Sunteți pe pagina 1din 2

Grădiniţa cu P.P.

„Fraţii Grimm”, Sibiu


Str. Oituz nr. 27; Cod 550337
Tel./Fax.0269447892;Tel.0369801031
E-mail: gradfratiigrimm@yahoo.com
Web : http://gradfratiigrimm.scoli.edu.ro

GRAFICUL ÎNSCRIERILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

Nr. Perioada Acţiunea Responsabili


crt
1. 08.05-18.05 Reînscrierea copiilor la nivelul fiecărei Educatoare
2018 grupe
2. 18 mai 2018 Afişarea la avizierul unităţii a datelor Comisie de înscriere şi
privind reînscrierile reînscriere
3. 18 mai Afişarea la avizierul unităţii a datelor Comisie de înscriere şi
referitoare la perioada de înscriere reînscriere
2018
4. 21 mai –15 Înscrierea copiilor de 3-6 ani Comisie de înscriere şi
iunie 2018 reînscriere
Etapa I -Se primesc dosare şi se
analizează în funcţie de criteriile date

Evaluarea dosarelor
5. 21 mai –08 Colectare cereri de înscriere Comisie de înscriere şi
iunie 2018 reînscriere
6. 18 iunie Afisarea listelor finale Comisie de înscriere şi
2018 reînscriere
7. 18 iunie Confirmarea locului de catre parintii Comisie de înscriere şi
2018 copiilor care au fost declarati acceptati in reînscriere
gradinita
8. 18 iunie Afişarea reactualizată a situaţiei Comisie de înscriere şi
2018 înscrierilor reînscriere
9. 25.06-27.07 Etapa a II-a - Înscrierea copiilor în Comisie de înscriere şi
2018 cazul necompletării locurilor reînscriere
10. 27 iulie Afişarea copiilor înscrişi pe eventualele Comisie de înscriere şi
2018 locuri disponibile reînscriere
11. 27 iulie Afişarea efectivelor de copii înscrişi în Comisie de înscriere şi
2018 anul şcolar 2018-2019 reînscriere

PROGRAMUL ÎNSCRIERII COPIILOR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 / 2019


(zile lucrătoare din perioadele din tabelul de mai sus) – orele 8.30 – 15.30 (luni-joi) si orele
8.30-12.00 (vineri).
1. Procedura de înscriere se fundamentează pe cadrul legal existent şi documentele emise
periodic de M.E.N.
Înscrierea si reinscrierea copiilor pentru anul şcolar 2018-2019 se va realiza respectând
precizǎrile din NOTA MEN Nr 30062 din 27.04.2018, a Procedurii informatice
nr.33/28.04.2017, Modulul SIIIR şi a Procedurii operaţionale emisă de ISJ Sibiu cu nr.
6480/03.05.2018.
2. Actele necesare înscrierii copiilor în grădiniţe:
a) Copie după certificatul de naştere al copilului;
b) Adeverinţe de încadrare / funcţionare de la locul de muncă al parinţilor;
c) Copii după C.I./B.I. ale părinţilor, sau alt act doveditor al spaţiului locuit;
d) Adeverinţă de intrare în colectivitate şi Adeverinţă cu vaccinările, eliberate de medicul de
familie.
Obs. Actele precizate la punctul:2d, sunt aduse în prima zi de grădiniţă a copilului, respectiv în
septembrie 2018 (după ce, în prealabil s-a confirmat înscrierea prin afişarea listei copiilor
înscrişi pentru anul şcolar următor).

3. Criteriile de înscriere
a) Existenţa unui document care dovedeşte cǎ este orfan de ambii pǎrinţi (situaţia copilului care
provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situaţiei
copilului orfan de ambii părinţi);
b) Existenţa unui document care dovedeşte cǎ este orfan de un singur pǎrinte;
c) Existenţa unui frate/ unei surori a copilului, înmatriculat/ înmatriculatǎ în unitate;
d) Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului ( în cazul unor
grupe de 15 copii înscrişi);

5. Transparenţa procesului de reînscriere / înscriere


a. Se vor afişa urmǎtoarele date privind:
- capacitatea grǎdiniţei( numǎrul de copii pentru care a fost proiectatǎ)
- nr. de copii aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul 2018-2019

7. Înscrierea copiilor în alte perioade ale anului

În situaţii deosebite (schimbarea domiciliului, schimbarea locului de muncă al părinţilor,


probleme sociale, emoţionale de neadaptare la regimul grădiniţei) înscrierea se poate realiza în
timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile.

DIRECTOR ,
Prof. Anita SOLOMON