Sunteți pe pagina 1din 13

MINISTERUL ECONOMIEI

Direcţia Resurse Umane

Nr. 182615/27.09.2019

ANUNŢ CONCURS DE RECRUTARE


Informații concurs
Temei legal HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare și OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare.
Tip concurs: Recrutare pe funcții publice de execuție vacante, pe durată
nedeterminată, normă întreagă.
Data de susţinere a probei 29.10.2019, ora 10:00
scrise:
Afișarea concursului: 27.09.2019, ora 8.30
Observaţii suplimentare În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs
în termen de 20 zile de la data afişării anunţului pentru ocuparea
posturilor vacante.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 27.09 –
16.10.2019 la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152,
sector 1, București, Direcția Resurse Umane etaj 4, camera 420.
Tel: 021.20.25.124 sau 021.20.25.111
Persoana de contact: Cranja Elena Artemiza – consilier superior
e-mail: elena.cranja@economie.gov.ro.
Program de lucru: de luni până joi între orele 830 – 1700 și vineri între
orele 830 -1430
Informații privind posturile scoase la concurs
Structura organizatorică, Direcția Administrare Participații, Guvernanță Corporativă și
funcția și numărul de Insolvență
posturi a. Serviciul Guvernanță Corporativă
Consilier clasa I, grad profesional superior (1 post)
Consilier clasa I, grad profesional asistent (1 post)
Consilier clasa I, grad profesional debutant (1 post)
b. Serviciul Administrare Participații
Consilier clasa I, grad profesional superior (1 post)
c. Compartimentul Insolvență
Consilier clasa I, grad profesional superior (1 post)
Etapele concursului • Selecția dosarelor de înscriere
• Proba scrisă
• Interviul
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la
etapa precedentă.
Condiții de participare la concurs
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile de studii și de vechime în specialitate:
Serviciul Guvernanță Corporativă
Consilier clasa I, grad profesional superior
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

1
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Consilier clasa I, grad profesional asistent
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.
Consilier clasa I, grad profesional debutant
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Serviciul Administrare Participații
Consilier clasa I, grad profesional superior
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Compartimentul Insolvență
Consilier clasa I, grad profesional superior
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Dosar de înscriere În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod
obligatoriu:
a) formularul de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă
efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberate de
angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau
lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Copiile actelor solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de
identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-
mail elena.cranja@economie.gov.ro.
- Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după
data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în
vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe
care vor avea formatul standard modificat conform Hotărârii
Guvernului nr. 761/2017;
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în actul mai sus
menționat, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în
anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru
ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii,
vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea
studiilor.

2
- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria
răspundere.
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu
a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor
direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot
parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora
organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ
de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia
publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită
potrivit legii.
- Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin
secretarul comisiei de concurs, se afișează pe pagina de internet a
ministerului economie.gov.ro/Subsecțiunea Carieră, în format
deschis, editabil și în format letric la Registratura ministerului.
Informații suplimentare
Selecția dosarelor Constă în selectarea dosarelor de concurs, pe baza îndeplinirii condițiilor
de participare la concurs, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Proba scrisă - Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea
unor teste-grilă.
- Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a
tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi
sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor
publice pentru care se organizează concursul.
- Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al
candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv
verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai
pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care
atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la
efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin
prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document
care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
- Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de
gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi
3 ore.
- După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul
candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor
comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul
comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.
Proba de interviu Constă în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților și
se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise.
Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la
proba scrisă.
Notarea probelor Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regulă, în termen de
maximum 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

3
Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de
50 de puncte pentru fiecare din probe.
Soluționarea  După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă
contestațiilor sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de
cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,
respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la
sediul Ministerului Economiei, sub sancţiunea decăderii din acest
drept.
 În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor,
comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către
candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în
termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a
contestaţiilor.
 În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a
interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea
sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul
contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului
de depunere a contestaţiilor.
Rezultate finale  Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la
proba scrisă şi interviu.
 Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi
înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru
fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului.
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a
rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea
punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei "admis" sau
"respins", prin afişare la sediul Ministerului Economiei și pe site-ul
acestuia la Secțiunea Minister/ Subsecțiunea Carieră.
 Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile
lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

Atribuțiile corespunzătoare functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior (1
post), conform fișei postului – Serviciul Guvernanță Corporativă:
A. Atribuții specifice postului din cadrul serviciului:
1. Să participe în procesul de evaluare și selecție a expertului independent în cadrul procedurii de desemnare
a membrilor Consiliilor de administrație/Consiliilor de supraveghere de la nivelul societăților aflate în
portofoliul Ministerului Economiei;
2. Să participe la evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu
expertul independent, precum și analiza rapoartelor întocmite de prestator;
3. Să coordoneze procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului de
administrație/consiliilor de supraveghere la societățile aflate în portofoliul Ministerului Economiei;
4. Să întocmească, în consultare cu celelalte structuri de specialitate din Ministerul Economiei, scrisoarea de
așteptări și să facă demersurile necesare publicării acesteia pe pagina de internet a instituţiei;
5. Să colaboreze cu membrii Comisiei de selecție/Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de administrație/expertul independent la elaborarea Planului de selecție;
6. Să acorde consultanță, la cerere, Comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de administrație
al societăților aflate în subordinea Ministerului Economiei, la care se demarează procedura de selecție, în
vederea elaborării profilului consiliului, în colaborare cu celelalte direcţii din cadrul Ministerului
Economiei;
7. Să acorde asistență Comisiei de selecție, la solicitarea acestei comisii, la elaborarea matricei profilului
consiliului și profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societăților
aflate în subordinea Ministerului Economiei, la care se demarează procedura de selecție;

4
8. Să se îngrijească de publicarea anunțului privind selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai
consiliului de administrație/consiliilor de supraveghere, după caz;
9. Să gestioneze rapoartele pentru numirile finale întocmite de Comisia de selecție după interviurile
candidaţilor;
10. Să elaboreze raportul anual privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub
autoritatea ori în portofoliul Ministerului Economiei;
11. Să monitorizeze permanent aplicarea, la nivelul societăților, a principiilor și recomandărilor cuprinse în
ghidurile elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în limita de competență;
12. Să colaboreze cu Ministerul Finanțelor Publice și să întocmească rapoartele, în conformitate cu prevederile
legale, cu privire la aplicarea și monitorizarea implementării prevederilor legale în domeniul guvernanței
corporative;
13. Să elaboreze criteriile de integritate pentru membrii consiliului de administrație/supraveghere, criterii ce
urmează a fi incluse în contractul de mandat;
14. Să participe la implementarea procedurii interne pentru realizarea selecției prealabile a candidaților;
15. Să analizeze proiectele de acte normative, cu privire la aspectele din domeniul de activitate al serviciului şi
să formuleze observaţii şi/sau propuneri la acestea, în limita de competență;
16. Să elaboreze, la cererea Șefului Serviciului guvernanță corporativă, lucrări de sinteză privind activitatea
specifică postului pe care îl ocupă;
17. Să colaboreze cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Ministerul Economiei pe tema aspectelor ce
țin de principiile de guvernanță corporativă;
18. Să elaboreze analize și propuneri, în limita de competență, în vederea monitorizării și evaluării
performanței Consiliilor de Administrație ale societăților din portofoliu, pentru asigurarea respectării
principiilor de eficiență și profitabilitate în funcționarea societăților, precum și a obligațiilor de
transparență a politicii de acționariat a statului, pe care le transmite spre aprobare ministrului economiei,
după obţinerea avizului structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, dacă este cazul;
19. Să aducă la cunoștința şefului ierarhic eventuale disfuncţionalități constatate în cadrul serviciului şi face
propuneri pentru înlăturarea acestora;
20. Să semneze documentele întocmite și să le înainteze spre aprobare şefului ierarhic şi ministrului
economiei;
21. În limita competenţelor aprobate de către conducerea instituţiei, să asigure susţinerea intereselor
Ministerului Economiei. în relaţiile cu terţii, în domeniul său de activitate;
22. Să respecte rigurozitatea și confidenţialitatea lucrărilor primite sau înregistrate, precum şi a informaţiilor
deţinute de către serviciu;
23. Să răspundă pentru calitatea şi conformitatea informaţiilor transmise şefului ierarhic;

B. Controlul Intern Managerial (SCIM)


• Să participe la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului;

C. Responsabilități privind protecția datelor cu caracter personal:


a. Să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
b. Să prelucreze în condițiile legii datele cu caracter personal necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor de
serviciu și să acorde sprijin conducerii institutiei și responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal pentru realizarea activităților specifice ale acestora;
c. Să nu acceseze, copieze, manipuleze, utilizeze, transfere, divulge în afara instituției sau pună la dispoziția
oricăror părți din afara instituției, fără drept, date cu caracter personal de care a luat cunoștință în virtutea
atribuțiilor de serviciu;
d. Să respecte regulile, precum și celelalte măsuri tehnice și organizatorice de securitate stabilite de instituție
în calitate de operator de date cu caracter personal, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;
e. Să informeze de îndată conducerea instituției despre împrejurări care au condus și/sau sunt de natură a
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost
accesate/prelucrate date cu caracter personal cu încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoștință;

5
f. Să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuează în condițiile
legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date și
după încetarea/întreruperea raportului de serviciu;
g. În caz de încetare/întrerupere a raportului de serviciu, să returneze conducerii ierarhice toate înscrisurile
conținând date cu caracter personal la care a avut acces ca urmare a activităților de serviciu, indiferent de
suportul/formatul acestora (letric sau electronic), inclusiv copiile acestora;

Atribuțiile corespunzătoare functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent (1
post), conform fișei postului – Serviciul Guvernanță Corporativă:
A. Atribuții specifice postului din cadrul serviciului:
1. Să participe în procesul de evaluare și selecție a expertului independent în cadrul procedurii de desemnare
a membrilor Consiliilor de administrație/Consiliilor de supraveghere de la nivelul societăților aflate în
portofoliul Ministerului Economiei.;
2. Să participe la evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu
expertul independent, precum și analiza rapoartelor întocmite de prestator;
3. Să participe la coordonarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului
de administrație/consiliilor de supraveghere la societățile aflate în portofoliul M.Ec.;
4. Să participe la întocmirea scrisorii de așteptări și să facă demersurile necesare publicării acesteia pe
pagina de internet a instituţiei;
5. Să colaboreze cu membrii Comisiei de selecție/Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de administrație/expertul independent la elaborarea Planului de selecție;
6. Să se îngrijească de publicarea anunțului privind selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai
consiliului de administrație/consiliilor de supraveghere, după caz;
7. Să gestioneze rapoartele pentru numirile finale întocmite de Comisia de selecție după interviurile
candidaţilor;
8. Să participe la elaborarea raportului anual privitor la întreprinderile publice aflate sub autoritatea
Ministerului Economiei;
9. Să participe la monitorizarea aplicării, la nivelul societăților, a principiilor și recomandărilor cuprinse în
ghidurile elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în limita de competență;
10. Să colaboreze cu Ministerul Finanțelor Publice și să întocmească rapoartele, în conformitate cu
prevederile legale, cu privire la aplicarea și monitorizarea implementării prevederilor legale în domeniul
guvernanței corporative;
11. Să participe la elaborarea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de
administrație/supraveghere, criterii ce urmează a fi incluse în contractul de mandat;
12. Să participe la implementarea procedurii interne pentru realizarea selecției prealabile a candidaților;
13. Să colaboreze cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Ministerul Economiei pe tema aspectelor ce
țin de principiile de guvernanță corporativă;
14. Să aducă la cunoștința şefului ierarhic eventuale disfuncţionalități constatate în cadrul serviciului şi face
propuneri pentru înlăturarea acestora;
15. Să semneze documentele întocmite și să le înainteze spre aprobare şefului ierarhic şi ministrului
economiei;
16. În limita competenţelor aprobate de către conducerea instituţiei, să asigure susţinerea intereselor
Ministerului Economiei în relaţiile cu terţii, în domeniul său de activitate;
17. Să respecte rigurozitatea și confidenţialitatea lucrărilor primite sau înregistrate, precum şi a informaţiilor
deţinute de către serviciu;
18. Să răspundă pentru calitatea şi conformitatea informaţiilor transmise şefului ierarhic;

B. Controlul Intern Managerial (SCIM)


• Să participe la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului;

6
C. Responsabilități privind protecția datelor cu caracter personal:
a. Să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
b. Să prelucreze în condițiile legii datele cu caracter personal necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor de
serviciu și să acorde sprijin conducerii institutiei și responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal pentru realizarea activităților specifice ale acestora;
c. Să nu acceseze, copieze, manipuleze, utilizeze, transfere, divulge în afara instituției sau pună la dispoziția
oricăror părți din afara instituției, fără drept, date cu caracter personal de care a luat cunoștință în virtutea
atribuțiilor de serviciu;
d. Să respecte regulile, precum și celelalte măsuri tehnice și organizatorice de securitate stabilite de instituție
în calitate de operator de date cu caracter personal, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;
e. Să informeze de îndată conducerea instituției despre împrejurări care au condus și/sau sunt de natură a
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost
accesate/prelucrate date cu caracter personal cu încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoștință;
f. Să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuează în condițiile
legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date și
după încetarea/întreruperea raportului de serviciu;
g. În caz de încetare/întrerupere a raportului de serviciu, să returneze conducerii ierarhice toate înscrisurile
conținând date cu caracter personal la care a avut acces ca urmare a activităților de serviciu, indiferent de
suportul/formatul acestora (letric sau electronic), inclusiv copiile acestora;

Atribuțiile corespunzătoare functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant (1
post), conform fișei postului – Serviciul Guvernanță Corporativă:
A. Atribuții specifice postului din cadrul serviciului:
1. Să participe în procesul de evaluare și selecție a expertului independent în cadrul procedurii de desemnare
a membrilor Consiliilor de administrație/Consiliilor de supraveghere de la nivelul societăților aflate în
portofoliul Ministerului Economiei.;
2. Să participe la evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu
expertul independent, precum și analiza rapoartelor întocmite de prestator;
3. Să participe la coordonarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcțiile de membri ai consiliului
de administrație/consiliilor de supraveghere la societățile aflate în portofoliul Ministerului Economiei.;
4. Să participe la întocmirea scrisorii de așteptări și să facă demersurile necesare publicării acesteia pe
pagina de internet a instituţiei;
5. Să colaboreze cu membrii Comisiei de selecție/Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de administrație/expertul independent la elaborarea Planului de selecție;
6. Să se îngrijească de publicarea anunțului privind selecția candidaților pentru funcțiile de membri ai
consiliului de administrație/consiliilor de supraveghere, după caz;
7. Să gestioneze rapoartele pentru numirile finale întocmite de Comisia de selecție după interviurile
candidaţilor;
8. Să participe la elaborarea raportul anual privitor la întreprinderile publice aflate în subordinea, în
coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Ministerului Economiei;
9. Să participe la monitorizarea aplicării, la nivelul societăților, a principiilor și recomandărilor cuprinse în
ghidurile elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în limita de competență;
10. Să colaboreze cu Ministerul Finanțelor Publice și să întocmească rapoartele, în conformitate cu
prevederile legale, cu privire la aplicarea și monitorizarea implementării prevederilor legale în domeniul
guvernanței corporative;
11. Să participe la elaborarea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de
administrație/supraveghere, criterii ce urmează a fi incluse în contractul de mandat;
12. Să participe la implementarea procedurii interne pentru realizarea selecției prealabile a candidaților;

7
13. Să colaboreze cu celelalte structuri organizatorice din cadrul Ministerul Economiei pe tema aspectelor ce
țin de principiile de guvernanță corporativă;
14. Să aducă la cunoștința şefului ierarhic eventuale disfuncţionalități constatate în cadrul serviciului şi face
propuneri pentru înlăturarea acestora;
15. Să semneze documentele întocmite și să le înainteze spre aprobare şefului ierarhic şi ministrului
economiei;
16. În limita competenţelor aprobate de către conducerea instituţiei, să asigure susţinerea intereselor MEc. în
relaţiile cu terţii, în domeniul său de activitate;
17. Să respecte rigurozitatea și confidenţialitatea lucrărilor primite sau înregistrate, precum şi a informaţiilor
deţinute de către serviciu;
18. Să răspundă pentru calitatea şi conformitatea informaţiilor transmise şefului ierarhic;

B. Controlul Intern Managerial (SCIM)


• Să participe la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului;

C. Responsabilități privind protecția datelor cu caracter personal:


a. Să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
b. Să prelucreze în condițiile legii datele cu caracter personal necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor de
serviciu și să acorde sprijin conducerii institutiei și responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal pentru realizarea activităților specifice ale acestora;
c. Să nu acceseze, copieze, manipuleze, utilizeze, transfere, divulge în afara instituției sau pună la dispoziția
oricăror părți din afara instituției, fără drept, date cu caracter personal de care a luat cunoștință în virtutea
atribuțiilor de serviciu;
d. Să respecte regulile, precum și celelalte măsuri tehnice și organizatorice de securitate stabilite de instituție
în calitate de operator de date cu caracter personal, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;
e. Să informeze de îndată conducerea instituției despre împrejurări care au condus și/sau sunt de natură a
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost
accesate/prelucrate date cu caracter personal cu încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoștință;
f. Să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuează în condițiile
legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date și
după încetarea raportului de serviciu;
g. În caz de încetare a raportului de serviciu, să returneze conducerii ierarhice toate înscrisurile conținând
date cu caracter personal la care a avut acces ca urmare a activităților de serviciu, indiferent de
suportul/formatul acestora (letric sau electronic), inclusiv copiile acestora;

Atribuțiile corespunzătoare functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior (1
post), conform fișei postului – Serviciul Administrare Participații:
A. Atribuţii de serviciu privind societăţile repartizate de către şeful ierarhic superior:
Atribuţii specifice postului în cadrul serviciului, precum şi privind reprezentarea statului prin
Ministerul Economiei (M.E.) în Adunările Generale ale Acţionarilor (A.G.A.), Consiliilor de
Administraţie (C.A.) la operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei.
1. asigură evidenţa şi actualizarea semestrială a portofoliului de acţiuni pe care Ministerul Economiei le
deţine, în numele statului, la operatorii economici, în care se evidenţiază soldul la sfârşitul anului, precum
şi mişcările (intrări şi ieşiri) din cursul anului;
2. întocmeşte referatele de aprobare şi ordinele ministrului economiei, privind nominalizarea reprezentanţilor
statului în consiliile de administraţie/consiliile de supraveghere (CA/CS) la operatorii economici, pe care
le supune avizării Direcţiei Juridice şi Relatii Instituţionale şi ulterior, semnării de către ministrul
economiei;
3. ţine evidenţa reprezentanţilor statului în CA/CS al societăţilor, având în vedere durata mandatului acestora
(demisiile sau neacceptările calităţii respective), etc;

8
4. asigură transmiterea mandatului către reprezentanţii Ministerului Economiei în A.G.A. la operatorii
economici şi către societate şi urmăreşte activitatea acestora, legată de îndeplinirea mandatului;
5. analizează propunerile, solicitările şi documentaţiile întocmite şi transmise de operatorii economici, de
filialele acestora şi, dacă este necesar, solicită acestora informaţii şi documente suplimentare;
6. întocmeşte, pe baza documentelor furnizate de operatorii economici, ordinele de mandatare şi, după caz,
procurile speciale prin care se acordă mandat reprezentanţilor Ministerului Economiei în A.G.A., pentru a
vota asupra subiectelor înscrise pe ordinea de zi, pe care le supune spre avizare structurilor de specialitate
ale M.E. şi spre aprobare ministrului economiei;
7. analizează proiectele de acte normative, pentru aspectele din domeniul de activitate al serviciului şi
formulează observaţii şi/sau propuneri la acestea;
8. asigură suport pentru implementarea obligațiilor de transparență a politicii de acționariat a statului,
conform legii;
9. monitorizează și evaluează performanța Consiliilor de Administrație ale societăților din portofoliu, pentru
asigurarea respectării principiilor de eficiență și profitabilitate în funcționarea societăților;
10. avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici;
11. respecta sarcinile si responsabilitatile stabilite de seful ierarhic superior, referitoare la implementarea
controlului intern managerial la nivelul entitatii;

B. În domeniul restructurării/analizei situaţiei economice a operatorilor economici:


1. participă la elaborarea şi promovarea strategiei anuale privind restructurarea operatorilor economici şi a
programului anual de privatizare al Ministerului Economiei şi atragere de investiţii;
2. urmăreşte aplicarea strategiei Guvernului/Ministerului Economiei privind realizarea procesului de
restructurare a operatorilor economici, participând împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul
Ministerului Economiei la elaborarea şi la aplicarea strategiilor de dezvoltare şi a programelor de
restructurare pentru operatorii economici;
C. Controlul Intern Managerial (SCIM)
1. să participe la implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului;
D. Responsabilități privind protecția datelor cu caracter personal:
a. să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
b. să prelucreze, în condițiile legii, datele cu caracter personal necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor de
serviciu și să acorde sprijin conducerii institutiei și responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
pentru realizarea activităților specifice ale acestora;
c. să nu acceseze, copieze, manipuleze, utilizeze, transfere, divulge în afara instituției sau pună la dispoziția
oricăror părți din afara instituției, fără drept, date cu caracter personal de care a luat cunoștință în virtutea
atribuțiilor de serviciu;
d. să respecte regulile, precum și celelalte măsuri tehnice și organizatorice de securitate stabilite de instituție
în calitate de operator de date cu caracter personal, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii;
e. să informeze de îndată conducerea instituției despre împrejurări care au condus și/sau sunt de natură a
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost
accesate/prelucrate date cu caracter personal cu încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoștință;
f. să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuează în condițiile legii,
în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date și după
încetarea/întreruperea raportului de serviciu;
g. în caz de încetare/întrerupere a raportului de serviciu, să returneze conducerii ierarhice toate înscrisurile
conținând date cu caracter personal la care a avut acces ca urmare a activităților de serviciu, indiferent de
suportul/formatul acestora (letric sau electronic), inclusiv copiile acestora.

9
Atribuțiile corespunzătoare functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior (1
post), conform fișei postului – Compartimentul Insolvență:
1. Formuleaza puncte de vedere cu privire la societăţile din portofoliul Ministerului Economiei, în
domeniul insolventei, administrării, restructurarii și reorganizarii, la solicitarea directorului direcţiei;
2. Formulează puncte de vedere in legatura cu societatile aflate in insolventa, la memoriile sau sesizările
adresate Ministerului Economiei de către persoane juridice/fizice privind activitatea Compartimentului
Însolventa, la solicitarile structurilor din cadrul ministerului;
3. Analizează proiectele de acte normative şi notele de fundamentare ale proiectelor de acte normative,
pentru aspectele din domeniul de activitate al compartimentului şi formulează observaţii şi/sau
propuneri la acestea;
4. Formulează şi transmite răspunsuri la corespondenţa specifică activităţii;
5. Participă la elaborarea şi promovarea strategiei anuale privind restructurarea, lichidarea si atragerea de
investiţii pentru operatorii economici cu capital de stat si dupa caz, a filialelor acestora sau elementelor
esentiale ale mandatului institutiei publice implicate in vederea aprobarii acestora de catre Guvern sau
de catre ministrul economiei;
6. Întocmeşte referate de necesitate, şi acordă Bun de plată, conform ordinului ministrului economiei
pentru cheltuielile iniţiate de Compartimentul Insolvență şi aprobate de către ordonatorul principal de
credite şi de asemenea intocmeşte propunerile de angajare cheltuieli şi ordonanţările de plată,
completând formularele cu datele specifice deţinute de Compartimentul Insolvență, pe probleme
specifice;
7. Primeşte, centralizează şi analizează documentaţia transmisă de operatorii economici privind
restructurarea, reorganizarea, insolventa, lichidarea, alte activitati şi elaborează documentaţiile necesare
de raspuns sau de analiza in cadrul compartimentului;
8. Intocmeşte şi fundamentează ordinele prin care se acordă mandat reprezentanţilor Ministerului
Economiei în AGA, pentru a analiza, participa si vota subiectele incluse pe ordinile de zi conform
convocarilor transmise pentru operatorii aflati in procedura insolventei;
9. Analizeaza fiecare Plan de reorganizare intocmit pentru societatile aflate in insolventa in vederea
intocmirii mandatului pentru reprezentantii statului în vederea aprobării aprobarii in AGA societății și
depunerii acestuia la Tribunal, in conditiile legii;
10. Participa in baza mandatului primit la comisiile interministeriale/interdepartamentale de coordonare sau
grupuri tehnice de lucru constituite privind procedura insolventei;
11. Intocmeste si supune avizarii si aprobarii conducerii Ministerului Economiei documentele privind
selectia si desemnarea in vederea aprobarii de catre AGA a administratorului special in procedura
insolventei si incheierea contractului de mandat al acestuia;
12. Monitorizeaza derularea procedurii de insolventa la fiecare societate, analizeaza rapoartele de activitate
lunare intocmite de administratorii speciali, transmise la Ministerului Economiei si intocmeste
Referatele de necesitate, in vederea aprobarii de catre conducerea Ministerului Economiei, pentru plata
remuneratiei administratorilor speciali pentru prestatia efectuata de catre fiecare dintre acestia;
13. Participa la elaborarea proiectului de BVC al Ministerului Economiei privind sume alocate plata
administratorilor speciali, in conditiile legii;
14. Colaboreaza cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Economiei pentru
fundamentarea declaraţiilor de creanţă în cauzele având ca obiect procedura prevazută de legislația
insolvenței, Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Colaborează cu practicienii în insolvenţă desemnaţi ai debitorilor in scopul recuperarii creanţelor
deţinute de stat, prin Ministerul Economiei;
16. Intocmeste documentatia necesara pentru mandatarea si exprimarea votului creditorului Ministerului
Economiei in sedintele Adunarii creditorilor/ Comitetul creditorilor convocate, dupa caz;
17. Colaborează şi elaborează, împreună cu alte structuri implicate din cadrul Ministerului Economiei
documentaţia privind preluarea de active sau active funcționale, inclusiv prin procedura de dare în
plată, de la operatorii economici la care statul, prin Ministerul Economiei, are calitatea de creditor, în
scopul valorificării acestora, potrivit legii;

10
18. Intocmeste documentatia necesara in vederea aprobarii privind abonarea Ministerului Economiei la
ONRC la revista Buletinul Procedurilor de Insolventa, sau de acces la date si informatii RECOM
Online sau alte publicații, pe suport electronic/tipărit;
19. Participã, dupã caz, la întocmirea raportului de activitate al Compartimentului pentru perioada trecutã şi
la elaborarea programului pentru perioada urmãtoare şi elaboreaza note informative privind derularea
procedurilor de insolventa, lichidare, sau alte proceduri, solicitate de catre conducerea Ministerului
Economiei
20. Colaborează cu celelalte compartimente ale Ministerului Economiei în vederea îndeplinirii atribuţiilor
specifice Compartimentului, precum şi a altor sarcini transmise de directorul directiei;
21. Întocmeşte şi actualizează evidenţele privind cauzele care au ca obiect procedura prevazută de Legea
nr. 85/2006, Legea nr. 85/2014;
22. Respectă sarcinile și responsabilitățile stabilite de conducerea Ministerului Economiei referitoare la
implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul entității.

Responsabilități privind protecția datelor cu caracter personal:


a) să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
b) să prelucreze în condițiile legii datele cu caracter personal necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor de
serviciu și să acorde sprijin conducerii institutiei și responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
pentru realizarea activităților specifice ale acestora,
c) să nu acceseze, copieze, manipuleze, utilizeze, transfere, divulge în afara instituției sau pună la
dispoziția oricăror părți din afara instituției, fără drept, date cu caracter personal de care a luat cunoștință în
virtutea atribuțiilor de serviciu,
d) să respecte regulile, precum și celelalte măsuri tehnice și organizatorice de securitate stabilite de
instituție în calitate de operator de date cu caracter personal, inclusiv cele stabilite prin proceduri proprii,
e) să informeze de îndată conducerea instituției despre împrejurări care au condus și/sau sunt de natură a
conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost
accesate/prelucrate date cu caracter personal cu încălcarea normelor legale, despre care a luat cunoștință,
f) să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuează în condițiile
legii, în virtutea atribuțiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date și
după încetarea/întreruperea raportului de serviciu,
g) în caz de încetare/întrerupere a raportului de serviciu, să returneze conducerii ierarhice toate înscrisurile
conținând date cu caracter personal la care a avut acces ca urmare a activităților de serviciu, indiferent de
suportul/formatul acestora (letric sau electronic), inclusiv copiile acestora.

BIBLIOGRAFIE

Pentru postul corespunzător functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior –
Serviciul Guvernanță Corporativă:
1. Constitutia Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul II Statutul functionarilor publici;
3. Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul
exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la anumiţi
operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întrepriderilor
publice;

11
6. Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice;
7. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a
implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice
8. Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările şi
completările ulterioare;
10. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru posturile corespunzătoare functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional
asistent și consilier clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Guvernanță Corporativă:
1. Constitutia Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul II Statutul functionarilor publici;
3. Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul
exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la anumiţi
operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întrepriderilor
publice;
6. Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice.
7. Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru postul corespunzător functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior –
Serviciul Administrare Participații:
1. Constitutia Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul II Statutul functionarilor publici;
3. Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul
exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la anumiţi
operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
5. Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările şi
completările ulterioare;
7. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întrepriderilor
publice,
9. Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice.
10. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau

12
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificarile
si completarile ulterioare;
12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
13. Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările
ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a
activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor
economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din
calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru postul corespunzător functiei publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior –
Compartimentul Insolvență:
1. Constitutia Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Partea a VI-a, Titlul II Statutul functionarilor publici;
3. Hotararea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu
modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi
completările ulterioare;
5. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Notă: Toate actele normative vor fi studiate actualizate, republicate, cu modificările și completările
ulterioare.

Publicat azi, 27.09.2019.

13

S-ar putea să vă placă și