Sunteți pe pagina 1din 75

RAPORT DE PRETURI DE

TRANSFER
PRIVIND TRANZACTIA DE INCHIRIERE DE IMOBILE

2017

Mecanica Fina SA, J40/2353/1991 RO 655


Bucursti, Sector 2, Str. Popa Lazar nr. 5-25, Cod postal 021586
Telefon: 0212.523.121, 0212.520.085
Fax : 0212.523.118

Martie 2018
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

CUPRINS
CUPRINS ..........................................................................................................................................................2

1. Temei de drept ................................................................................................................................ 5

2. Prezentarea contextului ................................................................................................................ 12

2.1. Informatii despre companii ................................................................................................................... 12

2.1.1. Mecanica Fina SA .......................................................................................................................... 12


2.1.2. Mollo Re SA ................................................................................................................................... 14

2.2. Prezentarea detaliata a tranzactiei ...................................................................................................... 16

2.2.1. Cadru contractual valabil in perioada supusa analizei .................................................................. 16


2.2.2. Contravaloare tranzactii ............................................................................................................... 17
2.2.3. Flux de tranzactionare .................................................................................................................. 17
2.2.4. Flux de facturare ........................................................................................................................... 17
2.2.5. Valoarea incasarilor / platilor aferente perioadei supusa analizei ............................................... 17

3. Analiza modului de derulare a tranzactiei...................................................................................... 18

3.1. Analiza corelatie cadru contractul versus reflectare din punct de vedere contabil .............................. 18

3.1.1. Mecanica Fina SA .......................................................................................................................... 18


3.1.2. Mollo Re SA ................................................................................................................................... 18

3.2. Analiza flux de facturare ....................................................................................................................... 18

3.3. Analiza valoare incasari / plati. ............................................................................................................ 19

4. Identificarea potentialelor comparabile disponibile la nivelul companiei ...................................... 20

5. Alegerea metodei de preturi de transfer ....................................................................................... 22

6. Analiza functionala (identificarea functiilor indeplinite, a riscurilor asumate si a activelor utilizate


de fiecare dintre parti in derularea tranzactiei supusa analizei) ..................................................................... 25

7. Alegerea partii testate ................................................................................................................... 33

8. Alegerea indicatorului testat ......................................................................................................... 34

9. Analiza economica a rezultatelor. .................................................................................................. 36

2 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Abrevieri
Termen Abreviere

Mecanica Fina SA Mecanica

Mollo Re SA Mollo

Rezultat din exploatare / Total cheltuieli din


Marja de profit asupra cheltuielior din exploatare
exploatare

Rezultat din exploatare / Total venituri din


Marja de profit asupra veniturilor din exploatare
exploatare

Total incasari in perioada / Total vanzari in perioada Procent mediu incasari

Total plati in perioada / Total cumparari in perioada Procent mediu plati

3 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Lista anexelor la raportul preturilor de transfer


Anexa 1 – Contractele aferente tranzactiei desfasurate intre Mecanica si Mollo (prezentate in
Capitolul 2 din cadrul prezentului raport);

Anexa 2 - Matricea companiilor acceptate respinse – Inchiriere spatii

Anexa 3 - Datele financiare ale companiilor acceptate - Inchiriere spatii

4 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

1. Temei de drept
A. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

”ART. 7 Definitii ale termenilor comuni

26. persoane afiliate - o persoana este afiliata daca relatia ei cu alta persoana este definita de cel
putin unul dintre urmatoarele cazuri:

a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica daca acestea sunt sot/sotie sau rude
pana la gradul al III-lea inclusiv;

b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod
direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane
juridice ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;

c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin aceasta detine, in
mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana
juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica;

d) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod
direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din
valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana
juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica.

Intre persoane afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se
presteaza servicii reprezinta pret de transfer;

32. pret de piata - suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in
acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in
conditii de concurenta loiala;

33. principiul valorii de piata - atunci cand conditiile stabilite sau impuse in relatiile comerciale sau
financiare intre doua persoane afiliate difera de acelea care ar fi existat intre persoane
independente, orice profituri care in absenta conditiilor respective ar fi fost realizate de
una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza conditiilor respective,
pot fi incluse in profiturile acelei persoane si impozitate corespunzator;

[...] „ART. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

………

(4) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. In
cadrul unei tranzactii, al unui grup de tranzactii intre persoane afiliate, organele fiscale
pot ajusta, in cazul in care principiul valorii de piata nu este respectat, sau pot estima, in
cazul in care contribuabilul nu pune la dispozitia organului fiscal competent datele necesare
pentru a stabili daca preturile de transfer practicate in situatia analizata respecta principiul
valorii de piata, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricareia dintre
partile afiliate pe baza nivelului tendintei centrale a pietei.

5 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Procedura de ajustare/estimare si modalitatea de stabilire a nivelului tendintei centrale a


pietei, precum si situatiile in care autoritatea fiscala poate considera ca un contribuabil nu
a furnizat datele necesare stabilirii respectarii principiului pentru tranzactiile analizate se
stabilesc potrivit Codului de procedura fiscala. La stabilirea valorii de piata a tranzactiilor
desfasurate intre persoane afiliate se foloseste metoda cea mai adecvata dintre
urmatoarele:

a) metoda compararii preturilor;

b) metoda cost plus;

c) metoda pretului de revanzare;

d) metoda marjei nete;

e) metoda impartirii profitului;

f) orice alta metoda recunoscuta in Liniile directoare privind preturile de transfer emise de
catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile
multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile
ulterioare.

In aplicarea prezentului alineat se utilizeaza prevederile din Liniile directoare privind preturile de
transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile
multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile
ulterioare.”

B. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile


ulterioare

„Art. 52 [...]

(2) Acordul de pret in avans este actul administrativ emis de organul fiscal central in vederea
solutionarii unei cereri a contribuabilului/platitorului, referitoare la stabilirea conditiilor si
modalitatilor in care urmeaza sa fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preturile de
transfer, in cazul tranzactiilor efectuate cu persoane afiliate, astfel cum sunt definite in Codul
fiscal. Tranzactiile viitoare care fac obiectul acordului de pret in avans se apreciaza in functie de
data depunerii cererii. Contribuabilul/platitorul va putea solicita un acord de pret in avans si pentru
determinarea rezultatului fiscal atribuibil unui sediu permanent.

(3) Anterior depunerii cererii de emitere a unei solutii fiscale individuale anticipate sau de
emitere/modificare a unui acord de pret in avans, contribuabilul/platitorul poate solicita in scris
organului fiscal competent o discutie preliminara in vederea stabilirii existentei starii de fapt
viitoare pentru emiterea unei solutii fiscale, respectiv pentru incheierea unui acord sau, dupa caz,
a conditiilor pentru modificarea acordului.

[...]

Art. 108 Obligatia de a conduce evidenta fiscala

6 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

(2) In vederea documentarii respectarii principiului valorii de piata contribuabilul/platitorul


care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate are obligatia sa intocmeasca dosarul
preturilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central competent
contribuabilul/platitorul are obligatia de a prezenta dosarul preturilor de transfer.
Cuantumul tranzactiilor pentru care contribuabilul/platitorul are obligatia intocmirii
dosarului preturilor de transfer, termenele pentru intocmirea acestuia, continutul dosarului
preturilor de transfer, precum si conditiile in care se solicita acesta se aproba prin ordin al
presedintelui A.N.A.F.

[...]

Art. 286 Definitii

r) preturile de transfer - preturile la care o intreprindere transfera bunuri corporale si


necorporale sau ofera servicii intreprinderilor asociate, iar "stabilirea preturilor de transfer"
se interpreteaza in consecinta;”

C. Ordinul Presedintelui ANAF nr. 442/2017 – privind cuantumul tranzactiilor, termenele


pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer
si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer.

„ART. 2

(1) Contribuabilii/Platitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliti prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate cu o
valoare totala anuala, calculata prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate cu toate persoanele
afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egala cu oricare din pragurile de semnificatie, prevazute la
prezentul alineat, au obligatia intocmirii anuale a dosarului preturilor de transfer. Termenul de
intocmire a dosarului preturilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea
declaratiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal.

Nivelul valoric al pragului de semnificatie pentru contribuabilii/platitorii anterior mentionati, in


functie de tipul tranzactiei desfasurate, este:

- 200.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare, calculata la cursul
de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 250.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate, calculata la


cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 350.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale,
calculata la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a
anului fiscal.

(2) Contribuabilii/Platitorii care se incadreaza la prevederile alin. (1) au obligatia, in baza art. 108
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, sa prezinte la solicitarea organului de inspectie fiscala, pe perioada derularii unei
inspectii fiscale, dosarul preturilor de transfer, intocmit potrivit prevederilor prezentului ordin.

Modelul si continutul solicitarii sunt prevazute in anexa nr. 1.

7 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

(3) Dosarul preturilor de transfer intocmit potrivit alin. (1) poate fi solicitat de organul fiscal si in
afara unei actiuni de inspectie fiscala, in baza art. 58 si 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Modelul si continutul solicitarii sunt
prevazute in anexa nr. 2.

(4) Contribuabilii/Platitorii din categoria marilor contribuabili, care nu se incadreaza in criteriile


stabilite conform prevederilor alin. (1), precum si contribuabilii/platitorii din categoriile
contribuabililor mici si mijlocii, care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate cu o valoare totala
anuala, calculata prin insumarea valorii tranzactiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv
TVA, mai mare sau egala cu oricare din pragurile de semnificatie, prevazute la prezentul alineat,
au obligatia intocmirii si prezentarii dosarului preturilor de transfer numai la solicitarea organului
fiscal, in cadrul unei actiuni de inspectie fiscala. Modelul si continutul solicitarii sunt prevazute in
anexa nr. 1.

Nivelul valoric al pragului de semnificatie pentru contribuabilii/platitorii din categoria marilor


contribuabili, care nu se incadreaza in criteriile stabilite conform prevederilor alin. (1), precum si
pentru contribuabilii/platitorii din categoriile contribuabililor mici si mijlocii, in functie de tipul
tranzactiei desfasurate, este:

- 50.000 euro, in cazul dobanzilor incasate/platite pentru serviciile financiare, calculata la cursul
de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 50.000 euro, in cazul tranzactiilor privind prestarile de servicii primite/prestate, calculata la


cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a anului fiscal;

- 100.000 euro, in cazul tranzactiilor privind achizitii/vanzari de bunuri corporale sau necorporale,
calculata la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a
anului fiscal.

(5) Contribuabilii/Platitorii care se incadreaza la prevederile alin. (4) si care desfasoara tranzactii
cu persoane afiliate cu o valoare totala anuala, calculata prin insumarea valorii tranzactiilor
efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, sub oricare din pragurile de semnificatie
stabilite la alin. (4) vor documenta respectarea principiului valorii de piata, in cadrul unei inspectii
fiscale, conform regulilor generale prevazute de reglementarile financiar-contabile si fiscale in
vigoare.

[...]

(1) Termenul pentru punerea la dispozitie a dosarului preturilor de transfer intocmit conform
prevederilor art. 2 alin. (1), solicitat potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), va fi de maximum
10 zile calendaristice de la data solicitarii, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului
stabilit pentru intocmire.

(2) Pentru contribuabilii/platitorii care au obligatia intocmirii dosarului preturilor de transfer


conform prevederilor art. 2 alin. (4), organul de inspectie fiscala va stabili termenul pentru
prezentarea de catre contribuabili/platitori a acestuia prin formularul de solicitare. Termenul
pentru prezentarea dosarului preturilor de transfer, solicitat potrivit prevederilor art. 2 alin. (4),
va fi cuprins intre 30 si 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, la

8 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

solicitarea scrisa a contribuabililor/platitorilor, cu o perioada de cel mult 30 de zile calendaristice.


In aceste conditii, daca se impune, inspectia fiscala poate fi suspendata pana la expirarea termenului
de punere la dispozitie a dosarului preturilor de transfer, in temeiul prevederilor art. 127 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare.

[...]

ART. 8

Tranzactiile intre persoanele afiliate sunt considerate a fi realizate conform principiului valorii de
piata daca indicatorul financiar al tranzactiei/valoarea tranzactiei (marja/rezultat/pret) se
incadreaza in intervalul de comparare. Pentru stabilirea intervalului de comparare se vor respecta
urmatoarele prevederi:

1. analiza de comparabilitate va avea in vedere criteriile teritoriale in urmatoarea ordine: national,


Uniunea Europeana, paneuropean, international;

2. disponibilitatea rezonabila a datelor la momentul stabilirii preturilor de transfer sau la


momentul documentarii acestora, pentru care contribuabilul/platitorul verificat prezinta
documentele justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii preturilor de transfer;

3. marja de comparare reprezinta intervalul de valori ale pretului sau marjei/rezultatului aferent
tranzactiilor comparabile derulate intre societati comparabile independente;

4. pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi impartita in 4 segmente.

Segmentele de maxim si de minim reprezinta rezultatele extreme. Intervalul de comparare


reprezinta intervalul de valori ale pretului sau marjei/rezultatului aferent tranzactiilor
comparabile derulate intre societati comparabile independente, dupa eliminarea din marja de
comparare a rezultatelor extreme;

5. la stabilirea si calculul estimarii/ajustarii nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei
de comparare;

6. daca valoarea mediana nu poate fi identificata (valoarea mediana reprezinta acea valoare care
se regaseste la mijlocul intervalului de comparare), va fi realizata media aritmetica a celor doua
valori de mijloc ale intervalului de comparare.
[...]

ART. 9

(1) Ajustarea/Estimarea preturilor de transfer, pentru a reflecta pretul de piata al bunurilor sau
serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei, se efectueaza de organele fiscale la valoarea configurata
de tendinta centrala a pietei.

(2) Tendinta centrala a pietei va fi considerata valoarea mediana a intervalului de comparare a


indicatorilor financiari ai societatilor/valorii tranzactiilor comparabile identificate sau in situatia
in care nu se gasesc suficiente societati/tranzactii comparabile pentru a putea stabili un interval de
comparabilitate, fiind identificate cel mult trei societati sau tranzactii comparabile, se va utiliza

9 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

media aritmetica a indicatorilor financiari ai acestor societati sau a tranzactiilor comparabile


identificate.

(3) In cazul ajustarii/estimarii preturilor de transfer, identificarea tranzactiilor sau societatilor


comparabile se va face conform datelor generale despre tranzactii similare sau a indicatorilor
financiari aferenti activitatilor care urmeaza a face obiectul ajustarii/estimarii si la care atat
organul de inspectie fiscala, cat si contribuabilul/platitorul pot avea acces.

D. Liniile directorare privind preturile de transfer - emise de Organizatia pentru Cooperare


si Dezvoltare Economica versiunea Iulie 2017

„1.13 Atat administratiile fiscale, cat si contribuabilii prezinta dificultati in obtinerea de informatii
adecvate aplicarii principiului lungimii de brat. Deoarece principiul lungimii de brat solicita
contribuabililor si administratiilor fiscale sa evalueze tranzactiile necontrolate si activitatile
operationale ale intreprinderilor independente, precum si compararea acestora cu tranzactiile si
activitatile intreprinderilor afiliate, un volum substantial de informatii poate fi necesar. Informatia
disponibila poate fi incompleta si dificil de interpretat; alte informatii, daca exista, pot fi dificil de
obtinut din motive legate de locatia geografica sau de partile de la care ar putea fi obtinute. De
asemenea, s-ar putea sa nu fie posibila obtinerea informatiei de la intreprinderi independente din
cauza unor aspecte legate de confidentialitate. In alte cazuri, informatiile ce ar putea fi relevante
privind intreprinderile independente pot sa nu existe sau pot sa nu existe intreprinderi comparabile
independente, e.g. daca industria respectiva a atins un nivel ridicat de integrare verticala. Este
important sa nu pierdem din vedere obiectivul de obtinere a unei estimari rezonabile a rezultatului
aplicarii principiului lungimii de brat pe baza informatiilor credibile. De asemenea, trebuie sa se
aminteasca faptul ca analiza preturilor de transfer nu reprezinta o stiinta exacta, dar necesita
utilizarea rationamentului atat de catre administratia fiscala, cat si de catre contribuabil.”

„1.2 Atunci cand companii independente intra in relatii de afaceri unele cu altele, conditiile
relatiilor lor comerciale si financiare (ex. pretul bunurilor transferate sau al serviciilor prestate si
conditiile transferului sau prestarii) sunt in mod obisnuit determinate de fortele pietei. Atunci cand
companii afiliate intra in relatii de afaceri, relatiile lor comerciale si financiare pot sa nu fie
afectate direct de fortele pietei externe in acelasi fel, desi companiile afiliate incearca adesea sa
copieze dinamica fortelor pietei in afacerile lor, dupa cum se va arata la aliniatul 1.5, in continuare.
Administratiile fiscale nu trebuie sa presupuna in mod automat ca toate companiile afiliate incearca
sa manipuleze profiturile. Este posibil sa existe o dificultate reala in determinarea exacta a pretului
de piata in absenta fortelor pietei sau cand se adopta o anumita strategie comerciala. Este
important de retinut ca necesitatea de a face o ajustare pentru a aproxima tranzactiile la lungime
de brat ia nastere indiferent de orice obligatie contractuala asumata de parti de a plati un anumit
pret, si fara nicio legatura cu intentia partilor de a minimiza impozitele. Astfel, o ajustare fiscala
in baza principiului lungimii de brat nu ar afecta obligatiile contractuale pentru scopuri ce nu tin
de fiscalitate intre intreprinderile afiliate si ar putea fi potrivita chiar in cazurile in care nu exista
intentia minimizarii sau eludarii impozitelor. Judecarea preturilor de transfer nu trebuie
confundata cu judecarea problemelor de frauda fiscala sau evaziune fiscala, chiar daca politicile de
preturi de transfer pot fi utilizate si in aceste scopuri.”

10 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

„1.5 Nu trebuie presupus ca intotdeauna conditiile stabilite in relatiile comerciale si financiare


intre companiile afiliate se abat invariabil de la cele pe care le impune piata libera. Companiile
afiliate in Companii Multinationale (MNE) beneficiaza in unele cazuri de o autonomie considerabila
si pot deseori sa negocieze intre ele ca si cum ar fi companii independente. Companiile raspund, in
relatiile lor atat cu tertii cat si cu partile afiliate, la situatiile economice ce decurg din conditiile
pietei. De exemplu, directorii locali pot fi interesati in obtinerea unei cifre bune a profitului si de
aceea nu vor dori sa stabileasca preturi care sa le reduca profiturile propriilor lor companii.
Administratiile fiscale ar trebui sa retina aceste aspecte pentru a facilita alocarea eficienta a
propriilor resurse in selectarea si desfasurarea inspectiilor a preturilor de transfer. Cateodata, se
poate intampla ca relatia intre partile afiliate sa influenteze rezultatul negocierii. De aceea, doar
dovada singulara a unei negocieri nu este suficienta pentru a stabili daca tranzactia este sau nu la
lungime de brat.”

E. Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer - publicat in Jurnalul


Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006

11 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

2. Prezentarea contextului
2.1. Informatii despre companii
2.1.1. Mecanica Fina SA

 Structura organizatorica

Structura organizatorica a companiei Mecanica, valabila la 31.12.2017, este prezentata in figura de


mai jos:

Sursa: informatii primite de la companie

Structura Consiliului de Administratie al companiei Mecanica este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire Functie

Sergio Mollo Presedinte

Simona Mollo Administrator

Giuseppe Alessandro Mollo Administrator

Sursa: informatii preluate de pe site-ul companiei, disponibil la adresa web: https://www.mecanicafina.ro

 Structura juridica

Structura juridica a Companiei este detaliata in tabelul de mai jos:

12 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Actionar Procent

MOL INVEST SA 91,1131%

Alti actionari (persoane fizice si juridice) 8,8869%

 Structura operationala

Structura operationala companiei Mecanica, valabila la data de 31.12.2017, este prezentata in


tabelul de mai jos:

Denumire TESA Studii TESA Studii


Total salariati Conducere Muncitori
Compartiment superioare medii

Comp. Juridic 2 - 2 - -

Comp. Economic si
6 1 4 - 1
administrativ

Comp. Comercial 2 - 1 1 -

Comp.
5 - 1 - 4
Tehnic/Servicii

Total 15 1 8 1 5

Sursa: informatii primite de la companie

 Descrierea generala a activitatii

Compania Mecanica isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii:

 Property Management

Activitatea de Property Management este dedicata gestionarii si promovarii imobilelor din portofoliu
prin masuri de valorizare si rationalizare a patrimoniului imobiliar. Mecanica ia masuri pentru a
maximiza rentabilitatea activelor imobiliare si pentru a creste valoarea lor prin dezvoltarea si
controlul investitiilor, venituri din chirii si a costurilor de mentenanta.

 Inchirieri

Mecanica ofera spre inchiriere diferite spatii comerciale, hale de depozite sau logistica, spatii de
birouri si multifunctionale.

 Agricultura

Mecanica investeste in agricultura datorita potentialului agricol din Romania si datorita oportunitatii
de a cultiva domenii mari de o calitate excelenta.

13 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Natura, pentru a face recolta, necesita investitii semnificative in tehnologie, ceea ce reduce
costurile, creste productivitatea si imbunatateste calitatea terenurilor. Din acest motiv, Mecanica
impreuna cu Itagra SA, investeste in tehnologie pentru a inova si produce cereale destinate bio-
energiei.

 Gestionarea caminului studentesc Campus Est

Campus Est este un camin studentesc privat situat in Bucuresti.

 Istoricul Companiei

Anul Istoric

Mecanica Fina a fost infiintata sub numele de "Societatea de Exploatari Tehnice (S.E.T.) avand ca scop
organizarea productiei de avioane. In acesta perioada se executa mai multe prototipuri de avioane,
1923
dintre care, in anul 1930, al patrulea prototip al avionului "SET 4" de conceptie proprie, inregistreza un
mare succes.

Compania trece la fabricatia masiva de piese de schimb pentru material rulant contribuind la repunerea
1946
in functiune a parcului de vagoane C.F.R., distruse de razboi.

Mecanica Fina produce instrumente medicale, material pentru linii telefonice, reductoare pentru
1947-1948
tuburile de oxigen si altele.

Compania a fost complet restructurata tehnologic si organizatoric pentru productia de aparate de


1953
masura si de control, devenind prima in topul intreprinderilor din tara.

Intreprinderea s-a divizat in patru societati comerciale independente: Diasfin, Sigmafina, Carmesin si
1991 Mecanica Fina care preia o suprafata construita de 55.000 m.p. si continua productia industriala de
aparate de masura si control.

1997 Societatea este cotata la bursa Bucuresti.

2000 Mecanica Fina este vanduta de catre Stat si devine societate cu capital privat.

2006 Compania intra in sectorul agricol prin constituirea SC ITAGRA SA.

Societatea decide inchiderea productiei industriale avand in vedere locatia centrala a imobilelor si
2009
devine Property Company.

Sursa: informatii preluate de pe site-ul companiei, disponibil la adresa web: https://www.mecanicafina.ro

2.1.2. Mollo Re SA

 Structura organizatorica

Structura organizatorica a companiei Mollo, valabila la 31.12.2017, este prezentata in figura de mai
jos:

14 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Sursa: Informatii primite de la companie

 Structura juridica

Structura juridica a companiei Mollo este prezentata in tabelul de mai jos:

Denumire Actionar Procent detinere

Mecanica 99.85%

Mollo Sergio 0,05%

Rogojan Maria 0,05%

Sandru Nicolae 0,05%

Sursa: Informatii primite de la Companie

 Structura operationala

Structura operationala companiei Mollo valabila la data de 31.12.2017, este prezentata in tabelul de
mai jos:

15 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Denumire post Nr. Salariati Tip Norma

Director cazare 1 Norma intreaga

3 Norma intreaga
Receptionist
5 Fractiune de norma 92 ore/luna

Total 9

Sursa: Informatii primite de la Companie

 Descrierea generala a activitatii

Compania Mollo activeaza in domeniul imobiliar, respectiv in sectorul activitatilor de inchiriere spatii
in regim de camin studentesc.

 Istoricul Companiei

Anul Istoric

2006 Infiintarea companiei Mollero Re SA

Sursa: Informatii primite de la Companie

2.2. Prezentarea detaliata a tranzactiei


Mecanica detine in proprietate cladiri modernizate si aduse la standard de camin studentesc, care
au fost date spre inchiriere in anul 2017 catre partea sa afiliata, Mollo.

Mollo inchiriaza imobilele exclusiv catre studenti in regim de cazare de 3 stele. Mollo detine
certificatele de clasificare de cazare pentru cele doua camine.

Cladirile date spre inchiriere care fac obicetul tranzactiei sunt „Campus Est 1” din strada Popa Lazar
nr. 10, sector 2, Bucuresti, respectiv „Campus Est 2” din strada Popa Lazar nr. 12, sectro 2, Bucuresti.

2.2.1. Cadru contractual valabil in perioada supusa analizei

Prezenta tranzactie se desfasoara in baza urmatoarelor contracte si a actelor aditionale:

 Contract de Locatiune Nr. 1000/214/din data de 03.09.2013 incheiat intre Mecanica si Mollo
si a actului aditional Nr. 7 din data de 29.09.2017, in cadrul caruia se modifica urmatoarele:

- Pretul inchirierii – chiria pentru spatiul inchiriat este de 7.500 EUR plus TVA, cu valabilitate pe
perioada anului universitar (01.10.2017- 30.06.2018) si de 3.750 EUR plus TVA, in perioada vacantei
studentesti (01.07.2018-30.09.2018).

 Contract de Locatiune Nr. 1000/254/din data de 25.09.2015 incheiat intre Mecanica si Mollo
si a actului aditional Nr. 2 din data de 29.09.2017, conform caruia se modifica urmatoarele:

16 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

- Art. 3.2 Pretul inchirierii – chiria - pentru spatiul inchiriat este de 6.000 EUR plus TVA, cu valabilitate
pe perioada anului universitar (01.10.2017- 30.06.2018).

- Art 3.3 In perioada vacantei studentesti (01.07.2018-30.09.2018) pretul inchirierii – chiria pentru
spatiul inchiriat este de 3.000 EUR plus TVA.

Contractele contin clauze de prelungire anuala cu renegocierea chiriei diferentiat pe perioada anului
universitar (octombrie – iunie, cand gradul de ocupare este de 100%, respectiv pe perioada vacantei
studentesti (iulie – septembrie) cand gradul de ocupare este de 30%.

Contractele contin clauze referitoare la facturarea separata a utilitatilor consumate la nivelul


centrului.

2.2.2. Contravaloare tranzactii

Procent mediu incasari /


Denumirea furnizorului Denumirea clientului Valoare agregata tranzactii (RON)2017
plati 2017

Mecanica Mollo 651.621,01 100%

Sursa: prelucrare pe baza innformatiilor primite de la companie

2.2.3. Flux de tranzactionare

Fluxul de tranzactionare are la baza derularea unei relatii contractuale pe termen mediu si lung.

2.2.4. Flux de facturare

Fluxul de facturare este lunar, pe baza facturilor fiscala emise de locator, in lei, la cursul oficial BNR
din ziua facturarii. Plata va fi efectuata prin virament bancar. Termenul de plata pentru facturile
aferente chiriei este ultima zi lucratoare a fiecarei luni, iar pentru facturile de utilitati, data de 15
a fiecarei luni.

2.2.5. Valoarea incasarilor / platilor aferente perioadei supusa analizei

Valoarea incasarilor/platilor aferenta perioadei analizate este de 100%.

17 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

3. Analiza modului de derulare a tranzactiei


3.1. Analiza corelatie cadru contractul versus reflectare din punct de vedere
contabil
3.1.1. Mecanica Fina SA

Conform situatiilor contabile si contractelor companiei Mecanica, mai jos vor fi prezentate
inregistrarile aferente tranzactiei de inchiriere de imobile in relatie cu Mollo dupa cum urmeaza:

Tip inregistrare Cadru contractual Evidente contabile

Mecanica inregistreaza suma aferenta chiriei


Mecanica factureaza catre Mollo suma
imobilelor date spre folosinta catre Mollo (cont
Chirie aferenta chiriei imobilelor date spre
debitor 4111.00013) si inregistreaza veniturile in
folosinta.
contul 706.

Mecanica inregistreaza suma aferenta utilitatilor


Mecanica refactureaza separat
pentru imobilelor inchiriate catre Mollo (cont
Utilitati cheltuielile cu utilitatile aferente
debitor 4111.00013) si inregistreaza veniturile in
imobilelor inchiriate catre Mollo.
conturile 708 si 704.

Sursa: prelucrare pe baza informatiilor primite de la companie

3.1.2. Mollo Re SA

Conform situatiilor contabile si contractelor companiei Mollo, mai jos vor fi prezentate inregistrarile
aferente tranzactiei de inchiriere de imobile in relatie cu Mecanica dupa cum urmeaza:

Tip inregistrare Cadru contractual Evidente contabile

Mollo primeste facturile aferente chiriei Mollo inregistreaza lunar chetuiala aferenta chiriei
Chirie stabilita prin contract aferenta imobilelor imobilelor (cont debitor 612) si in contul creditor
inchiriate de la Mecanica. 401.00017.

Mollo inregistreaza cheltuieli aferente utilitatilor


Mollo primeste separat facturile
pentru imobilelor inchiriate de la Mecanica (conturi
Utilitati refactureaza aferente utilitatilor pentru
debitoare 605, 628, 635) si in contul creditor
imobilele inchiriate de la Mecanica.
401.00017.

Sursa: prelucrare pe baza informatiilor primite de la companie

3.2. Analiza flux de facturare


Conform contractelor de inchiriere, Mecanica emite lunar factura aferenta chiriei si separat
refactureaza utilitatile aferente imobilelor inchiriate catre Mollo, conform facturilor primite initial
de la furnizorii de utilitati, iar Mollo se obliga sa plateasca contravaloare facturilor la cursul oficial
RON / EUR din ziua facturarii.

18 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Conform evidentelor contabile, cele doua companii isi inregistreaza facturile astfel:

 Mecanica isi inregistreaza lunar in contabilitate facturile emise catre Mollo, in conturi diferite
si anume: 706 – contul de venituri aferent chiriei, respectiv 708 si 704 – conturi de venituri
aferente utilitatilor refacturate.

 Mollo isi inregistreaza lunar in contabilitate facturile primite de la Mecanica, in conturi


diferite si anume: 612- cont de cheltuiala aferent chiriei, respectiv 605, 628 si 635 - conturi
de cheltuieli aferente utilitatilor.

3.3. Analiza valoare incasari / plati.


Valoarea incasarilor si platilor aferente tranzactiei de inchiriere de imobile de catre Mecanica catre
Mollo, asa cum sunt evidentiate in situatiile contabile ale companiei Mollo este prezentata dupa cum
urmeaza:

 Mollo Re SA

Indicator Debit (RON) Credit (RON)

Valoare aferenta utilitatilor 143.354,76 143.354,76

Valoare aferenta chiriei 651.621,01 651.621,01

Sursa: prelucrare pe baza informatiilot primite de la companie

Conform contractelor de inchiriere si a actelor sale aditionale, valoarea chiriei pe care Mecanica o
factureaza catre Mollo in anul 2017 este prezentata in tabelul de mai jos:

Total perioada
Cladire Perioada an universitar/ vacanta Numar luni Pret/luna (EUR)
(EUR)

01.01.2017-30.06.2017 6 7.500 45.000


Campus Est 1 01.07.2017-30.09.2017 3 3.750 11.250
01.10.2017-31.12.2017 3 7.500 22.500
01.01.2017-30.06.2017 6 6.000 36.000
Campus Est 2 01.07.2017-30.09.2017 3 3.000 9.000
01.10.2017-31.12.2017 3 6.000 18.000
TOTAL 141.750

Sursa: prelucrare pe baza informatiilot primite de la companie

Utilitatile sunt refacturate de catre Mecanica catre Mollo la valoarea initiala facturata de catre
furnizorii de utilitati.

19 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

4. Identificarea potentialelor comparabile disponibile


la nivelul companiei
Temei de drept

Ghidul OECD, versiunea iulie 2017, precizeaza urmatoarele:

„3.24 O tranzactie comparabila necontrolata este o tranzactie desfasurata intre doua parti
independente ce este comparabila cu tranzactia controlata aflata sub analiza. Poate fi reprezentata
de o tranzactie comparabila intre o parte a tranzactiei controlate si o parte independenta
(„comparabila interna) sau intre doua parti independente, din care niciuna nu reprezinta o parte a
tranzactiei controlate („comparabila externa”).”

Conform OPANAF 442/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul
si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a
preturilor de transfer

„ART. 8

Tranzactiile intre persoanele afiliate sunt considerate a fi realizate conform principiului valorii de
piata daca indicatorul financiar al tranzactiei/valoarea tranzactiei (marja/rezultat/pret) se
incadreaza in intervalul de comparare. Pentru stabilirea intervalului de comparare se vor respecta
urmatoarele prevederi:

[...]

2. disponibilitatea rezonabila a datelor la momentul stabilirii preturilor de transfer sau la momentul


documentarii acestora, pentru care contribuabilul/platitorul verificat prezinta documentele
justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii preturilor de transfer;”

In vederea fundamentarii preturilor de transfer, se au in vedere posibilitatile de identificare ale unor


tranzactii comparabile care pot fi:

a. Comparabile interne

Ghidul OECD, versiunea iulie 2017, precizeaza:

„3.27 [...] Comparabilele interne pot avea o relatie directa si mai apropiata cu tranzactia analizata
fata de comparabilele externe. Analiza financiara poate fi mai usoara si mai credibila avand in
vedere ca se presupune ca se bazeaza pe practici si standarde contabile identice atat pentru
comparabilele interne, cat si pentru tranzactia controlata. In plus, accesul la informatii in privinta
comparabilelor interne se poate dovedi mai complet si mai putin costisitor.”

Motiv de fapt

Mollo nu beneficiaza de spatii similare oferite in chirie de catre parti independente in conditii
economice comparabile.

De asemenea, Mecanica nu ofera spatii similare spre inchiriere si catre parti independente in conditii
economice comparabile.

20 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

b. Comparabile externe

Temei de drept

Ghidul OECD, versiunea iulie 2017 precizeaza:

„3.29 Exista surse variate de informatii ce pot fi utilizate in identificarea de comparabile externe
potentiale. Aceasta subsectiune discuta anumite probleme ce apar in privinta bazelor comerciale de
date, comparabilelor straine si informatiei la care contribuabilii nu aveau acces.

3.30 O sursa comuna de informatii o reprezinta bazele comerciale de date, care au fost dezvoltate
de catre editorii care proceseaza situatiile financiare inaintate de catre companii alaturi de
organizatiile administrative relevante si le prezinta intr-un format electronic adecvat cautarilor si

analizei statistice. Acestea pot reprezenta o cale practica si uneori eficienta de identificare a
comparabilelor externe si pot oferi cea mai credibila sursa de informatii, depinzand de aspectele si
circumstantele cazului.”

Motiv de fapt

Avand in vedere caracteristicile bunurilor / serviciilor tranzactionate precum si necesitatea si


existenta informatiilor cu privire la efectuarea analizei de comparabilitate, nu se pot identifica pe
piata comparabile externe cu privire la chiriile practicate intre parti independente pentru spatii
comerciale similare accesand informatii disponibile in domeniul public. Potentialele comparabile
identificate se rezuma la spatii inchiriate in regim de camin studentesc insa acestea se deruleaza
intre detinatorii spatiilor de cazare si studenti. Prezenta tranzactie presupune o relatie de inchiriere
intre proprietarul cladirii si operatorul acesteia care mai departe inchiriaza catre studenti.

21 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

5. Alegerea metodei de preturi de transfer


Temei de drept

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 11 - Prevederi
speciale pentru aplicarea Codului fiscal si Normele metodologice Capitolul II Sectiune a II a, Reguli
pentru aplicarea principiului valorii de piata, prevede urmatoarele:

“(4) La stabilirea pretului de piata al tranzactiilor dintre persoane afiliate se foloseste una dintre
metode […]. In vederea stabilirii celei mai adecvate metode se au in vedere urmatoarele elemente:

a) metoda care se apropie cel mai mult de imprejurarile in care sunt stabilite preturile supuse
liberei concurente pe piete comparabile din punct de vedere comercial;

b) metoda pentru care sunt disponibile date rezultate din functionarea efectiva a persoanelor
afiliate implicate in tranzactii supuse liberei concurente;

c) gradul de precizie cu care se pot face ajustari in vederea obtinerii comparabilitatii;

d) circumstantele cazului individual;

e) activitatile desfasurate efectiv de diferitele persoane afiliate;

f) metoda folosita trebuie sa corespunda imprejurarilor date ale pietei si ale activitatii
contribuabilului;

g) documentatia care poate fi pusa la dispozitie de catre contribuabil.

(5) Circumstantele cazului individual care urmeaza sa fie luat in considerare in examinarea pretului
de piata sunt:

a) tipul, starea, calitatea, precum si gradul de noutate al bunurilor, marfurilor si serviciilor


transferate;

b) conditiile pietei pe care bunurile, marfurile sau serviciile sunt folosite, consumate, tratate,
prelucrate sau vandute unor persoane independente;

c) activitatile desfasurate si stadiile din lantul productiei si distributiei ale entitatilor implicate;

d) clauzele cuprinse in contractele de transfer privind: obligatiile, termenele de plata, rabaturile,


reducerile, garantiile acordate, asumarea riscului;

e) In cazul unor relatii de transfer pe termen lung, avantajele si riscurile legate de acestea;

f) conditiile speciale de concurenta.”

De asemenea, Ghidul OECD, versiunea iulie 2017, precizeaza:

22 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

„2.2 Procesul de selectie a metodei de preturi de transfer urmareste intotdeauna identificarea celei
mai potrivite metode pentru un anumit caz. In acest scop, procesul de selectie ar trebui sa ia in
considerare punctele forte si slabiciunile metodelor recunoscute de catre OECD; gradul de adecvare
a metodei considerat din perspectiva naturii tranzactiei controlate determinate in special prin
intermediul unei analize functionale; disponibilitatea informatiilor credibile (in special referitoare
la tranzactiile necontrolate) necesare aplicarii metodei selectate si/sau a altor metode; precum si
gradul de comparabilitate intre tranzactiile controlate si necontrolate, inclusiv credibilitatea
ajustarilor de comparabilitate ce ar putea fi necesare pentru a elimina diferentele materiale dintre
acestea. Nicio metoda nu este adecvata fiecarei situatii, de asemenea nu este necesara dovedirea
faptului ca o anumita metoda nu este adecvata in anumite circumstante.”

„6.139 In cazul in care informatii privind tranzactii relevante comparabile necontrolate nu pot fi
identificate, principiul lungimii de brat necesita utilizarea unei alte metode pentru determinarea
pretului pe care partile necontrolate l-ar fi agreat in conditii comparabile. In realizarea unei astfel
de determinari, este importanta luarea in considerare a:

• Functiilor, activelor si riscurilor fiecarei parti implicate in tranzactie.

• Motivelor de afaceri pentru implicarea in tranzactie.

• Perspectivelor si optiunilor valabile intr-un mod realist fiecarei parti implicate in tranzactie.

• Avantajului competitiv oferit de catre necorporale inclusiv in mod special profitabilitatea relativa
a produselor si serviciilor sau produsele si serviciile potentiale aferente necorporalelor.

• Beneficiilor economice viitoare asteptate de la tranzactie.

• Altor factori de comparabilitate precum trasaturi ale pietei locale, forta de munca formata si
sinergiile grupului de intreprinderi multinationale.”

In conformitate cu articolul 6.139 prezentat mai sus, s-a testat posibilitatea utilizarii unei metode
tranzactionale in vederea fundamentarii preturilor de transfer.

Metoda marjei nete este definita in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare, Art. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal si Normele
metodologice Capitolul II Sectiune a II a, Reguli pentru aplicarea principiului valorii de piata, astfel:

“d) metoda marjei nete, implica calcularea marjei nete a profitului, obtinuta de o persoana in urma
uneia sau a mai multor tranzactii cu persoane afiliate, si estimarea acestei marje pe baza nivelului
obtinut de catre aceeasi persoana in tranzactii cu persoane independente sau pe baza marjei
obtinute in tranzactii comparabile efectuate de persoane independente. Metoda marjei nete
presupune efectuarea unei comparatii intre anumiti indicatori financiari ai persoanelor afiliate si

aceiasi indicatori ai persoanelor independente care activeaza in cadrul aceluiasi domeniu de


activitate. In efectuarea comparatiei este necesar sa se ia in considerare diferentele dintre
persoanele ale caror marje sunt comparabile, avandu-se in vedere factori cum sunt:
competitivitatea persoanelor si a bunurilor echivalente pe piata, eficienta si strategia de
management, pozitia pe piata, diferenta in structura costurilor, precum si nivelul experientei in
afaceri;”

23 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Motiv de fapt

In conformitate cu profilul functional al companiilor care tranzactioneaza in cadrul tranzactiei


controlate precum si cu luarea in considerare a informatiilor disponibile la nivelul companiilor s-a
identificat posibilitatea testarii metodei marjei nete.

24 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

6. Analiza functionala (identificarea functiilor


indeplinite, a riscurilor asumate si a activelor
utilizate de fiecare dintre parti in derularea
tranzactiei supusa analizei)
Temei de drept

In conformitate cu ghidul OECD, versiunea iulie 2017, analiza functionala reprezinta analiza
indreptata spre identificarea activitatilor semnificative din punct de vedere economic si a
responsabilitatilor indeplinite, activelor utilizate si a riscurilor asumate de catre partile implicate in
tranzactii.

„1.51 In tranzactiile dintre doua intreprinderi independente, compensatia va reflecta de obicei


functiile indeplinite de catre fiecare intreprindere (luand in considerare activele utilizate si riscurile
asumate). Astfel, in delimitarea tranzactiilor controlate si determinarea comparabilitatii intre
tranzactiile controlate si necontrolate sau intre entitati, o analiza functionala este necesara.
Aceasta analiza functionala urmareste identificarea activitatilor semnificative din punct de vedere
economic si a responsabilitatilor indeplinite, activelor utilizate sau oferite, precum si a riscurilor
asumate de catre partile implicate in tranzactii. Analiza se concentreaza asupra a ceea ce partile
intreprind efectiv si asupra capacitatilor oferite de acestea. Astfel de activitati si capacitati vor
include luarea deciziilor, inclusiv decizii despre strategia de afaceri si riscuri. In acest scop, poate
fi utila intelegerea structurii si organizarii grupului de intreprinderi multinationale si a modului in
care este influentat contexul in care entitatile multinationale opereaza. In special, este importanta
intelegerea modului in care valoarea este generata de catre grup ca un total, a interdependentelor
aparute intre functiile indeplinite de catre intreprinderile afiliate in relatia cu grupul, precum si a
contributiei realizate de catre intreprinderile afiliate in cadrul procesului de creare a valorii. Va fi
de asemenea relevanta determinarea drepturilor legale si a obligatiilor aferente fiecarei parti in
desfasurarea propriilor functii. In timp ce o parte poate indeplini un numar mare de functii prin
comparatie cu cealalta parte a tranzactiei, semnificatia economica a acelor functii in termeni de
frecventa, natura si valoare reprezinta aspectele importante.”

„1.55 Analiza functionala poate indica faptul ca grupul de intreprinderi multinationale prezinta
functii integrate fragmentate prin mai multe companii din grup. Pot fi inderdependente
considerabile intre activitatile fragmentate. De exemplu, separarea in diferite entitati legale de
logistica, depozitare, marketing si functii de vanzare poate necesita coordonari considerabile pentru
ca activitatile separate sa interactioneze in mod eficient. Activitatile de vanzare sunt probabil
dependente intr-o mare masura de activitatea de marketing, iar realizarea vanzarilor, inclusiv
rezultatul anticipat al activitatilor de marketing, ar solicita coordonarea cu procesele de stocare si
capacitatile logistice. Coordonarea necesara poate fi realizata de catre o parte sau de catre toate
intreprinderile afiliate implicate in activitatile fragmentate, realizata printr-o functie de
coordonare separata sau printr-o combinatie a celor doua abordari. Riscul poate fi ameliorat prin
contributii ale tuturor partilor sau activitati de ameliorare a riscului pot fi desfasurate in principal
de catre functia de coordonare. Astfel, in realizarea analizei functionale pentru identificarea
relatiilor comerciale sau financiare in activitatile fragmentate, va fi importanta determinarea daca

25 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

respectivele activitati prezinta un grad ridicat de interdependenta, situatie in care importanta va


prezenta si natura interdependentelor si modul in care activitatea comerciala la care intreprinderea
afiliata contribuie este coordonata.”

„1.56 O analiza functionala este incompleta daca riscurile materiale asumate de catre fiecare parte
au fost identificate si luate in considerare, avand in vedere ca asumarea efectiva a riscurilor ar
influenta preturile si alte conditii de tranzactionare intre intreprinderile afiliate. In mod obisnuit,
pe piata libera, asumare unui risc ridicat ar fi compensata printr-o crestere a remuneratiei
asteptate, chiar daca remuneratia poate sau poate sa nu creasca depinzand de masura in care
riscurile se realizeaza. Astfel, nivelul si asumarea riscului reprezinta caracteristici economice
relevante ce pot fi semnificative in determinarea rezultatului analizei de preturi de transfer.”

Principalele riscuri analizate din perspectiva ghidului OECD, versiunea iulie 2017, se refera la:

a) „Riscurile strategice sau riscurile pietei de desfacere. Acestea constau in cea mai mare parte
in riscuri externe cauzate de mediul economic, mediul politic si evenimentele normative,
competitia, avansul tehnologic sau modificarile sociale si de mediu. Evaluarea unor astfel
de incertitudini pot defini produsele, pietele pe care compania ar putea decide sa le
urmareasca, capacitatile necesare, inclusiv investitia in activele corporale si necorporale,
precum si in talentul capitalului sau uman. Exista un potential considerabil pentru aparitia
de dezavantaje, dar avantajele sunt de asemenea considerabile daca entitatea evalueaza
corect impactul riscurilor externe si isi diferentiaza produsele si continua sa protejeze
avantajul competitiv. Exemple de astfel de riscuri pot include trendul de piata, aparitia
unor noi piete geografice si concentrarea investitiilor de dezvoltare.

b) Riscurile operationale sau de infrastructura. Acestea includ incertitudinile asociate cu


executia afacerii companiei si pot include eficienta proceselor si operatiilor. Impactul
acestor riscuri este dependent intr-o mare masura de natura activitatilor si de
incertitudinile pe care compania alege sa si le asume. In anumite circumstante, insuccesele
pot avea un efect devastator asupra operatiilor companiei sau reputatiei si ii pot ameninta
existenta; in timp ce managementul de succes al unor astfel de riscuri poate imbunatati
reputatia. In alte circumstante, esecul de a aduce un produs pe piata la timp, de a satisface
cererea, de a respecta asteptarile cu privire la specificatii sau de a produce conform unor
standarde inalte poate afecta reputatia si pozitia concurentiala si poate conferi avantaje
companiilor ce aduc in piata produse concurente mult mai repede, ce exploateaza mai bine
perioadele in care cota de piata este protejata prin brevete, un management mai bun al
riscurilor aferente lantului de aprovizionare si control al calitatii. O parte din riscurile de
infrastructura sunt generate extern si pot implica rute de transport, situatii politice si
sociale, legi si reglementari, in timp ce altele sunt generate intern si pot implica capacitatea
si disponibilitatea activelor, capacitatile angajatilor, executia si proiectarea proceselor,
contractele de externalizare si sistemele IT.

c) Riscurile financiare. Toate tipurile de riscuri pot afecta performanta financiara a companiei,
dar exista anumite riscuri financiare ce pot afecta capacitatea companiei de a gestiona
lichiditatea si fluxurile de trezorerie, capacitatea financiara si capacitatea de a obtine
credit. Incertitudinea poate fi generata extern, de exemplu de soc economic sau criza de

26 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

credit, dar poate fi generata si intern prin controale, decizii de investitii, scadenta
creditelor, precum si prin rezultatele riscurilor operationale sau de infrastructura.

d) Riscurile tranzactionale. Aceste riscuri sunt aferente termenelor de plata in tranzactiile


comerciale pentru furnizarea de bunuri, proprietati sau servicii.

e) Riscurile de hazard. Aceste riscuri probabil includ evenimente externe ce pot cauza daune
sau pierderi, inclusiv accidente si dezastre naturale. Astfel de riscuri pot fi adesea
ameliorate prin asigurari, dar asigurarile pot sa nu acopere pierderile potentiale, in special
unde s-a produs un impact semnificativ asupra operatiilor sau reputatiei.”

„1.81 Asumarea riscului prezinta un efect semnificativ asupra determinarii unui pret ce respecta
principiul lungimii de brat intre companiile afiliate si nu trebuie sa se concluzioneze ca doar
acordurile de pret adoptate in cadrul intelegerilor contractuale determina ce parte isi asuma riscul.
Ca atare, trebuie luat in considerare faptul ca pretul platit intre companiile afiliate pentru bunuri
sau servicii este stabilit la un anumit nivel sau prin referire la o anumita marja, precum si faptul ca
riscurile sunt asumate de catre entitatile afiliate intr-un anumit fel.

1.82 In aceasta etapa, sunt analizate functiile in relatia cu riscurile intreprinderilor afiliate ce
actioneaza ca parti ale tranzactiei. Analiza ofera informatii referitoare la modul in care
intreprinderile afiliate opereaza in privinta asumarii si gestionarii riscurilor specifice si
semnificative din punct de vedere economic, informatii mai ales referitoare la care intreprinderea
sau intreprinderile indeplinesc functii de control si de ameliorare a riscului, informatii referitoare
la care intreprinderea sau intreprinderile suporta consecintele favorabile sau nefavorabile ale
riscului, precum si informatii referitoare la care intreprindere prezinta capacitatea financiara de
asumare a riscului.[...]

1.105 O parte ar trebui sa fie intotdeauna remunerata corespunzator pentru functiile sale de control
in relatie cu riscul. De obicei, remunerarea va rezulta din consecintele alocarii unui risc si prin
urmare respectiva parte este indreptatita la primirea beneficiilor si la costurilor aferente. In
situatia in care o parte contribuie la controlul unui risc, dar nu isi asuma riscul, remunerarea
formata pe baza unei cote parti din posibilele avantaje si dezavantaje in corelatie cu contributia
adusa la control poate fi considerata adecvata.”

In conformitate cu functiile indeplinite, activele utilizate si riscurile asumate, se pot identifica


principalele tipuri de profiluri functional, dupa cum urmeaza:

a. Profiluri functionale ale companiilor care desfasoara activitati de productie

Prestator servicii Producator Producator Producator cu functii


Principalele functii
de prelucrare contractat licentiat si riscuri depline

x (limitat la licenta
Dezvoltarea de produs - - xxx
detinuta)

Materii prime - xxx xxx xxx

27 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Prestator servicii Producator Producator Producator cu functii


Principalele functii
de prelucrare contractat licentiat si riscuri depline

Proces de productie
xxx xxx xxx xxx
(Mijloace de productie)

Vanzare produs - - - xxx

Nota:

1. Principalele functii prezentate pentru fiecare dintre profilurile functionale de mai sus sunt cu titlu informativ si
necesita o analiza detaliata a tuturor subcomponentelor;

2. – nu indeplineste functii; x- indeplineste functiile limitat / contextual; xxx – indeplineste functii depline

Principalele dimensiuni generate de profilul functional sunt prezentate in diagrama de mai jos:

Nota:

Companiile incadrate in categoriile de profiluri functionale mai sus prezentate pot inregistra rezultate doar limitat la
functiile pe care le indeplinesc si la riscurile asumate. Astfel, companiile care indeplinesc functii de rutina vor fi remunerate
cu profit de rutina in timp ce companiile cu functii si riscuri depline (antreprenori) vor fi remunerate cu profit rezidual.

b. Profiluri functionale ale companiilor care desfasoara activitati de revanzare

Agenti de Distribuitor cu
Suport Distribuitor Distribuitor cu functii
Principalele functii vanzare / functii si riscuri
vanzari licentiat si riscuri depline
Comisionar limitate

Identificarea clientilor
si negocierea relatiilor - xxx xxx xxx xxx
comerciale

Stocuri - - xxx xxx xxx

28 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Agenti de Distribuitor cu
Suport Distribuitor Distribuitor cu functii
Principalele functii vanzare / functii si riscuri
vanzari licentiat si riscuri depline
Comisionar limitate

Operatiuni logistice x - xxx xxx xxx

Activitati suport
x x xxx xxx xxx
vanzare

Nota:

1. Principalele functii prezentate pentru fiecare dintre profilurile functionale de mai sus sunt cu titlu informativ si
necesita o analiza detaliata a tuturor subcomponentelor;

2. – nu indeplineste functii; x- indeplineste functiile limitat / contextual; xxx – indeplineste functii depline

Principalele dimensiuni generate de profilul functional sunt prezentate in diagrama de mai jos.

Nota:

Companiile incadrate in categoriile de profiluri functionale mai sus prezentate pot inregistra rezultate doar limitat la
functiile pe care le indeplinesc si la riscurile asumate. Astfel, companiile care indeplinesc functii de rutina vor fi remunerate
cu profit de rutina in timp ce companiile cu functii si riscuri depline (antreprenori) vor fi remunerate cu profit rezidual.

Motiv de fapt

Prinicipalele functii indeplinite, riscuri asumate si activele utilizate in cadrul tranzactiei de inchiriere
de catre Mecanica catre Mollo sunt prezentate in tabelul urmator:

Functii / Riscuri / Active Mecanica Mollo Observatii

Functiii aferente activitatii de inchiriere de imobile

Mecanica indeplineste functia de inchiriere de imobile


Functia de inchiriere a imobilului xxx -
catre Mollo.

29 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Functii / Riscuri / Active Mecanica Mollo Observatii

Mollo este responsabila de inchirierea camerelor


Functia de inchiriere a camerelor - xxx exclusiv catre studenti, fara a putea schimba profilul
si destinatia imobilului preluat.

Mecanica a amenajat imobilul dat spre inchiriere


Amenajarea a imobilului xxx -
catre Mollo.

Mecanica a dotat camerele care vor fi date spre


Dotarea camerelor imobilului xxx -
inchiriere catre studenti de catre Mollo.

Mecanica este responsabila cu mentinerea bunului in


Mentinerea imobilului dat spre
xxx - stare corespunzatoare de folosinta pe toata durata
inchiriere
locatiunii.

Mollo este responsabila cu functia de administrare a


Functia de administare a imobilului - xxx imobilului, garantand o buna executie a acestuia
conform clauzei contractului de inchiriere.

Mollo estre responsabila cu intretinerea, mentinerea


curateniei si igienizarea imobilului si sa asigure
Intretinerea imobilului - xxx
respectarea de catre studenti a obligatiilor
contractuale asumate prin contractele de inchiriere.

Mollo este obligata prin contract sa nu aduca


modificari imobilului, indiferent de natura acestora,
sa nu efectueze imbunatatiri si investitii
Modificari aduse imobilului - xxx
suplimentare(lucrari de modernizare, amenajare
interioara si exterioara, etc.), fara acordul in
prealabil al companiei Mecanica.

Mollo este obligata prin contract sa ia masuri necesare


si suficiente in vederea securizarii/protejarii
Securizarea imobilului - xxx
imobilului ori de cate ori o situatie de urgenta
impune o astfel de masura.

Mollo este obligat prin contract sa obtina toate avizele


Autorizatii si avize de functionare - xxx si autorizatiile necesare desfasurarii activitatii si sa
respecte prevederile legale in vigoare.

30 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Functii / Riscuri / Active Mecanica Mollo Observatii

Mecanica indeplineste functia de facturare a chiriei


catre Mollo. Facturarea utilitatilor (apa, energie
electrica, gaze naturale) se face separat de catre
Functia de facturare (chirie si
xxx - Mecanica catre Mollo, utilitati determinate pe baza
utilitati)
consumurilor inregistrate de contoarele de utilitati, la
preturile cu care sunt facturate de catre furnizorii
acestora.

Mollo este responsabila cu plata facturilor aferente


Plata facturilor - xxx
chiriei si utilitatilor catre Mecanica.

Mollo este responsabila cu respectarea termenelor de


Respectarea termenelor de plata - xxx
plata a facturilor catre Mecanica.

Atat Mecanica cat si Mollo sunt responsabile cu


Resurse umane xxx xxx identificarea si gestionarea resurselor umane
necesare desfasurarii activitatii proprii.

Riscuri aferente activitatii de inchiriere de imobile


Mecanica este obligata sa mentina bunul in stare
corespunsatoare de folosinta pe perioada
contractuala. Totodata, Mollo este obligata sa
Risc de deteriorare al imobilului xxx x
mentina bunul si sa il predea la incetarea contractului
in satrea in care l-a primit. Ambele parti isi asuma
riscul de deteriorare al imobilului.
Riscul de neincasare a creantelor reprezinta riscul pe
care il are o societate de a nu-si incasa banii de la
clienti la data stabilita prin contract. Intrucat
Riscul de neincasare a creantelor xxx -
Mecanica obtine venituri din inchiriere de cladiri catre
Mollo, Mecanica isi asuma riscul de neincasare a
creantelor.
Riscul de schimb valutar este dat de evolutia cursului
de schimb a monedei in care urmeaza sa se faca o
plata / sa se incaseze o creanta. Atat Mecanica cat si
Risc de curs valutar xxx xxx
mollo isi asuma riscul de fluctuatii de pret si schimburi
valutare, fiind implicate in operatiuni de incasari si
plati.
Riscul de identificare a resursei umane presupune
Risc de identificare a resursei identificarea si gestionarea angajatilor. Atat
xxx xxx
umane Mecanica, cat si Mollo isi asuma riscul de indentificare
a resursei umane aferente desfasurarii activitatii.
Active utilizate aferente activitatii de inchiriere de imobile

31 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Functii / Riscuri / Active Mecanica Mollo Observatii

Mecanica detine cladiri pe care le inchiriaza.


Cladiri xxx xxx Mollo inchiriaza cladiri pentru a isi desfasura
activitatea de inchiriere catre studenti.
Atat Mecanica cat si Mollo sunt responsabile cu
Resurse umane xxx xxx identificarea si gestionarea resurselor umane
necesare desfasurarii activitatii proprii.
Mollo detine certificate de clasificare pentru cele
Certificate de clasificare - xxx doua imobile, asigurand functionarea in regim de
cazare de 3 stele.

“xxx” – deplin; “x”– limitat; “-“ – nu isi asuma functii si/sau riscuri

Sursa: prelucrare pe baza informatiilor primite de la companie

32 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

7. Alegerea partii testate


Temei de drept

Conform Ghidului OECD, versiunea iulie 2017, se mentioneaza:

„3.18 Cand se realizeaza aplicarea metodei cost plus, a pretului de revanzare sau marjei nete[...],
este necesara alegerea partii pentru care un indicator financiar (marja asupra costurilor, marja
bruta sau indicator net de profit) este testat. Alegerea partii testate ar trebui sa fie consecventa
cu analiza functionala a tranzactiei. Ca o regula generala, partea testata este aceea asupra careia
o metoda a preturilor de transfer poate fi aplicata in cea mai credibila maniera si pentru care cele
mai credibile comparabile pot fi gasite, i.e. de cele mai multe ori va fi partea cu analiza funcionala
mai putin complexa.”

Motiv de fapt

In conformitate cu precizarile ghidului OECD, in vederea alegerii partii testate au fost avute in vedere
urmatoare:

- Profilul functional – Analiza functionala prezentata la punctul 6 al prezentei documentatii


releva faptul ca partea cea mai putin complexa este Mollo;

- Disponibilitatea si relevanta comparabilelor identificate – Avand in vedere informatiile


disponibile la nivelul companiei, se sustine posibilitatea alegerii ca parte testata a companiei
Mollo, in calitate de beneficiar al serviciilor de inchiriere prezentate in cadrul tranzactiei
analizate.

33 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

8. Alegerea indicatorului testat


Temei de drept

Conform ghidului OECD, versiunea iulie 2017, se mentioneaza:

„2.92 Alegerea numitorului ar trebui sa fie consecventa cu analiza de comparabilitate (inclusiv


functionala) a tranzactiei controlate si in special ar trebui sa reflecte alocarea riscurilor intre parti
(cu conditia ca alocarea riscurilor sa se realizeze conform principiului lungimii de brat, vezi
sectiunea D.1.2.1 in Capitolul I). De exemplu, activitatile intensive din perspectiva utilizarii de
capital, precum anumite activitati de productie, pot implica un risc investitional semnificativ, chiar
si in acele cazuri in care riscul operational (precum riscul de piata sau riscul de stocuri) poate fi

limitat. In situatia in care este aplicata metoda marjei nete, riscurile investitionale sunt reflectate
in indicatorul de profit net daca cel din urma reprezinta o rentabilitate a investitiei (e.g.
rentabilitatea activelor sau rentabilitatea capitalului angajat). Un astfel de indicator poate necesita
ajustare (sau alegerea unui alt indicator net de profit) depinzand de care parte a tranzactiei
controlate se suporta riscul, precum si gradul de diferentiere in ceea ce priveste riscul ce poate fi
identificat in cadrul tranzactiei controlate a contribuabilului si riscul din comparabile.

2.93 Numitorul ar trebui sa urmareasca indicatorul relevant al functiilor indeplinite de catre partea
testata in tranzactia analizata, considerand activele utilizate si riscurile asumate. In mod obisnuit,
in functie de circumstantele cazului, vanzarile sau cheltuielile operationale cu distributia pot
reprezenta o baza adecvata pentru activitatile de distributie, costul total sau costul operational
poate fi o baza adecvata pentru activitatea de productie sau de prestare de servicii si activele
operationale pot fi o baza adecvata pentru activitatile intensive din perspectiva capitalului utilizat
precum anumite activitati de productie sau utilitati. Alte baze pot fi de asemenea adecvate
depinzand de circumstantele cazului.”

Alegerea indicatorului testat a avut in vedere:

Mollo obtine venituri in proportie de aproximativ 100 % din relatia cu partiile independente, iar
cheltuielile sunt in proportie de aproximativ 100% in relatie cu Mecanica

- Functiile indeplinite de parti: Mecanica indeplineste functia de proprietar al bunului, iar


Mollo indeplineste functia de exploatare a bunurilor.

- Resursele utilizate: Activitatea de inchiriere este bazata pe licenta obtinuta de Mollo pentru
prestarea serviciilor de inchiriere catre independenti.

- Riscuri asumate: Mollo isi asuma riscuri limitate la functiile pe care le indeplineste.q111

Motiv de fapt

Avand in vedere cele mai sus prezentate, a fost selectat un indicator calculat pe baza contului de
profit si pierdere si axat pe eficienta costului si nu pe cea a venitului.

Definirea indicatorului ales

Conform ghidului OECD, versiunea iulie 2017, in ceea ce priveste definirea indicatorului ales se
precizeaza urmatoarele:

34 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

„2.98 Indicatorii bazati pe cost ar trebui utilizati doar in acele cazuri in care costurile reprezinta
un indicator relevant al valorii functiilor realizate, activelor utilizate si riscurilor asumate de catre
partea testata. De asemenea, determinarea costurilor ce trebuie incluse in baza de cost trebuie sa
provina dintr-o atenta revizuire a aspectelor si circumstantelor cazului. Unde indicatorul de profit
net este raportat la costuri, doar acele costuri asociate direct sau indirect tranzactiei controlate
analizate (sau tranzactiilor aggregate in conformitate cu principiul de la paragrafele 3.9-3.12) ar
trebui luate in considerare. In mod corespunzator, un nivel adecvat de segmentare a conturilor
contribuabilului este necesar pentru a exclude din numitor acele costuri asociate altor activitati sau
tranzactii si care afecteaza material comparabilitatea cu tranzactiile necontrolate. Mai mult decat
atat, in cele mai multe cazuri doar acele costuri de natura operationala ar trebui incluse in numitor.
Discutia de la paragrafele 2.86-2.91 de mai sus se aplica de asemenea costurilor ca numitor.

2.99 In aplicarea unei metode a marjei nete axate pe cost, costurile totale sunt adesea utilizate,
incluzand toate costurile directe si indirecte atribuibile activitatii sau tranzactiei, impreuna cu o
alocare adecvata a costurilor administrative aferente afacerii. [...]”

Motiv de fapt

Astfel indicatorul ales este rata de rentabilitate a chetuielilor din exploatare.

Formula de calcul a indicatorului testat

Rata de rentabilitate a Rezultat din exploatare

cheltuielilor din exploatare= Total cheltuieli din exploatare

35 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

9. Analiza economica a rezultatelor.


Prezentarea bazei de cost

Baza de cost utilizata in determinarea preturilor de transfer pentru tranzactia de inchiriere de


imobile de catre Mecanica in beneficiul Mollo este reprezentata de valoarea cheltuieilor aferente
activitatii de exploatare.

Prezentarea cheilor de alocare utilizate

In conformitate cu motivele prezentate in cadrul subcapitolului 6 Analiza functionala, nu este


necesara aplicarea unei chei de alocare, indicatorul testat urmarind o analiza agregata a intregii
activitati. Aceasta este posibila prin prisma faptului ca Mollo inregistreaza cheltuieli in proprotie de
100% din serviciile de care beneficiaza de la partile sale afiliate.

Marja de profit practicata de partea testata

In tabelul de mai jos este prezentat calculul ratei de rentabilitate a cheltuielilor de exploatare
obtinuta de catre Mollo din prestarea de servicii de inchiriere:

Indicator 2017 (RON)

Venituri din exploatare (A) 2.094.168,46

Cheltuieli din exploatare (B) din care: 1.651.921,88

442.246,58
Rezultat din exploatare (C= A-B)

Rata de rentabilitate a cheltuielilor (D=C/B) 26.77%

Sursa: prelucrat pe baza informatiilor din evidentele interne ale partii testate

Identificarea si selectarea comparabilelor

Studiul de comparabilitate

Studiul de comparabilitate a fost efectuat in baza de date TP Catalyst furnizata de agentia de date
cu recunoastere internationala Bureau Van Dijk, versiunea 94 ianuarie 2018.

Procesul de cautare la nivelul Romaniei, pentru inchirierea de spatii, este ilustrat in capturile de
ecran de mai jos:

36 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Strategia de cautare aplicata studiului efectuat la nivel local este fundamentata pe baza urmatorilor
pasi:

Pasul
Criteriu de cautare Comentarii
nr.

Selectarea tuturor companiilor din baza de date Tp Catalyst – versiunea


1 Toate companiile
94, ianuarie 2018

Selectarea tuturor companiilor active din baza de date Tp Catalyst –


2 Toate companiile active
versiunea 94, ianuarie 2018

Conform cerintelor legislative locale in materie de preturi de transfer,


cautarea companiilor comparabile ar trebui efectuata dupa cum urmeaza:
3 Criteriu geografic la nivel local, urmata de Uniunea Europeana, Europa si la nivel
international.

Cautarea a fost efectuata la nivel local – Romania.

37 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Pasul
Criteriu de cautare Comentarii
nr.

Au fost selectate companii care nu intocmesc situatii financiare


4 Cod de consolidare
consolidate.

Pentru a asigura comparabilitatea in ceea ce priveste activitatile


desfasurate de societatile potential comparabile, a fost utilizata
clasificarea CAEN, care repartizeaza companiile in baza functiilor
efectuate si produselor oferite.

Astfel, baza de date a fost interogata pentru identificarea companiilor


5 Tipul activitatilor realizate avand obiectul principal de activitate incadrat sub urmatorul cod CAEN
(NACE Rev. 2):

4110 – Dezvoltare imobiliara

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau


inchiriate

Scopul aplicarii acestui pas este de a exclude companiile dependente,


deoarece exista un risc ca tranzactiile cu partile afiliate sa nu fie
efectuate conform principiul valorii de piata si acest lucru poate impacta
rezultatele financiare ale acestor societati. Mai mult, cerintele legislative
locale in materie de preturi de transfer precizeaza ca baza de comparatie
6 Indicator de independenta BvD in cadrul analizelor economice trebuie sa o constituie companii/tranzactii
independente.

Eliminarea companiilor care au cel putin un actionar care detine direct


sau indirect mai mult de 25% din actiunile acestora (utilizand indicatorul
BvD de independenta „A” in cadrul bazei de date Amadeus);

In conformitate cu aceleasi specificatii precum cele furnizate in cadrul


7 Companii care detin subsidiare pasului 3, companiile care detin intre 25% si 100% din capitalul social al
unei subsidiare au fost excluse din esantion.

Au fost eliminate acele societati pentru care veniturile din exploatare


8 Venituri din exploatare realizate pentru toti anii din perioada 2014-2016 nu au inregistrat o
valoare cuprinsa intre 100.000 euro si 1.500.000 euro.

Au fost eliminate acele societati care nu prezentau date financiare privind


9 Rezultat din exploatare
rezultatul din exploatare realizat pentru toti anii din perioada 2014-2016.

Nr. de companii rezultate: 278

In urma procesului de cautare in baza de date TP Catalyst au fost identificate 278 de companii
potential comparabile.

Ulterior insa, aceste companii au fost cautate manual pentru a putea identifica un esantion de
companii comparabile cu partea testata. Procesul de cautare a implicat cautarea numelui fiecarei
companii pe motorul de cautare www.google.ro, identificarea paginii web pentru fiecare companie
si intelegerea tipurilor de activitati desfasurate de fiecare potentiala comparabila.

38 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

In cadrul procesului de selectie manuala, au fost respinse companiile ce:

(i) nu aveau pagini web;

(ii) nu aveau suficiente informatii pe paginile web pentru a intelege tipurile de activitati
desfasurate;

(iii) erau parte a unui grup;

(iv) desfasurau activitati semnificativ diferite fata de cele desfasurate de partea testata in cadrul
tranzactiei testate;

(v) companiile inregistrau pierdere din activitatea de exploatare in majoritatea anilor din perioada
analizata.

(vi) Exista posibilitatea ca membri din conducerea companiilor sa-si exercite controlul asupra altor
entitati. Eliminarea unor astfel de companii din cadrul esantionului preliminar este realizata
prin interogarea bazei de date Amadeus furnizata de agentia de date cu recunoastere
internationala Bureau van Dijk. Baza de date anterior mentionata ofera informatii cu privire la
actionarii, respectiv proprietarii partilor sociale ale companiilor apartenente esantionului
preliminar, precum si cu privire la membrii din conducerea acestor companii. Astfel, se poate
realiza o comparatie intre rolul indeplinit de catre o entitate (persoana fizica/juridica) in cadrul
unei companii din esantionul preliminar si rolurile indeplinite de catre aceeasi entitate in cadrul
altor companii, devenind fezabil procesul de evaluare a gradului de independenta atat din
perspectiva detinerilor de capital, cat si din perspectiva capacitatii de exercitare a controlului.

In urma acestui proces de cautare a fost obtinut un esantion de 6 companii care desfasoara activitati
rezonabil comparabile cu activitatile desfasurate de Mollo in cadrul tranzactiei testate.

In vederea calcularii intervalului de piata a fost selectat un indicator de profitabilitate. Indicatorul


de profitabilitate este ales in functie de activitatea partii testate. Luand in considerare faptul ca in
Mollo este operator al bunurilor inchiriate de la partea sa afiliata, indicatorul de profitabilitate ales
este rata de rentabilitate a cheltuielilor din exploatare.

Lista companiilor cautate manual si motivele acceptarii/respingerii sunt prezentate in Anexa 2.

Companiile ramase in esantionul final precum si rezultatele financiare ale acestora sunt prezentate
in Anexa 3.

In baza ratelor de rentabilitate a cheltuielilor din exploatare obtinute de catre partile independente
din esantionul final s-a determinat conform Ordinului 442/2016, intervalul de comparare.

Interval de comparabilitate

Rata de Rentabilitate a Cheltuielilor din Exploatare (Rezultat din exploatare / Cheltuieli din exploatare)

2014-2016 (medie
2016 2015 2014
ponderata)
Cuartila inferioara 10.35% 13.00% 9.52% 0.16%
Mediana 39.14% 37.08% 21.03% 34.12%
Cuartila superioara 112.07% 49.59% 35.57% 133.79%

39 / 40
Raport de preturi de transfer
Mecanica Fina SA
2017

Sursa: prelucrat pe baza informatiilor din baza de date TP Catalyst

Rezultate obtinute de partea testata

In tabelul de mai jos sunt prezentate ratele de rentabilitate ale cheltuielilor din exploatare
inregistrate de Mollo in perioada anul 2017, astfel:

Indicator 2017 (RON)

Venituri din exploatare (A) 2.094.168,46

Cheltuieli din exploatare (B) din care: 1.651.921,88

442.246,58
Rezultat din exploatare (C= A-B)

Rata de rentabilitate a cheltuielilor (D=C/B) 26.77%

Sursa: prelucrat pe baza informatiilor din evidentele interne ale partii testate

40 / 40