Sunteți pe pagina 1din 4

Fișă de lectură

Titlul cărți: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. Repere și


instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Ediția a III-a, revizuită.
Autorul: M. Bocoș, D. Jucan.
Anul apariției: 2017.
Editura: Paralela 45. Pitești.
Capitolul: Proiectarea activității didactice.
Paginile: 111-128.

Proiectarea didactică ilustrează o realizare continuă, permanentă, care precede


demersurile instructiv- educative, indiferent de dimensiune, durată, etc.
La nivel macro, proiectarea pedagogică a procesului de învățământ redă anticipare
sistemului de acțiuni și operații angajate în cadrul activităților de predare, învățare și
evaluare. Asigurându-se, formarea optimă a finalităților asumate la nivel de sistem și de
proces.
La nivel micro, proiectarea didactică reprezintă structura operațiilor de anticipare a
obiectivelor, conținuturilor, strategiilor de predare, învățare și evaluare, precum și a relațiilor
dintre acestea.
Din perspectiva organizării funcționale a procesului de învățământ, proiectarea
didactică este activitatea principală a cadrelor didactice, premisa și condiția necesară pentru
realizarea de demersuri instructiv-educative folositoare.
Proiectarea activităților instructiv-educative la nivel micro (realist și corect) descrie o
caracteristică a succesului și a utilității acestora. Ea integrează următoarele demersuri ale
cadrului didactic:
*Lectura personalizată a programei și a manualelor școlare;
*Elaborarea planificării calendaristice (anuale);
*Efectuarea proiectării didactice secvențiale, pe termen scurt (a unităților de învățare
și a activităților didactice.
A. Lecturarea personalizată a programei și a manualelor școlare exprimă faptul că
cadrul didactic adaptează demersul proiectiv la structura grupului de elevi.
Programele școlare sunt stabilite la nivel național și reprezintă elementul
central în realizarea proiectării didactice, dar nu sunt privite ca sisteme de
conținuturi. Programele școlare cuprind:*notă de prezentare, * competențe de
generale,*competențe specifice,* conținuturile învățării,* activități de
învățare, *sugestii metodologice,*bibliografie.

B. Elaborarea planificării anuale presupune realizarea următoarelor etape:

1. Stabilirea asocierilor și a corespondențelor dintre competențele specifice și


conținuturile prin intermediul cărora se ating acestea.
2. Împărțirea conținuturilor instructiv-educativ în unități de învățare.
3. Stabilirea succesiunii de parcurgere a unității de învățare și detalierea conținuturilor
tematice ale fiecărei unități în raport cu acele competențe specifice care le sunt
asociate prin programă.
4. Verificarea concordanței dintre traseul educațional propus de cadrul didactic și oferta
de resurse educaționale materiale de care poate dispune.
5. Alocarea resurselor de timp considerate necesare pentru fiecare unitate de învățare, în
concordanță cu competențe specifice vizate.
* O planificare anuală corect realizată trebuie să acopere integral programa școlară
din punct de vedere al competențelor specifice.

*
Unitatea de învățământ:
Profesorul :
Disciplina:
Aria curriculară:
Clasa:
Nr. de ore pe săptămână:
Anul școlar:

Unitatea de Competențele Conținuturi Nr. de ore Săptămâna Observații


învățare specifice

C. Efectuarea proiectării didactice pe unității de învățare- presupune parcurgerea


acelorași etape metodologice , care precizează elementele componente ale
procesului de predare, învățare, evaluare. Asigurând, atingerea competențelor
specifice.

*
Unitatea de învățământ:
Profesorul :
Disciplina:
Aria curriculară:
Clasa:
Nr. de ore pe săptămână:
Anul școlar:
Conținuturi Competențe Activități de Resurse Evaluare
specifice învățare
D. Proiectarea lecțiilor, respectiv stabilirea designului activităților educaționale
- reprezintă un demers care se împarte la 3 aspecte:
● activitatea anterioară secvenței proiectate;
● situația existentă în momentul proiectării;
● cerințele impuse de programa școlară;

*O lecție se proiectează după următorul eșalon flexibil:


1. Stabilirea formei de organizare a activității didactice și încadrarea acesteia în unitatea
de învățare;
2. Stabilirea obiectivelor operaționale;
3. Selectarea și prelucrarea conținutului științific;
4. Elaborarea strategiei de instruire și autoinstruire;
5. Stabilirea structurii procesuale a lecției;
6. Stabilirea strategiei de evaluare;
7. Stabilirea strategiei de autoevaluarea a elevilor.

● Structura procesuală a unei lecții cuprinde:


a. captarea atenției sau trezirea interesului elevilor pentru studiul temei ;
b. comunicarea obiectivelor operaționale urmărite de cadrul didactic în lecția
respectivă;
c. prezentarea materialului fizic;
d. dirijarea învățării de cadrul didactic;
e. generalizarea, formarea noțiunilor;
f. fixarea și stabilirea performanței;
g. aplicarea în practică;
h. asigurarea feedback-ului.

*Proiectul de lecție este un instrument de lucru și un ghid pentru cadrul


didactic. Acesta este un fel de scenariu al activității ce urmează a fi
desfășurate.

*
Unitatea de învățământ:
Data:
Profesorul :
Disciplina:
Aria curriculară:
Clasa:
Subiectul/ Titlul lecției:
Tipul lecției
Obiectivele operaționale:
Strategii didactice:
Bibliografie:

Desfășurarea lecției (varianta 1)

Etapele Activitatea Activitatea Obiectivele Evaluarea


activității profesorului elevilor operaționale activității și alte
didactice observații

Desfășurarea lecției (varianta 2)

Etapele Obiectivele Conținutul Strategia Evaluarea


activității operaționale instruirii instruirii activității și alte
didactice observații

S-ar putea să vă placă și