Sunteți pe pagina 1din 13

TAI LIEU HUUNG DAN LAP DAT TRAM SMALLCELL

3G&4G TREN MANG DI BONG VINAPHONE


(Ban hanh kem theo van ban sa 5 & /VNPT-CN ngay /2/2019)

A -MO DAU:
- Ngay nay so lugng khach hang sir dung dich vu di clang ngdy cang tang nen
rat nhieu khu vuc tai cac Thanh ph& thi xa, cac khu vuc nha ga, san van clang,
khu cong nghiep, du lich v.v.. co hien tugng nghen luu luting va dac biet phat sinh
nhieu diem den di clang do mat d() nha cira ngay cang day dac,..d'an den chit luting
dich vu cung cap cho khach hang suy giam.

- De giai quyet dugc cac vin de tren (luu luting va viing phu song), c6 the trien
khai lap dat ba sung them cac tram ca se( ha tang Macro mod. Tuy nhien, hien nay
de xay dung them tram Macro gap nhieu khO khan trong yin de tim kiem va thue
vi tri trien khai co s6 ha tang, tin do trien khai co so ha tang cham, dac biet la tai
khu vuc cac Thanh phO. Mat khac, trong nhieu twang hop tram Macro khang
dugc tai uu ve hieu qua phil song, hieu qua dau to va tien do dap ung khi cac diem
den di gong la cac diem nho, diem indoor can phu song nhanh theo yeu cau cua
Khach hang.

- San phim cong nghe Smallcell 3G/4G (tam dich la cong nghe di clang to bao
nho) dugc trien khai nhu mat giai phap tai uu de xir ly cac diem den, tang cirong
\Tang phu song cho cac \rang lam, viing song yeu (ca oudoor va indoor) va mo
rang fling luc chang nghen luu luting, tai uu ve chi phi dAu to CAPEX va dap
irng nhanh yeu ciu phu song do co so ha tang dugc trien khai nhanh, don gian va
linh hoat.

- Tai lieu nay se hugng clan lap d4tN thong tram Smallcell 3G&4G. Ve nguyen
tic trien khai tram Smallcell cac don vi thuc hien theo hugng dan dm Tap doan
tai van ban so 6227/VNPT-CNM ngdy 29/11/2017.
B- CAC THONG SO VA DAC TINH KY THUAT THIET BI SMALL CELL
(Ddi Vai mot so Smallcell clang sir clung)
1- Kich thtr&c va trong luvng.
a. Loai Smallcell 3911 Huawei.

Kich thuarc (W*D*H) Trong ltrong


Thi6t bi Ghi chn
(r(ing x sail x cao) (kg)

Smallcell 3911 300 * 166 * 290mm 12

BISNI 1E nth mtomai aromas

1St Ter
1E ETSa911E
rent antennas ttith3ut internal antennas

mm

Or5341

c.

Small Cell LTE1800— 30 sites

30x BTS3911.E
BTS3 911 E
151111-12 BW
5W! Carrier
-$50 LTser
2001VIbps

Hinh anh thgt bi Smallcell 3911 Huawei


b. Loai Smallcell BS8922 ZTE.

Trong luting So
Thi6t bi Kich thuov (W*D*H) Ghi chn
(kg) luong

Small Cell BS8922 290 * 270 * 90mm 7 1


PPC33 A009 AC/DC Power
Module (module ngdm cho 300*250*118mm 6 1
Smallcell)

Tra nsm issi on


device

Hinh anh thik bi Smallcell BS8922 ZTE

c. Loai Smallcell 6502 Ericsson.

Tro ng hr
Thi6t bi Kich thuov (W*D*H) Ghi chn
(kg) ong

Smallcell 6502 200 * 99 * 503mm 10


rnr

BASEBAND BASEBAND
6502 & RADIO 2203

Hinh anh thi& bi Smallcell 6502 Ericsson

d. Loai thik bi Smallcell cila Nokia

Trong hrong
Thi6t bi Kich thuOc (W*D*H) • • Ghi chi'
(kg)
Smallcell Flexi Zone Micro-
327 * 120 * 247mm 6.2
FWEA3 (1800Mhz)
Smallcell Flexi Zone Micro
327 * 86 * 247mm 5.2
(2100Mhz)
Flexi Zone Indoor Pico 1.9

# • ;.* #

# # * • ANT2
• • *
* * GPS/ Antenna BH #2/LMT
ro ttI, *•• '•*.** ••*• • Managment
*•*• • • • • • • " *• • GLONASS port
• ° • r
4.* • • • • 0 . *
04 41, 4 • • • # *. • a a a % • * * • * * • Antenna port port
#* ** • • * • * •
•• ■• •••••* • •
####0 • a • r a 4 # 4 * # * # • 0 0
4 4 • # * * # • * •
San
#01/7: : 4.;# Nokt OA .
4 : : : : ..#*
: *

ra*******
41
eo.#410. A 0 • • • • * * * * * I* *
•* • 0 a • •
e eoir
. r * * * 0 * * • °
. # # # • • • ° 0 ' ' r * * * * • 0 • • • °
41* • • a • • * 0 * * * • • * • *,.. * • • * * • • *
# # # 0 0 9 *,.' # * 0 . 0
, • • • *...4, at
* . - • 0 ,
y .* . .
4. ** AY • ,,* .- • 0 . 0 40, •0
0 • • • .# AN , * * * * • ''' it '*. • 0
** 0 0 *# • "*# # • 5 # * 0 • . ,, Reset BH #11PoE++1ToP
*0 # * # ## * • *
0 0 *# *# • # 4 % 0 a 4 • ** ' button Backnaul port
* 44 4 4 • ' * . ,- ) ANTI
• * 0* * * * • • Antenna DC port
• • ••
" • # 0*# # port

Hinh anh thik bi Flexi Zone Indoor Pico


Front Back Bottom View
120-mm (4.7,n)
TxJRxMain

-0- 327•mm (12.3•1n)

Side View
Power
64Vc. 47r 63 :-1z1

Fiber
SFP

Ground
Lug

Hinh anh thih bi Flexi Zone Micro- FWEA3

2- Dqn dp d'au vac), cong suat thik bi va bang tan boat Ong.
Maximum Power Frequency Band
Input Power Maximum Output
Loai thik bi Consumption (W) (MHz)
(Dien ap cleiu Power (Gong suat
(Gong suat tzeu thy (Bang On)
yew) max delu ra thijt bi)
max)

Smallcell 3911 110 VAC


Huawei 2x5 W 150 1800/2100Mhz

220 VAC

-48 VDC
Smallcell 6502 1800/2100Mhz
Ericsson 2x5 W
220 VAC 180
Smallcell Flexi
Zone Micro- 90-264VAC 2x5 W 115 1800Mhz
FWEA3
Smallcell Flexi
Zone Micro-FWGP 90-264VAC 2x5 W 110 2100Mhz

-48 VDC
Smallcell BS8922
ZTE 2x5 W 135 1800/2100Mhz
110 VAC/220
VAC
3- Wing phii song va dung luvng:
- Wing phu song cila thiet bi Smallcell khac nhau tuy theo cong suat pilaf
cua thi& bi, thong thugng dat do xa tir 200m (loai picocell) d6n 2km
(macrocell outdoor) va do rOng \Tung phil tir 40° cten xap xi 120 dO.
- Kha nang phuc vu cua Smallcell khoang 200-400 user.

C. HU'ONG DAN LAP DAT THIET BI SMALL CELL

1- ChuAn bi 1i p dat:
Kim tra so luting va chat luting cua tat ca dung cu phuc vu rap at. Phai thoa
man nhang yeu cau sau:
Toan bO dung cu phai du so luting, du chung loai, chat luting dam bao theo yeti
cau.
2- So' di) &Au not mot tram Smallcell co' ban

so 00 0A0 N61 TRAM SMALL-CELL ca BAN

- Do thik bi Smallcell dugc dinh nghia la mot BTS loci nho do d6 vi& dau not
hk six don gian va de lAp at, chi c6 03 loci day dL not chinh sau:
+ Day nguOn cung cap cho Smallcell
+ Day quang CPRI not Smallcell vof ODF cua Viexn Thong
+ Day dat cho Smallcell tucmg to nhu cac loaf BTS Khac
- Thi6t bi Small cell c6 kich thuoc nhu mot RRU thong thuong. Antenna thuong
dugc thik ke tich hgp teen vo thik bi do d6 khong c6 antenna nhu cac tram thong
thuong.
3- Cac dia hinh rap chat co. ban cho thie't bi Smallcell

- Lap fiat teen 6ng Pole

-Attachment plate
Slim mounting
bracket

Steel belt

- Lap Smallcell tren cot


- Lap Smallcell tren khung 19' tong nha
- Cap Smallcell tren Wong

Hinh minh hoa cac vi tri lap at Smallcell


4- Cie btro'c trong qui trinh lap dat gom :
- Lap (1'41' Smallcell 3G/4G
- Dau ndi SFP va Alarm cho Smallcell 3G/4G
- Dau ndi he thdng ngudn khi silt' dung AC
- Dau ndi h" thdng ngudn khi sir dung DC 48V

Sau day IA htromg an lip dat thiet bi Smallcell 3911 Huawei, doi yoi cie
chting loaf Smallcell khic y'e co. bin se lip dat ttrong ttr.

a-Htromg clan lip dat Smallcell:

• BT en rnflt cot) • BT tren m©t birc krona)

At m
Attachment plate
'Slim mountrg
bracket bracket
87S39 E
eb

• Goo lap u chinhttren of c(51) • Goc lap d'eu chinh (tren mot bCrctwang)

nt pate
Attachment plate
ogle adjusting
minting bracket Angle adjusting mounting
teal belt bracket
3TSnllE-
,
-Lap bil gá dEr cho Smallcell trtr&c khi dtra len Or (ttro'ng ttr nhtr lap ga
RRU)

Truoc khi keo RRU len côtcân


cot chi) y gá RRU
Liu tien iAp RRU then chi4u ngang yap cOt (all tower)

Hinh 1 Gti RRU khi mrfr hr)p (the!) chi4u dcc)


Hinh 2: GA RRU sau khi chuyen vac) giCla RRU.

Tool: Yet.' cu six dung lyc Idng thay v trj ga rItt) tren RRU

- Hinh minh hoa keo Smallcell len Or pole

Keo be) gá cUa Smallcell len cot. Cach buOc d keo Smallcell len cot
- L'Ap dat Smallcell len cot tkr dfrng

0 Nang phan Bo gá va lap . buO:s c T 11E.


00 Lifting sling

Ctl
OM, 0.44,
110"11
0:4
1
11

Nang BTS3911 E, 0 Nang cap, va lap dat.

- Lip dat Smallcell len tu.o.ng

O Na khung mang lAp vac. tU fl9. Khoan 16 tai cac di6m neo, va cal dat Bu
long ma rang.

M10x8Cmo Nog bottNut


4 (2) Vong demFlat washer
Slim mounting orackst p) Expansion *Wove

Mounting ho4
Marker

PhO hap vat khung mang lip vao 0 Phi.' hop val BTS3911E vac) khung mong lap
tvang

Gh cha: Do cao 1tp Smallcell (antenna) lchuyen nghi tier8-20m, tuy nhien thy
tirng truong hop cu the, don vi chili Ong ye d cao lap d4t dam bao tai uu nhat
ye viing phii song va tuan thu cac yeu cau cüa co quan quan l Nha nu&c.
-Vi tri d'Au dAt cho Smallcell :

zi Chu

tri tiEp xücCf4M etát & v tri chinh xac

DIEU CHINH GoC HIYO'NG CUA BTS SMALL


• Dieu chinhgc5c ngang: sr dyng f-nt cale M 10 cle nal Icing cac goo vit ten dinh goc dieu
chinh tap tin dinh kern Om de 1.4 (Tat, Giu BTS3911E, dung each (lieu chinh goc nbm
ngang va ma-men xoSn goc dieu chinh vit de ban then ht.rdeng RF:

. Ngtsrvij 96c vit .d4op dOt

cOc vt d4 1p d61

NOTE

Goc ngang tam: .30 den 30 '


then chieu doc gdc pham NA: -18 ' den + 18 '

Dam bao rang ngang va doc gOo dieu chinh dinh vit da duvc bao dam,

dE, goc ngang v doc du:9c fix c6 dinh sau khi chinh .

b-Du ni SFP va canh bao (Alarm) cho Smallcell

CoNG eAU N.Guem AC

Csing quoits insert Sp aim


truve'n can share site

Cons twang insert SEP dim;


truyen can tit VW'
I SFP
din
c..6ng!og in thiei

'ng E truyiiin
dien

Corte connect cann


ngoat

Ai pnin vO tuyin
VA an 4 ô taut
c- Diu not he thong ngutin AC (ap dung vol thiect bi Smallcell hj try ngui5n AC)
- Hien tai cac thiet bi Smallcell gang dUng thueyng la loai dimg dien AC trvc tiep
(khong sir dung ngu6n DC, Accu) trong trung hop mat dien AC tram se mat lien
lac.
➢ AC power connection
(Deiu not 3 phase cho ket nai AC gifia thiet bi va he thong
Day man xanh dung
nguan. Ba day nazi, yang xanh, den la day line, day mau cho ket not vao bang
xanh dung cho trung tinh. Nhic vay khong dim cat hoot clang day yang trung tinh
xanh dau vao bang dot nhu trzeac clay)

Ket not 3 day


phase try-c deco
vao AC MCB

DAIL n6i vao he th6ng ngu6n.


Can xac Binh chinh xac CB cho
Smallcell)
(ghi ra nhan AC-Smallcell)

d-Diu not ngulin DC 48V (khi khong sir dung ngujn AC, ap dung voi thijt bi
Smallcell Co try ngujn DC).
- Thy theo t&ng chUng loai tram Smallcell co the h6 tro sir dung ca ngu6n DC 48V,
khi do can trang bi he th6ng to ngu6n DC va Accu nhu mot tram BTS (v6i cong suit
va cau hinh to nho hcm).
- Dira vao cong suit tieu thy_ dm mot loai Smallcell de tinh toan, dua ra cac thong
s6 cho to ngu6n/Accu. Dung cac b6 chuyen d6i ngu6n AC/DC outdoor kith thu6c
nh6 gon de thuan tien khi lap OA.
Kiem tra ket not sau khi lap (rat :
Kiem tra xem cap ngu6n, cap dit c6 dirge ket not chinh xac khong.
Kiem tra dien ap dL vao cila Smallcell co. dam 1366 theo tieu
- Bat ngu6n Smallcell, doi 3 den 5 phitt va sau do quan sat trang thai chi thi cua
Smallcell. Neu den boo RUN nhip nhay (bat 1 giay va tit cho 1 giay) va den
boo ALM tit on dinh, Smallcell hog &Ong binh thuong.
Ghi chit:
a
- Mit khoang 3 phut khoi d6ng Smallcell. Trong khi khai Ong, trang thai den
chi boo se nhip nhay vii giay.
- Trong khi khai d6ng, Smallcell se doc va ghi 1706 nh6 flash va do d6 cac chi boo
nhdp nhay nhanh c6 the nhip nhay bit thtferng trong 1 giay den 2 giay, dieu nay
khong anh huang den dich vv.