3. Modul de viață sănătos 7 ore (6ore +1 ora Produs)

3.1. Selectarea și Strategii de menținere a sănătății. 1  Activități de studiere a surselor


Adoptarea unui prezentarea Influența particularităților de gen asupra tematice din mass media pentru
argumentată a dezvoltării. Particularități fiziologice. identificarea factorilor cu risc
mod de viață activ
informației privind Stereotipuri sociale privind menținerea major asupra sănătății și securității
în vederea factorii de risc major sănătății. Factori de risc. umane.
protecției care afectează
sănătății proprii și sănătatea și Strategii de menținere a sănătății. 1 Discuții despre indicatori de
a celor din jur, securitatea umană; Influența particularităților de gen asupra sănătate în funcție de sex
prin asumarea 3.2. Determinarea dezvoltării. Particularități fiziologice.
raportului dintre Stereotipuri sociale privind menținerea
responsabilă a
diferențele sănătății. Factori de risc.
consecințelor indicatorilor de Apa, focul, aerul, pământul și 1 Discutii despre
deciziilor luate sănătate în funcție de sănătatea. Utilizarea și relația omului apa,focul,aerul,pamantul
gen. cu resursele de bază;
3.3. Elaborarea de strategii Dependența de droguri și substanțe 1  Studiu de caz: Cine este
personale pentru nocive. Modalități de promovare a vinovatul în cazul formării
menținerea unui mod diverselor substanțe nocive. dependenței de utilizare
de viață sănătos, cu drogurilor?
accent pe starea de
Prevenirea consumului. Consecințe 1  Vizionarea unor filmulețe la
bine.
personale și sociale. tema: Pericolele consumului de
droguri asupra sănătății.
Modele de succes în viață – adevăr și 1  Masă rotundă: Modelul meu de
mit în promovarea unui mod de viață succes – exemplu pentru mine.
sănătos. Copierea/ preluarea stilului de
viață ale unor modele – impact,
consecințe. Caracteristicile modului de
viață sănătos.
Produs 1
Masă rotundă: Apa, focul, aerul,
pământul și sănătatea omului.

Dimensiunea 4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 7 ore (6 ore +1 ora Produs)
4.1. Stabilirea relației Tendințele de dezvoltare a pieței 1 Realizarea, individual și/sau în
dintre tendințele de muncii. Piața muncii – factori – cheie grupuri a studiul sectorului pieței
dezvoltare a pieței de influență. Competențe-cheie și muncii în care se încadrează
muncii la nivel profesiile.. profesia la care aspiră
global și impactul În căutarea unui loc de muncă. Loc Studierea ofertelor de angajare
Proiectarea acestora asupra 1
sigur de muncă. Oferte sigure, oferte publicate în ziare și clasificarea lor
responsabilă a pieței muncii din dubioase. Căutarea unui loc de muncă: din perspectiva siguranței
carierei prin RM, din angajatorul și angajatul. (periculoase sau nu).
valorificarea perspectiva alegerii
Comunicarea cu angajatorii. 1 Elaborarea scrisorii de intenție în
viitoarei profesii
potențialului Comunicarea cu angajatorii în procesul baza anunțurilor pentru angajare
individual și a de căutare a unui loc de muncă.
4.2. Utilizarea
oportunităților Modalități de aplicare a strategiilor de
tehnicilor și
interacțiune cu potențiali angajatori.
pieței munci metodelor de
Scrisoarea de intenție.
comunicare/interacț
Motivația și rolul valorilor personale în 1 Realizarea testelor la Inteligența
iune cu angajatorii
alegerea viitoarei profesii. Motivația Emoțională
în procesul de
pentru activitatea profesională. 10 Identificarea și argumentarea
căutare a unui loc
valori de bază după Schwartz. Propriile valorilor importante în alegerea
de muncă
valori -cheie. viitoarei profesii
4.3 Argumentarea deciziei
în planificarea carierei din Profilul antreprenorului de succes. 1 Discuții cu antreprenorii din
perspectiva Profilul antreprenorului din perspectiva comunitate cu privire la motivele
compatibilității valorică. Potențialul personal și care i-au determinat să înceapă
aptitudinilor, capacităților, necesitățile comunității în deciziile de a activitatea antreprenorială.
valorilor și așteptărilor iniția activități antreprenoriale.
Motivația pentru antreprenoriat.
sale cu cerințele specifice Cariera profesională. Matricea de luare 1 Elaborarea matricei personale
ale pieței muncii. a deciziilor de carieră.Compatibilitatea pentru luarea deciziei de carieră
aptitudinilor, capacităților și așteptărilor și completarea ei periodică
personale cu cerințele angajatorilor și
cele specifice ocupației.
Produs
Proiectul de carieră elaborat în baza
matricei de luare a deciziei.

Dimensiunea 5. Securitatea personală 7 ore(6ore+1 ora Produs )

Manifestarea 5.1. Argumentarea Problemele ecologice și siguranța 1 Simularea diferitor situații de risc
necesității respectării personală. Probleme/calamități cu întreprinderea măsurilor de
comportamentului regulilor și exercitării ecologice și riscuri pentru persoană. formare a unui comportament
drepturilor în traficul Perceperea situațiilor de risc ecologic. adecvat, responsabil (la nivel
constructiv și rutier, comunicarea Comportament adecvat securității psihologic, organizatoric,
responsabil în digitală, etc; personale. Responsabilități și implicare operativ);
5.2. Aprecierea situațiilor socială.
acțiuni de de risc major personal Cutremurele de pământ. Fazele 1 Dialog cu reprezentanții
și global, în baza cutremurului de pământ. Prevenirea instituțiilor abilitate de asigurarea
protecție informațiilor privind /reducerea eventualelor consecințe. securității personale și colective în
situația ecologică, Pregătirea pentru cutremurele de situații de risc ecologic
personală și a traficul de ființe pământ.
celor din jur, axat umane, etc Traficul rutier. Participanți la traficul Simularea cu ajutorul planșelor
5.3 Elaborarea unor rutier. Reguli de prevenire a sau virtual a situațiilor de risc în în
pe cunoștințe strategii de comportament accidentelor. traficul rutier
pentru diverse situații de Contravențiile. Contravenții rutiere și 1 Exerciții de descriere, analiză,
acumulate și risc. sancțiuni. Pieton, pasager, conducător al comentariu a situațiilor reale în
mijloacelor de transport; drepturi și traficul rutier.
atitudini social obligații; Contravenții din domeniul
pozitive. securității contra incendiilor și sancțiuni.
Responsabilitatea cetățenilor.
Traficul de ființe umane – pericol 1 Discutarea, comentarea impactului
pentru securitatea personală. Esența asupra securității personale a
fenomenului. Factori implicați. campaniei naționale și
Modalități de racolare. Consecințe. internaționale de prevenire a
Acțiuni de prevenire/protecție. Persoane traficului de ființe umane
și instituții la care poți apela în țară și
peste hotare.
Drepturi digitale și responsabilități. 1 Exerciții de identificare a
Informarea și comunicarea mijlocită. soluțiilor proprii pentru
Posibilități și avantaje pentru consolidarea securității prin
dezvoltarea personală. Etica și asigurarea drepturilor și
responsabilitatea comportamentului responsabilităților digitale.
virtual.
Produs 1
Panou plasat în instituție/ o
prezentare în format electronic
pentru elevii din instituție: Securitatea
personală

S-ar putea să vă placă și