Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia nr.

___
din data de _________
Privind
autorizarea electricienilor

În baza Legii 90/96 modificată şi a Ordonanţei 187/1998 şi a NGPM./2002 art.44,


ing. Trofin Eugenia, coordonator zonal la S.C. Impact S.A. filiala Oradea

Decide

Art.1 Se constitue comisia de autorizare pe linie de protecţia muncii a


electricienilor din S.C. Impact S.A. filiala Oradea :
 Uivaroşan Dinu Valer
 Pop Ioan
 Vereş Erika
Art.2 Autorizarea se va face conform regulamentului privind autorizarea
electicienilor din punct de vedere al protecţiei muncii (NSSM cod 111 art. 8,9 şi
NSSM cod 65 cap II).
Art.3 Se vor folosi testele, fişele şi taloanele comandate la I.N.C.D.P.M. Bucureşti.
Art.4 Autorizarea va începe la data de 20 04 2005 (după primirea avizelor
medicale ale medicului de medicină a muncii).
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a acestei decizii se însărcinează d-na Cheregi
Ioana.
Art.6 Prezenta decizie a fost întocmită în 5 exemplare :
 Membrilor comisiei;
 Dosarul cu decizii;
 Compartiment Protecţia Muncii.

Coordonator zonal
ing. Trofin Eugenia