Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata.............................................................................având C.N.P
..........................................................., fiul/fiica lui ................................. şi a/al ..................................,
născut/născută la data de ......../......../............... în localitatea .............................................,
domiciliat/domiciliată în………………………………………………..............................................,
legitimat/legitimată cu CI seria......... nr. .................... eliberat de ..............................................., la
data de ..............................,

prin prezenta, declar pe propria răspundere, că datele și informaţiile furnizate în


Curriculum Vitae sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat.

Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din
Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau
instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă."

Dau această declaraţie şi o susţin.

Data___________________________ Semnătura ______________________

AGENȚIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI CUI 32722680


Str. Italiană nr. 22 Sector 2, București
Tel.: 021.303.29.91; Fax: 021.305.28.99