Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT a situației din colegii raportată la prevederile Codului Educației al RM prin prisma triadei școală-familie-societate

Propunându-și să dezvolte în om toată perfecționarea de care este susceptibil, educația este o dimensiune constitutivă a ființei umane: “Omul nu poate deveni
om decât prin educaţie”- spunea Kant. Problema educației tinde astăzi să devină o problemă prioritară și toți cei care văd limpede evoluția ființei umane, a ființei
raționale și a umanității, în asamblul ei, situează în centrul triada școală-familie-societate. Astfel în opinia mea, analiza SWOT elaborată în cele de mai jos, reflectă
punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările e elaborată prin prisma triadei școală-familie-societate.
S - Puncte tari W - Puncte slabe
1. Respectarea cadrului normativ al educației în RM 1. Prezența elevilor cu motivație scăzută pentru implicare în procesul de
2. Rezultate bune la învățătură și susținerea examenelor de BAC în anul III învățare;
și a examenelor de calificare în anul IV; 2. Disfuncționalitățile din relația școală-familie-comunitate generează în unele
Elevi

Elevi
3. Număr mare de elevi participanți la olimpiadele zonale și republicane cu cazuri comportamente deviante ale elevilor: limbaj vulgar, distrugerea
locuri premiante; mobilierului colegiului, consum de tutun, violență, lipsă de respect pentru
4. Număr mare de elevi implicați în proiecte naționale și internaționale cei din jur;
(Proiectul
1. Ofertă Inovationdiversificată,
educațională Camp , JA Moldova,
în CNC Concursul
al ASEM există 7Internațional
specialități: 3.1. Plecarea
Accesul masivă
limitat aalpărinților
cadrelorpestehotarele
didactice la țării pentrudeidentificarea
cursurile surselorcu
formare continuă
Cadre didactice

Cadre didactice
Contabilitate, Merceologie, Comerţ, Marketing la profilul Economie; titlu gratuit;
Tehnologia produselor alimentaţiei publice la profilul Tehnologie, 2. Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte cum sunt:
Turism şi Organizarea serviciilor în hoteluri şi complexe turistice la - centrarea pe nevoile elevilor,
profilul Servicii; - determinarea finalitățile de studiu,
2. Aplicarea unui sistem complex de predare-învățare-evaluare, prin - aplicabilitatea în viața reală a informațiilor teoretice studiate la oră;
îmbinarea metodelor tradiționale cu cele alternative; - utilizarea metodelor activede predare,
3. Activități extracurriculare bogate și diversificate în vederea formării - utilizarea gadjeturilor și a elementelor novatoare din IT;
1.Parteneriate în plan comunitar; 1. Resurse financiare extrabugetare reduse pentru realibilitarea infrastructurii
Comunitate

Comunitate
2.Organizarea de activități extracurriculare (concursuri, dezbateri, (clădirea, dotarea tuturor cabinetelor cu calculatoare, proiectoare, table
conferințe, excursii, vizionări de spectacole, serbări, acțiuni caritabile); interactive);
3. Acordurile de colaborare și semnarea convențiilor-cadru cu diverși 2. Slaba implicare a părinților în activitatea de educare a copiilor și delegarea
agenți economici precum: Linella, Nr 1, Metro, Hotelul Zarea, Hotelul acesteia pe seama bunicilor și/sau a rudelor familiale, precum și implicarea
Europa, Compania Dulcinela, diverși agenți economic ce prestează
O - Oportunități în organizarea unor activități extrașcolare.
T - Amenințări
Elevi

Elevi
1. Colegiul Național de Comerț al ASEM se bucură de un renume câștigat 1. Existența unui număr relativ mare a altor instituții de învățământ
în cei 75 de ani de la fondare și peste 15 ani în marea familie a ASEM- profesional tehnic din țară care atrag elevii și părinții acestora prin oferta
ului, având o zonă vastă de recrutare a elevilor ce vin din toate colțurile educațională diversă și atractivă;
țării, numărând cifra de 7500 de absolvenţi în 2018; 2. Taxa de stduii relativ mai mică;
2. CNC al ASEM este un centru de învăţământ modern, care îşi 3. Nereușita susținerii examenelor de bacalaureat în anul III destudii;
racordează, conştiincios şi perseverent, activitatea exigenţelor 4. Lipsa manualelor revăzute și adaptate conform noilor curriculumuri axate
educaţionale moderne şi realităţii contemporane, pe competențe;
3. Corpul profesoral transmite dezinteresat, cu dăruire, tuturor tinerilor 5. Abandonul școlar în anul IV de studii, odată cu susținere examenelui de
dornici de carte, cunoştinţe în domeniul economiei, tehnologiei şi al BAC și depunerea actelor în instituțiile superiioare de învățământ;
serviciilor 6. Imposibilitatea aplicării cunoștințelor teoretice în activitatea practică; lipsa
4. Șanse reale de înmatriculare în învățământul superior din țară, cât și de experiență și/sau timpul mai îndelungat de încadrare a elevilor în
peste hotare; activitatea profesională.
5. Interesul familiilor și a elevilor pentru transferul academic din licee în
colegii, cât și mobilitatea academică .
1. Oferta de formare bogată și diversificată; 1. Statutul social marginalizat al cadrelor didactice;
2. Participarea la proiecte naționale și internaționale cu finanțare bugetară 2. Participarea scăzută a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă atît
și finanațare externă: Programul “Susținerea educației antreprenoriale în ân țară cât și în străinătate, datorită taxelor înalte, fapt ce trebuie
Europa și Eurasia” USAID, Proiectul EuropeAid/133700/C/SER/MD/12 achitatedin bugetul personal;
”Asistență tehnică pentru domeniul învățămînt și formare profesională 3. Evaluarea cadrelor didactice doar în dependență de indicatorii de
în RM”; Strategia Comitetului sectorial de formare profesională în performanță (obținerea locurilor premiante la olimpiade, concursuri
comerț, hoteluri și restaurante; Programul de formare “Dezvoltarea internaționale, conferințe etc.);
capacităților de elaborare a materialelor de predare-învățare-evaluare 4. Remunerarea cadrelor didactice axate pe SSBP (sistem de remunerare pe

Cadre didactice
didacticeCadre

bazate pe curricula modulară“; Centrul de Marketing, Parteneriate și bază de performanță), menit să evalueze raitingul profesional:
Carieră al ASEM, Proiectul internațional ESP Certificatul de Competențe 5. Scăderea motivației și a interesului pentru activitățile profesionale
Antreprenoriale, JA Moldova - JA România, Proiectul internaţional (colaborarea cu părinții, perfecționarea activității curriculare,
“Innovation Camp”, JA Moldova, MECC al RM, USAID, ASEM. confecționarea materialului didactic);
3. Interesul unor agenți economici pentru finanțarea procesului de formare
profesională. În CNC al ASEM a demarat Învățământul dual,
specialitatea Servicii de suport, la inițiativa Asociației Instițiilor
medicale din țară, cu finanțarea Spitalului Internațional MedPark
Chișinău.
4. Evaluarea cadrelor didactice în dependență de indicatorii de
performanță.
5. Accesul la elementelor tehnologiei avansate, Inteligența artificală,
Internet, Gadjeturi performante, table interactive
1. Disponibilitatea autorităților locale de a sprijini instituțiile de învățămînt 1. Mobilitatea familiilor în străinătate pentru a-și asigura un nivel de trai
Comunitate

Comunitate
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterțiar; adecvat;
2. Interesul ASEM-ului de ași prezenta oferta educațională ca continuitate 2. Contextul socio-economic destabilizator al familiei elevului;
a traseului educațional superior axat pe învățământul profesional tehnic; 3. Rata scăzută a natalității în tendință descrescătoare și reducerea populației
3. Schimbul de experineță cu alte instituții de învățământ din exterior. școlare.

S-ar putea să vă placă și