Sunteți pe pagina 1din 4

Exemplu interesant

CLASA: a V-a
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: IV Vreau să salvez lumea
SUBIECTUL: ,,Tezeu și Minotaurul” de Florina Bican.

COMPETENȚE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi
producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Manifestarea unui comportament empatic cultural şi intercultural

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Formularea ideilor principale şi a temei din texte narative simple, monologate şi dialogate
1.3.Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei,
exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de
interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.6. Manifestarea unui comportament comunicativ politicos faţă de interlocutor(i) în
interacţiunea faţă-în-faţă sau în cea mediată, prin gestionarea emoţiilor
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale din texte diverse
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care
necesită îmbunătățire
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de
scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata
experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu
integrarea unor imagini, desene
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de
învăţare pe tot parcursul vieţii
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte
culturi
5.2. Identificarea unor tipare privitoare la cultura proprie și la cultura altor popoare

COMPETENȚE DERIVATE:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
CC1-să identifice personajele din text;
CC2-să identifice și să prezinte calitățile și defectele personajului pozitiv,
CC3-să identifice și să prezinte calitățile și defectele personajului negativ din text;
CC4-să identifice legătura dintre numele personajelor și personalitatea acestora.

METODOLOGICE:
Metode și procedee:observația, explicația, expunerea, exercițiul, jocul de rol, cubul
Mijloace de învățământ: fișe, labtop, carioci, bandă adezivă, post-it-uri, hartie alba, scaun
Forma de activitate: individuală, frontală
TEMPORALE:
Durata lecției: 50’

SCENARIU DIDACTIC
Etapele Ob. Conținutul activitații Resurse Evaluare
lecției
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
Captarea CPM Prezint o secvență dintr-un film mitologic al Observa Labtop frontală
atenției cărui personaj este Minotaurul. Întreb elevii ția E
5’ cine este peronajul prezent în film? V
(Minotaurul) A
Enunțarea CC1 Astăzi vom vorbi despre acest personaj. Îi Explicația frontală L
obiectivelor CA1 vom identifica calitățile și defectele. Vom U
2’ CA2 spune cum arată și cum are sufletul. Și vom A
discuta și despre un alt personaj pe care l-am R
întîlnit în textul de ieri: Tezeu. Vom găsi ce fel E
de personaje sunt în funcție de calitățile și A
defectele lor și vom vedea care este legătura
numelui cu personalitatea unui om.
Actualizarea CC1 Ieri am întâlnit aceste două personaje în textul? Conversa frontală R
cunoștințelor (,,Tezeu și Minotaurul”) Cine este Minotaurul? ția Ă
2’ Cine este Tezeu? Astăzi vom vedea cum sunt S
ei. P
Prezenta CA1 ,,Pentru a le identifica calitățile și defectele Expunerea Frontală U
rea conținu CA2 vom apela la mai multe jocuri. Mai întâi vom N
tului învțării identifica toate personajele din textul nostru. S
3’ U
Vom vedea ce ne sugerează numele
personajelor mai importante din text, cu ocazia R
aceasta vom vedea de unde vine și numele pe I
care îl avem, apoi vom realiza portretele celor L
două personaje. Vom creea un blazon al lui O
Tezeu și vom prezenta lumea Minotaurului R
altfel. La final vom realiza un joc în care îl veți
întreba pe Tezeu orice veți dori.”
Dirijarea CC1 Voi pune întrebări elevilor: ,,Care sunt Conversa Frontală
învățării CC4 personajele din text?” (Elevii vor nota Ția
4’ personajele pe post-it-uri pe care le vor lipi pe o Exercițiul Post-it-uri Individu
planșă de unde le vom enumera.) ,,Care sunt Hârtie ală
cele două personaje pe care le întîlnim în titlul albă
textului?”(Tezeu și Minotaurul) ,,De la ce vin
5’ numele lor?”(Te+zeu = ființă cu puteri
supranaturale; Mino+ Taur = ființă ciudată)
,,De la ce sau de la cine vine numele jocul bilețele Individu
vostru?”(Împart elevilor bilețele cu explicația ală
numelui pe care îl poartă. Elevii le citesc cu
voce tare),,Întorcându-ne la personajele noastre
care dintre ele este personajul bun și care este
personajul rău?(personaj negativ-Minotaurul;
personaj pozitiv-Tezeu).
Obținerea CC2 Lipesc pe tablă două fișe cu imaginea Exercițiul Fișe, frontală E R
performan CC3 Minotaurului și a lui Tezeu pe care elevii le vor carioci V Ă
Tei completa cu defectele și calitățile lor. A S
10’ L P
Feed-back CC2 Cer elevilor să realizeze un blazon cu trăsăturile Exercițiul Fișe Individual U U
10’ CC3 lui Tezeu și un cub care să conțină pe toate Cubul A N
fețele răspunsuri despre caracteristicile R S
Minotaurului. (Anexa 1, anexa 2) De ce credeți E U
că se numesc Tezeu și Minotaur? Notați pe un exercițiul Fișe, cutie individual A R
bilet pe care-l veți așeza în cutia de pe catedră. I
Citesc răspunsurile în fața clasei, în urma cărora L
se alege cel mai elocvent răspuns. O
Evaluarea CA1 Fac aprecieri pentru elevii care au răspuns Conver frontal R
2’ CA2 foarte bine. sația
Retenția CA1 Sub forma unui joc de rol elevii vor întreba un Jocul de scaun frontal
5’ CA2 coleg căruia îi atribuie numele de Tezeu cum rol
este în lumea lui.
Transferul Se va cere elevilor să realizeze ex. 1 și 2 de la
2’ pag.119
Anexa 1

Realizează un blazon al lui Tezeu, după modelul alăturat, notând în cele patru spații libere
câte o calitate a lui. Poți adăuga și câte un desen simbolic.

Anexa II

CUBUL

1. Descrieți - Cum arată Minotaurul?


2. Comparați - Prin ce se aseamănă cu un om și prin ce diferă Minotaurul de un om?
3. Asociați - Care sunt sunetele și culorile pe care le-ai asocia cu Minotaurul?
4. Analizați - De ce nu reușește Minotaurul să iasă din labirint?
5. Aplicați – Cum ai proceda tu pentru a învinge Minotaurul?
6. Argumentați – Este bine sau nu că Ariadna l-a ajutat pe Tezeu să ucidă Minotaurul?
Cursivul global

Obiective/Competențe Sarcini Instrumente Evaluare


CC1- să identifice Scrie pe fișă numele Post-it-uri Enumerarea tuturor
personajele din text personajelor care personjelor din text
apar în textul ,,Tezeu
și Minotaurul”
CC2-să identifice și Scrie pe poster Poster, carioci Enumerarea
să prezinte calitățile și calitățile și defectele trăsăturilor fizice și
defectele personajului personajului pozitiv morale
pozitiv,
CC3-să identifice și Scrie pe poster Poster, carioci Enumerarea
să prezinte calitățile și calitățile și defectele trăsăturilor fizice și
defectele personajului perosnajului negativ morale
negativ din text;
CC4-să identifice Scrie pe un bilet de Fișe(bilet), cutie Explicație care să
legătura dintre numele ce se numesc utilizeze o informație
personajelor și personajele astfel. din text.
personalitatea
acestora.