Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 2.5.a.

- Sinteză pentru activități metodice


Instrumente care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor

Evaluarea este concepută, pe de o parte, ca un control al cunoștințelor sau ca  mijloc de măsurare


obiectivă, pe de altă parte, ca o cale de perfecționare ce presupune o strategie globală a formării, întrucât
evaluarea nu este o etapă supraadăugată sau suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat
procesului instructiv-educativ.. Evaluarea trebuie privită ca parte intrinsecă a demersului didactic având
următoarele funcții: diagnosticare, prognosticare, reglare a procesului instructiv-educativ, selecție, certificare,
motivare a învățării, de activare a autocunoașterii, a metacogniției și de consiliere.

 În procesul instructiv- educativ evaluarea poate fi:


  a) evaluare inițială (realizată la începutul procesului de predare-învăţare);
  b) evaluare continuă (realizată în timpul procesului);
  c) evaluare finală (realizată după o secvenţă de timp bine precizată – semestru, sfârșit sau început de ciclu
şcolar etc.).
    Metodele de evaluare sunt:
 Metode complementare de evaluare/moderne: 
• Scop: măsurarea unor competențe ce țin de domeniul afectiv, greu cuantificabile prin metode tradiționale de
evaluare, iar potențialul formativ rezidă în interiorizarea actului educativ.

Tipuri de itemi:
  • itemi obiectivi:  - cu alegere duală (de tip adevărat/fals; corect/incorect etc.)
-  cu alegere multiplă
-  de tip pereche (asociere)
  • itemi semiobiectivi: - cu răspuns scurt;
- de completare (a unui text lacunar etc.)
-  de tip întrebare structurată
• itemi subiectivi:
- cu răspuns construit, puțin elaborat;
-  de tip eseu structurat;
-  de tip eseu nestructurat
 
Metode de evaluare 
❖ Metode tradiționale: 
• probe orale; 
• probe scrise; 
• probe practice. 

Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice ale și de


specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:
 chestionări orale
 teste, lucrări scrise
 experimente și activități practice
 referate
 proiecte
 interviuri
 portofolii
 probe practice
 alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către MEC/ISJ,
elaborate în conformitate cu legislația națională.

S-ar putea să vă placă și