Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Facultatea de Administrație Publică

DREPT ADMINISTRATIV I

Profesor
Conf. Univ.Dr. Mihaela V. Cărăușan

Student anul I, AP-ID


Mugurel Aroșculesei

București
2018
Școala Națională de Studii Politice și Administrative
Facultatea de Administrație Publică

Temă referat:
Izvoarele dreptului civil

Profesor
Conf. Univ.Dr. Mihaela V. Cărăușan

Student, anul I, AP-ID


Mugurel Aroșculesei

București
2018
2
Nr.crt Atribuțiile Consiliului Local Atribuțiile corelative ale
Primarului

1  alege din rândul consilierilor viceprimarul, Primarul depune în faţa


respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, consiliului local jurământul
în limitele normelor legale, numărul de prevăzut la art. 32 alin. (1).
personal din aparatul propriu
2  aprobă statutul comunei sau al oraşului, Primarul îndeplineşte o funcţie
precum şi regulamentul de organizare şi de autoritate publică
funcţionare a consiliului
3  avizează sau aprobă, după caz, studii, Primarul asigură respectarea
prognoze şi programe de dezvoltare drepturilor şi libertăţilor
economico-socială, de organizare şi fundamentale ale cetăţenilor, a
amenajare a teritoriului, documentaţii de prevederilor Constituţiei,
amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi punerea în aplicare a
inclusiv participarea la programe de legilor, a decretelor
dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de Preşedintelui României, a
cooperare transfrontalieră, în condiţiile hotărârilor şi ordonanţelor
legii; Guvernului, a hotărârilor
consiliului local; dispune
măsurile necesare şi acordă
sprijin pentru aplicarea
ordinelor şi instrucţiunilor cu
caracter normativ ale
miniştrilor, ale celorlalţi
conducători ai autorităţilor
administraţiei publice centrale,
ale prefectului, precum şi a
hotărârilor consiliului
judeţean, în condiţiile legii.
4  aprobă bugetul local, împrumuturile, primarul beneficiază de un
virările de credite şi modul de utilizare a aparat de specialitate, pe care
rezervei bugetare; aprobă contul de îl conduce;
încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte Aparatul de specialitate al
impozite şi taxe locale, precum şi taxe primarului este structurat pe
speciale, în condiţiile legii; compartimente funcţionale, în
condiţiile legii.
Compartimentele funcţionale
ale acestuia sunt încadrate cu
funcţionari publici şi personal
contractual.
5  aprobă, la propunerea primarului, în Primarul conduce serviciile
condiţiile legii, organigrama, statul de publice locale
funcţii, numărul de personal şi regulamentul
de organizare şi funcţionare a aparatului
propriu de specialitate, ale instituţiilor şi
serviciilor publice, precum şi ale regiilor
autonome de interes local;

3
6  administrează domeniul public şi domeniul Primarul îndeplineşte
privat al comunei sau oraşului; următoarele categorii
principale de atribuţii: a)
atribuţii exercitate în calitate
de reprezentant al statului, în
condiţiile legii; b) atribuţii
referitoare la relaţia cu
consiliul local; c) atribuţii
referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile
publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin
lege
7  hotărăşte darea în administrare, În exercitarea atribuţiilor
concesionarea sau închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b),
proprietate publică a comunei sau oraşului, primarul: a) prezintă
după caz, precum şi a serviciilor publice de consiliului local, în primul
interes local, în condiţiile legii; trimestru, un raport anual
privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale; b)
prezintă, la solicitarea
consiliului local, alte rapoarte
şi informări; c) elaborează
proiectele de strategii privind
starea economică, socială şi de
mediu a unităţii administrativ-
teritoriale şi le supune
aprobării consiliului local.
8  hotărăşte vânzarea, concesionarea sau Primarii comunelor pot
închirierea bunurilor proprietate privată a înfiinţa, în limita numărului
comunei sau oraşului, după caz, în maxim de posturi aprobate, un
condiţiile legii; post de consilier al primarului.
Primarii oraşelor, municipiilor
şi ai municipiilor reşedinţă de
judeţ pot înfiinţa, în limita
numărului maxim de posturi
aprobate, cabinetul primarului,
compartiment distinct, format
din: a) maximum 2 posturi,
la oraşe şi municipii; b)
maximum 4 posturi, la
municipii reşedinţă de judeţ.

9  înfiinţează instituţii publice, societăţi


comerciale şi servicii publice de interes
local; urmăreşte, controlează şi analizează
activitatea acestora; instituie, cu respectarea
criteriilor generale stabilite prin lege, norme

4
de organizare şi funcţionare pentru
instituţiile şi serviciile publice de interes
local; numeşte şi eliberează din funcţie, în
condiţiile legii, conducătorii serviciilor
publice de interes local, precum şi pe cei ai
instituţiilor publice din subordinea sa; aplică
sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii,
persoanelor pe care le-a numit;
10  hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării
regiilor autonome de interes local; exercită,
în numele unităţii administrativ-teritoriale,
toate drepturile acţionarului la societăţile
comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte
asupra privatizării acestor societăţi
comerciale; numeşte şi eliberează din
funcţie, în condiţiile legii, membrii
consiliilor de administraţie ale regiilor
autonome de sub autoritatea sa;

11  analizează şi aprobă, în condiţiile legii,


documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor, stabilind
mijloacele materiale şi financiare necesare
în vederea realizării acestora; aprobă
alocarea de fonduri din bugetul local pentru
acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor,
incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor
meteorologice periculoase;
12  stabileşte măsurile necesare pentru
construirea, întreţinerea şi modernizarea
drumurilor, podurilor, precum şi a întregii
infrastructuri aparţinând căilor de
comunicaţii de interes local;

13  aprobă, în limitele competenţelor sale,


documentaţiile tehnico-economice pentru
lucrările de investiţii de interes local şi
asigură condiţiile necesare în vederea
realizării acestora;
14  asigură, potrivit competenţelor sale,
condiţiile materiale şi financiare necesare
pentru buna funcţionare a instituţiilor şi
serviciilor publice de educaţie, sănătate,
cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii
publice, apărarea împotriva incendiilor şi
protecţia civilă, de sub autoritatea sa;
urmăreşte şi controlează activitatea
acestora;
15  hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu
personal sanitar în număr insuficient,

5
acordarea de stimulente în natură şi în bani,
precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în
scopul asigurării serviciilor medicale pentru
populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate
şi personalului didactic;
16  contribuie la organizarea de activităţi
ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de
agrement
17  hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii
publice; analizează activitatea gardienilor
publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi
a formaţiunilor de protecţie civilă, în
condiţiile legii, şi propune măsuri de
îmbunătăţire a activităţii acestora;
18  acţionează pentru protecţia şi refacerea
mediului înconjurător, în scopul creşterii
calităţii vieţii; contribuie la protecţia,
conservarea, restaurarea şi punerea în
valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor
naturale, în condiţiile legii;

19  contribuie la realizarea măsurilor de


protecţie şi asistenţă socială; asigură
protecţia drepturilor copilului, potrivit
legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile
pentru repartizarea locuinţelor sociale;
înfiinţează şi asigură funcţionarea unor
instituţii de binefacere de interes local;

20  contribuie la realizarea măsurilor de


protecţie şi asistenţă socială; asigură
protecţia drepturilor copilului, potrivit
legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile
pentru repartizarea locuinţelor sociale;
înfiinţează şi asigură funcţionarea unor
instituţii de binefacere de interes local
21  înfiinţează şi organizează târguri, pieţe,
oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze
sportive şi asigură buna funcţionare a
acestora; atribuie sau schimbă, în condiţiile
legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de
obiective de interes public local;

22  conferă persoanelor fizice române sau


străine, cu merite deosebite, titlul de
cetăţean de onoare al comunei sau al
oraşului;
23  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
asocierea cu persoane juridice române sau

6
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi
cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării
şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes public local;
hotărăşte înfrăţirea comunei sau oraşului cu
unităţi administrativ-teritoriale similare din
alte ţări
24  hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau
asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei
publice locale din ţară sau din străinătate,
precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei
publice locale, în vederea promovării unor
interese comune

Din punctul de vedere al competentei sale materiale (rationae materiae),


consiliul local dispune de competenta materiala generala in unitatea administrativ-
teritoriala in care a fost ales si functioneaza.

Din punctul de vedere al competentei teritoriale (rationae loci), consiliul local


are competenta locala, limitata la unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

Articolul 38 stabileste norma de principiu potrivit careia consiliul local are initiativa
si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt
date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice centrale sau locale.

Legea nr. 286/2006 au fost aduse modificari atat in ceea ce priveste fondul
reglementarii, cat si forma. se poate constata ca a intervenit o diminuare a atributiilor
consiliului local, corespunzator cresterii atributiilor aferente primarului.

Legea nr. 215/2001, astfel cum a fost ea modificata prin Legea nr. 286/2006,
consacra mai multe categorii de atributii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al


primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale
si regiilor autonome de interes local.

b) atributiile privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei,


orasului sau municipiului.

7
c) atributiile privind administrarea domeniului public si privat al comunei,
orasului sau municipiului.

d) atributiile privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni, prin care


consiliul local asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice din domeniul
educatiei sociale, sanatate, cultura, sport, tineret, ordine publica, situatii de urgenta, protectia
mediului, a monumentelor istorice, evidenta persoanelor, cai de comunicatie, canalizare si alte
servicii prevazute de lege.

e) atributiile privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

Forma de lucru a consiliului local este sedinta, care are caracter lunar, la cererea
primarului. mai exista si sedinte extraordinare, care pot avea loc ori de cate ori este necesar, la
cererea primarului sau a o treime din numarul membrilor consiliului.

Pentru a fi legal constituite, legea impune prezenta majoritatii consilierilor in functie


(art.41). Sedintele sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales pentru o perioada de 3 luni,
care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta. prezenta
consilierilor la sedinta este obligatorie.

Cazurile in care se considera ca absenta consilierilor este motivata urmeaza a fi


stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. In cazul in care un
consilier absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv, este sanctionat in conditiile
regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.

Legea consacra caracterul public al sedintelor consiliului local, cu exceptia cazurilor


in care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise.

Practica functionarii evidentiaza, doua modalitati de vot: votul deschis, este cel care
permite identificarea votantului. votul secret, este cel care asigura anonimatul votantului.
Lucrarile fiecarei sedinte sunt consemnate intr-un proces-verbal, semnat de consilierul care
conduce sedinta si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.

Atributiile primarului. prin Legea nr. 286/2006 s-a urmarit o consolidare a statutului
primarului in raporturile sale cu consiliul local, lucru realizat si prin preluarea unor atributii de
la consiliul local si transferarea lor catre primari[18]. Articolul 68 din Legea nr. 215/2001
enumera urmatoarele categorii de atributii:

 atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii.

8
 A doua categorie include atributiile referitoare la relatia cu consiliul local.
 O a treia categorie o reprezinta atributiile referitoare la bugetul local.
 A patra categorie o reprezinta atributiile privind serviciile publice asigurate
cetatenilor.

Potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001, primarul, președintele de


CJ, consilierii locali și cei județeni se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber
exprimat, mandatul fiecaruia fiind de 4 ani. Aceeași lege stabilește ca toți aleșii locali se vor
organiza și vor funcționa în temeiul autonomiei locale.

Astfel, normele legale prevad ca primarii și consilierii locali funcționeaza ca


autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comune, orase și
municipii, în timp ce consiliul județean se constituie la nivel de județ, având rolul de a
coordona activitatea consiliilor comunale, orăsenești și municipale.

Mai precis, raza de acțiune a primarilor și a consilierilor este doar comuna, orasul sau
municipiul în care sunt aleși, în vreme ce consiliul județean și președintele consiliului
județean realizează servicii publice la nivelul întregului județ.

Printre atribuțiile consiliului local se numără adoptarea de hotărâri în toate


problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor
autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Primarul, pe de altă parte, este autoritatea executivă, iar el va pune în aplicare


hotărârile consiliului local sau județean.

De asemenea, primarul va conduce serviciile publice locale și va asigura respectarea


drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor.

De reținut este faptul că atât primarul, cât și președintele consiliului judetean vor fi
aleși prin vot uninominal, iar din rândul candidăților se va alege unul singur. În ceea ce
privește membrii consiliilor locale și celor judetene, aceștia sunt aleși pe baza scrutinului de
lista, potrivit principiului reprezentării proporționale, iar numărul lor este variabil, fiind decis
de prefectul judetului.