Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data:

Clasa: a III- a

Propunătoarea: Anuți Lenuța

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ,,George Enescu" Năvodari

Aria curriculară: Tehnologii

Disciplina: Arte vizuale si abilitati practice

Unitatea de învățare: Activităţi cu materiale sintetice. Hârtia

Subiectul lecției: Peisaj de primăvară

Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi

Scopul lectiei: formarea priceperilor şi deprinderilor de a uiliza tehnici combinate de lucru cu


diverse materiale şi ustensile; dezvoltarea gustului estetic, a imaginaţiei şi a creativităţii.

Obiective operaționale:

O1- să denumescă cel puţin trei caracteristici ale anotimpului primăvara, pe baza
experienţei personale;

O2--să exerseze tehnici simple de lucru (decupare după contur, lipire, asamblare)
utilizând intrumentele puse la dispoziţie;

O4 - să descrie etapele de lucru urmărite, pe baza explicaţiilor învăţătorului;

O5 - să realizeze lucrarea propusă pe baza etapelor stabilite;

O6- să evalueze lucrările ţinând seama de următoarele aspecte: finalizare,

relevanţă, aspect estetic al lucrării

Strategii didactice:

Metode și procedee: instructajul, explicaţia, demonstraţia, conversatia, munca


independentă, ,,Turul galeriei”.

Mijloace de învațare: computer, șabloane, polistiren, foarfecă, lipici .

Forme de activitate: individuală, în perechi, frontală.

Resurse bibliografice:

 Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;


 Cojocariu, V., Mihaela, ,,Teoria şi metodica instruirii”, Editura Didactică

1
Pedagogică, Bucureşti, 2002;
 Daniela Stoica, Abilităţi practice clasele I-IV, Piteşti, Editura ,,Carminis”, 1999.

Resurse temporale: 50 minute

Resurse umane: elevii, cadrul didactic

Resursen spațiale: sala de clasă

2
Desfășurarea activității
Etapele lecției Ob. Conținutul învățării Strategii didactice Evaluare
op.
Metode și Forme de Mijloace
procedee organizare didactice
1.Moment Organizez colectivul de elevi, pregătesc conversația frontală observarea
organizatoric materialele necesare, asigur un climat favorabil sistematică
1 min învăţării.
2.Captarea Le citesc povestea numită Cele patru dorinţe
atenţiei din care vor înţelege că toate anotimpurile sunt
7 min importane şi că fiecare anotimp are farmecul său. conversația fișa cu evaluare orală
(ANEXA 1) frontală povestea
Întreb care a fost al doilea anotimp amintit în observația
O1 poveste. computer
Elevii sunt întrebaţi în ce anotimp ne aflăm şi
care este anotimpul preferat dintre cele patru. videoproiecto
r
3.Anunțarea Deoarece Zâna Primăverii este aici și ati conversația frontală Zâna
temei și a reușit să-i readuceți frumusețea la ora de limba și Primăvara observarea
obiectivelor literatura română,de matematică și la ora de științe explicația sistematică
2 min acum e timpul să-i realizați și voi o surpriză Zânei.
O2 Astfel, la activitatea de astăzi aş dori să
aducem o parte din frumuseţea naturii aici, în clasă,
prin intermediul lucrărilor pe care le vom realiza, şi
anume, o compoziţie folosind diferite tehnici de
prelucrare a hârtiei (decupare, lipire) cu titlul
,,Peisaj de primăvară”.
Le prezint elevilor tema lucrării de astăzi:

3
„Peisaj de primăvar㔺i de asemenea obiectivele
operaţionale într-o formă accesibilă lor:
- însuşirea tehnicii de lucru
- asamblarea materialelor cu scopul finalizării
lucrării .
Voi trebuie sa fiți atenți și să realizați peisajul
după explicațiile și îndrumarea mea.
4.Prezentarea Prezintă o planşă didactică pe care este frontală
modelului și desenat un copac în parte de jos este lipită hârtie conversația planșă
explicarea creponată. Antrenează elevii în discuţii pe
modalităţii de marginea lucrării prezentate.
realizare - Ce observaţi? observare
O3 - De ce instrumente avem nevoie pentru explicația șabloane sistematică
5 min realizarea peisajului de primăvară ?
- De ce materiale trebuie să ne folosim ? hârtieglasată
- Elevii sunt împărţiţi în șapte perechi :
perechea roșie, orange, galbenă, verde, albastră,
indigo și violet. Fiecare pereche va veni la panou își
va lua plicul corespunzător culorii, în care vor găsi foarfece
materialele care trebuie realizate de fiecare pereche. înperechi
Voi prezenta lucrarea model şi voi cere elevilor să
identifice materialele folosite. lipici
Se explică etapele realizării lucrării. Se arată
modalitatea de lucru: elevii vor avea de colorat,
decupat, de lipit şi de asamblat.
CERINŢE:
O4 Fiecare pereche va lucra independent, fiind
preocupaţi: frontală
-să foloseascã hârtie colorată potrivită pentru
a realiza o armonie cromatică a lucrării;

4
- să lucreze îngrijit, curat; explicația
- să respecte normele de protecţie a muncii,
pentru a nu se accidenta;
- să coopereze în cadrul grupului;
- să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de
muncă.
5.Realizarea Sarcinile se împart între membrii echipei. Ei planșă
(execuţia) vor solicita ajutorul colegilor sau a învăţătorului conversația
lucrării dacă întâmpină probleme pe parcursul activităţii. înperechi șabloane evaluare
30 min O5 Se supraveghează modul de execuţie, practică
corectând eventualele greşeli sau dând unele exercițiul carioci
indicaţii. foarfece
Elevii vor lipi materialele. Sunt apreciaţi cei
care vin cu idei originale. lipici aprecieri
Le creez condiţii optime de realizare a explicația verbale
lucrărilor prin alegerea unui fond muzical adecvat: CD
cântece de primăvară observația calculator
6. Evaluarea Elevii care termină lucrările vor veni şi vor
lucrării lipi la panou elementele grupei. Pe rând fiecare lucrarea
O6 grupă işi va lipi elementele decupate . conversația realizată autoevaluarea
5 min Propune elevilor să analizeze elementele
lucrate de celelalte perechi. Analiza lucrărilor se va evaluarea
face urmărind: reciprocă
 decuparea după contur; observația înperechi
 lipirea elementelor şi organizarea în spaţiu;
 gradul de finalizare al lucrării; analiza frontală aprecieri
 asamblarea corectă a materialelor pentru a verbale
realiza o armonie cromatică a lucrării;
 aspectul estetic;
 imaginaţie, creativitate, originalitate.
comparația

5
Elevii vor face “Turul galeriei” şi vor aprecia frontală
pe rând celelalte elemente a tabloului de primăvară,
ţinând cont de criteriile date.
Se face curăţenie pe masa de lucru.
Se formulează câteva concluzii referitoare la
modul în care elevii au participat la lecţie.
Zâna le oferă fiecărui elev câte o
recompensă.

6
ANEXA 1

CELE PATRU DORINŢE


După ce se dăduse cu săniuţa pe săturate şi alergă cu patinele pe oglinda îngheţată a
râului, Mihăiță îşi puse schiurile făcute de tatăl său şi merse pe dealul din apropierea satului unde
îi plăcea să schieze în fiecare an. Apoi, se întoarse acasă vesel şi-i spuse tatălui:
- Ce bine şi frumos a fost… Aş vrea să fie mereu numai iarnă!
- Notează dorinţa ta în acest carneţel al meu, îi răspunse tatăl.
Şi Mihăiță o scrise.
Sosi primăvara.
Băieţelul alergă în voie prin poiana înverzită, prinse fluturi coloraţi, culese flori şi, după
ce s-a jucat cu mieii şi iezii pe câmpul înverzit, veni într-un suflet la tatăl său şi-i spuse:
- Ce frumoasă e primăvara! Aş vrea să ţină mereu!
Tatăl lui scoase iarăşi carneţelul şi-l puse pe băiat să noteze această dorinţă.
Sosi vara. Mihăiță merse cu tata la cosit. Cât a fost ziua de lungă copilul s-a jucat prin
fân, a cules cireşe, s-a scăldat în lac, a cules pentru mama un buchet de maci din lanul de grâu
copt, iar seara i-a spus tatălui:
- E minunată vara! Niciodată nu aş vrea să se termine!
Tatăl băiatului i-a dat carneţelul să scrie acest lucru în el.
Veni şi toamna. Livezile pline de fructe, strugurii aurii din vii îl îndemnau pe Mihăiță să
se înfrupte din fiecare cu nesaţ. Privea pădurea şi se minuna cât de frumoasă poate fi. Admira
oamenii care veneau cu carele încărcate de porumb. Îi spuse tatălui că toamna este cel mai
frumos şi mai bogat anotimp şi că e preferatul lui.
Atunci, tatăl său scoase carneţelul şi-i arătă băiatului că la fel scrisese şi despre celelalte
trei anotimpuri. Mihăiță îl privi nedumerit şi abia în acel moment înţelesese că, de fapt, toate
cele patru anotimpuri, în egală măsură, au farmecul şi bogăţia lor şi că toate merită atenţia şi
dragostea noastră!

S-ar putea să vă placă și