Sunteți pe pagina 1din 40

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică


Str. Universității nr.13, 720 229, Suceava
Tel: Decanat – 0230 52 02 63, Secretariat: 0230 216 147 / 309, 315
Cont IBAN: RO40TREZ59120F330500XXXX
Cod fiscal: 4244423

Forma de învăţământ: ID
Program de studiu : Administrarea afacerilor
Anul I , sem I

MARKETING

Curs pentru învăţământ la distanţă

Conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA

2019
CUPRINS

Introducere..........................................................................................................................................3
Obiective generale.............................................................................................................................................................3
Competenţe generale conferite de modul..........................................................................................................................3
Cerinţe preliminare............................................................................................................................................................3
Evaluare.............................................................................................................................................................................4
RESURSE ŞI MIJLOACE DE LUCRU...........................................................................................4
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I. CONCEPTE DE MARKETING...............................................10
Introducere.........................................................................................................................................................................10
Competenţe asigurate...............................................................................................................................................10
DEFINIŢIA MARKETINGULUI.....................................................................................................................................11
FUNCŢIILE MARKETINGULUI.....................................................................................................................................20
MARKETINGUL DE RELAŢIE.............................................................................................................................20
BUGETUL DE MARKETING................................................................................................................................22
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II. MEDIUL DE MARKETING AL FIRMEI.............................25
Introducere:......................................................................................................................................25
Competenţe asigurate......................................................................................................................25
MICROMEDIUL DE MARKETING......................................................................................................................26
MACROMEDIUL FIRMEI.....................................................................................................................................32
TESTE DE AUTOEVALUARE........................................................................................................................................46
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III. CERCETAREA DE MARKETING......................................47
Introducere:......................................................................................................................................47
Competenţe asigurate......................................................................................................................48
Domenii ale cercetării de marketing..................................................................................................................................48
Studiul de piaţă – domeniu al cercetării de marketing.......................................................................................................50
Etapele cercetării de marketing................................................................................................................................50
3. 6. TESTE DE AUTOEVALUARE.............................................................................................................................56
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV. PIAŢA FIRMEI.......................................................................56
Introducere:......................................................................................................................................56
Competenţele asigurate...................................................................................................................57
CONCEPTUL DE PIAŢĂ.......................................................................................................................................57
STUDIUL DE PIAŢĂ........................................................................................................................................................58
DIMENSIUNILE PIEŢEI..................................................................................................................................................60
SEGMENTAREA PIEŢEI.................................................................................................................................................69
4. 7. TESTE DE AUTOEVALUARE.............................................................................................................................73
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V. MIXUL DE MARKETING......................................................74
Introducere.......................................................................................................................................74
Competenţe asigurate......................................................................................................................74
POLITICA DE PRODUS..................................................................................................................................................75
POLITICA DE PREŢ........................................................................................................................................................81
POLITICA DE DISTRIBUŢIE.................................................................................................................................88
POLITICA DE PROMOVARE.........................................................................................................................................92
TESTE DE AUTOEVALUARE......................................................................................................................................100
ADDENDA.......................................................................................................................................100
TESTE DE AUTOEVALUARE FINALE....................................................................................101
GLOSAR..........................................................................................................................................103
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................104

2
Introducere
Obiective generale

Obiectivul general al disciplinei:

dezvoltarea capacităţii de înţelegere a relaţiei dintre firmă şi mediul de marketing


formarea de deprinderi şi abilităţi de a rezolva aplicaţii şi studii de caz referitoare la cercetarea de marketing;

Obiective specifice

formarea de deprinderi care vizează conceperea de strategii de marketing


formarea de abilităţi de a concepe campanii de promovare a firmei

Competenţe generale conferite de modul

Competenţe profesionale
 cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific marketingului în scopul comunicării
adecvate şi a optimizării activităţii de marketing a firmelor;
 capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise
domeniului de studii;
 cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea instrumentarului de cunoaştere a mediului de marketing şi
de fundamentare a deciziei în domeniul marketingului.

Competenţe transversale
1. Cognitive
- definirea conceptelor de bază ale marketingului
- utilizarea corectă a termenilor de specialitate în domeniul marketingului
2. Tehnice / profesionale
- descrierea fenomenelor de pe piaţa firmei
- abilităţi de cercetare în domeniul marketingului;
- capacitatea de a soluţiona problemele de marketing ale firmei
3. Atitudinal – valorice
- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu marketingul (în cadrul Clubului de marketing
www.facebook./com/ clubuldemarketing şi a Centrului de Marketing
www.centruldemarketing.ro)
- abilitatea de a colabora cu specialişti din domeniul Marketingului și vânzărilor

Cerinţe preliminare

Bibliografie obligatorie:
Nedelea, Al., Politici de marketing în afaceri, Ed. Economică, București,
2019
Nedelea, Al., Marketing. Studii de caz, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018
Nedelea, Al., Nedelea M.O., Cioban G., Cioban C., Politici de marketing. Studii de
caz, Ed. Economică, București, 2018
Nedelea, Al.M. (coord.), Marketing. Proiecte, aplicații, teste-grilă, Ed.
Economică, București, 2018
Nedelea, Al.M., Marketing. Teorie și practică, Ed. Wolters Kluwer, București, 2018
Nedelea, Al.M., Marketing personal, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018

Cărțile pot fi găsite la corp H, camera H 105

Evaluare
Evaluarea cunoştinţelor dobândite în cadrul acestui curs vizează atât cunoştinţele teoretice cât şi
abilităţile practice şi are două componente: examen scris (50% din nota finală), realizarea a cel puţin
două proiecte pe parcursul semestrului (50% din nota finală).

– examen scris teste grilă - 50%


- 2 TEME DE PROIECTE - 50% din lista de mai jos!
Atenţie!
Accesul în sala de examen se face pe baza carnetului de student vizat la zi.

RESURSE ŞI MIJLOACE DE LUCRU

TEME DE PROIECTE

Modele de proiecte le găsiți în cărțile:


Nedelea, Al., Marketing. Studii de caz, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2018
Nedelea, Al., Nedelea M.O., Cioban G., Cioban C., Politici de marketing. Studii de
caz, Ed. Economică, București, 2018
Nedelea, Al.M. (coord.), Marketing. Proiecte, aplicații, teste-grilă, Ed.
Economică, București, 2018
Nedelea, Al.M., Marketing. Teorie și practică, Ed. Wolters Kluwer, București, 2018

Cărțile pot fi găsite la corp H, camera H 105

1. Cercetare de marketing vizând activitatea de marketing a firmelor concurente din acelaşi


domeniu:
- comerţului: lanţuri de magazine internaţionale (Kaufland, Auchan, Lidl, Carrefour, Profi),
naţionale, regionale și locale (ex. Unicarm, Trident) etc.
- industriei alimentare (Betty Ice, Mopan, Bujor, Natanael, Killer etc.)
- financiar-bancar
- agenţiilor de turism
- hotelurilor (Continental, Imperium, Bucovina, Dayly Plaza, Villa Alice, Hotel Sofia,
Sonenhauf, Conacul Domnesc, Rezidenz, Balada etc.)
- pensiunilor
- restaurantelor (Taco Loco, Latino, Padrino, Versus, Bucovina, Murrilo, Vivendi, Centrul
Vechi, McDonalds etc.)
- încălțămintei (Marelbo, Denis, Flex Shoes etc.)
- farmaciilor (Catena, Sensiblu etc.)
- societăţilor de transport, dealerilor auto, ziarelor, posturilor de radio şi televiziune
- firmelor de patiserie etc.

Atenție!
Firmele trebuie să fie din judeţele Suceava, Botoșani sau Neamț sau firme naționale care au filiale și în
aceste județe!

Se vor avea în vedere:


- identificarea concurenților de pe piața respectivă;
- politica lor de produs: analiza ofertei firmelor din domeniul respectiv (inclusiv de pe paginile lor
web);
- politica lor de preț, distribuție și promovare;
- cercetare de marketing / studiu de piață pe bază de chestionar;
- analiza gradului de satisfacţie a clienţilor firmelor;
- gradul de notorietate a brandurilor locale, regionale şi naţionale;
- interviuri luate reprezentanților firmelor;
- tendințe pe piața respectivă;
- atragerea uneia din aceste firme ca partener FSEAP
Modele găsiți aici: Nedelea, Al., Marketing. Studii de caz, Ed. Casa Cărții de Știință,
Cluj-Napoca, 2018

2. Activitatea de marketing a unei firme din județul Suceava, Botoșani sau Neamț;
Se vor include informații privind:
a) denumirea și forma juridică a firmei, localitate, adresa, nr. telefon, e-mail, adresă web, obiect de
activitate,
b) mediul de marketing (furnizorii, intermediarii, clienţii, concurenţii – cote de piaţă, puncte tari şi
slabe ale acestora, mediul economic din judeţ, oraş / România: indicatori economici, date statistice,
mediul demografic
c) piaţa şi strategia de marketing
- Piaţa ţintă a firmei: Cine cumpără produsele? (segmentare după criterii socio-economice şi
demografice); motive de cumpărare/necumpărare
- Studii de piaţă efectuate de firmă –exemple, rezultate
- Departamentul de marketing: Directorul de marketing/comercial – fişa postului, atribuţii
- Agenţii de vânzări – fişa postului, atribuţii

d) Politici şi strategii de marketing


Politica de produs: Produse şi servicii oferite, caracteristici, strategii
Analiza gamei de servicii oferite clienţilor; aprecieri asupra calităţii acestora, posibilităţi de
diversificare a gamei de servicii
Diferenţierea produselor proprii de cele ale concurenţilor (cine sunt aceştia) din punct de vedere:
calitativ, prezentare, reputaţie, preţ
Politica de preţ (prețuri, tarife, comisioane practicate; Metode, tehnici de stabilire a preţului,
diferenţiere tarife)
Politica de distribuţie: reţeaua de distribuţie, activitatea agenţilor de vânzări, sarcini
Politica de promovare: obiective, tehnici de promovare utilizate, buget
e) Analiza SWOT: Precizarea punctelor tari şi slabe ale firmei; disfuncţionalităţi în activitate;
probleme cu care se confruntă firma; oportunităţi şi ameninţări

f) Propuneri, soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii de marketing a firmei


g) Tendinţe privind evoluţia viitoare a firmei, planuri de viitor ale acesteia

Anexe: pliante, broşuri, oferte, formulare, documente utilizate, chestionare

Se vor avea în vedere:


- cercetare de marketing / studiu de piață pe bază de chestionar;
- politicile de marketing / planul de marketing;
- analiza gradului de satisfacţie a clienţilor firmelor;
- interviuri luate reprezentanților acelei firme;
- propuneri privind îmbunătățirea activității de marketing a firmei analizate.
- atragerea acelei firme ca partener FSEAP

3. Conceperea şi realizarea unei campanii promoţionale pentru o organizaţie sau firmă-exerciţiu


a FSEAP:
- Centrul de Marketing www.centruldemarketing.ro
- Centrul de informare și marketing turistic Bucovina www.tourisminbucovina.ro
- Clubul de Marketing
Se poate folosi ca text model cel de prezentare de la sfârșitul cursului.

Se va avea în vedere:
- concepere de materiale publicitare: fly-ere / pliante / postere / calendare / broşuri / mape /
ecusoane / cărţi de vizită / roll-up, filme publicitare spot publicitar radio etc. pentru organizaţiile de
mai sus

Pentru materialele tipărite se va folosi format jpg.

Numai în cazul conceperii de film publicitar se va putea lucra în echipă de maxim 3 studenţi.

Se va folosi logo-ul organizaţiei vizate care poate fi găsit la sfârşitul cursului.

Propunerea de pliant, afiş, fly-er, film etc. se va trimite în format


jpg. cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada colocviilor la
adresa alnedelea@yahoo.com
4. Conceperea, realizarea și promovarea unui eveniment:
- eveniment în scopuri umanitare (Târg de Crăciun etc.)
- Campionatul Specializărilor (www.facebook.com/campionatulspecializarilor)
- Campionatul Liceelor (www.facebook.com/campionatulliceelor)
- Studenţii au talent / Sucevenii au talent
- Olimpiada de Marketing
- concurs (de ex. de publicitate, de fotografie, de economie, cultură generală)

Se poate lucra în echipă de 2-4 studenți.

5. Campanie de marketing în scopuri caritabile:


- expoziţie cu vânzare de cărţi şi obiecte de tip handmade
- târg de chilipiruri / Târg de Crăciun
- tombolă sau licitaţie organizată în scopuri caritabile
- organizare și promovare strângere de fonduri în scopuri caritabile pentru Ordinul Voluntarilor
(urnă fixă + mobilă)
- colectă de ajutoare pentru familii nevoiaşe (încălţămine, haine, jucării, rechizite, alimente
neperisabile)

Se poate lucra în echipă de 2-4 studenți.

Vă voi oferi sprijin în ceea ce privește oferta expoziției, obținerea aprobării pentru locație,
organizare, promovare etc.

6. Marketingul este o poveste despre povești de succes. Imaginează-ți și tu una... sau mai multe.
Poate fi o poveste din prezent sau, poate, o poveste din viitor. Fă-o să fie atractivă, captivantă,
interesantă, seducătoare, amuzantă. Schițeaz-o, scrie-o, povestește-o convingător, ilustreaz-o cu poze.
Concepe o poveste (ilustrată) despre:
- atracțiile turistice din orașul Suceava (legendele Sucevei, cetate, Muzeul Satului Bucovinean,
Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, Mănăstirea Hagigadar, sinagogă, Hanul Domnesc,
catedrala Nașterea Domnului de pe Mărășești, biserica Mirăuți etc.)
- atracțiile turistice din județul Suceava (obiceiuri populare, tradiții, rezervații, legende, Mănăstirea
Dragomirna, comunitatea polonă, armenească, ucraineană, evreiască etc.)
- atracțiile turistice dintr-o localitate suceveană.
În text se vor utiliza trimiterile la notele de subsol ! Notele de subsol vor avea menţionate
următoarele elemente: Nume autor, titlul articolului, titlul revistei, numărul acesteia, anul, pagina
citată.

Se poate concepe un fly-er față-verso, pliant sau film scurt. Acesta va avea inclus logo-ul Centrului
de informare și marketing turistic Bucovina (îl găsiți la sfârșitul cursului).

7. Interviu luat unui director de marketing sau vânzări / reprezentant al unei


firme din județele Suceava, Botoșani sau Neamț legat de activitatea de marketinga
firmei unde lucrează
Se pote include întrebări de genul:
Ce activități de marketing ați desfășurat anul acesta? Cu
ce probleme vă confruntați?
Ce proiecte de viitor aveți legate de activitatea de marketing a firmei?
Care este importanța marketingului în firma dvs.?

Cele 2 proiecte (cu temă din lista de mai sus) se


trimit cu cel puţin două săptămâni înainte de sesiunea
de examene la adresa alnedelea@yahoo.com
Pentru că marketingul dvs. personal se bazează
inclusiv pe conceperea unui CV profesionist – aștept
CV-ul dvs pe adresa mea de email.
Recomandări utile cu privire la aspecte vizând
marketingul personal și angajarea (analiza personală
SWOT, CV-ul, scrisoarea de intenție, interviul,
networkingul și găsirea unui loc de muncă) găsiți în
cartea mea Marketing personal, Ed. Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca, 2018

Surse de informare:
- Cercetare de marketing pe bază de chestionar;
- reviste în domeniul economic: Capital, Business Magazin, Revista de Comerţ, Idei de afaceri,
Management-Marketing, Piaţa financiară, Săptămâna financiară, Bursa, Tribuna Economică,
Magazinul Progresiv, Economie teoretică şi aplicată etc.
- Studii de piaţă, planuri de afaceri, planuri de marketing de la firme
- Informaţii de la directori / agenţi de marketing, reprezentanţi de vânzări, marketeri, birou de
presă, agenţii / departamente de marketing
- Resurse web:

Clubul de Marketing
www.facebook.com/groups/www.marketingclub.ro

www.facebook.com/clubuldemarketing – Clubul de marketing

Centrul de Marketing
www.centruldemarketing.ro
www.ecoforum.ro
www.revistabiz.ro, www.revista-piata.ro

În text se vor utiliza trimiterile la notele de subsol ! Notele de subsol vor avea menţionate
următoarele elemente: Nume autor, titlul articolului, titlul revistei, numărul acesteia, anul, pagina
citată.
Atenţie ! Nu se acceptă referatele care au ca sursă de informaţii cărţi sau cursuri. Nu
se punctează proiectele preluate de pe site-urile de referate. Se acceptă numai proiecte realizate
pe baza unei cercetări de marketing care să includă date, exemple, studii de caz actuale de la o
companie naţională sau firme din judeţul Suceava, Botoşani sau Neamţ.

Contact:
Conferenţiar univ. dr. Alexandru Nedelea
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Corp H, cam H 105
E-mail: alnedelea@yahoo.com
Tel. 0230-216147 int. 297
Coordonator:
Clubul de Marketing www.facebook.com/clubuldemarketing
Centrul de Marketing www.centruldemarketing.ro
Club Voiaj www.facebook.com/clubvoiaj
Clubul de Studii Asiatice www.romania-china.ro – cursuri GRATUITE de limba chineză
România-China
Ordinul Voluntarilor www.facebook.com/ordinulvoluntarilor
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I. CONCEPTE DE MARKETING

Marketingul este arta de a face consumatorii să cumpere de la tine (Ogilvy)


Introducere
Competenţe asigurate
DEFINIŢIA MARKETINGULUI
FUNCŢIILE MARKETINGULUI
MARKETINGUL DE RELAŢIE
BUGETUL DE MARKETING

Introducere
În cadrul acestei unităţi de învăţare se defineşte marketingul, se prezintă funcţiile acestuia,
precum şi conceptele de marketig de relaţie şi bugetul de marketing.
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare studentul va fi capabil să:
- definească marketingul şi conceptele utilizate în acest domeniu;
- înţeleagă orientarea către client;
- identifice piaţa-ţintă;
- enumere funcţiile marketingului;
- stabilească şi utilizeze bugetul de marketing.
Marketingul a apărut odată cu primele fiinţe umane. Dacă ne gândim la prima poveste din
Biblie, o vedem pe Eva convingându-l pe Adam să muşte din mărul interzis. Dar nu Eva a fost
primul om de marketing. Şarpele a fost cel care a convins-o să-i promoveze lui Adam mărul.
O afacere are două şi numai două funcţii esenţiale: marketingul şi inovaţia. Marketingul şi
inovaţia obţin rezultate. Toate celelalte reprezintă costuri.(Peter Drucker)
Inovaţia este modalitatea cea mai sigură de a fi mereu cu un pas în faţa competiţiei. Exemple
de inovare: guma de mestecat (evoluţie de la categoria dulciuri la produs de igienă orală, aparat de
ras: de la 1 la 5 lame), catarama port-prezervativ, paturi şi pantofi extensibili pentru copii.

Competenţe asigurate
- capacitate de delimitare a conceptelor de bază ale marketingului;
- capacitate de identificare a funcţiilor marketingului;
- capacitate de analiză a tipurilor de nivel de relaţie stabilit între firmă şi clienţii acesteia

Durata de parcurgere: 4 ore

Cuvinte cheie: marketing, client, piaţa-ţintă, satisfacerea consumatorului, coordonarea de


marketing, marketingul de relaţie
DEFINIŢIA MARKETINGULUI

Realitatea nu există. Nu există decât percepţia realităţii. Marketingul este o disciplină care
lucrează cu percepţii. Marketingul nu este o bătălie a produselor în sine, ci a percepţiilor pe care
consumatorii le au asupra produselor. Percepţia clientului este realitatea lui. Pe piaţă câştigă firmele
care ştiu să influenţeze pozitiv percepţia clienţilor.
Totul poate fi interpretat prin prisma percepţiei. „Nu-ţi vând suc de portocale… îţi vând
sănătate!” par să spună reclamele la sucuri naturale. „Nu-ţi vând servicii de telefonie mobilă…îţi
vând libertatea de a comunica oriunde.” Strugurii pe tarabă pot fi prezentaţi ca fiind „vitamine
naturale”.
Marketingul este mai mult decât vânzare şi publicitate. Marketingul este o stare de spirit,
este o atitudine. Nu este vorba doar despre cum să vinzi un produs/serviciu şi să generezi profit
pentru compania pentru care lucrezi (sau pe care o ai). Este şi despre cum să îţi promovezi propria
imagine, despre cum să vinzi o idee, o persoană, orice.
Clienţii nu cumpără produse; ei achiziţionează soluţii pentru problemele lor. Astfel, o
tânără nu îşi petrece întreaga după-amiază de sâmbătă prin magazine pentru că doreşte să-şi
cumpere o rochie, ci pentru că doreşte să arate bine la petrecerea de sâmbătă seara. Un manager nu
comandă computere noi, performante, pentru că doreşte aceste produse, ci pentru că el este convins
că ele îi vor permite firmei sale să-şi îmbunătăţească profitabilitatea.
Clienţii sunt cei care fac legea acum. Am trecut de la pieţele cu cerere excedentară la cele cu
ofertă excedentară. Există mult mai multă marfă decât le trebuie clienţilor.
Este greu să ajungi la clienţi şi este greu să le captezi atenţia. Aceşti clienţi au aşteptări înalte
şi sunt din ce în ce mai greu de păstrat. Trebuie să mergem noi la ei, nu să vină ei la noi.
Nu mai e suficient să le oferi clienţilor satisfacţie. Trebuie să-i faci să se simtă de-a dreptul
încântaţi. Clienţii nu acţionează întotdeauna raţional, sentimentele, emoţiile influenţând atât
clienţii, cât şi angajaţii.
Fabricaţi ceea ce puteţi vinde, mai degrabă decât să încercaţi să vindeţi ceea ce puteţi fabrica.
Consumatorii, astăzi, vor să trăiască o experienţă şi să li se spună o poveste. O poveste la
care să tânjească în secret şi care să se încadreze perfect în experienţa trăită… Fie că e vorba de o
vacanţă exotică şi nu doar de un concediu pe litoral, fie că e vorba de o maşina exclusivistă şi nu
doar de o maşină care să îi ducă de la A la B, consumatorii îşi doresc să trăiască o experienţă alături
de produsul pe care îl achiziţionează.

Odată, la o recepţie în Geneva, un ziarist l-a întâlnit pe preşedintele firmei Rolex şi l-a
întrebat care mai era situaţia în acel moment pe piaţa ceasurilor.
- Habar nu am, a răspuns preşedintele, nu prea mă interesează piaţa ceasurilor.
- Ce vreţi să spuneţi cu asta? - s-a mirat ziaristul. Vindeţi ceasurile cele mai celebre în lume
şi nu urmăriţi piaţa?
- Stimate domn, a explicat marele om de afaceri, firma noastră nu vinde ceasuri, ea vinde
senzaţia de lux!

Cei 4 P
Prin marketing, firma:
- estimează dacă există piaţă pentru noile produse şi care este segmentul de clientelă
vizat (ţinta de piaţă);
- furnizează date privind produsul cel mai adecvat cu putinţă ţintei de piaţă alese;
- planifică preţul, modalităţile de plasament / distribuţie şi de promovare pentru
lansarea produsului.
Imaginea pe care ţi-o creezi în mintea celor din jurul tău (inclusiv a clienţilor) este capitalul
tău cel mai important.

Elementul critic în marketing este credibilitatea. Aceasta se construieşte în timp, cu eforturi


susţinute (relaţii publice în loc de publicitate).

Diferenţierea
Vei câştiga doar dacă ai un loc foarte bine definit în piaţă, doar dacă eşti poziţionat foarte
clar în mintea consumatorilor ţintă. Pentru aceasta trebuie să fii diferit de toţi concurenţii tăi.
Ce te diferenţiază? Ce te scoate în evidenţă pe piaţă?
Ce te întreabă clientul tău ţintă? De ce aş cumpăra de la tine şi nu de la concurentul tău
direct?

Calitatea este în mintea consumatorului, nu pe linia ta de producţie. Ceea ce tu înţelegi prin


produs de calitate poate să nu fie acelaşi lucru cu ideea de calitate a clienţilor tăi. Calitatea ţine
foarte mult de preferinţele consumatorului, de percepţiile sale, de credinţele, valorile şi aspiraţiile
lui.
A câştiga noi clienţi în zilele noastre este mult mai costisitor decât a-i fideliza pe cei
existenţi. Prea multe companii ţintesc să adune cât mai mulţi clienţi posibil. Adeseori, mai multă
cotă de piaţă înseamnă mai mulţi clienţi nesiguri, pe care nu te poţi baza. O mutare mult mai
inteligentă ar fi să te concentrezi pe a-ţi cultiva clienţii loiali, a ajunge să-i cunoşti mai bine şi a găsi
mai multe bunuri şi servicii de care să aibă nevoie aceştia sau să şi le dorească.
Consumatorii se schimbă rapid. Devin pe zi ce trece mai pretenţiosi, mai puţin dispuşi la
compromisuri, mai puţin loiali şi mai nemultumiţi de ceea ce li se oferă. Pentru a-i cuceri, trebuie să
le menţinem interesul, să le hrănim entuziasmul şi să-i încântăm în permanenţă.
Marketingul, în tripla sa ipostază de concepţie şi optică economică, activitate practică,
concretă şi ştiinţă şi artă, apare şi se dezvoltă în contextul economiei concurenţiale, ca o necesitate şi
condiţie a succesului firmei în raport cu mediul în care acţionează.
Prin optica şi conţinutul pe care le promovează, marketingul impune firmelor un nou mod de
conduită care presupune, deopotrivă, receptivitate faţă de cerinţele societăţii, capacitate înaltă de
adaptare la evoluţia cerinţelor şi exigenţelor pieţei, spirit novator, flexibilitate în mecanismul de
funcţionare a firmelor, viziune unitară asupra activităţilor desfăşurate şi eficienţă maximă, obţinută
ca rezultat al orientării efective a activităţilor economice către nevoile reale de consum, către
cerinţele pieţei.
Pe piaţa mondială actuală, consumatorii au posibilitatea de a alege dintr-o gamă uriaşă de
produse din ce în ce mai diversificate. Potenţialii clienţi au cerinţe şi reacţii diferite faţă de preţul
unui produs sau de raportul produs / servicii oferite. De remarcat este tendinţa de creştere a exigenţei
acestora faţă de calitatea ofertei. Având posibilităţi nelimitate de alegere, consumatorii se vor orienta
către acele produse care corespund cel mai bine nevoilor şi dorinţelor lor, decizia de a cumpăra
bazându-se pe capacitatea de percepţie a valorii.
Ca urmare, esenţa conceptului (orientării) de marketing constă în identificarea,
anticiparea, cuantificarea și uneori crearea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor-ţintă şi
satisfacerea acestora într-un grad mai înalt decât concurenţa. Legat de crearea nevoilor si
dorințelor consumatorilor-țintă vedeți cazul Facebook la nivel global și practica brandului Danone în
Atenţie maximă la spaţiul acoperit de reclamă. Cele mai multe reclame tind să fie scurte şi foarte
comprimate. Pentru ca atenţia să fie captată, reclama (şi mesajul recepţionat) trebuie să fie nici prea
lungă, nici prea scurtă. Dar, dacă mesajul este interesant, oamenii îl vor citi chiar dacă este mai lung.
a) Folosirea unor cuvinte cheie, cum ar fi “ieftin”, “economiseşti”, “gratuit”.
b) Aspectul reclamei trebuie să capteze atenţia (prin noutate, prin aranjarea
neobişnuită a frazelor, fotografii etc.)
În funcţie de media sau suportul reţinut, realizarea anunţului trebuie să ia în considerare
diverse elemente cum ar fi:
- amplasarea mesajului în cadrul unei pagini duble în presă are influenţă asupra impactului său.
- paginile copertelor (2,3,4), precum şi pagina dublă centrală a unei reviste au o valoare de
atenţionare mai mare decât alte amplasamente;
- utilizarea culorilor în presă creşte valoarea de atenţionare a anunţului;
- mărimea caracterelor tipografice. Trebuie evitate caracterele îngroşate – aldine sau italice. În
acelaşi timp, trebuie să ţinem cont de faptul că un text scris numai cu majuscule se citeşte mai
greu decât dacă este scris cu caractere normale.

13
PROMOVAREA VÂNZĂRILOR
Promovarea vânzărilor este acel element al comunicării de marketing care urmăreşte, pe
termen scurt, stimularea consumatorilor să achiziţioneze produsele firmei mai rapid sau în cantităţi
mai mari. Spre deosebire de publicitate, care oferă un motiv de a cumpăra, promovarea vânzărilor
oferă un stimulent pentru achiziţie.
Promovarea vânzărilor cuprinde instrumente de promovare destinate:
- consumatorilor (mostre, cupoane, oferte de restituire a unei părţi din preţul plătit, preţuri cu
reducere, suplimente, câştiguri, recompense pentru clienţii fideli, încercări gratuite ale produselor,
garanţii, promovări conjugate, promovări încrucişate, expuneri la locul de vânzare şi demonstraţii);
- distribuitorilor (preţuri cu reducere, bonificaţii pentru publicitate şi pentru expunerea produselor,
bunuri gratuite);
- forţei de vânzare (târguri, întruniri, concursuri de vânzare şi publicitate specială sau de protocol).

RELAŢIILE PUBLICE

Departamentele de relaţii publice au la dispoziţie următoarele instrumente:


1. Relaţiile cu presa - au ca obiectiv plasarea în cadrul mass-media a unor informaţii (cu caracter de
ştiri) care să atragă atenţia asupra unei persoane, a unui produs, a unei organizaţii.
2. Publicitatea produsului - include diverse modalităţi de publicitate.
3. Comunicaţiile corporative - reprezintă comunicaţiile firmei sau organizaţiei (interne şi externe)
şi promovarea cunoaşterii ei de către public.
4. Activitatea de lobby - presupune influenţarea (prin metode legale) a organismelor oficiale
(guvern, parlament, funcţionari de stat) în vederea promovării sau respingerii anumitor legi sau
reglementări.
5. Consultanţa - reprezintă recomandările conducerii în legătură cu problemele de ordin public (ale
societăţii), poziţii adoptate de firmă şi imaginea acesteia, inclusiv consiliere în cazul unor întâmplări
nefericite legate de produs.

Principalele obiective ale relaţiilor publice sunt:


- Informarea publicului prin inserarea de ştiri şi informaţii în mass-media.
- Consolidarea credibilităţii prin prezentarea mesajului într-un anumit mod într-un context
editorial.
- Stimularea forţei de vânzare şi a distribuitorilor. Reportajele despre un anumit produs îi
pot sprijini pe aceştia în eforturile lor de vânzare.
- Menţinerea cheltuielilor promoţionale la un nivel scăzut. Relaţiile publice costă mai puţin
decât celelalte componente ale mixului promoţional.

Instrumentele relaţiilor publice


În cazul în care operaţiunile de relaţii publice sunt orientate prioritar în direcţia publicului
extern, firma poate utiliza următoarele tehnici (instrumente):

1. Ştirile
Firmele trebuie să acorde o atenţie specială reflectării în presă a imaginii acestora. Ca
urmare, specialiştii în relaţii publice trebuie să obţină sau să creeze ştiri favorabile în legătură cu
firma, cu produsele sau personalul său, astfel încât acestea să fie permanent în memoria/atenţia
publicului. Uneori, ele apar de la sine. Alteori, personalul compartimentului de relaţii publice poate
sugera organizarea unor manifestări sau activităţi care să reprezinte o sursă de informaţii.
O foarte sugestivă definiţie a ştirii este aceasta:
„Faptul că un câine a muşcat un om nu reprezintă ştire, însă când un om muşcă un câine, avem de
a face cu o ştire.”
2. Comunicatul de presă este un memoriu de până la o pagină (maximum 300 de cuvinte) care este
expediat mass-mediei cu speranţa că subiectul prezentat este suficient de interesant pentru a fi
utilizat la realizarea unui articol sau reportaj. Comunicatele pot anunţa produse noi, pot explica
tehnologii, pot prezenta lideri noi din firmă/organizaţie sau pot descrie o activitate a comunităţii în
care firma este implicată. Determinarea jurnaliştilor să accepte comunicatele şi să participe la
conferinţele de presă necesită abilităţi de marketing şi de relaţii interumane.
3. Dosarul de presă este un ansamblu de documente trimise ziariştilor pentru a fi difuzate, cu
ocazia unor operaţiuni de relaţii publice.
4. Fişa tehnică este un document realizat de ataşatul de presă sau departamentul relaţii publice
pentru a oferi ziariştilor elementele tehnice şi descriptive ale unui produs.
5. Conferinţa de presă este organizată când firma are veşti importante de anunţat, mai ales dacă
trebuie făcute demonstraţii ale produsului sau trebuie să se răspundă întrebărilor reporterilor.

6. Fişierul presei este un instrument de bază în relaţiile publice, el cuprinzând coordonatele


ziariştilor, agenţiilor de presă şi toate informaţiile practice care facilitează contactele cu acest mediu.
7. Operaţiunile „porţi deschise” constau în primirea indivizilor aparţinând publicului-ţintă în firmă
pentru a le transmite un mesaj sau pentru a crea o imagine unui produs, unei mărci sau organizaţii.

8. Evenimentele

a) participarea la târguri, expoziţii şi saloane specializate;


b) sponsorizarea şi mecenatul.

Târgurile, expoziţiile şi saloanele specializate


Motivele pentru care firmele/organizaţiile participă la târguri, expoziţii sau saloane
specializate sunt următoarele:
a) prezentarea şi testarea unui produs ce urmează a fi lansat pe piaţă;
b) stabilirea unui număr mare de contracte într-un timp scurt;
c) posibilitatea de a obţine informaţii cu privire la piaţă;
d) vehicularea unei imagini pozitive;
e) posibilitatea obţinerii unei creşterii imediate a cifrei de afaceri, prin practicarea unor preţuri
promoţionale;
f) dorinţa de a nu lipsi de la o manifestare la care sunt prezenţi concurenţii;
g) rezultate pozitive în urma unor participări anterioare.

Sponsorizarea
Obiectivele principale ale sponsorizării sunt:
- creşterea notorietăţii firmei care sponsorizează, prin inscripţionarea numelui său sau a
numelui de marcă pe diferitele suporturi ce fac obiectul sponsorizării;
- consolidarea imaginii de marcă a firmei prin transmiterea, cu ocazia evenimentelor
sponsorizate, a unor caracteristici ale produsului sau firmei cu valoare de simbol pentru
publicul ţintă;
- refacerea sau ameliorarea imaginii firmei, mizându-se pe sensibilitatea publicului care va
percepe, cu siguranţă în mod favorabil demersurile acesteia de a contribui la realizarea unui
eveniment;
- sporirea reputaţiei firmei faţă de proprii angajaţi, faţă de furnizori şi de distribuitori, fiind o
dovadă a forţei financiare şi dinamismului firmei respective.

FORŢA DE VÂNZARE
Pentru vânzător, clientul are întotdeauna dreptate, el trebuie să aibă în fiecare clipă zâmbetul
pe buze, chiar dacă problemele familiale sau financiare îl copleşesc, nu are voie să spună „nu ştiu”
când i se solicită informaţii cu privire la produsele pe care le comercializează, dar, în ciuda acestei
poziţii de inferioritate faţă de client, el este obligat să îl convingă pe acesta că produsul pe care îl
oferă este mai bun decât al concurenţei şi trebuie cumpărat.

Obiectivele pe care le are de îndeplinit forţa de vânzare sunt:


1. Identificarea pieţelor potenţiale. Membrii forţei de vânzare intră în contact nu doar cu
consumatorii efectivi ai produselor firmei, ci şi cu cei potenţiali (numiţi adesea prospecţi),
desfăşurând o activitate de informare şi atragere a acestora către produsele comercializate
(activitate de prospectare);
2. Vânzarea propriu-zisă ;
3. Definirea profilului clienţilor şi localizarea lor geografică. Ca urmare a activităţilor de
vânzare şi de prospectare, forţa de vânzare este capabilă să cunoască în profunzime nevoile,
cerinţele şi aşteptările diferitelor segmente de consumatori, delimitându-le prin utilizarea mai
multor criterii: socio-demografice, geografice, comportamentale;
4. Culegerea de informaţii despre clienţi şi concurenţă. Contactul nemijlocit cu clienţii şi
prospecţii le furnizează membrilor forţei de vânzare informaţii de marketing importante, care
pot fi valorificate de firmele producătoare pentru îmbunătăţirea activităţii sale de marketing;
5. Negocierea şi încheierea de contracte. Forţa de vânzare are mandat din partea
producătorului să negocieze şi să semneze contracte de vânzare a anumitor produse, în
limitele unor condiţii prestabilite. Aceasta presupune dezvoltarea anumitor abilităţi de
negociator, precum şi cunoaşterea principalelor aspecte juridice legate de încheierea
contractelor;
6. Desfăşurarea de acţiuni de merchandising şi de publicitate la locul vânzării. În relaţiile lor
cu distribuitorii, forţele de vânzare ale firmei producătoare pot să presteze servicii de
merchandising şi/sau de publicitate la locul vânzării, pot să efectueze studii sau să utilizeze
materiale specifice, în interesul comun al producătorului şi distribuitorului;
7. Acordarea de consultanţă tehnică şi comercială utilizatorilor industriali si intermediarilor.
În vânzarea unor produse complexe, în calitatea lor de reprezentanţi ai producătorilor,
membrii forţei de vânzare cunosc în profunzime caracteristicile produsului şi sunt în măsură
să ofere informaţii pertinente cumpărătorilor.
8. Prestarea unor servicii de marketing legate de utilizarea produselor. În multe cazuri,
vânzarea unor produse este completată de acordarea unor servicii (de exemplu reparaţii
gratuite în perioada de garanţie), care cad în sarcina unor membri specializaţi ai forţei de
vânzare.

În practică, forţele de vânzare îşi pot stabili:


- obiective cantitative: cât de mult să se vândă (valoarea volumului de vânzări), ce să se vândă
(nivelul volumului de vânzări), unde să se vândă (care sunt pieţele şi consumatorii
individuali), numărul punctelor de vânzare organizate, numărul de scrisori trimise către
potenţiali clienţi, numărul de telefoane date acestora, numărul de plângeri primite de la
clienţi, numărul comenzilor avute, numărul de traning-uri organizate.
- obiective calitative: creşterea gradului de loialitate al clienţilor faţă de produsele oferite de
firmă, fidelizarea clienţilor

MARKETINGUL DIRECT
Obiectivele de marketing direct ale firmei sunt:
- cumpărarea prin corespondenţă, telefon, televiziune (inclusiv obţinerea de donaţii în cadrul
campaniilor sociale de obţinerea de fonduri);
- solicitarea de cataloage, literatură comercială sau, în general, informaţii suplimentare care
pot fi transmise prin poştă, telefonic, prin reprezentanţii de vânzări, cu sau fără cunoaşterea
anterioară a consumatorului;
- solicitarea unei demonstraţii desfăşurate acasă, la serviciu, la sediul firmei;
- vizitarea unui punct de vânzare, a unui punct de promovare, participarea la un eveniment al
comunităţii sau la unul politic;
- integrarea sau participarea în cadrul unor acţiuni social-politice (demonstraţii, mitinguri,
expedierea unor scrisori către membrii Guvernului etc.).

Baza de date despre clienţi

Fişierul de clienţi sau baza de date despre clienţi cuprinde fişe ale clienţilor unei firme sau
fişe ale clienţilor potenţiali.
Fişa fiecărui client inclus în baza de date trebuie să conţină următoarele date : nume,
prenume, adresă, număr de telefon, data primei cumpărări, istoricul cumpărărilor (date articole
cumpărate, valoarea fiecărei cumpărări, suma cumulată a cumpărăturilor), sex, vârstă, stare civilă,
numărul membrilor familiei, venituri, profesie, domenii de interes, hobby-uri etc.

Mijloacele de comunicare ale marketingului direct

Principalele mijloace de comunicare ale marketingului direct sunt: catalogul, poşta,


telefonul, presa, televiziunea, Internetul, CD-ul, DVD-ul.
Catalogul are avantajul că permite o foarte bună vizualizare a produselor şi descrierea lor
detaliată. Însă, deoarece implică o serie de cheltuieli extrem de ridicate (costurile de tipărire şi cele
de expediere sunt mari), catalogul nu poate fi utilizat decât dacă piaţa este suficient de largă.

De exemplu, Avon îşi vinde produsele prin cataloagele sale, iar IKEA vinde mobilier.

Mailingul (publicitate prin poştă, vânzarea prin corespondenţă)


Comercianţii trimit prin poştă: scrisori, fluturaşi, pliante, broşuri, prospecte, casete, dischete
etc., făcând astfel cunoscute publicului produsele firmei şi încercând să-i determine să cumpere.

Telemarketingul (televânzarea) este o operaţiune care utilizează telefonul pentru a promova


şi a vinde produsele direct către client sau pentru o cercetare având ca scop întocmirea unei baze de
date. Acţiunea poate avea un dublu sens, telefonul venind atât din partea companiei sau agenţiei care
deserveşte un producător, cât şi din partea consumatorului.
Vânzările telematice, sunt operaţiunile care folosesc televiziunea ca mijloc de comunicare în
publicitatea directă:
a) Reclama cu răspuns direct - constituie un instrument de marketing direct prin care
firmele emit scurte spoturi publicitare prin televiziune (de 30 secunde sau un minut) ce prezintă în
mod persuasiv u anumit produs, oferind totodată şi un număr de telefon netaxabil pe care
telespectatorii îl pot apela pentru a face comenzi sau a solicita informaţii suplimentare. Acest gen de
publicitate şi vânzare se pretează la produse nu prea complicate cu preţuri oarecum modeste: reviste,
cărţi, mici aparate electrocasnice, discuri şi benzi audio etc.
b)Teleshopingul („prezentările infocomerciale”) - constă în transmiterea de filme
documentare pe diverse teme (cură de slăbire, vindecarea calviţiei, renunţarea la fumat), cu mărturii
ale unor persoane vindecate sau satisfăcute de reţetele prescrise, urmate de prezentarea produsului
sau serviciului şi de un număr de telefon gratuit la care se pot face comenzi sau se pot solicita
informaţii suplimentare.
c) Canalele de cumpărături la domiciliu - constau în existenţa unui întreg program de
televiziune sau chiar un întreg canal dedicat comercializării unor produse şi servicii. Prin aceste
canale se organizează adevărate spectacole interactive, cu prezentatori renumiţi care intră în dialog
cu telespectatorii sau se transmit concursuri („preţul cel mai apropiat de cel real”) putându-se
achiziţiona produse din cele mai variate: bijuterii, corpuri de iluminat, scule electrice, articole
electrocasnice, mobilă, încălţăminte.
Comerţul electronic include o mare varietate de platforme electronice pentru tranzacţionare
cum ar fi:
- trimiterea comenzilor de aprovizionare către furnizori prin transfer electronic de date;
- utilizarea faxului şi a e-mailului pentru realizarea de tranzacţii;
- utilizarea bancomatelor, a sistemelor EFT-POS (transfer electronic de fonduri la punctul de
vânzare, sistem prin care cumpărăturile clientului sunt achitate direct din contul bancar al
acestuia prin transferarea sumei în contul vânzătorului) şi a cardurilor pentru facilitarea
plăţilor şi obţinerea de „numerar digital”.
- Utilizarea Internetului şi a serviciilor on-line.
Avantajele marketingului prin Internet pentru cumpărători sunt:
1. Comoditate. Clienţii pot să comande produsele în orice moment, 24 de ore din 24 şi oriunde
s-ar afla.
2. Informare. Clienţii pot găsi un volum foarte mare de informaţii comparative despre firme,
produse, concurenţi şi preţuri, fără să fie nevoie să iasă din casă sau din birou.
3. Mai puţine motive de iritare. Clienţii nu trebuie să se confrunte cu personalul de vânzare,
nici să facă faţă încercărilor de influenţare şi factorilor emoţionali; în plus nu mai trebuie să
piardă vremea stând la coadă.
Pentru marketeri, marketingul prin Internet prezintă următoarele avantaje:
1. Adaptarea rapidă la condiţiile de pe piaţă. Astfel pot să se completeze ofertele cu produsele
cerute pe piaţă şi să îşi modifice preţurile şi modul de prezentare .
2. Costuri mai mici. Sunt eliminate cheltuielile de întreţinere a unui magazin, costul de
închiriere, asigurare şi consumuri curente. Pot fi realizate cataloage diferite la un preţ de cost
mai scăzut decât cel pe care îl presupune tipărirea şi expedierea prin poştă a cataloagelor pe
suport de hârtie.
3. Relaţii strânse cu clienţii. Marketerii on-line pot să poarte un dialog cu clienţii şi să afle
multe informaţii utile de la aceştia. În plus pot să trimită în format electronic diverse rapoarte
de interes, o versiune demonstrativă a soft-ului propriu sau o mostră gratuită a buletinului
informativ pe care îl editează.
4. Evaluarea audienţei. Marketerii pot afla câte persoane le-au vizitat site-ul şi câţi dintre
aceştia s-au oprit într-un loc anume de pe site. Aceste informaţii pot ajuta la îmbunătăţirea
ofertelor şi a reclamelor.

Dezavantajele marketingului pe Internet:


- se pretează mai puţin pentru produse care trebuie pipăite şi examinate înainte de cumpărare;
- nu toţi consumatorii potenţiali au acces la Internet.

Publicitatea pe Internet
Firmele pot să-şi plaseze reclame on-line în următoarele moduri:
- pot să plaseze anunţuri de mică publicitate în secţiunile speciale asigurate în acest scop de
principalele servicii on-line;
- reclamele pot fi plasate în anumite grupuri de discuţii pe Internet care au fost create în scop
comercial;
- firmele pot plăti reclame on-line care apar pe ecran când consumatorii accesează unele site-
uri.
Reclamele on-line pot fi sub formă de bannere publicitare, ferestre mici care apar pe ecranul
calculatorului („pop-up”), „ticuri” (banere mobile care se deplasează pe ecran ) şi „bariere” (reclame
care ocupă tot ecranul şi pe care utilizatorul trebuie să dea „clik”, pentru a ajunge la alte ferestre de
lucru).

Concluzii
Unii văd în marketing un salvator al civilizaţiei moderne, iar alţii doar un instrument de
manipulare, corupere şi dezumanizare a consumatorului anonim, pe care-l împinge în vârtejul unui
supraconsum inutil.
Marketingul este astăzi omniprezent. Din mediul afacerilor, el a ieşit în stradă. A intrat în
case, în artă, în biserică, în politică, în cotidian.
Pe o piaţă suprasaturată şi în condiţii de concurenţă dură, afacerile nu mai pot supravieţui
fără marketing. El are rolul de a asigura circulaţia ideilor, informaţiilor, sentimentelor şi emoţiilor
care însoţesc schimburile de bunuri şi bani între producător, distribuitor, consumator şi utilizator.
Pentru a reuşi în marketing, trebuie să munceşti din greu. Dar asta-i partea cea mai
distractivă. Cine vrea să stea în spate şi să privească de acolo ce se întâmplă? Aşa că intraţi în
mijlocul evenimentelor. Cu cât vă avântaţi mai repede, cu atâţi mai mulţi bani veţi face pentru firma
voastră şi pentru voi.
Tot ceea ce vă trebuie sunt următoarele: o optică, o “cultură” de marketing şi o
mentalitate de învingător!

5.7. TESTE DE AUTOEVALUARE

1.În concepţia de marketing „a fi diferit este un lucru bun”. De ce trebuie firmele să-şi diferenţieze
ofertele şi serviciile?
2.Cum poate un producător de bunuri şi servicii să-şi diferenţieze oferta de cea a concurenţilor?
Analizaţi aceste aspecte, utilizând exemple.
3.Definiţi modul în care se poziţionează şi pieţele vizate în cazul mărcilor: Coca – Cola, Pepsi Cola,
Red Bull.
4.Studiile ştiinţifice au arătat că o dietă bogată în fibre vegetale ajută la scăderea nivelului
colesterolului. Ce impact are acest lucru asupra ciclului de viaţă al produselor alimentare care
conţin fibre (de exemplu, cele pe bază de orez)?
5.Care sunt produsele:
a) unei bănci;
b) unei universităţi;
c) unei firme de asigurări?
6.La început Coca – Cola oferea un singur tip de băutură. În prezent găsim această marcă într-o
mulţime de variante. De ce credeţi că producătorii de bunuri de consum îşi extind mărcile
proprii? Ce implicaţii are extinderea asupra producătorilor, distribuitorilor şi consumatorilor?
7.Ce este politica de preţ? Credeţi că firmele sau organizaţia la care lucraţi are o politică de preţ în
sensul definiţiei pe care aţi dat-o?
8.Care este relaţia între preţ şi strategia de promovare?
9.Când trebuie să se fixeze preţul unui produs? Argumentaţi raspunsul.
10. Care este relaţia între preţ şi calitate?
11. De ce este activitatea promoţională atât de importantă ?
12. Care sunt categoriile de activităţi promoţionale ?

ADDENDA

marketing = identificarea, anticiparea şi cuantificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor-ţintă şi


satisfacerea acestora într-un grad mai înalt decât concurenţa
piaţa = toţi clienţii potenţiali care au aceeaşi nevoie sau dorinţă şi care sunt dispuşi şi au
capacitatea de a se angaja într-o relaţie de schimb pentru satisfacerea acelei nevoi sau dorinţe.
marketing de relaţie = acţiunea de creare a unei clientele fidele
micromediul de marketing = factori interni şi forţe externe care influenţează în mod direct
activitatea firmei şi asupra cărora se poate exercita un anumit control. La rândul său, acesta este
alcătuit din micromediul extern al firmei şi din mediul intern al acesteia.
furnizorii = agenţi economici sau indivizi care îi oferă întreprinderii resursele de care are nevoie
pentru a-şi produce propriile bunuri sau servicii.
intermediarii =persoane juridice sau fizice care acţionează între firmă şi furnizori, respectiv între
firmă şi consumatorii acesteia. Implicarea lor se manifestă în ceea ce priveşte distribuţia, vânzarea şi
promovarea produselor. Acestea pot ajunge în moduri diferite de la producător la consumator,
intermediarii mediind legăturile comerciale dintre producători şi consumatori.
publicul = grupurile, organizaţiile şi indivizii care, prin atitudinile, opiniile sau acţiunile lor, pot
avea un impact asupra intereselor firmei
macromediul = un complex de variabile (factori) necontrolabile cu care aceasta intră în relaţii
indirecte, pe termen lung, şi anume: mediul demografic, economic, natural, tehnologic, politic şi
juridic, socio-cultural.
marketingul ecologic = aspectele ecologice ce ţin nu numai de remedierea deteriorărilor aduse
mediului, eliminarea gunoaielor sau purificarea apelor, ci şi de demersurile în direcţia schimbării
tehnologiilor, pentru conştientizarea opiniei publice şi reducerea consumului de energie şi materii
prime.
mediul politic =structura forţelor politice ale societăţii, raporturile dintre ele, gradul de implicare a
statului în economie, gradul de stabilitate politică şi atitudinea puterii şi administraţiei faţă de
afaceri. Astfel, atitudinea favorabilă faţă de afaceri poate fi concretizată de o politică de credite mai
puţin restrictivă, o politică fiscală mai puţin dură şi un climat mai permisiv pentru afaceri.
studiul de piaţă = activitatea de colectare şi analizare a informaţiilor cu privire la consumatori, la
pieţe şi la eficienţa deciziilor de marketing

TESTE DE AUTOEVALUARE FINALE

1. Activitatea de coordonare de marketing vizează:


a) evaluarea pieţei şi previziunea cererii;
b) evaluarea costurilor;
c) elaborarea politicilor de preţ, distrbuţie şi promovare;
d) proiectarea de noi produse şi servicii.

2. Printre funcţiile marketingului se numără:


a) creşterea eficienţei economice;
b) coordonarea de marketing;
c) cercetarea pieţei şia consumatorului;
d) concetarea rapidă şi flexibilă a firmei la dinamica mediului.

3. Nivelurile marketingului de relaţie sunt:


a) defensiv;
b) proiectiv;
c) elementar;
d) secundar.

4. Micromdiul extern al fimei include:


a) mediul economic;
b) publicul;
c) mediul tehnologic;
d) clienţii.

5. Printre componentele macromediului se numără:


a) furnizorii;
b) concurenţii;
c) intermediarii;
d) mediul natural.

6. Criteriile demografice de segmentare a pieţei sunt:


a) clasa socială;
b) stidlul de viaţă;
c) vârsta
d) statutul utilizatorilor.

7. Serviciul desfacere furnizează date ce vizează:


a) volumul şi structura vânzărilor;
b) contingentările;
c) reclamaţiile;
d) proiectele de dezvoltare.

8. Compartimentul de aprovizionare oferă iinformaţii cu privire la:


a) capacităţile de producţie;
b) contracte încheiate, onorate, neonorate;
c) literatura tehnică;
d) noile tehnologii;
e) proiecte de viitor;
f) contacte cu exteriorul.

9. Compartimentul de producţie constituie o sursă de informaţii în ceea ce priveşte:


a) gradul de utilizare a capacităţilor de producţie;
b) convenţii;
c) studii pe ţări;
d) defecţiuni;
e) rapoarte ale verigilor comerciale;
f) oferte şi cereri de ofertă.

10. Managerii firmei centralizează informaţii cu privire la:


a) asistenţa solicitată;
b) preferinţe sau restricţii care vizează activitatea unităţii economice;
c) corespondenţa cu clienţii;
d) evoluţii şi prognoze de preţ;
e) observaţii ale reprezentanţelor străine.

RĂSPUNSURI TESTE DE AUTOEVALUARE

1. a, b, c, d
2. a, c, d
3. c
4. b, d
5. d
6. c
7. a
8. b
9. a
10. b

GLOSAR

Analiza concurenţială = studierea punctelor forte şi a slăbiciunilor unei firme/mărci pe o piaţă, în


raport cu oferta concurenţei (cu liderul de piaţă sau cu firmele care deţin o poziţie apropiată). Acest
studiu trebuie să permită identificarea avantajelor concurenţiale ale firmei.
Concurenţa neloială = situaţie în care, din dorinţa de a pătrunde rapid sau a câştiga o cotă cât mai
mare de piaţă, o firmă prejudiciază direct şi intenţionat activitatea concurenţilor, apelând la practici
ilegale: denigrarea (vehicularea de informaţii inexacte sau false despre activitatea acestora),
concurenţa „parazitară” (obţinerea de avantaje ca urmare a confuziei create între mărci ş.a.),
concurenţa ilicită, frauda fiscală (încălcarea legislaţiei fiscale, ceea ce permite obţinerea unor costuri
mai mici şi posibilitatea practicării unor preţuri scăzute), dumping. Potrivit prevederilor Convenţiei
de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, „constituie un act de concurenţă neloială orice act
de concurenţă contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială” (art. 10 bis 2). Art.
10 bis 3: „Trebuie să fie interzise mai ales:
1) orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea,
produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent;
2) afirmaţiile false în exercitarea comerţului, care sunt de natură să discrediteze întreprinderea,
produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent;
3) indicaţiile sau afirmaţiile a căror folosire, în exercitarea comerţului, sunt susceptibile să inducă
publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea la
întrebuinţare sau cantitatea mărfurilor”.
Consumerism = activitate organizată în principal de către grupurile de presiune, fiind destinată să
îmbunătăţească, să salvgardeze interesele consumatorilorşi să îmbunătăţească drepturile şi puterea
cumpărătorilor în raport cu vânzătorii. Multe dintre aceste eforturi au un substrat politic.

Debuşeu = piaţă sau un segment de piaţă pe care producătorii îşi pot desface mărfurile sau serviciile
uşor şi în mari cantităţi. Este asociat unei anumite posibilităţi suplimentare de vânzare generate, de
exemplu, de apariţia anumitor facilităţi sau oportunităţi.
Marketingul durabil = un concept mai larg de management care urmăreşte realizarea unei „linii de
bază întreite” prin conceperea, producerea şi oferirea unor soluţii pe termen lung, cu o valoare netă
durabilă mai mare, asigurându-se, în acelaşi timp, satisfacerea continuă a consumatorilor şi a altor
stakeholderi. Factorii determinanţi pentru ca o întreprindere să adopte orientarea de marketing
durabil sunt: creşterea numărului de reglementări legislative privind poluarea şi protecţia mediului;
caracterul limitat al resurselor şi costul lor aflat în creştere; schimbările intervenite în atitudinile şi
comportamentele consumatorilor, astfel încât aceştia au devenit mai sensibili la soluţiile durabile;
sporirea gradului de conştientizare a stakeholderilor cu privire la necesitatea unor acţiuni mai
responsabile social; necesitatea câştigării unui avantaj competitiv prin adoptarea unor strategii
durabile.
PEST = analiza PEST cuprinde: factorii politici (reglementări guvernamentale şi internaţionale,
impozite şi taxe, acte normative, constrângeri generale şi ale autorităţilor locale, războaie interne şi
externe etc.); factorii economici (inflaţie, recesiune economică, costuri de aprovizionare, transport şi
desfacere, acces la credite etc.); factorii socioculturali (vârsta medie a populaţiei, stil de viaţă,
interesul pentru sănătate, nivelul de cultură şi educaţie, nivelul de înţelegere a problemelor ecologice
etc.); factorii tehnologici (invenţii şi inovaţii, sistemele realităţii virtuale, sistemele managementului
informaţional şi al producţiei etc.). Analiza situaţiei existente reprezintă punctul de plecare în
procesul de planificare în marketing şi presupune realizarea unei analize a mediului intern şi extern
al firmei, denumită audit de marketing. Auditul extern analizează piaţa, concurenţa şi analiza PEST.

BIBLIOGRAFIE
1. Balaure, V. (coord.), Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002
2. Catedra de Marketing a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Univ. Babeş-Bolyai, Bazele
marketingului, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002
3. Kotler, Ph., Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2008
4. Kotler, Ph., Principiile marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2003
5. Kotler, Ph., Conform lui Kotler, Brandbuilders, Bucureşti, 2006
6. Kotler, Ph., Marketing de la A la Z, CODECS, Bucureşti, 2004
7. Manole, V., Stoian, M., Marketing, Ed. ASE, Bucureşti, 2002
8. Nedelea, Al., Bazele marketingului, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2009
9. Nedelea, Al., Marketing în exerciţii: aplicaţii, studii de caz, teste, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2009
10. Nedelea, Al., Marketing, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005
11. Nedelea, Al., Politici de marketing, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008
12. Niculescu, E. (coord.), Marketing modern, Concepte, tehnici, strategii, Polirom, Iaşi, 2000
13. Olteanu, V. (coord.), Cercetări de marketing, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2000
14. Pop, N. Al.(coord.), Marketing strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2000
15. Prutianu, Şt., Anastasiei, B., Jijie, I., Cercetarea de marketing, Polirom, Iaşi, 2002

Resurse web:
www.centruldemarketing.ro
www.revistabiz.ro
www.revista-piata.ro
www.markmedia.ro
www.marketingportal.ro
http://www.fishingtonpost.ro
www.andyszekely.ro
www.ionut-ciurea.com
www.persuasiune.ro

TEME PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ

Având în vedere numărul limitat al temelor posibil a fi coordonate de un cadru didactic, se


recomandă ca înscrierea să se facă în anul II de studii.

1. Analiza activității de marketing la firma ...


2. Aspecte teoretice şi practice privind activitatea de marketing a firmei
3. Activitatea de marketing a firmelor din domeniul: hotelier / transport / telefonie
mobilă / agențiilor de turism / turismului rural etc.
4. Marketing comparat pe piaţa de retail / în comerţul din România
5. Marketing pe internet / Marketing online / Marketing digital
6. Social Media Marketing
7. Politici de marketing pe piaţa serviciilor de ... (telefonie mobilă / transport / bancare /
turistice etc.)
8. Publicitatea la televiziune / radio
9. Analiza pieţei româneşti a publicităţii
10. Politici de marketing ale firmei
11. Analiza publicităţii pe internet în România
12. Persuasiunea și manipularea în marketing și vânzări
13. Marketingul ONG-urilor / organizaţiilor nonprofit
14. Agenţia de marketing
15. Brand, branding şi rebranding
16. Branduri regionale şi globale
17. Cercetarea de marketing
18. Politica de promovare la firma ...
19. Planul de marketing la firma ...
20. Piaţa de publicitate în judeţul Suceava
21. Aspecte privind marketingul spaţiilor de vânzare şi merchandisingul
22. Cercetarea de marketing şi spionajul economic
23. Neuromarketingul
24. Marketingul viral
25. Mobile Marketing
26. Facebook – instrument de marketing online
27. Multi-Level Marketing sau Network Marketing
28. Persuasiunea și manipularea în publicitate / vânzări
29. Activitatea de marketing pe piața din Republica Moldova / Ucraina
30. Marketing comparat de ţară. Studiu de caz: Republica Moldova, Ucraina, Grecia,
Turcia, Austria, China, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Elveţia, Israel, Egipt
31. Marketing educaţional
32. Particularităţi şi tendinţe în marketingul universitar. Studiu de caz: Promovarea
ofertei educaţionale a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
+ teme propuse de studenţi

Teme legate de TURISM

1. Activitatea de marketing pe piața hotelieră. Studiu de caz comparativ


2. Activitatea de marketing pe piața agențiilor de turism
3. Activitatea de marketing pe piața restaurantelor
4. Publicitatea în turism
5. Marketing online în turism
6. Marketingul destinaţiei turistice: orașul Suceava / Vatra Dornei etc.
7. Dezvoltarea și promovarea turismului din orașul Suceava
8. Social Media Marketing în turism
9. Activitatea de marketing a centrelor de informare turistică
10. Creşterea competitivităţii unei destinaţii turistice prin brand şi branding
11. Imaginea şi brandul destinaţiei turistice
12. Strategii de marketing pentru dezvoltarea turismului cultural / balnear / religios /
rural
13. Dezvoltarea şi promovarea turismului rural românesc / din județul Suceava
14. Promovarea turismului rural românesc – factor al dezvoltării economice durabile
15. Analiza particularităţilor activităţii de marketing în cadrul unei firme prestatoare de
servicii
16. Strategii de promovare a turismului românesc pe piaţa turistică internaţională
17. Marketing comparat în turism
18. Strategii de marketing ale firmelor de turism din România / Republica Moldova /
Ucraina / Federaţia Rusă / oraşul Suceava / Vatra Dornei / Câmpulung Moldovenesc /
judeţul Suceava / judeţul Botoşani / judeţul Neamţ
19. Promovarea turismului cultural în România
20. Mixul de marketing în cadrul unităţii de cazare / agenţiei de turism
21. Promovarea turistică a judeţului Suceava / zonei (a brandului) Bucovina
22. Mixul de marketing în cazul produsului turistic „Bucovina”
23. Strategii de marketing în turismul din judeţul Suceava
24. Piaţa turistică a judeţului Suceava
25. Dezvoltarea şi promovarea turismului din oraşul Suceava
26. Strategii de marketing pentru promovarea turistică a cetăţilor medievale Suceava,
Hotin şi Soroca
27. Dezvoltarea şi promovarea turismului balnear
28. Piaţa turistică românească
29. Particularităţi ale pieţei turistice a Asiei / Uniunii Europene / Federaţiei Ruse /
Statelor Unite ale Americii
30. Studiu comparativ privind piaţa turistică a Chinei / Japoniei /Coreei
31. Mixul de marketing în turismul rural românesc
32. Dezvoltarea şi promovarea turismului în Republica Moldova / regiunea Cernăuţi /
Federaţia Rusă
33. Dezvoltarea şi promovarea turismului în zona Dorna / Câmpulung Moldovenesc /
Gura-Humorului / Suceviţa / Maramureş / Neamţ etc.
34. Promovarea brandului Vatra Dornei
35. Dezvoltarea şi promovarea turismului în Regiunea de Nord-Est a României
36. Activitatea de marketing a centrelor de informare turistică şi a asociaţiilor regionale
de promovare turistică
37. Promovarea online în turism
38. Promovarea prin internet a turismului din Bucovina /Neamţ / Botoşani - Crearea unui
ghid turistic on line
39. Turismul religios în România
40. Strategii şi politici de marketing în turism
41. Branding şi rebranding de ţară. Studii de caz: China, România, Republica Moldova,
Rusia etc.
42. Brandul de turism al României
43. Branding şi competitivitate în turismul românesc
44. Promovarea brandurilor turistice
45. Brandul turistic al regiunii ...
46. Studiu comparativ privind marketingul destinaţiilor turistice (Italia, Grecia, Spania,
Franţa, Irlanda, Marea Britanie, China, Japonia, India, Federaţia Rusă, Statele Unite
ale Americii etc.)

Contact:
Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava
Corp H, cam. H 105
Tel. 0230 / 216147 int. 297
www.facebook.com/alexandru.nedelea.18
E-mail: alnedelea(a)yahoo.com

Conf.univ.dr. Alexandru-Mircea NEDELEA


ORGANIZAŢII
STUDENŢEŞTI LOCURI DE
PRACTICĂ FIRME-
EXERCIŢIU

În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică activează următoarele organizaţii:

CENTRUL DE MARKETING www.centruldemarketing.ro

CLUBUL DE MARKETING www.facebook.com.clubuldemarketing

CLUBUL DE STUDII ASIATICE


România-China www.romania-china.ro
România-Japonia www.romaniajaponia.ro
România-Coreea www.romania-korea.ro
România-India www.romaniaindia.ro

Clubul România-Turcia

ORDINUL VOLUNTARILOR www.facebook.com/ordinulvoluntarilor

Toate acestea sunt incluse în ASOCIAŢIA DE COOPERARE CULTURAL-


EDUCAŢIONALĂ SUCEAVA
www.accesuceava.ro

Studenţii pot să-şi desfăşoare activitatea şi în cadrul a două firme-exerciţiu şi locuri de


practică:
AGENŢIA DE MARKETING A STUDENŢILOR Clubul de Marketing
www.facebook.com/clubuldemarketing
AGENŢIA DE TURISM A STUDENŢILOR CLUB VOIAJ www.facebook.com/clubvoiaj

Membrii acestor organizaţii sunt studenţi din cadrul tuturor facultăţilor Universităţii „Ştefan
cel Mare” din Suceava, absolvenţi a universităţii, cadre didactice, elevi din învăţământul
preuniversitar, angajaţi ai unor firme şi instituţii din judeţul Suceava, pensionari.

Printre proiectele acestor organizaţii menţionăm:


Centrul de informare şi marketing turistic Bucovina www.tourisminbucovina.ro
Târgul de chilipiruri (vânzare de cărţi, articole de artizanat, de anticariat, suveniruri)
Concursuri cu premii:
Sucevenii au talent (www.facebook.com/Sucevenii au talent)
Campionatul Liceelor (www.facebook.com/campionatulliceelor)
Olimpiada de Marketing,
Campionatul specializărilor (www.facebook.com/campionatulspecializarilor)
Conferinţe, expoziţii pe diverse teme de interes (Economia Chinei, Japonia, voluntariatul,
marketing şi dezvoltare personală)
Organizaţiile îşi propun să vină în sprijinul studenţilor în ceea ce priveşte:
- aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor teoretice învăţate la cursuri (de exemplu Marketing, Politici
de marketing, Marketing în comerţ, turism şi servicii, Marketing public, Manipularea informaţiilor
etc.);
- practica acestora şi facilitarea găsirii unui loc de muncă în domeniul marketingului, vânzărilor,
turismului etc.

Ce ţi se oferă?
- aplici în practică ce ai învăţat în teorie şi afli dacă faci treabă bună sau nu;
- afli cum este să lucrezi într-o echipă de profesionişti;
- adaugi experienţă la CV-ul tău;
- te dezvolţi personal si profesional;
- obţii nu numai o siguranţă profesională ci mai degrabă acea împlinire interioară de care ai
atâta nevoie;
- înveţi să comunici empatic cu ceilalţi;
- îţi descoperi valorile şi dorinţele, te eliberezi de acele convingeri limitative care poate te-au
oprit din evoluţie;
- vei avea control asupra stărilor emoţionale, esenţiale în viaţa de cuplu sau în negocieri.

Vrei să câştigi experienţă?


Vrei să câştigi bani?
Vrei să capeţi încredere în tine?

Înscrie-te într-una din următoarele organizaţii studenţeşti:

CLUBUL DE MARKETING www.facebook.com.clubuldemarketing

CLUBUL DE TURISM VOIAJ www.facebook.com/clubvoiaj

CLUBUL DE STUDII ASIATICE


România-China www.romania-china.ro
România-Japonia www.romaniajaponia.ro
România-Coreea www.romania-korea.ro
România-India www.romaniaindia.ro

ORDINUL VOLUNTARILOR www.facebook.com/ordinulvoluntarilor

Aceste organizaţii sunt interesate să deschidă filiale în cadrul colegiilor, liceelor, grupurilor
şcolare, şcolilor şi altor instituţii. Persoanele interesate să demareze organizarea unei astfel de filiale
vor fi sprijinite în acest demers. Există deschidere şi în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţii
publice, firme şi organizaţii non-guvernamentale.

Contact:
Conf.univ.dr. Alexandru Nedelea
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administratie Publică
Corp H, cam. H 105
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297, Tel. 0740019277
E-mail: alnedelea@yahoo.com
Centrul de Marketing este constituit ca organism de cercetare în cadrul Univ.
Ştefan cel Mare din Suceava. Activităţile sale se adresează în special firmelor,
specialiştilor în marketing din firme şi instituţii publice, antrepenorilor, organizaţiilor
și tuturor celor interesaţi de marketing (studenţi, masteranzi, doctoranzi etc.).

Misiunea Centrului de Marketing


- să promoveze marketingul, alături de reprezentanţi ai mediului economic, social şi
de afaceri, pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei şi societăţii româneşti.

Obiectivele Centrului de Marketing


- să asigure educarea, formarea şi perfecţionarea specialiştilor, managerilor şi
cercetătorilor în domeniul marketingului prin traininguri şi conferinţe adaptate
dinamic la cerinţele angajatorilor;
- să faciliteze, prin intermediul competenţelor şi calificărilor formate, şi să susţină,
prin parteneriate cu mediul economic şi de afaceri, inserţia pe piaţa muncii a
absolvenţilor programelor de studii universitare;
- să participe la realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică ale căror rezultate să
contribuie la dezvoltarea ştiinţei marketingului şi să servească economiei şi societăţii;
- să dezvolte relaţii de parteneriat cu departamentele şi facultăţile de profil din cadrul
universităţilor româneşti şi străine vizând colaborarea în proiecte educaţionale şi/sau
de cercetare ştiinţifică
- să iniţieze relaţii de parteneriat cu entităţi din mediul economic, social şi de afaceri
românesc vizând cooperarea pentru dezvoltarea unor programe de studii, facilitarea
inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, furnizarea de cunoştinţe şi know-how.

Activități:
- cercetări de marketing, studii de piață;
- training în marketing și vânzări (inclusiv cursuri online);
- consultanță în marketing;
- workshopuri și conferințe (Marketing și vânzări, Secretele oamenilor de succes);
- campanii de promovare.
www.centruldemarketing.ro

Univ. Ştefan cel Mare din Suceava


Corp H, camera H 105

Telefon: 0740019277

CLUB VOIAJ
AGENŢIA DE TURISM A STUDENŢILOR
FIRMĂ-EXERCIŢIU

MISIUNE

- oferă studenţilor Univ. Ştefan cel Mare din Suceava şi elevilor din cadrul colegiilor, liceelor şi
şcolillor (cu precădere membrilor Clubului de turism Voiaj şi filialelor din cadrul instituţiilor de
învăţământ preuniversitar) o alternativă viabilă pentru practică, experienţă în domeniul turismului şi
distracţie pe măsură.

Membrii clubului nostru dobândesc cunoştinte practice şi îşi dezvoltă abilităţile în domenii
de specialitate precum: Marketing turistic, Tehnica operaţiunilor de turism, Ecoturism etc.

ACŢIUNI
- organizează excursii, sejururi, tabere şi revelioane la munte şi la mare (se oferă gratuităţi
studenţilor cu venituri reduse care se implică în organizarea şi promovarea activităţilor Clubului de
turism Voiaj, Ordinului Voluntarilor, Clubului de Marketing, Clubului de Studii Asiatice);
- facilitează efectuarea de către membrii Clubului Voiaj a unor stagii de pregătire practică în
cadrul agenţiilor de turism, unităţilor de cazare, centrelor de informare turistică (de exemplu, în
cadrul punctelor de informare turistică ale Univ. Ştefan cel Mare din Suceava, a Centrului Naţional
de Informare şi Promovare Turistică Suceava);
- oferă abonaţilor la lista de discuţii Club Voiaj informaţii cu privire la locurile de muncă
disponibile în turism, tendinţe şi oportunităţi de pe piaţa turistică;
- facilitează găsirea locurilor de practică în turism (agenţii de turism, unităţi de cazare, centre de
informare turistică) pentru studenţii de Univ. Ştefan cel Mare din Suceava şi colegiile, liceele care
au constituite filiale ale Clubului de turismVoiaj;
- oferă premii constând în circuite sau sejururi studenţilor care câştigă concursurile organizate de
Clubul de turism Voiaj, Clubul de Marketing, Clubul de Studii Asiatice,Ordinul Voluntarilor;
- vizează consolidarea unei baze de date privind turismul din Bucovina: unităţi de cazare,
societăţi comerciale de transport, agenţii de turism, centre de informare turistică, atracţii - informaţii
ce sunt disponibile pe pagina Centrului de informare şi marketing turistic Bucovina
www.tourisminbucovina.ro;
- se implică în organizarea practicii în cadrul cursurilor de formare de ghizi şi agenţi de turism în
vederea obţinerii atestatului de ghid-agent de turism.

Această organizaţie este interesată să deschidă filiale în cadrul colegiilor, liceelor, grupurilor
şcolare şi şcolilor şi altor instituţii. Există deschidere şi în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţii
publice, firme şi organizaţii non-guvernamentale.

Contact:
Conf.univ.dr. Alexandru Nedelea
Corp H, cam. H 105
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297
http://www.facebook.com/ClubVoiaj
CENTRUL DE INFORMARE SI MARKETING TURISTIC BUCOVINA
www.tourisminbucovina.ro

Centrul de informare si marketing turistic Bucovina oferă:


- informaţii cu privire la obiectivele turistice din zonă, trasee, obiceiuri, meşteşuguri, calendarul
acţiunilor culturale, lăcaşuri de cult, muzee, case memoriale, mănăstiri, monumente şi rezervaţii ale
naturii, asociaţii turistice, agenţii de turism;
filme de prezentare a zonei, albume foto;
- servicii de promovare on-line a prestatorilor de servicii turistice din Bucovina;
- materiale promoţionale şi informative: CD-uri, hărţi turistice, broşuri, pliante;
informaţii despre posibilităţi de cazare şi servire a mesei în hoteluri, cabane, pensiuni, vile, pensiuni
agroturistice şi gospodării ţărăneşti;
- informaţii şi instruire / training asupra modului de prestare a serviciilor în turism (Marketing în
turism, Tehnica operaţiunilor de turism);
- cărţi de specialitate în turism: ghiduri practice de Marketing în turism, Tehnica operaţiunilor de
turism, Tehnici promoţionale, Amenajarea turistică a teritoriului (prezentarea cărţilor şi studiilor o
găsiţi la adresa Clubului de Marketing www.marketingclub.ro);
- concursuri cu premii legate de turism;
- forum de discuţii pe teme de turism;
- newsletter cu informaţii, noutăţi de pe piaţa turistică;
- studii de piaţă, studii de caz în turism;
- planuri de marketing în turism.
www.tourisminbucovina.ro

Coordonator:
Conf.univ.dr. Alexandru Nedelea
Corp H, cam. H 105
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297, Tel. 0740019277
www.tourisminbucovina.ro

ORDINUL VOLUNTARILOR

Bucuria şi satisfacţia pe care le ai atunci când ştii că ai putut să ajuţi pe cineva nu pot fi
egalate de nici un alt câştig.

Obiective:
- organizarea şi promovarea unor acţiuni de caritate pentru persoanele având probleme
financiare şi de sănătate: persoane de vârsta a III-a (seniorii Sucevei), copii aflaţi în familii
având probleme financiare sau în centre de plasament, persoanele bolnave din cadrul
spitalelor;
- strângere de fonduri, alimente, haine, încălţăminte, jucării, cărţi;
- organizarea şi promovarea împreună cu studenţii de la Clubul de turism Voiaj a unor excursii
şi pelerinaje pentru persoanele de vârsta a III-a de la cămine de bătrâni, şi pentru copii din
centre de plasament sau din familii cu probleme financiare;
- colaborarea pe proiecte comune cu organizaţii precum, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă, SMURD, Crucea Roşie, Salvaţi Copii, Emergency Medical Assistance etc.
- organizarea de cursuri de prim-ajutor.

Această organizaţie este interesată să deschidă filiale în cadrul colegiilor, liceelor, grupurilor
şcolare şi şcolilor şi altor instituţii. Există deschidere şi în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţii
publice, firme şi organizaţii non-guvernamentale.

La parterul sediului Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, corp H (în spate
la Padrino) colectăm haine, cărţi şi jucării pentru copii şi haine pentru adulţi. Persoanele fizice şi
juridice care donează sau sponsorizează acţiunile Ordinului Volunatarilor vor fi menţionate (cu
acordul acestora) pe site-ul Ordinului Voluntarilor www.facebook.com/ordinulvoluntarilor
Până în prezent organizația a derulat următoarele proiecte:
- spectacol și activități recreative organizate la centrul de primire și cazare al bătrânilor Sf. Ioan cel
Nou Suceava
- Ziua Copilului organizată de “Ordinul Voluntarilor” la centrele de plasament din municipiul
Suceava: Colț Alb, Speranța;
- distribuire de materiale sanitare și articole de îmbrăcăminte la Centrul de ajutorare al oamenilor
străzii Sf. Vineri;
- Târgul de Turism al Bucovinei;
- expoziţie de carte cu vânzare în corpul H al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie
Publică, prin care cadrele didactice de la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi-au putut
promova oferta educaţională;
- expoziţie de carte cu vânzare de către Ordinul Voluntarilor şi Clubul de Marketing în incinta
Iulius Mall Suceava. La acest proiect au participat cu ofertă de carte cadrele didactice din
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi cu obiecte de tip handmade studenţi din cadrul
organizaţiilor menționate;
- Slideshow Charity Night 5 decembrie 2012 împreună cu Grupul de Inițiativă al Românilor din
Basarabia, Clubul de Marketing și La Fierărie Talcioc Cultural în vederea sprijinirii unei familii din
comuna Comăneşti, judeţul Suceava;
- “O sărbătoare pentru toți” - o expoziție cu vânzare de obiecte tradiționale bucovinene cu ocazia
sărbătorilor de iarnă. Evenimentul s-a va desfășurat în corpul H, Facultatea de Științe Economice și
Administrație Publică.
- spectacolul caritabil „O punte de speranţă”, la care au participat trupele de dans ale liceelor din
orașul Suceava, dar şi trupe locale de muzică (Odyssey) şi diferiţi artişti din municipiu;
- organizarea şi promovarea întâlnirii dintre studenţii şi cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică şi Facultăţii de Istorie şi Geografie în spaţiul asigurat de cei de
La Fierărie Talcioc Cultural
- expoziţie de carte şi produse handmade în cadrul evenimentului caritabil „Oferă o şansă la viaţă cu
o carte” în cadrul Iulius Mall Suceava;
- „Voluntar pe tărâmuri togoleze”, în corpul E al Univ. Ştefan cel Mare din Suceava, în cadrul
căruia drd. Ana-Maria Zăiceanu a prezentat experianţa sa de voluntar în Africa, în statul Togo;
- expoziţie de carte şi handmade în cadrul Iulius Mall Suceava unde a fost promovată oferta
educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.
- expoziţie de carte şi handmade în cadrul Iulius Mall Suceava
- expoziţie cu vânzare de carte şi handmade în cadrul Univ. Ştefan cel Mare din Suceava
- colectă de haine, încălţăminte şi jucării pentru familii nevoiaşe
Principalul obiectiv ale ultimelor proiecte a fost sprijinirea unei familii din satul Humoreni,
comuna Comăneşti, judeţul Suceava, formată din 7 persoane (din care 5 sunt copii) căreia i-a ars
locuința rămânând fără adăpost în prag de iarnă.

Contact:

Conf.univ.dr. Alexandru Nedelea


Corp H, cam. H 105
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297
Tel. 0740019277
www.facebook.com/ordinulvoluntarilor
Fondatori şi coordonatori:
Lector univ.dr. Marilena-Oana Nedelea
Conf.univ.dr. Alexandru Nedelea

CLUBUL DE STUDII ASIATICE

Vrei să înveţi limba chineză / japoneză?


Eşti interesat de tradiţia şi cultura chineză / japoneză?
Vrei să călătoreşti pentru studii sau în vacanţă în China / Japonia?

În cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava s-a constituit Clubul de Studii
Asiatice România-China. Acesta îşi propune:
- promovarea relaţiilor în domeniile educaţional şi cultural între Universitatea „Ştefan cel
Mare” din Suceava şi universităţi din Republica Populară Chineză;
- schimburi de studenţi şi cadre didactice;
- organizarea de conferinţe, realizarea de studii, cercetări;
- constituirea şi consolidarea unei biblioteci (materiale didactice, materiale multimedia şi
audio-vizuale) legate de cultura chineză;
- promovarea şi dezvoltarea studiului limbii chineze (organizarea de cursuri de învăţare a
limbii chineze);
- facilitarea accesului la cunoaşterea culturii, civilizaţiei, istoriei, geografiei, turismului,
sistemele economic, juridic ş.a. ale Chinei;
- vizionarea de filme de producţie chineză şi documentare vizând această ţară;
- publicarea de cărţi având caracter interdisciplinar legate de China şi România;
- dezvoltarea site-ului www.romania-china.ro;
- colaborarea cu Institutele Confucius, Casa Româno-Chineză şi orice altă organizaţie,
instituţie sau firmă implicată sau interesată în promovarea relaţiilor româno-chineze.

Suntem deschişi colaborării cu instituţii, organizaţii, firme, persoane interesate de


dezvoltarea relaţiilor româno-chineze.
Vrei să înveţi limba chineză sau japoneză?
Înscrieri:
Conf. univ. dr. Alexandru Nedelea
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Corp H, cam. H 105
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297
Biblioteca Clubului de Studii Asiatice: Corp A, camera A 036a

CLUBUL DE STUDII ASIATICE


România-China www.romania-china.ro
www.facebook.com/clubasiaromania
România-Japonia www.romaniajaponia.ro – organizăm cursuri de limba japoneză
România-Coreea de Sud www.romania-korea.ro
România - India www.romaniaindia.ro
România-Turcia - organizăm cursuri gratuite de limba turcă

CLUBUL DE MARKETING din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică îşi propune să vină în sprijinul studenţilor
în ceea ce priveşte aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor de Marketing precum şi practica acestora
şi facilitarea găsirii unui loc de muncă în domeniul Marketingului, vânzărilor.

MARKETING EDUCAŢIONAL

Misiune şi obiective

I. Marketing educaţional
- promovarea ofertei academice a Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în colaborare cu
decanatele, rectoratul, Departamentul de Comunicare şi Relaţii publice, Centrul de Consiliere şi
Orientare în Carieră (CCOC), Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare;
- colaborarea la elaborarea şi distribuirea materialelor informative referitoare la oferta academică:
afişe, pliante, broşura admiterii, ghidul studentului, ghidul masterandului, pagina web a admiterii,
anunţuri destinate mass-media, prezentări digitale etc.
- informarea candidaţilor la studii în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în mod direct şi
prin: e-mail, telefon, pagina web, manifestări la sediul instituţiei şi vizite la colegiile şi liceele din
judeţul Suceava şi judeţele limitrofe, vizând promovarea ofertei academice;
- organizarea unor birouri de promovare a imaginii USV în holul de la parter a complexului
comercial Iulius Mall şi a complexului comercial Shopping City Suceava; acestea sunt deservite de
studenţi care distribuie pliante cu oferta educaţională a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava;
- organizarea unor puncte de promovare a imaginii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava;
- organizarea împreună cu membrii Clubului de turism Voiaj a unor vizite de informare în campusul
Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava ale elevilor însoţiţi de cadre didactice din învăţământul
preuniversitar;
- organizarea unor evenimente, concursuri vizând promovarea imaginii Universităţii Ştefan cel Mare
din Suceava;
- promovarea relaţiilor dintre Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi instituţiile de educaţie
prin crearea de filiale ale Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor şi Clubului
de Studii Asiatice în cadrul colegiilor, liceelor, şcolilor din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani;
- promovarea imaginii Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava pe plan internaţional prin stabilirea
unor relaţii cu organizaţiile studenţeşti de pe plan internaţional;
- efectuarea de studii, anchete şi sondaje privind opţiunile: a) candidaţilor din învăţământul
preuniversitar pentru diferitele domenii de studiu de licenţă; b) studenţilor de la programele de studii
de licenţă pentru programe de studii de masterat;
- colaborarea cu Asociaţia Absolvenţilor (ALUMNI), în vederea monitorizării inserţiei absolvenţilor
pe piaţa muncii;
- promovarea acţiunilor organizaţiilor studenţeşti din Univ. Ştefan cel Mare Suceava
- promovarea acţiunilor de caritate organizate de Ordinul Voluntarilor pentru persoanele având
probleme financiare şi de sănătate: persoane de vârsta a III-a (seniorii Sucevei), copii aflaţi în familii
având probleme financiare sau în centre de plasament, persoanele bolnave din cadrul spitalelor:
strângere de fonduri, alimente, haine, jucării, medicamente, cărţi, acţiuni culturale desfăşurate la
cămine de bătrâni şi centre de plasament din judeţul Suceava, în spitale etc.;
- promovarea împreună cu studenţii de la Clubul de turism Voiaj a unor excursii şi pelerinaje
pentru persoanele de vârsta a III-a de la cămine de bătrâni, şi pentru copii din centre de plasament
sau din familii cu probleme financiare;
- acţiuni de marketing educaţional în parteneriat cu liceele şi colegiile.

II. PRACTICA STUDENŢILOR ÎNTR-O FIRMĂ EXERCIŢIU


- practica studenţilor într-o firmă-exerciţiu (de exemplu agenţia de marketing E-PROMO,
Clubul de turism Voiaj – agenţia de turism a studenţilor)
- promovarea ideilor de afaceri ale studenţilor (studentul iniţiator devine managerul de proiect,
echipa sa fiind formată din membri ai agenţiei de marketing a studenţilor sau ai Clubului de
Marketing);
- efectuarea de studii de piaţă pentru partenerii organizaţiilor studenţeşti sau ai USV;
- promovarea unor unităţi aparţinând Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava: Centrul de
Nataţie şi Kinetoterapie, Cabana Şipoţel, baza didactică Gălăneşti, complex hotelier de la
Vatra Dornei

III. CAMPIONATUL LICEELOR www.facebook.com/campionatulliceelor

IV. CAMPIONATUL SPECIALIZĂRILOR


ww.facebook.com/campionatulspecializarilor
- concurs de cultură generală, raţionament şi cunoştinţe de marketing, răspunzând la întrebări
de logică, erudiţie şi perspicacitate şi dând dovadă de creativitate.
În cadrul acestui eveniment sunt invitaţi să participe studenţii Universităţii Ştefan cel Mare
din Suceava. Aceştia trebuie să formeze echipe de 6 studenţi care sunt de la aceeaşi specializare.
Competiţia constă în 2 probe diferite:
1.Concursul CE? UNDE? CÂND? – concurs de cultură generală
2.Conceperea şi realizarea unei campanii de promovare pentru una sau a mai multora din
organizaţiile studenţeşti şi firmele-exerciţiu ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie
Publică sau firmele sponsor.

V. CONCURSUL SUCEVENII AU TALENT (www.facebook.com/Sucevenii au talent)


VI. OLIMPIADA DE MARKETING
- organizarea Olimpiadei de Marketing, faza locală
Această organizaţie este interesată să deschidă filiale în cadrul colegiilor, liceelor, grupurilor
şcolare şi şcolilor şi altor instituţii. Există deschidere şi în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţii
publice, firme şi organizaţii non-guvernamentale.

CLUBUL DE MARKETING
AGENŢIA DE MARKETING A STUDENŢILOR
FIRMĂ-EXERCIŢIU

Ai o afacere şi vrei să o promovezi în rândul clienţilor?

Noi îţi oferim soluţii adaptate pentru oferta ta!

- promovare online (pagină web, pagină de Facebook, optimizare web, promovare Google,
banner, variante în alte limbi ale paginii web), administrarea site web, campanii publicitare
de promovare, marketing viral etc.;
- distribuire fluturaşi publicitari ai firmei dvs. în campusul Universităţii “Ştefan cel Mare”
din Suceava şi în afara acestuia, la Iulius Mall, bazar, în judeţele Suceava, Neamţ şi
Botoşani;
- design pentru: cărţi de vizită, CD-uri de prezentare, mape de prezentare, cataloage de
produse, logo, bannere stradale, pliante etc.;
- creare magazin online;
- creare pagini web pentru unităţi de cazare, restaurante şi includerea site-ului în Ghidul
turistic on-line al Bucovinei www.tourisminbucovina.ro (versiune în engleză, franceză,
chineză, japoneză, germană, spaniolă, italiană, rusă, ucraineană, vietnameză, coreeană etc.);
- filme publicitare, spoturi video, videoclipuri;
- spoturi publicitare pentru radio;
- participări ale unui reprezentant al instituţiei / organizaţiei / firmei dvs. la cursurile de
Marketing, Marketing în comerţ, turism şi servicii, Marketing public, Politici de marketing
în afaceri, Politici de marketig în administraţia publică, Tehnica operaţiunilor de turism sau
la întâlnirile Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor, Clubului de
Studii Asiatice România-China unde să prezinte organizaţia / oferta firmei dvs.;
- plasarea bannerului instituţiei / organizaţiei / firmei dvs. pe site-urile Clubului de
Marketing - www.marketingclub.ro, Clubului Voiaj - www.clubvoiaj.ro, Centrului de
informare şi marketing turistic Bucovina – www.tourisminbucovina.ro, Clubului de Studii
Asiatice România-China - www.romania-china.ro, România-Japonia
www.romaniajaponia.ro, Revistei de turism – studii şi cercetări în turism
(www.revistadeturism.ro) etc.;
- plasarea logo-ului dvs. pe posterele şi pliantele Clubului de Marketing, Clubului de Studii
Asiatice România-China, Punctului de informare şi marketing turistic Bucovina, Ordinului
Voluntarilor şi Clubului Voiaj;
- inserare de pagini publicitare în suporturile de curs de Marketing, Marketing turistic,
Marketing în comerţ, turism şi servicii, Politici de marketing în afaceri, Marketing public,
Politici de marketing în administraţia publică şi în cărţile editate;
- valorificarea prin practică a celor mai buni studenţi ai noştri la dvs. (activitate de
voluntariat - îi puneţi la muncă şi vedeţi ce pot să facă în sprijinul firmei dvs.);
- organizare de concursuri studenţeşti cu teme şi premii legate de activitatea firmei dvs.;
- publicitate pe mijloace de transport;
- promovarea organizaţiei / instituţiei / firmei dvs. în rândul partenerilor noştri;
- intermedierea stabilirii de parteneriate cu firme, instituţii şi organizaţii din Asia;
- realizarea de studii de piaţă;
- proiecte comune.

Public-ţintă
- 10.000 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi personal TESA ai
Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava;
- colegii, licee, şcoli, agenţii de turism, unităţi de cazare, ONG-uri, centre comerciale, firme
de producţie publicitară din judeţele Suceava, Neamţ şi Botoşani, librării etc. - parteneri ai
Clubului de Marketing, Clubului Voiaj, Ordinului Voluntarilor şi Clubului de Studii
Asiatice.

Suntem deschişi propunerilor dvs. de colaborare.


Mult succes în activitate / afaceri!

Agenţia de marketing a studenţilor din cadrul Universităţii „Stefan cel Mare” din Suceava
este o firmă-exerciţiu care îşi propune să vină în sprijinul studenţilor în ceea ce priveşte
aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor de Marketing precum şi practica acestora. În plus, facilitează
găsirea unui loc de muncă în domeniul Marketingului, vânzărilor.

Această organizaţie este interesată să deschidă filiale în cadrul colegiilor, liceelor,


grupurilor şcolare şi şcolilor şi altor instituţii. Există deschidere şi în ceea ce priveşte
colaborarea cu instituţii publice, firme şi organizaţii non-guvernamentale.

Contact:
Conf.univ.dr. Alexandru Nedelea
Corp H, cam. H 105
Tel. 0740019277
www.facebook.com/clubuldemarketing

OLIMPIADA DE MARKETING

I. CEL MAI BUN MARKETER

- conceperea şi realizarea unei campanii promoţionale pentru una din organizaţiile şi firmele-
exerciţiu de mai jos sau pentru un proiect al acestora:
 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică www.seap.usv.ro
 Clubul de Marketing www.marketingclub.ro
 Centrul de marketing a studenţilor www.centruldemarketing.ro
 Centrul de informare şi marketing turistic Bucovina www.tourisminbucovina.ro
 Agenţia de turism a studenţilor - Club Voiaj www.facebook.com/clubvoiaj
 Ordinul Voluntarilor www.facebook.com/ordinulvoluntarilor
 Clubul de Studii Asiatice www.romania-china.ro, www.romaniajaponia.ro,
www.romania-korea.ro, www.romaniaindia.ro,
- conceperea şi realizarea unei campanii promoţionale pentru una din organizaţiile şi firmele
partenere: Iulius Mall, Talcioc Cultural, Shopping City Suceava, Alexandria Librării, Soft Key
- convingerea unei firme să devină client al Centrului de marketing (www.centruldemarketing.ro)
sau a Centrului de informare şi marketing turistic Bucovina
- atragerea de fonduri sau sprijin pentru organizaţiile de mai sus
- organizarea şi promovarea unor evenimente caritabile: spectacole, tombole, vânzări de cărţi,
calendare, articole de artizanat etc.
- activitate de web design şi optimizare site-uri pentru organizaţiile de mai sus
- concepere de postere / mape / fly-ere / pliante / legitimaţii pentru organizaţiile de mai sus
- actualizarea informaţiilor Ghidului online al Bucovinei postat pe site-ul Centrului de infromare şi
marketing turistic Bucovina www.tourisminbucovina.ro
- concepere şi realizare de calendare cu Centrul de informare şi marketing turistic Bucovina
- organizarea unor evenimente de promovare a Clubului de Studii Asiatice, de exemplu „Seara
filmului chinez / japonez / coreean”
- concepere şi realizare de obiecte promoţionale pentru organizaţiile de mai sus: tricouri, şepci,
insigne, pixuri, căni, umbrele, ceasuri de perete etc.

II. CEL MAI BUN VÂNZĂTOR

Ordinul Voluntarilor în colaborare cu membrii Clubului de Marketing organizează o


activitate de strângere de fonduri care vor fi donate în scopuri caritabile unor familii având probleme
financiare şi de sănătate. Unul din proiecte prevede vânzarea unor cărţi ale cadrelor didactice sau
obţinute din donaţii, precum şi a unor obiecte de de tip hand made
Concurs cu premii pentru vinderea celor mai multe cărţi sau obiecte de tip hand made în
scopuri caritabile.

III. LUCRARE ÎN DOMENIUL MARKETINGULUI.

Secţiuni: 1. Cercetări de marketing; 2. Politici şi strategii de marketing; 3. Marketing on-line

Premii:
- o excursie oferită de Club Voiaj
- un sejur de 2 zile la o pensiune turistică din judeţul Suceava
- practică în cadrul departamentului de marketing al unei companii
- recomandare în vederea obţinerii unui loc de muncă
- job în cadrul departamentului de marketing al unei firme-exerciţiu: agenţia de marketing a
studenţilor, agenţia de turism a studenţilor Club Voiaj
- calificarea pentru Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare, Secţiunea Marketing
- publicarea unui articol bazat pe cercetarea efectuată în revista ECOFORUM
(www.ecoforumjournal.ro)
- Cărţi în domeniile marketing, turism, economie, informatică, beletristică
Doreşti să:
- câştigi experienţă în domeniul marketingului şi vânzărilor în cadrul Clubului de marketing
www.facebook.com/clubuldemarketing şi în departamentul de marketing al unei firme din judeţul
Suceava?
- să lucrezi în cadrul Centrului de informare şi marketing turistic Bucovina?
www.tourisminbucovina.ro ?
- să lucrezi într-o agenţie de turism sau agenţie de marketing?
- să câştigi experienţă în domeniul publicităţii online, TV, radio, organizării de campanii
promoţionale, conceperii de comunicate de presă?

Centrul de marketing (www.centruldemarketing.ro) - angajează:


- graficieni pentru pliante, postere, logo-uri etc.
- web-designeri
- specialişti social media, relaţii publice, promoteri, operatori interviu, studii de piaţă

Centrul de informare şi marketing turistic Bucovina (www.tourisminbucovina.ro) lansează


concursul:
“Cea mai frumoasă fotografie legată de turismul din Bucovina”
Relaţii:
Conferenţiar univ.dr. Alexandru Nedelea
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
corp H, camera H 105
Tel. 0230-216147 int.297; 0330-101130 int.297

S-ar putea să vă placă și