Sunteți pe pagina 1din 3

Bălinişteanu D.

Anca(Carp)
Postuniversitar niv 1, Pedagogie 2

Tema 1

Predarea nu se  reduce la transmiterea unui volum de informaţii propriu unei anumite discipline
de studiu ci presupune acţiuni şi operaţii sistematice întreprinse în vederea organizării,
desfăşurării şi îndrumării optime a activităţii de învăţare a educaţilor.

“Necunoscând limbi străine, nicicând nu vei înţelege tăcerea străinilor.”

În contextul societății moderne actuale, cunoașterea unei limbi strӑine de circulație


internațională constituie o competență esențială. Ȋn aceste condiții, apare nevoia ca, încă de la
cele mai fragede vârste, copiii să fie capabili să comunice într-o limbă de circulație
internațională, limba engleză fiind cea mai utilizată. Reforma educațională din România se
orientează spre stimularea unor demersuri interactive care să conducă la o mai mare eficientizare
a învățării școlare și la plasarea elevului în centrul actului educațional. Stăpânirea limbii engleze
deschide noi perspective de cunoaștere elevului, care va avea astfel acces la informaţii, precum și
cale deschisă spre utilizarea calculatorului, devenit un accesoriu necesar în zilele noastre.
Învățarea unei limbi străine impune formarea unor deprinderi auditive și articulatorii noi, care se
dezvoltă doar parțial pe baza sistemului de sunete ale limbii materne. Învăţarea limbii engleze
poate să pară un plan prea ambiţios pentru vârsta şcolară mică, dar acum, maleabilitatea
structurilor operaţionale mentale, încă nedefinitivate, poate constitui un avantaj pentru un
învățător avizat. De fapt, limba străină nu „se învaţă” într-un an, iar apoi nu ne propunem ca
şcolarii mici să vorbească cursiv în limba engleză. Tot ce ne dorim este să-şi dezvolte un mod
specific de articulare a sunetelor şi să cunoască câteva elemente de bază ale exprimării în această
limbă. Mai pot preciza şi faptul că activităţile au rolul de a plasa școlarii în situaţii de comunicare
similare celor din viaţa reală, stimulându-le astfel apetitul de a interacţiona verbal cu cei din jur
şi totodată încrederea în sine.

Necesitatea introducerii limbii engleze ca obiect de studiu încă din primii ani de școală ai
unui elev și menținerea acesteia ca disciplină de învățământ obligatorie până la sfârșitul ciclului
liceal prezintă beneficii incontestabile în ceea ce privește competențele lingvistice dobândite
astfel de elevi. Însă în predarea acestei discipline la elevi cu vârste de 5, 6 ani pot apărea
dificultăți specifice, generate cel mai adesea de particularitățile de vârstă ale elevilor.
Bălinişteanu D. Anca(Carp)
Postuniversitar niv 1, Pedagogie 2

“A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulţime de cuvinte, fraze,
expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.”-John
Amos Comenius

Pornind de la teoria lui Comenius, putem susţine că metodele tradiţionale de predare sunt
caracterizate printr-o relaţie de autoritate şi bazate pe principiul conform căruia profesorul
aducea cunoştinţe elevului care, se presupune, era pregătit să le primească, astăzi par nepotrivite
pentru educaţia de masă. Astăzi, stilul tradiţional de predare nu mai reprezintă o cale eficientă de
a transmite informaţii. Sunt dezvoltate diferite metode de predare-învăţare având în minte
nevoile elevului. Un proces de predare-învăţare eficient şi real presupune folosirea metodologiei
şi pedagogiei potrivite cerinţelor generaţiei actuale de elevi, folosirea noilor tehnologii şi a unui
mediu educaţional în continuă schimbare. Provocarea o reprezintă găsirea de noi căi de a stimula
şi motiva abilităţile creative ale generaţiei actuale care are vederi asupra învăţării diferite de cele
pe care le aveam noi atunci când eram ca ei. Se știe deja că școlarii mici sunt niște parteneri de
conversație excelenți -nu doar că pun o mulțime de întrebări, dar le și place foarte mult să
povestească. Această caracteristică îi ajută foarte mult pe părinți și învățători în activitățile de
dezvoltare a vocabularului și a competențelor de comunicare la copii. Cele mai frecvente
activități didactice prin care se urmărește transmiterea unor cunoștințe sub forma unui joc
implică realizarea de desene, analiza și comentarea unor imagini sau a unor secvențe video,
repetarea unor cântece etc. Abordarea unei predări de tipul “cretă-tablă”(care a avut meritele ei),
cu elevul participant pasiv, nu mai pare să fie potrivită pentru generaţia de astăzi,de aceea
profesorii apelează la o gamă largă de strategii ca să încurajeze participarea activă a elevului la
activităţile din clasă. Să înveţi prin “a face”, să aduci problemele din viaţa reală în sala de clasă şi
să ajuţi elevul să descopere informaţia cerută ca să rezolve aceste probleme sunt metode care fac
parte din abordarea învăţării centrată pe elev. Profesorul ghidează şi facilitează învăţarea, mai
degrabă decât o controlează, ajută elevii să interpreteze, să organizeze cunoştinţele, astfel ca
aceştia să formeze aptitudini nu doar în conţinutul studiat, ci şi în învăţarea propriu-zisă.Un
proces de predare-învăţare activ, interactiv oferă oportunităţi de interacţiune profesor-elev, elev-
elev şi elev-resurse(studiu de caz, proiecte, jocuri de rol, excursii).

Predarea presupune prezentarea realităţii, oferind elevilor oportunitatea de a câştiga


experienţă în practicarea diversă a unui domeniu.Scopul este acela de a încuraja elevii să
Bălinişteanu D. Anca(Carp)
Postuniversitar niv 1, Pedagogie 2

demonstreze competenţele de comunicare şi înţelegere, de citire şi scriere.În cadrul orei de


Limba engleză, putem “ataca” diferite abordări de predare-învăţare, utilizarea unei metode sau a
alteia depinzând de abordarea aleasă. Astfel, abordări şi metode moderne sugerate sunt
următoarele: Abordarea centrată pe elev (Person-Centred Approach), Abordarea
comunicativă(Communicative Approach), Calea tăcerii (The Silent Way), Sugestopedia
(Suggestopedia), Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning), Metoda
răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method). Pentru a aplica diferitele
strategii moderne trebuie să ne folosim de materiale, mijloace de predare moderne, cum ar fi: fişe
de lucru(worksheets), imagini(pictures or flashcards), realia (‘from-life’ materials), poveşti în
imagini(picture stories), postere(posters), broşuri(brochures), pliante(leaflets), CDs(muzică),
DVDs( filme, reclame, desen animat), jocuri(games), poezie(poetry), dramă(plays, role-plays),
proiecte(projects).

Cred cu tărie că un profesor de limba engleză poate folosi instrumente noi şi interesante
pentru a face procesul de predare a unei limbi străine mai atrăgător şi mai eficient. Folosirea
teatrului şi a filmele în orele de limba engleza poate fi un instrument care sporeşte motivaţia
elevilor, dă profesorului şansa de a căpăta o mai profunda cunoaştere a secretelor predării, de a
descoperi noi modalităţi de a pătrunde în mintea elevilor, de a redescoperi plăcerea jocului ca şi
metodă de învăţare si dezvoltare a caracterului uman. Teatrul este un instrument care
descătuşează imaginaţia şi energia; el e centrat pe dezvoltarea lingvistică,
conştientizarepersonală, teatrul încurajează sentimentul de responsabilitate si de cooperare; este
un mijloc prin care ‘copilul-problemă’ îşi consumă energia iar cel timid e încurajat să participe.
Beneficiile teatrului în predarea limbii engleze sunt evidente.

Astfel, pentru ca transmiterea de informații și dobândirea de achiziții lingvistice să se


poată realiza în mod eficient, profesorul trebuie să țină în permanență cont de trăsăturile
specifice elevilor de această vârstă relevante pentru actul educativ și să își construiască lecția în
așa manieră încât să respecte nevoile acestor elevi. Dacă profesorul are grijă să propună activități
cât mai variate, bazate pe materiale didactice atractive, și să sprijine elevii pe durata întregii ore
în realizarea sarcinilor de lucru date, atunci obiectivele stabilite vor fi atinse, iar elevii vor
acumula cunoștințe noi.