Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

str. A. Mateevici 60, MD2009, or. Chişinău, Moldova, tel: (373-22) 24-48-21, fax (373-22) 24-42-48

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL USM


DECIZIA
din 12 mai 2020
Obiect de referinţă:
Organizarea şi realizarea evaluării finale
(susţinerea tezelor de licenţă/master,
a examenului de licenţă)
În scopul organizării şi monitorizării eficiente a evaluării finale (susţinerea tezelor de
licenţă/master) şi a examenului de licenţă, Consiliul de Administraţie al USM emite următoarea
Dispoziţie:
I. Sesiunea de evaluare finală se va desfăşura conform calendarului academic, ţinând cont de
prevederile ordinului 426, MECC din 4.05.2020 şi ale deciziei Senatului USM din 7.05.2020.
II. În condiţiile situaţiei epidemiologice, susţinerea tezelor de licenţă/master şi a examenului de
licenţă se va realiza online.
III. Buna organizare a evaluării finale va fi asigurată de implicarea decanatelor facultăţilor USM, a
Departamentului Studii şi a Centrului Platforme Educaţionale, după cum urmează:
Nr/o Activitatea Perioada Responsabil
1. Cu o lună înainte de
Afişarea orarului sesiunii pe avizierul şi
începutul sesiunii, dar nu Decanul facultăţii
site-ul facultăţii şi al USM
mai târziu de 15.05.2020
2. Expedierea către studenţii restabiliţi Cu o lună înainte de Decanul facultăţii,
care susţin examenul de licenţă a începutul sesiunii dar nu Departamentul de
subiectelor pentru examen mai târziu de 15.05.2020 specialitate
3. Cu o lună înainte de
Elaborarea testelor pentru examenul de
începutul sesiunii dar nu
licenţă (studenţii restabiliţi)
mai târziu de 15.05.2020
4. Prezentarea variantelor pe suport hârtie
Decanul facultăţii,
şi în format electronic (studenţii Cu cel puţin 15 zile, înainte
Departamentul de
restabiliţi) în secţia Organizare şi de începerea sesiunii
specialitate
Evidenţă (d-nei I.Gîncu)
5. Şef secţie Organizare şi
Evidenţă, Irina Gîncu şi
Încărcarea variantelor de test pe Cu cel puţin 7 zile înainte
şef Centru Platforme
platforma Moodle de începerea sesiunii
Educaţionale Dragoş
Ungureanu
6. Colectarea adreselor e-mail
12.05.2020 – 27.05.2020 Decanatele USM
personalizate ale studenţilor absolvenţi
7. Colectarea şi stocarea declaraţiilor
studenţilor (Anexa 1 şi 2) care vor fi
expediate, fie ca mesaj din poşta
personalizată, fie ca 12.05.2020 – 29.05.2020 Decanatele USM
fotografie/document scanat a
Declaraţiei semnate de către student
8. Verificarea tezelor de către Serviciul Şeful Departamentului de
18.05.2020 – 30.05.2020
Antiplagiat USM specialitate
9. Prezentarea tezelor de licenţă/master în Începând cu 30.05.2020,
Şeful Departamentului de
varianta online, în format pdf. la dar nu mai târziu de 10 zile
specialitate
departamentul de specialitate până la începutul sesiunii
10. Desemnarea organizatorilor de şedinţe 12.05.2020 – 15.05.2020 Decanii facultăţilor
11. Desemnarea responsabilului pentru
suportul tehnic pe perioada sesiunii de 12.05.2020 – 15.05.2020 Decanii facultăţilor
evaluare finală
12. Şef secţie Organizare şi
Evidenţă, Irina Gîncu şi
Instruirea organizatorilor de şedinţe şi a
18.05.2020 – 26.05.2020 şef Centru Platforme
responsabililor de tehnică
Educaţionale Dragoş
Ungureanu
13. Înscrierea studenţilor pe platforma Decanii facultăţilor şi
12.05.2020-27.05.2020
Moodle organizatorul de şedinţe
14. Simularea şedinţelor cu studenţii 27.05.2020 – 5.06.2020 Organizatorul de şedinţe
15. Informarea privind posibilităţile tehnice
ale studenţilor şi, eventual, crearea Decanatele şi
27.05.2020 – 5.06.2020
condiţiilor de susţinere online la USM Organizatorul de şedinţe
în baza cererii studentului (Anexa 3)

IV. Evaluarea finală se va desfăşura conform Metodologiei de organizare şi realizare online a


evaluării finale.
V. Înregistrarea audio/video a susţinerii tezelor de licenţă/master se va păstra până la expirarea
perioadei de contestare.
VI. Vor fi admişi la evaluarea finală studenţii care şi-au onorat obligaţiile financiare faţă de USM.
VII. Studenţii absolvenţi vor restitui cărţile împrumutate din colecţiile bibliotecii USM până la
ridicarea actelor de studii.
VIII. Studenţii care nu vor dori să susţină tezele de licenţă/master şi examenul de licenţă online
vor putea finaliza programul de studii într-o altă sesiune de evaluare finală, fiind restabiliţi la
USM fără achitarea taxei.
IX. Responsabili de monitorizarea evaluării finale la nivel de facultate sunt decanii facultăţilor
USM; la nivel de universitate – Verlan Igor, şef Departament Studii, Gîncu Irina, şef Organizare
şu Evidenţă, Dandara Otilia, prorector pentru activitatea didactică.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Prorector pentru activitatea didactică,
Profesor universitar, dr.hab. O.Dandara

Secretar L.Grosu