Sunteți pe pagina 1din 9

Raport de evaluare finală la disciplina biologie

Anul școlar 2018-2019

Evaluarea finală pe care am realizat-o la sfârşitul semestrului al II -lea, an şcolar


2018 – 2019, a avut drept scop evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
dobândite după întreg anul şcolar. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al
copiilor în raport cu tematica parcursă.
Am aplicat la fiecare clasă probe de evaluare care să permită elevului să se manifeste
liber, creativ şi să aibă posibilitatea de a alege din mai multe variante propuse, astfel încât
evaluarea finală să fie una obiectivă și să se constate mai uşor cunoştinţele dobândite şi
capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi
comparate totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele
concluzii:
 În urma evaluării am constatat că majoritatea elevilor au însuşite
cunoştinţele referitoare la mediul înconjurător, la anatomia și fiziologia
plantelor, animalelor și a omului, precum și noțiuni legate de ecologie și
evoluționism;
 Majoritatea elevilor și-au dobândit limbajul științific de specialitate;
 Elevii descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante,
animale, ecosisteme), elemente legate de anatomie, însă nu toţi adresează
întrebări în legătură cu cele observate;
 Elevii preferă și învață mai ușor atunci când sunt puși să lucreze în echipă,
reușind să colaboreze cu colegii în realizarea sarcinii propuse;
 Majoritatea recunosc și descriu noțiuni legate de funcția de nutriție la plante,
animale și om;
 Nu toţi elevii denumesc corect părțile componente ale corpului uman, nu
asociază corect organele corpului uman cu funcțiile acestora;
 Nu respectă ordinea efectuării operaţiilor din sarcina didactică;
 Am observat şi o durată scurtă de concentrare a atenţiei la unii copii și
folosirea defectuoasă a limbajului biologic.

Măsuri ameliorative

 Se va lucra diferenţiat, cu copiii care au întâmpinat dificultăţi, atât la


activităţile comune cât şi la activitățile individuale. Fiecare copil va fi ajutat,
prin jocuri și exerciții atractive, să-şi consolideze şi sistematizeze cunoştinţele de
anatomie și fiziologie, dobândite în acest an școlar.
 De asemenea vom desfăşura majoritatea jocurilor şi activităţilor pe grupuri
pentru a le dezvolta abilităţile de lucru în echipă. Copiii vor fi încurajaţi ,
stimulaţi şi ajutaţi în finalizarea sarcinilor de lucru.
 Se vor organiza vizite şi excursii, urmărindu-se formarea unor atitudini
ecologice faţă de mediul înconjurător.
CONCLUZII ȘI MĂSURI DE REMEDIERE PE CLASE

CLASA a V-a

Deşi testul elaborat a fost abordabil de către un elev de clasa a V-a, totuşi atât la
partea I cât și la partea a II-a, unii elevi au întâmpinat dificultăţi, având o serie de lacune;
• S-au constatat greşeli legate de recunoașterea regnurilor și a organismelor ce fac
parte din aceste regnuri;
• Notele obținute la testul final, relevă faptul că majoritatea elevilor au noţiuni
elementare învăţate pe întreg anul școlar;
• Majoritatea au luat note peste 5, existând și note de 9 și 10;
• Au fost unele neatenţii atât la cerinţele itemilor, cât şi la formularea răspunsurilor;
• Au existat greșeli gramaticale și fraze fără înțeles în cadrul răspunsurilor date de
către elevi;
• Subiectele care au necesitat un răspuns argumentat și scurt (partea a II-a) au fost
rezolvate în proporţie mare, ceea ce reflectă faptul că elevii au capacitate de sinteză, analiză
și argumentare.

Clasa a VI-a

 Testul a fost realizat în proporție mare de către elevii de clasa a VI-a, totuşi au fost
elevii care au întâmpinat dificultăţi, având o serie de lacune privind multe noțiuni
elementare de biologie din clasa a VI-a;
 S-au constatat greşeli privind indentificarea principalelor organe interne ce realizează
funcția de nutriție la plante, animale și om;
 Au noțiuni de bază despre procesul de fotosinteză, precum și despre celelalte noțiuni
ce definesc funcția de nutriție;
 Elevii înțeleg care este importanța plantelor în viața omului, precum și modalități de
protecție a mediului, implicit a plantelor;
 Nici unul dintre elevi nu a obţinut nota10;
 Elevii au fost neatenți atât la cerinţele itemilor, cât şi la formularea răspunsurilor;
 Subiectele care au necesitat un răspuns argumentat și scurt (partea a II-a) au fost
relativ rezolvate, ceea ce reflectă faptul că unii elevi au capacitate de sinteză, analiză
și argumentare.

Clasa a VII-a

 Testul a fost realizat în proporție mare de către elevii de clasa a VII-a, totuşi au fost
elevii care au întâmpinat dificultăţi, având o serie de lacune privind multe noțiuni
elementare de biologie din clasa a VII-a;
 S-au constatat greşeli privind indentificarea principalelor organe interne ce realizează
funcția de relație, nutriție si reproducere la om;
 Au noțiuni de bază privind fiziologia și igiena corpului uman;
 Elevii înțeleg care este importanța organelor și sistemelor de organe din corpul uman;
 Elevii au fost neatenți atât la cerinţele itemilor, cât şi la formularea răspunsurilor;
 Subiectele care au necesitat un răspuns argumentat și scurt (partea a II-a) au fost
relativ rezolvate, ceea ce reflectă faptul că unii elevi au capacitate de sinteză, analiză
și argumentare.
 Am constatat faptul că unii elevi nu cunosc noțiuni elementare despre organele din
corpul uman precum nici despre încadrarea organelor în sistemele de organe
corespunzătoare;
 Nu toți elevii cunosc funcțiile pe care le îndeplinește organismul uman;

Clasa a VIII-a

Deşi testul elaborat a fost abordabil de către un elev de clasa a VIII-a, totuşi atât la
unii elevi au întâmpinat dificultăţi, având o serie de lacune;
• S-au constatat greşeli legate de caracterizarea ecosistemelor antropizte, dar și a
ecosistemelor acvatice;
• Notele obținute la testul final, relevă faptul că majoritatea elevilor au noţiuni
elementare învăţate pe întreg anul școlar;
• Majoritatea au luat note peste 5, existând și note de 9 și 10;
• Au fost unele neatenţii atât la cerinţele itemilor, cât şi la formularea răspunsurilor;
• Au existat greșeli gramaticale și fraze fără înțeles în cadrul răspunsurilor date de
către elevi;
• Subiectele care au necesitat un răspuns argumentat și scurt au fost rezolvate în
proporţie mare, ceea ce reflectă faptul că elevii au capacitate de sinteză, analiză și
argumentare.

Măsuri de remediere:

Responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali (părinţi, elevi, comunitate,


profesori) şi acţiunea comună pentru remedierea situaţiei elevilor cu deficit în învăţare,
scriere și citire;
• Inventarierea permanentă a greşelilor tipice, a deficienţelor în învăţare, a tuturor
factorilor perturbatori şi găsirea celor mai adecvate mijloace de înlăturare a lor;
• Educarea elevilor în spiritul creşterii interesului propriu faţă de învăţare şi educaţie;
• Asigurarea motivaţiei învăţării, garant al unei implicări mai puternice în învăţare ;
• Diversificarea metodelor şi tehnicilor folosite la clasă de către profesor, atât în
predare, cât şi în evaluare astfel încât elevii să se implice mai mult în propria formare;
• Asigurarea condiţiilor pentru stoparea unor rămâneri în urmă prin tutorat între elevi;
• Dezvoltarea gândirii analitice, reflexive prin rezolvarea mai multor situaţii-problemă;
• Discutarea cu părinţii în vederea implicării lor în pregătirea copiilor pentru şcoală;
• Stabilirea unui plan de remediere a elevilor care au obţinut note mai mici de 5.
Descriptori de performanță pentru clasa a V-a la disciplina biologie

Nota 5
 Identifică principalele regnuri în care se clasifică lumea vie;
 Enumeră câteva caractere generale pentru fiecare grup de vieţuitoare - bacterii,
protiste, ciuperci, plante (muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme), animale
(spongieri, celenterate, viermi, moluşte, artropode, peşti, amfibieni, reptile, păsări,
mamifere);
 Descrie noțiunea de ecosistem ;
 Identifică ecosisteme terestre și acvatice;

Nota 7
 Identifică principalele regnuri în care se clasifică lumea vie;
 Enumeră câteva caractere generale pentru fiecare grup de vieţuitoare - bacterii,
protiste, ciuperci, plante (muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme), animale
(spongieri, celenterate, viermi, moluşte, artropode, peşti, amfibieni, reptile, păsări,
mamifere);
 Descrie noțiunea de ecosistem;
 Identifică ecosisteme terestre și acvatice;
 Descrie ecosisteme terestre și acvatice ;
 Extrage informaţii din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene;
 Realizează activități de investigare pe baza unor fișe de lucru;
 Organizează informaţiile ştiinţifice după un plan dat;
 Utilizează adecvat terminologia specifică biologiei în comunicarea orală şi scrisă ;

Nota 9
 Identifică principalele regnuri în care se clasifică lumea vie;
 Enumeră câteva caractere generale pentru fiecare grup de vieţuitoare - bacterii,
protiste, ciuperci, plante (muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme), animale
(spongieri, celenterate, viermi, moluşte, artropode, peşti, amfibieni, reptile, păsări,
mamifere);
 Descrie noțiunea de ecosistem ;
 Identifică ecosisteme terestre și acvatice;
 Descrie ecosisteme terestre și acvatice ;
 Extrage informaţii din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene;
 Realizează activități de investigare pe baza unor fișe de lucru;
 Organizează informaţiile ştiinţifice după un plan dat;
 Utilizează adecvat terminologia specifică biologiei în comunicarea orală şi scrisă;
 Identifică o serie de caracteristici ale sistemelor biologice pe baza modelelor;
 Utilizează algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii;
Nota 10
 Identifică principalele regnuri în care se clasifică lumea vie;
 Enumeră câteva caractere generale pentru fiecare grup de vieţuitoare - bacterii,
protiste, ciuperci, plante (muşchi, ferigi, gimnosperme, angiosperme), animale
(spongieri, celenterate, viermi, moluşte, artropode, peşti, amfibieni, reptile, păsări,
mamifere);
 Descrie noțiunea de ecosistem ;
 Identifică ecosisteme terestre și acvatice;
 Descrie ecosisteme terestre și acvatice ;
 Extrage informaţii din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru
identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene;
 Realizează activități de investigare pe baza unor fișe de lucru;
 Organizează informaţiile ştiinţifice după un plan dat;
 Utilizează adecvat terminologia specifică biologiei în comunicarea orală şi scrisă;
 Identifică o serie de caracteristici ale sistemelor biologice pe baza modelelor;
 Utilizează algoritmi cunoscuţi în investigarea lumii vii;
 Recunoaşte consecințele activităților umane şi ale propriului comportament asupra
mediului înconjurător.

Descriptori de performanță pentru clasa a VI-a la disciplina biologie

Nota 5
 Identifică componentele celulei vegetale și a celulei animale;
 Identifică și descrie țesuturile vegetale și țesuturile animale;
 Identifică denumirea principalelor organe interne ce realizează funcția de nutriție;
 Descrie alcătuirea sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;
 Explică rolul sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;

Nota 7
 Identifică componentele celulei vegetale și a celulei animale;
 Identifică și descrie țesuturile vegetale și țesuturile animale;
 Identifică denumirea principalelor organe interne ce realizează funcția de nutriție;
 Descrie alcătuirea sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;
 Explică rolul sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;
 Reprezintă prin desen sistemele de organe ce alcătuiesc funcția de nutriție la plante,
animale și om;
 Asociază diferite componente ale sistemelor de organe ce realizează funcția de
nutriție;

Nota 9
 Identifică componentele celulei vegetale și a celulei animale;
 Identifică și descrie țesuturile vegetale și țesuturile animale;
 Identifică denumirea principalelor organe interne ce realizează funcția de nutriție;
 Descrie alcătuirea sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;
 Explică rolul sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;
 Reprezintă prin desen sistemele de organe ce alcătuiesc funcția de nutriție la plante,
animale și om;
 Asociază diferite componente ale sistemelor de organe ce realizează funcția de
nutriție;
 Compară sistemele de organe între ele și identifică rolul acestora în raport cu funcția
indeplinită;
 Explică influenţa unor factori nocivi asupra sistemelor de organe;
 Realizează anumite tehnici de acordare a primului ajutor în caz de arsuri, traumatism
cranian, fracturi entorse, luxaţii, plăgi;
 Explică modul de apariţie a unor imbolnăviri în caz de suprasolicitare fizică, psihică, consum
de alcool, tutun, droguri;

Nota 10
 Identifică componentele celulei vegetale și a celulei animale;
 Identifică și descrie țesuturile vegetale și țesuturile animale;
 Identifică denumirea principalelor organe interne ce realizează funcția de nutriție;
 Descrie alcătuirea sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;
 Explică rolul sistemelor de organe ce realizează funcția de nutriție;
 Reprezintă prin desen sistemele de organe ce alcătuiesc funcția de nutriție la plante,
animale și om;
 Asociază diferite componente ale sistemelor de organe ce realizează funcția de
nutriție;
 Compară sistemele de organe între ele și identifică rolul acestora în raport cu funcția
indeplinită;
 Explică influenţa unor factori nocivi asupra sistemelor de organe;
 Realizează anumite tehnici de acordare a primului ajutor în caz de arsuri, traumatism
cranian, fracturi entorse, luxaţii, plăgi;
 Explică modul de apariţie a unor imbolnăviri în caz de suprasolicitare fizică, psihică, consum
de alcool, tutun, droguri;
 Explică principalele dereglări ale organelor;
 Explică relaţia dintre sistemele de organe ce realizează funcția de nutriție;

Descriptori de performanță pentru clasa a VII-a la disciplina biologie

Nota 5
 Identifică denumirea principalelor organe interne ale omului;
 Recunoaşte diferite organe și le încadrează în sistemul de organe corespunzător;
 Explică rolul organelor corpului uman, al sistemelor de organe;

Nota 7
 Identifică organele interne ale omului;
 Descrie alcătuirea ochiului, urechii, limbii, nasului, pielii, sistemului nervos,
sistemului locomotor şi sistemului endocrin, sistemului digestiv, circulator,
respirator, excretor;
 Explică cum se realizează funcţiile unora dintre următoarele organe: ochi, ureche,
limbă, nas, piele, sistem nervos, sistem locomotor şi sistem endocrin, sistem digestiv,
circulator, respirator, excretor;
 Realizează nişte desene cu alcătuirea organelor corpului uman;
 Explică influenţa unor factori nocivi asupra sistemelor de organe;
 Clasifică unele organe după formă;

Nota 9
 Identifică organele interne ale omului;
 Descrie alcătuirea ochiului, urechii, limbii, nasului, pielii, sistemului nervos,
sistemului locomotor şi sistemului endocrin, sistemului digestiv, circulator,
respirator, excretor;
 Explică cum se realizează funcţiile unora dintre următoarele organe: ochi, ureche,
limbă, nas, piele, sistem nervos, sistem locomotor şi sistem endocrin, sistem digestiv,
circulator, respirator, excretor;
 Realizează nişte desene cu alcătuirea ochiului, urechii, limbii, nasului, pielii,
sistemului nervos, sistemului digestiv, circulator, respirator, excretor;
 Explică influenţa unor factori nocivi asupra sistemelor de organe;
 Realizează anumite tehnici de acordare a primului ajutor în caz de arsuri, traumatism
cranian, fracturi entorse, luxaţii, plăgi;
 Explică modul de apariţie a unor imbolnăviri în caz de suprasolicitare fizică, psihică, consum
de alcool, tutun, droguri;
 Clasifică organele după formă;

Nota 10
 Identifică organele interne ale omului;
 Descrie alcătuirea ochiului, urechii, limbii, nasului, pielii, sistemului nervos,
sistemului locomotor şi sistemului endocrin, sistemului digestiv, circulator,
respirator, excretor;
 Explică cum se realizează funcţiile unora dintre următoarele organe: ochi, ureche,
limbă, nas, piele, sistem nervos, sistem locomotor şi sistem endocrin, sistem digestiv,
circulator, respirator, excretor;
 Realizează nişte desene cu alcătuirea ochiului, urechii, limbii, nasului, pielii,
sistemului nervos, sistemului digestiv, circulator, respirator, excretor;
 Explică influenţa unor factori nocivi asupra sistemelor de organe;
 Realizează anumite tehnici de acordare a primului ajutor în caz de arsuri, traumatism
cranian, fracturi entorse, luxaţii, plăgi;
 Explică modul de apariţie a unor imbolnăviri în caz de suprasolicitare fizică, psihică,
consum de alcool, tutun, droguri;
 Clasifică organele după formă ;
 Explică principalele dereglări ale organelor;
 Explică relaţia dintre sistemele de organe ale corpului uman;

Descriptori de performanță pentru clasa a VIII-a la disciplina biologie

Nota 5
 Să recunoască ecosistemele naturale și pe cele antropizate;
 Să selecteze diferite surse de informare (atlase, albume, enciclopedii, reviste,
determinatoare, mijloace video, internet, etc.), necesare rezolvării unor sarcini de
lucru, realizării unor materiale cu rol informativ, aplicativ, etc.;
 Să identifice efecte ale intervenției omului asupra mediului;

Nota 7
 Să recunoască ecosistemele naturale și pe cele antropizate;
 Să selecteze diferite surse de informare (atlase, albume, enciclopedii, reviste,
determinatoare, mijloace video, internet, etc.), necesare rezolvării unor sarcini de
lucru, realizării unor materiale cu rol informativ, aplicativ, etc.;
 Să identifice efecte ale intervenției omului asupra mediului;
 Să stabilească relațiile dintre componentele unui ecosistem;
 Să descrie caracteristicile ecosistemelor naturale și ale celor antropizate;
 Să stabilească relațiile cantitative și calitative dintre informații;
 Să stabilească relații între intervenția omului, acțiunea unor poleanți ți structura,
funcțiile unui ecosistem;

Nota 9
 Să recunoască ecosistemele naturale și pe cele antropizate;
 Să selecteze diferite surse de informare (atlase, albume, enciclopedii, reviste,
determinatoare, mijloace video, internet, etc.), necesare rezolvării unor sarcini de
lucru, realizării unor materiale cu rol informativ, aplicativ, etc.;
 Să identifice efecte ale intervenției omului asupra mediului;
 Să stabilească relațiile dintre componentele unui ecosistem;
 Să descrie caracteristicile ecosistemelor naturale și ale celor antropizate;
 Să stabilească relațiile cantitative și calitative dintre informații;
 Să stabilească relații între intervenția omului, acțiunea unor poleanți ți structura,
funcțiile unui ecosistem;
 Să compare organizarea structurală și funcțională a unor ecosisteme diferite;
 Să explice deosebirile și asemănările dintre ecosistemele naturale și cele antropizate;
 Să extragă și să insereze informații din și în fișe, tabele, diagrame, fragmente de
texte, etc.;
 Să imagineze strategii pentru prevenirea și reducerea poluării.
Nota 10
 Să recunoască ecosistemele naturale și pe cele antropizate;
 Să selecteze diferite surse de informare (atlase, albume, enciclopedii, reviste,
determinatoare, mijloace video, internet, etc.), necesare rezolvării unor sarcini de
lucru, realizării unor materiale cu rol informativ, aplicativ, etc.;
 Să identifice efecte ale intervenției omului asupra mediului;
 Să stabilească relațiile dintre componentele unui ecosistem;
 Să descrie caracteristicile ecosistemelor naturale și ale celor antropizate;
 Să stabilească relațiile cantitative și calitative dintre informații;
 Să stabilească relații între intervenția omului, acțiunea unor poleanți ți structura,
funcțiile unui ecosistem;
 Să compare organizarea structurală și funcțională a unor ecosisteme diferite;
 Să explice deosebirile și asemănările dintre ecosistemele naturale și cele antropizate;
 Să extragă și să insereze informații din și în fișe, tabele, diagrame, fragmente de
texte, etc.;
 Să imagineze strategii pentru prevenirea și reducerea poluării;
 Să întocmească tabele, scheme, grafice comparative, etc., privind relațiile dintre
categoriile trofice ale unui ecosistem, variațiile și efectele variațiilor factorilor de
mediu din diferite ecosisteme;
 Să facă predicții de evoluție a unui ecosistem natural în cazul intervenției unui factor
perturbator;
 Să integreze informațiile obținute din diferite surse de informare prin elaborarea unor
materiale cu rol informativ și aplicativ (referate, soft-educațional, etc.), utilizând
adecvat terminologia științifică;
 Să facă predicții privind dinamica unui ecosistem, starea de sănătate a populației
locale în raport cu evoluția ecosistemelor din zonă, etc.

S-ar putea să vă placă și