Sunteți pe pagina 1din 8

REVISTA MILITARĂ nr.

1 (11) 2014

CONCEPTUALIZAREA ŞI MANIFESTAREA
SINDROMULUI DE BURNOUT ÎN MEDIUL MILITAR
PROFESIONAL

Iulia IURCHEVICI1

CONCEPTUALIZATION AND MANIFESTATION OF THE BURNOUT


SYNDROME IN MILITARY PROFESSIONAL ENVIRONMENT

This paper represents a theoretical and descriptive approach of exploring the con-
cept of bornout and its manifestation in the professional military environment. The
bornout syndrome, considered a public health problem, represents an advanced stage
of stress at the workplace. The most affected by the „century syndrome” are intelligent
people, highly motivated and ambitious, that are involved a lot during the work time.
Out of the the desire to assert themselves or the passion for what they do, they make
great efforts, they work a lot overtime, and this behavior affects their personal life. The
burnout syndrome manifests itself by emotional exhaustion, depersonalization and re-
duced professional accomplishment and may cause total failure and/ or permanent one
to resume the activity. This paper highlights the causes of this problem (causes related to
work, causes related to lifestyle, causes related to personality type) which tend to turn
into a global phenomenon that affects all categories of workers; the manifestation of
stress in the military environment; its effects both on the individual and on organiza-
tion, the stages of this process(the ideal enthusiasm, inefficient stagnation, frustration,
apathy full of disappointment), and also some benchmarks of anti-burnout conduct.

Schimbările la nivelul societăţii in- turile sociale” ale stresului la locul de


fluenţează locurile noastre de lucru, muncă sunt enorme [10]. Levi (2002)
practicile de muncă, mediul de muncă. a estimat că, costul stresului la locul de
Una din cele mai consistente desco- muncă şi problemele mentale legate de
periri ale EWSC (Studiul European al acesta erau 3% - 5% din produsul intern
Condiţiilor de Muncă) este intensifica- brut, ajungând la suma de 265 miliar-
rea relativă a ritmului muncii în ultimii de de euro pe an [6]. Impactul sănătăţii
15 ani (Studiul European al Condiţiilor publice al riscurilor psihosociale legate
de Muncă 1991-2005). Stresul la locul de locul de muncă este atât de semnifi-
de muncă este recunoscut ca fiind o cativ încât Comisia europeană a inclus
provocare majoră a sănătăţii şi sigu- ,,cadrele locului de muncă” în cele cinci
ranţei ocupaţionale. Îngrijorarea lega- teme prioritate ale Pactului European
tă de aceste riscuri este în creştere din pentru Sănătate Mentală şi Sănătate
cauza magnitudinii problemei ,,cos- Generală [11].

1
Iulia IURCHEVICI, dr., conf. univ., Catedra de științe umanistice și limbi străine, Academia
Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.

103
STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ

Sindromul burnout este o etapă la locul de muncă. Din dorinţa de a se


avansată a stresului la locul de muncă afirma, sau din pasiunea pentru ceea ce
şi poate determina incapacitatea totală fac, aceştia depun eforturi mari, lucrează
şi/sau permanentă de a relua activitatea. mult peste program, iar acest comporta-
Metafora ,,burn-aut” se referă la faptul ment le afectează şi viaţa personală.
că cineva ,,arde” fiind pasionat şi im- Una dintre cele mai proeminente de-
plicat puternic în munca sa. Sindromul finiţii descrie sindromul burnout ca ,,un
burnout derivă din interacţiunea indivi- sindrom de epuizare emoţională, de de-
dului cu anumite condiţii psihosociale personalizare şi de reducere a realizării
nocive de muncă. Energia şi capacitatea profesionale apărut la indivizii implicaţi
de muncă a angajatului poate scădea în profesional alături de alţii” [Maslach &
timp atunci când mediul de lucru nu Jackson, apud. 9]. Epuizarea apare ca un
oferă resurse şi este solicitant. În sta- rezultat al cererilor emoţionale ale unei
diile mai avansate sindromul burnout persoane şi duce la vulnerabilitatea faţă
va apărea ca o stare de epuizare fizică, de agenţii stresogeni. Depersonalizarea
emoţională şi mentală din care recupe- se referă la faptul că persoana se distan-
rarea este grea [7]. Studiile prospecti- ţează de ceilalţi prin răspunsuri cinice,
ve arată că sindromul burnout este un negative sau detaşate. Realizările perso-
predictor pentru incidența afecțiunilor nale reduse se referă la convingerea că
cardiace, a dureilor musculoscheletare persoana nu mai poate lucra eficient.
în rândul populației aparent sănătoase Dintr-o perspectivă mai generală, sin-
[4]. De asemenea, sindromul burno- dromul burnout poate fi văzut ca o ,,stare
ut afectează indirect caliatea activității de epuizare” în care persoana este cinică
organizaționale, întrucât persoanele ce în legătură cu valoarea ocupaţiei sale şi
suferă de acest flagel prezintă rate mari prezintă dubii legate de capacitatea sa de
ale prăsirii organizației. muncă [4]. Una din cele mai radicale de-
Conceptul burnout (sindromul su- finiţii a sindromului burnout este oferită
pracitării la locul de muncă) a apărut în de Maslach şi Leiter: ,,Burnout este inde-
anii 1970 în Statele Unite ale Americii, xul dislocării dintre ceea ce sunt oame-
mai exact în anul 1974 acest termen este nii şi ceea ce trebuie să facă. Reprezintă
folosit pentru prima dată de către psi- eroziunea în valoare, demnitate, spirit de
hologul Herbert Freudenberger [5]. La dorinţă – o eroziune a sufletului uman.
origine conceptul se referea la o reacţie, Este o maladie care se răspândeşte gra-
la un factor de stres la locul de muncă. dat şi continuu în timp, plasând oamenii
Conceptul a fost tradiţional examinat într-o spirală descendentă de unde recu-
în contextul unor categorii profesionale perarea este grea” [2].
care prin definiţie presupun sacrificarea Sindromul burnout în literatura de
vieţii şi a nevoilor personale în benefi- specialitate este explicat prin modelul
ciul celorlalţi (medicii, cadrele didactice, solicitări – resurse ocupaționale (mo-
avocaţii, funcţionarii publici etc.). Cei delul S-RO, Demerouti, Nachreiner,
mai afectaţi de ,,sindromul secolului” Bakker & Dchaufeli, 2001) care oferă
sunt oamenii inteligenţi, foarte motivaţi un cadru teoretic complex ce scoate în
şi ambiţioşi, care se implică foarte mult evidență rolul factorilor ocupaționali în

104
REVISTA MILITARĂ nr. 1 (11) 2014

conturarea stării de bine a indivizilor. a stadiilor. Aspectele principale ale pro-


Asumția centrală a acestui model este cesului burnout pot fi rezumate prin ur-
că, indiferente de rolul profesional, ca- mătoarele faze preliminare [2, 5, 12.]:
racteristicile ocupaționale pot funcționa 1. Entuziasmul ideal: este etapa în
fie ca resurse, fie ca solicitări. Solicitări- care se încadrează persoanele aflate la
le ocupaționale descriu aspectele fizice, începutul carierei, care investesc, foarte
psihologice, sociale sau organizaționale mult din punct de vedere emoţional, în
care necesită efort susținut și care au munca pe care o desfăşoară, trăind cu
fost asociate cu costuri fizice sau psi- ideea că pot acoperi carenţele profesio-
hologice. Spre deosebire, resursele nale foarte repede.
ocupaționale descriu aspectele fizice, 2. Stagnarea ineficientă: cantitatea
psihologice, sociale sau organizaționale de lucru este mare, nivelul de stres la lo-
care facilitează atingera obiectivelor. cul de muncă şi aşteptările sunt ridicate.
A doua asumpție a modelului este că Cerinţele locului de muncă depăşesc
solicitările și resursele ocupaționale resursele acestuia şi locul de muncă nu
declanșează două procese diferite cu atinge aşteptările persoanei, munca îşi
rezultate diferite: procesul energetic pierde aspectul primordial, nu mai are
și procesul motivațional. Solicitările acelaşi efect stimulativ asupra individu-
ocupaționale cronice sunt predictori lui, are loc o scădere a capacităţii de a
direcți pentru probleme de sănătate, lucra cumulată cu asocierea revindecă-
depresie sau intenția de a schimba locul rilor din planul individual (persoana re-
de muncă. Resursele ocupaționale sunt alizează că îşi doreşte şi altceva în afara
predictori direcți pentru angajamentul unui loc de muncă bine plătit: familie,
ocupațional, performanța profesională copii, vacanţe, socializare).
sau comportamentul proactiv [4]. 3. Sentimentul de frustrare: în acest
Cercetătorii (Burisch, M.& Leiter, moment se dezvoltă tulburări fizice (ce-
M. P.,1991; Maslach, C., 2003; Bakker, falee sau migrene, tulburări gastrointes-
Demerouti & Euwema, 2005) au con- tinale, modificarea calităţii somnului
vers asupra faptului că sindromul bur- etc.), comportamentale şi psihoemoţio-
nout nu apare ,,peste noapte”. El este un nale (anxietate, depresie). Sentimentul
proces lent, prelungit care poate ţine şi de frustrare devine cu atât mai accen-
câţiva ani. Nu apare în urma unor tra- tuat cu cât individul îşi pune întrebări
ume sau evenimente şocante, ci doar ca în privinţa sensului muncii sale, îşi re-
urmare a unor factori stresogeni cronici evaluează şansele şi aspiraţiile, se simte
ce ţin de locul de muncă. din ce în ce mai obosit, îi scade interesul
În literatura de specialitate nu exis- pentru muncă.
tă o unanimitate de păreri referitoare 4. Apatia plină de dezamăgire: in-
la modul în care se dezvoltă sindromul dividul se simte cronic frustrat în/şi la
burnout şi stadiile pe care le parcurge. muncă, singura motivaţie pe care o gă-
Chiar dacă majoritatea cercetătorilor seşte este cea financiară. De multe ori
cad de acord asupra faptului că burno- procesul de burnout se finalizează cu
ut urmează un proces stadial, aproape aversiune faţă de toate lucrurile din jur,
fiecare autor propune o ordine diferită sentimentul de disperare şi vină.

105
STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ

Totuşi fazele sindromului burnout ever); nevoia permanentă de a deţine


se pot dezvolta şi secvenţial, şi pot fi un controlul; reticenţa de a delega.
rezultat al cerinţelor ridicate şi resurse- Sindromul burnout pare a fi mai
lor scăzute. mult un fenomen social decât unul indi-
S-a demonstrat că oamenii reacţi- vidual. Factorii individuali prezintă un
onează diferit la acelaşi stimul de stres, rol mai scăzut în explicarea dezvoltării
o situaţie neavând aceeaşi semnificaţie sindromului decât, de exemplu, cantita-
pentru toţi. De aceea, în evaluarea situ- tea mare de lucru. Totuşi unele persoane
aţiilor stresante trebuie avute în vedere sunt mai predispuse la burnout decât al-
atât elementele realităţii exterioare, ale tele. Cei predispuşi de a dezvolta un ast-
mediului de lucru, cât şi particularităţile fel de sindrom sunt cei care au anumite
psihologice ale individului. caracteristici de personalitate: idealism,
Cauzele sindromului burnout pot fi supraangajare în profesie, dorinţa de
grupate în trei categorii [3, 5, 13, 14, 16]: performanţă, nevoia crescută de apro-
1. Cauze legate de locul de muncă: bare din partea celorlalţi, un respect de
cantitatea de lucru excesivă şi presiunea sine scăzut, vulnerabilitatea în faţa exce-
timpului; conflictul de rol şi ambigui- sului de cereri, incapacitatea de a refuza,
tatea rolului; lipsa siguranţei locului de sentimentul de vină faţă de îndeplinirea
muncă; lipsa recunoaşterii şi recompen- propriilor nevoi, nerăbdare, grabă.
sării muncii prestate; senzaţia de lipsă de Există conexiuni între sindromul
control asupra propriilor activităţi; aş- burnout şi variabilele demografice cum
teptări nerealiste sau neclare din partea sunt sexul, vârsta şi vechimea în muncă.
angajatorului; desfăşurarea unor activi- Diverse cercetări (Pedrabissi, Rolland şi
tăţi monotone, repetitive şi care nu oferă Santinello, 1993) au scos în evidenţă că
satisfacţii profesionale; lucrul sub presi- sexul feminin, vârsta medie şi cea îna-
une constantă sau într-un mediu haotic. intată, dar şi diversitatea activităţii pro-
2. Cauze legate de stilul de viaţă: fesionale (cei care suplinesc posturi ce
dezechilibru între viaţa profesională şi necesită diferite calificări) au influenţă
cea personală; persoanele apropiate celei asupra formelor de manifestare ale fe-
cu sindrom burnout au aşteptări ridica- nomenului [5].
te de la ea şi pun permanent presiune pe Sindromul burnout afectează atât
aceasta; asumarea unui număr prea mare individul, cât şi organizaţia/instituţia.
de responsabilităţi, fără ajutor din partea Efectele negative la nivelul oranizaţiei
celorlaţi; somn insuficient; prea puţin includ: performanță de muncă redusă,
timp dedicat relaxării şi socializării; lipsa angajament organizaţional diminuat,
unor relaţii apropiate, a unor persoane satisfacție diminuată a muncii, creşterea
care să ofere suport emoţional [2]. ratei demisionărilor. La nivelul indivi-
3. Cauze legate de tipul de persona- dului efectele negative se accentuiează
litate: tendinţe perfecţioniste, concepţia treptat și includ [11, 12, 14, 16]:
că nimic nu este suficient de bine făcut 1. Simptome fizice: stare de oboseală
sau bun; viziune pesimistă asupra per- cronică însoţită de senzaţia de epuizare
spectivelor sinelui şi asupra lumii în ge- extremă cu incapacitatea fizică de a mai
neral; personalitate de tip A (high-achi- continua; episoade dureroase acute de

106
REVISTA MILITARĂ nr. 1 (11) 2014

tip migrene, dorsalgii, tulburări digesti- sindromul burnout. Ea are în continu-


ve, tulburări ale calităţii somnului, tul- are convingerea că, dacă ar dispune de
burări gastrointestinale. mai mult timp şi de mai multă energie,
2. Simptome emoţionale: iritabilitatea ar putea face faţă situaţiei. Sindromul
faţă de cei apropiaţi; neajutorare, cople- burnout însă se caracterizează mai ales
şire; detaşarea de ceilalţi oameni şi de prin insuficienţă: senzaţia că nimic nu
lume în general; pierderea motivaţiei, este suficient de bun, ca nu se mai poate
abordare negativistă şi cinică; imposi- face nimic, ca orice gest este în zadar. Cu
bilitatea de a fi satisfăcut; sentimentul alte cuvinte, stresul prezintă simptome
de singurătate; dezorientare; sentimente mai mult fizice şi caută soluţii la proble-
depresive, anxietate. me, iar burnout prezintă simptome mai
3. Simptome atitudinal-cognitive: ati- mult emoţionale, persoana fiind total
tudini de neîncredere, senzaţia de eşec şi lipsită de motivaţie şi deprimată.
lipsa de încredere în sine; apatie, cinism Analizând condiţiile expuse, se ob-
ironie faţă de clienţii organizaţiei, osti- servă foarte clar prezenţa lor într-o mă-
litate, suspiciune, conversaţie scăzută în sură sau alta în activitatea profesională a
cadrul interacţiunilor, idei suicidale, in- militarilor. Activitatea militară implică
capacitate de concentrare; sentimentul un program încărcat, ce conduce de cele
de ,,blocare”. mai multe ori la suprasolicitare fizică
4. Simptome comportamentale: hi- şi psihică. Rezistenţa la stres, ,,sângele
peractivitate; consum exagerat de ca- rece” în condiţii de risc şi capacitatea
feină, tutun, droguri; renunţarea la de decizie în situaţii de timp limită sunt
activităţi recreative; înclinaţia pentru dosr câteva din trăsăturile definitorii şi
comportament violent şi agresiv, ati- necesare pentru profilul psihologic al
tudini negative faţă de viaţă în general, militarului profesionist.
diminuarea calităţii vieţii, creşterea nu- Determinarea factorilor în produ-
mărului de probleme de cuplu, familiale cerea sindromului burnout, studierea
şi a relaţiilor sociale din afara vieţii pro- tipurilor şi variabilelor de personalitate
fesionale a subiectului. capabile a favoriza apariţia acestui sin-
5. Simptome motivaţionale: pierderea drom, precum şi cunoaşterea unor stra-
idealismului; pierderea motivaţiei pen- tegii adaptative utilizate converg spre
tru muncă; resemnarea, dezamăgirea, elaborarea unor conduite antiburnout.
plictiseala. Acest lucru este necesar cu atât mai mult
Cu toate că derivă din stres, starea de cu cât specificul mediului militar se de-
burnout este o afecţiune cu totul diferi- fineşte în general printr-o serie de trăsă-
tă. Chiar dacă simptomele sunt similare, turi particulare care solicită mecanisme
trebuie să facă anumite distincţii impor- de adaptare continue. Particularităţile
tante. A fi stresat înseamnă a te confrun- pe care un astfel de mediu le impune
ta cu prea mult: prea multă presiune, sunt: limitarea libertăţii de acţiune, spi-
prea multe responsabilităţi, o solicitare rit de lucru preponderent în echipă,
permanentă care depăşeşte puterile fi- uniformizarea personalităţilor, sistem
zice şi psihice ale individului. Cu toate de comunicare şi valori morale specifi-
acestea, persoana poate să nu prezinte ce, status-uri bine reglamentate; relaţii

107
STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ

interpersonale de tip aparte (bazate de lui în mediul militar constituie piatra de


ierarhie şi cooperare); misiuni cu înalt încercare atât pentru comandanţi, cât şi
nivel de solicitare; instruire teoretică şi pentru subordonaţi, deoarece prin con-
practică cât mai apropiată realităţii [1]. certarea eforurilor comune pot fi preve-
Orice neadecvare acestui mediu se tra- nite, neutralizate şi contracarate efectele
duce prin instalarea stresului psihic. destructurante ale factorilor stresori. O
Pentru militarii profesionişti stresul temeinică cunoaştere teoretică şi o bună
poate lua diverse forme de solicitare – pregătire practică în gestionarea stresu-
în timpul antrenamentelor de pregătite lui constituie elementele importante ale
a misiunilor sau de subsolicitare – ca ur- formării, dezvoltării şi menţinerii mo-
mare a faptului că pregătirea care se re- ralului trupelor.
alizează la cote ridicate este rar pusă în Abordarea preventivă a acestui fe-
practică. Stresul generat de anticiparea nomen la nivelul organizaţional pre-
unor posibile confruntări directe poa- supune respectarea unui şir întreg de
te fi redus prin: desfăşurarea intensă şi reguli:
permanentă a pregătirii de specialitate, • Descrierea postului de muncă;
utilizându-se procedee precum mărirea • Organizarea şi gestionarea adecva-
ritmului activităților sau reducerea tim- tă a resurselor materiale şi umane;
pului necesar îndeplinirii misiunilor. • Informarea şi formarea angajaţilor
Stresul generat de solicitările psi- cu privire la introducerea schimbărilor
hofizice poate fi redus prin asigurarea în metodologia de lucru;
unui nivel optim al raportului activitate • Dezvoltarea politicilor privind sta-
odihnă. Repartizarea corectă a sarcini- bilitatea în muncă şi salarizarea corectă;
lor, în funcţie de gradul de dificultate și • Dezvoltarea unor politici de des-
în corespundere cu capacităţile rezoluti- centralizare, flexibilitate şi comunicare
ve, poate reprezenta o altă modalitate de din partea companiei;
reducere a incidenţei stresului, individul • Dezvoltarea de programe adecvate
având siguranţă şi încredere în forţele de formare continuă.
sale şi în soluţionarea sarcinilor ce îi re- Profilaxia la nivel individual presu-
vin. Informarea, în prealabil, asupra ti- pune: alegerea profesiei în baza unor în-
pului de agent stresor şi asupra momen- clinaţii personale; abordarea sarcinilor
tului în care acesta va acţiona, are ca efect profesionale pe baza unui algoritm care
diminuarea reacţiei la stres [ibidem]. să implice: ierarhizarea obiectivelor, ter-
De cele mai multe ori, pentru a-şi menilor şi defalcarea în etape a sarcini-
reduce stresul, omul recurge simultan la lor de lucru; antrenarea în dezvoltarea
mijloace cognitive, biologice şi compor- abilităţilor sociale; antrenarea în tehnici
tamentale pe care le dispune şi pe care de soluţionare a problemelor; antrena-
le poate folosi. Utilizarea unui tip de rea în tehnici de comunicare eficientă;
mecanisme antrenează, în mai mică sau programe de management al timpului;
mai mare măsură şi pe celelalte [2, 7, 8]. crearea unui climat psihologic de lucru
Gradul de eficienţă depinde de alegerea care să-i asigure angajatului posibilitatea
corectă a mijloacelor ce ajută la înfrun- de a comunica cu alţi colegi, lucru nece-
tarea unei probleme. Gestionarea stresu- sar pentru reacţia emoţională imediată.

108
REVISTA MILITARĂ nr. 1 (11) 2014

Contează foarte mult atmosfera de CONCLUZII


prietenie, de susţinere, de acceptare în
colectiv. Pornind de la un demers teoretico-
Aceste măsuri sprijină îmbunătă- descriptiv de explorare a conceptului
ţirea aşteptărilor de autoeficienţă şi a de sindromul burnout, concluziile se
strategiilor de confruntare şi stimulează referă la faptul că sindromul dat este
în acelaşi timp internalizarea locus-ului o problemă care tinde să se transfor-
de control favorizând stimularea trăsă- me într-un fenomen global ce afectea-
turilor de personalitate. ză toate categoriile de lucrători şi care
În ceea ce priveşte conduita anti- implică un cost din ce în ce mai mare
burnout prezentăm câteva repere: ie- pentru persoane, astfel că preocuparea
rarhizarea obiectivelor; desfăşurarea pentru acest subiect este în creştere. În-
unor activităţi preferate, cel puţin odată tre satisfacţia muncii şi burnout există
pe săptămână; rezervarea în fiecare zi a o interdependenţă cauzală. Ajustarea
unui moment de linişte; odihnă, timp echilibrului dintre cerinţe şi aşteptări
de 7-8 ore pe noapte, cel puţin de două din partea superiorilor sau clienţilor,
ori pe săptămână; folosirea unor proce- implementarea unui management orga-
dee de relaxare; a da şi a primi afecţiune; nizaţional eficient pot duce la îmbună-
crearea unei reţele de susţinere; cultiva- tăţirea satisfacţiei în muncă şi reducerea
rea trăirilor şi sentimentelor pozitive; stresului profesional.
cunoaşterea pe sine însuşi; alimentarea
conform nevoilor proprii; practicarea
exerciţiilor fizice; dezvoltarea şi diversi-
ficarea profesională; recunoaşterea me-
ritelor şi succeselor personale.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE:

1. Andreeescu, A.,Radu, N. Gestionarea situaţiilor de stres în activitatea serviciilor


speciale. În REMEMBER HANS SELYE – 100 de ani de la naşterea savantului, în http://
www.cultura.mai.gov.ro/biblioteca%20virtuala/editura%20mai/managementul%20stre-
sului%20profesional/stres3 (accesat: 27.06.2014).
2. Blache, J., Borza, A., De Angelis, K et all. BOIT: Burnout IIntervention Trening for
Managers and Team Leaders. A practice report. 2009.
3. Bria, M., Raţiu, L., Băban., A., Dumitraşcu, D. L. Sindromul epuizării profesionale
la personalul medical., în Clujul Medical, Vol. 84 - Supliment nr. 1, 2011, p. 15- 19.
4. Bria, M. Sindromul burnout în rândul personalului medical. Autoreferatul tezei
de doctorat.file:///C:/Documents%20and%20Settings/NMC/Мои%20документы/
Downloads/marinca_bria_mara_ro%20(4).pdf (accesat 27.06.2014).
5. Drosescu, P. Sindromul Burn-aut (sindromul de oboseală cronică), în Medicina Sportiva.
Ro: 1 decembrie 2010, http://www.medicinasportiva.ro/dr.drosescu/ro (accesat 27.06.2014).
_2010/Sindromul%20burn-out%20oboseala%20cronica%202.html (accesat 27.06.2014).

109
STUDII DE SECURITATE ŞI APĂRARE. PUBLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ

6. Levi, L. Spice of life or kiss of death, Working on Stress, Magazine of the EU-OSHA-
European Agencz of Safety and Health at work. Nr. 2, 2002
7. Schaufeli, W. B., Greenglass, E.R. Introduction on a special issue on Burnout and
health, în Psychology & Health, Nr.16, 2001, p. 501-510.
8. Leiter, M. P. Job Burnout, în Anual Review of Psycology, Nr. 53, 2001, p. 397-422
9. Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Volum I, Iaşi, Poli-
rom, 2004.
10. www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/85/en/1/ef0685en.pdf 15 ani (accesat
27.06.2014).
11. www.europa.eu/ health/ph_determinants/life_style/mintal/index_en.htm (acce-
sat 27.06.2014).
12. www.helpguide.org  (accesat 27.06.2014).
13. www.eustuar.org.index.php/fundatia-estuar-despre-afecţiunile-mintale/item/110-
sindromul-burnout (accesat 27.06.2014).
14. http://www.topexperti.ro/noutati/Ce-este-Sindromul-burnout-si-cum-se-poate-
trata_1187 (accesat 27.06.2014).
15. http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/841/workaholism (acce-
sat 27.06.2014).
16. http://www.ziuanews.ro/travel/sindromul-burnout-un-fenomen-extrem-de-peri-
culos-al-societatii-moderne (accesat 27.06.2014).

110

S-ar putea să vă placă și