Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI NEUROCHIRURGIE 2018/2019

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL Chirurgie II
1.3. DISCIPLINA: Neurochirurgie
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: Neurochirurgie
2.2. Titularul activităților de curs: Prof.Dr. Ion Poeata, Conf.Dr. Stefan Iencean, Sef Lucr. Dr. Dana Turliuc
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.Dr. Ion Poeata, Conf. Dr. Stefan Iencean, Sef lucrari dr.
Mihaela Dana Turliuc, Sef lucrari Dr. Alexandru Chiriac, Asist.Univ.Dr. Bogdan Costachescu, Asist.Univ.
Dr. Marius Gabriel Dabija, Asist.Dr. Alin Constantin Iordache, Asist. Dr. Bogdan Florin Iliescu,
Drd. Dr. Razvan Cristian Buga
2.4. Anul de 5 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) –


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 22 Din care : 3.5. curs 8 3.6. seminar/ 14
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 5
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 4
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 16
3.8. Total ore pe semestru 38

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 4
3.9. Numărul de credite 6*
 credite comune cu Neurologia

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale 1. Invatarea unor elemente de anatomie a sistemului nervos central,
(exprimate prin cunoștințe și de semiologie clinica neurochirurgicala, dar mai ales deprinderea
abilități) examinarii si conduitei in cazul urgentelor traumatice, vasculare,
spinale, tumorale, infectioase, specifice patologiei SNC;
2. Deprinderea stabilirii unei indicatii corecte de examinare
paraclinica imagistica sau de laborator si invatarea notiunilor
esentiale de semiologie neuro-radiologica;
3. Integrarea elementelor examenului clinic neurologic si general cu
informatiile furnizate de explorarile paraclinice in construirea unui
diagnostic rapid, corect si complet;
4. Invatarea principiilor si indicatiilor de tratament si notiuni de
tehnica neurochirurgicala specifica fiecarei patologii;
5. Integrarea informatiilor de semiologie, imagerie si conduita
terapeutica neurochirurgicala intr-un context interdisciplinar.
Competențe transversale (de - Dezvoltarea abilitatilor clinice generale
rol, de dezvoltare profesională, - Imbunatatirea performantelor de comunicare profesionala si personala
personală) - Dezvoltarea abilitatilor de lider
- Dezvoltarea capacitatii de luare a deciziilor
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general Intelegerea particularitatilor de diagnostic si tratament ale cazurilor
neurochirugicale
7.2. Obiective specifice Deprinderea anamnezei in cazul neurochirurgical
Intelegerea protocoalelor de diagnostic neurchirurgical
Intelegerea indicatiilor neurochirurgicale
Intelegerea urgentelor neurochirurgicale

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Sindromul de hipertensiune intracaraniana, Procesele Powerpoint Interactiv
expansive intracraniene, Hidrocefalia
2. Sindromul comatos -evaluare si semnificatie Powerpoint Interactiv
neurochirurgicala, Traumatismele cranio-cerebrale
3. Patologia cerebrovasculara neurochirurgicala Powerpoint Interactiv
4. Sindromul de compresiune radiculo-medulara, Powerpoint Interactiv
Sindromul de instabilitate vertebrala, Traumatismele
vertebromedulare, Discopatia vertebrala si hernia de disc
Bibliografie
1. M.Greenberg – Handbook of Neurosurgery
2. James D. Palmer- Manual of neurosurgery
3. Andrew Kay – Essential neurosurgery
4. Jonathan Stuart Citow – Comprehensive Neurosurgery – Board review
5. Ion Poeata: Neurochirurgie şi elemente de bioinginerie neurochirurgicală 2000
6. Stefan Florian, Ion Poeata (coordonatori): Neurochirurgie : Volumului 6 din Tratatul de Chirurgie,
Editia a 2-a, sub redactia Irinel Popescu, Constantin Ciuce, Editura Academiei Romane, Bucuresti

pagina 2 din 4
2014
7. Richard Ellenbogen, Laligam Sekhar, Neil Kitchen, Ioan Ștefan Florian: Principiile Chirurgiei
Neurologice, ed Hipocrate 2019 (traducerea si adaptarea in limba romana deja aparuta a editiei
originale 2018)
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Stagiul 1 Examinarea neurochirurgicala Foia de Prezentare caz clinic Se vor examina
observatie la pacientul neurochirurgical, explorare si prezenta
neuroimagistica pacienti de
catre studenti
Stagiul 2 Traumatologie craniocerebrala: Prezentare caz clinic Se vor examina
prezentare generala, anamneza si prezenta
pacientului/anturajului in cazul unui pacient cu pacienti de
traumatism cranio-cerebral, examenul neurologic al catre studenti
pacientului cu TCC, examenul local, formularea
diagnosticului in caz de TCC folosind anamneza,
examenul clinic si explorarile paraclinice,
indicatii terapeutice,supravegherea pacientului cu
TCC
Stagiul 3 Traumatologie vertebro-medulara (TVM), Prezentare caz clinic Se vor examina
prezentare generala, anamneza si prezenta
pacientului/anturajului in cazul unui pacient cu pacienti de
traumatism vertebro-medular, notiuni de baza de catre studenti
biomecanica spinala, examenul neurologic al
pacientului in cazul unui pacient cu TVM,
dermatoame, miotoame; scale de evaluare,
corelarea examenului neurologic cu aspectele
imagistice pentru determinarea nivelului lezional,
indicatii terapeutice, imobilizare versus chirurgie in
traumatologia spinala
Stagiul 4 Patologie vasculara, date generale, scale Prezentare caz clinic Se vor examina
clinice de evaluare a HSA, protocolul de investigare si prezenta
al pacientului cu patologie vasculara, indicatii pacienti de
terapeutice si supravegherea pacientului cu catre studenti
patologie vasculara cerebrala chirurgicala
Stagiul 5 Patologie tumorala si degenerativa spinala, Prezentare caz clinic Se vor examina
date generale, explorarea paraclinica si corelarea si prezenta
acesteia cu aspectul neurologic al pacientului, pacienti de
posibilitati terapeutice in functie de tipul de catre studenti
patologie, cu prezentarea tendintelor actuale in
chirurgia spinala, tipuri de implante spinale –
principii generale.
Stagiul 6 Sindromul de HIC, date generale, aspectele Prezentare caz clinic Se vor examina
clinice in patologia neoformatiilor cerebrale; si prezenta
explorarea imagistica, indicatiile terapeutice, pacienti de
chirurgicale si asocierea cu radio si/sau catre studenti
chimioterapia, notiuni despre neuronavigatie,
radiochirurgie, chirurgie minim invaziva
se va completa
Stagiul 7 Manevre neurochirurgicale : punctia Prezentare tehnici
lombara, sutura unei plagi a scalpului, demonstratie
neuronavigatie.
Bibliografie
1. M.Greenberg – Handbook of Neurosurgery
2. James D. Palmer- Manual of neurosurgery
3. Andrew Kay – Essential neurosurgery
4. Jonathan Stuart Citow – Comprehensive Neurosurgery – Board review
5. Ion Poeata: Neurochirurgie şi elemente de bioinginerie neurochirurgicală 2000
6. Stefan Florian, Ion Poeata (coordonatori): Neurochirurgie : Volumului 6 din Tratatul de Chirurgie,
Editia a 2-a, sub redactia Irinel Popescu, Constantin Ciuce, Editura Academiei Romane, Bucuresti
2014

pagina 3 din 4
7. Richard Ellenbogen, Laligam Sekhar, Neil Kitchen, Ioan Ștefan Florian: Principiile Chirurgiei
Neurologice, ed Hipocrate 2019 (traducerea si adaptarea in limba romana deja aparuta a editiei
originale 2018)

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


30.09.18 Prof Dr Ion Poeata

Semnătura directorului de departament


Prof. Dr. Mihai Dan Cobzeanu

pagina 4 din 4