Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 1.3.2.

PROIECTAREA UNEI PROGRAME DE OPȚIONAL


Studiu comparativ:

PROGRAMA VECHE PROGRAMA NOUĂ

ARGUMENT NOTĂ DE PREZENTARE


- motivează alegerea temei evidențiind - justifică alegerea opționalului ținând cont
utilitatea și importanța opționalului de profilul de formare al elevilor
-face aprecieri privind legătura temei propuse
și viața de zi cu zi
OBIECTIVE CADRU COMPETENȚE GENERALE
- sunt formulate doar pentru disciplinele - Se raportează la competențele generale ale
opționale care se desfășoară de-a lungul unui disciplinei de trunchi comun.
nivel de școlaritate ; - urmăresc profilul deformare al absolventului
-sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de
studiu.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ȘI EXEMPLE COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE
DE  ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE DE  ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

-Sunt formulate după modelul celor -derivă din competențele generale


prezentate în programa de trunchi comun dar -se formulează pentru un an școlar și
nu sunt identice cu acestea reprezintă etape în realizarea acestora
- activitățile de învățare au în vedere doar - sunt însoţite de exemple de activităţi de
achiziționarea de informații învăţare, care constituie modalităţi de
organizare a activităţii didactice în scopul
formării competenţelor elevilor.

LISTĂ DE CONȚINUTURI CONȚINUTURI


-conține baza de operare formată din - sunt organizate pe domenii;
informații, unități și subunități de conținut - reprezintă achiziții de bază
propuse în concordanță cu obiectivele - urmăresc formarea competențelor
propuse.
VALORI ȘI ATITUDINI Nu se regăsesc în programa nouă
-se formulează urmărind dezvoltarea
personalității elevilor;
-sunt promovate prin intermediul obiectivelor
generale și specifice
SUGESTII METODOLOGICE SUGESTII METODOLOGICE
Conțin recomandări referitoare la:
Cuprind recomandări de strategii didactice - proiectarea didactică,
care urmăresc atingerea obiectivelor specifice - strategii de predare ,
vizate. - aspect de abordare a conținuturilor
- elemente de evaluare
BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE
Conține materialele accesate/accesabile de Lista lucrărilor de specialitate și de didactică
professor la întocmirea programei. care au fost folosite la întocmirea programei
dar pot fi consultate și de elevii interesați de
temele respective.

S-ar putea să vă placă și