Sunteți pe pagina 1din 10

Sfântul Maslu – Taina vindec\rii 1

Pr. David G. Bissias

Sfântul Maslu – Taina vindec\rii


2 Pr. David G. Bissias

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


BISSIAS, DAVID G.
Sfântul Maslu : taina vindec\rii / pr. David G. Bissias ;
îngrijitor de ed.: pr. Cezar }\bârn\ ; trad. de Drago[ Dâsc\. –
Ia[i : Doxologia, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-606-8278-89-6
I. }\bârn\, Cezar (ed.)
II. Dâsc\, Drago[ (trad.)
265.7

Editura Doxologia î[i exprim\ recuno[tin]a pentru amabilitatea


cu care p\rintele David G. Bissias ne-a acordat permisiunea de a
traduce aceast\ carte.

Coperta 1: Fresc\ din Biserica Chora, Constantinopol (sec. XIV).

© David G. Bissias, The Mystery of Healing. Oil, Anointing,


and the Unity of the Local Church

© DOXOLOGIA, 2012
ISBN 978-606-8278-89-6
Sfântul Maslu – Taina vindec\rii 3

Pr. David G. Bissias

Sfântul Maslu – Taina vindec\rii

Traducere de Drago[ Dâsc\

Edi]ie îngrijit\ de pr. Cezar }\bârn\

Carte tip\rit\ cu binecuvântarea


~naltpreasfin]itului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA
2012
4 Pr. David G. Bissias
Sfântul Maslu – Taina vindec\rii 5

PENTRU GEORGE {I MARYANN

Nici trup din trupul vostru,


Nici os din osul vostru,
Îns\ întotdeauna fiul vostru.
Întotdeauna al vostru.
6 Pr. David G. Bissias

„Bolnav am fost [i M-a]i cercetat.”


Matei 25, 36

„Este cineva bolnav între voi? S\ cheme preo]ii Bisericii [i s\ se


roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului,
[i rug\ciunea credin]ei va mântui pe cel bolnav [i Domnul îl
va ridica, [i de va fi f\cut p\cate, se vor ierta lui. M\rturisi]i-v\
deci unul altuia p\catele [i v\ ruga]i unul pentru altul, ca s\
v\ vindeca]i, c\ mult poate rug\ciunea st\ruitoare a dreptului.”
Iacov 5, 14-16

IAKWBWU 5, 14-16 (Thesaurus Linguae Grecae)


Sfântul Maslu – Taina vindec\rii 7

Cuprins

Cuvânt înainte la edi]ia româneasc\ ................................ 9


Cuvânt înainte ..................................................................... 11
Abrevieri .............................................................................. 13
Introducere ........................................................................... 17
Izvoare bibliografice ................................................. 20
Taina vindec\rii [i Sfântul Maslu ............................ 26
Untdelemnul sfin]it [i Euchelaion .......................... 26
Capitolul I
Liturghie [i vindecare ......................................................... 29
1. ~nchinarea în duh [i adev\r ................................. 29
2. Limitarea Tainei ..................................................... 33
3. Subiectul Tainei ........................................................ 51
Capitolul al II-lea
Semnul untdelemnului sfin]it .......................................... 56
1. Semnifica]ia untdelemnului ................................... 56
2. Ritualuri de ungere în Biseric\ .............................. 64
3. Evlavia liturgic\ [i untdelemnul .......................... 141
4. Concluzie .................................................................. 157
Capitolul al III-lea
Temelia Noului Testament .............................................. 160
1. Fundamentul scripturistic
pentru Sfântul Maslu ................................................. 160
8 Pr. David G. Bissias

2. Epistola lui Iacov 5, 10-16 ....................................... 167


3. Aducând prezen]\ celui absent ............................ 179
4. Concluzii ................................................................... 195
Capitolul al IV-lea
Sfântul Maslu: trecut [i prezent ..................................... 199
1. Dezvolt\ri liturgice ................................................. 199
2. Num\rul preo]ilor împreun\-slujitori ................ 242
3. Care este semnifica]ia numelui? .......................... 255
Concluzii din istorie pentru prezent ............................. 263
Bibliografie.......................................................................... 271
Sfântul Maslu – Taina vindec\rii 9

Cuvânt înainte
la edi]ia româneasc\

Am fost surprins s\ aflu c\ studiul meu, The Mys-


tery of Healing, a atras aten]ia cuiva din România,
fiindc\ ini]ial s-a vrut o contribu]ie la o dezbatere de
ordin pastoral pe o problem\ local\, cu care se con-
frunt\ Biserica Ortodox\ Greac\ în Statele Unite. Edi-
]ia româneasc\ omite, în mod justificat, mare parte
din discu]ia despre problema noastr\ local\ dar ca [i
în original se poate vedea c\ am subliniat diversitatea
de expresie a Tainei Sfântului Maslu în toate Biseri-
cile Ortodoxe din întreaga lume. Într-adev\r, inten]ia
mea principal\ a fost de a scoate în eviden]\ faptul c\
via]a sacramental\ a Bisericii Ortodoxe nu este o co-
lec]ie de ritualuri „magice” sau „mecanice”, ci o cele-
brare doxologic\ a vie]ii noastre în comuniune cu Dom-
nul Iisus Hristos.
Prin urmare, sunt profund recunosc\tor Înaltprea-
sfin]iei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei,
traduc\torului meu, Drago[ Dâsc\, [i editorilor de la
Doxologia pentru realizarea acestei edi]ii, care este în
numeroase privin]e superioar\ originalului scris pen-
tru cre[tinii ortodoc[i greci din regiunea mea, [i c\ au
10 Pr. David G. Bissias

f\cut-o disponibil\ pentru un public mult mai numeros.


M\ rog ca aceast\ carte s\ aduc\ folos duhovnicesc
cititorului.

Pr. David G. Bissias


29 august 2012
T\ierea capului Sfântului Prooroc Ioan Botez\torul