Sunteți pe pagina 1din 4

I 1.

Alegeţi varianta de răspuns


1. Mărimea ponderii ierarhice este determinată de:
a. autonomía decizională;
b. experienţa profesională;
c. natura activităţii;
d. nivelul ierarhic.
2. Ansamblul de activităţi omogene sau complementare reprezintă:
a. functia;
b. funcţiunea;
c. compartimentul;
d. postul.
3. Biroul este o formă a:
a. compartimentului;
b. postului;
c. locului de muncă;
d. secţiei.
I 2. În coloana A sunt indicate diferite funcţiuni ale unei întreprinderi, iar în coloana B activităţi aferente
acestoraa. Scrieţi, pe foaia de lucru, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A. Funcţiuni ale unei întreprinderi B. Activităţi
1. funcţiunea comercialǎ a. de pregătire-fabricare a produselor
2. funcţiunea financiar-contabilǎ b. asigurarea resurselor informaţionale
3. funcţiunea de cercetare-dezvoltare c. investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale
4. funcţiunea de personal d. evidenţa operaţiilor economice care modifică patrimoniul
5. funcţiunea de producţie e. aprovizionare-depozitare-desfacere de utilaje
f. protecţia şi securitatea muncii angajaţilor firmei
I 3. Scrieţi, pe foaia de lucru, litera “A” dacă afirmaţia este corectă şi litera “F” dacă este falsă pentru
enunţurile de mai jos
1. Fişa postului cuprinde descrierea şi cerinţele postului.
2. Utilajele de producţie sunt resurse financiare.
3. În raport cu gradul de importanţă a indicatorilor stabiliţi şi cu orizontul de timp la care se referă,
planificarea economică este formală şi informală.
4. Planificarea reprezintă cea mai importantă sarcină a managerilor.
5. Compartimentul desfacere propune măsuri pentru creşterea rentabilităţii activităţii organizaţiei.
II 1. Răspundeţi, pe foaia de lucru, la următoarele cerinţe:
a. Enumeraţi elementele structurii organizatorice.
b. Definiţi organigrama.
c. Precizaţi trei atribuţii specifice compartimentului resurse umane.
III

Completaţi casetele goale cu elementele lipsă:


- director tehnic,
- birou desfacere,
- serviciu contabilitate,
- director general,
- secţii,
- birou marketing.
Transformaţi organigrama, într-o organigramă circulară.
Utilizând organigrama:
a) identificaţi trei relaţii de ierarhice şi trei relaţii de cooperare;
b) precizaţi care au fost motivele pentru care pentru compartimentul birou contabilitate s-a creat un birou
iar pentru serviciul contabilitate s-a creat un serviciu;
c) caracterizaţi relaţiile de cooperare ce se stabilesc între compartimente.

Societatea comercială „Daniana” S.A. prezintă la 1.02.2013 următoarea situaţie iniţială a conturilor:
- mijloace de transport 40.000 lei
- capital social subscris şi vărsat 50.000 lei
- clienţi 10.000 lei
- credite bancare pe termen lung 19.000 lei
- casa în lei 1.000 lei
- mărfuri 5.000 lei
- rezultat reportat (profit nerepartizat) 1.000 lei
- cont curent la bănci în lei 14.000 lei
În cursul lunii martie, S.C.” Daniana” S.A. înregistrează în contabilitate următoarele operaţii
economico – financiare:
1. Conform procesului verbal, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte diminuarea capitalului
social cu suma de 1.000 lei, prin retragerea unui acţionar căruia i se restituie contravaloarea aportului, din
contul curent, conform ordinului de plata nr. 72345/10.02.2013
2. Conform extrasului de cont nr. 321/ 12.03.2008 se înregistrează în contabilitate dobânda , în
valoare de 500 lei, datorată pentru creditul bancar pe termen lung şi se achită din contul curent conform
ordinului de plată 72346 / 17.03.2008
3. În data de 21.03.2008, conform facturii fiscale nr. 123789 , se achiziţionează un program de
contabilitate în valoare de 3.000 lei, TVA 19%.
4.S-a construit in regie proprie o hală la cost de producție 10000 lei, durată de utilizare 20 ani. Să se
înregistreze amortizarea aferentă primei luni, regim de amortizare liniar.
5. Mijlocul de transport se vinde după 4 ani de utilizare, durata normală de utilizare fiind de 5 ani.
6. Conform procesului verbal, Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte repartizarea, în totalitate,
a profitului anului precedent, pentru acordarea de dividende.
7. Să se închidă conturile de venituri şi cheltuieli şi să se regularizeze TVA – ul.

Se cere:
a. efectuaţi analiza contabilă şi întocmiţi formulele contabile pentru operaţiile enunţate
b. determinti valoarea contabilă netă a imobilizărilor corporale la sfârșitul anului;

c. deschideţi conturile(„ T ”), operaţi soldurile iniţiale, înregistrările lunii februarie şi stabiliţi
elementele de structură ale conturilor credite bancare pe termen lung, capital social, contul curent la
bănci,
.

Barem de corectare şi notare

Subiectul. I. TOTAL:30 puncte


a. (8 x3p =24p)
1. 1012 = 456 1.000
-P B+P
456 = 5121 1.000
-P B-A
2. 666 = 1682 500
+A +P
1682 = 5121 500
-P B-A
3. % = 404 3.570
208 +A 3.000
4426+A 720
4. 117 = 457 1.000
B-P +P
5. 4424 = 4426 720
+A -A
121 = 666 500
B+A -A
b. Se vor deschide 17 conturi şi se vor calcula rulajele, total sumele şi soldurile finale
(2p x 3 conturi = 6p)
BAREM DE NOTARE

Subiectul I
TOTAL: 40 puncte
I 1 1 - c; 2. - b; 3. – a; 6 puncte Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru fiecare
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
I 2 1. e 15 puncte 2. d 3. c 4. f 5. a Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte. Pentru fiecare
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
I 3 1 - A 19 puncte 2 – F 3 – F 4 – A 5 – F
Subiectul II
TOTAL: 30 puncte
II 2 15 puncte a. Postul, funcţia, ponderea ierarhică, compartimentul, nivelul ierarhic, relaţiile
organizatorice.
Organigrama este reprezentarea grafică a structurii organizatorice
Se vor puncta trei atribuţii regăsite mai jos: 6 puncte • previzionarea necesarului de forţă de muncă; •
selecţia personalului; • formarea şi perfecţionarea personalului; • promovarea personalului; • evaluarea şi
motivarea personalului; • protecţia salariaţilor.

Subiectul III
TOTAL: 20 puncte III b. Ponderea: 2
c. Relaţii de autoritate ierarhică deoarece se găsesc pe niveluri ierarhice diferite.