Sunteți pe pagina 1din 4

MONOGRAFIA PAROHIEI ORTODOXE, FILIA POCIOVELIȘTE

ȘI A BISERICII CU HRAMUL „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL


ȘI GAVRIL”

1. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE

Numele localității

Satul se găsește de-a lungul drumului comunal DC 226 (POCIOVELIȘTE-


CRESUIA), în lungime totală de 5,8 km, din care 2,8 km străzi adiacente. Este amplasat în
centrul comunei CURĂȚELE, în continuarea satului reședință de comună. Localitatea este
fără rol administrativo-teritorial și are o predominantă în localitate, este, ca și în cazul
celorlalte localități, agro-pastorală. Satul Pocioveliște este înscris în sistemul de alimentare cu
apă potabilă alături de satele Beiușele, Curățele și Nimăiești. Satul Pocioveliște este atestat
documentar în anul 1600, sub denumirea de POCZAVELESTE, care ar însemna „loc de
refugiu”. La o distanță de aproximativ 73 km SUD-EST de Oradea, pe o ramificație a
drumului național 76, la 7 km de municipiul Beiuș se găsește localitatea Pocioveliște, pe văile
pârâurilor Binșel și Nimăiești.

A. Prezentarea generală a localității


(geografic, istorico-demografic, arheologic, cultural, economic)

Poziție geografică

Teritoriul satului Pocioveliște se află în partea de NORD-VEST a țării, încadrându-se


în ținuturile piemonturilor vestice, mai precis în districtul Munților Bihor-Vlădeasa. Dacă
teritoriul satului se întinde pe cuprinsul depresiunii Beiușului, teritoriul învecinat se află în
zona Masivului Vlădeasa. Depresiunea Beiușului se compune dintr-un șir de dealuri
submontane (dintre care în apropierea satului Pocioveliște este dealul Beiușele), piemonturi,
terase și lunci dispuse în lungul zonei hidrografice a Crișului Negru. Localitatea Pocioveliște
face parte din comuna Curățele, care se găsește în sudul județului Bihor și are ca vecini câteva
comune din județul Cluj la EST, comunele Căbești și Remetea la NORD, comuna Drăgănești
și Budureasa la SUD și orașul Beiuș la SUD-VEST. Principala arteră de legătură este drumul
național DN76 și E69, care leagă orașul Oradea de orașul Deva și din care se desprind
drumurile comunale DC222 și DC221, care străbat comuna.

1
Geologia

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul satului Pocioveliște aparține bazinului


Crișului Negru. Rețeaua hidrografică este compusă în principal din bazinele văilor Budureasa
și Cresuia, din care se desprinde valea Beiușele și care se unesc înainte de vărsare în Crișul
Negru, astfel formând Valea Nimăieștilor.

Clima

Din punct de vedere climatic, teritoriul satului Pocioveliște face parte din climatul
temperat continental. Situația comunei pe teritoriul ??? montane, Munții Bihor-Vlădeasa și
zona depresionară unde se află localitatea Pocioveliște determină caracteristicile climatice să
fie legate de clima montană. Temperatura medie anuală este de 2°C în Munții Vlădeasa și
10°C în depresiunea Beiuș. În luna ianuarie, temperatura medie a aerului este de -7°C în
munții înalți și -3°C în depresiune, iar temperatura medie a aerului în luna iulie este de 10°C
în zona montană și 20°C în depresiune.

B. ISTORICUL BISERICII

ISTORIA ZIDIRII EI

Atunci când se vorbește despre biserica din satul Pocioveliște, obligatoriu trebuie
amintită personalitatea celui care a fost Episcop al Aradului, între anii 1903-1925, Ioan
Ignatie Papp, fiu al satului Pocioveliște și ctitor al bisericii din sat. De aceea voi prezenta
câteva date despre biserică, cât și despre persoana Episcopului Ioan Ignatie Papp.
Biserica poartă hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. A fost construită în
anul 1906, după cm arată și inscripția care se găsește în altar, pe iconostas, din cheltuiala
Episcopului Ioan Ignatie Papp. Este zidită din piatră și cărămidă, în formă de corabie, în stil
simplu și este acoperită cu tablă zincată.
În interior, bolta bisericii este puțin mai deosebită, datorită faptului că în zona
centrală ea are patru secțiuni (patru aripi), fiecare așezată pe câte un pilon de susținere cu
capiteluri în partea de sus. Arhitectura bisericii este foarte frumoasă, fiind lucrată calitativ. Se
spune că meșterii au fost italieni, iar cei care au ajutat din sat au fost și ei la rândul lor plătiți
de către Ioan Ignatie Papp.
În turnul bisericii se află două clopote. Pe unul se află inscripția: „Acest clopot s-a
turnat la Arad în anul 1906”, iar al doilea clopot are următoarea inscripție: „turnat întru
pomenirea bunilor mei părinți Ilie și Raveica”. Turnat la Arad, în anul 1924.
Icoanele de pe iconostas sunt pictate pe pânză și lipite pe scândură. Pictorul nu se
cunoaște, dar probabil au fost pictate la Viena, iunde a fost făcut iconostasul.
Biserica a fost sfințită la 13 octombrie 1907. La sfințirea au participat: Episcopul
Ioan Ignatie Papp al Aradului, Episcopul Vasile al ținutului Oradea Mare, arhimandrit vicar

2
episcop Roman Ciorogariu și încă un sobor de 20 de diaconi și preoți din împrejurimi, precum
și profesori de la Facultatea de Teologie din Arad.
Pe parcursul timpului, la biserică s-au făcut diferite lucrări de întreținere și
înfrumusețare. În timpul păstoririi vrednicului preot POPA IOAN s-au efectuat următoarele
lucrări:
- pictura interioară a fost făcută în anul 1985-1986, de către pictorul bisericesc
PĂLTINEAN TEODOR;
- s-au schimbat cele două uși de la intrare și s-au construit două terase tot la intrare,
în anul 1988.
Binecuvântarea lucrărilor s-a făcut în 16 septembrie 1990, de către Episcopul Ioan
Crișanul al Oradiei.
În timpul păstoririi preotului IANOȘ BOGDAN MARIUS CĂLIN s-au mai efectuat
lucrări de reparații la biserică în anul 1998.
- fațada exterioară a fost refăcută în totalitate;
- trotuar în jurul bisericii, cât și o cale de acces betonată până la intrarea în cimitir;
- turnul și acoperișul au fost revopsite de mai multe ori;
- a fost făcută o plachetă din bronz, cu chipul lui Ignatie Papp, fiind așezată pe o
placă comemorativă din marmură pentru a ne aduce aminte de „cel ce a fost și este ctitor al
bisericii și fiul al satului Pocioveliște”;
- în perioada anilor 2011-2012 s-a placat pardoseala bisericii cu granit și s-au montat
geamuri termopan.
La toate aceste lucrări au avut un aport deosebit de mare și consilierii (membrii
Consiliului parohial, cât și fiecare credincios, dar nu în ultimul rând conducerea Primăriei
Curățele. Cu toții au dat dovadă de devotament și dragoste față de Biserica lui Hristos.
Menționez că sub altarul bisericii se găsește mormântul unde își doarme somnul de
veci ctitorul bisericii din satul Pocioveliște, Ioan Ignatie Papp.
Binecuvântarea lucrărilor s-a făcut pe 28 iunie 1999, de către P.S. Episcop Ioan
Crișanul, ocazie cu care s-a făcut și un parastasd e pomenire pentru sufletul Episcopului Ioan
Ignatie Papp.

ȘIRUL PREOȚILOR SLUJITORI

Preoți slujitori din anii 1859-2015:

1. Pr. TEODOR PAPP (hirotonit la 4 decembrie 1859 și de loc fiind din Pocioveliște.
2. Pr. IOAN PAPP (fiul lui TEODOR PAPP).
3. Pr. GHEORGHE PAPP (fiul lui IOAN PAPP)
4. Pr. POPA IOAN (hirotonit la 1 septembrie 1978 – preot paroh până în anul 1992).
De loc este din SĂLIȘTE de BEIUȘ.
5. Pr. RIF MIRON (paroh din anul 1992-1994).
6. Pr. IANOȘ MARIUS BOGDAN MARIUS CĂLIN (hirotonit pe 18 septembrie
1998. Este preot paroh și în prezent. De loc este din localitatea ȚIGĂNEȘTII DE BEIUȘ,
com. DRĂGĂNEȘTI.

3
Cimitirul

Cimitirul parohial a fost și este în apropierea bisericii, aproape de vatra satului.


Cimitirul este în proprietatea parohiei, în suprafață de 8000 m 2, în care sunt înhumați toți
credincioșii ortodocși decedați din satul Pocioveliște, de câteva generații, inclusiv Ioan Ignatie
Papp – ctitorul bisericii, dar și părinții lui.

PROFILUL ACTUAL AL SATULUI CRESUIA

Numărul de credincioși: 399.

Bibliografie

Oameni de seamă din Bihor


Jertfa de sânge a Bihorului, Vatra Românească, Bihor.
Culese din viu grai

DATE DE CONTACT ALE PAROHIEI

PAROHIA ORTODOXĂ POCIOVELIȘTE


Nr. 154
STR. PRINCIPALĂ
LOC. pocioveliște
COM. CURĂȚELE
JUD. BIHOR