Sunteți pe pagina 1din 3
COMISIA ELECTORALA CENTRALA. am A REPUBLICH MOLDOVA & NE CECSL472 din £2_ marke me Curten Constitutional {In conformitate eu art. 65 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electoral Cental ‘transmit spe examinate Hoticirea n. 3840/2020 ,Cu privire la atibuiea mandatulu de deputst {in Parismentul Republicii Moldova ales in cirumsevipfia electoralé uninominal nr. 38, smunicipiul Hincesti Ia legerile parlamentare noi din 1 martie 2020” si Hotirrea ne. 3841/2020 Pentru sprobarea Raportlui cu privire la rezultatcle alegerilor palameatare noi din 15 marie 2020", adoptate in cadal gedinfei din 20.03.2020, organza in regia de video-audioconfering Vicepresedintcle Comisici Eectorale Centrale oy ‘Viadimir §ARBAN ‘CURTER CONSTITUTIONAX 'R REPUBLIC! MOLDOVA intrare Ne_ YE tees 09 2004 x: Veronica Olt Fels o22251-8 Democrafia conieast COMISIA ELECTORALA CENTRALA AREPUBLICI MOLDOVA SU ALIS 20) C481 x SBI ONT ‘rnd ea agen HOTARARE u privire Ia atribuirea mandatolui de deputat in Parlamentul Republi ales in crcumserifia electoral uninominali ar. 38, municipiul Hance Darlamentare noi din 18 martie 2020 Jn bzaprocesu-vecbl eu pivie a totlizare ezltlralegriorpalamentar noi tn cicumscripfia electoral uninomingl 38, munieipil Hance com de consi electoral de cteursripie in temeil art 18 alin, 2), ar. 26 alin, 1) it, a 65 at 99 alin, (2) a. 100 din Coda electoral 1381/1997 in redata republics Manitoal fea 481-483 gia 29 decembrie 2017 si conform ar. VI din Legea ne. 11572019 pence modicarea unoe ete legislative, ComisiaElectorald Conala hota ste 1. Se atrbuie mandatul de deputat in Parlamentul Republiii Moldova domnului Gatean Stefan ales din pantea Paridului Polite ,Partidul Socialgilor din Republica Moldova", tn ircumscripfiaelectorald uninominal nr. 38, municipiul Hancest la alegerileparlamentare noi din 15 marie 2020, 2. Se prezintt Curt Constituionale, spre vadarea mandatului de deputt in Parlamentul Republict Moldova, actle menfionat la a. 65 din Codul electra. 3. Prezenta hotrire itr Tn vigoare la data adopts, se publict pe pagina web oficials «4 Comisiei Electorale Centrale si in Monitorl Oficial al Republic! Moldova $i poate fi eontestata ‘ndecuts de 3 ile clendarstice dela data adopt, ira respctaea proceduriprealbile, la Cutea de Apel Chisinau (adrsa: st. Teo, nr, 4, mun, Chigini). ‘Vieepregedintele Comisiel Blectorale Centrale ‘Viadimir SARBAN a rel Ecole Cental a fac: Masin LEBEDINSCHI Chigindu, 20 marte 2020 Nr. 3840 HE COMISIA ELECTORALA CENTRALA AREPUBLICII MOLDOVA f Si Ree MD AT em pao “Waworemenal nea HOTARARE pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020, ‘In tomeiul art 18 alin, 2), art. 65 alin. (2) sar. 97 din Codul electoral nr. 1381/1997, ‘Comisia lectorala Centala hot arate 1. Se aproba Reportul Comisiei Eectorale Centrale cu prvire la rezltatleelegerilor psrlamentare ni din 15 marie 2020, conform anexei, 2. Raportul Comisiei Blestrale Centrale se prezinta Curt Constitjonale pentru validarea mandatuli atribut deputies, 3, Prezentahotirre ined In vigoare la data adopt, se public pe pagina web ocala 44 Comisiei Electorale Centrale si in Monitorul Oficial al Republicii Moldove si poste fi contestatiin decurs de 3 zile calendars de la data adopt, flirt respectarea procedusi prealabile, la Curtea de Apel Chisinau (adres: ste Tilo, ne. 4, mun. Chigin). Vicepresedintele a Comisie! Electorale Centrale & ‘Vladimir SARBAN eS Secretarul ee @ncnmse 17 sms Chisinau, 20 marie 2020 é C hd Nr. 3841 ae

S-ar putea să vă placă și