Sunteți pe pagina 1din 249

✓ ~-c•~-----~,----•---,a- V

lJe. e--l.
14/0 ·
• --- -----
I

Î
(J)
t118i - 16.~ /; ţ J '? >n
-------------------i~--
16.g<f - /./ 1. -
---I ,... /
IY,,i6' IYO<'

/ o.
-./ 1
r
1

/-1 J.; 7
h
612.;

Q~
J rl I I) 1
3,,. ,,
/.1 ~:;t. )

I (;
<"")
6q>
:...... 1
_Lei}_
.....

,.
I I)

'I

I
r
ucurcşti ..

co
BINETUL VICE PREŞEDINT ELUI
il 1
MUNIC. PIUL BUCUREŞT I

Sector 1

Pe malul stîng al Colentinei, "La stejar" -Ă-


1. r.a. AŞEZARE din epoca bronzului, a fierului şi din sec.
VI - VJ:_,,, X - XI e.n.

BANEASA B-dul C.Dobro geanu Gherea


2. .a. AŞEZARE
(',e_ . !'+-c . .- :
SEC. IX - XI
l('..) ,<, --:- ~-{. ! ': { /,, t ·, • . '<- .f'_
.riJ' , 1 -,.,,..l~ ~ /-Se 't1i ·~;c', ,f._/JÎI' / ,,, ,:- ,,r,;,,<,, / /:' ,. ,.~--;<
Str. O i,, :(e~,./4 11.{· ,_,. y. <r&
L i & Ul!!E [ 1

t• m.arh. CASA STORCK, arh. A.Clavel şi soţii Storck

Aleea Alexandru nr.1


5. m.e.rh. CASA GH. CANTACUZINO, arh. Horia Creangă şi H.Georgescu

B-dul Aviatorilor, Parcul Herijstr~u


6. m.arh. RESTAURANTUL PESCARU~, arh. Octav Doiceecu

Str.Batiştei nr. 21
?. m.arh. BISERICA SF.NICOLAE-BATIŞTE

B-dul N.B ă lcescu nr.24


8. m.arh. BLOC DE LOCUINŢE

B-dul N.B ă lceocu nr.26


9o m.arh. BLOC DE LOCUI NŢE. arh. L.Silion

Bd.Nicolae Bălcescu nr.28


lo. m.arh. BISERICA ITALIANA

B-dul N.Bălcescu nr.31


11. m.arh. BLOC JOE LOCUINŢE
( ..

B-d.ul NoB .10 e u 1 r. .. ,3


12. m.arh. BLOO DE QUU . N~n ntl o Hor· n

Str Nikos el ia Tl' a nr. 25 C


13. m.arho CA A~ ACE IONEQCU

StroN"kos elo'a ·s nro27 C


14. mlarh. CA:: 'l. 'r:;.crn- .,u I .D.XENOPOL

Str.Nikos Beloiqnnis nr 0 29
15. m.arho CASA G,lA.., ,c - " ,,\ i

Str Biserica Amzei nr.5


16. m.arh. CASA I.I.C.BRATIANU, arh. Petre Antonescu C

StroBiserica Amz nr.11


17. m.arh. CASA, arh. N.C.Mihăescu C

StroBieerica Amzei nr,23 r


18. m.arho CASA OTETELEŞANU

Str.Biserica Enei nr.1


19. m.arh. INST TUTUL DE. ARH TEC~URJ\ "ION MINCU", arh Grigore
Cerchez

Şos.Bucure9ti-Ploi eşt; nr.6-8


2o-21.m.arh. BISERICA SF.NICOLAE-8ANEASA, cu fragmentele zidului
vechi de incintă

Şos.Bucure şti-Ploîeşti nr.2


22. m.arh. PIVNit·ELE CASEI LUI I_ENACHIŢA VACARESCU

StroOăderea Bastiliei nr.44


23. Dl. arho PRAVAI,IE <~

Str.Cîmpia Turzii nr.12


24. m.arh. CASA fiATASARU, arh. Cristof Cerchez

Piaţ~ Co smonauţilor nr.l


25. m.arh. CASA LAHOVARY
Piaţa Co m 1 a, or n 5.Ao
26. m.arh. BLOC DELO U '~ • , rh. Ho Or ngl:1 ş H. Georgescu

~ Piaţa Co smonauţ il o nr o9 C
27. m.arho CASA ASAN

Str.Dioni sie Lupu nr .38


C
28. m.arh. CASA LIBRECIIT - FILIPESCU

Calea Dorobanţi nro38


29. m.arh. CASA ·

Cale Dorob anţi nr& 39 C


3o. m.arh. OASA ~ ~ LAHOVA

Calea Do rob anţi nr.60


310 m.arh. CASA SLATINEANU

Str.Episcopi ei nr.l
32. m.arh. Hotel Athene Palace, arh. Teofhile Br~deanu şi
Duiliu Marcu

Calea Flore as ca nr.216


33. m.arh. BISERICA SF , SOFIA - FLOREASCA

Str.Franklin nr.1-3
34. m.arh. PALATU~ ATENEULUI ROMrui, arh. Albert Galleron

StroI.C.Frimu nr.11
35. m.arh. CASA MAVROS

Str.t.O.Frimu nr.36
36. m.arh. · CASA ARGETOIANU, arh. Cristofi Cerchez

Str.Flmdaţiei nr.4
370 m.e.rh. CASA KREŢULESCU

Piaţa Gh.Gheorghiu Dej


38. m.arh. BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA, arh. ·Paul Gottere a~
L ...

Pia ţ oj
39. m.arh. PALA'I~UL RE OCIALISTE ROMANIA erh. N.Nenciu-
leacu

Stro iool ae Iorga nr.l


4o. m.arh. OASA GRADIŞTEANU
C

Str.Nicola orga nr.21


41. m.arh. CASA SLATINEANU

Şoseaua ~- s leff n.~.l


42. m.arh. PALA UI HCJZ i'ULU D.Ji' O 1 ATURAL.l GR. ANTIPA C

Şos.Kiseleff n .3
430 m.arh. MUZEUL DE ISTOR! . 1LRTIDULUI, arh. N.Ghica - Budeşti

Şoseaua Kiseleff n .lo


44. m.arh. CASA TOMA STELIAN C

Şoseaua Kiseleff nr.12


45. .arh. BLOCUL FUNCŢIONARILOR BANCII NAŢIONALE arh. Petre C
Antonescu

Şoe.Kiseleff nr.28~3o
46. m.arh. · MUZEUL SATULUI ŞI DE ARTA POPULARA., rezervaţie de C
arhitectură şi tehnică populară, cu reprezentare na-
ţională (întregul complex de construcţii şi inetala-
ţii ţărăneşti)o

Şoseaua Ki eleff nr.49


anţu
1
47. m.arh. · CASA, 1
~rli. M~c e 1 I

Şos.Kiseleff
1
48. m.erh. ARCUL DE TRIUMF, arh. Petre Antonescu, sculptor Mac
Constantinescu
(

Şos.Ki. ~~eleff, cu str.arh. Mincu


colţ
49. m.arh. BUFETUL DE LA ŞOSEA, arh. Ion Mincu C
5 ...

Str.LocoL nont L 11 P .9
5o. a.arh. CASA NICU CU-D
I
Gt' gore Cerchez

Str.r~c -en nt Le nro12


51. m.arh. BLOC DE LOCUINŢE, o. h. Hori C eangA C
B-dul. Gh. n he u nr.Io
52. m.arh. HOTEL AMBASADOR

53. m.arh.
---
B-dul. --.e:61. Gh.Magheru nr.12
BLOCUL P T A fost RO; arh ~ H.CreangA , H.Georgeecu şi
.A.Ne<1eleccu

B-dul. · ~ Gh.Mughru nr.33


54. m.arh. PALATUL MINISTERULUI ENERGIEI ELECTRICE, s.rh. P.Anto- C.
neecu, ing.E.Prager

Str. Matei 1'1il o nr.1-3


55. m.erh. PALATUL TELEFOANELOR

Str.Dr.Minovici nr.l
56. m.s.rh. VIµ DR.MINOV CI , arh .Criatofi Cerchez

Str.dr.N.Minovici nr.3
57. m.arh. .CASA DR. MINOVICI

Str.Monetări einr.4
58. m.arh. BISERICA IZVORUL TAMADUIRII-MAVROGHENI

StroRabat. nr.19
59. m.arh. CASA CANDIANO, .arh. Cristofi ·Cerchez
·I .

Piaţa Roman~ nr.1


l
60. m.arh. CABA N~PETRAŞCU, arh. Ion Mincu

Piaţa Romană nr.5


61. ■ .arh. CASA FRAŢILOR PETRESCU,arh. Spiridon Cez~neânu şi
I-on Mi.Ileu

StroO.A.Ro setti nr.8


62. m.arh. CASA TEODOR AM.AN
Str.O.A tti n .1 ~ C
63. m.arh. CA AC. A ~I~SCU, n J. on 8 c Jeecu
{
Cal oa Vie l rio i, J. a. iiater , cţi a cu Bd.Gh.Gheorghiu-Dej
64. m.arh. CASA CE R.l L A AI j"f.J\.TEI , arh. D. Mairaaro 1 u

Cal
65. a.arh. SALA CO e Oerohez
C

Calea Victoriei nr.5o C


66. a.a.rh. IMOBIL I rr., RAPORT ) 11 iMO

Cal e a Vie riei nr.56


67. a.arh. HOTEL C NT.( l'.fENTA „

Calea Victoriei n 47
68. m.e.rh. BISERICA ADORMIREA MA.IC I DOMNULUI - KRE ULESCU

Calea Victor·oi n .91-93


69. 11.arh. BLO UL ARO, h, H~Creangă ş· HoGeorgescu

Calea Victori ei nr.lo?


7o. m.arh. PALATUL ŞTIRBEI, arh. M.Sanjouand şi Hartman

Calea Victoriei nr.llo


710 m.arh. BISERICA SF.NICOLAE-ALBA

Calea Victoriei nr.113


?2. m.arh. CASA ROMANITTf

Calei ~Victoriei nr.115


. I
73. ia.arh. 'CASA iMONTEORU, · arb. Ion Mincu

Calea Victoriei nro118


74. m.arh. BLOCUL SOCIETAŢII POLITEHNICA, arh. P.Antonescu

Cale~t. Victoriei nr.12o


75. m.arho . S1t (J.~ I l~ l t ( · I

CaleEt Victoriei nr.125


?6-78. m.arh. AOAD:E:MIA R.S.R. a la, biblioteca şi casii sec.XIX.
Cal a ~ioto i i n .1
79. m.arh. CASA V.,H E, CU

Cal a Vie riei n . $1~1


80. m.arh. PALA.TUL CA TA UZIN , rh.I,D indei

Calea Victo i i
I
A
n .• 151
810 m.arh. CASA CESIAN U

Calea Victoriei nrol52


82. m.arh. BI.OCUL C.S P. fost CASA MOIOPOLURILOR STATULUI,
arh Du.1. ..tiu M rcu

Calea Victoriei nr.174


83. m.arh. CASA

Calea Victoriei nrol92


84. m.arh. CABA ALECU FLORESCU-1'1.ANU

Calea Victori ei nr.194 C


85. m.arh. CASA TRUBETKOI

Calea Victoriei nr.196


86. m.arh. CASA DISSESCU

Calea Victoriei nr.2o2


87. m.arh. CASA C>v C-4 I • l I

Piaţa Victoriei
88. m.arh. PALATUL MINISTERULUI DE EXTERNE, arh. Duiliu Marcu

·. Str.-Visarion
89. m.arh. BISER!CA SF.VISARION-VECHI
i
Str. 13 Decembrie nro2
I

90. m.arh. CASA VIZANTE

Str. 13 Decembrie nr.16


91. m.arh. HOTEL NEGOIU
- 8

s e 1 !' ;

92. a.arh. B f o l; A.drj o ţ; ~ <} a

Bd. Av · to j or
93. m.a.p. MONUMENTU , VIATOH LOR, , ,, lpt . Iosif Fekete şi -
Lidia Kot7. ~b e

Bd. Aviatori or, î rcul Her strău.


94. m.a.p. STATUIA "PR01'1ETEU" , sculpto I.F.Lambealilx

Şos.Kisele , în . a c 1 H st . ău
95. m.a.p. STATUI CEl ' ..~ UR LUI, acul tor on Jalea

B-dul 4viato ilo


"-' ,~
.1 D
Bu t N or I. r mesc1

Str.Biserica Amz · n c La b sericii Amzei j)


97. m.a.po FtNTINA DE PATRA

Şos. BucuxeştiMP10 · ş ,i
98. m.a.p. F!NTINA OR ŢA, A h. .. O„Doi es u, seu ptor Miliţa D
Pătraşcu

Pe şoseaua Bucureşti~Ploieşti, lîngă aeroportul Băno


1
99. m.a.p. MONUMENTUL "ULTIMUL STR.llJER", arh. E.Doneaud

Piaţa Conf ederaţiei Balcanice


loo. m.a.p. STATUIA LUPOAICA ROMEI

~ ,_.~ · P~aţa Cosmonauţilor


"ff::', -
-47Wfl/,,..,,, .
lol. m.a~p. . . { A~XANRU LAHOVARY , dll. Antonin Mercier

Str.Fundaţiei nro2
lo2. m.a.p. B _ILIE PINTILIE, d Nestor Culluri

P~ţa
Gh.Ghc orghiu-De j în grădi na Ateneului
lo3. m.a.p. S- l MIHAI EMINESCU, Gh. Anghel

Şos.Kia leff, in p rcul Kiseleff


lo4. m.a.p. BUS~~UL LUI NICOLA , LEO ARD, seu -ptor Osc r Han
j "\ > ~◄k fii-/, lt, I,( / ' ' ~✓f l!J
/I ONt11i1t. , 7Vc a1/ p . _H 1 t t. ,htJ =w I r;_ <I /. <·
r/4 ~ .)f',1ct:!Jy, 1
/~ fa ,~~ ~~ Îr.//
';l,l-lll' ,IJ,t/1 rl<a_
ud (? r '- I <--t't rar
Şos.Ki8 -loff, în nr<' 11 1 ~1 I; tutului GeoloBic
lo?. m.a.p. MONUME r,u )I o I ,110T II 1
, 1 : GH . 1UN'I~ANU-MURGOCI' sculptor
Fr d r · o ("1to el

ţs.Ki
108. m.a.p.
J/2. 'I_ f,
l '
1 · nr.
AMN ,,. MU'~ /\_~~A , C ' 1 m· inu
,, Jc-/,ltj- ¼}
1 ff
1 o 9 • m.a.p. Ji.i RAI EMIN•SO

Str.Di0r· si Lupu , la inter~ecţia cu atrăaile Julea


Michel t şi itur l"f ş
llo. m.a.p. F!NTINA CU~ PII , seu tor I.Io dăchescu

Piaţa Quito
111. m.a.p. MONUMEN~WL J\"·RULu - ' -- culpt l' F.L.Gove

Str.o , R t·, la· ter ~ c str.V.Conta


~-
112. m.a.p. Bust l C.DOBROGEANU G Naum Oorcescu

Str.Alexandru Sah·a, ~n gr~dina Icoanei


..D
113. m.a.p. MATERNITATE , IltV a ·u
Jcu..,2,- -,1

P-ţa Scînteii
/ev
114. m.a.ji. ,. V.I.LENIN ~ Boris Caragea
J
Calea Victoriei,nr .142-146.
115. m.a.p. STATUIA "ALERGATORII ", sculptor Alfred de Boucher

V:ictoriei
Piaţa
116. m.a.p. . MONUI-lENTUL OSTAŞULUI SOVIETIC, sculptor Constantin
Bara.schi

B-dul l Mai, în curtea Spitalului ·,Filantropia


117. m.a.p. Bust .dr. CONSTANTIN DANIELOPOLU, a;e Ion Jalea

B-dul 1 Mai, în curtea Spitalului Filantropia


118. m.a.p. Bust Dr. CONSTANTIN CARACAS, -de Mihai Onofrei

B-dul 1 Mai nr.11, în curtea Spitalului Filantropi


119. m.a.p. Bust enern1ui M.I.KUTUZOV,
1
. Mihai Onofre
8t:e,V,Al ec1,na:d:r~ iu,. : G

Şoseau şt · Podul Bmeaaa E:.


LOCUL LU - UGUFlT 19Ll-4, pla ~ comemo-
rativă

I , Şos. ucu şti- lo'eşti , liziera pădurii B11neaaa


...lr2Z; m.m. PLACA CO ,MORATIVA , marcînd locul luptelor din 24~26
august 1944

Şo e f.\ 1 u eşti-Pl i şt J i.n·tereecţia cu etr.C.Do-


brogeanu- berea„
l-23. m.m. MONU , TUL ERO R Ir N AN ASA, C.lZUŢI N RAZBOIUL
1

DIN 1916- 918.

Str.Boteanu nr.8, în zidu bisericii Boteanu


l2. m.m. PISANIA ERICI BRADU
0

B-dul Dacia nr.51


25. m.m. CASA NOTTARA

Str.Barbu Ştefănoscu Delavrancea nr.47


126. i:p..m. CABA MIHAIL SADOVEANU

Calea nr .49
Dorobanţi
7. m.m. CASA J.AL.STERIADI

Str •.~irtlanda nr.lo


· J..28. m.m. CABA G:RIGORAŞ DINICU
I ,

Str • .I .C. Frimu nr.26


• m.m. CASA dr. GEORGE SEVEREANU

70. m.m. CASA DINU LlPATTI


.
B-dtll Ana Ipătescu nr.12

Str.Locotenent Lemnea nr.7


31. m.m. CAHA SPIRU HARET

Str. Locotenent L ea n • 1
132. m.m. CAS.A TH R GAT,SCHT
1 -~

13 St.· n u_r,, : . . 71~


~m.m. CA ,A D~CU, -N

Str.Di n' n' Lu u


11 nr„80
l • m.m. CA A GH. Ţl~EICA

Str.M nd v n ~2
~ m.m. CASA P CTORULUI f? •FAN LUCI IAN

Str.Monetăriei nr.4, în c rtea bisericii Mavrogheni


• m.m • MORI1IJ\Tff1TTL LUI ION EL' ADE RA.DULESCU

I i Bd. lie ni ·e nr.6


m.m. CASA NICOIAE IORGA
'
/b Str oPuţul d P · at ă 11 r~ b
1 . m.m • CASA CORNEL MEDREA
I

/~ Piaţa Romană nr.


. m.m • CASA SABBA STEFAN•SCU

{
Str.Rozelor nr.9
• m.m • CASA GEORGE GEORGESCU

Str.Şcoala Floreasca nr.34


• m.m. CASA IN CARE A FUNCŢIONAT TIPOGRAFIA P.C.R. în
1941~1944.

Str.Pictor A.Verona nr.19


• m.m. CASA A~HITECTULUI ION MINCU, arbUJect:fj';"jlf~H~m;r'R&r
Ion Mincu
• I

' .!
Calea Victoriei nr.36
43. m.m. HOTEL . BUCUREŞTI fost CAPŞA

StroVlăd escu nr.53


• m.lJl. CASA GEORGE CALINESCU

fi Pia·\, a 13 Decembrie
).#5. m.m. PLAGA COMEMORATIVA A CELOR lo2 MUNCITORI OM RIŢI
IN J[':CA'¼'A TEATRULUI NAŢION L LA 13 DECEMBRIE 1918
.... .r:. ·-
Sec ton . 2
I Pe malu onl -vest~ 1 b '- li Pipera
JA'b. a. AŞ ZARE c.L epoca 1-'1 , Q zulu şi d n sec. n
Str Zid . i . tre ~

AŞEZA ~ med· vală

I
~ m.arh. CASA

/ Str.Corneliu Botez r.3 C


1 • m. h. CASA, .h~ ll ia Cr nngl

Str.Doamna Gh:i. n nr.3


150. m.arh. BIBERI A îNALŢARE~ D MNUL DOAMNA GHICA

- I Str.Doamn Ghica r .
151-153.m.arh. PALATUL GRIGORE GHICA- TEI, cu construcţie anexă şi

~ •I f• I

.;:::=:::'"~'"'~~~ ~
Str.Alex.Daniei nr.28
~. m.arho CASA DR.OREV CEANU, arh. Crietofi Cerchez

Str.Episcop Radu nr.29


l,S • m.arh. CASA AL. DIMITRIU

Str.Icoanei nr.3
ŞCOALA CENTRALA DE FETE , arhitect Ion Mincu

-Str.Icoanei nr.12
J..Ş • . m.arh. BISERICA ADOH1'1IREA MAICII DOMNULUI-ICOANEI

Str.,Icoanei nr . 72
15 o m.arh. BISERICA ADORMIREA MAICII D01'1NULUI-DICHIU-TIRCHILEŞTI

Stroitali ană nr.2 C


15. a.arh. BAIA. ARCULUI

Str.Italiană nr.3
160. m.arh. CASJ1
• :r

Str ~ n 1 v t nr. ' 1


161. m.arh. CA ,I\ ' ) I\ H. , ,, , ii tect Ion Mincu

162. m.arh. Cr t ngă

Str.Oţe ,a.J. - nr. 2


163. m.arh.
C

StroPlwnbu · ta .. • 58
164-16?. m.arh. 1'11tNA-.., IR.EA FLU
.A.
i e rica; palatul domnesc;
tu p tni ţri .1 zia l de incintă; chilii

tr.Maria Ioset ,i nr.38


168. m.arh.. ASA

ru.
169. m.arh.

Str.Al xandru S r:ili nr.l


l?o. m.arh. CASA

Piaţa Al.Sarlia
l?l. m.arh. PARCUL IOANID

Str.Silozului nr.25 -Vaporul lui Aean nr.3


172. m.arh. MOARA ASAN

Str.Silvestru nr.12
173. m.arh. CASA ·IULIU ZANE

·s tr.'Silvestru
174. m.arh. TURNUL CU CEAS AL BISERICII SILVESTRU

Str.Spătarului nr.19
175. m.arh. CASA )

S1;r. Spătarului nr. 22


176.m;arh; Oli.BA MELIK, arh~tQ:'t. Iacob Melik
! j
• Jj --

S r.To .10· n . 83
1770 m.arh. CASA , J.. L ., .~. ';;_\.,. } Gi, r

Str. io ;n ~ ; ~; .r, a la i J1 ero oţ ou etr.A.D.Xenopo


178. m.arh. BIS

Str.A el v1a · cu nr. 9


179. m.arh. CASA, h. etro t neacu

B-dul acia nr.51


'/'
180. a.a.p. Bust v.0 . . NOT I"lil ţa 111; aşcu

S r.Ga ţ
181. 11.a.p. VAS I ', LASCAT.

Str.Icoanei nr.12 (în curtea bisericii Icoanei).


182. m.a.p. MONUMENTU FUNERAR A . GENERALULUI ION ODOBESCU

B-dul Lac l Tei 1r.l~o


l ' h
183. a.a.p. Bust 7MI I IRZ } a.,.. on Jalea

Str.Procu eţii V--..cb ·, la i1 te secţia cu stroM.Eminescu


184. m.a.p. MONUMETUL LUI TUDOR VLADIMIRESCU, sculptor Teodor Bureă

Piaţa Alexandru Sabia în grădina , ~coanei


185. m.a.p. • GH.GR.CANTACUZINO, sculptor Ernest Duboie

P-ţn Al.Sabia în Parcul Ioanid


186. m.a.p. ~ ŞTEI1 AN LUCHIAN , ~ I. V.lad

S~r.Silve s tru, între nr.34 şi _ 36


187. 111.a.p. · 'MONU~IENTUL EROILOR DIN 1916-1918, sculptor V.Ionescu-
Varo

Str.Taras Sevcenco nr.21, în curtea Liceului Dimitrie


Cantemir.
188. 11.a.p. MONUMENTUL PROF.VASILE SUTEU, sculptor Cornel Hedrea

Str.Spătarului nr.21
189. m.a.p. THE:ODOR PALLADY, Ion Anghel
StioDon ' t ~ ~' o
190. m.m. CA A .r rn t Iu

Str .Mi ) o:· ,'.,1, · j1 , ) n ; 1. li> l 2


•191. m.m. CASA D .. .j , ; H ~! nr•~(\(J

Str.Iul' us Fucik nr. 7


192. m.:m. CASA GHEORG IE l"IA11INESCU

Str.Reinvierea nr.4, cimitirul Reînvierea, fig.K.26


1930 m.m. MORMir.: _L COMUN AL MUNCITOR LOR UCIŞI LA 13 DECEMBRIE
1918.

Str.Snagov nr~31
194. m.m. CASA • PETRINI - .LAŢI

Str.Sp ătarului 3 n
195. m.m. CASA SAVANTULUI \ Z C AN C.MICULESCU

Str~Teiul Doamne·, în drept 1 casei nr.81


196. m.m. CRUCE DE IATRA , prima jum -tate a sec.XIX

Sectorul 2

Str.Agricultori nr.lo8
197. m.arh. CASA DE TIRGOVEŢ

Stro ~iserica Mărcuţa nr.8,


../
198-200. m.arh • . MtNASTIREA 1'1.ARCUŢA: biserica; turn-clopotniţă; chilii

B~dtil ·Hristo Botev nr.3


2ol. m.arh. BLOC , arh. A.Culina

B-dul Hristo Botev nr.19


2o2. m.arh. LICEUL KRETZULESCU

2o3o m.arho BLOG , arh. Horia Creangă


..I

S .R d Ca m r
204. m.arh. C SA ~ ţ li!

Str. R d ~ lom i r P o(' u n • l


2o5. m.arh. CASA DR„ PAU I •.C' C J

Str.eh: ·, t:i · i
206. m. arh. ., HALELE Ci 'IT?A 1
4 n .H a. • II i a Creangă
1' -~- 17
Bd.Gh.Dim ·trov nr.3 3
2o7. m.arll. FOIŞORUL. E FOO, n. .' tect I1 ndrea

B- u f1 . . i o·
208. m.arh. GARA O C

Str.Mi ·1 nr.2
2o9. m.arh. CASX DE TîIGO 1Ţ

a n: .. o
210. m.arh. CASA ZEf , a~ ~C .:atof Jerchez

Str.Mîn - n ~ o
211. m.arh. BISERICA SF.-Ţ I ARHANGiiELI-MtNTULEASA

Str.Mecet nr.49
212. m.arh. CASA DE TIRGOVEŢ,

Cale Moşilor nr.77


213. n.arh. CASA (,A p, 1
H

· CaleR Moşilo nr. 79


214. m.arh. BI.SER~CA INTRAREA IN BISERICA-CU SFINŢI

Calea Mo şil or nr. 82 · '


215. m.arh. CAS.Jl.

CalEw. Mo şi lor nr. 99


216. m.arh. CASJI. HAMANGIU

Calea Moşilor nr.J28


217. m.arh. CAHJl I
'J
(

C le r; · . < r . T' ,, J 1. p :r
218. m.arh. HANUL '

Caea ş . · 1 0 ·. 1 î . lf ,
219. m.arho BI ER CA . o 11b ·1 , I TOMNU UI

B-dul M ne·· n r .
220. m.arh. HALELE UZ I h 23 U U T,
Creangă

Bd. Mt..... " 1 .'


221. m.ar. HALEL UZT . ~ REI CA, a h. I . ria Creangă

Str.o z i r.63
222. m.arh. CASA. Vl

Str.Orzari r.71 A. C.
223. m.arh. CASA DE T R OVEŢ

' 1 • .,,.... Bd.Republic i i nr.43


2-2;--2-2 • m.arh" BIBLIOTECA SI BISERICA Aill1ENEA.SCA:; arhitect D.Maimarolu

BdoRepublicii nr.85
227- m.arh. BISERICA GRECEASCA 1 1A19 1 ~i,~.T;Mfl

B-dul Republicii nr.135


2 • m.arh. CASA ING. DINESCU

B~dul Republicii nr.172-174


229. m.arh. LICEUL MIHAI VITEAZUL

P-ţa c.~.Rosetti nr.i


230. m.arh. IMOBIL BIROURI, fo s t LOCUINŢE IEFTINE, arh.I.Pompili an
şi Virginia Am r eescu- Haret

Str„Bf.Ştefan nr4113 A.
231. m.arh. OASJI. CERCHE Z, ah. Cr'. t f ' Cerchez
~I

, •·•. r ;c
CAS.H. :0...:. l 1 ) T.i./'

} ,j 1'., • ) AC 1j I • ',( NI BORU VECHI

:;5 . m. arh . C f'J\.. IÎ; 1


1' I

236. m. rho

_/tL- 1 ?/'/?,t,' CLI T


7. m.a . p . --- 1 1
0 (' r;0.1

n Ii z în . 1 ~ . n bis ri i m nc~ t i j)
✓ 7, • m. a . p . ·~ d LU 1 r C , scul to I • Toro

Bd. n· m:t~ov .• H1 7 7 cu a şc o lii nr. 91


~ m. m. CRUC g i' F N1Iu , 1
.05

Cal a oqilo~ t.J 3~


• m.m . CA A I CAD · ./\ AV "F LOC r1rnJNŢA cow~ IR T . VA A l t „

şi B • • n„ DI 13/11+ U . E 9111~

Şonot'n1t c J ··.11 0 . l, 1 i 1-',c 'GO 1;i cu Ptr . Ch'rin i. r„


• m. • Gt,1~,J>j m, P J /\.' .nl\. 11
Jnd : zbo · U d . ne
d. n J.87'?-l ?

Str11Ţ p .r V l1 , Îl [.\ \l nt st .c· '"'ulu Q


Tol ·,aj i:t · 1 :\ .
-lţ . m. m• C UG 1 D . I A'l.1 1 .L

'
52

S r ,,~~ pc c; V o "' u , p L'l..1. c ,


"'1 ro ul ca clo r.1
2 • m. m. CRUC:l!.. DE A'' , î c 1utul s .XIX.
-}

Secto1 lţ

Dud ~t . l I fi ul n t; ntr al Dîmboviţ i


244. r.a. AŞEZA D . . 1~ o,. ·111. l ZULlJ J. ETO-DACA.

P'aţa Un'v situţi'


245. r.a. FUNDAŢI E ANSA UI I 1'1EJ EV SF.SAVA

Calea Victoriei, colţ cu str~h-n~l"io,,.


246. r.a. VESTIGIILE HA LUI CO STANmI N VODA

,, Str. 3 Dec o - fost ·aţă de Flori.


1(7. r.a. VEST G F.Al~J.1 N

v Bd.1848 nr.2
48. r.a. FUNDAŢII ◄ T u ·u OLŢ 1

Straiuliu Barase n ~11


2.4 • m.arh. BISERICA c N CO UDR CANI
1
'

StraBa a de Fier nr 5
2 • m.arh. )

Str.Bărăţiei nr.27
~~-..-. m. arh •
5---7:.t.. BISERICA BltRliţIEI , cu turnul

Str„ Bărăţiei nr.33


~52. m.arh. eA& I

Str.B~răţ iei nr.4


2530 m.arh. ~k ~ - I

Str.Matei Basarab nr.28


254„ m.arh. LICEUL M.BASARAB

Str.Biserica Răzvan nr.3


255-256. m.arh. BIB:E:RICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI
SF. E'ILOFTEIA-RllZVAN, cu casa parohială

Str. Blnn, i n •J
25?. m.a.rh. HANUL O ' 11
Str 1~ R · , ~ . 6
2,58. m.arh. BIS •RICJ S • .. .. CO ,J\F. .... f~E ,A

C
.a

Calea C&lă aşi nr.


2.6. m.arh. CASA FO TE . ,, ?I CO . CATOL ~E

Calea Călă raşi nr. 3


• m. arh. BIS~ 'Â SF~ ŞTEFAN

Cal a Că ~- 1. qi 55
2. m.arh. CASĂ

~tr,Codr · i No mţult • . • 25
283. m.arh. BISERIC F. ICOLl -D EŞTI 1

Str.Colţei·- -.8
264. m.arh. PRAVALIE

Str.Cov ci nr. 6
65. m.arh. ~ C-4 ..A_

6 StroDoamnei nr.l
6. m.arh. BISERICA INTRAREA ÎN BISERICA A MAICII DOMNULUI-DOAMNEI

Str.Doamnoi nr.4
7. m.arh. PALATUL BANCII DE INVESTIŢII, arhitect Petre Antonescu

Str.J.Eiias nr.2
2 • m.arh. CA:Sk · L

Str.~.Elias nr.4
269. m.arb. CASA .

Str.]i'oişor

2 • m.arh. .B±Bffi. a ~-Mk-·~L OOMNULUI-FOIŞ


, c tu l
lopotn · ruinele palatului domnesc Mavrocordat.
- 2

St .I 11 n ..li
2-o/Î. m.arh. BI LIOTl~CA ~ ~NT ..,t ~)i,; c, A11' arhitect Şt e f an Burcuş

Str.Io n. • , C
272. m.arh. BIS RIC - 0.r " ~ l JC OJ.Jl •

o Str.Ilioar n . 5
~ m.arh. CONACUL DUJ ~f' 'rr-c- 1
,1,: u 7. • dul de incintă

Str.Lips eai nr.16


2-?4. m arh. 1 PALATUL Jf0f'Ti' I 1-'l ~O ·; n ISnr VELONI , _ arh
Go .Can · 1e 1" i no 1.,. i 1<::h n d .' i .o

Str.Li can
?5. 11.arh. PALATU I F flT· 1, .C ~

J Str.Lipscan · nr. 5
76. m.arh. PALATUL F0°Tf BA AŢION .LE,
Bernard ş i A.Gall on

Str Lips c ani nr.88 .


']-. m.arh. HANUL GAB VENI

Str.Lips ea i nr. 91
~ m.arh. MAGAZINUL VOALETA

Str.Mircea Vodă nr.5


2.,79-. n. arh. CASA ELIAD

·Str.Mi.rcea Vodă nr.21


28 m.e.rh. CASA.., BRANCOVICI
1

'

Str.Mircea Vodă nr.51


2 • m.arh. CASA

Calea Moşilor nr.3 6


f, ' ('V
282. m.arh. Bis~ SF. GH •'ORGHE-VE CH

alei Moşi or nŢ.6Lţ.

6~A I V
C.

i ). Calea r n ,.
t .,
t.·•
' ' '.l
' ..
284. m.arh. l

Calea n_ . 7
28 • m.arh. ~ VII/

Calea Mo ş .· lor nr„ 4


ZS6. m.arh. Ck A -k ('
ru Vodă n .17
287. m.arh. C- . I IP - J

Str. n ~

288. m.arh. CASA

Str.Pat·ri nr.l
289. m.arh. HOTELU 'J IA
1

Str.Po ş t e· r.2
a9o. m.arh. BISERICA BF.DUl"II' RU

Str.Poştei nr.6
291•291 m.arh. BISERICA ARHANGHELUL 1'1IHAIL-STAVROPOLEOS, cu turnul-
clopotniţă şi casa parohială

Str.Remus nr.6
29. m.arh. CASA C
Bd.Republicii nr.13
295. m.arh. UNIVERSITATEA, arhi-::i~~~ Al.Orăscu, restructurată t
N.Ghica-Budeşti

Bd.Republicii nr.14
296. m.arh. · PAL~TUL MINISTERULUI COMERŢULUI EXTERIOR, arh
o.Ma gsch

Bd.Republicii nr.24
PAL/l'rUL MINISTERULUI AGRICULTURII ♦ arh
Bla11,~

Bd.H.e;publ · cii nr. , 28, 3


? R. m. nrh. FR {'î' JT, ., OT,~ nnm
"' .
St"
299. m.arh. BI ERIC

Str.Sf. ou n .
300. m.arh. CASA

Str. Sf. n Nu nr.


3ol. m.arh. CASA

Str.Sf.Ion Nou nr~31


3o2. m.arh. CASA
C

nr . 33
303. m.arh.

Str . Sf . · ae Ji n ţn nr.0 - 8
3o4. m.arh. FRONTUL D CLAnrR ·
C

St r. Sf . Vin ~ i n .9
3o5. m.arh. TEMPLUL CORAL

Str. S l ic r . 21+
306. m.arho SAS

Str. St avrop ole os


3o?. m.arh. CLADIREA 'CARUL CU BERE "

Str. Stel ea Spăt arul nr . l a A.


308. m.arh. CASA

S tr. Th . Stefănescu nr . 5
3o9. m.arh • . BI SERICA SF . NICOLAE-NEGUSTORI
, I

1
Str. N.Toni a nr . 9
310. m.arh. CASA

Spl a :i u l Unirii nr. l


31'1> . m.arh. BLOC LOCUI ŢE , ar . Paul Smărăndee cu

Cale a Victor'ei nr.2


312. m.arh. BLOO DE LOCUINŢE , h t An one c
v: ., · r· i
3130 m.arh. L VJLLi\C 1
)H

C lo
3140 m.arh. BISE . Ci

31 50 m. arh o >NSEMNAŢIUN
9
oG to r

Cale o Vie or· e · .. '~


316. m.arh. ALA UL . oqr E .J.\ Vin u de . t -rie a publicii
Socin · R th :. ..~~;(; A . • s sou

Calea V t n .4 .
3170 .ar h. BISER C T~ CA

1
318 . m.arh. BISE ICA

319. m. arh.

Bd„ 181f8 nr. 2


320 0 m. arh . PALATUL ŞUî ( u ~oul doi tor·e al municipiului
Bucureq ti) arh~~~ Vitul şi Konrad Schwinc

Bd,,1848 n .49
321-322. m.arh. BILE I S~ i .GHEO GHE NOU , cu vestigiile hanului

· St~. 3o Doc c ri c
. ??3-325. m.arh. · CURTEA CHE: BioERICA BUNA VESTIRE ; vestigiile
c urţii do eşt cu inse intre străzile Gabroveni,
· Şelari , Halelor şi Bd . 1848 , Pal atul Doamnei.

Str. 3o Dccombr· nr.62


326 . m.arh. ID\NUL m · C

Str. l'1a. ci Buoar nr.32 , n cu rtea Liceului Mat·


Ba.ao.ra.b
3270 m. a . p . f10NUME . .1 U A' I Mar· G
r seu Vnr.·1 v c
Pi ţa A. . ' • J• u
328. m.a.p. BUST i, . I ~ .LAUln Al ) ,C \1 lrt '(' .Băl C seu

Piaţa ,
J
329. m.a.p. > ~,~ T , seu tor W adial av He ge l

Str.Logo ăt Ud. r.6 A, în curtea bise~icii Lucac j


330. m.a.p. MONUMENTUL , a '1 NN, .~ ul t r Di i trie Mirea JJ

Piaţa Univers it&ţi i


331. m.a.p. ~....~~ UI l'1I IAI V TEAZrrr, culptor A.Ernest ·] ·
Car'e r-11 _ s

332. m..-a.p. LU
RADU ·,m)cu 1
\ ) \_ / M/"\"l\"!1n\'""1\T '1') T't' ....
,<,,r,-..11A " , ~ •,L ,1.\ - ~ culptor Et ore

Piaţa Univ s it ~ţ i i
333. m.a.p. ~\-~~NUJ'1ENTUL. Ul G 1
0 LAZ r , sculptor Ion Ge orgescu

Piaţa Un 'v r s· tăţi'

334. m.a.p. ~ _ l l ~r •· L LU SP IARET, ncu„ ptor Ion Jalea J)

Bd.1848 r.l, în cut a spit ului Colţea


• <':.,,. -~ L SP.ATARULUI .MIHAI CANTACUZINO, sculptor
. Karl Storck

Piaţa 1848, în grădina bisericii Sf.Gheorghe-Nou


336. m.a.p. MONUI"Il~NTUL LUI CON TANTIN BRINCOVEANU, sculptor Osc ar
Han

Str.Asău, la întret ăierea cu Calea Dudeşti


337. m.m. CRUCE DE PIATRA, pri ma jumătate a sec.XIX

Str.Cezar Bolliac nr.12


338. m.m. CASA THEODOR SPERANŢIA

Cale& C~lăraşilor nr.16


339. m.m. ŞCOALA BULGARA

Str.Foişoru u nr.J 2?
340. m.m. CRUCE: DE IATRll, î c „ .XIX
St
341. m.m. CA A

I 342. m.11.

Cal a M h . 25
343. m.m. CASA I CA, 1
' I l(Fl 7
F Sl~ UL C MITE
AL LOC ' ~ C. (' mr·c Ţi\H l, e~R „ ŞI AL ZIARULUI D C"' TF.P-
TAREA.

Drumul "~- _.. 1


11 i n.-r, .. , 7, :mi ti rul zvorul No , fig.Z.W.
344. m.m. MOID'IîNT j IC Jt j~ r I , c \

· n,.... 37, cim. ·. 1; · r 4 Izvorul Nou, fig. 4 o


345. m.m.

Str.Anto nr.2o
346. m.m. CASA LUI AN' N PANN

Str.Smî dan .39


347. m.m. HOTELUL COC DIA

Str.Lo o ~tu Udr ' te nr. A, 1 b aer·ca Lu c


348. m.m. PIATRA DE MORM!NT A LUI ANTON PANN

Sectorul 5„

. Str.Apolodor nr .l
349. m.arh„ CASA BO~RE, hitect Petre Antonescu

StroBib~scu Vo ă nr.14
350. m. arh. · HANUL AVRAM C
Bd.• Dimi trie Cantemir
351. m.arh. BISERICA NASTEREA MAICII DOMNULUI SI SF. DUrnITRU-SLOBOZI

352. m.arh. COVE •SC


. (

St C ţ ·j \ 1 ce A ,i 1 ': 11 r J
353. ijl. arh.
'f r JL DE ARGI T

3 54-. m. arh. (
W' ~ V 'i: ) , A<'', WN )MIC

nr ... L , 0. 1 d ·' t
a·n stînga in ării
355. m.a h. TU Zi

Aleea Mar·· A unăr · Naţ·on nr.2


356-358.m.arh. PATRIARHIA: f ţi' mpăraţi; turnul-clopotni ţă;
palatul i. i su •

Aleea M ;i ţ iona 1 r llJ'Q 1 C


259. m.arh. PALATUL MA I i: . AŢ O '/1 aimarolu

Stro.Manu O va u
360. m.arh. BISERICA 1'1ANU CAV T

Str.Ml:Lrţi i; or
361. m.m. Casa şi mormr.- ul ]. ·_ Arghezi

Str.Olimpulu ' nrol?


362. m.arh. BISERICA ADORMIREA M.AICII~D MNULUI-FLlMrNDA C
Str.Principa ele Unite nr.63
363. m.arh. CASA I ( . X/

Str.Radu Vod ă nr.24 A


364-366.m.arh. MANASTIREA SF .TROIŢA-RADU VODA: biserica; turnul
potniţă; · ruinele c aselor domneş ti

Str~Radu Vo dă nr.26
367. m.arh. <MSA-

Str.Radu Vodă nrv33 ~,.Jil_J


3f;i8. m.arh. BISERI CA SF.ŢII ATA ASE ŞI L-BUCUR

Calea Hahov i nr.1


BISERICA îNALŢAREA DOMNULUI D MNIŢA BALAŞA,
O .'Ben:l.ş ş. Al. Or seu
· 28 -
(
Cale ab v0 i.
370. m.ar. PASA , . T •,[.;Clm

C lea R h V !~ n~ .4
371. m.arh. PALATUL

Calea R n. • 7
372. m.arho BISER A ,,r , ... LIE
C
Calea R ovoi r.34-
373. m.arh CASA ARGh/".1 0 T
C
1
U

Calea Rah v ~; r1. • 38


374. m.arh. CASA ALEXA C
Calea Rah ov nr.4? C
375. m.arh. CASA DllNE

Calea Rahove r.56 C


376. m.arh. CASA 1·01'1P AN

Calea Rahov '· .• 122


C
I
377. m.arh. ~ J..,

Str.Sf.Ecaterina nr .3
378. m.arh. BISERICA SF. ECATE.INA C
Piaţa ~ui nr.2
fip::l
379. m.arh. BISERICA SF. SPIRIDON - VECHI

Calea Şerban Vodă nr.29


380. n1. arh. BISERICA SF. SPIRIDON-NOU ~ .C

Calea Şerban Vodă nr.33 C


3810 m.arh. CASA - I III

Calea ,Şerban Vodă nr.167


382. m.arh. LICEUL ŞINCAI, ar· m~ Virg'n ' a Andreescu-Haret

Calea Şerban Vodă nr. L , c · ·.tiru Bell f' g.'~o


383. m.arh. CAVOUL FAMIL EI GH. H. CA TAClZ N
Cale a Şe r1) c. r ~ u llu r ·g .48
3840 .arh. cA vou ~ J:~c .~Ji' ,, , 1 1 1•i:..;i;;ii:n2.;, ;
J , •
M.'ncu sculptor
Fre o · c :; t . ·c ::

Calea Ş ' °'" )[.n c)d re,: .. ;11. •. r , , c . . ·i >,: "'nl Bell fig 4o
385. m. rh. CAVOUL F d L-E- -i -u~

Calea Ş 1 Bellu fig 21


386. m.arh. CAVOUL

Str.Ienăc hi ţ ll V'ăcăre.sc1 nr .l
387. m.arh. cA A w· ,
Calea V& :'1 . r; t i. , <10 . ~ , 1 r;o 1 • ·ţei (
388... 394.m. arh. MAN.ASTIREA VA ~ REŞ I ! lia ul ; casa domneas-
~.c_, :);
că; stăr ţ a; · 1 .o 1 r e t ; ch'.l ~i; incinta corpul i
de gardă.

Piaţa 11
395. m.arh. PARCUL LI I, ·sag·s t E.Redon C

Şos Berce ni n .10, în u te S p' . l ului 9


396. m.a.p. Bus-:t dr. OBREJA , torck
r
B-dul Dimitri e Cantemir
• .(,1, ",..
397. m.a.p. DIMITRIE CANTEMIR , d I.Irime cu
u

B-dul George Co şbuc


J I
398. m.a.p. BARBU CA.TARGIU d~ . Ro nel li

Bdo G.Coşbuc
399. m.a.p • . MONUMENTUL D • LA ROND , sculpt r Karl Storck

Şos.Giur gi u lui n .4 c'mitir 1 evanghelic


400. m.a.p. MONUT1ENTPL F ~RAR PICTOR FRA CISC ŞIRATO, sculptor Zoe
Băicoianu

Şoa. G:i.ur iului nr,A ci itiru evanghelic


4ol. m.a.p. MON1Jl'1EN~rUL FU •RA RUDOLF BISCABORN, sculptor
Constax:rtin B llfoeacu
Şos.G i ui u: r ' ,. 11 , (~ m . l, j .I' J 11 V{ ll( ii l.C
4o2. m.a.p. MONUMEN u J ' iff'l C rol t
' „ I ( 1 • • • 11 l 1 Le ck

Ş o s .Giu1: lic
4o3. m.a.p. MONUMENTU scul or Carol
Storck

Ş os.G iurgi . i~ '.rul f V r el i c


4o4. m.a.p. MONUME u R • G 11:;i, , 1 1· t Carol Storck

Şos.Giur giul i r .4 1 ,·m· . irul van ghelie


4o5. m.a.p. MONUMENTUL 1• .·TIAR 1 „ A n" o /ulpt or Oaro l St rck

Şos.Giurgi · n . • l ~ , c · 1 :i t. · ru OV g elic
406. m.a.p. MONUMENTU ? ; RA , A•i i .1 HER, sculpt Carol
Storck

Şos.Giur gi u r ul v an heli c
407. m.a.p. MONUMENTUL 1
TOHU sculptor Carol t orck

Şos.Giur gi . t,:lrul AVanghelic


4o8~ m.a.p. MONUMENTUL eul t or Carol Storck

Ş os.G iu giul i n .4, cimi · ul ovan he l'c


4o9. m. a.p. MONUMENTUL F ERAR TRAUGO \vITr1. NG, sculptor Carol Storck

Şos.Giurgiulu i vanghelie
nr .4, im"tirul
410. m.a.p. MONU!1ENTUL FUNERAR AL FAM LIEI •R .NIRESCHER, sculptor
Frederic Storck

-Sp.lai-ul -Incle-p-e-aa.-en-ţ i , ă !:Qeatra-1 -d-e-Ope--Pe-t-ă


4--l-l- m.a.p-. -M0NUP'IEN-illUL- ~-f-±,.1'1-':l::-:l:-NA-~ ~

Calea Rahovei nr .l ( î curtea b'ser· cii Do mniţa B 1 şa)


411. 112.a.p. MONUMEN i UŢ, DO
1
IŢEI BALAŞJ\. , seu pt or Karl Storck
~ L) ' '-#'- /?_ •
0 /fo~ t:~ // 1J/w ~-" - ✓:...f n , v--,~1 ~... ~1h _ ,. 't-l(ry'
, /2 / .....
" -_,,.,,1 1...... -

/IJJ . ? .-t?t' -/ '


.-t~cv.,,. ,~1.r.;,~~#✓ _A.-ţt v/t~ ·/~ ~ I ' k ~ -· c1•f/4 f:/cur.p ~iu,.
Calea.I.), Rahovei nr.I, în ~ :rt0:3"bJ. sericat. Domniţa Bă la şa
413. m.a.p. ZOIŢ.K DOAMNA, de Joules Roulle u
... ) •..

>li t n anu
414. m.a.p. "' ~Cont nt·neAcu

f.Eca,e i
415. m.a.p. B\lst BAR . ănftSC

Calea Şerb c :tm· '; · Bellu fig.6-lo


416. m.a.p. MONUMEN UL ir RU V Li\D_ ;s , 'SC lptor E .Ac

Calea Şerban Vodă nr- 2'~ 1 cim · tirul Bel lu fig. 29


417. m.a.p. MON1.JMENTUL 1 UNERAR î~CCADA, 0 .ulptor Constant n Bălă­
ceacu

Calea Şerban Bellu, f ~8 bi s 2


418. m.a.p. MONUMENTUL F j I RA . CU sculpto
Bălăcescu

Calea Şerb c' m.i tiru l Bellu fig.17


419. m.a.p. MONUMENTU 1 • MANTO, sculptor Constantin
Bălăcescu

Calea Şerban Vo ă nr. -- 1.1 • ci .'.tirul Bellu fig.112


420. m.a.p. MONUMEN~:'UL FUN I
MAR iA lliTA · HESCU, sculptor Constantin
Baraschi

Calea Şerban Vo dă nr.249, cimitirul Bellu fig.46


421. m.a.p . MONUMENTUL F 1
RAR MIHAI VASILESCU, sculptor Const antin
Barasch:i.

Calea Ş rb on Vodă nr.2L~9, cim'tirul Bellu fig.31 bis


422. m.e..p. MONUMENTUL FU lli\R GFEORGHE VERNESCU, sculptor Paul Albert
1

Bartholome
•I

Calea Şerban Vo nr.249, cimit rul Bellu fig.63-48


423. m.a.p. MONUMENTUL F •RAR GEORGE ASAN, sculptor Enrico Cas i

Calea Şerban Vodănr.249, cim' irul Bellu fig.72 bi s


424. m. a.p. MONUMENTUL :FUNERAR AL FAM LIE RODANOF, sculpt r Boris
Caragea.
Calea Şerban Va d.fi nr.2'~ cimi ··rul Bellu fi .4
425. mi.a.p. MONUMEN1TU FUNERAR GR A O X dru
CIH:in A cu
)t

Cal o , ,.. , . ' 1 ci ) , ;·. , \ B 1 u f' •?


426 . m. a . p . MON IUBERT, cuJ to
Io s ' f

Ca le a Ş „ V ->dc B llu
427 . m.a.p . MONUMENT . I I u ·;~RAR T,
Ion Geo ~- s eu

Cale Ş ,~ .. r 1l( , rtL ·r~lBellufi 4-


4 28. m. a . p . MONUME TU ~X „ N(' ' TINESCU-DURDUC , seulp tor
Ion Ge or orJc

Cal e a Ş 1~ n.n ,- li J.. î.'. ~ii' · ci I i t · l Boll fig„ 25-22 .


429 . m.-•.a,.p. MONUME · r, ,,;-;r 'RA l\iJ ,T1,. IiJ\f,1 l·:u PC t Ion r or eseu

Cale a Şer r,.? 1 }'1, ii L i ul Be l lu fig . 7-37.


430 . m.a. p . MONUMENTU 1 ·, ,--. ~ OF J, I C. LECCA,· şi a soţi
sale , seu cu

Calea Şe c·11 j ' rul Be llu fig . 23-21


431. m. a . p . MONUI'TENTU Ş 1îJ\R A LESPEZEANU, culptor·
Ion Ge or . 1

Calo a ij,orb n Vodti ,n· • Lt9 , ci · t · rul Bellu fi~.6-8


4 32 . m.a. p. · MO Nt.JîfilNT L F •RAR llRIA TII. 1
0 V CI , sculptor Ion Ge o -
g escu

Ca l e a Vad ' nro249, ci m· ·rul Be llu fi~.21 bi s .


Şerb

433 . m. a . p . MONUI1EfTUL FUNERA , J,CIIE-P OTOPOPESCU, sc u l tor Ion


George cu

Cale a Şerban Vo~ă nI.249, c i 'tirul Bellu fig.11-23 .


434 . m. a .p. MONUME TUL F •RAR IAI SCEO L ŞI N.DAVIDESCU ,
I on Geor gencu

Calea l~erb a.n Vo dă n r . 249 , c im t irul Bellu f ig . 26-21


435. m. a. p. MONUMENTUL FU •RAR G • 0 •RURIE, s cu lptor I on G or s eu

Calea l~ e r ban nr.21+ , cim· irul Be llu fi


V odă -11
436. m.a . p . MONUMENTUL FU • AR DH . VAS L ,, VT1AD • CU, scul o on Qr,o -
geacu
... )~ .....

Vt> ("'; ()
I( I • 1 1 u fi. [j .
ţ ~)] ... ,.,(
437 „ m• • • ,1 Jl .11; H j I
<"'I I
~) ,. mr·c J, 8CU ;or
G WJ fi( f, I I ţ,
d [,0

V ;)ii lt
1
138. m. a.p.
( l t' i' IJ Be lu .3 - (

r. I L r,· 1, C LE cu , .ulpt >1


Ion Geo O G t' J n I l r I o (l

Ca.l n °or · u Vo :i JL • 9 i19, c '1,1.· t · rul B J u ir;.?7 ..... 3,J


'~39. .a.p.
Gc

<), ·J I it · .1 B lu ii ~ 28 B
41.~00 m.a.p. ti' [U O s c l p to . r '
Granct

V dr )" .? 19 , C " I ,• .,• r.ul Bol ll • 1„,11 _,, r,


4 1H . .a.p. , :TIA1
1
, :.r TI ·i'G RCU , scul to WJ ·1 li
lav Hegel

Cal ~c „ I ',., 2/f ( t Be u f. , . 11 :>


4 1+2. m. .p. I10NUI1EN rl 1;Qh E A 1 to Wln 1 · •
1 V Jicg 1

c B u f i (~ 2-r:

,,1~-:r.. m. •P• o seu J t , Io n 11
Ho ro

Co.le ) Vo .11.1 ... 2'~9 , .' . ul B .llu, . o r. · 1 i. .


fi
J I I~ • •O.• p • NO V f\f R .A I.MANEccu, scul o
Ion J 1

Cal
MO •• A RA culpo

Calo n Şor an Vodf' , n:r . 11 , c ·11 · t· ul Bo l u f' \ . fr


4 11 • m.a.p. ONUMJ~ TUL •'U ~ R n. r •O] fl ,, GHERU ' CUll ( l

Jalea
I ,

C
447. m.a.p. MON ·,f' "" ' l C tor Io n ,J :tJ c1

Calea Ş n Vod1 , .... ; 111 ( ' i „1·. ru Bel u r· g.78- 57


448. m.a.p. :MONUME r~u.l .~ R ... ~,,l, r, - J „ MARI ,seu, culpt o
Dim· ri "l.lţ l.1 u.

Calea ş )a Vo ă ., ;.'/ j C) ' C ;;, . l Bellu fi g 9 l o(ll)


449. m.a.pl MONU1'1ENT J It ~RA -~::-: f\. D u ORESCU, seu tor
Co rnel Med e

Calea r ~ ,,ii , ci mi. · Bel u fi e; . 1 Lţ8

450. i,i • • p. MONUI1E SCU , C )por


Co rn 1

Calea Şe b a1 Vod u · o~,~ , l t,1i t. rul Bel lu fi • 96-9


4 51. m.a.p. MONUME UL I .L RA I .r; I.I1A1Ll •'SCU, sculptor hai
On o fre·

Cal ea Şe b Vodi: - . · 1~ c · 1·tirulBellufi .15-lo


,

452. m.a.p. MONU.MENT L FUNERAR lt )1" . D • .. • AULESCU, cu ptor


Dimi tri ea

Calea Şerba Vodă nr.24-9 , c·mitirul Bellu fi g .7~-25


453. m.a.p. MONUMENTUL FUNERA AL PICTOrnJLUI PETRE ERAFIM,
sculptor Dimitrie P ciurea

Calea Şerban Vodă nr. 2L~9 , c imitirul Bellu fig. 55-17.


454. m.a.p. MONU&iNTUL FUNERAR AL •A.1'1 . ST LOJAN , sculptor Dimit ic
PaciuJea

Ca l ea Şerban Vodfi n".2L~9 , c mit·ru1 Bellu î" .lo 3-


455. m. a.p. · MONUivIENTUL •U ERAR L AD , s ul tor Mili~ ... 1
ătraş cu

Cale~ Şerb Vodă .249 , c i 'tirul Bellu fi g . 37


456. m.a.p. :MONm amTUL :BU ERAR PA
1
T I 'rRATI , sc u lptor i li ţ
PătrllLŞ C U

Ca l elll Şorb Vodă


n • 249 , c i t · ru l Bellu f' . 3-7
457. m.a..p. MONUI·m TUL FU •RAR 11 ·, 1 AMILJ ,, STANErcu, o 1lptor
Deni i:1 P oe
.) ..

Cal a J .t' r;;


- Vo r-
4 5 • m.a •• MO UME T(l~UL , Jl'i ' ~ ,T ,·. ~ Of'C TT, nculpto Ro
Rom n .E

,J1.~ 9, , 1 n • tirul Bel lu r


· ;-: i ' .. . 73-20
459. m.a.p. ~, );.1„CO 'JHN N STRATI, s tor
Raf a

~·,o a-1. Vod 1 . cJ. 9, .. 1 itirul Bellu fi .3-9


0
Calea
460. m.a.p. MONUMENTUL F •RAR L ZA ŞE 1 AN JIANU, culpt
Raffaelo Rom elli

Cal mt· 1 Bellu r· .18 bis .


461 . m.a.p. MONUME POROINEANU, eul tor
Raffael

Calea Ş J. Vo !1 ·_ i tirul Bel lu fi • 71 .... :,a


462. m.a.p. MONUNEN L I NERA • LI, ~U, sculptor Osc r Splithe

Calea Şerban Vodă nr . 2 9 , mitiru l Bellu fig.56


463. m.a.p. MONUMEN UL UNERA.R •RAL . , VESCU , sculptor Oscar
Spl!the

Calea Şerb n Vod ă nr.249 , c mitirul Bellu f .lo -23


464 . m.a.p. _MONUMENTUL FUNERAR CON TAN' IN MILLE _, sculptor O c ar
Spăthe

Cale Şerban Vod.ă,n.J. .21l-9, c ·~mi tirul Bellu fi r; . 1~5- 32


MONUME TUL UNERA D4.CONST TIN NIŢESCU , sculptor
Os c ar Sput e

Ca l ea Şerban Vodă n .249 , c"mitirul Bellu fi .23-59


4 66. m.aoP•. MONUMENTUL FUNERAR CI CINAT PAVELESdU , sculptor Osc ar
Sp l:ithe

Calea Şerb Vo ă ~.249 , c "mitiru l Bellu fi .4-26


467. m.a.p. MONU11ENTUL •UNERAR A XANDRU I. ONESCU , sculptor
I

Caro l Storck

Calea nr.2'~9 , c mit'ru l Bellu f" g. 6-22


Şerban V o dă
4 68 . m. a . • l'10NtH1ENTUL FU mAR MIIli L I< m cu~CALINE cu, f3C\ 1 r.
Caro l St rck
:5 .

, c. ii. · _i J 1 B 11 u f. f~ . ? 1+
469 . m. a . p . MO UME
" '' . ZVOI A u] Lor Cnro.
S t or c k

Cal a 0
.r" ~)/; ~ i't • 1 ellu f' e, 7> 3
470. m. a.p. MONUME l Il • ; ... J? i. . no ulpt r C T' "' to

Cal ea Ş .ba) I) . ,.~. I C i 1 ·t·.ru. 1 Bellu fi r; .. 2-12


471. m.a.p. MONUME I 'U o;: .m; I, s culpt or Carol Storck

Cale a Ş \-J n Vo d . ;,,. 9 c, •n • t j ul Be 1 u r 73


472. m.a. p . MONUME u F Ji 'l I A r'iJ\ l, A A n TJ\9 scul tor C r ol
Cale Ş _ b n . · ? 11<_ , c iin i.t ' 1 Bel u fi ,.AS
473 . m. a . p . MO.KUMENTUL i
n D NE ri 1, CI , sc ulptor Ca . l Storck

Cal ea Şe
c ~. Lt il 1 Bollu f" c; . 11-31
4 74 • m. a . p • MONUMEN U
LAŢI , SC 1 tor
1
, ~ :nNI-
Carol Sto rck

Calea Ş
„ _1;9 , c . rn. t. rul Bel u fi g _.l bi s
475 . m. a .p. MONUME TUL 1
R RGESCU, s eu ptor
Carol Storck

Cal ea Şerb n Vod n .249 , c imitirul Bellu fig.48


476. m.a.p. MONUMENTUL FU •,RAR GE ERAL MIHAIL RASTY, s cul tor
Carol Stor ck

Calea ,~e rb an Vo dă nr . 249 , c i i tirul Bellu fig.3 7 bi s .


477. m.a.p. MONUMENTUL FUNERAR AL FAMILI E PETRE TARPO, sculptor
Carol Storck

Calea Gerb an Vo dă nr . 2L~9 , c ·tirul Be l l u fi . 51


I'10NU1'1ENTUL FUNERAR ELI BETA VLADEANU , sculptor C a ol
Storc k

Calea Ş erb Vodă nr . 21+-9 , c im ' tirul Be llu fi ·.9 bis. 8


479. m. a .p. MONUME:.NTUL FUNERA ION D.ALLEc' , sculptori Carol St rc l ,
Ion Ge or ge scu ş i Os c ar pith
·~ :; / ....

Calea Ş . o n d, r. .. ; 1' , ~ i 1, 1 • t · u1 B e 1 u fi • 1 7_;>5


480. m.aop. M.ONUME Tl, r l.r' N, culptor Fr

Calea Ş J~ o t · rul Be 11 u fi „ 2o
cj 11 •
481. m.a.p. MONU.MEN ·~ , · JC, ' ' TH'•:Bo u LAUR AN, c 1 tor
Fred

Calea n.r„ c.l , c· m·t· ul Bellu fi f5 . 27


MONU1'1EN UL I • •R~R ,U ,A . N U SCU , sculptor red ric 1
1

Storck

Calea Şe 'bo, Vodă n „ 2 11 Bellu fi „16


483. mea.p. MONU1'1E TU .1 V u· seu ptor Karl

Calea Şe · , c ·. , .L t. rul Bel lu fige 16


484. m.a.p. MONUMENT L • ~ 1 D M GHERM.ANI, sculptor
Karl S orck

Calea Şer an Vod „ 4 , c · id tirul Bellu fig.11- 25


485. m.a.p. MONUMENTuL •U ➔ RAR . .A I J ULCEA , sculptor Karl
Storck

Calea Şo 1 Vodă r . 2L9, ci mitirul Bellu fi g.5


486. m.a .p. MONUMEN U 1
RAR ECATERINA p seu , sculptor Karl

Calea Şerban Vod ă nr.249 , ci 'tirul Bellu fig.7-20


487. m.a.p. MONUMENTUL FUNERAR VAS LE ŞI ZOE POLIZU-MICŞUHE TI
sculptor Karl Storck
Calea ~erban Vodă nr.249 , cim' tirul Bel~u fi g.6 -6
488. m.a.p. MONU1'1E TUL FUNERAR MIHAI ŞI MARIA LlANOLESCU ŞI DR.
NICHIT~. , sculptori Karl şi C rol Storck

Calea Şerban Vodă nr.249, c· ' ti ul Bellu fi .3o-81


489. m.a.p. MONUNENTUL FUNERAR C.A.ROSET ŞI ELISA ROSETTI,
sculptori Karl Storck şi Ion Georgescu

Cale a Şerban Vod ă n . 21~9 , cim·ti l Bellu fi g .11


490. m.a.p. MONUMENTUL FUNERAR 1'1.A D L GU IU, sculptori 1
rl torc ~
şi Le t;,ellier
1 Bellu f' 3 %,
491. lll. a.p. Î( 7, •, ,· l
eul tor I Yl a „

-:,.;·,, ,. ; m· L ul Bellu f' g. 7 38


49a. m.a.p /1 J · ii' : j li E R ŢULESCU
I

Calea ă, 'î ,1 aţ \'C 1 i · medii nr 2o


4930 m.a.p. MONUHE J\ UI 111ViEş · ;-:\_; _ ulptorS bm·dt •aur

Piaţa 11 Iunie, p Lib tăţii


494. m.a.p. F!NTîNft "R.m rnrAN./t , ct O~Do'cescu, scul tor ac
Const

Piaţa ..1, 1n:i. , pnr:c1 ♦ I I t ~ li


495. m.a.p. F!NT!N G „ 1. .CAN'~'

Piaţa l Iu ~e , p .J. 1 1 Libo · i


ăţ.'
496. m.a.p. STATUIA "G T n· 'trie Paciurea

Piaţa 11 I e, p "(' ., \.J .. Li fl . ţii


497. m.a.p. STATUIA '' G. l\N UL', .:u to rederic Storck

Piaţa 11 Iunie, p eul Li rtăţ'i


498. m.a.pl STATUIA DR.C.l . Ist t·, scul tor Oscar Splithe

StroGeorge Bacovia nr.63


499. m.m. CASA BACOVIA

Bd.Dimitrie Cantemir , în c tea bisericii Slobozia


· 500. m.m. CRUCE ~Ul LEON VODA, 1665

Str.Cuţi ul do Argi rol ( î n curtea bisericii


Cuţi t ul o A int)
5ol. m.m. CRUCE.A. LUI TO IERU 1 T VO EVOD, 1677

Piaţa Gării Filare


5o2. m.mo GARA :FILARET

Str.Glădiţ ei , pe locul cooperativei Agricole de Pro-


ducţ ::La
5o3. m.m. CRUCE D PI Rl\. , î.ic pt ul ~ c.X X
.. .., )

t .G]. i· . 1 .. . c ~
Pro duc ·.1 ·o .
5o4. m.m. C UCE :UE :.):. r.1-:..( ') ~, ., I ,· ;~ , jj G ., " ~(V I

.2 ( t i rh·e)
5o5. m.m.

Aleea 1'1uJ_ · i j n e nr.2 ( a at · arb · )


506 . m.m. CJ\ 1 7

Aleea. M rii Adunxr · ţio nr nr.2 (la Patriarhie)


5o7. m.m. CRUCE lJ_g .A I A. . .~.11 1 ,, , ,

Alee J o7
508. m.m. CASA 1111 L ' D · TUTIILOR Oi ULUI
COMIT 1
f;l • BLOCU UI E TRU /, 71 -
REA LI

Str. M* o G · o,: re 1 1 1'

5o9. m.m. CASA I UN r, MART. l~ 1 32 S-A DESFA URAT SUB


CONDUCEREA P.C . R •' ŢARA A MUNCITORILOR ·
C.F. R.-IŞTI I r,n T I UPTELOR REVOLUŢIO-
NARE

Str.Moc anului nr. o


5lo. m.m. CASA POETULUI A. O IN CAH.E A FUNCŢI(DNAT REDACŢIA
I LEGALA" A ZIARULUI C NTEIA, IN PERIOADA ANILOR 1934-
1938 .

Str ,,Candiano Pop se n .2


511. m.m. UZINA 'ELECTRICA FILf IBT
. I

Şe ban Vo tt n .62
1

c::ii ea
512. m.m. CLADIREA ŞCOLI I • ALE n .118 , · ENACHIŢA VAC RE:SCU

Calea Şerb Vod ă „249, imitirul Bellu fig. 22


513. m.m. MORM!NTUL LUI GTI GO I ALEXANDRE cu

Calea Şerban Vod n .249 , c· mitirul Bellu fi .33


514. m.m. 1'10Ii11"1INTUL PICTOR LUJ T •O R AMAN
•~• • I () •

Calea Ş f\n Vo dr nr ?'!' cî 1 , 1· ru1. lu f'g. ~


515. m.m . MOR1'1 'f' I ,A , f"'1
1
J u • ,,:; ;1 A'l.'[I A•, ,i : 1

Calea erbn V dt1 r ;>111 ) ., ,. 'mi i i r -~ ellu fi • J


516. m. m. MORMINTUL ,U -mRGE Ht. ; ~)v · A

Calea Şerb n Vo ă n .~ c·m· ~i ul Bellu r· . 9c


517. m. m. MORM!N UL ACTOR LUI . ~ G > ,1. E Bli J ,· 1
/-. Ţ ~ANU

Calea Şerban Vo dă n .2L~9, cimitirul Bellu fig.l 5


518. m.m. MORMINTUL LUI ALEXAND U BMTE8 TJ VOINEŞTI 1

Calea Şer a Vo d t .,...., 21..1 j 9 c. . :, ·.rul Bellu fig o9


519 . m. m. MORMINTUL UI IO UCA : i1 l{A GI.J\ 1.1~;

Calea Şerb an V odă • 2 1~ j , cim · · · ru ellu fig . 9


520 . m.m . MORM!NTUL ACT ULU LE' CAZ A.JAN

Calea Şerb V odă n • 0 L~9, cim · l: ·. rul Bel lu figo 9


521 . m. m. MORM!NTUL LUI G ORG

Calea Şerb · V ă
nr. 2 11 cim · I,· rul Bellu fig. 8L~
522 . m. m. MORMINTUL LUI 'l AIT CE1 1

Cal~a Şerban Vo dă nr . 249 , cimi t" rul Bellu fig.84


523 . m. m. MORM!NTUL LUI ILARIE CHE DI

Calea Şerb a Vo dă n . 249, cimi t' rul Bellu fi g . 96


524 . m. m. MORM!NTU'L LUI ŞT FAN CIUBOTARJ ŞU

Calea Şerban Vo dă nr.249, cimi ." rul Bellu fig.114


525 . m.m. · MORM!NTUL LUI .NICOLAE D.COCEA

Calea Şerban Vod ă nr.21~9, c imit·ru1 Bellu fig.9 6 bis.


526. m.m. MORMINTELE COMPOZITORILO : O.DU TRESCU, D.CHIRIAC ,
TH . FUCS \> ALFOND CASTALDI, GI-illOTIGHE CUCU, GH. BREAZU ,
ALFRED ALESSANDRE cu' Gf .DANGA, PAUL CONS~ANTI •,seu

Ca l ea Ş e:rb an Vo d nr . 21~9, cimi · r ul Bel lu fig. 9


527. m. m. MORM!NTUL LUI GEO GE co~, I C
Calea , Şo , O.J î :.i , , l Bel u f · o hi1:1"
528. m.m. MOR.MI mUL LUI
nt r l U · e
Princ· 0'

Calea Şer~,,~ :;.· 2'.< P c ·,·_t; · ul Bellu fig.'


529. m.tr,. MORMINTUL .t' T GTJ!JI " -~:.~ .EIJ ; / C ;EE

Cale a Şerban Vo ,., 2.,,-S 1 ci ; ~i Bel u fig ..


530. m.m. MORI"IîNTUL AC' O ULUI DE t~l"lE RIAD

Calea Şerb Vod nr . 24 , cim tirul Bellu fig. 2


531. m.m. MORM!NTUI. ~- J OV DI U

Calea an V ă nr . 21i , cim · t; ru


Şer Bellu fig l
532. m.m. MORI"lINTUL UI UMIT D.. i' CU

Calea Şerban V dă nrll'21+, cimi '; 'rul Bellu _f ig.9


533. m.m. MOR.IttNTUL LUI MIRA L ~J NESCU

Calea Şerban Vo ă nr. 2-l+- , cimi i ; · rul Bellu fig. 6


534. m.m. MORM!NTUL ◄ ROILOR ANT A<; c ŞT .. DIN FEBRUARIE 1945.
1

Calea Şerb Vodă r~24 ~ ci i r l Bellu fig. 6


535. m..m. MORMINTUL ART STEI MARIA L0~ 1mI

Calea Şorban Vo ă nr.249, cim' t irul Bellu figo5o


536. m.m. MORM!NTUL COMPOZITORULUI ALEXANDRU FLECHTENMACHER

Calea Şorban Vo dă nr.2l~9j c~m· 'rul Bellu fi g.11 bis.


537 • Dl.m. MORl"I!NTUL ARTISTULUI GEO GE F J,, °CU

Calea Şe.rb Vodă n .249„ cim" ,irul Bellu fig.3


538. m.m. MORMINTUL. MUZICI ~U G 0RG EORGESCU 1 1

Calea 9erban Vodă nr.249, cimitirul Bellu fig.15


539. m.m. MORMINTUL' SCULP ORULUI ION GE RGESCU

Calea ş , erban Vo dă
nr.24-9 , cim· , rul Bellu fig.85
540. m.m. MORl"I!NTUL LUI EMI L G E.t\ U

Calea Ş ,erban Vo nr. l' 9 c ·mit · ru 1 Be 11 u f° • ?r..


541. m.m. MORMINTUL LU MI
i .~ 1~ .. , 11 ţ •
1
; j 1,1 i {; j rn 1 lu r· 75
542. m.m.

Calea Şer Vo<lă n 1l () c: m· -C .i. \tl Be lu f · g . 39


543. m.m. MORM!NTUL ,UI rco ~ lJ ,GA

Calea Şer Vo\ .l „ 211


Bell fi ''
544. m.m. MORMîNTUL UI ~;"le o• os , 1'

Calea Şerban Vodă n • 2L4 cim · t; rul Bel lu fig.17


545. m.m. MORMINTUL LTTI •'TRE I P -~ RE CU

Calea Şer. Vo .ă r „ 21 , c · mj; i .rul Bellu fi •


546. m.m. MORM!NTUL UI EX D - n C

Calea Şerb Vo ă „2 • c . :i Li. l Bellu f_" g.J A


547. m.m. MORM!NTUL LUI m TU 1'1.A- n-:~'CU

Calea Şerb an Vo ă • · .l - j ci · t · rul Bellu fig. 9


548. m.m. MORMINTUL ACTO LUI I01\î 1"J NOL · ~~ ,U

Calea Şerb an Vo 1 ă nr „21 9 1 cim.i. i. i..ru. Bellu fig.114


549. m.m. f10RM! NTUL CULP ... ORULU . RNl~L 18DREA

Cale a Şerban Vo n .249, cimit'rul Bellu fig. 28


550. m.m. MORMINTUL ACTORULUI T◄I MILLO

Cale a Şerban Vo d ă nr . 249, cimit ·rul Bellu fig.81


551. m.m. MORM!NTUL ARHITECTULUI IO MINC

Calea Şerban Vo ă nr . 2L 9, cimi rul Bellu fig.115


552. m·. m. · · MORM!!{TUL LUI IO · MINU , ·cu

Calea Şerb an Vo ă nr.249, cimi rul Bellu fig.114


553. m.m. MORM!NTUL LUI THEODOR NECULUŢA

Calea ŞE:: rban Vodc;; , nr . 249, cimi . rul Be llu fig.114


554. m.m. MOR1'1tNTUL FIZICI LUI IAN EG cu t

Calea ŞEi,rba Vo I; 11 Be 11u f' g. 1 1

555. m„m. MORMINTUL AR i CU-BAU


... ,.

Cal Ş~ -'- b · 1 Vo · ~ ; •1, f) , ln •· • , 1 B u f' -i; G


556. m.m. .MOR • ";'/,,, ,) I ()D( , •>C i t

V u. :.:. ,. ,-,.9, c : ,ii t 1 Be 1 u fi C. 96


557. m.m. c- LPTOTIJL.L ' - î1 ·.4, ◄ .t1lCIUREA

1 Bellu r· ,.28
558 . m.m.

Calea Şe b Vodă n~ .. '..:1-9, c'm.'t rul Bellu fi • ol


559 . m.m. MORM!NTUL L YASI ) , RYAN

Calea V , c: mit' 1 Bellu fi g . 28


560. m. m. MORMIN evoluţior\ ' e 1

Calea Şc Vod· n "' __ll-9 , c j 1.1· t· ul Bellu fi g.1


561 . m.m. MORMINTU LUI Ci\.1'11 •. RESCU

Calea Şe Vodă . l")L~ , c· litrul Bellu fig.lo2.


562. m. m. MOR1'11NTUL LUI CEZAR P •, .RESCU

Calea Ş ba Vo ~, ll.L . r L , c. 11 tirul Bellu fig.23


~ f ostul c i mitir mi l~t I
563 . m. m. MORM.IKTELE PICTO LO : I ON DREESCU, ŞTEFAN LUCHI
THEODOR PALLADY ŞI G ORGI-IE 1
ETRAŞ CU

Calea Şerb an Vo ă nr . 2Lt-9, cim' tirul Bellu f" .114


564 . m. m. MORMINTUL LUI VICTOR IO PO A

Calea er a Vod· irul Bellu fi~o91 bis.


565 . m.m. MORMI TUL PIC~OR OPESCU

Calea Şerban Vo dă . 2L~9, ci "tirul Bellu fig.9


566. m. m. MORMINTUL LUI MIHAIL BALEA

Calea Şerban Vo ă n .21 9, ci ·tirul Bellu fi g . 8


567. m. m. MORM!NTUL LUI LIV U , BREANU

Ca l ea Şerban Vodă n . 2,~9 , ci · tirul Bellu fig.9


568 . m.m. MORMîNTUL LUI MIHAIL Sf\ OVEA U
1
• l' t .-

Cal Ş 'l Vo ti , ,. p ,
1
r , r i · .i n t l B lu f · g • 9
569. m.m. MORI1. NT J O fiOG J ,lJ ~.· p, A . i' V J '.:ncu

Ca l e Ş Vod J j I j_t·
J~.,;:;1
),
1
tl Bel u fi r, 4
570. m.m. MORMINTU „ IEORG Ie; f;1 .;vE r,.t. ;ru

Cale a Şer an Vodx l Belu fi „61


571. m.m. MORM!NTUL LU

Calea Şerban Vodă nr. 2119 , ci ni "ti ul Bellu fig 61


572. m.m. MORMlNTUJ1 co OZITO U. u GEO l1(;. 1- TE HANEscu

Cale a Şe.1.i.> Vod ;-- .. ;;,i -· , c i ri,i.ti 1 Bel lu fi 1


573. m.m. MORMI NTUL CTOl LU C )j [' AN 1 f 1J ASE

Calea Ş er „ Vodă n „ 211 , c ·wi t · Be l u fi „96


574. m.m. MORM!NTUL AR I TEI MAR . A. TltN A, . •

Calea Şer an Vodă n „ 2 ·· , ci -1 • ti ul Bellu fig. 3


575. m.m. MORI1INTUL PIC o JLUI T:":ORGHT: TA AREscu

Cal ea Şerban Vo n:;:'.,. i;q , c · 1. '. ti Bellu fig. 29


576. m.m. MOR.MI TUL LUI "'RIGO- - nuCILEL ' 11

Calea Şerban Vo ă .21~9 , cin· tirul Bellu fig.17


577. m.in. l"IORMIN'l'ELE LUI IE llCHI 1t ŞI . IANCU VACARESCU

Cal ea ~•erban Vodă n . 21 9, cim · tirul Bellu fig . 46


578. m.m. l'10RME'N1UL PICTORULUI ICOLAE VERMONT

Calea Şţrban Vodă nr.249 , cim tirul Bellu, f ostul


milit a r fig . 21
579. m.m. MORr-'ttNTUL LUI TUDOR VI AN U

Calea Şerban Vo ă nr.249 1 cim 'tirul Be llu fig.11 bi s


580. m.m. MORM!NTUL LUI ALE RU VLAHU' 1

Calea Ş 1a rban Vodă n .21. 9~ cim:l irul Bellu fig. l


581. m.m. MORMIN~L'UL AVIA ORULUI AU •L VI OU
Cal a Şe . ,. .t u..
.!'( 1 ,._. .. ,:-- l ' ,' ,. 1· I l ·'l ,. ·• I l

582. m.m. 1'10RI1I TL A.V:.:, "

Calei Ş b on V u i. r,. ;:· 9„ c ; 1~~t· ul Bellu r ~ .L 3 b. •


583. m.m. .MOR.MI mt L TiJ. 1 LEY · !, .-':.._~·) ' \,'

Piaţ a11 I c ~ pu c u . . i o ;; "' i i


584. m.m. MO Nm0 L ~· O LO i•,·rT U LIBERTATEA OPORUL
ŞI A PAT. 'I 1
,
t.r;M . h.H. Vlaicu

Sec torul=>

Str.A 1 , . - · .. -9
585-589.m.arh . 1'1ANASTIRJt.A W' .M : 8t r ca; el iliile; cuhnia · turn -
clopotniţă; f sa l 1:, as c i1

Str.Anti n. 8
590. m.arh . CASA DE R OVEŢ

Str.Arhivel r nr .2
591-596.m. arh. MIHAI VO b i seric · ): vni ,~; rn 7 clopotni ţă;
/l{
arhi velo ; a • Al. . )" i, i 1, N . G elescu, C. Cerchez,
P.Antonescu , inc·n ;vatra sacră geto-dacă

Str.Caz ărmii nr.47


597. m.arh . CASA. · /. "'

Str.C zărmi· nr.44-52 1 tr . Puţu cu apă rece n .53-57


598-600.m .arh. Str.Mi li t · m .1-13~ In r . agdad
CURTE AR

Str. Domniţa Ana ta ia · n .7 0

601. m.arh. CASA fI CTO ULUI TATTA.i.1IBoCU

Bd. Gh ,, Gh o c;h. u-De j .1


602. m.arh. HOTEL BU •V RD , itc Al. ăscu

Bd.Gh,.Gheorghiu-Doj n •
oo,. m.arh. ~ A J CAc I , ct Al.O M cu
, I

Bd.Gh
604. m.arh. PALAT L C - 1-J. · - , w J~ ~ Îc ,AR. I I m, · u ,ur BU(.,1.J · , 0 1 r,
arh · ' /1. ·- n ,.

Bd.Gh.Gheo ..,
'r
(

6050 m.arh. LICEUL G

Bd.Dr. Pe G:v za
606. m.arha CLA.DIREA 1
T' CO · RMACEUTI O, arhitect Louis
Blanc

Bd.Pro .Dr . a · eseu


607-610.m.arh. l'1ANĂS TIREA C 111
OCE I: -=_ )e r i c p atul; turnu-cl opo - ·
niţă; par cu

Şos.Pandur · nr 9o
611. m.arh. CAPEI.A ELENA DOAMNA

Str. Puţul Ap · Rec


cu 1 „74
612. m.arh. BISERI CA IZVO L TA DU I

Str.S apienţei n
613. m.arh. BISERICA A O") 11\: C DO L~I-SAPIENŢEI

Str.Schitul Maicilor n .23


614-615.m.arh. SCHITUL MAICILOR : bisc ·ca ; ch~ lii le

Str.Sf-i;ii Ap ostoli nr . 2
616. m..arh. CASA ) .{.( '

St~.Sf- ţ ii Apo t oli r . 33 A. ş: terenul cupri ns între


străzile _Vinăt o ri , C ăi Ra~ e l Feraru şi str . Operetei
nr.8 ~
617-619.m.arh . BISERICA SF-ŢII APO TOLI , c as ; rh.C.Cerche z ; f fundaţii
ale fo s tei mă stiri Tî ovo

Str.Sf~Ele terie . 15 B
620. m.arh. BISERIC:Jl SF . ELE TE IE- CHI 1

Btr.Si l fi dol or nr. 5


621. m„arh. BISERICJ S 1 . IL ~-GOR I
••• L1 I ..,

B- ul · 0 :1.. O J.'
622 . m.a.p. MONU !, TU „ EJ~ ;· LO.. ~
I .l
) • I•
j •
~ l i
1.1 .U , ~ ,u 1 > ; o · M. Bu tun i u,
Z.Băicoi 1," l.D ~., t°c",. II) I .. , n ne

B-dul d ... :i?eJ::.."- G.i..o ,..J . :.,~ • t ·11 0ţ: cu -dul ro o


623 . m.a.p. STATUIA ,.,· . rl·, :R GI:.OZ/ ., cc -11. -t -~ R mul

B-dul Gh. l ✓ omân


624 . m.a.p. GEORGE 1 ~ CU , J l
_//t: 7{.t 'L tt1 }

Bd . Dr . Petru Groza nr . , în in •·nt Institutulu' Med'co-


Farmaceutic
625 . m.a.p. STATUIA „1 „ C OL arol torc k

Bd . Dr.Petru G~ oza n""',Jt ~ r tt< · r a Insti tu ul co-


Farmaceut-"
626. m.a.p. MONUMENTU . D .V C 1\H EŞ , ii · , t r Max K em~er

Sp l aiul I de. , enţ . ·t( .

627. m.a.p. FINTINA EMIL LAHOVAR

Spla· u1 I dep ţ ·
628 . m.a.p. MONU11ENTU RO~. D BA ~ş , seu pt r Co e ~ ea

Sp~o.iul Ind po denţei .lo3 , n u tea I~st ·utului


Cantacuzino
629 . m. a .p. MONUMENTUL DR.ION CA TACUZINO sculptor Cornel Medrea

Sp l aiul I nd pcndonţei, c lţ c Bd.Dr.Petru Groza


630. m. a .p. MONUMEN UL EnOILOR S ImARI , culptor Raffaelo Ram.anelli

Piaţ~ M.Ko gălniceunu


631 . m.a.p. STATUIA LUI filiAIL OG LICEANU , sculptor Osc ar H

Şos .P( nduri n e9o , ~n curtea Institutului Fedagoc;i.c


632 . m.a.p. STATUIA ANEI D„VI c lpt or: Karl şi Carol Storck

Str. Uranus, a inte so c ia cu s tr.Fonteriei


633 . m.a.p. MONUME PPUL POl"lPIE ILO D N DE ,, .,UL SPIREI, sculptor
Wladialaw Heg 1
Str.U anus, ' ) u I~ v, ,·
634 . m.a.p. ou I U, ; i,;r ,, ; I ~' I) u, ·culpto rJ a·
Ono r

Str.Uranu ) 1 l 10 l • 1, )

635. m.a.po MONUME TU, _iN IUi, lptor Mihai Onofro

Calea 13
636. m.a.p. MONUME TU .&1. •' CONS~1;, l I , sculptor Oscar

Str . Soldat Cîndea nr . 27


637 . m.m . CASA IN CJu.u.:. 1 1939- 91i o A FlJ 1 CŢIO AT TIP OGRAF A ILEGJ V'
A COMITETULU C I TRA . ) .. „c. ") N ROMJtNIA J

Str.Dr. Cl et n .16
638 . m.m. CASA GEORGh OP SCU 1

Str . Ana Dav·1 ~ , în g u ·n de I tersecţia cu 0


tr.Dr .
Demostene
639. m.m . MORM!NTUL Docmo U UI CA OL DAV LA ŞI AL ANEI DAVILLA

Str.Ecoulu~ n .29
640 . m. m. CASA IN CARE ,....J REDAC ' ZIARU. SCINTEIA IN ERIO D
IULIE- EPTE I1 193

Bd.Ghencea n .18, cimiti ul Gh nc ea militar fig. M. bis .


641 . m.m. MORMINTUL C 0 F. R .-IŞTILO UCIŞI N TIMPUL LUPTELOR DI
FEBRUARIE 1933

Bd .Ghencea nr . 18 , . cimit -" ul Gh cea fig .U bi s .


642. m.m. MORMINTUL CELOR ZECE E O UCIŞ LA 8 NOIEfIBRIE 1945

Bd.Ghencea. nr.18, cim.it·rul Ghe cea militar fig.I


643. m.m. MOmttNTUL PICTORULUI ICOLAE T IT'ZA -.

Str.Dr. Ma inescu .·9


644. m.m. CASA IDON MI ULE CU

Str 9 Sap:i.enţe i 012


645 . m.m. CASA DEI'l . I O DOBRESCU Ş . ED UL COî1I •TELOR ChT

Şos o SălaJ • 21 , 1 î t; , , i ll. nt, '


.• I. 9

647. m .. . ,, .'i: J i1,., E •ANT "' ◄ C llZUŢI .t

Seotoru l ,.îf-
,..,
Cartierul O ,., ş t: .. , · 11r
648. .r.. a . AŞEZARE, in oe o- ,- · ui, n f'erului şi din
sec. VI-VII e .n.

Cartie 1 Mi ~tn · 'Ci u 1 .i '


649. ~.a. AŞEZARE d" n o . ' î.:i. .- ă < 'n c.II , IX-X

Str.Ţibleş
650. r . a . RESTURILE i1 c
11
P UI J. , LA GOLESCU

Str.Theodo nr.27
651 . m. arh . CASA
I f

Str.G~ral B di ş ·e anu n . L
652. m. arh . BISERICA S 1 • I CO AE- 1' BRUT U

Str.G-ral Bud iş eo.nu nr . 5


653 . m.arh . CASA .GRISOVELLO I - CA TACUZINO

Str.G-ra l Budiştcanu n . 2o
654. m. arh . CASA GE .• RAL CO.i:JST T- BUDIŞTEANU, erou al război ,lui
din 187?

Şos~Ciur~ l nr. o2
6550 m. arh . · MOARA .CIUJ:ţEL :

Şos . Cotroc eni ~ . 32


656 . m. arh . GRADINA BO ANIC

Bd . Gh . Gh Etorghi u-De j
657 . m, arh . GRADINA CIŞMIG U, ah . c pei · t I1ayer

B-dul Gh.Clth
658. m.arh . FACULTA'I'EA E t n ,S U
I\. 9
659. m. 1.-
..ĂI I I I 1 , (~ !' • .i ( )C' I

Str. :;-- ) . .. 3G
660. m.arh. CASA

Drumul Să ,1 o i
661 . m.arh. RUINELE B--.... E l- .,11 D ~ _,( G-ur, ,.r:' 'I

Str. Sf.Co st tin


662. m.arh. BISERICA i' .00 . ST N rr: ELE ~

Str.Ş
663. m.arh. BLOC

Str.Ştirb · vo ~ă n . 39
664. m.arh. CASA CREŢUlliS .,. , An onescu

665. m.arh. C ARZ

Şos. Arma ~a „1-3


666. m.a.p. MONUMENTU LUI r CI, teu t or Oscar S llthe

Şos. Armata Poporului 9 colţ Bd.Geniului


667. m.a.p. MONUMENTUL GE IULUI , , scu pto 0
iridon Georgescu
--...-..carr-.:-.i:=)
Str.Luigi Cazzavil la ·uter~ cţia cu str.Temi şana şi
Trans i 1,1ani a
668. m.a.p. MONUMEN'.1.UL-FINTANA-LUIGI CAZZAVILAN , sculptor Filip

Şos.Cotroc enin .32 1 în Grădi1 Botanică


669. m.a.p. BUSTUL DR.D.G •CESCU, se lpto Dimitri0-Bîrlad
7<- •
J > ( 'f.•/>Ct Jr>w 2 r , ·/.;/ 1.../ J.,"'"JCUĂ.
, 13
tJ (,,</( <) /# 7Z/t; ?A. ., ,.,. , .
:-;>,1/1/'> ✓c<~ tr- / ,c- , c cu, ✓ ar.
Şos. Cotro.c eni
671. m.a.p. MONUME . UL INFl T•RI T Ul 19 -1918, sculptor S iri on
George ti cu

B-dul Gh.Ghe o .) iu-D j, în gru" in Cişmigiu


672. m.a.p. BUST TH,. Ş , A !4SCU, •'ilip r· n
J
673. m.a.p. 1'10
culp ~ox .! .J.
Ji J.. V •
• ~
,.t.-.•J •• ,. •'•
.n

Str.~t r.-, ,. Fur~u;1,~ ~.,: .. . ) 1 ,.., l t a spi t lul 1 · 1 · ·a


674. m.a.p. c lptor
Dim· trie ;·;, d.. Ot 1

St J ..,., ... ~ ..
. l.t ~ . . nn , "1 ~nr· , a s i t 1 u u ·' mi a
675 . m.a.p. MO sculp to r Gh orghe

Bd . Gh„G , i. ş 1.' ·u
6 7 6 . m.a. p . MONU1'1E ul t r Cont tin
Barasch·

Bd.Gh.G
677 . m. a .p. MONU1'1ENT culptor Te dor Burcă

Bd.Gh.Gh -Dej, c · ş · giu


6 78 , m. a .p. MONUMENT I DU L ,;:-)cu , sculptor Al xandru
C ălinescu

Bd . Gh. Gh h'u-Dej , "' in ş 'giu


679. m. a . p . IZVORUL SISSI , ~eul t n· ·t ·u-Bîrl d

Bd . G .Ghoo hiu-Dcj , grudina Cişmi~iu


680 . m. a . p . MONUT1E TUL LUI TI U ORESCU sculptor Dimi triu-Bî l ad

Bd . Gh9 crheore;h.iu-Doj, gă ina Cişmi giu


681 . m. a . p . I10NUI'1E TUL LUI ALE" D U i. VLAHUŢA , sculpto r Oscar Ha

Bd . G ~Gheo iu-Doj~ g ăd ina Cişmigiu

682 . m. a .p. MONlJîfil T L LI F •OR A , s culptor G. Horvath

Bd . Gh.Ghc o ~ i - D C iş migiu

683 . m.a.p. MONUMbNTUL LUI MI , sculpt~r Ion Jal ea

Bd. GhuGhe orghiu-De j, di n c· ş ·giu


684 . m.a.p. MON1JI1Jt!,.NTUL EROILOR •RANG• ZI 1 16-1918 , sculpt r I n J 1 "
85. m.a. p . MO (;I: I ', • I ( , , l •( lt •) Î, )

Bd.G ,;: Qffil.{'siu


686 . m. a.p . l'10NU 1•:1 î'~f' ?1 :, ;Ju , s ulpto F' 1 ·· nr.

Bd.GhoG . -D j., : ,1·;1 'n , ro u


687. m. a . p . MONUMEN ş 1: ; I t , A 11] , C rn 1 M d "

Bd.Gh.Ghe o gt1.. Ci ş 1l ·u
6880 m. a . p . MONUMENTUL LU R C}:
1
CU HAŞDEU, sculptor Mihai
Onofr i

Bd . Gh„Ghe .
689 . m. a . p . MONUMENT 1XA.N 1?.' OD . i·,F'C J, sculpta . ·_ţo
Pătraşcu

Bd.Gh.Ghe gh. ru · a
690. m. a . p . MONUMENTU. LUI ;n , BUC tor Ion PQ ovici

Bd . Gheor e Gh orghi --D0.., g : ?id . n Cişmi gi u


691 . m. a.p . MONUMENTUL L U/t CARAG . ALE , culptor Osc r Sp~the

Bd .GhoGheo gl · u-Doj, udin c·· şmigi u


692 . m. a . p . MONUMENTUL E Er I PI I
ECHI DE, c lptor Oscar tlth

Bd . Dinicu Gole cu, colţ cu s „Ştefan Furtună


693 . m. a .p. STATUIA LUI DI ICU GOLE~cu, s lptori Wladislav He el,
Carol 0 torck şi Dimi ie I1ire

Str . Ins i ·t utul Modico- 'lita nr.3-5 , în curt ea Institu-


tului Medico-Miliar
694- . m. a. p •. MONîJMENTUL •DICILOR M TARit sculptor Teodor Burcă

Str. Dr.M~ covici nr.2


695. m.a.p. MONU1'1El. TUL LUI VICTO l I nrru sculptor Dimi tr. e

Piaţa Walte ă ă ci no
696 . m. a .p. l'10NUME:t'l TUL AVI TUL ŢJ! R , arh v A.Culina, sculptor
T. Beke:
B-dul A • o 1. · 1, . o :)
,,
6 97. m. a. p • AL. O II O. f' , ' •'l 1,,:-
/l(. {l'/111 'ftlL tcl;f)
Str.Nuf ,·
698. • a.p. MONUI1ENTUJ, L 'J 11 'U •,, ,(; nul t r Gh. tlln seu

Str.Nufe : lo .41
699. .a.p. BUST I.L. ,\Pu G-:li •

Str.Nuferilor
700. m.a.p. BUST N.TO JI Z Osc ~.t an

Piaţa Ili
7010 m.a.p. MONUMEN L D • H BA A, ~ TE BO , t'G , culptor Dim. t i

Str.Ştirb · Vo ă .75
7o2. m.a.p . MONUMENTUL G • flRA LUL JmNAT, se ptor Ion Ge . eocu

Str.G-ral C. B dişt n rtea biserici' Manea


Brutaru)
7o3. m.m. CRUCE DE P Tl , 18ll~

Str.Di.Ca l D v·11 .4
7o4. m.m. CASA ION B

Str.Pompiliu Eliade nr.9


7o5. m.m. CASA !N CARE IN IULIE 1922 A OST PREGATIT !N ILEGALI T TL
CONGRESUL AL I -LEA AL "'"C.R.

Str.Şt ~ : an Fu tună

706. m.m . MONUI1ENTUL E OILOR REG .4 DE LI IE

Str.Ştefan Fu -'c nă 7
7o7. m„m . CASA DI TRIE CHIRIAC

Str.Spiru Iaret n .8
708. m.m. CASA P„l?.NEGULESCU

Str . dr ~Marcovici n .9
?o9. m.m. CASA Pli: ~~ , AJ: , m
tr.0<.,c · n1 ,,u: ·. n „ f
710. m.m. CA A A. AL .. , l

Pio.ţ

711. m.m. ALA.

Str.Yasi V n .1
712. . . CASA l"lAR_A ]I ,O 1

Calea Plevnei n Ao
713. m.m. CASA GEO GE coc UC

Str.Puţu cu lopi , nr . lo
714. m.m. CASA CONSTAN I TANASE

Str.Sf. El cftorie n . 54
7 5. .m. CASA V .MAXlMIL ~

Str.Ş tirbei Vod ~ n . 52


716. m.m . CASA ION 0LI C „

Sectorul 8

Cartierul Buc ro9 i i No· , pe malul drept al Col ntinei


717. r.a. AŞEZARE GETO-DAC ŞI VATR.ll DE SAT FEUDAL

Cartierul nxmă oaia , malul drept al Colentinei


718. r.a. A, EZ , r' -DA C , , D N •O.II-IV, VI-VII, XIV-XVI

Cartierul S răuleşti "La vii" (Măicăneasa )


719. r.a . AŞEZARE DIN SEC . IV-VII , IX-X şi XIV-XVII

B-dul Manu Manto. n . 9


720. m.arh . PALATUL QO ILIULUI POPULl\.R SECTOR 8, arh.N.Geor e cu .
George Cri s inol

Str.Dr.Felix n .11 3 A.
721. m.arh. HANUL GALBE

io.ţa Go do o d
7220 m.arh. GARA D; onn
Şos.Giu '\1 c· 11 . • 2
723. m.a h . CA .Jl DE l GOV ;;Ţ

Bd.Dinicu Goloncu ~ •?U


724. m. arh . PALA.TUL C • , arh. Du"liu Ma cu , Şt.Oălugăreanu,
P.E . Mi cle cu , T. Kvulo ou

Str.Gcc· ntu · n .1
725. m.arh .

Str. P9li 7,u nr . 38


726. m. arh. MA,TERNITAT:EA OL ZU, arl ~ cr· ofi Cerchez

B-dul Bucure~ti· Noi n .88


727. m. a . p . BUSTUL LUI KARL 1 RX , sculptor Al. De acu

B-dul Bucureştii Noi nr.88


728. m. a . p . BUSTUL LUI FR.ENG•LS , culptor Al .Deacu

Piaţa Chi rit


729 . m.a . p . BUSTUL LUI DUMITRU PETRESCU, s culptor Doru Popovici

Str.Eloci ţei
?3o. m.a.p . MONUMENTUL EROILOR DN .91 -1918 , sculpt or Ion Pant zi

Piaţa G ării de Nord


?31. m. a . p . MONUMENTUL EROILOR C. F . R . -IŞTI , s culptori Cornel Med ea
şi Ion J alea

Piaţ a Gării de lord


. 732. m.a.p . MONU:ME~Ţ. UL I G. GH . I . DUCA , sculptori D.Paciurea , Filip
Marin ş i Şt . Burcu9

Şos.Giul eştinr . 16 , t atrul Gi ul eşt i


733. m. a .p. CELE DOUA STATUI "l"IUNCITORUL", s culptor I on Jalea

nr . 36
Str.Bu z e şti
734. m.m. CASA IN CARE A LOCUIT N. IORGA IN ANII 1902-1908

Str.Gala G lnc ,:o n .51


735. m.m. CASA G, LA A AC'
Calea G · i . c·m· ·i ul r v·n ri fig.11
736. m.m. MORM!NTUL ACT U ,UI C <J'l'ACIJE Af? TIA

Cal ea G · viţe· , c· i r 1 V neri fig.3


737. m.m. MORM!N'l'UL ACT ULUI REZ ,ANU
1

Calea Gr·v·ţ · , cim·t· ul sr.v·neri fig . l o


738. m.m. MORMINTUL A 0
TULUI ~ EONJ\RD

Calea Griviţei, cimitirul Sf.V'neri fig . 9


739. m.m . MORM!NTUL ~CTORULUI V. MAXIMILIAN

Cale a Gr· iţei, ci iti 1 Sf. Vineri fig.lo


740. m. m. MORM!NTUL AC O ULUI CO ST.AN N NOTTARA

Calea Gri vi ţ ei , cimitirul Sf. Vineri


741. m.m . MORI'1îNTUL ARTIŞ TILOR LUCIA STURZA BULANDRA ŞI TONY
BULANDRA

Calea Gri viţei, cimitirul Sf .Vineri fi g .13


742. m.m . MORI"'l! NTUL ARTI TEI ELENA TEODORINI

Calea Gri viţei, cimitirul Sf. Vin r i f ig. lo


743. m.m. MORM!NTUL ARTISTULUI GEORGE VRACA

Calea Grivi ţei nr . 357, la Atelierele Grivi ţa Roşie


744. m. m. PLACA COMEMORATIVA EVOC!ND LUPTELE DIN FEBRUARIE 1933

Str.Ni colae Titu lescu nr . 35


745. m. m. CASA ! N CARE !N PERIOADA 1921-1924 A FOST SEDIUL
COMITETULUI LOCAL BUCUREŞTI AL P.C.R. AL COMITETULUI
CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI SOCIALIST ŞI REDACŢIA
ZIARULUI TINERETULUI SOCIALIST .

Bd . 1 Hai nr . 87-89 , cimitirul izraelit Fi l antropia fi.


fig . C.B„
746. m. m. MORM!N~eUL DR . IULIUS BABASCHI
COMUNE

Comuna . a) d lru, 0 n_h1J n rJ ' u, La "la c ărămi dărie"


47. r.a. AŞEZARE xv

Comuna C n · ,a - Sat 1 O ă l dxr u


748. r.a. AŞEZARE 9I NEG OP LA ~o . . c~
1
VESTI GII GETI CE ŞI
MEDI VAL-

Comuna Chiaj a , satul Roşu, "la pădure"


7~9. r.a. AŞEZARE n oca zu u ·.

Comuna Dob OOEfC ·, sat11 l Fw1de ·


750. r.a. AŞEZARE i n poca eol·tic i ( ultura Dudeşti), a
fierului ş i i n e c.V .-VII .n.

Comuna Dobro şt· , sat 1 Fundeni


751. m. arh. BISERICA SF. EFTI MIE- UNDENII DOAMNEI

Comuna Dobro ş ti, satul Fundeni, (in curtea bisericii ·


Fundenii Do amnei)
752. m.m. CRUCEA PESCARI LOR, 1858

~omuna Jilava , sa ul J i lava


753. m.m. CIŞMEAUA RADU VODA

Comuna Mă gurele, satul Alunişul, "movila Filipescu"


754. r.a. AŞEZAJIB, din epoca neolitică, a bronzului, a fierului,
şi feudală

Comuna Măgure l e , satu l Mă gurele


755. m.arh. • BISERICA SF .TREIME-GFERMAN

Comuna Măgurele, satul Mă gurele


756. m.arh. BISERICA SF.-ŢII !MPJlRAŢI-OTETELEŞANU

Oomurn1 s atul Mo g oşoaia


Mo go ş o aia,

757-761.m.arh. PALM~UL BR!NCOVEANU 1 palatul; incinta cu turn; cuhnia ;


beci; parcul.
Comuna Mo şo a u] ş i
762. m.arh. BISERICA r „ GHE GIE

Comuna Mog !1 a· , sa ul r1 oş o:
763. m.arh. MOARA 1'1OGOktOAIA

Comuna Otopeni, pe şose u Bucureşti-Pl oie şti


764. m.m. LOCUL LUPT· LO N 27 AUGUST 94-4 IMPOTRIVA TRUFELOR
HITLERISTE, p comemo tivii

Comuna Panr.P1imon , satu Pantelimon, in incinta spitalului


T.B.C.
765. m.arh„ BISERICA MJliA TIRII PANTE IMON

Comuna Pantel'mon, satul ante imon, in grădina spitalului


T.B.C.
766. m.arh. RUINELE FOIŞORULUI CU FIN' !NA

Comuna Popeşti-Leordeni, atul Popeşti-Leordeni

767. r.a. AŞEZARE GETO-DAC

768. m.arh.
Comuna Popeşti-Leordeni,
Leordeni
~Mi.Jffii.t:t;tJ~.MA.NU-,
0
atul Popeşti-Leordeni,

cu zidul de incint~
------
cartierul

Comuna Popeşti-Leordeni, satul Popeşti-Leordeni, cartierul


popeşti CV:..
769. m.arh. BISERICA SF.ALEXANDRU-VINTILll VODA -- ~?~-

Comuna Vol~t ari , satul Voluntari


770. m.arh. BISERICA 1pF.ILIE
• I
I i

REZERVAŢI E DE mIT ~ci:run.

771. CENTRUL VECHI J\ BUC HEŞTI ,


cuprins între :
Bd.18~-8, i clu ·v I· aţ\ sr. h ghe, Splaiul Unirii,
Str.Halel r, Şol i , c î dan, Dl nai

772. Bd.Ana I ~, te cu, cup · înt e p·aţa Victoriei şi


Piaţa Rom• x ( •. clu ·-IJ..t~n cţj.a _c u str. Gr.Alexan-
drescu, ţul e Pi

773. şi str.Aurel Vlaicu

I I,

.,I .

i '
/t /
t' I

MUNICIPIUL ALBA IULIA

Cartie 1 L ea o
774. r.a. AŞEZARE, ne 1 t

"Dealul Furcilor".
775. r.a. AŞEZARE I •CO OLll in sec.II-III e ••

Intre urcş şi suburbia Partoş şi pe Plat oul Rom i · 10


776. r.a. ORAŞUL ROMll APULUM

777-783. m.arh. CE ATEA LB C ROLINA : incinta fortificată; ce


porţi

Str.Bibliotec·i nr.1-3
784-785. m.arh. BIBLIOTECA BATHYANEUl"I ŞI m.N.ASTIREA TRINITARI

Str.Biblio ecii nr.5


786. m.arh. PALATUL APOR C
Str.Bibliotecii nr.5 (în i-n· t-a~-Un:i-tăµiMi ita:re-)
llt

787. m.arh. CASA LUI NICOLAE BETHLEN

Str.Mihai Viteazul nr.12


788. m.arh. SALA [RII

Str.Mihai Vit eazul nr.14


789. m.arh. BABILONUL -

Str. ihai Viteazul nr.16


790-791. m.arh. CATEDRALA REI TREGIRII: biserica; incinta cu co o
ţiile oclesi stice

Str.Mihai Vi cazul nr.19


?9 • CAT!I LA OMA. O-CATOLICA
Str.Mihai Viteazul n .21
793. m.arh. PALATULE ISCOPIEI ROMANO-CATOLICE
c..

Str.Militari nr.l C
794. m.arh. COMISARIATUL

Str. ili tari .2


C
795. m.arh. l'1ANU A

Str . Militari n .4 C.
796. m.arh. PALATUL PRI CI ILOR ARDEALULUI

Str.Romană nr.2
·797. m.arh. COLEGIUL BETHLEN

Str.Ecaterina Var a nr.3


798. m.a h. . CASA
C

I l,IQQ (iii
---

]I
~ r-."P--:.+ ~,:e ~ ~lcl"_ _ , . , ~

Str.Coşbuv n .14
C
~ - m.arh. CASA

Str.Coşbuc nr.17
~ m.a h. CASA

Str . Avr m Iancu nr.5


~ m. arh. BISERICA GRECEASCA BUNA VESTIRE

Str.laşilor nr.71
~ . m.a h. BISERICA SF.TREIME - DIN IMIERI

Str. ărăşe ş i n . 7
· _ ...,.. m.a.rh. BISERICA ADO REA MAICII DOMNULUI-LIPOVENI
~
- ,w::a

/. ~ /
l A, '/ /
/ Vr
I i

;; .Â'~
/

l
/ I :E

(
/4 r li
✓ l
( /l A
'I
I /1

//
I t I
( I I /4 I I

/ Y/2-
~/~ ~ f/ /t//
( 1... /1 I. I I l
I 7/71
- 3 -

~Pr:tmă,;-erH
•~~7-..-,,,Ml!'!.a111111P'~.lt! ~ - +.OHlAS:A:-

~ r . · i - n-r-. 2
..iulil' 0 C 1'11 C&!Pftt - &A-SA-·

s-tr-;-Repuoiîctl m . 21
Sl I a Ms llt1&'.

-Btr . TI?
............iiiifi~ -eirSA-etJ~

- Str~Tudo.r. Vl - · mire-se-tt nr .2 -
~•iiiiiii'lfiM'!P!-- ~ ~mtîitlL î10ZAI6
Jc I_ , l'-i/c:i' <- ,
{r;;--? /'//) / u / /Lr///@11 /7? 'l"dl"t Ic,: I / / .:
I n aţa p o rţii a I II - a a cetăţii
~ - m.a.p. MONUI'1ENTUL HORIA , CLOŞCA ŞI CRIŞAN', scul pt or Ne grul

~~::====•-=~Loc alitatea Băr&banţ


m.arh. BISERICA R01'1A O-CATOLICA
C

Comuna Ci u gud, satul Drîmbar, pe malul Mureşului, în


partea de nord a s atul ui Teleac
r.a. AŞE ZARE FORTIFI CATA din prima . epocă a fi e rului

O RA ŞUL ABRUD

" Cetăţeau a" ,


în rădi n a liceului
816. r .a. VESTI GII ROMANE

//; Str. Detunata nr . 25


817-818 . m.arh. CASA , cu p oara de lemn

Str . Suharu ~ /~ll


l S. m. arh. BISERICA S ... Ţ II ARHANGHELI , in oimi tL.

Pi aţ 6 ~ar ti n .3
8 • m. r - C TOJJCJ\
- 4 -

ORAŞUL AIUD

1· eului Horia, Cloşca şi Crişan


~ . m.a.p. VRA1'1 IANCU- sculptor O.Mihălţan

Str.Cuza Vodă nr.3-4


ihe2 8el1t . m. arh. BISERI_CA ROMANO-CATOLICA, cu casa parohială şi cl ădiri e
, _ anexe (,A

Piaţa Republicii nr.l - 13 şi 26


8€5 006, m.arh. CETATEA AIUDULUI CU BISERICA REFORMATA

Piaţa Republicii nr.24


~ m.arh. CASTELUL BETHLEN

Str. 11 Iunie nr.l


i,28 . @aM'h. COLEGIUL BETHLE

,.,,- Localitatea Mă/g ina


i~9 i!?}o. m.arh. BISERICA SF.TREII1E A FOSTEI MANASTIRI MAGINA, cu
incint a:' Jri:r t..&:

Satul Ciumbrud
~!•8,.2 . m.arh. BISERICA REF O RMA TĂ cu cripta familiei Kemeny

Satul Gîrbova de Jos, la 1,5 km. -est de sat


~ m.arh. RUINELE BISERICII DE LA DRUM

Satul Gîrbova do Sus, 300 m. vest de sat


~ m.arh. RUINELE BISERICII DIN DEAL

Satul Gîrboviţa
~ m.arh. BISERICA NAŞTE ~ FECIOAREI MARIA

Satul Sîncrai
iY 8~ m.arh. BISERICA REFORMATA, cu clopotniţa

Satul Sîncrai
m.arh. CASTELUL KEME , cu grajdul
O ŞUL BLAJ

~ V
Str.Arma :n q .'
8~o• ~ . m.arh. (
REŞEDINŢA A, o d'rea cancelar ·e

St .Eroilor nr . 3
~ m.arh . BISERICA SF-ŢI

Piaţa Republici·
~ . m.arh . CATEDRALA SF . TR IME

Piaţa Re ublici· M9
ii't 't • 8't-S . m.arh . l1AN.ASTIREA BAZI • ILOR Ş ŞCOALA. DE OBŞTE

La est 'de oraş lingă Tîrnava Mare


~ . m.m. CIMPIA LIBERTATII, cu monumentele comemor*tive

Str.Exoilor nr.3, în cimitirul biser' oii SfTţii


Arhangheli ·
~ - m.m . MOR11INTUL LUI AUGUSTIN B:tJNEA

Str. Eroilor nr.3, în cimitirul biseri cii Sf-ţii


Arhangheli
~ . m.m. MORM!NTUL LUI TIMOTEI CIPARIU

Str.Eroilor nr.3, în cimitirul bisericii S.f-ţ ii


Arhangheli
~ m.m . MOrutt TUL LUI ION MICU MOLDOVAN

Str.Eroilor r. 3, în cimitirul bisericii S - ·ţii


/
Arbanr5heli
~ m.m. MORM!NTUL LUI IOAN RUS

Str.Eroilor nr.3, în cimitirul bisericii Sf-ţii


Arhangheli
~ m.m. MORM!NTUL LUI AXENTE SEVER

Localitatea Petrisat
~ m.arh. BISERICA RE OR:M.ATA

I oc tl to "' a Tiur
m oh. HTB mTCA fl ! -nn mr l' GW'4L
Locali t o.t a T·u
c_
~ m.arh. POAR D• A BISERICII REFORMATE

Locali atea Voza


~ m.arn. BISERICA INTRAREA !N BISERICA A MAICII DOMNULUI

Satul Mănărade
~ m.arh. CETATEA SATEASCA

Satul Mănă ade


~ m.arh. BISERICA SCHIMBAREA LA FAŢA

O RAŞUL CîMPENI

Piaţa Av ~ Iancu
~ - m.m. MONUME TUL LUI AVRAM IANCU, sculptor Dimi triu Bî l ad

O RAŞUL CUGIR

''C etăţeaua"
~ m.a. AŞEZARE FORTIFICATA DACICA

Str. Spicului nr .1-3


~ m. arh . BISERICA SF~ TREIME C.

Loc a litat Vinerea


~ - m.arh. BISERICA vech din cimitir

ORAŞUL OCNA I'1UREŞ

.a... m.arh. · IBERICA RO O-CA OLICA C

C Localitatea u·oara de Sus


~ -e~ . m.arh. CASTELUL T LEKY , cu capela

Satul Ciste iu de Mureş

m. rh . BI E ICA D · L... F-ŢI ARHANGID; JI


~ 7 ....

Satul Cisteiu e Mureş


.iwwi 868. m.arh. CASTELUL MIKE ; cele două case şi c pela romano-c ato1 · cei

ORAŞUL SEBE9

:aila9 89't-. m.arh. CET TEA ORAŞULUI SEBEŞ


ZIDUL DE AFARA AL CETAŢII din străzile: l)
i

o şte i nr.1-7

Traian nr.36-26 şi 22-2


Bistrei nr.lo-12
Mioriţei nr.4-1
Dobro geanu-G e a nr.35-37
Patria r.6-8
I.L.Caragiale , latura· de no rd , între intersecţii le
cu str.Pat ia şi str.Pieţii
Pieţii nr.15
24 Ianuarie nr.9-1
Cetăţii n .6

Aviator Olteanu nr.lo-2


TVRNURILE CETA ŢII :
Str. 24 Ianuarie nr.5, în fundul grădinii
- Turnul ci smarilor
Str.Cetăţii nr .9
- T rnul semicircular
Str .Traian nr.6
Tur ul croit orilo (al studentului)
Str.Dobrogeanu-G rea nr.35
T rn 1 Octo onal .
St r.I.L.Caragialo nr.3
Pat nor c tăţii
1) Ordinea stră zi lor şi a numerelor de loturi urmăreşte
traseul incintei, considerat de la stînga la drea t .

Parcul 8 M i r. 5 (x;w.. ~ ;0 / ,,,,~ .:

~ --ai;;,_-:- m.arh. BISERICA EVANGHELICA, cu ~ e e.e~t1; c~pel ,şi zidul de


incintă

Str.Dobrogeanu Gh rea nr.35


h. MA.NASTIREA ROMA O-CATOLICA SF.BARTH LOMEU
Str.Mihai Vi o zul nr.2o
~ - m.arh. BISE ICA ADORMI A MAICII DOMNULUI
1
C

St . Pandurilor nr .4
i.i.l.. m.arh. BISERICA INVIE DOMNULUI

v
Str.Dobo e u-Gherea nr.3
~ .arh. CASA

g Bd.Lenin nr.16
~ m.ar . CASA

r .Le in .nr . 25-27


~ . m.arh. CAS...

' J Str.Lenin nr.39


~ . m.arh . CASA

S r.Lenin nr .52
~ - .. ar . CASA

Str. 24 Ianuarie nr.2


~ m.arh. CASA

CJ
Str. 24 Ianu ie nr.6
aa.a_ m.arh. CASA

Parcul 8 ai nr .2
CASA

~ P rcu 8 u i
~ m. arh. CASA Z OLYA I/

Localitatea Lancrăm
~ m1rm. · CASA LUI LUCIA BLAGA·

Localitatea Lan ră , lîngă biserică


~ m.m. MORMI TUL LUI LUCIAN BLAGA

Loca1itatea Petreşti , "Rîpa galbenă"

~ . r.a. AŞEZA di • oca neolitic&


- 9 -

Loc ali tatea et eşti , "Halînga"


~ . r.a. NECROPOLE din epoc a bronzului ş i a f i erului

Loc al i t atea Petre ş t i, în cimitirul evanghelic


«i'J5=6'6. m.arh.CETATEA SAT tASCA, cu ruinele t ur nului c l op o tniţ ă C

ORAŞUL ZLATNA

De alul Co rabia , " B oteş", "Poduri"


~ r.a. NECROPOLA TUMULARA , din epoca romană

Str. Hori a nr . 27
~ m.arh. BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Str. Horia nr . 23
~ - m.arh. BISERICA SF . NICOLAE Ş I NAŞTEREA MAICII DOMNULUI

Str. 23 August , colţ cu str.Gheorghe Doj a nr.l r


~ m.arh. BANCA ROMANEASCA DE CREDIT

/'/ Satul Fene ş


~ m.arh. BISERICA VECHE NAŞTEREA MAICII DOMNULUI

Comuna Albac ~ satul Albao


~ m.a.p. BUSTUL LUI HOREA , sculptor Romul ~adea

C O MUN E

Comuna A lm aşu 1are -' . 112t.r' 411✓. :vi lti l


C
~ m.arh. BISERICA BU A VESTIRE-JOSENI

Comuna ~lma ş u Mare , satul Almaş u · Mare


~ m.arh. BIS RICA SCHIMBAREA LA FAŢA - SUSENI Ir/
t I l ;: 1 I I ({ I/ </ ,1 1. / "
oI 11. I' /, l,. // 711 ,/ I I I I t,//f/('t I ~A/
4 Comuna Alma u Mar , s atul Cib
~ m.arh. BISERI C S ICOLAE 1 •

Comuna A ie oni , utul Ar'eşeni 0

~c6 9o~ m.arh. BI RI CA DE 1


! A LŢAREA DOMNULUI , cu î nc p o
pent t o o.c ă
- lo -

Comuna Avram Iancu, satul Avram Iancu


~ . m.arh. OASA LUI AVRAM IANCU u,

Comuna Avram Iancu, satul Avram Iancu C


~ . m.arh.
~~S~
/
1
GA-:~ ZAMFIRA /4
Ir
1
1.,,,, r
✓/ J.i-:-/ct/ /I; eal'i/ %
r
i't:

I..,/.;, â'
7 1 '/ / (

Comuna Baia de Arieş, satul


Baia de Arieş
~ m.arh. BISERICA INVIEREA DOMNULUI - DIN DEAL

Comuna Baia de Arieş, satul Brăzeşti


~ . m.arh. BISERICA DE LEMN !NVIEREA DOMNULUI

qI Comuna Baia de Arieş , satul Sartăş


~ , m.arh. BISERICA DE LEMN POGORIREA SF.DUH

~.c..,-.
tlD-<
Comuna Baia de Arieş, satul Sartăş, în cimitirul ortodox
m. TROIŢA

Comuna Berghin, satul Berghin C


~ m.arh 1/ BISERICA DE LEMN SF.PETRU

n, Comuna Ber in, satul Ghirbom "Faţ ă ".


~ - r.a. AŞEZARE NEOLITICA, cultura Petreşti

I Comuna Berghin, satul Ghirbom, "Sub vii"


~ r.a. ASEZARE DIN EPOCA BRONZULUI, Cultura Witenberg},

~ Comuna Berghin, satul Ghirbom


~ m.arh. BISERICA DE LE SF . NICOLAE

Comuna Blandiana, satul Acmariu


~ m.arh. BISERICA DE LEMN SF.NICOLAE

Comuna Bucium, satul Izbita


~ m.arh. BISERICA SF-ŢII ARHANGHELI

Comuna Cenade, satul Cenade


920 9~•• m.arh.BISERICA EVA G LICA, cu zidul de incintă

Oomuna Cer u, s ul Cer ~u Mare


~ . m.arh. BISERICA BUNA VESTIRE
Comuna Ce tea o · tea de Bal tă
, • rh . B SERI CA REFO J:'LJ A

Comuna Cetatea de ltă, s t 1 Cetatea de Baltă


92'1•906 .m.arh. CASTELUL BETH -HALLE , cu grajdul şi poarta
1
C

Comuna Cetate a de B tă, satul Tătîrlaua


~ - m.arh. BISERICA EVA GHELICA

Comuna Cîlnic , satul Cîl i c


~29 ~,O .m.arh. CETATEA C! LNIC; incinta de apărare sec.XIII-XVI~donjon;
capelă.

Comuna Cîlnic, satul Cut


~ - m.arh. CONACUL BETHLEN

Comuha Cric ău , satul Craiva, la cca. 5 km. nord-vest de


sat
~ m.arh. CETATEA PIATRA CRAIVEI

O~,_ ~ Comuna Cric ău , satul Cricău


~ m.arh. BISERICA REFOR1'1A.TA CU FRAGMENTE DIN CETATEA SATEASCA

Comuna Cricău, satul Cricău nr.~5?


~ m.arh. CASA

C)
Comuna Cr ăciu.n elu de Jos, satul Buaerdea Gr înoasă
~ m.arh. BISERI CA REFORMATA

Comuna Daia Ro" ă, satul Daia Română, "Părăuţ".


~ r.a. AŞEZARE NEOLITICA !ultura Petreşti )

Comuna Daia Română , satul Daia Română


~ m.arh. BISERICA SF.TREIME

a Comuna Do ştat , satul Boz


'58 9"'9.m.arh. CETATEA SATEASCA CU BISERICA EVANGHELICA FORTIFICATA

Comuna Fărău, satul Fărău


~ m.arh. BISERICA DE LEMN SF-ŢII ARHANGHELI
2 -

Comuna Fărău , satul Sî nbenedi c


~ - m.arh. BISERICA UNITARIANA

Comuna Fărău , sa ul Sînbene di c


')'1@•9 1"5 .m.arh. BISERICA VEC ◄ DE LEMN SF . NICOLAE, ou clop o tniţa

Comuna Fărău, satul Sînbenedio


~ - m.arh. BISERICA DE LE1'1N SF . NICOLAE

, ti ft"Comuna Fărău , sa ul Şi l ea
gt1 5 9'1i> .m. arh. BISERICA VECHE DE LE1'1N SF -ţ'II ARHANGHELI , cu c lopo tni ţ ·

Comuna Fărău , satul Silea


~ m.arh. BISERICA DE LEMN SF-ŢII ARHANGHELI , cu clop o tniţ<' C

Co~una Galda de J os , satul Benic


,,..,.. m. arh. RUINELE BISERICII RE ORMATE

Comuna Galda de J os , satu l Galda de Jo s


~ m.arh. BISERICA NAŞT REA MAI CI I DOMNULUI

Comuna Galda de Jos , satul Galda de Sus


~ m.arh. BISERI CA ARHANGHELUL~ MIHAIL

CI ~ Comup.a Galda de Jos , satul Meaentea C


~ m. arh. BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA

C/ > Comuna Gîrb ovo., satul C ă rpiniş


~ m. arh. BISERICA ADORnIREA MAICII DOMNULUI

ci„
Comuna Gîrbova, satul Gîrbova , între văi

~ m.arh. CETATEA URIEŞILOR

Comuna Gîrb ova , satul Gîrbova


~ m.arh. RUINELE BISERICII ROMANI CE

Comuna Gîrbova , satul Gîrbova


~ m.arh. CETATEA GREAVILOR

Comuno. Gîrbova , satul Reciu


BISERICA ◄ v G LIC!i 1
- 13 -

Comuna Gîrda de Sus , satul Gîrda de Sus


~ . m.arh. BISERI CA D LE NAŞTEREA SF.IOAN BOTEZATORUL
/ f / /ll / / • I
t', • / ) '/ (

l( t / , , t,< ; <'t (
Comuna Hopîrta, satul Spălnaoa
BISERICA DE LEMN SF.GHEORGHE, cu clopotni ţ~

Comuna Hopîrta, satul Sp~lnaca


961 '9ei2 . m.arh. BISERICA DE LEMN SF.,.ŢII ARHANGHELI, cu clopotni ţ lr

Comuna Hopîrta, . satul Turdaş


~ij 9i<1, m.arh. BISERICA DE LEMN SF-G ORGHE, cu clopotniţ ~

Comuna Ighiu, satul Ighiel


~ m.arh. BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA

Comuna I ghiu, satul Ighiel , nr.?i


~ m.arh. CASA DE LEMN A LUI GLIGOR COSTEA

Comuna Ighiy , satul Ighiu


~ - r.a. NECROPOLE TUT"IULARE , din epoca romană

Comuna Ighiu, satul Ighiu


%8• 9~o. m.arh. BISERICA REFORMATA, cu casa parohială şi zidul de
incintă

Comuna Ighiu, satul Ighiu


~ m.arh. BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA

~r Comuna I gbiu 1 satul Şard


~~2• 9"' • m.arh. CETATEA SATEASCA CU BISERICA REFORMA.TA

i Comuna Ighiu, satul Şard


~ m.arh. CONACUL ESZTERHAZY

Comuna Ighiu, satul Ţelna


~re, 99~. m.arh. CONACUL TELEKY, cu construcţiile anexe: dependi ţe
şi magazii

Comuna Intregalde, satul Dealul Geoagiului


~ - m.a.rh. BISERICA DE LEMN SF-ŢII ARHANGHELI - DIN CRIST~9T
- 14 -

Comuna Intregalde, satul lntregalde


m.arho BISERICA DE LEMN 8] .ILIE
1

Comuna Jidvei, satul Bălcaciu


~Qe 98-t .m.arh. CETATEA SATEASCA CU BISERICA EVANGHELICA FORTIFICATA

Comuna Jidvei, satul Jidvei


4'j@fu ,05 . m.arh. CETATEA SATEASCA CU BISERICA EVANGHELICA

q Comuna Jidvei, satul Veseuş


~<1 90ya. m.arh. BISERICA EVANGHELICA, cu turnul porţii

q l Comuna Livezile, satul Livezile


~ m. arh. BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

OJ Comuna Lopadea Nouă, satul Băgău


~ m.arh. BISERICA DE LEMN SF.TEODOR TIRON

Comuna Lopadea Npuă, satp.l ~opadea Nouă, "Gorgane"


~ - r.a. CIMITIR din epoca prefeudală

Comuna Lopadea Nouă~ satul Lopadea Nouă


~ m.arh. BISERICA REFORMATA.

Comuna Lunca Mureşului , satul Lunca Mureşului


""11- m.arh. BISERICA DE LEMN POGOR!REA SF.DUH

./ I
Comuna Lupşa, satul Hărădău
~ m.arh. BISERICA POGORIREA SF.DUH )

Comuna Lupşa, satul Lupşa


~ m.arh. BISERICA SF.GHEORGHE

Comuna Lupşa, la 3 km. de sat


~ m.arh. BISERICĂ DE LE SF.NICOLAE A FOSTEI MANASTIRI LUPŞA

Comuna Lupşa, satul Lupşa, lîngă drumul dinspre gar


~ m.m. CRUCEA DE LA LUNCA, 18o5
- 5 -

Comuna Lupşa, satul Lupşa


~ - m. arh . BISERICA NAŞTEREA MAICII DOMNULUI-DIN VALEA LUPŞ I

Comuna Mateş, satul Ampoiţa


~ - m.arh. BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA C

Comuna Meteş, satul Meteş


~ - m. arh . BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA

Comuna Mat eş , satul Poiana Ampoiului


~ m. arh . BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA

q I Comuna Mateş, satul Tăuţi


,,s, le eh m. arh. CETATEA TĂUŢIULUI : bastion ; donjon; ziduri de incint ă

loo Comuna Meteş, satul Tăuţi


iL o o ah m. arh . CASA RANDA

I - Io Comuna Mihalţ, satul Obreja


!dcJ,- hto4 . m. arh . CASTELUL VESSEL.ENY , cu grînarul

loo Comuna Miră slău, satul Cicău


~ . m. arh . BISERICA SF-ŢII ARHANGHELI

Comuna Mirăsl u, satul Mirăslău, ş os eaua naţională,


l la monument
~eo6 m. m. LOCUL BA.TALIEI DE LA MIRl~LAU -

Comuna Mo goş, satul Bîrleşti


~ . m. arh. BISERICA DE LEMN

Comuna Mogoş, satul Cojocani


~ m. arh . BISERICA D LEMN S•-ŢII ARHANGHELI

Comuna No şlac, satul Copand


~ooQ.._ m. arh . BISERIC! D LEMN SF~ŢII ARHANGHELI

Ol -I Co~una Noşlac, satul Găbud


~alo Jg]J. m. arh . BISERICA DE SF-ŢII ARHANGHELI, cu clo otniţ a
C ş

.ailole .m. r . B

I î Comuna oşlac, s Noşlac


~ m.arh. SERICA D• LEM A N LI

Co una O co liş , satul L largă


......... m.arh. BIS I CA DE LE
1
oa

Io / Comuna O coliş~ s tul Runc


~- m.arh. BISERICA DE LE S - ŢI I ARHANGHELI

I I Comuna Pianu , s - 1 Pianu d e Jos


~ - m. arh . BI SERI fil"i ;GI~ CA

lr 1 Comuna Pianu , satul Pianu de Jos, "Podei" _


~ - r . a. A ŞE ZARE OLITIC~

Comuna i anu" satul Pianu de Sus C


'!.'ol Ov• m. arh . BISERIC DE LE CUVIOASA PARASCHIVA, cu c rucile v e chi
di n c imi t ir

I Com a p· u , satul Pianu de Sue


~ . m. arh . BISERICA SF . ICOIAE

Comuna Ponor , satul Geogel 1 "u t/?


_,
....._ m.arh . BISERICA DE LE SF -ŢII ARHANGHELI V OI ill R

.
I Comuna P o ~aga , satul P oşa g a de Sus
~ . m. a r h . BISERIC DE LE SF-TII ARHANGHELI - BELDIO

Comuna 4eş i , satul Rădeş t i


1'e ~a.. m. arh. BISERICA ~ i0ffi1ATA

')
Comuna Rimetea , satul Colţeşti
C• TATEA COLŢEŞ TI

I Com a Rimetea , satul Colţeşti


Nld<I 1835:" m. arh . BISERI C RO O-CATOLICA, cu clădirea francisca
turnul clop o tniţă
/
I Co una Ri -o snt,l m ' · tra Secii' ului"
~ . r . a. CE ATE d·n ed ·

/. Comuna Rîmeţ, satul Val a Măn


l e 27 l e29 .m.arh. BISERICA NAST•RE PRECIS I lU ŢI,
arhondari cul şi z 1 de inc: ă

Comun,a R o şia Mont ă, satul Că · iş


~ . m.m. BUST - ''CLOŞCA 1
' sculptor E.Gocan

I Comuna Ro şia Montană , satul Ro şia M tană


~- r. . MINELE din f osta aşezare r om ă Alburnus aior

oi3 Comuna R o şia Mo ntană , sat ul Roş i a Montană


~ m.arh. BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

4 Comuna R o şia Montană , satul Ro ş ia Montană


~ . m.arh. CASA PAROHIALA
( ,ecri) '(',el, ..
Io. I t /' / /1 /I/ t , <-//

/t1:J. Co una Săl c iua , satul Sub Piatră


~ . m. arh . BIS RICA DE LEMN CUVIOASA PARASCHIVA

C' Comuna Săl c iua , satul Val ea Lar gă


, .. e j,Z • m. ar , BISERICA DE LElil SF . TREI ME ŞI PROOROCUL ILIE

Comuna Săliştea, satul Să l iş t ea


BIS RICA DE LEMN SF-ŢI I ARHANGHELI A FOSTEI MA ATI
1

CIOARA .

Comuna Săliştea , satul Să liştea


CASA BARCSAY

Comuna Săliştea , satul Tă rt ă ria, "Gura Luncii "


~ r.a. AŞEZARE NEOLI I CA. ,( eul t ura Peti'eşti )
Comuna Săs c i o i , s atul C ăpîlna, "Cetate"
• m. o. CETATE DACI CA
- 18 -

I I t Comuna S ăs c i o ~i , satul S ă sciori

~- . m. CETATE MEDIEVALA.

, I Comuna Săs cio ri , satul Sebeşel

~ m.m. CASA LUI SAVA HENŢIA

/ Comuna Sîntimbru ~ satul Sîntimbru


~ .arh. BISERICA REFORM T

J ' Comun S tremţ , satul Geoagiu de Sus


~ - m.arh. BISERIC I NT REA IN BISERICA A FOSTEI MANASTIRI GE AG U

o I, Comuna Stremţ , satul Str e mţ


}'04~- ro~ .m.arh.CETATEA DIODULUI: incinta cu turnuri; capela; c lădi r·

s ec.XVI

Comuna Şi bo t , satul B ă căinţi


~ m.arh. TURNUL MEDIEVAL DE BISERICA

~-
~ m. a rh.
Co una Ş ibo t , satul Ş ibot
BI E4I CA ADORMIRE~ MAICII DOMNULUI

/_ Co Şibot , a ul Ş ibot, în centrul satului


~ . •P•
~
C - T OI,A

Co a ibot , s tul Şib o t , în parcul gării, l ocul


lu de l a "C î m ul "inii"
I
~f '
e fil e MO T L U JI PAVEL CHINEZU

Corn Ş ona , atul Sînmi cHiuş, "Răstoci" şi " Gruişor"


r.a. AŞ Z RE SI 1
CROPOL.A. PREFEUDALA SI FEUDAL1l

Comun $ona, s tul Sînmiclăuş


m.arh. BI ERIC UNIT IAN!

Comuna Ş o na, satul Sînmiclăuş


~M-lfllN,.,.. m.arh.CAS L B THLEN-B UKENTHAL , cu grînarul

I Co una Ş o na , sa ul Sînmiclăuş

~ . m. arh. BI ERICA . i ORMA Tll


I
Com Şon, su· 1 V u
m. r • BISERIC ADOR •A D MNULUI

Comuna Şprin g , s a ul v·ngard


~ m.arh. BISERICA EVANGHE CA

/, Comuna Şpring, satul v · ngar


~ m.arh. BISERICA DE LE CUYIOA :ARASCHIVA

Comuna Teiuş ,
sa ul Teiuş, la est de sat, pe şoseaua
naţi onală în dreptul km. 4o3
.a..oei!': r.a. NECROPOLA. eultura Noulf)

Comuna Teiuş, satul Teiuş, "Cetăţeaua"


~ei!'. r.a. CIMITIRE "' din diferi te epoci

/ I Comuna Teiuş, satul Teiuş, str.Ion Creangă nr.32


JM,6)•!o~.m.arh.MA.NASTIREA ROMANO-CATOLICA: biserica şi claustrul

Comuna Teiuş, satul Teiuş, str.Republicii nr.17


~ . m.arh. BISERICA REFOR1'1ATA

Comuna Teiuş, satul Teiuş, str.Republicii nr.63


BISERICA INTRA "'i'A IN BISERICA

V Comuna Unirea, satul Unirea


i+o G';ll m. arh. BISERICA REFORMATA, cu zidul de incintă

Comuna Vadu Moţil or, satul Lăze§ti, cartierul Răbuş c o.ni

4068,.. m-arh. CASA MARIŞ NICOLAE

.,
/, Comuna Vadu Moţil or, satul Lăzeşti

<id'ditt· m. arh • BISERICA DE LEMN

I Comuna Vadu Moţilor, satul Vadu


«-t,ff~~!!'9m .arh.Gr00mJ~M MUNTEANU HORTENSIA:
C..:1, J.J
oY. - I Comuna Valea Lungă, satul Valea Lungă
J..Q.i~...t~r:-rn .arh.OETATEA SATEASCA CU BISERICA EVANGHELICA şi turnul
clopotniţă
- 2 ....

Comuna Vidra, satul Goieşti


~ .arh. BISERICA DE LE Si-ŢII TREI IERARHI

I Comuna Vidra, satul Goieşti


l:se'?Ji ro, arh . CASA BOLD NICODIM

Comuna Vidra, satul Poieni


1076 1 m.arh. BISERICA SF .DUMITRU

Comuna Vid a~ s tul Vidra


m.arh. BISERICA SF-ŢII ARHANGHELI - DIN CIUNGI

Comuna Vin ţu de os, satul Vinţu de Jos


BISERICA REFORMATA, cu incintă

Comuna Vinţu de Jos, satul Vinţu de Jos


o
4.aeS.. •Qij m.arh. CASTELUL MARTfNUZZI: clădirea principală; anexa şi
incinta

( . ,,._ Comuna Vinţu d Jos, satul Vinţu de Jos


~ m.a.rh. BISERICA ADORMIREA MAICII DOI1NULUI

, · Comuna Vi nţu de Jos, satul Vinţu de Jos


, lei, le8~• • arh. !"IA ASTIREA ROMANO-CATOLICA: biserica şi claustrul

Comuna Vin ţu e Jos, satul Vurpăr, la capătul de


nord-vest al satului , pe valea pîrîului Inuri
i o ~ m.a. CETATEA ZEBERNICULUI

Comuna Vi nţu de J 0 s, satul Vurpăr


. .~ ~ ~ .m.arh. BISERICA RE ORI1ATA, cu zidul de incintă

Comuna Vinţu de Jos, satul Vurpăr

~ m.arh. CONACUL KENDEFFY-HORVATH


.... 21 ....

~- MUNICIPIUL LB IULIA

ZONA CETATII ALBA CAROLINA

Delimitare:
est: str.Dobrogeanu Gherea, str.Unirii,
str.Nicole Bălcescu
nord: Calea Moţ lor, Bd. Horea
vest. Bd. Horea, str. 6 Mar ie
sud: str. 6 artie

;, I

CENTRUL ISTO IC AL ORAŞULUI SEBEŞ

Delimitare:
est: str.Călăr a şi, fragment din str.Lenin, str. T ia
sud: str.Traian
vest: st .Poştei, fragment din str.Lenin
nord: traseul propus în Detaliul de sistematiz are a
Centrului i toric Sebeş (Proiect ISCAS nr.3o9o/1968 )
de lapo ul p e te Canalul Morilor pînă la str. ·eţi i,
s ·roPeneş Curcanul.
------------- --
JUDETUL ARAD
......

I.
..,.,.,.r.a. Oalea Bodrogului,la 5oom.ves~ de oraş,lingă
aeroport "Oeala"
ASEZA..RE din seo.rv.e.n.
I
~ .r.a. Cartierul "Gai"
ASEZARE din epoca bronzului şi din prima epocă
a fierului şi necropolă c ltioă

~ .r.a. Cartierul Grădişte, la'''oomplex:u sere"la l Km.N-NE


ASEZARE din sec.IV.e.n.

~ .moarh. Cartierul Aradul Nou


CASA V MII

m. arh.Cartierul Suboetate
CETATEA ARADULUI:inointa;bieerica;olădiri anexe
t . (.(.
.m. arh. Str. Nicolae Băloesou mr.6
CASX . .J'<(. >1.,C( I I ( .
m.arh. Str. Ceaikovski nr.9 A
TURNUL DE APA

m.ark~S~roDunării nr.17o
"
MANASTIREA SF.SIMION STILPNIOUL-GAI:biserioa;
palatul;zidul de incintă

.m.arh. c, Str. M.Eminesou mr.6


CASA
"
Str. M. Eminescu nr.37
CASA-FOST SEDIU ZIARULUI" BUNA"
J. )

Str~Gheorghe Lazăr nr.l


I OASĂ L A, ' . . /
II t
.m.arh. Str. Gheorghe Lazăr nr.}
TEATRUL VECHI

Str. Gheorghe Lazăr :nr.5


OASA

~ .m.arh. Sţr.V.I.Lenin nr.2


TRIBUNALUL

....@ .m.arh. Piaţa Liceului nr.l


LICEUL MOISE NICO.AirÂ
Ndr-
l~ m.arh. Piaţa Mihai Viteazul nr.?.:.S
SPITALUL CENTRAL DE ADULT!
,14!
!'!'!'!P.m.arh. Str.Karl Marx nr.la
CAS.i\; BELLER
)/J':t-
~ -m.arh. Str. Karl Marx nr.;o-32
FABRICA DE BERE
//1.f'
~ .m.arh. Str. Karl Marx nr.33
CASA PAROHIALA. A BISERICII ROMANO...CATOLICE
/I
lli-if .m.arh. Str. Karl Marx
CASTELUL NOPCEA
I~
~ m.arh. Str.Narciselor
.._;
nr.13
CLADIREA PREPARANDIEI ROMANE

Bd.Republicii nr ~
~iH:Ea\ eenm~ Js!ElffJUI :POP o:ruat atr.e!D'.fffittf
'I
~ .m.arh. Bd. Republicii nr.73
I,
OltS:A: ?<) '-Et . I

Bd.R~ublicii n:r ~
CASA .>/~/ 1
- 3 -
li /
q..m.arh. Bd·.Republioii n.r ~
v
OASA ,
// -t-.
~ m.arh. Bd. Republicii oolţ ott atr~Horia nr ~
CAS Alt::u/1,,J-I//
/.
:.... .m.arh. Bd.Republicii Mo78 ,oolţ ou str.Horia nr
CASA
/1.t_t;
~ m.arh. Bd~ ~epublicii nr~7~ _
~ V~g,ţ;- p~l?IL
~d, fofl-,,,J/-tr'l:tl ur, -l'i ,
1ft . . . 'J!tvJ /7,/tf .f6'1:)-/t/t:, f t (tOJt/1 l"Mz/UU -
~ .m.arh. Bd.Republicii nr.96
CAS
'/ . .
~ .m.arh. BdoRepublicii nr.98
HOTELUL ARDEALUL
/I}~
~ m.arh. Bd.Republicii nr.loo J;/iiA!lll!!ft- l!!lli!l!!l~!l!!!l!lll!JIBlllRPIN!!W!,-_
iilillr- Pc~~ 19 &. J,4 V //

I?
~ .m.arh. Calea Romanilor,la capătul străzii
PODUL TRAIAN
I/.
~ m.arh. Str. Sinagogii nr.6
CASA I:!, N f: S..TO • l ·t ; VIII

"~
~ .m.arh. Piava Sîrbească nr.l
BISERICA ORTODOXA SÎRBĂ
/I

~ m.arh. Piaţa Filimon Sîrbu


BISERICA SF.IOAN BOTEZA'l'ORtJL

~ m„arh. S~r.Tribunul Dobra mr.lo


SINAGOGA

.m.arh. STR.Tribunul Dobra nr.7,oolţ ou str~Plevne i


..,I
OASA CU LACAT

Str. Tudor Vladimiresou,oolţ ou str. M„Vit zul


I
· CASA (fo s tul sediu al comandamentul ui gărzi lor
Str. 7 Noi mbrie 60-62,în parcul Bpisoopiei
BISERICA DE LEMN SF.GHEORGHR-din Honţişor
~u,!L
.E:i::a:ta G.,, orge
t
i.nescu
BUS G.COSBUO, CI lptor Gh.Groza
\I
I/ ~ ~ . J ~
l'!U IP 8 "9'.- Pia-va George Enescu .../4cr·ld _./
BUST DR.P.PIPOS,sculptor ,Olimescu--fdje:eer.ea;:=..

N,lf
/1. i t ,/
lituâ , o ~
v-4. /
1ţ Geonoe Enescu ~
BUST GH.POPA DE TEIUS,sculptor Moga
-~
~ aţa...George Enescu
' '

BUST I.RUSU-SIRIANU,soulpt0r
t ,\• f'
l'w 'I J u ■ e ao, ., (T\,~ George Enescu
BUST A.D.XENOPOL,soulptor Gh.Groza
,J
I G.
Mz 11 l fis, ■ I pe Parcul .,.,,.__ J ~ tt
BUSTUL LUI MIRCEA V.STANESCU,soulptor I:oan Moga

Piaţa 7 Noiembrie ~
STATUIA SF. IO.AN NEPOMUK,1729,soulptură barooă
L ---~-----~/
~ m.m. Cartierul Suboe·t a.te, lîngă Oetatea Aradului
{}
MONUMENTULCELOR13 GENERALI REVOLUTIONARI, V
executaţi în 1849
I
~ .m.m. Str. Gheor he Bariţiu nr.26
CASA IN CARE S-A CONSTITUIT COMITETUL JUDETEAN
P.C.R. ARAD

~ .m.m. Cimitirul Eternitatea


MORMINTUL LUI IOAN POPOVICI-DESSEANU v

Cimitirul Eternitatea
MORMINTUL ELENEI GHIBA BIR~A
li )
..,..m~m. Cimitirul Eternitatea
MORMINTUL LUI VASÎLE GOLDIS V

Cimitirul Eternitatea 1
MORMINTUT1 Ttlîl: OOBIOT,AN PmTR NU
- 5 -

Cimitirul Evreeso-Grădişte J
~ STUL RABI NULUI CHORIN ARON,soulptor I aoob ~utm n
r
. viu.~
I
-i

• '
,
~ m.m. Str.Hortensiei nr.32
CASA IN CARE A FUNCTIONAT O TIPOGRAFIE ILEGALA
A P.C.R.
I/
~ .m.m. Str. Paris nr.2
.)
FOSTUL SEDIU AL "CAMINULUI MUNCITORILOR"
li
~ .m.m.atr. Paroseni nr.9 (în curtea Liceului)
BUSTUL LUI THEODOR OEONTEA ,sculptor Andrei Al bert
v
..,...m.m.
/
Atelierele C.F.R.
BUSTUL LUI mLIE PINTILIE,aoulptor Ioan Repas V
I

~ .m..m. Bd. Republicii nr.75


BUSTUL POETULUI NIKOLAUS SCHMIDT,soulptor v
Valeriu Brudaşcu
z ,
~ om.m. Str. Rozelor nr.60
CASA(FO SŢ SEDIU AL UNEI TIPOGRAFII ILEGALE
A P.C.R

~ .m. Piaţa Filimon Sîrbu nr.l


FOSTUL SEDIU AL ASOCIATIEI GENERALE A MUNCITORILOR

Str.Sverdlov nr.23
CASA IN CARE S-A NASCUT POETUL ~TH ARPAD
6 ...,,.Jt l e'
? ' I "// il.5/
W.E;I. H l ~ arh. Comuna Fîntînele,sat / Fîntîmele
//~· ' BISERICA ROMANO-CATOLIIA
U,
m. arh. Comuna Fî ntînele sat/ Fîntînele nr.116
CASTELUL KOVER~APPEL
~ e
.,;.r.a. Comuna Fî ntînele sa.tul Frumuş i"Dosul 6apre1 "
ASEZARE din prima epoca a fierului

Comuna Fînt înele, aatul Frumuşeni,la 3oQm.eet


ASEZARE FEUDALA,aeo.XI-XI]
I
l.:Lij .m~arh. Comuna Ş fronea, satul Şof one
CASTELUL PURGLY
I
~ .r.a. Comuna Vladimirescu, satul Oioir, la 500 m. sud
de sat "La gropi"
BORDEIE DACICE, din seo. II-III e.n.

~ m.arh. Comuna Vladimirescu, satul Horia nr. 66


CASA ţărănească ··

/,
~ r.a. Comuna Vladimiresou, satul Vladimirescu
"La cetate"
// MORMINTE rrUMULARE
~ r.a. Comuna Vladimirescu, satul Vladimiresou
"La cetate"
ASEZARE din sec. VIII-IX e.n., CETATE DE PAMINT
din sec. IX-XIe.n.~ MORMINTE din sec. XI-~II e. n .

ORASUL INEU
'li
~ .m.arh. Str. Traian nr. 2
CETATEA INEULUI
li "I
~ m.m. In centru
BUSTUL LUI GHEORGHE DOJA

~ m.arh. Satul Mocrea


CASTELUL SOLYMOSY

ORASUL LIPOVA
I
~ r.a. La 5 km. SV de oraş, la pepiniera Ocolului Silvi
ASEZARE filn epoca neolitică (Cultura Tisa)
./.
- 7 -
/I
~ .m.arh. Str. N. Bălcescu nr. 21
CASA
I li
l~ m.arh. Str. Matei Corvin nr. 3o
PIVNITA FOSTEI MĂNASTiRI MINORITE
I.
l~ m.arh. Piaţa Republicii
BAZARUL "SUB DUGHENE"

1•79 lli1 .m.arh.Str. 9 Mai nr. 3


BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI, cu şcoala v
llf /I
llOi llOf! .m.arh.Oartier Radna
MANASTIRF.A Ml\.RIA-RADNA1 olaustrul; biserica
' '
~ .m.arh.
.
Localitatea Soimoş
CETATEA SOIMOS

M@lllll\m.arh. Localitatea oimoş nr. 316


BISERICA BUNA VESTIRE

ORASUL PI NCOTA
/I. I
Mi8,-. r.a. La 500 m. est de praş, "Cetatea turcească"
ASEZARE din epoca bronzului şi sturi fo stei
abaţii de Pîncota (sec. IlII)

Str. T. Vladimirescu nr. 62-68


PALATUL SCHULKOVSKY
I ' '
udscb0'7 om. arh. Str. T. Vladimirescu nr. 69
HANUL VECHI DE POSTA

OR.ASUL SEBIS
4/
llB6s;m.arh. CASA W.ALDSTEIN

./.
- (

COMUNE

~ .m.a.p. Comuna Almaş, satul Cib, lllr. 140


POARTA DE Lb1VIN A GOSPOD..Î\RIEI TEODOR ANOATEU

//
~ .m.a.rh. Comuna Archiş, satul Nermiş
BISERICA DE LEMN OUVIOASA PARASCHIVA
I ~ .

~ .moarh. Comuna Ar chiş, satul Groşeni


BISERICA DE LEMN CUVIOASA PARASCHIVA
,,I/CI
...,;.m.arho Comuna Bata, satul Ba.ta nr. 208 ./

CASA RĂCĂŞTEAN PETRU

Comuna Bata, satul Bulci


MANASTIRE DIN EPOCA FEUDALA ŞI LOCUL CASTRULUI
1ROMAN; ruinele abaţiei benedictine.
//9, d
ci,G l•~V .m.arh. Comuna Bata, satul Bulci
CASTELUL FIOTIGH-MOCIONÎ, ou parcul \.. .-

~ .r.ao Comuna Beliu, satul Beliu


MOVILA cu şanţ de apărare

~ .m.a.rh. Comuna Beliu, satul Secaoi


BISERICA DE LEMN SF.GHEORGHE
I
.@88 .m.arh. Comuna Birohiş, satul Căpălnaş,
CASTELUL TELEKI
/,
e!M .m.arh. Comuna Bîrzava, satul Groşii Noi
BISERICA DE LEMN INTIMPINAREA noMNULui /4Ji

I.I./,

(
-9-

Oomuna Conop, sa~ul Chelmao, pe malul Mureşului


ZIDURI DIN CETATEA FEUDALA EPERYES

~ .r.a. Comuna Conop, satul Con.op, "Dealul Hotărel","La.


ootărci" ASEZARE, din sec. XII e.n.

. .
JsÂQ'k.m.arh. Comuna Conop, satul Con.op nr. 125.
CASA GALEA PERSIDA
/ IJ/f . .
~ .m.arh. Comuna Conop, satul Conop
CONACUL CICIO POP
I

Comuna Conop, satul Milova


RUINELE EXPLOATARII MINIERE, din seo •. XVll-XVlll
/. .

~ .m..arh. Comuna Conop, satul Odvoş


CASTELUL KONOPI

~
' . .m.a. Comuna Covăsinţ, satul Covăsinţ, la est de sat
intre vii, aproape de malul apei V lea . Mioă
OETA'rEA HINDEC

~ .m.a. Oomuna Covăsinţ, satul Covăsin.ţ, la 4 Kmta est de


sat, pe mamelonul Tormia
OETATEA 'rORNIA.
/ '- ,.
~ .m.arh. Comuna Covăsinţ, satul Covăsinţ
TURNUL BISERICII VECHI
J/'

C' .. 11'.'. .... Q. ti ."v . • ~atul Cil.mteeti


B SERI CA DE ElVJ BU1 A VESTI'EE
I.

~ .m.arh. Comuna Dezna, satul Dezna., pe dealul Storoş


"Sub cetate"
CETATEA DEZNA
;11
~ .m.arh. Comuna Dezna, satul Dez:na
BISERICA COBORÎREA DUHULUI SFINT
.
) (>

I
~ .r.a. Comuna Felnao, satul zv ăr în"Oartierul no '
la vest d v tr satului
v J
NECROPOLA SARMATICA

~ .r.a. Comuna Felnac, satul Zădăreni, în" Cartierul no u"


la est de vatra satului
ASEZARE
?
din p ·ma epocă a fierului şi necropol v
sarmatică.•
I
~ .m.arh. Comuna Ghioroo, satul Cuvin mr. 4
CONACUL ~ ~~ ~EefrY ~ V/J Jk'-E I-7't9-

~ m.a.rh. Comuna Ghioroc,satul Ouvin nr. 24


CAS , r: (' , I
I
-..i .m.arh. Comuna Ghioroc, satul Ghioroo, str.6Martie nr.20
BISERICA SF. MUCENIC DiMÎTRIE

~ .r.a. Comuna Grăniceri, satul Siolău, "gropoae", la SV de


. '
sat. Aşezări din neolitic, din epoca fierului;
NECROPOLAdin prima jumătate a sec. X e.n.

~ .m.arh. Comuna Gurahonţ, satul Feniş _


RUINELE BISERICII ORTODOXE t //.)·- :/,-l·
i:il0iba.m. m. Comuna Gurahonţ,la intrarea în Iosăşel, satul
Gurahonţ, trecerea podului peste Crişul Alb
d~pă
TROITA LUI I ON BUTEANU SI A ALTOR REVOLUTIONARI
'
RO R NI DE LA 1848
, ,

1@@@1-.m.m. Comuna Gurahonţ, satul Iosaş, la 500 m. es t de n t;


LOCUL UNDE AU FOST EXECUTAT! "'
14 TARANI ROMANI I
t /
184-9.
, ., .
~ m.m. Comuna Gurahonţ, satul Zimbru, la 3 km. de oomunv
pe Valea Răului.
RUINA CUPTORULUI DE TOPIT FIER
. .'
n.
- 11 -

~ .m.arh. Comuna Hălmagiu, satul Cristeşti


BISERICA DE LE1ffi SF-TII ARHANGHELI
~

tl@@;l m.arh. Comuna Hălmagiu, satul Hălmagiu


BISERICA VECHE ADORMIREA MAICII DOMNULUI

~ m.arh. Comuna Hălmagiu, satul Hălmagiu


BISERICA MAICII DOMNULUI

Comuna Hălmagiu, satul Hălmagiu, in piaţa central v


HANUL VECHI
.
~ .m. ~}. '

Comuna Hălmagiu, satul Hălmagiu


MONUMENTUL LUI AVRAM IANCU, sculptor Ioan Tolan

~ m.m. Comuna Hălmagiu, satul Hălmagiu


TROiţÂ ridicată în cinstea martirilor d1n 1?84
1848
/, I

~ m.arh. Comuna Hălmagiu, satul Ioneşti


BISERICA DE LEMN SF. GHEORGHE

~ m.arh. Comuna Hălmagiu, satul Tisa


BISERICA DE LEMN SF-TII APOSTOLI

~ .m.ar~. Comuna Hălmagiu, satul Tărmure


BISERICA DE LEM:N SF-TII' ARHANGHELI
' ' /f
/ 1/ O'( {I
a )

~ m.arh. Comuna Hălmăgel, satul Bălmăg--e1 ~

BISERICA DE LENIN SF-TII ARHANGHELI-VISDOOI


I
,.,
r

~ m.arh. Comuna Hălmăg t , satul Luncşoara

.--.....-.- ----- - BISERICA DE LEMN" SF. GHEORGHE

~ .r.a. Comuna Macea, satul Macea, "Topila n


~Ji I
ASEZARE din epoca neolitică ( cultura Tisa)
,.
I,
12.ii Ja8.9';ilm .arh. Comuna Macea , satul Ma.cea
CASTELUL CERNOVICI, ou parcul

....,.S .m.arh. Comuna Ntiş c , satul V nători


Biserica eformată

~ .r.a. Comuna Mişca ,


satul Zerindu M o
ASEZABE
)
din epoca fierului

~ .r.a. Comuna Moneasa, satul Moneasa, "Hoanca Coului"


PEŞTERA cu aşezare din epoca paleolitică şi
neolitică

4!@i'tllt.m.m. Comuna .Moneasa, satul Moneasa, la 500 m.est de


podul de pes t e apa Moneasa
I
RUINELE CUPTORULUI DE TOPIT FIER
~ .r.a. Comuna Pă uliş, satul Păuliş, pe platoul de pe
deal
ASEZARE din epoca bronzului şi din prima epocă
'7
a fierului
J./
Comuna Păuliş, sat i'>ăuliş (Sos.naţională Arad -
Lipova)
J
MONUMENTUL EROILOR ,,DE J LA PAULIS
.::>
- ~a-ffme-!~·
MJ . Cristea Miloş, Emil Vitroel, Ionel Munteanu

clo p ·-
poart

I
~ .r.a. Comuna Pecica, satul Peoioa, la 6 km. vest da s t ,
"La Sanţul Mare"
A EZARE fortificată din epoca bronzului, dacic v ş
necropolă feudală ( seo. XII)
I ,
/.
~ .r.a. Comuna Pecica, satul Peoioa, la 4 km.ve st de s t ,
"La Sanţul Mic"
A EZARE din prima epoo~ a ierului şi din sec. X V-
x:v.-
I
~ m.arh. Comuna P triş, satul Corbeşt
BISERICA DE LE ADORM REA MAICII DOMNULUI

l@,,•!~m.arh. Comunq Petr·ş, s tul Petriş


CASTELUL BEK, ou parcul /

~ m.arh. Comuna Petriş, satul Roşia Nouă


BISERICA DE LEMN SF. DUMITRU

~ m.arh. Comuna Petriş, satul Selişte


BISERICA DE LEMN SF-TII APOSTOLI PETRU SI PAVET,
,.
~ r. a. Comuna Pilu, satul Vărşand, la 3 km. est de sat
movila Viezurişte
AfEZARE din epoca neolitică ( cultura Tisa)

l ~ r. a. Comuna Pilu, satul Vărşani ,la vest de sat,


movila "Intre vii"
ASEZARE din epoca bronzului
~ .
( cultura Otomani)
şi necropolă din sec. XI

~ m.arh. Comuna satul Budeşti


Pleşcuţa,
v
BISERICA DE LEMN INALTAREA
)
DOMNULUI
I
l~ m.arh. Comuna P leşouţa, satul Restoci
BISERICA DE LEIVIN ADORMIREA MAICII DO!v'INULUI

~ r. a. Comuna Săvîrşin, satul Troaş, la lo km. est de


"Dîmbul tătar i lor"
/'-
CE'rA'rE DE PAMINT

'!'!8@-. m.arh. Comuna Săvirşin, satul Troaş


BISERICA DE LEMN SF-TII
)
TREI IERARHI

~ r. a. Comuna vecusigiu, satul Mu.nar, la 1km. N. E. d


sat "în viile Bezdin"
A EZARE din epoca bronzului şi prima epocă
fierului

c1264-J<.6i- .,arh. Comuna Seousigiu, Satul Munar


I
MANASTIHEA ORrODOXA SIRBA BEZD N bis r· o
ohiliile; incinta
I
I.
~ r. a. Comuna ~ c 'gi, satul S npetru German,
"Fîntîna Vacilor"
V
NECROPOLA din epoca neolit· (Bo
\J k re stur)

......_.arh. Comuna Secusigiu, satul Sînpetru German nr. 15


BISERICA ROMANO-CATOLIOA

~ .a.p. Comuna Secusigiu, satul Sînpetru Ge rman


STATUIA SF . PETRU, sculptori Matei Grasa şi I. 001,

~ .arh. Comuna Seleuş, satul Seleuş


PODUC?ESTE RÎUL CIGHERULUI

~ .arh. Comuna Sîntana , str.Caporal Alexa, nr. 349


,_ CASA PRECUP BÎLEA

~ r.a. 6omuna Sîntana, satul Sîntana, "Dîmbul popilor"


ASEZARE
::,
din epoca neolitică

~ r.a. Comuna Sîntana , satul Sîntana, "Cetatea Veche"


FORTIFICATIE DE PAMÎ NT din prima epocă a fierului
)

~ r.a. Comuna Sîntana, satul Sîntana, la 1 km. est de gnru


v
ASEZARE SI NECROPOLA din seo. II-III e. n.
:> )

~ .arh. Comuna Sîntana, satul Sîntana, str. Munc·ii nr. 62


CONVICT GIMNAZIU

~ .arh. Comuna Sîntana , satul Sîntana, str, Muncii nr. 50


CASA URBARIALA

~ r.a. Comuna Socodor, satul Socodor, "Căvăjdia"


ASEZARI din epoca bronzului ( cultura Otomani) şi
NECROPOLX din •- sec. VI e. n.

~ m.arh. Comuna Socodor, satul Sooodor, nr. 164


CASA GHUIA GHEORGHE şi MLADfN FLOARE
I
• • I •
- 15 -
le
~ .arh. Comuna Socodor, satul Socodor nr. 332
BISERICA BUNAVESTIRE

~ r.a. Comuna Şagu, satul OruoeDi, la 4 km. est de a t


"Movila teşită"
MOVILA cu aşezare din epoca fierului
I
~ r •a • Comuna Şeitin, satul Şeitib. "Nimaş"
MORMÎNTE sarmatice şi aşezare dacică, seo. III- V
.
Comuna Şilindia, satul Iercoşeni
BISERICA DE LEMN SF. NICOLAE
"
1~ r.a. Comuna Şimand, satul Şimand, "Grozdoaie"
J 'V

NECRO~OLA DACO-SARMATICA din sec. II-!II e. n. şi


morminte di n perioada avarioă

l~ .arh. Comuna Şiria, satul Galşa


BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

Comuna Şiria, satul Mişca


BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

ll@@em .arh. Comuna Şi r ia, satul §iria


CETATE SIRIA
I
~ m.arh. Comuna Şiria, satul Şiria
BISERICA SF-TII ARHANGHELI
I. .
l!l!eem.arh, Comuna Ş i r ia, satul Şiria
CASTELUL BOHUB
I
l~ .arh. Co muna Şiria , SATUL 9iria nr.?o3
CASA CRISTEA MARIA

J.,iM;laro • arh • Comuna Şiria, satul §iria nr. 19o7


CASA IUTA
::,
SIDA

• • I •
~ .a.p. Comuna Şir·a , satul §iria
BUST, IOAN RUSnU-SIRIANU
)
, sculptor O. Bălăceecu

~ .a.p. Comuna Şiria, satul Şiria


BUST MIHAI 1 M NESOU, sculptor Romul La.dea ~
,-111 )
~ m.a.p. Comuna Şiria, satul Şiria
STATUIA BARONESEI ANTONIA BOHUS, soulptori j
Philipp Istvan, Vass Gy6zo

• Comuna Şiria, satul Şiria


CASA MEMORIALA IOAN SLAVICI

~ m.m. Comuna §iria, satul §iria( curtea muzeului


memorial I. Slavici)
BUST IOAN SLAVICI, sculptor Ioan Tolan ~
I
_.,.m. ··:m Comuna Şiria, satul Şiria, în cimitir
MORMINTUL COIVfPOZITORULUI EMIL MONTIA j
,,,,..
~ m.arh. Comuna Tăuţ, satul Nadăş
CASA PUI 'l'EODOR

~ .arh. Comuna Tăuţ, satul Nadăş


OASA CIOBAN PETRU

~ m.a. Comuna Tăuţ, satul Tăuţ, la oca. 1700 m. des t,


pe o înnlţime
CETATE din epoca feudală

...-m.arh. Oomuna Tăuţ, satul Tăuţ nr. 84


t
CASA MARINAŞ ANDREI

-,..tm.arh. Comuna Tîrnova, satul Agrişu Mare, pe dealul Cio ao


CETATEA AGRI§U MARE
).

~ m.m. Comuna Tîrnova, satul Agrişu Mare, dealul Oioac


CUPTOARELF. DE VAR I

• • I •
l „
- 17 -
I
~ m... a.rh. Oomuna Vărădia de Mureş, satul Juliţa
BISEMICA DE LE.MN INTRA.REA IN BISERICA

laj ·1 lJa!jtl .arh. Comuna V ărădia de Mureş, satul Vărădia de Mur ş


CETATEA TO~ILOR: aşezare daoioă; ruinele bieerio ·

r,,.
r W.-.arh.
medievale

Comuna Vîrfuri le, satul Vidra


BISERICA DE LEMN CUVIOASA PARASCHIVA
I_ I ~.l')tr, '/ I ~a1-uf I ,!_ F

\. ~ -~- ~
Comuna
'0 o. , ~L,
satul Zăbrani, "DEALUL VIILOR"
Z ăbrani,
ASEZARE din epoca paleolitică
? .
I
Jjria .a.rh. Comuna Zerind, satul Iermata Neagră
J
BISERICA REFOB.MATA

Comuna Zerind, sa~l Zerind


BISERICA REFORlvlATA

Jjf]s ":'.a. Comuna Zimandu Nou, satul Zimandu Nou, spre S-SV
de sat, "cariera de nisip"
J
NECROPOLA din sec. III-IV e. n.

I Otut.t }( ~fj'/t Î:I~ t/


/,li, a~ti iAI
l
~
li 7' d (

- /J/.
( V
~ ~(l IC.1
/. I t l
i;r/,,fc I
(U
(2t'cn .l)E, L -,t;.1\/
~tv f. ul
- jtl. c:Jd\
tLtv ~
t /l' I
1
J UDE'l UL
-~-----~------ ~--- 1TIG[ ;f ;

~~-~
f1
- ~~----~-~ -~
IC
~~
U- 1:11 'K ?l: j_

GI I

• "-'·~.L. B - :î o O, ._

C St .OCA

• t . • 25
C s" " B Ii cov I
"

·'-~
C.1-i
, .
voi. e U .1..UJ.
• 6
C SA FILII EuC

,/
St • C.1.inu .u i • 13
CAS CRII ~'On ULUI IO TRIVA

• ., o inu u . 21
CAS 1
0 DO jt'
./ cu
S • Cri1ului • 59
CASA PA.L""TAI L'ESCU

S r.
BI CULESTI
J

:t. • 1 sn.lj. ·t/' ţ··. • 11


V
CASA CUI/~SC
' ")

• S -'-• E::;o.li ă.ţ i· • 21


/ ,f
;)" I
CS
v _ . m. arh . • 43
{

SCA SF.ION BOTEZATIRUL


/ ';/, I -

S r. ii Gol a ş i
/
BISE s 1 • • LI' - A coJoc
'
/. ,:;1-

C
J ! ' ..., ~ .- f) .3
/
~.
)

• j s . J. o o. , C oca C. n nr . l
C s IL-
I ;,
l 0.1. ·.a Clo şoa
·1.1 ... o <'!

lJ
LIC UL • . ALCJ 1 0 0
/.
~- •
d J_
IJJ. • .1. orL , Clo

PIV IT1 LE; CA81i1


n . 21
) E
l~ltt - '3
*9~7 , 1:308 . a~h S r. Tor :L a , Olo şea ş
Crişan nr.32-34
CAS" LJE coc -1E C

• 44
fv, t) ~I_ C y .:-·G-f-G-4 r\)
{4 I

~ -. • 1/ t . J tiţioi • 5
T
ISE ICA B VE"' I - G CI
I: a
l:331 133@m. . . · v St •
- r/i. Kog-~lniooa.1.
C SA SI A :r XA GO PODAREASCA
7
I
~
• 16

~ . m. arh . ,/ St Primăvo ii nr .7
ISE ICA 8 1 .T BES~LEI

.n. nr • tr. R~hovo· 1 • 8
C S 'RAI J\.FI
'4, I
• . arh . v B • u lic 'i • 33
/]So ,t:))5=-~
__ i~ , tV¼,

j
CS

. m. arh. V B . e ublicii . 84
CASA DH„ FLO 1
SC

• I ••
C A

/ B 1. C ·~.
V
CS

. ..I Bd . G lio ..
• 1 4
sco LA J TOOLO O
:>

• . ar • \ Bd . op bL. oii n • 1~
V
CASA ":WF . IO l~I •SC
1
~- .ar •
C.1.
e Ce
SA
• .L

G .L I II '.A
o e i nr . 1

. .arh. \/ St . ei .n.r • 21
"'OISOR Di C
.:>

St. Teilor • 9
CAS OVIDIU CO STANTINESCU

~r+-,.~~m.arh' Str. T0Hor nr. 13-15


CAS LE MAR "i~ C

i:J'.191 a s ~--S;;::;..t-&-...r,1:.,!...~o?, eolţ e-u, atr.- 19 Ne~etiţb::i;:f,


CASA GIOA'I','c ~ - r1,,_1,,.,,yn'- _,.,u.:r--"-k1"0 ( : ·)

.mear • \ St~ u Toi ~o o 1 • 13


1 VECI- I
/362
s~ • T iul ea n . 20
BIS RICA ADO {IREA MAICII DOMNULUI- MAVRODOLU

. arh • .j s din Valo nr. 2


CAS O

Str. Ti g i V le nr. 6
CASA z·, LL 1

./ ..
- 4 -

~ .m.arh. / St . Tîi gu din Va l e nrol9


CASA VEC I A.RON BAIUL.Eseu

m.arh. \ Str . î gu din Vale n.r .20


CASA OUA ARO BAIUL seu

St • 'I' · v lo
BISERICA SF . GHEORGHE-A SCHITULUI TRIVALE

~ . • r • .) St~ . 'l'epo Voda nr .16


C S i CUŞB

~ . m. ar • ·\ Str . .5
C~ BOIA GIU~ CORESTEANU
1
~ . ar • d . Vic o ic i
'
VEC.1. I L T . I UNAL
.
. .
~ . m. arh.
.
Bde Vic-'~o iei
'
- AD ll ISTltATIA FI ANCIARA.

. m. a r h ., Str. Aurar
CAS CONSTA

....Js8111fJ14!i"o"'PBBllilul'tl!le.!!!l!'!ltf~.---=Mga;•.11vt:t
-ie"borie~
0itSft--NANY_ 1).1~.;:._f-

B v~c to ic i
o ~33
CASA ZOE 1 TA ESCU

. Vie o ici . 36
v
CASA LTE CU

. m. arh . , ~Vic to.1.ioi nr . 38


CASA CI, u

. m. ar . .) Bd . Vie - · ici nr . 39
CASA P O ~AL.EX . 1 ANU

. m. ar . B .Vi e or·ci . 52
CAS IO L 1
seu
•V B .V

C S LI

St • :..1. · liL.o r·
Ci SA DOG-~ U

:W.,. • • arh. ,/ STRe s~~ i er~nr ~ 23


GAVROVENI
/Jt). . .
~ ~m~a r h ~ -j St;r.s • Vine i nr'.25
CAS TONESCU

Jajil;i6i,. •a h • · Str . Sf.Vi e i nr .27


v V
CAS D 'r BACAR

l~ ~m. arh~ J Str . Sf . Vieri nr .28


CASA VULCA
I.. . .
~ . m. arh. Str.SF . Vineri nr o43
CASA I ZA /./4'
~~ . d;. /.h~_e/d .u r ~ "Yr
6ilvi2!64 ~~r~- f/1A ceJ
~ . ~nrh~ ' St;r~s · •Vineri . 49
CASA I G.DUMITRU DIMA

h. St .s .Vi Gri nr .74


CASA ILI seu

. a.rh. Str ~Sf~Vineri nr ~?6


CASA ENACHESCU

~ • rh . · St5r 1 ni • ?
CASA ~ OIU"

~ . • h.) S r 1 Vfni .29


l
J
l..h O
g,- ~&-
,,
/,/ /. . ~ _. -1/,.d . C7
✓:

(r1'./ ~, ,1~vÎ>'
i.r /1/o,c'> .,

,- ·~/~' r ~/ 0.e.~
•,. ,/1 ~--

{ L'~ - 7„
' I I
I • I"-~ .•
I
, ,. ,. '::: ► .
.,, ) ,- ,(_ ✓ c·

'I /'I·)
I
„ l ,. UÂ

, /o ;
~ . ,i 1~,: }J( y „ .j.f

- 6 - ; ,? 7
eM~
ft, . I titc,/ '?,,{ 1' . ~
Al

- f,{,l ,?t
ţ,/t,~
I
~eÎA o.
Str.1
CASA~
.
o.i ru: .3
I~ j
.

_ j ,11 . ~ -
q__~ I.
,/.:ru.1,1/ r

âtti-~~~-~~p,.
--------
'~a 1r/p-, (!,f./',,u'f,U
1
. -,, -P- ' i1
,,
~
~;

. m. arh. \, _ -(U ,t;?A,4 _ {tJ1,1/ lf)/P1·a


/
J-,All!'tr-o&-4

. m. a . p . S~.e ia 9 Cloşoa şi Criş ,în curtea liceului


~Bălcescu
BUSTUL LUI IO SCU-GION,sculptor Fr. Stork V

.m. •P • P ~eul 1 zeului de Artă

STATUIA LUI C LAE BALCESCU, e Const. B r soh '\\

. m. m. S r.Crinului nre l5
C SA SC IITORULUI TUDOR TEODORESOU-BRANISTE
GJ. dina Publ · oă
V

MO , .IB TUT,''19o7" e Ilioa Veturia J


')lt. )H. . ci.fi. , ' 7c,. /,1~ , ?.r,rJ"''~
~o~ ~Ot) le
om.arh. Co una B~scov,satul Basoov
BISERICA D ,., LE S .GHEORGHE

. m. .aoho Co una Bnscovi satul Glîmboou


BISERICA DE LEMN ADORMIREA MAI CII DOMNULUI

~Co una Colibaşi~satul Făgetu


ASTIRF-A VI' OSI:biserica mare;bis~rica di
ci itir; zidul e i cintă;olădiri anexe-rui

Comuna Colibaşi,satul Făgetu,la 2oom.sud-v st


de înă ti ea Vieroşi
CRUCEA ARHIWANDRITULUI SAMUIL TARTASESCU,1836

. m. m. Co u a Co ibaşi,satul Miove~,în faţa bisericii


S .Ghoo:r · o
C UCEA D PI TRA~ din timp 1 domniei lui Co stan in
1

vrocox o:ti

.m. rh. Co muna Colib aş i,satul Rac viţv


BISERICA S] . ICQLA i

.m arh.
.a.1. •

~- e ti,î o t

71

C 01· .·. a Stof~ncr;t · 1 a G lo ti


CO[ . .C JL GOL ,P' ILOR: cas 1
, int ar ;
b"ia · u c~ ~a că;i c~ t~ pom·o tur"i ş
vi tic .... tu- ii i Ro " i ( .z rv ţ · de a hitoctu-
~ă pop la ă , ou prez nta aţ·o ală;
î t ~ 0 ~ complex co truc 'i şi i stalaţii
ţu ci )

• a te ănoşti ,s t Gol ş

s .TilliI
I

• Comuno. i,satu St făneşti


...,,
BIS iR CA .IEIB C ULUI s . ro BOTEZATO UL
-t-~~ ( ~ ~~-.I- C( «-A ; <-

.m. Comu S\;e· o.. r; i, s ul t ăne şti

~ILA t~RI~(;f
CJR,,1...1./ J,f._,..,., ,'rK,,I;;
<-1~

.#/
7•• ~I.A.-,
,rrA~I ~~~-
-z,- -J.r.4;/,u
y '/ Lll- µON '~ ~
Co una s-c
J
· ăn şti,satul Stefăneşti , în cur
J
bisericii S .Ion Botezătorul
C UCEA SLUGERULUI MUSAT , 1629

oCo una tcfănc ti~sat ul efăneşti , în faţa c ăminului eul a


C UCE LUI MATEI BASARAB
/, I
~ . m. m. Co ura tcfăneşti , satul Stefăneşti , pe şo e ua
Bucureş · i- itcşti

CRUCE DE PIATRA ,probabilsec . XVll

.m. m. Co una ctefăncşti,satul Stefăneşti , în ourt


b" e 1c11, - . Ioan Botez~torul
V '
C C DE IAT ,început u seo.XVlll
I - ~.;, ,,,
2 I.,•,• , ( .,.
>

-
~ a / ,1. }
... • .j --~
~
,,{, /o
I I .-
7 ~~,,, C
, t.,... /};,~
I
/-; '/~ -
]•
tl/ /.,( ( ✓/4 :/. ~, /'m
I '/t'I C li c~Lt-
/ " ·....
{ ' .,, ,,, v
)/ //_ .
v
,, . <' 7

tu I. ./~ y'-(~ L. Cc:~: ,,.~·-o ~ ».:.. {' ·'-l.


,, _,,,(/t.,;,
I_ J-_~,~ 't: ),'._ "J+
..; 'lj,/ ~w l/.1 1 ~ I ,· ,.,,-:-

o
- (.

Co odgo i
B

.m. • Co m V . a are- odgo ·


PIV

Carcie ul l\.pa nărată


C ST UL ROMI\. JID VA
../:tt, - o~.. (~ . . . :.ee u "//. ~
M/LC ~#O./ #ff(f',e:_z/
S r. Constanci Brî covean .2
CASA APOSTOL8SC

S R. Co 1stantin Brîncoveanu nr .51


CASA G LJ\SEANU
/J f
.m. arh. S Constantin B încoveanu nr.53

C~SA ALECA GAB IEL

.m. • St. Jo scnn Gi B încovea:nu nr .55


C S SERB ION

.m.arh . Str . Consta tin Brîncoveanu nr .62


C SA DINUTESCU

. m. arh . Str. Con tnntin Brîncoveanu nr.65


CASA PIRVULEncu
"1
.m.arh. Str. Constan-in B înc ove unr.74
CAS STOIC CU 1
\
I.
- - - - ii:' _4d. uy,

tr.c z Vodă nr.94


BISERICA c
1
• GI '0RGI •' SI SF-TII APOSTOLI-VI SOI
1

:,

m. arh . s·o "D zrobi i. nr . 12


BISE:UCA I .ILI t

Ir' {J;
1 _ m. rh. St 9 Dezrobirii nr.2o
CASA DUTA

m. • S .\.. " , Dezrob~ ii .22


,
CAS RI o:: CU

s· . Dez:cobi ii . 28
Ci S.A 1.0B 11 ° CU

_ m. arh . St • Dezrobirii .32


CAS s m GII1 O 'G.1
1 1'

I
St . ii .36
u

~ g . ar . i. - .125

.m.arh.
1 VILA GO LE SCA.
/1/6')~
-: '
~ h. St li, i .. '1ăl. . t şc
• 15
LIC UL P~D GOG C
✓4 - ~ -/~a.I J3„;r. ~ ~ ·?'.
/ ,,ţ.
IM_§ -:- Cf.c -ad - CJPJ'&- 13oJ~7r/ .
.m.arh. Str . 11 zeu ~un· eni nr . 27

BISER.... CA ,SP . GI- i'QRG O I

.m.a h. Str. 1 zeul 1 unde ni nr o 1


BISERICA A.DO . IT A MAICII DOMNULUI-FUND• I

. m.arh. So • aţionnlă nr .73


BIS 1ICA 1
•t 10 SF TILOR
7

~ ,, -
M ·, r r,' n, , 1 ,; 1' vo >ţ • o
M, ··o i.
J l p t . omnea că;

VI L AL
~ ' â /~,;u_ . .._ ~- /A' 'Y . ~
&M,1- ✓ Ol/?frt'/~ - ..1w .
S r . Negru Vodv nr . 116
BIS RICA TL COB-BARATIA
vdi . a exe

nr. 19 ~
I T U\. IA FINA C ARA
?

.m.
. . .
.m. arh . s·tr. 0gru Vodă nr .139
CMU L DI co . II

Vo dci nr.l45
I -ou. 'I1B.IAL MECANIC

S r. -~ u Vodv nr .158
C

eUJ.h o t· • 170 u Voda · 0 .1. • 61


CA CLAr1A.

S • egru Vodă nr . 162


CASA ~
~ . ,,,{/~/W t1d~- '?,"' 7'. /6?
C-4.f2° /
. m. arh . S r . ogru Vodă .175
111i· BISERICA s~ . M INA
cA < · Marw
----9;-.. 1.- arh
11✓ .4,,/,/4„
~
.
0/J,/.4
s
~/Ai A/I/
ery-
d¼~- Y
,,k/1/..fa=t,
Vodă
.. /047,f

.200
C S VO ·c JL1J0CU

s .2
C
) ~. ' ,_

p lic. -· • 5
ş. GRI D L ZE

.m. h. nr.61
RI A O SULU
.J
7.m .arh.'
S r. î lui n .3
o s D V 1'..RJIO

.m.arh. St ~Col~ Stcf~nes cu nr.11


BISERICA I r.rRA D I A IN BI SERIC - semnu

m. arh. Cartierul Suboş~i ~str.Al xandru Nicolae Voievod


nr.49
BISERICA F·. IMPA ATI - SUBESTI

.m.arh. StrePotre Zamfirescu nr.2


CASA ROBESCU

m. arh . Str.Petre Zamfirescu nr .a


CASA GEORGESCU

~ •• ar. Str .30 Decan b · ·


VI DR KIC :'IA

Str.Fl ămînda ,în cimitirul Flămînda


MO UI TUL F JNERAR C. ARICESCU , sculptor C.S o ok
I
.m. •P • Str . Flămînda 9 în cimitirul Flămînda
MO UMENTUL JTU1 iRAR ZOE BARASOHI , sculptor O. Barase i
I
Str. -ogru Vad· ,î faţa oas,i de oultur"'
BUSTUL IUI NEGRU VODĂ, oulptort D. Mir a

• I •
-I

l I„ o. - o ţ c t .S • G r p;
597

~ ,, - l • c. . o
GRUC• D:8
os luni ., str. oî to

tr D . co~Gou,colţ ou st Do ro.na
CRUCE IDU CULUI RA U •L,1865

.m.m. Dozrobi1ii . 12 ,î tea ·sericii S .Ili


v
CUC DE PIAT - ,di timpul domniei lui te a
Canta cu zi o.

S r~Dezrobi ii colţ ou str.Istrate Rizeanu


C UCE DE PIA ,17d4
4
--~• m.m. S eI.C. •ri u,la începutul rumului apr Croţi­
şoar

C UC7 DE PIAT ,din timp l ui Co sta t · n


Brî coven: u

Str. Jvrăşcşti nr.15


CRUC DE PIATP ~1662
(

~ m. m. Str.N gru VodQ colţ cu str.30 Decembri e


\J
c. . UCJ2J m; PIA'r lA ~ 1697

• .m. Str.Negru Vodă nr.52-54,în dreptul str.Col.


Zlăt e u
C UCE DE PIATRA ,sec.XVI-XVII
/

~ .m.m. St. e3ru Vodă nr.114 ,înoa strată în zidul c s i


Ber · c e-c
CRUC • JURAMI •['ULUI , 1674

• I •
s rr ~ r; ,,
l • b '. . •M )
C i' ~ j~

St • c trl r . Onoi c
CRUC :~ D, 1,

~
b .m .
st . R ul i
/'
• I ,.
_ L a, 4.d-

c, ,17 90

S . Rîurilo colţc u str . 1 ai


F IJ: TI GE1~J: LULUI MI CIAKY
f.< ,,
~ .m.m. s· 11CoL S ut ec cu nr . 11 ( î curte bis . S . G or-
ghc-Sc eiu )
c~u cE DE IT 66

• .m. Carti curtea ia . f . Gheo r h - S


CRUCE D" 1, PIA 1. XVI
l )
~ m. • Ca lea T~aian , în aţ şco ·· d e 8 ani nr.5
CRUC DE PIAT 9 16 5
5
.....,..m.m. Ca l ea m aiun nr . 87 (în grădi na c asei )
CRUC DB PIATRX,1576

.m. s ~r.16 1 .uari o .76 (p to podul Băile )


c uc~ D I
JIATRA v1757

:Ml""llliimi~ . m. arh . Co u a Valoa Mo.r o-P....avăţ , satul Nămăieşti


SCHI UL ~AMAI 1 STI : biserica rupest ră ;c lopo
stă ţia;c as e i ndivi d uale.

Comunu Val a Mar -Pravăţ, ea t ul Nămăieşti


BIS I CA , I • COLA I

. m. o.rh. Co una V 1 a 1fa - av"'ţ , t ul N mă i ş t


CAS GEO:WE O CE
.• I

• I •
- 11~ -

~ - .. Co ,ma Valea Mar -P


udicv
avăţ , a tul Nămr ieşti, î pa

CRUC~ DE PIA' ~,1730

m. m. Co una V loa Ma o- V ,a tul Valea M a,i co


C UCE IAT 9 1755

Comuna Vloa. M-rc- ravă , pe dealul Ma oia. ş


USOLE L EROILOR DIN RA:Z::OOIUL 1916-1918

StroAlexand. · c0l B nr .7
c sJ; v sIL..1iscu m ,r

t eCa~tanilor .3
CAS TI C

• Str„C st,. ni lor


C S .1. CF I
4b .. oarh. st~oCuza Vodă n .136
BISE.r: IC ADOrt11 REA lAI CII DOMNULUI - OLARI

Str.E~oilo·• 'In .36


BIDjRI C S .VOIEVOZI - FLAMINZESTI
1

1 :/fo. ~Ji' J,t;r. ,4