Sunteți pe pagina 1din 13

Slujirea

celor în nevoie b) De ce Creatorul nostru a pus acest test de loialitate în mediul


Studiul 1. Creația lui Dumnezeu perfect din Eden? Geneza 2:16-17 (vezi de asemenea
06 iulie 2019 Apocalipsa 12:7-9)
c) Cum s-a schimbat mediul pe pământ după intrarea păcatului?
De memorat: „Cine asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul său, dar Geneza 3:16-19; 4:8; 6:5-6
cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său” (Proverbele 14:31) d) Ce mărturii inspirate din Scriptură ne dau speranța că mediul
nostru deteriorat și viețile deteriorate vor fi în cele din urmă
1. Creat de Dumnezeu – Scriptura spune cu îndrăzneală și vindecate și restaurate? (Ioan 3:16; Romani 6:23; Apocalipsa
consistent că am fost creați de Dumnezeu 21:1-5)
a) Geneza 1: 1,26-27
b) Psalmul 33: 8-9 4. Ispravnici ai creației într-o lume defectă
c) Ioan 1:1-3 a) Psalmul 24:1 Ce adevăr profund este exprimat de psalmistul
d) Coloseni 1:16-17 David când începe acest psalm din Scriptură?
e) Ce alte mărturii din Scripturi ai cu privire la Creatorul și b) Proverbe 22:2 Cum subliniază această înțelepciune a lui
lucrarea Sa creatoare? Solomon mărturia inspirată a tatălui său?
f) Cum este viața ta afectată de această descoperire – nu suntem c) Matei 25:31-40 Potrivit lui Isus, care este legătura între relația
aici ca urmare a unui accident cosmic? noastră cu Dumnezeu și grija noastră pentru creația Lui? (vezi
g) Ce putem învăța despre caracterul Creatorului nostru prin și Proverbe 14:31)
studierea lumii naturale? d) Când ai realizat pentru prima oară responsabilitatea ta în
h) Ce întrebări rămân fără răspuns când studiem lumea naturală? calitate de administrator a creației lui Dumnezeu?
e) Oferă câteva modalități prin care ai fost îndemnat să ai grijă de
2. Ispravnicii unei creații perfecte creația lui Dumnezeu.
a) Geneza 1:28, 2:15 Ce responsabilități au fost acordate primilor f) Cineva spune: „Sunt prea ocupat cu împărtășirea adevărurilor
noștri părinți în acest mediu perfect? Bibliei. Ce să mai am grijă de mediul înconjurător?” Care este
b) Geneza 1: 31-2:3 Cum ne aduce aminte darul Sabatului despre răspunsul tău?
responsabilitățile noastre ca administratori ai lucrării
creatoare a lui Dumnezeu? Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Samuel 17-23
3. Creația deteriorată 1. Ce anume a văzut şi a înţeles Saul?
a) În timp ce abia se mai zărește frumusețea și perfecțiunea pe 2. Despre care dintre doi prieteni scrie că se prăpădea plângând?
planeta pământ, nu mai corespunde acestui verdict „foarte 3. Ce sfat i-a dat prorocul Gad lui David?
bun”. Ce s-a întâmplat? sumarizează Geneza 3:1-13 4. Ce s-a întâmplat când Saul şi oamenii lui îi înconjuraseră pe David
şi pe oamenii săi?
Evanghelizare, subcapitolul „Umbra unei pedepse iminente”
5. Cine au fost neglijaţi fără milă?

Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess


Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie ii. Exodul 22:22-23
Studiul 2. O lume mai bună iii. Exodul 23:8
13 iulie 2019 b) Care dintre aceste linii directoare te impresionează cel mai
mult?
De memorat: „Să nu te răzbuni şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. c) În ce fel principiul împărtășit de Isus în Matei 7:12 întărește și
Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.” (Leviticul depășește îndrumările date prin profetul Moise?
19:18)


5. Zecimi și daruri
1. Promisiunile lui Dumnezeu față de Avraam
a) Deuteronom 14:22, 27 (vezi și Maleahi 3:8-10) Cum a
a) Geneza 12:1-3
consolidat principiul zecimilor și darurilor importanța
b) Geneza 22:1-3, 8, 9-18 (vezi Luca 1:26-33; Matei 1:18-23)
împărțirii cu ceilalți care au nevoie?
2. Binecuvântările lui Dumnezeu pentru copiii lui Avraam b) Când ai ajuns la înțelegerea faptului că zecimea și darurile nu
a) Exodul 1: 7-13 ar trebui privite ca o obligație religioasă, ci mai degrabă un
b) Exodul 3: 7 privilegiu de a împărți resursele noastre cu cei care au nevoie?
c) Exodul 3: 16-17
d) Exod 3:21 6. Anul de veselie
e) Exodul 12:31-36 a) În planul pentru o lume mai bună ce a fost dat de Dumnezeu lui
Moise, care a fost semnificația anului de veselie? Levitic 25:8-
f) Exodul 14:21-22, 30-31
17
g) Ce alte binecuvântări le-a dat Dumnezeu descendenților lui
b) Care sunt gândurile tale despre această strategie radicală de
Avraam după eliberarea lor din Egipt?
promovare a egalității sociale?

c) Cum reflectă această învățătură despre anul de veselie
3. Darea celor Zece Porunci
caracterul Creatorului nostru iubitor?
a) Exodul 30:17; 31:1; 31:12; 31:18
b) Exodul 34:1 Biblia și cartea Evanghelizare
c) Exodul 20:1-17 Biblia: 1 Samuel 24-30
d) Cum a rezumat Isus Cele Zece Porunci? Matei 22:35-39 1. Ce zicală i-a amintit David lui Saul?
e) În ce fel aceste două principii formează un plan pentru o lume 2. Cine i-a spus lui David că sufletul lui „va fi legat în mănunchiul celor
mai bună? vii"?
3. Cu ce vietăţi s-a comparat David când era căutat de Saul?
4. Alte orientări pentru o lume mai bună 4. Ce lege şi obicei a rămas în Israel cu privire la prada de război?
a) Exodul 34:27 Evanghelizare, subcapitolul „Dificultăţile tot mai mari”
i. Exodul 23:9 5. În ce condiţii va trebui biserica să facă lucrarea pe care nu a reuşit
s-o îndeplinească în timp de pace şi prosperitate?

Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess
Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie 4. Sabatul – o zi de vindecare
Studiul 3. Sabatul, o zi a libertății a) Matei 12:9-13
20 iulie 2019 b) Marcu 1:21-26
c) Marcu 3:1-6
De memorat: „Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul d) Ioan 9:1-16
pentru Sabat.”” (Marcu 2:27) e) De ce Isus a vindecat în mod deliberat în ziua Sabatului, chiar
dacă știa că va exista o opoziție?
1. Identificarea zilei pe care Creatorul nostru a binecuvântat-o f) Relatați grupei o ocazie când ați avut ocazia să oferiți slujirea
a) Geneza 2:1-3 - o zi binecuvântată de Creatorul nostru vindecătoare a lui Isus cuiva nevoiaș în ziua Sabatului?
b) Ce minuni ale lui Dumnezeu au identificat în mod clar ziua
Sabatului pentru copiii lui Israel? Exodul 16:1-5, 15-22, 23-30 5. O binecuvântare specială a Sabatului odată la șapte ani
c) Ce minuni sau evenimente din viața lui Isus au confirmat ziua a) Leviticul 25:1-7 - odihnă pentru pământ
pe care Creatorul nostru a binecuvântat-o? Marcu 2:23-27, Luca b) Exodul 21:1-11 - libertatea sclavilor evrei
23:50-24:6, etc. c) Deuteronom 15:1-11 - anularea datoriilor
d) Care sunt modalitățile practice prin care ne putem pregăti d) Cum era diferit Anul Sabatic odată la șapte ani? Levitic 25: 8-17
e) Unele profesii încă mai oferă ani sabatici. De ce credeți că este
pentru ziua specială pe care a binecuvântat-o Creatorul nostru?
o idee bună?


2. Sabatul – trei memento-uri sacre 6. Întrebări de discuție
a) Exodul 20:8-11 - Creatorul nostru a) Care sunt câteva feluri prin care Dumnezeu ți-a binecuvântat
b) Deuteronom 5:12-15 - Răscumpărătorul nostru viața prin darul zilei de Sabat?
c) Ezechiel 20:12 - Sfințitorul nostru b) Cum poți ajuta oamenii să vadă Sabatul ca un dar prețios, nu ca
d) De ce este esențial să ne amintim de Dumnezeu ca fiind pe o obligație religioasă?
Creatorul, Răscumpărătorul și Sfințitorul nostru?
e) De ce ni se poruncește să ținem ziua Sabatului ca să fie sfântă, Biblia și cartea Evanghelizare
mai degrabă decât pur și simplu să fim încurajați să onorăm Biblia: 1 Samuel 31-2 Samuel 6
această zi specială pe care Creatorul nostru a binecuvântat-o? 1. Câţi fii ai lui Saul au pierit împreună cu el în război?

2. Ce a înţeles poporul după cântarea de jale făcută de David pentru
3. Sabatul – o zi a egalității
Abner?
a) Unele porunci sunt foarte concise. De ce credeți că porunca
3. Ce lege absurdă li s-a aplicat şchiopilor şi orbilor după cucerirea
Sabatului este atât de detaliată?
b) Care este semnificația menționării slujitorilor, străinilor și cetăţuii Sionului?
chiar animalelor? 4. Ce sentiment a avut Mical în inima ei, văzându-l pe David cum juca
c) De ce este odihna Sabatului destinată ca un dar pentru întreaga înaintea chivotului?
creație? Evanghelizare, subcapitolul „Chemarea la o lucrare grabnică”
5. Ce anume pare dificil în privinţa lucrării din oraşele mari?

Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess


Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie 4. Luându-ne timp să-L lăudăm pe Dumnezeu
Studiul 4. Mila și dreptatea în cărțile Psalmii și Proverbele a) Psalmii sunt plini de îndrumări pentru a-L lăuda pe Domnul. (de
27 iulie 2019 exemplu, Psalmul 9:1-2).
b) Amintiți și alte îndemnuri ale psalmistului de a-L lăuda pe
De memorat: „Faceţi dreptate celui slab şi orfanului, daţi dreptate Domnul. (vezi Psalmii 146-150)
nenorocitului şi săracului, scăpaţi pe cel nevoiaş şi lipsit, izbăviţi-i din c) Care sunt unele motive pe care le oferă psalmistul pentru a-L
m.na celor răi.” (Psalmii 82:3,4)
lăuda pe Domnul? Psalm 146:7-9

d) Care sunt motivele pe care le aveți pentru a-L lăuda astăzi pe
1. Psalmii – cântece de speranță pentru cei oprimați
Domnul?
a) Psalmul 9:9 - Psalmistul David se referă la el însuși sau se
e) De ce este atât de ușor să uităm să lăudăm pe Domnul pentru
gândește la alții?
mila și iubirea Lui?
b) Psalmul 9:13-20

c) Psalmul 50:15 - invitația Domnului
5. Apel pentru milă și dreptate în Proverbe
d) Împărtășiți un moment când ați simțit nevoia de eliberare față
a) Proverbe 14:31
de cei care v-au asuprit.
b) De ce Îi pasă lui Dumnezeu de dreptate? Psalmul 89:14
e) Ce încurajare ați oferi cuiva care este asuprit și încă așteaptă
c) Ce învățătură despre Isus consolidează importanța arătării de
eliberarea?
milă celor care au nevoie de ea și căută dreptate pentru cei

oprimați?
2. Strigând către Dumnezeu pentru iertare
d) Unde se descoperă îndurarea în lucrarea lui Isus?
a) Psalmul 51:1-4, 7-12 Care este contextul acestei rugăciuni
e) Ce oportunități ți-a dat Dumnezeu să arăți mila celor nevoiași?
serioase a psalmistului David?
f) Când este potrivit pentru creștini să se implice în căutarea
b) Amintește-ți de o vreme când această rugăciune a lui David a
dreptății pentru cei oprimați?
fost rugăciunea ta.

c) Ce promisiuni din Scripturi ne dau asigurarea milei și iertării
Biblia și cartea Evanghelizare
atunci când strigăm la Dumnezeu?
Biblia: 2 Samuel 7-13
d) Ce încurajare ați da cuiva care spune: „E prea târziu pentru 1. Cine a exclamat: „Ce mare eşti Tu, Doamne Dumnezeule!”?
mine! Am mers prea departe"? 2. Ce a intenţionat David să facă faţă de Hanun şi cum i-a tratat acesta
pe slujitorii trimişi la el?
3. Rememorând mila și credincioșia lui Dumnezeu 3. Despre care faptă a lui David se spune că „n-a plăcut Domnului”?
a) Psalmul 101:1; 92:1-2; 117 4. Ce fel de haină purtau fetele împăratului înainte de căsătorie?
b) De ce este important să ne amintim și să povestim despre mila Evanghelizare, subcapitolul „Ocaziile favorabile deosebite pentru
și credincioșia lui Dumnezeu? evanghelizare”
c) Cum Și-a arătat Domnul mila și credincioșia Sa în viața 5. Despre ce a scris Ellen G. White că „vor fi ca frunzele pomului
dumneavoastră? vieţii”?
Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess
Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie b) Mica 6:8 - ce te influențează cel mai mult în acest apel al
Studiul 5. Strigătul profeților profetului Mica?
03 august 2019 c) Ce aspect al apelului lui Mica trebuie auzit astăzi?

De memorat: „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine. Şi ce alta cere Domnul de 4. Profetul Isaia – profet în Iuda (sec. VIII î. Hr.)
la tine dec.t să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu a) Isaia este numit Profetul Evangheliei. Care sunt câteva din
Dumnezeul tău?” (Mica 6:8) pasajele tale preferate din Cartea lui Isaia? (Isaia 9:6-7, Isaia

53:4-6, Isaia 61:1, etc.)
1. Lucrarea profeților
b) Mulți sunt familiarizați cu cuvintele Domnului înregistrate în
a) Numiți câțiva dintre marii profeți ale căror mesaje sunt
Isaia 1:18. Dar trebuie luat în considerare contextul. Isaia strigă
înregistrate în Biblie?
în numele celor săraci și oprimați. Isaia 1:16-17
b) Ce tip de mesaj ați aștepta în mod obișnuit de la un profet?
c) Mulți care prețuiesc darul Sabatului sunt familiarizați cu
(chemare la pocăință, predicție despre viitor)
cuvintele Domnului înregistrate în Isaia 58:13-14. Ia în
c) Profeții au arătat, de asemenea, o mare îngrijorare pentru cei
considerare contextul: Isaia 58:6-7, 10-12
săraci și oprimați. De ce?
d) Cum putem deveni mai sensibili la nevoile celor săraci și
d) Cum au fost tratați profeții de propriul lor popor? (ignorați,
oprimați din comunitățile noastre?
persecutați, închiși, uciși - vedeți Ieremia 38:6, Matei 23:29-30,

Ioan 1:11)
5. Profetul Ezechiel – în exil (sec. VI î. Hr.)
e) De ce au fost profeții atât de frecvent ignorați sau maltratați?
a) Ezechiel 34:2-4 - un cuvânt de mustrare

b) Ezechiel 3:7-15 - cuvânt de speranță (vezi Psalmul 23)
2. Profetul Amos – profet în Israel (sec VIII î.Hr.)
c) Cum se raportează aceste mesaje alee Domnului la viețile
a) Amos 7:14-15 - fundalul lui
noastre astăzi?
b) Amos 3:9-11 - o profeție a lui Amos

c) Ce rele sociale condamnă profetul? Amos 4:1-2, 8:4-6
Biblia și cartea Evanghelizare
d) Ce apel face Dumnezeu pentru poporul lui Israel prin prorocul Biblia: 2 Samuel 14-20
Amos? Amos 5:21-24 1. Cum l-a convins Absalom pe Ioab să vină la el?
e) Care este reacția ta față de cuvintele aspre înregistrate în Amos 2. Cine şi de ce arunca cu pietre şi vântura praf?
5:21? 3. Ce legătură de rudenie era între Amasa şi Ioab?
f) Împărtășește o ocazie când Dumnezeu ți-a dat un mesaj aspru 4. Care cetate se considera „o mamă în Israel”?
pentru a-ți atrage atenția. Evanghelizare, subcapitolul „Cercetarea nevoilor din oraşele mari”
5. Cine va ajuta eforturile noastre de a aduce sufletele la cunoaşterea
3. Profetul Mica – profet în Iuda (sec. VIII î. Hr.) adevărului?
a) Mica 3: 9-12 - ce păcate condamnă Mica?

Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess


Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie 3. Asupritori religioși
Studiul 6. Închinați-vă Creatorului a) Amos 8:4-6, 11-12
10 august 2019 b) Marcu 12:38-40
c) Cum este posibil să fii religios în exterior și să asuprim pe cei
De memorat: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, săraci și nevoiași?
deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; d) Împărtășiți o ocazie din timpul slujirii lui Isus când conducătorii
împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără
religioși asupreau pe cei săraci și nevoiași. (Ioan 2:13-16)
adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului
e) Cum putem evita căderea în aceeași capcană?
tău.” (Isaia 58:6,7)

1. Ispita idolatriei 4. Afirmarea devotamentului față de Dumnezeu prin îngrijirea
a) Exodul 20:1-6 - poruncile Domnului date pe muntele Sinai celor în nevoie
b) Exodul 32:1-6 - idolatrie la Muntele Sinai a) Isaia 58:1-9; Matei 25:31-40
c) De ce au căzut copiii lui Israel atât de repede în idolatrie? b) Câteodată oamenii religioși vă vor critica că sunteți asociați cu
d) Identificați alte momente din istoria copiilor lui Israel când au cei săraci și nevoiași. (Luca 15:1-2) Care este cea mai bună cale
început să se închine idolilor? de a face față acestei opoziții?
e) Ce memento important se găsește în Psalmul 115:2-8? c) Împărtășește o ocazie când Dumnezeu ți-a dat ocazia să
f) Unde vedeți idolatria prezentă astăzi? dezvălui dragostea Lui cuiva în nevoie. Cum a influențat această
experiență relația ta cu Dumnezeu?
2. Motivele închinării mai degrabă Domnului decât idolilor d) Cum ai răspunde unui prieten care spune: „Sunt atât de mulți
a) Deuteronom 10:17-21 oameni săraci și care au nevoie! Nu poți ajuta pe toată lumea!"?
b) Psalmul 101:1
c) Psalmul 146:5-10 Biblia și cartea Evanghelizare
d) Isaia 5:16 Biblia: 2 Samuel 21-1 Regi 3
1. Cine şi de ce a asociat apa cu sângele, refuzând s-o bea, deşi o
e) Isaia 44:6-8
dorise?
f) Adevărata închinare este naturală și spontană atunci când
2. În cât timp a străbătut Ioab ţara, ca să împlinească porunca
vedem bunătatea și mila lui Dumnezeu. Exodul 14:30-15:2
împăratului?
g) Împărtășiți o ocazie când ați observat bunătatea și mila lui
3. Ce profeţie s-a împlinit când preotul Abiatar a fost scos din slujbă?
Dumnezeu. Cum v-ați exprimat închinarea față de El?
4. Unde se aduceau jertfe înainte de construirea templului şi care era
h) Cum ne pregătesc inimile închinarea Domnului în spirit și în
cel mai important loc de închinare?
adevăr pentru a arăta bunătatea și îndurarea Lui celor din jurul
Evanghelizare, subcapitolul „Problemele specifice evanghelizării în
nostru?
oraşele mari”

5. Din afirmaţia lui Ellen G. White, de ce jumătate din munca depusă

în marile oraşe se pierde?
Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess
Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie 4. Confruntarea cu nedreptatea
Studiul 7. Isus și cei nevoiași a) Ioan 2:13-17
17 august 2019 b) Matei 21:12-16 (Marcu 11:15-19, Luca 19:45-48)
c) De ce a continuat comportamentul necorespunzător în curțile
De memorat: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să Templului chiar și după prima curățare a Templului?
vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima d) Împărtășiți alte ocazii din slujirea lui Isus când a vorbit
zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor,
împotriva nedreptății. (de exemplu: Matei 23:13, Luca 13:10-
căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de
17)
îndurare al Domnului.” (Luca 4:18,19)
e) Când este potrivit pentru urmașii lui Isus să vorbească
1. Slujirea lui Hristos profetizată împotriva nedreptății?
a) Luca 1:26-33 f) Împărtășiți o ocazie când v-ați simțit obligat ca urmaș al lui Isus
b) Matei 1:18-21 să vă confruntați cu nedreptatea.
c) Isaia 53:4-6
d) Isaia 61:1-2 5. Un Mântuitor care suferă
e) Cum a răspuns Maria aceste profeții despre Mesia? Luca 1:46 a) Ce asigurări avem că Isus se poate identifica cu noi atunci când
f) De ce sunt aceste profeții despre Mesia o veste bună, un motiv avem nevoie? Evrei 2:17-18, 4:14-16
de bucurie? b) Unde vedeți dragostea și mila lui Dumnezeu cel mai clar
descoperite în viața lui Isus? Ioan 3:16, Luca 23:34
2. Declarația misiunii lui Hristos c) Povestiți despre o ocazie când aveați mare nevoie și ați
a) Luca 7:19-22 - mărturia lui Isus către Ioan experimentat prezența reconfortantă a lui Isus.
b) Luca 4:16-21 - împlinirea profeției lui Isaia d) Cum putem ajuta pe oamenii din jurul nostru să înțeleagă cât de
c) Ioan 10:10 - o versiune concisă mult dorește Isus să-i mângâie și să-i ajute atunci când ei au de
d) Cum este împlinită misiunea lui Isus în viața voastră? nevoie?

3. Lucrarea de vindecare a lui Isus Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 1 Regi 4-10
a) Ce te impresionează cel mai mult la lucrarea vindecătoare a lui
1. Cine a lucrat împreună cu lucrătorii lui Solomon şi ai lui Hiram?
Isus?
2. Ce dimensiuni aveau pietrele pentru temeliile templului?
b) Ce L-a motivat pe Isus să-și petreacă o mare parte din timpul
3. Ce fel de pământ era în Câmpia Iordanului, între Sucot şi Ţartan?
Său vindecând bolnavii și îngrijindu-i pe cei în nevoie? Matei
4. Din ce cauză aveau să încremenească şi să fluiere trecătorii pe lângă
14:14
templul distrus?
c) Povestește despre o minune a lui Isus, care demonstrează grija
Evanghelizare, subcapitolul „Făgăduinţa unei recolte îmbelşugate”
Lui iubitoare pentru cei care au nevoie.
5. În ce condiţii vor face slujitorii lui Dumnezeu o lucrare care va

rezista atacurilor lui Satana?
Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess
Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie 3. Învățați să fiți sensibili față de cei în nevoie
Studiul 8. „Acești foarte neînsemnați frați ai Mei...” a) Luca 16:19-21 - ce este în neregulă cu această imagine?
24 august 2019 b) Luca 12:16-21 - de ce a fost acest om bogat atât de insensibil
față de nevoile celorlalți?
De memorat: „Drept răspuns, împăratul le va zice: .Adevărat vă spun că, c) Cum putem evita aceeași greșeală?
ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi d) Dați câteva exemple de urmași bogați ai lui Isus, care nu au
fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut..” (Matei 25:40)
permis averilor lor să împiedice îngrijirea lor pentru cei care au

nevoie.
1. Fericirile din Predica de pe Munte
i. Zacheu - Luca 19:1-8
a) Matei 5:2-12 Unde vedeți învățătura lui Isus despre îngrijirea
ii. Iosif din Arimatea - Luca 23:50-53
celor nevoiași reflectată în Fericiri?
iii. Nicodim - Ioan 19:39-42
b) Cum se referă apelurile lui Isus din prima parte a Predicii Sale
e) Matei 25:31-40 - o pildă a lui Isus
de pe Munte la descrierea Sa a urmașilor Săi ca fiind „sarea
i. Îngrijirea noastră pentru cei în nevoie ne câștigă un loc
pământului" și „lumina lumii"? Matei 5:13-16
în împărăția lui Dumnezeu? Susțineți răspunsul
c) Cum influențează biserica ta sau grupa ta comunitatea ca sare
dumneavoastră cu învățăturile lui Isus.
și lumină?
ii. Care este legătura dintre îngrijirea noastră pentru cei
d) Cum ar trebui să acționăm dacă impactul comunității noastre
care au nevoie și relația noastră cu Isus?
este minim sau inexistent?
iii. Povestește despre o ocazie când grija ta pentru cineva în

nevoie te-a adus mai aproape de Isus.
2. Apeluri radicale ale lui Isus
f) Cum putem discerne între cei care sunt cu adevărat nevoiași și
a) Matei 5:38-42
cei care vor să profite pur și simplu de generozitatea altei
b) Sunt aceste instrucțiuni ale lui Isus luate literal sau acest limbaj
persoane?
este figurat?

c) Cum arată pilda bunului samaritean aceste principii radicale în
Biblia și cartea Evanghelizare
viața reală? Luca 10:30, 33-35
Biblia: 1 Regi 11-17
d) De ce preotul și levitul nu voiau să se îngrijească de acest
1. Cum se numea cetatea de unde provenea prorocul Ahia?
călător bătut și rănit? Luca 10:31-32
2. Cum putea cineva să ajungă preot al înălţimilor pe timpul lui
e) Relatați o ocazie când ați experimentat sau ați asistat la
Ieroboam?
demonstrații radicale de îngrijire de la un urmaș al lui Isus.
3. De ce n-a mai lăsat-o Asa pe mama sa să fie regină (împărăteasă)?
f) De ce este regula de aur a lui Isus o îndrumare radicală pentru
4. Cum a interpretat văduva din Sarepta moartea fiului ei?
cei care sunt chemați să aibă grijă de cei care au nevoie? Matei
Evanghelizare, subcapitolul „La drumuri şi la garduri”
7:12 5. Ce spune Ellen G. White că i s-a arătat cu privire la câştigarea
interesului persoanelor dintr-o singură localitate?

Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess


Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie c) Care este principiul important pe care îl subliniază Pavel
Studiul 9. Slujirea nevoiașilor în biserica Noului Testament creștinilor corinteni când citează din Exodul 16:18? 2 Corinteni
31 august 2019 8:15; 9:6-7
d) Împărtășiți o experiență când cineva v-a îngrijit într-o perioadă
De memorat: „Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl de nevoie.
nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne e) Cum ați experimentat bucuria în timp ce vă îngrijeați de nevoile
păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:27)
altora? Cum se întorc binecuvântările asupra dumneavoastră?


1. Biserica creștină timpurie – un nou tip de comunitate
4. Afișarea dragostei ca modalitate de îngrijire a celor în nevoie
a) Fapte 2:42-47
a) Ioan 13:34-35
b) Fapte 4:32-37
b) Romani 12:10
c) Ce dovezi avem în Faptele Apostolilor care indică faptul că
c) Matei 5:43-48
biserica creștină timpurie era departe de a fi perfectă? (Fapte
d) Ce este mai ușor să oferim: asistență financiară celor care au
5:1-11, Fapte 6:1, etc.)
nevoie sau să le arătăm dragostea noastră?
d) Ce aspecte ale bisericii creștine timpurii sunt similare cu
e) Cum putem depăși prejudecățile și să iubim fără limite?
biserica creștină astăzi?

e) Unde ați văzut astăzi o biserică creștină care seamănă cu
5. Religia pură și neîntinată
comunitatea creștină generoasă și atentă descrisă în Faptele
f) Cum descrie Iacov religia care este pură și neîntinată? Iacov
Apostolilor 4?
1:27

g) De ce Iacov subliniază nevoia de îngrijire pentru orfani și
2. Slujirea și mărturia lui Tabita, numită Dorca
văduve?
a) Fapte 9:36-42
h) Care este legătura dintre îngrijirea celor nevoiași și păzirea de
b) Ce învățătură a lui Isus a luat Dorca în serios? (Matei 25:38)
influența lumii?
c) Ce dovezi găsiți în această narațiune care arată impactul amplu

al slujirii ei plină de grijă?
Biblia și cartea Evanghelizare
d) Gândiți-vă la povestea unei Dorca moderne.
Biblia: 1 Regi 18-2 Regi 2
e) Dorca și-a folosit abilitățile unice pentru ai ajuta pe cei în 1. Cum era considerat muntele Horeb, pe vremea lui Ilie?
nevoie. Ce abilități unice ai putea folosi pentru a le sluji altora? 2. Cine şi cui i-a promis că îi va face străzi (uliţe) în Damasc?
3. Din ce cauză nu au mai ajuns corăbiile lui Iosafat la Ofir?
3. Oferirea ca modalitate de îngrijire a celor care au nevoie
4. Cine au fost martori la înălţarea lui Ilie la cer şi totuşi s-au dus să-l
a) Fapte 20:25 - un comentariu din partea lui Isus despre dăruire
caute?
b) Galateni 2:10 De ce liderii bisericii creștine timpurii îl
Evanghelizare, subcapitolul „Lucrătorii din zonele rurale”
îndemnau pe Pavel și pe Barnaba să-și amintească de săraci? 5. În ce condiţii şi-ar recăpăta sănătatea mulţi din poporul nostru?

Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess


Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie d) Matei 5:14-16 Cum poate „binele" nostru să binecuvânteze
Studiul 10. Evanghelia pusă în practică viețile celor din jurul nostru?
07 septembrie 2019 e) Cum este posibil să dezvăluim dragostea lui Dumnezeu tuturor
celor din cercul nostru de influență, chiar și cei care se
De memorat: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu consideră a fi dușmanii noștri (Matei 4:43-44)? Romani 5: 5,
vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude Ioan 7: 37-39
nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru
f) Împărtășiți povestea unui urmaș al lui Isus, a cărui viață a
faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în
fost/este o revelație remarcabilă a iubirii nemăsurate a lui
ele.” (Efeseni 2:8-10)
Dumnezeu.
1. Dragostea incomensurabilă a lui Dumnezeu pentru toți g) Împărtășiți o ocazie dată de Dumnezeu ca să prezentați
a) Ce ne amintește profetului Maleahi? Maleahi 2:10a dragostea Lui.
b) Cum ar trebui să influențeze acest adevăr modul în care ne
raportăm la cei din jurul nostru, în special cei care nu sunt încă 3. Proclamarea dragostei lui Dumnezeu în ultimele zile
urmașii lui Isus? a) Apocalipsa 14:6-7, 8, 9-12 Cum arată aceste mesaje dragostea
c) Ce învățăm din aceste cuvinte ale lui Isus notate în Ioan 3:16-17 lui Dumnezeu față de cei care trăiesc în ultimele zile ale istoriei
despre grija lui Dumnezeu pentru întreaga familie umană? pământului?
d) Cum a fost afectat Isus când a văzut pe cei din jurul lui în nevoie? b) Sunt acești îngeri mesageri cerești sau mesageri umani?
Matei 9:35-36, 14:14 c) Care sunt gândurile voastre despre proclamarea acestor mesaje
e) Unde vedeți compasiune în acțiune în slujirea lui Isus? Dați urgente?
exemple. d) Cum putem da un avertisment asupra judecății iminente, fără
f) De ce a plâns Isus la mormântul lui Lazăr? Ioan 11:35 să fim critici?
g) De ce a plâns Isus pentru Ierusalim? Luca 19:41-42
h) Când ai început să înțelegi și să te bucuri mai mult de dragostea Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Regi 3-9
incomensurabilă a lui Dumnezeu?
1. Cine şi cui i-a spus că nu l-ar băga deloc în seamă şi nici nu s-ar uita
i) Cum ți-a afectat relația ta cu El conștientizarea dragostei
la el?
incomensurabile a lui Dumnezeu?
2. Cui şi de ce i s-a tulburat inima?

3. Pe cine a recunoscut Ghehazi când îi istorisea împăratului lucrurile
2. Descoperirea dragostei lui Dumnezeu față de ceilalți
mari făcute de Elisei?
a) Când Isus a spus: „Urmați-Mă!", care a fost planul Său pentru
4. Cum l-au considerat căpeteniile care erau cu Iehu pe tânărul proroc
fiecare ucenic? Ioan 1:43, Matei 9: 9, etc.
trimis de Elisei?
b) 1 Ioan 3:16-17 Ce provocare este dată ucenicilor lui Isus de
Evanghelizare, subcapitolul „Modelul de plănuire al Marelui Evanghelist”
către apostolul Ioan? (vezi de asemenea 1 Ioan 4:11)
5. De ce nu ne descoperă Domnul Isus multe lucruri în zilele noastre?
c) Cine este responsabil pentru această descoperire remarcabilă?

Efeseni 2:8-10
Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess
Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie d) Împărtășiți un timp când ați găsit mângâiere în speranța învierii
Studiul 11. Fericita noastră nădejde care este a noastră ca urmași ai lui Isus.
14 septembrie 2019
De memorat: „De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi 4. Speranță în timpul judecății
totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu a) Mulți oameni se simt fără speranță atunci când iau în
este zadarnică.” (1 Corinteni 15:58) considerare posibilitatea de a sta la judecată înaintea unui
Dumnezeu sfânt. Matei 12:36
1. Găsind speranță în Dumnezeu
b) Ce cuvânt de speranță putem oferi din Cuvântul lui Dumnezeu
a) De-a lungul veacurilor, pe o planetă spulberată de păcat, boală
celor care se tem de judecata finală? Ioan 5:22-24 (vezi de
și moarte, oamenii au dorit o zi mai bună. Psalmul 94:3-7;
asemenea 1 Ioan 1:9)
Habacuc 1:2; Apocalipsa 6:10
c) 1 Ioan 4:17-19 Cunoașteți pe cineva care se teme de judecata
b) Care sunt unele modalități prin care oamenii caută speranță?
finală? Cum puteți ajuta această persoană să-și înlocuiască frica
c) Unde a ales profetul să-și găsească speranța în mijlocul
cu speranță?
vremurilor tulburi? Plângeri 3:22-26

d) Când ați decis să vă găsiți speranța în Dumnezeu? 5. Speranța împlinită
e) Care pildă a lui Isus afirmă decizia noastră de a ne găsi speranța a) 2 Petru 3:10-13 Care sunt gândurile tale despre a trăi pe un
în Dumnezeu? Luca 18:1-8 pământ nou, unde locuiește neprihănirea?
b) Apocalipsa 21:4, 22:1-5 - o descoperire a lui Isus
2. O speranță activă c) Unii spun că este doar un basm. De ce ar trebui să avem
a) Pentru urmașul lui Isus, speranța noastră este centrată în încredere în această descoperire dată de Isus?
întoarcerea glorioasă a lui Isus. Ce informații importante ne d) Cum ar trebui această descoperire inspirată să ne afecteze viața
oferă Isus în Matei 24 despre întoarcerea Lui? astăzi, în special modul în care ne raportăm la cei din jurul
b) Cum ar trebui să trăim în timp ce așteptăm revenirea glorioasă nostru?
a lui Isus? Matei 24:45-51; 25:14-15; 31-40
Biblia și cartea Evanghelizare
3. O speranță cu privire la înviere Biblia: 2 Regi 10-16
a) Care este adevărul prețios pe care primii creștini îl proclamă cu 1. Ce a nimicit şi ce nu a părăsit Iehu?
îndrăzneală în puterea Duhului Sfânt? Fapte 4:33 2. Cum l-a determinat Ioas pe Hazael să nu atace Ierusalimul?
b) De ce este învierea lui Isus un adevăr atât de important pentru 3. Cum a încercat Menahem să-şi întărească domnia?
creștini? 1 Corinteni 15:12-23 4. Cum l-a convins Ahaz pe împăratul Asiriei să-l izbăvească din mâna
c) Moartea este un dușman pentru întreaga familie umană (1 împăratului Siriei?
Corinteni 15:26), dar conform apostolului Pavel, creștinii nu se Evanghelizare, subcapitolul „Plănuirea unei evanghelizări tot mai vaste”
întristează ca cei care nu au nici o speranță. De ce? 1 5. Ce au făcut aceia care au primit de ani de zile lumina de a merge în
Tesaloniceni 4:13-17 teritorii noi?
Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess
Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie g) Când te-a impresionat Dumnezeu să fii generos ca pe o cale de
Studiul 12. „Să iubești mila...” a arăta mila? Cum ai răspuns?
21 septembrie 2019
De memorat: „Celui fără prihană și răsare o lumină în întuneric, El este 3. Crearea păcii ca mod de a arăta mila
milostiv, îndurător şi drept. Ce bine-i merge omului care face milă şi a) Matei 5:9 La ce tip de pace se referă Isus aici?
împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!” (Psalmii b) Isaia 52:7
112:4,5)
c) Cum demonstrează lucrarea față de ceilalți, ca făcător de pace,

dragostea ta pentru mila?
1. Prioritățile împărăției
d) Împărtășește o ocazie când Dumnezeu ți-a dat ocazia să slujești
a) La ce s-a gândit Isus atunci când a poruncit ucenicilor Săi să
ca făcător de pace.
„caute mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui"?

Matei 6:25-33
4. Vorbind și ajutându-i pe cei în nevoie
b) De ce a arăta milă altora este o caracteristică importantă a unui
a) Psalm 146:9
urmaș al lui Isus? Luca 6:36
b) Isaia 58:6-7
c) Ce lecție importantă putem învăța din imaginea lui Isus de la
c) Iacov 1:27
încheierea predicii de pe munte? Matei 7:24-27
d) Când îl vezi pe Isus, care se îngrijește de văduve și orfani,
d) Ce opțiuni avem la dispoziție atunci când prioritățile împărăției
vorbind și ajutându-i pe cei în nevoie?
sunt în conflict cu legile umane? Fapte 5:29
e) Cine te-a inspirat ca unul care vorbește și îi ajută pe cei în
e) Ce promisiune minunată se găsește în Iacov 1:5-8 pentru cei
nevoie?
care sunt angajați să trăiască ca cetățeni ai Împărăției lui
f) Care sunt câteva moduri în care puteți demonstra dragostea și
Dumnezeu în această epocă?
mila lui Dumnezeu în comunitatea voastră?
f) Împărtășește un moment în care Dumnezeu ți-a dat
g) Cum se poate extinde capacitatea noastră de a iubi mila?
înțelepciune și curaj să-L onorezi într-o situație potențial

compromițătoare.
Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Regi 17-23
2. Generozitatea ca mod de a arăta mila 1. Cum a făcut Israel „lucruri care nu erau bune” împotriva Domnului?
a) Levitic 25:35-37 2. Ce a pretins Rabşache că i-ar fi zis Domnul?
b) 1 Timotei 6:17-19 3. Cine a fost îngropat în grădina casei?
c) 1 Ioan 3:16-18 4. Unde fuseseră aşezate statuile cailor închinaţi soarelui?
d) Care sunt câteva modalități de a fi generos în afară de a da bani? Evanghelizare, subcapitolul „Înaintarea prin credinţă” şi „Evanghelizarea,
e) Gândiți-vă la o ocazie în lucrarea lui Isus, care ilustrează un o lucrare plină de demnitate”
spirit generos (nu neapărat în funcție de suma dată). 5. Ce fel de cuvinte suntem îndemnaţi să nu rostim?
f) Relatează o ocazie când cineva ți-a arătat milă, demonstrând un
spirit generos.

Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess


Mai multe resurse: https://moldova.adventist.ro/resurse
Slujirea celor în nevoie 3. Urmând pe Isus, Conducătorul nostru de slujitori
Studiul 13. O biserică în care toți slujesc a) „Numai metoda lui Hristos va aduce un adevărat succes în a
28 septembrie 2019 ajunge la popor" Ellen White, Divina Vindecare, 143
i. S-a amestecat printre ei ca unul care le-a dorit binele
De memorat: „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci ii. Și-a arătat simpatia față de ei
credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa. Să veghem unii asupra altora, ca iii. A slujit nevoilor lor
să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.” (Evrei 10:23,24)
iv. A câștigat încrederea lor

v. Apoi i-a invitat, „Urmați-mă"!
1. Urmași ai lui Isus ca agenți ai schimbării
b) Ce lecții importante putem învăța de la Conducătorul nostru de
a) Matei 5: 13-16 Ce schimbare ar trebui să ne așteptăm într-o
slujitori?
comunitate dacă sunt urmași ai lui Isus?
c) Care este cel mai bun mod de a îndruma alți lideri slujitori? 1
b) Filipeni 2: 14-15
Corinteni 11:1
c) 2 Corinteni 5: 18-20 Care este cea mai importantă sarcină a

noastră ca agenți ai schimbării?
4. Încurajați-vă unii pe alții în ultimele zile
d) Cum este posibil ca mărturia dvs. să fie „o mireasmă a vieții care
a) Evrei 10:23-25 De ce se adună atât de mult ca urmași ai lui Isus?
duce la viață"? 2 Corinteni 2:14-16
b) De ce ar fi necesar să „îndemnați la dragoste și fapte bune"?
e) Împărtășiți o experiență în care Dumnezeu a făcut o schimbare
c) Cum ne adunăm împreună să ne motivăm să ieșim în slujirea
prin dumneavoastră în comunitatea locală.
iubitoare a celor care au nevoie?
f) Ce schimbări ar dori Isus să vadă în comunitatea ta? Cum ar
d) De ce este deosebit de important să încurajăm pe cei care
trebui să fii tu implicat?
slujesc pe alții în numele lui Isus? Galateni 6:10

e) Cine a fost o încurajare pentru tine în timp ce slujești altora în
2. Credincioși care slujesc
numele lui Isus?
a) Ce personaj Biblic vă oferă un exemplu de slujire care se
f) Ce încurajare ai găsit în acest studiu?
sacrifică?

b) De ce este sfatul lui Isus față de ucenicii săi atât de relevant
Biblia și cartea Evanghelizare
pentru noi astăzi? Marcu 10:42-45
Biblia: 2 Regi 24 - 1 Cronici 5
c) În ce fel apartenența la o comunitate de slujitori vă ajută să 1. De ce a vrut Domnul să-l lepede pe Iuda?
deveniți un slujitori care se sacrifică? 2. Ce împărat al lui Iuda a mâncat până la sfârşitul vieţii lui la masa
d) Unde ați văzut o comunitate de slujitori în acțiune? împăratului Babilonului?
e) Cum poți evita osteneala în compasiune, cu atât de multe nevoi 3. Despre cine se spune că Domnul i-a dat ce ceruse?
din jurul tău? Galateni 6: 9 4. Cui i-a fost dat un drept de întâi născut, dar n-a fost scris în spiţele
de neam ca întâi născut?
Evanghelizare, subcapitolul „Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate”
5. Din ce cauză nu s-a ajuns la oamenii din clasele sociale înalte?
Material tradus din engleză de pe: https://www.hopetv.org/hopess
Mai multe resurse: http://moldova.adventist.ro/resurse