Sunteți pe pagina 1din 42

Contents

INTRODUCERE.............................................................................................................................................3
CAPITOLUL I: PREZENTAREA FIRMEI SC IT PLUS SHOP SRL........................................................................12
1.1. DATE GENERALE.............................................................................................................................12
1.2. SCURT ISTORIC................................................................................................................................13
1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE...............................................................................................................14
1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ......................................................................................................15
1.5. PIAȚA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR....................................................................................16
CAPITOLUL II: ANALIZA MEDIULUI EXTERN A FIRMEI SC IT PLUS SHOP SRL...............................................17
2.1. ANALIZA PEST.................................................................................................................................17
2.2. ANALIZA MEDIULUI CONCURENȚIAL..............................................................................................19
Practicile anticoncurenţiale în legislaţia românească........................................................................19
CAPITOLUL III: ANALIZA MEDIULUI INTERN A FIRMEI IT PLUS SHOP SRL...................................................25
3.1. DOTAREA TEHNICĂ.........................................................................................................................25
3.2. RESURSELE UMANE........................................................................................................................26
3.3. INDICATORI FINANCIARI.................................................................................................................27
3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI SWOT.........................................................................................................30
CAPITOLUL IV: PROIECT PRIVIND PERFECȚIONAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL FIRMEI SC IT PLUS
SHOP SRL...................................................................................................................................................32
4.1. SCOPUL PROIECTULUI.....................................................................................................................32
4.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI.............................................................................................................33
4.3. REZULTATELE PROIECTULUI............................................................................................................34
4.4. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC..........................................................................................35
CAPITOLUL V: CONCLUZII ȘI PROPUNERI...................................................................................................47
5.1 Propuneri de îmbunătățire în cadrul firmei SC IT PLUS SHOP SRL...................................................47
BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................................48

1
INTRODUCERE

Pentru organizaţiile neguvernamentale din România, finanţarea este şi în prezent cea mai
folositămodalitate de obţinere de fonduri, cele mai multe dintre organizaţiile de succes începand
în acest mod chiar dacă, ulterior, și-au diversificat opțiunile.
De altfel, pentru organizațiile neguvernamentale acest lucru este și maila îndemană:
proceduri mai facile, experienţă mai îndelungată, motivaţii mai puternice şi mai diverse.
Dar pentru instituţiile publice? Elaborarea unui proiect, căutarea de surse de finanţare
pentru el şi elaborarea unei propuneri de finanțare sunt activități care sunt făcute peste
îndatoririle obișnuitede serviciu ale functionarilor publici.
Pentru a face acest volum enorm de muncă în plus este nevoie numai de o motivaţie
puternică individuală şi de echipă. De aceea, pentru a-şi uşura volumul de muncă, pentrua
elilimina procedurile greoaie de administrare a fondurilor și pentru a căpăta experiență, de multe
ori administrațiile locale (ca și alte instituții guvernamentale) se asociază în parteneriate cu
organizații neguvernamentale.
Un proiect este definit ca fiind un efort temporar depus pentru a crea, cu resurse limitate,
un produs sau un serviciu unic.
Un proiect este compus dintr-un ansamblu de activităţi, care se derulează potrivit unui plan
pentru a atinge un anumit set de obiective într-o perioadă de timp definită. Imediat ce proiectul s-
a realizat, acesta îşi încheie existenţa.

CARACTERISTICILE UNUI PROIECT

1. Orice proiect are o dată de început şi o dată de sfârşit. Data de început a proiectului
poate fi de multe ori mai putin clară, pe măsură ce o idee evoluează într-un proiect. Data de
sfârşit este bine definită.

2. Orice proiect are ca rezultat un produs unic. Rezultatul poate fi tangibil ca de exemplu
un produs software, un echipament hardware, sau poate fi intangibil ca de exemplu crearea unui
nou departament în cadrul unei organizaţii.

2
Proiecte există în toate domeniile de activitate. Orice artist, inginer, analist de sistem,
cofetar, om de ştiinţă care creează un produs unic coordonează de fapt la un proiect, şi întâmpină
problemele specifice cu care se confruntă orice manager de proiect.

Managementul proiectelor constăîn aplicarea cunoștintelor, capabilităților, instrumentelor


și tehnicilor specifice pentru activitățile unui proiect, care au obiective, scopuri și cerințe
definite, referitoare la timp, costuri, calitate și parametri de performanță, activități considerate ca
importante și adecvate pentru finanțare. Timpul, costul, calitatea și performanțele sunt
constrangeri pentru proiect.
   Deși managementul este înțeles diferit de teoreticieni, precum Frederick Taylor sau Henri
Fayol, acesta reprezintă atât știință conducerii organizațiilor, cât și conducerea științifică a
acestora. De exemplu, în opinia lui Frederick Taylor, managementul înseamnă ,,a ști exact
ce doresc să facă oamenii și că trebuie supravegheați pentru a realiza această pe calea cea
mai bună și mai ieftină,, , pe când Henri Fayol a desemnat mai multe sinonime pentru acest
termen, precum ,,a prevedea, a organiza, a comandă, a coordona și a controla,,.

   Managementul este un domeniu vast, care prezintă o serie de particularități, precum:


- viziunea globală (integrarea în rezolvarea problemelor de management trebuie realizată pe
două planuri: intraorganizatie și extraorganizatie)
- situarea omului în centrul investigațiilor, că subiect și că obiect al managementului
- interdisciplinaritatea și multidisciplinaritatea cunoștințelor manageriale
- este disciplină economică de sinteză
- are caracter previzional
- accentuarea dinamismului managerial este determinate de creșterea frecvenței schimbărilor
- are caracter aplicativ
- are caracter universal.
  Așadar, știința managementului se referă la studiul relațiilor și proceselor de management.
Trebuie menționat faptul că fazele principale în cadrul exercitării acestui proces sunt:
1.      Faza previzională: managerul se focuseaza pe elaborarea obiectivelor și strategiilor
2.      Faza de operaționalizare: se referă la luarea deciziilor (organizarea, coordonarea și
antrenarea personalului)
3.      Faza de comensurare și interpretare a rezultatelor: se rezumă la funcția control-
evaluare.
          De asemenea, componentele de baza ale procesului de management joacă un rol foarte
important în cadrul procesului de muncă, toate contribuind la elaborarea obiectivelor unei firme.
Aceste componente poartă numele de funcții ale managementului.
             Pe parcursul exercitării lor, funcțiile managementului se întrepătrund. Astfel, este
esențială respectarea fiecărei componente.

3
PREVIZIUNE

CONTROL EVALUARE ORGANIZARE

ANTRENARE COORDONARE

Schema 1: Interdependențe între principalele componente ale procesului de management


exercitat în sistemul firmei

4
Conform literaturii de specialitate, prin sistem de management se înțelege ansamblul
elementelor din cadrul organizației (principii, reguli, metode, proceduri), prin intermediul cărora
se asigura modelarea și exercitarea componentelor procesului de management, în scopul creșterii
profitabilității economice. 

          Un sistem de management se împarte în două categorii:


-          Sistem clasic de management
-          Sistem modern (neconvențional) de management.
Un sistem modern de management reprezintă formă cea mai complexă și mai evoluată a
metodelor de management.
Acesta reunește mai multe subsisteme:
1.      Subsistemul organizatoric
2.      Subsistemul informațional
3.      Subsistemul decizional
4.      Subsistemul metode, tehnici și proceduri de management.
 
          Anumiți specialiști fac confuzie între sistemul informatic și sistemul informațional.
Sistemul informatic se rezumă la culegerea, transmiterea și prelucrarea informațiilor, pe când
sistemul informațional se poate defini că fiind ansamblul de elemente implicate în procesul de
colectare, de transmisie, prelucrare de informaţie, iar rolul central din sistem este cel al
informației.

5
Sistemul informațional

Sistem informatic Mijloace utilizate

Automata Mecanizată Manuală

FAZE

Prelucrarea informa țiilor

Vehicularea informa țiilor

Culegerea și înregistrarea informațiilor

Schema 2: Raportul dintre sistemul informațional și cel informatic

Cele mai cunoscute sisteme moderne de management sunt:


6
1.      Managementul prin obiective
2.      Managementul prin proiecte
3.      Managementul pe produs
4.      Managementul prin bugete
5.      Managementul prin excepții
6.      Managementul prin inovare
7.      Managementul prin sisteme
8.      Managementul prin consens.
           Managementul prin proiecte reprezintă un sistem de conducere aplicabil pe o perioada de
câțiva ani, în vederea rezolvării unei probleme complexe, dar definite precis, care implică aportul
mai multor specialiști din subdiviziuni organizatorice diferite, integrați temporar în cadrul unei
structuri autonome a proiectului respectiv.
    Un proiect este caracterizat de un efort temporar pentru crearea unui produs sau serviciu
cu caracter de unicitate. Caracterul de unicitate al produsului, serviciului sau rezultatului implică
să se efectueze ceva unic, astfel încat rezultatul final este diferit, în comparație cu alte produse
sau servicii din categoria respectivă, întrucât produsele/serviciile nu reprezintă o "regularitate".

    Managementul proiectelor se rezumă la aplicarea cunoștințelor, capabilităților,


instrumentelor și tehnicilor specifice pentru activitățile necesare unui proiect, care au obiective,
scopuri și cerințe definite, referitoare la timp, costuri, calitate și indici de performanță, activități
considerate  importante și adecvate pentru finanțare. Timpul, costul, calitatea și performanțele
sunt constrângeri pentru proiect.

    Managementul de proiect este o știință dedicată planificării, organizării și gestionării 


resurselor cu scopul de a ajunge la finalizarea cu succes a scopurilor și obiectivelor specifice ale
proiectului.

    De asemenea, managementul proiectelor reprezintă o abordare sistematică a planificării și


ghidării desfășurării proiectului de la start până la terminare. Managementul prin proiecte este
folosit pentru controlul proceselor complexe ale proiectelor de evoluție a software.

7
    Astfel, în abordarea clasică, pe faze, succesiunea fazelor de realizare a managementului
proiectelor este următoarea:

1. inițierea proiectului
2. planificarea proiectului
3. execuția proiectului sau faza de producție
4. monitorizarea și controlul
5. finalizarea (închiderea) proiectului.

   Documentele unui proiect includ toate datele, informațiile și cunoștințele necesare pentru
a sprijini activitățile proiectului. Documentele unui proiect includ:

1. rezumatul proiectului: cuprinde informații necesare pentru a sprijini demararea


proiectului
2. studiul economic al afacerii: este un document esențial care justifică montajul
proiectului
3. documentul de inițiere a proiectului: conține toate informațiile care descriu "ce, de
ce, când, cine sau cum,,
4. planul proiectului sau planul de execuție a proiectului
5. raportul final al proiectului, analiză post-proiect sau analiză post-implementare:
documente care dovedesc dacă au fost realizate beneficii și care oferă recomandări
pentru îmbunătățiri viitoare.

    Cum trebuie să arate un proiect?

    1. În primele etape, majoritatea planurilor trebuie să fie relizate de sus în jos şi bazate pe
obiective, deoarece nu se cunosc prea multe informaţii despre sarcinile viitoare detaliate.

    2. Planurile sunt realizate, de regulă, sub formă unor schiţe, utilizând adesea grafice simple.

    3. Managerii de proiect folosesc liste de verificare, pentru a estima cât de eficientă se va
dovedi metoda lor de planificare.

8
   Etapele principale de planificare a unui proiect sunt:
1.      Alegerea datei de începere a proiectului
2.      Alegerea datei de finalizare a proiectului
3.      Determinarea obiectivelor proiectului
4.      Desemnarea metodologiei proiectului
5.      Selecționarea procedeelor de evaluare a proiectului
6.      Identificarea punctelor intermediare predeterminate sau a termenelor precise care trebuie
elaborate
7.      Enumerarea activităţilor, în funcţie de fazele proiectului, în ordinea în care vor fi
îndeplinite
8.      Estimarea necesarului de personal pentru realizarea fiecărei activităţi
9.      Estimarea necesarului de resurse materiale folosite
10.  Estimarea necesarului de resurse financiare folosite
11.  Estimarea timpului de desfăşurare a fiecărei activităţi
12.  Determinarea nivelului de pregătire specifică necesară realizării fiecărei activităţi
13.  Desemnarea relaţiilor de dependenţă dintre activităţi
14.  Alegerea punctelor de evaluare şi control
15.  Estimarea costului proiectului şi analiză cost – beneficiu.

    În cadrul organizației, managementul prin proiecte se împarte în mai multe categorii:

1.      Managementul de proiect cu responsabilitate individuală: desemnează o singură persoană,


care este responsabilă pentru toate activitățile proiectului.

Acest procedeu reprezintă o serie de avantaje, precum reducerea cheltuielilor cu personalul


și folosirea experienței angajaților din cadrul companiei.

Dezavantajele acestei metode se rezumă la faptul că angajații puși la dispoziție și


compartimentele nu generează mereu calitatea corespunzătoare, iar personalul nu se poate
implică suficient pentru realizarea obiectivelor proiectului respectiv. 

9
2.      Managementul de proiect cu stat major: se referă la administrarea acțiunilor implicate de
realizarea proiectului de către un manager de proiect, în colaborare cu o echipa care se
ocupă de acesta.
3.      Managementul de proiect mixt: reliefează o îmbinare a primelor două tipuri, în care
managerul de proiect trebuie să dețînă puterea decizională, dar și calitatea de a întreține
relații umane foarte bune.

În cadrul lucrului în echipa, pot apărea o serie de factori, precum:


1.      Ritmul rapid al luării deciziilor, cu efecte imprevizibile
2.      Implicațiile majore, cu rezultate concrete ale deciziilor respective
3.      Relațiile de muncă trebuie să aibă loc în cadrul unui mediu favorabil (pentru a omite
neînțelegerile sau chiar situațiile conflictuale).   
 

10
CAPITOLUL I: PREZENTAREA FIRMEI SC IT PLUS SHOP SRL

1.1. DATE GENERALE


  

    SC IT PLUS SHOP SRL este un magazin IT, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, pe
Stradă Libertății, Bloc C1.
    Firma a fost înființată în anul 2012.
    Informații de contact
    Telefon: 0766 206 253
       0247 809 116
    Fax: 0347 809 117
    E- mail: itplus_ro@yahoo.com
 

Poza 1.1: Model de produs din magazinul SC IT PLUS SHOP SRL

11
  1.2. SCURT ISTORIC
 

    Echipamentele electronice sunt preferate de consumatori deoarece pun lumea în mișcare,
alimentează creativitatea și facilitează interacțiunea între oameni. Competiția marilor jucători și
capacitatea crescută a generațiilor actuale de consumatori de a adopta noile soluții a contribuit la
un ritm foarte accelerat al lansărilor de noi produse și la upgradarea continuă a acestora.
    Astfel, misiunea SC IT PLUS SHOP SRL reprezintă declarația scopului companiei și servește
că un standard, în raport cu care sunt evaluate acțiunile și deciziile manageriale.
    Viziunea trasează direcțiile pentru fiecare aspect al acestei afaceri, descriind acțiunile necesare
pentru o creștere sustenabilă.
    Viziunea firmei IT PLUS SHOP SRL este orientată asupra clienților, partenerilor,
portofoliului de produse, cât și productivității eficiente.
    De asemenea, cultura organizațională definește atitudinile și comportamentele, elemente
esențiale pentru ca viziunea IT PLUS SHOP să fie realizabilă.
    
 

Schema 1.1: Localizarea SC IT PLUS SHOP SRL pe Google Maps

12
1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Firma SC IT PLUS SHOP SRL a fost înființată în decembrie 2012.


Codul CAEN al firmei este 47, iar obiectul de activitate al acesteia este comerț.
SC IT PLUS SHOP SRL se bazează pe comerțul cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
periferice și software- ului în magazine specializate.
Această firma oferă următoarele servicii:
-          Reparații calculatoare
-          Reparații imprimante
-          Servicii de birotică și papetărie
-          Vânzarea produselor electronice
- Elaborarea cărților de vizită (la cerere, o comandă trebuie să fie de cel puțin 100 de
bucăți)
- Servicii de ,,internet cafe,, (unitatea este dotata cu un computer, la care au acces toți
clienții, gratuit)
- Servicii xerox
- Copertare pentru lucrări de licență, disertație, diplomă sau doctorat.

13
1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

SC IT PLUS SHOP SRL dispune de un departament de marketing, subordonat direct


conducerii. Aceasta abordare este cunoscută sub numele de marketing integrat.
Directorul firmei coordonează activitățile de producție, personalul și departamentul de vânzări.
Toate departamentele se află pe aceeași structură ierarhică. Așadar, structura organizatorică
implementată de firma SC IT PLUS SHOP SRL reprezintă cea mai modernă viziune de
marketing și este considerată cea mai eficientă în cadrul societății de consum.

DIRECTOR

Producție Personal Vânzări

- Fabricația produselor - Vânzări


- Planificarea și - Promovarea
programarea vânzărilor
producției - Previziunea
- Gestionarea vânzărilor
stocurilor - Servicii de
- Distribuție marketing

Schema 1.2: Organizarea activității de marketing în cadrul firmei SC IT PLUS SHOP


SRL

14
1.5. PIAȚA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR

Compania SC IT PLUS SHOP SRL oferă o gamă variată de produse și servicii, precum cele
enumerate mai jos:
- echipamente software
- echipamente hardware
- servicii de birotică și papetărie
- elaborare cărți de vizită
- servicii de reparații dispozitive electronice
- servicii xerox și ,,internet cafe,,
- vânzarea produselor electronice
- copertare lucrări (licență, disertație, diplomă, doctorat).

Prețurile produselor și tarifele serviciilor sunt foarte avantajoase pentru clienți, ceea ce a
transformat la ocuparea primului loc în domeniul firmelor IT din județul Teleorman.

Poza 1.2: Model carte de vizită realizată de către angajații firmei SC IT PLUS SHOP SRL

15
CAPITOLUL II: ANALIZA MEDIULUI EXTERN A FIRMEI SC IT PLUS
SHOP SRL

2.1. ANALIZA PEST

Analiza PEST reprezintă un instrument simplu dar important, folosit pe scară largă, care
ajută la înţelegerea imaginii de ansamblu cu privire la situaţia politică, economică, socio-
culturală şi tehnologică în care operează o organizaţie. Este utilizată de manageri pentru a-şi
construi o viziune despre viitor. Analiza PEST este importantă din trei motive:
• Asigură faptul că ceea ce întreprinde organizaţia este în concordanţă în mod
pozitiv cu forţele care determină schimbarea, existente în lumea în care trăim. Beneficiind de
aceste schimbări, există o posibilitate mai mare de a avea succes decât dacă acţiunile pe care le
desfăşurăm contravin schimbării.
• Utilizarea corespunzătoare a analizei PEST ajută la evitarea acţionării într-un mod
care este menit eşecului din motive independente de voinţa noastră.
• Analiza PEST este utilă când începem o activitate de mare anvergură sau într-o
ţară sau regiune necunoscută. Aceasta ajută la eliminarea presupunerilor involuntare şi adaptarea
rapidă la realităţile noului mediu.
Această analiză se folosește în cadrul mediului extern al organizației și cuprinde o vedere
generală asupra afacerii.

Metodologia de aplicare a analizei PEST presupune parcurgerea următoarelor etape:


1. Definirea ariei de interes a organizaţiei;
2. Diferenţierea numărului de niveluri de analiză: local, regional, naţional, internaţional;
3. Listarea factorilor de influenţă posibili grupaţi pe niveluri de analiză;
4. Selectarea unor factori-cheie pentru fiecare mediu (4 – 7 factori);
5. Analiza legăturii între factorii selectaţi şi parametrii organizaţiei;
6. Analiza posibilelor acţiuni corelate ale diferiţilor factori, evaluându-se sensul şi modul
de

16
variaţie a parametrilor organizaţiei;
7. Completarea matricei categorii de factori – niveluri ale efectelor, pentru a avea o
imagine
a influenţelor mediului extern general.

Analiza PEST include 4 factori cheie:


- factori politici: se referă la politica guvernului
- factori economici: influențați de taxe, tarife și fluctuații economice
- factori sociali: cuprind comportamentul consumatorului
- factori tehnologici: bazați pe aplicarea cunoștințelor în cadrul firmei.

La nivelul firmei SC IT PLUS SHOP SRL, analiza PEST detectează următoarele


caracteristici:

- factorii politici sunt influențați de schimbul valutar (cursul euro influențează uneori
prețul, deoarece anumite produse ale firmei sunt aduse din străinătate)
- factorii economici sunt influențați de rata inflației și volumul produsului intern brut
- factorii sociali sunt caracterizați de atitudinea consumatorului față de calitatea produsului
- factorii tehnologici se află în legatură directă cu tehnologiile moderne utilizate de firmă.

17
2.2. ANALIZA MEDIULUI CONCURENȚIAL

Practicile anticoncurenţiale în legislaţia românească

Adeseori, din dorinţa de a obţine o poziţie dominantă pe piaţă, de a atrage câţi mai mulţi
consumatori şi de a elimina concurenţii actuali şi potenţiali, agenţii economici recurg la o serie de acţiuni
şi fapte nelegale care au un efect negativ asupra mediului concurenţial. Din păcate,

aceste efecte negative sunt resimţite nu numai de ceilalţi competitori, dar şi de consumatorii obişnuiţi şi
chiar de societate în ansamblu. De aceea, toate aceste acte şi fapte nelegale sunt sancţionate de către lege.
În acest sens, în ţara noastră este în vigoare Legea Concurenţei

nr.21/1996 care îşi propune să protejeze, să menţină şi să stimuleze concurenţa şi mediul concurenţial
normal.

Indiferent de scopul urmărit, orice practică anticoncurenţială sau formă de concurenţă neloială adoptată
de către un agent economic va avea drept rezultat înrăutăţirea mediului concurenţial. Cel mai rău afectate
vor fi întreprinderile mici şi mijlocii, care nu deţin o cotă de piaţă însemnatã. Dar gravitatea acestor
practici nu se opreşte aici. În final, consumatorii ajung să

plătească preţuri prea ridicate pentru o serie de bunuri economice, “beneficiind” şi de produse de o
calitate redusă. De aceea, se impune cunoaşterea legilor şi reglementărilor referitoare la concurenţă şi la
respectarea unui mediu concurenţial normal.

În cazurile practice din domeniul legislaţiei concurenţei sunt prezentate o mare diversitate

de practici anticoncurenţiale, care pot fi folosite de către agenţii economci în încercarea de a obţine
avantaje concurenţiale. De regulă, întreprinderile mari recurg mai repede la o serie de practici
anticoncurenţiale, cum ar fi înţelegerile între agenţii economici sau abuzul de poziţie dominantă, decât
cele de mărime medie sau mică. Dar nu întotdeauna aceste întreprinderi deţin şi puterea de piaţă, deoarece
în cadrul pieţei respective există şi alţi competitori care acţionează în sensul maximizării profiturilor. De
multe ori, pentru a crea bariere la intrarea unor potenţiali concurenţi pe o piaţă, agenţii economici recurg
la o serie de “arme concurenţiale” care însă sunt văzute, în principal, ca procedee anticoncurenţiale (de
exemplu preţul de ruinare, preţurile de discriminare, contractele de distribuţie exclusivă dintre vânzători
sau distribuitori şi altele).

Datorită complexităţii economiei de piaţă şi a confuziilor care pot apărea în tratarea corectă din
punct de vedere juridic a comportamentelor agenţilor economici au fost stabilite un set de reguli ce se
regăsesc în principiile de bază ale politicii concurenţei.

18
Legea Concurenţei din România armonizată cu legislaţia europeană în domeniu tratează pe larg, în cadrul
art.5 din Legea Concurenţei nr.21/1996, următoarele tipuri de practici

anticoncurenţiale: înţelegerile între întreprinderi şi abuzul de poziţie dominantă.

Referitor la înţelegerile între societati comerciale, privite din punct de vedere juridic, există două
categorii de înţelegeri:

 cele structurate juridic, care se referă la acordurile exprese sau tacite încheiate
între agenţii economici;

 cele nestructurate juridic, care includ practicile concertate constând încomportamentul


agenţilor economici de adaptare la mediul concurenţial.
Practicile anticoncurenţiale interzise şi care sunt menţionate în art.5 din Legea Concurenţei se
referă la:

 fixarea concertată în mod direct sau indirect a preţurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor,
rabaturilor, adaosurilor, precum şi a oricăror alte
 condiţii comerciale inechitabile; limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării
tehnologice sauinvestiţiilor;
 împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare pe criteriul teritorial, al
volumului de vânzări şi achiziţii sau pe alte criterii;
 aplicarea în privinţa partenerilor comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente,
provocând în acest fel unora dintre ei un dezavantaj în poziţia concurenţială;
 condiţionarea încheierii unor contracte de acceptarea de către parteneri a unor clauze stipulând
prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzanţelor comerciale, nu au
legătură cu obiectul acestor contracte;
 participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau orice alte forme de concurs de
oferte;
 eliminarea de pe piaţă a unor concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţă şi a
libertăţii exercitării concurenţei de către alţi agenţi economici, precum şi înţelegerile de a nu
cumpăra sau de a nu vinde către anumiţi agenţi
economici fără o justificare rezonabilă.

Aceste practici concurenţiale pot fi săvârşite numai cu intenţie şi atunci intră sub incidenţa legii.
Există situaţii când ele pot fi săvârşite din culpă, cum este cazul limitării producţiei, distribuţiei,

19
dezvoltării tehnologice sau investiţiilor (art.5 alin.(1) lit.b)). Dacă aceste practici nu afectează
semnificativ mediul concurenţial, atunci nu sunt interzise.

Înţelegerile intre doi sau mai mulţi agenţi economici se pot referi la activitatea de

aprovizionare cu materii prime, la condiţiile de producţie, la activităţile comerciale sau la orice alt
element legat de piaţă. Aceste înţelegeri vor urmări creşterea profiturilor pe seama eliminării concurenţei
între participanţi prin restrângerea producţiei, creşterea preţurilor, împărţirea zonelor de desfacere etc.
Desigur că tentaţia recurgerii la astfel de practici anticoncurenţiale are ca justificare creşterea eficienţei
întreprinderii prin realizarea unor economii de scară datorită standardizării produselor, reducerea
riscurilor legate de crearea de noi produse sau de pătrunderea pe noi pieţe, dar această justificare nu are şi
o bază etică, legală.

Înţelegerile pot fi exprese, când sunt constatate printr-un înscris sau tacite, când nu există un înscris.

Prin practică concertată se defineşte manifestarea agenţilor economici concurenţi care adoptă un
comportament similar pe piaţa relevantă având ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea
concurenţei, neexistând o înţelegere prealabilă între aceştia. În practică, o înţelegere expresă între agenţii
economici dintr-un domeniu de activitate poate lua forma unui cartel, care are ca scop maximizarea
profiturilor prin controlul nivelului producţiei fiecărei întreprinderi şi al preţului de vânzare. După
obiectivul urmărit, cartelurile pot fi de împărţire a pieţei sau de impunere a preţului.

Din punct de vedere economic, înţelegerile pot fi pe orizontală sau pe verticală.

Înţelegerile pe orizontală sunt realizate între agenţii economici concurenţi care activează pe aceeaşi
piaţă sau pe acelaşi segment de piaţă (de exemplu, acordurile între producători).

Înţelegerile pe verticală sunt cele realizate între agenţii economici care activează pe pieţe diferite
sau segmente diferite ale aceleiaşi pieţe (de exemplu, acordurile între producătorii şi distribuitorii
aceluiaşi produs).

De regulă, înţelegerile pe orizontală pot afecta mai puternic mediul concurenţial normal

decât cele verticale, care pot avea şi efecte proconcurenţiale, cum ar fi creşterea eficienţei

economice. De asemenea, aceste înţelegeri verticale pot avea efecte benefice asupra

consumatorilor şi ca urmare, dacă sunt constatate, înţelegerile, deciziile de asociere sau practicile
concertate se încadrează în categoriile exceptate de la aplicarea art.5 alin.(1) din Legea Concurenţei.

20
Categoriile de înţelegeri exceptate de la prevederile art.5 alin.(1) au în vedere următoarele:

 acorduri pentru distribuţie exclusivă;


 acorduri pentru cumpărare exclusivă;
 acorduri de cercetare-dezvoltare;
 acorduri de specializare;
 acorduri pentru transfer de tehnologie şi/sau know-how;
 acorduri de franciză;
 acorduri de distribuţie, service şi piese de schimb în perioada de garanţie şi
post garanţie pentru autovehicule;

 acorduri în domeniul asigurărilor.


Abuzul de poziţie dominantă reprezintă o practică anticoncurenţială gravă, cu o mare varietate a
formelor de manifestare (impunerea de preţ, utilizarea unor preţuri de ruinare sau de discriminare,
stabilirea de condiţii inegale la prestaţii echivalente), adoptată de către agenţii economici cu o putere mare
de piaţă şi care urmăresc eliminarea concurenţilor direcţi.

Noţiunea de poziţie dominantă a fost definită în cadrul Regulamentului pentru aplicarea


prevederilor art.5 şi 6 din Legea Concurenţei nr.21/1996 privind practicile anticoncurenţiale astfel:
“situaţia în care un agent economic este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent
faţă de concurenţii şi clienţii săi de pe această piaţă. Între concurenţi se vor include şi concurenţii
potenţiali, adică agenţii economici care, în circumstanţele economice date, au capacitatea de a intra pe
piaţa relevantă cu produse de pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapidă a
capacităţilor de producţie de care dispun, în condiţii

acceptabile de eficienţă.”

Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene a definit poziţia dominantă ca o “poziţie de forţă


economică deţinută de o întreprindere, care îi dă posibilitatea să împiedice menţinerea concurenţei
efective pe piaţa relevantă, dându-i astfel puterea de a se comporta independent de concurenţii săi, de
clienţii săi şi în cele din urmă faţă de consumatori.”

Câştigarea unei poziţii importante pe o piaţă constituie un obiectiv strategic deosebit de important
pentru mulţi competitori, obiectiv ce poate fi atins prin adoptarea unei strategii de marketing adecvate.
Odată câştigată această poziţie prin tactici de marketing consecvente şicorespunzătoare strategiei de
marketing, se poate ajunge într-o situaţie de dominare a pieţei. Dar această poziţie dominantă, deţinută de
un agent economic pe o piaţă, nu contravine legii prin ea însăşi; legea sancţionează numai abuzul de

21
poziţie dominantă. Desigur că, deţinând o poziţie dominantă, agentul economic respectiv va fi tentat să-l
speculeze, adoptând un anumit comportament concurenţial. Dacă ceilalţi competitori vor fi capabili să
contracareze acţiunile acestuia, prin acţiuni de marketing bine gândite, atunci poziţia dominantă nu va
mai fi deţinută de agentul economic în cauză.

Ca practică anticoncurenţială, abuzul de poziţie dominantă poate fi săvârşită dacă sunt îndeplinite
următoarele două condiţii cumulativ:

 unul sau mai mulţi agenţi economici să deţină o poziţie dominantă pe piaţa
relevantă;

 agentul economic sau agenţii economici să folosească abuziv puterea pe care


o are pe piaţa relevantă sau pe o parte substanţială a acesteia, afectând mediul

concurenţial normal şi prejudiciind consumatorii.

Micromediul și macromediul formează mediul extern al firmei.


Micromediul este alcătuit din agenți economici sau instituții cu care organizația intră în relații de
confruntare sau parteneriat, cu scopul de a reuși să își îndeplinească obiectivele.
Cei mai importanți reprezentanți ai micromediului, la nivelul firmei SC IT PLUS SHOP SRL
sunt următorii:
- Clienți (consumatori și distribuitori)
- Furnizori (firme de producție și prestatoare de servicii IT din România și din Marea
Britanie, furnizori de energie electrică, furnizori de internet și cablu)
- Concurenți (FLANCO SA, ALTEX SRL, SC MIVAROM SRL, AND HYPER PEDIA
SRL, IT SERVICE SRL, SINERGY SRL)
- Instituții financiare
- Autorități locale (Primăria Municipiului Alexandria)
- Oficii de protecția consumatorului
- Acționariate
- Sindicate.
Pe de altă parte, macromediul cuprinde o serie de factori, care influențează indirect activitatea
firmei.
Principalii factori de macromediu care influențează firma SC IT PLUS SHOP SRL sunt:
- Factori economici (evoluția PIB, venitul mediu, inflația, rata șomajului)

22
- Factori sociali și culturali (sistemul educațional, clase sociale, credințe și valori, religie)
- Factori politici
- Factori legislativi (legislație, Constituție)
- Factori tehnologici (gradul de echipare cu aparatură electrocasnică, rețele de internet)
- Factori demografici.

Firma IT PLUS SHOP prezintă o serie de particularități pentru mediul extern:

-          Atragerea clienților prin lansarea unor produse noi

-          Colaborarea cu furnizorii din domeniu (IT, electricieni)

-          Se află în concurență cu mai multe companii IT, la nivel local

-          Comunicarea cu autoritățile locale, în vederea unor proiecte IT și mentenanță

-          Gestionarea forței de muncă mobile, la care iau parte și furnizorii firmei

-          Nevoia clienților de apartenența la mijloace de comunicare moderne.

23
CAPITOLUL III: ANALIZA MEDIULUI INTERN A FIRMEI IT PLUS
SHOP SRL

3.1. DOTAREA TEHNICĂ

Mediul intern este alcătuit din totalitatea resurselor firmei: financiare, fizice, umane,
organizaționale și tehnologice.
În cadrul companiei SC IT PLUS SHOP SRL, se identifica următoarele caracteristici pentru
mediul intern:
-          Indicatorii financiari au un trend de creștere (cifra de afaceri, profit)
-          Număr redus de angajați (2)
-          Dotarea firmei cu instalații software și hardware moderne (computere, monitoare, imprimante,
microprocesoare, cabluri USB, mouse-uri, tastaturi, stick-uri)
-          Dotarea firmei cu echipamente de birotică (pixuri, caiete, borderouri, creioane).

24
3.2. RESURSELE UMANE

Fluctuatia de personal este cel mai frecvent conceptualizata sub urmatoarele doua
aspecte: ca schimbare de catre angajat a unui post de munca in vederea angajarii pe un post
diferit, fie in cadrul aceleasi organizatii, fie in cadrul unei alte organizatii 

 Pe parcursul istoriei profesionale a unui individ intr-o organizatie, au fost identificate
cateva stadii ce pot declansa dorinta acestuia de a parasi organizatia. Comportamentul decizional
de parasire al organizatiei parcurge un anumit traseu, imediat dupa ziua angajarii, se instaureaza
asa numita "criza de inductie", manifestandu-se printr-o stare de nesiguranta privitor la
accpetarea locului respectiv de munca. Este o perioada de acomodare cu organizatia, cu locul de
munca, cu colegii, etc, acomodare in care prezenta unei asistente psihologice este necesara, altfel
poate sa apara decizia de  a parasi organizatia. Durata crizei de inductie este cam de la o luna
pana la doi ani de la angajare. "Criza de inductie" mai este mentionata in literatura de specialitate
ca perioada de "tranzit diferential".

 Factorii care influenteaza implicarea in munca sunt urmatorii:

                 Varsta si vechimea. In general, implicarea creste o data cu varsta si vechimea in


intreprindere si aceasta din mai multe motive:

- pe de o parte, pe masura inaintarii in varsta, devine dificila gasirea unui alt loc de munca in
afara organizatiei. De aceea, individul va fi inclinat sa se lege mai puternic de actuala
organizatie;

- pe de alta parte, implicarea este un proces indelungat si persoanele cu o vechime mai mare au
avut timp sa-si consolideze legaturile.

Dar rezultatele nu sunt intotdeauna foarte transante si aceasta pentru ca efectul varstei si al
vechimii se poate intersecta cu efectul altor factori.

Exista situatii frecvente in care tinerii licentiati sunt puternic implicati la inceputul carierei,
avand in vedere interesul lor de a castiga experienta. Implicarea se va diminua cand experienta
devine un "capital" pe piata muncii.

                 Nivelul de pregatire. Acest factor conduce cel mai adesea la scaderea implicarii: cu
cat indivizii vor avea un nivel de pregatire mai inalt, cu atat vor fi mai putin implicati. Pentru a
explica cum stau lucrurile in realitate, trebuie sa avem in vedere:

25
- faptul ca o persoana cu pregatire superioara are valoare si implicit oportunitati mai mari de a
gasi un alt loc de munca intr-o alta organizatie. De asemenea, se stie ca un nivel de pregatire mai
inalt conduce la asteptari tot mai dificil de satisfacut de catre o intreprindere.

- faptul ca institutiile de invatamant si educarea permit indivizilor sa experimenteze alte


activitati, cum ar fi sportul, cultura, etc. De aceea, intreprinderea este, in mod indirect, in
competitie cu alte legaturi si sisteme de valori experimentate de anumiti indivizi.

                 Sexul. Anumite studii au legat sexul de implicare, afirmand ca femeile sunt mai
implicate decat barbatii. Explicatia acestui fenomen porneste de la faptul ca femeile se confrunta
cu bariere tot mai numeroase si mai dificile in cariera lor. Acest lucru le face, adesea, sa se
implice mai mult in viata organizatiei si sa renunte la alte activitati. Exista, de asemenea, si studii
care considera femeia mai putin implicata si aceasta datorita unor rigori exterioare carora trebuie
sa le raspunda (familia).

SC IT PLUS SHOP SRL are 2 angajați. Un angajat se ocupă de departamentul de producție,


iar celălalt face parte din departamentul vânzări.
Ambii angajați se ocupă de partea cu personalul. Directorul companiei coordonează fiecare
departament și trasează strategiile de marketing.
Atribuțiile angajaților firmei SC IT PLUS SHOP SRL sunt următoarele:
- descărcarea, preluarea și așezarea mărfurilor la raft
- întocmirea facturilor și chitanțelor
- informarea clienților cu privire la denumirile și prețurile produselor
- îngrijirea magazinului
- predarea banilor la casierie
- întocmirea registrului de casă.

26
3.3. INDICATORI FINANCIARI

Firma IT PLUS SHOP SRL este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului,
deținând astfel un cod unic de înregistrare, un număr de înmatriculare și un identificator unic la
nivel european (EUID).

Detalii de identificare IT PLUS SHOP SRL


Nume firmă IT PLUS SHOP SRL
Cod Unic de Înregistrare 30991975
Nr. Înmatriculare J34/638/2012
Identificator unic la nivel european ROONRC.J34/638/2012
Data înfiinţării 2012
Tabel 3.1: Informații identificare IT PLUS SHOP SRL

Se constată faptul că în 2018, firma IT PLUS SHOP SRL avea o cifra de afaceri de 784 137 lei,
un profit net de 84 764 lei, datorii în valoare de 119 286 lei și capitaluri proprii de 85 099 lei.
Firma percepe TVA din 2012 și nu are datorii la stat.  

An Cifra de Profit Datorii Active Active Capitalur Angajati

27
ul afaceri net imobilizate circulante i proprii (numar
mediu)
2012 0 0 828 828 200 200 0
2013 282 386 21 735 108 765 5 618 125 082 21 935 2
2014 389 184 34 107 92 509 3 844 144 707 56 042 1
2015 549 669 46 992 80 320 2 070 181 284 103 034 1
2016 660 094 47 898 136 372 2 969 181 636 48 233 2
2017 747 578 75 680 13 377 1 215 136 075 123 913 2
2018 784 137 84 764 119 286 1 581 196 072 85 099 2
Tabel 3.2: Date de bilanț contabil IT PLUS SHOP SRL

De asemenea, se remarcă o creștere semnificativă a cifrei de afaceri: de la 282 386 lei în 2013 la
784 137 lei în 2018 și a profitului brut: de la 30 229 lei în 2013 la 92 681 lei în 2018, deoarece
valoarea veniturilor a fost mai mare decât valoarea cheltuielilor în cadrul firmei.

Tabel 3.3: Indicatori financiari IT PLUS SHOP SRL din bilanțurile depuse la Ministerul
de Finanțe

Profit Profit Casa şi Venituri Cheltuieli Creanţe


Anul Cifra de net brut banca
afaceri
2012 0 0 0 200 0 0 0
2013 282 386 21 735 30 229 56 092 283 189 252 960 25 961
2014 389 184 34 107 40 604 71 694 390 892 350 288 17 144
2015 549 669 46 992 54 938 87 315 554 387 499 449 35 574
2016 660 094 47 898 57 024 105 045 704 644 647 620 15 303
2017 747 578 75 680 83 295 50 892 773 837 690 542 37 701
2018 784 137 84 764 92 681 98 034 796 225 703 544 38 094

28
Se poate observă o creștere substanțială a stocurilor, iar cantitatea provizioanelor este 0.
Capitalurile au înregistrat în 2018 valoarea de 85 099 lei. Capitalul social al firmei este de 200
lei.

An Stocuri Provizioane Venituri Cheltuieli Capitaluri Capital Angajati


ul ȋn avans ȋn avans social
2012 0 0 0 0 200 200 0
2013 43 029 0 0 0 21 935 200 2
2014 55 869 0 0 0 56 042 200 1
2015 58 395 0 0 0 103 034 200 1
2016 61 288 0 0 0 48 233 200 2
2017 47 482 0 0 0 123 913 200 2
2018 196 072 0 0 6 732 85 099 200 2
Tabel 3.4: Date de bilanț IT PLUS SHOP SRL depuse la Ministerul de Finanțe

3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI SWOT

Analiza SWOT constituie o metodă prin care o firma este evaluată prin utilizarea a 4 factori:
puncte slabe, puncte forțe, amenințări și oportunități.

O astfel de analiză presupune o serie de cercetări, pentru a proiecta o imagine de ansamblu a


companiei.

Astfel, se vor lua în considerare componentele unei analize strategice în cadrul mediului
concurențial. În acest context, se pune accent pe fenomenele care influențează atât mediul intern,
cât și mediul extern al organizației (micromediu și macromediu).

29
Puncte forte Puncte slabe
   
- Relația cu media - Lipsa proceselor de motivare
- Imagine bună a companiei - Inexistentă departamentului de marketing
- Varietatea de servicii în domeniul IT - Investiția scăzută în angajații din
- Servicii de o calitate foarte bună departamentul de vânzări
- Lansarea unor produse noi pe piață  
- Oameni bine pregătiți la departamentul de
recrutare
- Raport bun calitate/preț
 
Oportunități Amenințări
   
- Bună comunicare cu media poate ajută la - Fluctuația mare de personal și plecarea
imaginea companiei și promovarea acesteia oamenilor bine pregătiți către companiile
- Gama variată de servicii bine propagată concurente
poate fi o sursă de atragere a clienților - Orientarea clienților către companii cu costuri
  mai mici
 
Schema 3.1: Analiza SWOT a firmei IT PLUS SHOP

30
CAPITOLUL IV: PROIECT PRIVIND PERFECȚIONAREA SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AL FIRMEI SC IT PLUS SHOP SRL

4.1. SCOPUL PROIECTULUI

Titlu proiect: Gestionarea forței de muncă mobile la firma IT PLUS SHOP


SRL
 
 
  SC IT PLUS SHOP SRL a decis să implementeze un sistem de gestionare a forței de
muncă mobile (MWM), în colaborare cu o echipa IT și cu o echipa de electricieni,
pentru a sprijini în mod eficient programarea și execuția comenzilor de lucrări IT.
   Soluția MWM cuprinde două module:
  WorkSpace – programarea, alocarea și colectarea de informații privind stadiului
comenzilor de lucru.
  WorkBook – recepționarea, vizualizarea, operare, înregistrare și închidere a comenzilor
de lucru alocate, echipelor din teren.

31
4.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivele acestui proiect sunt:


- familiarizarea echipei IT cu schimbările de proces și organizaționale ce vor avea loc
odată cu implementarea MWM, astfel încât să poată desfășura activitățile zilnice
specifice activității lor.
- perfecționarea sistemului informațional al firmei SC IT PLUS SHOP SRL prin utilizarea
unor metode moderne de lucru
- îmbunătățirea managementului resurselor umane în cadrul organizației
- promovarea și perfecționarea imaginii firmei
- creșterea calității bunurilor și serviciilor pe care le prestează firma SC IT PLUS SHOP
SRL
- asigurarea mentenanței, prin implementarea unui program care se bazează pe modulele
Work Space și Work Book, prezentate mai sus.

Grupul care participă la proiectul ,,Gestionarea forței de muncă mobile la firma IT


PLUS SHOP SRL,, este format din managerul și angajații firmei SC IT PLUS SHOP
SRL, o echipă IT și o echipă de electricieni.

32
Managementul proiectului ,,Gestionarea forței de muncă mobile la firma IT PLUS
SHOP SRL,, va fi realizat de către personalul firmei și partenerii acestui proiect (echipa
IT și echipa de elctricieni).

Costul proiectului este de 60 000 euro. Durata proiectului este de 6 luni.

Activitățile acestui proiect sunt:


- asigurarea managementului de proiect
- implementarea MWM în cadrul firmei
- coordonarea și elaborarea standardelor legate de costuri
- elaborarea noilor cataloage și fișe standardizate.

Se vor folosi echipamentele din cadrul firmei SC IT PLUS SHOP SRL. Fiecare
persoană implicată în proiect va primi câte o tabletă, pentru a obține rezultatele propuse,
conform strategiei MWM, prin programele Work Space și Work Book.

4.3. REZULTATELE PROIECTULUI

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele:


- utilizarea unor metode moderne de lucru
- creșterea performanțelor sistemului informațional al firmei
- facilitarea comenzilor angajaților, prin implementarea MWM
- soluționarea schimbărilor de proces și organizaționale din cadrul firmei.

33
 DEO a decis sa implementeze un sistem de gestionare a forței de munca mobile
(MWM) pentru a sprijini in mod eficient programarea si execuția comenzilor de
lucrări
 Soluția MWM cuprinde doua module:
 WorkSpace – programarea, alocarea si colectarea de informatii privind stadiului
comenzilor de lucru
 WorkBook – receptionarea, vizualizarea, operare, inregistrare si inchidere a
comenzilor de lucru alocate, echipelor din teren
 Obiectivul acestui curs este de a va familiariza cu schimbarile de process si
organizationale ce vor avea loc odata cu implementarea MWM, astfel incat sa puteti
desfasura activitatile zilnice specifice activitatii dumneavoastra

Clarificări termeni

34
4.4. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC

Program de asigurare a mentenanței

35
36
37
38
Interpretare:
39
 
1.  Acest manual cuprinde o serie de concepte care au legătură cu instruirea forței de muncă
mobile. Așadar, firma SC IT PLUS SHOP SRL a implementat un concept nou, prin care
comenzile angajaților sunt simplificate, lucrând în acest sistem MWM. Acest sistem permite
angajatului sa aibe o eficienta marita si un sistem foarte bine pus la punct astfel incat el poate fi
monitorizat in timp real, iar in cazul unei greseli sa poata fi remediata pe loc.

2.   Sarcinile nu aparțin doar angajaților IT PLUS SHOP, ci și colaboratorilor de proiect și


furnizorilor acestora (echipa IT și echipa de electricieni).
  
3.   Manualul prezintă acțiunile coordonatorilor IT, acțiunile echipei IT, exercitarea comenzilor
din partea echipei IT și din partea echipei de electricieni, ce se întâmplă când este suspendată o
comandă și ce se întâmplă când este omisă o comandă.
 
4.  De asemenea, odată cu implementarea MWM, acest proiect contribuie la creșterea
performanțelor sistemului informațional în cadrul firmei SC IT PLUS SHOP SRL, soluționand
schimbările de proces și schimbările organizaționale.
 
 

40
CAPITOLUL V: CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Țînând cont de cererea foarte mare pentru produsele IT, am ales firma SC IT PLUS SHOP
SRL pentru a vorbi despre performanțe și despre tehnici moderne de comunicare, prin adoptarea
unui management strategic, pentru a facilita eforturile angajaților și pentru a crește gradul de
eficientă al organizației în cadrul societății secolului XXI.
  Astăzi, pentru succesul în afaceri, este nevoie de creativitate și, implicit, de lansarea unor
oferte noi, pentru a atrage consumatorul și pentru a satisface nevoile acestuia.
  Așadar, această tema cuprinde o sinteză a managementului organizației, de la A la Z. De la
descoperirea managementului, că știință, până la utilizarea celor mai noi tehnici (în cazul acestei
lucrări, folosirea managementul prin proiecte) pentru creșterea performanțelor unei companii,
locul în care informația și resursă umană sunt termeni cheie pentru o societate prosperă.

5.1 Propuneri de îmbunătățire în cadrul firmei SC IT PLUS SHOP SRL


 
1. Realizarea unor activități de teambuilding în cadrul firmei
2. Perfecționarea departamentului de marketing
3. Promovarea firmei în social media
4. Crearea unui blog și vânzarea produselor în mediul online.

41
BIBLIOGRAFIE

1.      Constantin Drăghici, Curs de management, Editura Sitech, Craiova, 2008


2.      Nicolescu O., Abordări moderne în managementul și economia organizației, vol. I-
V, Editura Economică, București, 2003
3.      Gavrilă T., Managementul general al firmei- Teste de verificare. Aplicații. Studii de
caz, Editura Economică, București, 2002
4.      Nicolescu O., Verboncu I., Management, Editura Economică, București, 1999
5.      Guvernul României, Departamentul de Integrare Europeană (1998), Manual de
managementul proiectelor
6.      http://www.certeam.ro/project-management/, 04. 06. 2019, 11:00
7.      http://www.artconstructgroup.ro/construcții/Project-Management/index-ro.html, 04.
06. 2019, 11:02
8.       https://altex.ro/misiune/pag/, 09. 05. 2019, 9:40
9.       https://www.listafirme.ro/it-plus-shop-srl-30991975/, 09. 05. 2019, 19:10
10.    https://www.totalfirme.ro/it-plus-shop-srl-30991975,  09. 05. 2019, 19:16

42

S-ar putea să vă placă și