Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Data: 15.11.2017
Profesor: Rădulescu Anamaria
Școala Gimnazială Cricov Valea Lungă
Clasa: a VI-a
Disciplina: Matematică – Algebră
Unitatea de învățare: Divizibilitatea numerelor naturale
Subiectul lecției: Probleme simple care se rezolvă folosind divizibilitatea
Durata de desfășurare a lecției: 50 minute
Competențe specifice:
CG2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea
numerelor naturale în produs de puteri de numere prime
CG3-1. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c, c.m.m.m.c a două sau a mai
multor numere naturale
CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea numerelor
naturale, în exerciţii şi probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea
CG5-1. Deducerea unor proprietăţi ale divizibilităţii în mulţimea numerelor naturale, în
exerciţii şi probleme
CG6-1. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul divizibilităţii în mulţimea numerelor
naturale, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului
Obiective operaționale:
După parcurgerea lecției, elevul va fi capabil:
O1. Să deosebească numerele prime de cele compuse.
O2. Să aplice criteriile de divizibilitate pentru a descompune un număr in produs de puteri de
numere prime.
O3. Să aplice algoritmul de determinare al celui mai mare divizor comun.
O4. Să aplice algoritmul de determinare al celui mai mic multiplu comun.
O5. Să aplice relația dintre c.m.m.d.c și c.m.m.m.c în rezolvarea problemelor.
Tipul și varianta de lecție: de fixare și sistematizare
Resurse procedurale:
- Metoda Ciorchinelui
- Exercițiul
- Conversația
- Explicația
Resurse materiale: tabla, creta, fișa de lucru (Anexă), culegerea
Tipul de organizare a activității: frontal, individual și pe perechi.
Bibliografia:
-Constantin Basarab, Marlena Basarab, Paula Cătălina, „Matematică-Exerciții și probleme
pentru clasa a VI-a, Colecția Mate pentru toți, editura Delfin, 2015
-Anton Negrilă, Maria Negrilă, „Matematică 6. Algebră. Geometrie”, Colecția Mate 2000+
Consolidare, editura Paralela 45, 2014

1
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele lecției Ob Conținutul lecției Strategiile didactice Procedee de


. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Forme de evaluare
op. procedee activitate
1.Moment -Asigurarea condițiilor optime pentru -Vor avea pe bănci Conversația Frontală
organizatoric desfășurarea lecției. caietele de temă și
-Verificarea prezenței elevilor. maculatoarele.
2. Verificarea temei / -Verificarea temei prin sondaj și -Elevii își corectează Conversația Frontală
Captarea atenției rezolvarea neclarităților elevilor la tablă. tema și pun întrebări,
dacă au întâmpinat
dificultăți în
rezolvarea acesteia.
3. Anunțarea temei -Profesorul anunță titlul lecției -Notează subiectul Conversația Frontală
și a obiectivelor „Probleme simple care se rezolvă lecției pe caiete și
folosind divizibilitatea” și comunică sunt atenți la
elevilor obiectivele stabilite. În această obiectivele anunțate
oră pentru început vor fi recapitulate
noțiunile însușite la această unitate de
învățare, pe care le vom aplica apoi în
rezolvarea problemelor.
4. Prezentarea -Profesorul propune spre rezolvare o -Fiecare elev primește
sarcinilor de fișă de lucru. Pe prima parte a fișei este câte o fișă de lucru.
învățare și dirijarea desenat un ciorchine, care va fi desenat (Anexa)
învățării și de profesor la tablă. Acest ciorchine
va fi completat de elevi, sub îndrumarea
profesorului. Iar în partea a doua a fișei
este un model de test de evaluare.
-Profesorul le explică elevilor ce au de
făcut și desenează ciorchinele pe tablă. -Elevii ies la tablă, pe Conversația Frontal Observarea
-Acesta le pune elevilor întrebări rând, să completeze Metoda Individual sistematică a
ajutătoare pentru completarea ciorchinele și îl vor ciorchinelui elevilor

2
ciorchinelui: completa individual Explicația Aprecierea
1. Când un număr natural a este divizibil pe fișe. verbală
cu un număr natural b?
2. Cum notăm când un număr a este
divizibil cu un număr b?
O2 3. Precizați criteriile de divizibilitate
învățate.
O1 4. Când este un număr prim?
O3 5. Precizați c.m.m.d.c și c.m.m.m.c.
O4
O5

5. Realizarea O1 -Se va rezolva în continuare testul de pe -Elevii vor rezolva pe Conversația Frontal Observarea
feedback-ului O2 fișa de lucru. perechi fișa de lucru Exercițiul Pe perechi sistematică a
O3 și apoi vor ieși la Explicația elevilor
O4 tablă. Aprecierea
O5 verbală
6.Explicații pentru -Tema pentru acasă constă în rezolvarea -Elevii își notează Conversația Frontală Apreciere
continuarea problemelor de pe fișa de lucru care au tema în caiete. verbală
învățării și tema rămas și a testului 2 din culegere, de la
pentru acasă pagina 32. Profesorul dă indicații pentru
efectuarea temei.

3
ANEXĂ Fișă de lucru

DIVIZIBILITATEA

CRITERII DE DIVIZIBILITATE

4
Model de test de evaluare

I. Completați spațiile punctate astfel încât să obțineți propoziții adevărate.


1. Dintre numerele: 251, 645 și 744 sunt divizibile cu 3 numerele: ……………..
2. Mulțimea divizorilor lui 16 este ……………..
3. Descompunerea în factori primi a numărului 540 este: ………………
4. Numerele prime cuprinse între 21 și 42 sunt: ……………………..
5. Multiplii de două cifre ai lui 17, mai mici ca 100 sunt: ……………………
6. Cel mai mic număr natural care este multiplu de 10, 15 și 12 în același timp este ……

II. Scrieți rezolvările complete.


1. Aflați c.m.m.d.c. și c.m.m.m.c. al numerelor: 36, 64 și 96.
2. Aflați cel mai mic număr natural care, împărțit pe rând la 11, 7 și 6, dă de fiecare dată
restul egal cu 4.
3. Determinați numerele a și b pentru care (a,b)=1 și a∙b= 24 .
4. Un grup de elevi a primit 18 cărți și 24 de caiete. Câți elevi sunt în grup dacă fiecare a
primit același număr de cărți și același număr de caiete?
5. Care este cea mai mică capacitate pe care o poate avea un butoi, dacă acesta poate fi
umplut cu ajutorul unor vase cu capacitatea de 12 l, 10 l și 45 l?

S-ar putea să vă placă și