Sunteți pe pagina 1din 12

SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI
A. SCOALA CU CLASELE I-IV, LOCALITATEA CERISA,
SAT CERISA, NR. 85, COMUNA CERISA, JUDETUL SALAJ
B. PROFIL DE ACTIVITATE: Activitati educationale-invatamant.
PROGRAM DE LUCRU: 5 ZILE/SAPTAMANA, 6 ore.
1.2 Destinaţia
Prin proiectul de fata se propune autorizarea din punct de vedere al Securitatii la
Incendiu al Scolii Primare cu clasele I-IV din localitatea Cerisa, comuna Halmasd.
Funcţiunea principală este axată pe activităţi educative si recreative, cladirea avand
destinatia de centru de invatamant-scoala.
Functiunea secundara este reprezentata de spatiile amenajate in interiorul cladirii (sali
de curs, cancelarie) unde sub indrumarea unor cadre didactice copii sa fie indrumati in
pregatirea temelor.
Conform prevederilor Hotararii Nr.571/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea
categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii privind securitatea la
incendiu, Anexa 1, Pct. II, lit. e - cladirea scolii, cu o suprafata construita 443.22mp si desfasurata
de 799.54mp,(>150mp) se supune procedurilor de avizare/autorizare privind securitatea la
incendiu.

1.3 Categoria şi clasa de importanţă


A. CATEGORIA DE IMPORTANTA: categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, obiectivul face parte din grupa construcţiilor cu categorie
de importanţă normală "C";
B. CLASA DE IMPORTANTA: In conformitate cu „Normativul pentru proiectarea
antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale”
P100/1/2013 clasa de importanta a constructiei proiectate este III.

1. 4. Particularităţile specifice construcţiei


A. Principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind:
a) Tipul clădirii:
Obiectivul de investitie este reprezentat de o cladire avand regim de inaltime P+M, cu
suprafata construita de 411.45mp si o suprafata desfasurata de 767.77mp. Cladirea are forma
dreptunghiulara iar dimensiunile maxime in plan sunt de 40.25x10.20m. Cladirea este realizata
cu fundatii continue sub peretii din zidarie de caramida. Zidarie din caramida cu grosimi
variabile intre 25-40cm, planseu din beton armat peste parter. Cladirea are prevazuta sarpanta
din lemn ecarisat cu invelitoare din tigla ceramica.

b) Regimul de inaltime si volumul constructiei


Constructia studiata are un regim de inaltime parter+mansarda. Constructia are un
volum total de 2257.03mc.
c) Aria construita si desfasurata, cu principalele destinatii ale incaperilor si ale
spatiilor aferente constructiei
Aria construită=443.22 m2; Aria desfăşurată = 799.54m2 Aria utilă = 608.76 m2
Conform tab.3.2.4 din normativul P118/99, spaţiul analizat se încadrează în limitele de
suprafaţă prevăzute de normativul P 118/99, pentru o construcţie gradul III de rezistenţă la foc
(<1800mp).
Cladirea studiata va avea urmatoarele functiuni pe nivele:
-1-
PARTER-cota±0.00:
Hol: S: 58.39 mp
Camera izolare: S: 10.29 mp
Casa scarii S: 8.99 mp
Sala de clasa: S: 50.47 mp
Sala de clasa: S: 50.54 mp
Sala de clasa: S: 50.54 mp
Sala de clasa: S: 50.53 mp
Cancelarie: S: 19.17 mp
Depozit lemne: S: 23.91 mp
Centrala termica: S: 2.90 mp
S.utila parter : S: 275.18 mp
S.Construita parter : S: 411.45.47

Mansarda-cota+3.30:
Spatiu mansarda: S: 310.64 mp
S.utila etaj : S: 310.64 mp
S. nivel : S: 356.32 mp

Grupuri sanitare:
Grup sanitar baieti 6.57 mp
Grup sanitar fete 9.52 mp
Grup sanitar profesori 7.31 mp
S. utila : S: 23.40 mp
S. construita: S: 31.77 mp

Indicii urbanistici
Suprafata teren 6.695,98 mp
Suprafata construita 443,22 mp
S.c. cladire scoala 361.47 mp
S.c. C.T.+depozit 49.98 mp
S.c. grupuri sanitare 31.77 mp
Suprafata desfasurata 799,54 mp
 P.O.T. existent = 6.62 %* ; C.U.T. existent = 0.12 **.
d) Numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestora
Spaţiul studiat se constituie într-un compartiment de incendiu, avand aria construita de
443.22mp .
e) Precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori: persoane, animale etc:
Cladirea a fost proiectata pentru un numar de maxim 48 de persoane- 46 copii (grupa
gradinita 20 copii, Clasa I-IV doua grupa a cate 13 copii), 1 educator si 1 invatator - la capacitatea
maxima simultana.

f) Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora


Personalul este reprezentat de persoane valide, care in caz de incendiu se pot evacua
singure.
g) capacitati de depozitare sau adapostire
Nu este cazul
h) Caracteristicile procesului tehnologic si cantitatile de substante periculoase, potrivit
clasificarii Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major
in care sunt implicate substante periculoase

-2-
Potrivit clasificarii din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra substantelor
periculoase facem mentiunea ca prin activitatea specifica in cadrul scolii nu se vor manipula
materiale sau substanţe periculoase.
i) Numarul cailor de evacuare si dupa caz, al refugiilor
Cladirea studiata va dispune de o cale de evacuare direct spre exterior (2.00x2.90m).
Accesul in incaperile centrala termica si magazie se face din exterior prin usi proprii de acces.
Evacuarea persoanelor aflate la mansarda se va face prin casa scarii cu acces direct spre
exterior. In mansarda scolii generale din Cerisa, s-a amenajat un spatiu tip atelier de creatie,
care va fi folosit pe rand de catre grupele de copii. Potrivit Art. 2.6.12 Asigurarea unei singure
cai de evacuare este admisa atunci cand conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan
maxim 20 de persoane - indiferent de timpul(lungimea) de evacuare realizat, precum si in
cazurile in care numarul persoanelor este mai mare dar timpul(lungimea) traseului de evacuare
se inscrie valoarea admisa pentru coridoare infundate, in functie de gradul de rezistenta la foc,
risc sau categoria de pericol de incendiu, tip de cladire si destinatie, conform prevederilor
normativului.
B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii: de incalzire,
ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare, etc., precum si a componentelor lor, din
care sa rezulte indeplinirea cerintelor reglementarilor tehnice privind securitatea la incendiu.
Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de apa potabila a localitatii. In prezent, in
localitatea Cerisa sunt in desfasurare lucrari de extindere si reabilitare a retelei publice de
alimentare cu apa potabila. Reteaua principala a localitatii se realizeaza din conducte de PEID cu
diametrul de 110 mm, prevazuta cu hidranti exteriori de tip suprateran cu Dn 80 mm.
Instalatii termice
Incalzirea incaperilor este realizata prin corpuri de incalzire statice - radiatoare din tabla
de otel, alimentate cu agent termic (apa calda cu temperaturi de 80/60 oC) de la centrala
termica proprie. Prepararea agentului termic pentru incalzirea spatiilor se realizeaza printr-un
cazan cu functionare pe combustibil solid cu sarcina termica de 80 kW. Cazanul functioneaza
prin tiraj natural, eliminarea gazelor rezultate in urma arderii facandu-se prin cosul de fum
existent cu diamentrul de 220 mm cu interior din tub de samota izolata termic cu vata minerala
si protejata cu o manta de beton usor.
Instalatii electrice – cladirea este prevazuta cu instalatii electrice interioare pentru
iluminat si prize. Alimentarea este realizata de la retelele stradale, prin bransament aerian si
bloc de masura montat pe fatada.
Lucrarile de instalatii electrice propuse constau in revizuirea si conformarea instalatiei
existente (unde este cazul), conform prevederilor normativului I7/2011 si realizarea iluminatului
de securitate prin prevederea corpurilor de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare si
pentru interventii (centrala termica).
Instalatiile electrice existente vor fi revizuite si se vor conforma (unde va fi cazul) cu
prevederile normativului I7/2011. Se vor verifica:
- Rezistenta de dispersie a prizei de pamant a instalatiei electrice existente (valoarea
masurata trebuie sa fie mai mica de 4 ohm), se va consemna prin proces verbal;
- Verificarea conectarii tabloului electric general la priza de pamant;
- Traseele de cabluri, tipuri de cablaje utilizate si sectiuni minime impuse, existenta
protectiei cablajelor , tipul tuburilor de protectie utilizate (PVC sau metal) in corelare cu
elementele constructiei pe care sunt montate, distantele dintre traseele de curenti slabi si
curenti tari, protejarea punctelor de ramificatie (doze cu capac de protectie);
- Gradele de protectie a echipamentelor electrice in corelare cu locul de montaj (pentru
zone cu umiditate crescuta nivelul minim de protectie trebuie sa fie IP X4, in zonele cu degajari
de praf minim IP 6X iar pentru echipamentele montate direct pe materiale combustibile IP 54;

-3-
- Modul de realizare al instalatiei electrice in zona construita din lemn, se va corela cu
prevederile normativului I7/2011 cap. 3, subcap. 4.2 si subcap. 7.20. Se vor respecta si
recomandarile din SR HD 384.4.42 S1 si SR HD 384.4.482 S1;
- Existenta protectiilor diferentiale de 30 mA pe circuitele de iluminat si prize din zonele
construite din lemn (unde este cazul) si pe circuitele de prize din grupuri sanitare;
- Existenta descarcatorului la supratensiuni si a protectiei diferentiale cu un curent
rezidual de maxim 300 mA la blocul de masura si protectie existent;
- Aparatajul tablourilor electrice de distributie, corelarea dintre curentul maxim admis si
puterea instalata pe fiecare circuit electric. Pe circuitele uzuale de prize monofazate puterea
maxima admisa este de 2,00 kW iar pe circuitele nomofazate de iluminat de 3,00 kW;
Verificarile specificate mai sus sunt minimale. In functie de complexitatea instalatiei,
agentii economici autorizati ANRE vor efectua orice alte lucrari de verificare considerate
importante pentru buna functionare a instalatiei.
Lucrarile de verificare si interventie asupra instalatiilor electrice existente se vor realiza
de catre agenti economici autorizati ANRE. In urma lucrarilor de verificare si corelare efectuate,
agentul economic va incheia un proces verbal cu beneficiarul, in care se vor specifica interventiile
si verificarile realizate si se va specifica daca instalatia corespunde prevederilor actelor
normative in vigoare.
Conform evaluarilor efectuate in baza prevederilor normativului I7/2011, cladirea NU
necesita a fi protejata cu instalatii de protectie impotriva trasnetului.

2. RISCUL DE INCENDIU
A. Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit
reglementarilor tehnice specifice, luandu-se in considerare:
a) Densitatea sarcinii termice:
În conformitate cu prevederile art. 2.1.1. Normativului P-118/99 la cladirile civile
(publice) riscul de incendiu este determinat, in principal, de densitatea sarcinii termice (q)
stabilita prin calcul si de destinatia respectiva:

Conform prevederilor STAS 10903/2 densitatea sarcinii termice este:

qs = Sq : As
Sq - sarcina termica a spaţiului in Mj
As - aria pardoselii spaţiului in mp;
şi se măsoară în Mj/mp;

n
Sq =å Q i M i
I=l
Unde:
Qi = puterea calorifica inferioara a unui material combustibil în Mj/kg;
Mi = masa materialelor combustibile de acelaşi fel in kg
n = număr de materiale de acelaşi fel aflate în spaţiul luat în considerare.
Evaluarea materialelor combustibile din spaţiile analizate şi calculul densităţii sarcinii
termice:
1. Sala de clasa
Arie utilă = 50.80 mp
- lemn..............................M1 = 400 kg.................................. Q1= 19,25 [MJ /Kg]
- material plastic............ M2= 30 kg................................... Q2= 33,50 [MJ /Kg]
- hartie.............................M3= 20 kg................................... Q3= 16,30 [MJ /Kg]
-4-
Sarcină termică
Sq = 400kg x 19.25[MJ /Kg] +30kg x 21.85[MJ /Kg]+ 20kg x 16.30[MJ /Kg] = 8681.50 MJ

qs = 8681.50 MJ : 50.80 mp = 170.90 MJ/mp

qs = 170.90 MJ/mp
MJ/mp
Avand in vedere ca sarcina termica calculata pentru sala de clasa este mai mica de
420MJ/m2, conform prevederilor art.2.1.2. din Normativul de Siguranţă la foc a construcţiilor
P118/1999 spaţiul se încadreaza în cladire cu risc mic de incendiu, avand gradul II de rezistenţă
la foc.
Conform Art. 2.1.3 In functie de destinatie (functiune), unele spatii si incaperi din cladirile
civile (publice) se incadreaza in urmatoarele riscuri: mare (in care se utilizeaza sai depoziteaza
materiale sau substante combustibile: arhiva, biblioteci, parcaje autoturisme etc.); mijlociu (in
care se utilizeaza foc deschis: bucatarii, centrale termice, oficii cu papetarii calde etc.); mic
(celelalte spatii). In cazul de fata, singura incapere care are un alt risc de incendiu fata de
intreaga cladire, este camera centralei termice - aceasta avand un risc mijlociu de incendiu.

b ) Clasele de reacţie la foc/clasele de combustibilitate ale produselor, stabilitate potrivit


reglementarilor specifice:
 fundaţii continue din din zidarie de piatra si fundatii izolate sub stalpi din beton armat - clasa de
combustibilitate C0 reacţie la foc A1;
 pardoseli: beton clasa de combustibilitate Co - clasa de reacţie la foc A1
 pereţii portanţi realizaţi din cărămidă GVP 40-50 cm, clasa de combustibilitate Co - clasa de
reacţie la foc A1;
 pereţi de compartimentare realizaţi din cărămidă cu goluri cu grosimea de 30cm, clasa de
reacţie la foc A1;
 grinzi din beton armat clasa de combustibilitate C0 reacţie la foc A1;
 planseu din beton armat peste parter clasa de combustibilitate C 0 reacţie la foc A1;
 acoperiş tip sarpanta din lemn de rasinoase (ignifugat), clasa de reacţie la foc C(ROOF) t3.

c) Surse potenţiale de aprindere şi împrejurări care pot favoriza aprinderea:


 efectul termic al curentului electric
 obiecte incandescente
 scurtcircuite la instalaţia electrica
 căldura degajata de aparate termice
 defecte sau improvizaţii la instalaţiile electrice
 acţiune intenţionată
Măsuri pentru reducerea sau eliminarea împrejurărilor favorizante şi reducerea riscului de
incendiu:
 revizuirea defecţiunilor apărute la instalaţia electrica;
 interzicerea amplasării surselor de căldura în vecinătatea reţelelor electrice;
 verificarea la închidere a aparatelor termice dacă au fost deconectate de la reţeaua de
electricitate;
 întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor electrice în conformitate cu
prevederile normativului I7/2011;
 reducerea cantităţilor de materiale combustibile din spaţii;
 stabilirea unor instrucţiuni şi reglementări proprii privind fumatul , verificarea şi
întreţinerea instalaţiilor.

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment,

-5-
potrivit reglementarilor tehnice
Cladirea studiata se prezinta ca un singur compartiment de incendiu, iar conform
prevederilor art.2.1.2 din Normativul de Siguranţă la foc a construcţiilor P118/1999 spaţiul are
un risc mic de incendiu.
Conform Art. 2.1.3 In functie de destinatie (functiune), unele spatii si incaperi din cladirile
civile (publice) se incadreaza in urmatoarele riscuri: mare (in care se utilizeaza sai depoziteaza
materiale sau substante combustibile: arhiva, biblioteci, parcaje autoturisme etc.); mijlociu (in
care se utilizeaza foc deschis: bucatarii, centrale termice, oficii cu papetarii calde etc.); mic
(celelalte spatii). In cazul de fata, singura incapere care are un alt risc de incendiu fata de
intreaga cladire, este camera centralei termice - aceasta avand un risc mijlociu de incendiu.
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU
3.1. Stabilitatea la foc:
Factorii care determină stabilitatea la foc sunt legaţi de următoarele criterii de
performanţă: rezistenţă la foc, comportare la foc, instalaţiile aferente, echiparea cu dispozitive
şi aparate sau alte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor.
Instalaţiile electrice se vor realiza conform normelor specifice în vigoare, instalaţiile vor fi
prevăzute in sistem TN-S, iluminatul artificial se va realiza în conformitate cu prevederile
Normativului I7/2011 şi în raport cu mediul de lucru.

a) Rezistenţa la foc a principalelor elemente de construcţie:


Rezistenţa la foc este determinată de natura şi dimensiunile elementelor de construcţie,
modul de asamblare, combustibilitatea şi densitatea sarcinii termice, geometria elementelor de
construcţie, a construcţiei în ansamblu.
Caracteristicile construcţiei de rezistenta şi stabilitate - clasele de reacţie la foc:
 fundaţii continue din din zidarie de piatra si fundatii izolate sub stalpi din beton armat - clasa de
combustibilitate C0 reacţie la foc A1;
 pardoseli: beton clasa de combustibilitate Co - clasa de reacţie la foc A1
 pereţii portanţi realizaţi din cărămidă GVP 40-50 cm, clasa de combustibilitate Co - clasa de
reacţie la foc A1;
 pereţi de compartimentare realizaţi din cărămidă cu goluri cu grosimea de 30cm, clasa de
reacţie la foc A1;
 grinzi din beton armat clasa de combustibilitate C0 reacţie la foc A1;
 planseu din beton armat peste parter clasa de combustibilitate C 0 reacţie la foc A1;
 acoperiş tip sarpanta din lemn de rasinoase (ignifugat), clasa de reacţie la foc C(ROOF) t3.
b) Nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a
compartimentului de incendiu
Gradul de rezistenţa la foc se stabileşte în funcţie de tipul elementelor de construcţie.
Clădirea studiată se încadrează, conform Tab. 2.1.9 din normativul P118/99 în gradul de
rezistenţă la foc III, elementele de construcţie având performanţele indicate anterior.
Avand in vedere ca sarcinile termice calculate pentru diferite spatii ale cladirii sunt mai mici
de 420MJ/m2, conform prevederilor art.2.1.2. din Normativul de Siguranţă la foc a construcţiilor
P118/1999 spaţiul se încadreaza în cladire cu risc mic de incendiu. Conform Art. 2.1.3 In functie
de destinatie (functiune), unele spatii si incaperi din cladirile civile (publice) se incadreaza in
urmatoarele riscuri: mare (in care se utilizeaza sai depoziteaza materiale sau substante
combustibile: arhiva, biblioteci, parcaje autoturisme etc.); mijlociu (in care se utilizeaza foc
deschis: bucatarii, centrale termice, oficii cu papetarii calde etc.); mic (celelalte spatii). In cazul
de fata, singura incapere care are un alt risc de incendiu fata de intreaga cladire, este camera
centralei termice - aceasta avand un risc mijlociu de incendiu.

3.2. Asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul


constructiei/compartimentului de incendiu

-6-
a) Elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de
protectie a golurilor functionale din acestea
Clădirea studiată este considerată ca o clădire cu un compartiment de incendiu. Prin
dispunerea funcţiunilor în construcţie şi asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare s-a
realizat eliminarea posibilităţilor de propagare uşoara a fumului, focului in afara zonelor in care
s-ar produce un eventual incendiu. Instalaţiile utilitare corespund destinaţiei, tipului şi categoriei
de importanta a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu acceptat. Având în vedere
gradul de rezistenţă la foc, densitatea sarcinii termice, destinaţia, aria construită se apreciază un
nivel de rezistenţă la foc bun.

b) Masurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termica


estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului
de incendiu si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a
golurilor din acestea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din
elementele de constructii
Materialele din care este realizată construcţia limitează propagarea incendiului şi se
încadrează în categoria materialelor incombustibile - clasa de reacţie la foc A 1. Instalaţiile
utilitare corespund destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a construcţiei, precum şi
nivelului de risc de incendiu.
Prin dispunerea funcţiunilor în construcţie şi asigurarea măsurilor de protecţie
corespunzătoare s-a realizat eliminarea posibilităţilor de propagare uşoară a fumului, focului, în
afara zonelor în care s-ar produce un eventual incendiu. Din punct de vedere arhitectural, prin
modul de asamblare, geometrie şi dimensiunile elementelor de construcţie nu se favorizează
apariţia şi propagarea incendiului.
c) Sisteme de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti;
Din punct de vedere arhitectural, prin modul de realizare: geometrie, forma şi
dimensiunile elementelor de construcţie nu se favorizează apariţia şi propagarea incendiului .
In timpul producerii unui eventual incendiu în spaţiile amenajate pentru funcţionarea
scolii se va realiza prin geamuri cu ochiuri mobile ce sunt amplasate în treimea superioară a
pereţilor perimetrali.
d) Instalarea de bariere contra fum
Nu este cazul
e) Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiului
Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
Conform Normativului P188/2-2013, cladirea studiata nu trebuie echipata cu instalatii de
stingere in caz de incendiu.
Conform Normativului P188/3-2013, cladirea studiata nu trebuie echipata cu instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare in caz de indendiu.
f) Masuri de protectie la foc pentru instalatii de ventilare-climatizare, de exemplu:
canale de ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la foc etc.
In cazul de fata nu sunt necesare masuri de protectie la foc pentru instalatii de ventilare-
climatizare.
g) Masurile constructive pentru fatade si pentru impiedicarea propagarii focului la
partile adiacente ale aceleiasi cladiri
Limitarea propagării incendiilor pe faţade este realizată întrucât tencuielile drişcuite la
pereţii interiori şi tencuielile de ciment la pereţii exteriori sunt incombustibile.

3.3. Asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati


a) Distanţele de siguranţă asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile
alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi
realizate:
Distanţele de siguranţă asigurate conform reglementarilor tehnice sau a măsurilor

-7-
compensatorii realizate - distanţele de siguranţă sunt asigurate conform reglementărilor
tehnice.

b) Masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis,


de exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis;
Prin asigurarea măsurilor de protecţie corespunzătoare s-a realizat eliminarea
posibilităţilor de propagare uşoară a fumului, focului în afara zonelor în care s-ar produce un
eventual incendiu. Pentru împiedicarea propagării incendiilor toate elementele de construcţie
vor fi realizate din materiale incombustibile;
c) Masuri de protectie activa
Conform Normativului P118/99 Art. 3.9.1 Constructiile civile (publice) se doteaza cu
stingatoare, asigurandu-se un stingator portativ cu pulbere de 6 kg sau echivalentul acestuia
pentru o arie construita de maximum 250 mp, dar minim 2 stingatoare pe fiecare nivel al cladirii.
Astfel pentru mijloace de prima interventie cladirea va fi dotate cu 4 stingatoare cu praf şi
CO2 de min. 6 kg, cate doua la fiecare nivel.

3.4. Evacuarea utilizatorilor


A. Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu:
a) Alcatuirea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu
Caile de acces si de evacuare sunt stabilite, dimensionate, realizate si dispuse astfel incat
sa se asigure evacuarea usoara a persoanelor aflate in interiorul constructiilor, precut si
circulatia rapida a fortelor de interventie. Dimensionarea acceselor în clădire este în
concordanţă cu activitatea ce se desfăşoară cât şi cu condiţiile de evacuare în caz de incendiu.
Timpii de evacuare respectiv lungimile maxime admise, conform normativului sunt date
in tabelul 4.2.109, din Normativul P118/99, care mentioneaza ca lungimea maxima admisa
pentru evacuarea intr-o singura directie este de 20m.
Conform art. 2.6.12. din normativului P118/1999 - "Asigurarea unei singure cai de
evacuare este admisa atunci cand conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan
maximum 20 de persoane – indiferent de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum si in
cazurile in care numarul persoanelor este mai mare, dar timpul (lungimea) traseului de evacuare
se inscrie valoarea admisa pentru coridoare infundate, in functie de gradul de rezistenta la foc,
risc, sau categorie de pericol de incendiu, tip de cladire si destinatie, conform prevederilor
normativului."
Parterul clădirii studiate este prevăzută cu 1 cale de evacuare ce debuşează la exterior, la
cota terenului înconjurător. Pentru persoanele ce se afla la mansarda, evacuarea se va face prin
casa de scari, pe aici ajungandu-se la nivelul parter. Pentru evacuarea persoanelor aflate la
mansarda, nu este necesara o a doua cale de evacuare, conform normativului, datorita
numarului redus de elevi, care vor avea acces in aceasta zona. Orele care se vor tine aici vor fi
organizate pe grupe, nici una din aceste grupe ne avand mai mult de 20 de persoane.
Accesul atat in incaperea centralei termice cat si in depozit se face din exterior prin usi
proprii de acces. Lăţimea şi înălţimea căilor de evacuare se încadrează în prevederile art. 2.6.60.
- 2.6.68. din P 118/99, astfel hala este prevazuta cu cai de evacuare/acces cu lăţime minima de
1,00 m, latime maxima 4,00 m si inaltime minima de 2,10 si inaltime maxima de 4,00 m. Calea
de evacuare şi de intervenţie va fi marcata cu iluminat de securitate, cu luminoblocuri, pentru
evacuare – conform normativului I7/2011. Luminile de semnalizare pentru căile de evacuare
vor fi marcate cu simboluri şi culori, ele fiind ordonate în direcţia de evacuare.
La loc vizibil se va afişa planul de evacuare în caz de incendiu, întocmit conform
O.M.I.R.A. nr.163/2007 şi numărul de telefon al pompierilor. Marcarea căilor de evacuare se va
face conform prevederilor ISO 3864-1. Lăţimea şi înălţimea căilor de evacuare se încadrează în
prevederile art. 2.6.60. - 2.6.68. din P 118/99 – lăţime minime de 0,80 m pentru un fluxuri şi
înălţimi minime de 2,00m.

-8-
b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de
presurizare si alte sisteme de control al fumului
Masurile pentru asigurarea controlului fumului va fi asigurata prin geamuri cu ochiuri
mobile, ce sunt amplasate in treimea superioara a peretilor perimetrali.

c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare


deschise cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.
Art. 2.6.34 Scari de evacuare interioare deschise se admit in cazurile si conditiile
prevederilor normativului, in functie de destinatie, precum si atunci cand asigura evacuarea a cel
mult doua niveluri succesive.
Art. 3.6.2. Sunt admise scari de evacuare interioare deschise in constrctiile publice (civile)
daca, servesc la evacuarea utilizatorilor a cel mult doua niveluri.
Conform Normativului P118/99 si a articolelor mentionate anterior cladirea studiata, ce
face obiectivul actualului scenariu este prevazuta cu scara interioara deschisa de legatura intre
zona parter si etaj.
Scara este prevazuta cu ferestre, iar in treimea superioara a acestuia se vor asigura
geamuri cu ochiuri mobile, pentru asigurarea controlului fumului, in cazul propagarii unui
eventual incendiu.
d) Geometria cailor de evacuare: gabarite-latimi, inaltime, pante etc:
Spatiu Nr. cai Gabarite Usi Nr. fluxuri Amplasament Utilizatori
deservit de asigurate
evacuare
Cladire 48
Scoala persoane
2 2.00x2.90m 5 fluxuri Ax A-A interax 5-6
valide

e) Timpii/lungimile de evacuare
Timpii de evacuare respectiv lungimile maxime admise, conform normativului sunt date
in tabelul 4.2.109, din Normativul P118/99, care mentioneaza ca lungimea maxima admisa
pentru evacuarea intr-o singura directie este de 20m.
Conform art. 2.6.12. din normativului P118/1999 - "Asigurarea unei singure cai de
evacuare este admisa atunci cand conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan
maximum 20 de persoane – indiferent de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum si in
cazurile in care numarul persoanelor este mai mare, dar timpul (lungimea) traseului de evacuare
se inscrie valoarea admisa pentru coridoare infundate, in functie de gradul de rezistenta la foc,
risc, sau categorie de pericol de incendiu, tip de cladire si destinatie, conform prevederilor
normativului."
Parterul clădirii studiate este prevăzută cu 1 cale de evacuare ce debuşează la exterior, la
cota terenului înconjurător. Pentru persoanele ce se afla la mansarda, evacuarea se va face prin
casa de scari, pe aici ajungandu-se la nivelul parter. Pentru evacuarea persoanelor aflate la
mansarda, nu este necesara o a doua cale de evacuare, conform normativului, datorita
numarului redus de elevi, care vor avea acces in aceasta zona. Orele care se vor tine aici vor fi
organizate pe grupe, nici una din aceste grupe ne avand mai mult de 20 de persoane.

f) Numarul fluxurilor de evacuare


Conform tabelului anterior in hala sunt asigurate 10 fluxuri de evacuare, iar necesarul
fiind un singur flux.
Numărul fluxurilor de evacuare:
F= N/C
-9-
F = 48:75 =0,64 fluxuri.
F = 0,64 fluxuri 1 flux
g) Iluminatul de siguranta, surse de alimentare cu energie electrica
Conform Normativului I7/2011 cladirea va fi echipata cu instalatii electrice de iluminat de
securitate pentru:
- marcarea cailor de evacuare;
- de interventie in centrala termica;
Luminile de semnalizare pentru căile de evacuare vor fi marcate cu simboluri şi culori, ele
vor fi ordonate în direcţia de evacuare.
Alimentarea iluminatului de siguranta este asigurat din baterii locale de acumulatoare,
cu dispozitive locale de comutare automată. Corpurile pentru iluminatul de siguranţă sunt
echipate cu 2 tuburi fluorescente 8 W şi baterie locală autonomie 2 h. Cele pentru marcarea
ieşirilor vor avea inscripţia EXIT si sageata indicatoare.
S-a prevazut iluminat de securitate pentru interventie in incaperea centralei termice.
Corpul de iluminat prevazut va avea grad de protectie IP65 si automonie minima de 2 h.
h) Prevederea de dispozitive de siguranta la usi, cum ar fi dispozitive de autoinchidere
sau inchidere automata in caz de incendiu, bare antipanica etc.
Nu este cazul
i) Timpul de siguranta a cailor de evacuare si dupa caz a refugiilor
Timpul de siguranta a cailor de evacuare este definita de elementele de constructie cu
limita de rezistenta la foc cea mai mica.
j) Marcarea cailor de evacuare
Iluminatul de securitate pentru marcarea cailor de evacuare se realizeaza prin corpuri de
iluminat cu corpuri de iluminat echipate cu tuburi fluorescente sau LED, cu acumulatoare locale,
cu comutare automata si autonomie de functionare de minim 2 h. Acestea vor fi prevazute cu
pictograme EXIT sau IESIRE si sageata indicatoare.
B. Masuri pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor si
ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in caz de incendiu
Nu este cazul.
C. Precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si
evacuarea bunurilor pe timpul interventiei
Pentru evacuarea persoanelor se vor folosi urmatoarele: caile de evacuare si mijloacele
de salvare si evacuare din dotarea fortelor de interventie.
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie
A. Amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta pentru
autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.
Sunt asigurate căile de acces şi circulaţie pentru autospeciale de intervenţie. Clădirea
dispune de posibilitatea intervenţiei în caz de incendiu pe 3 laturi, deoarece spaţiile din jurul
clădirii permit acest lucru.
B. Caracteristici tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor de
interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementarilor tehnice, regulamentului
general de urbanism si reglementarilor specifice de aplicare, referitoare la:
a) numarul de accese
Un acces carosabil direct.
b) dimensiuni/gabarite
Se vor asigura dimensiunile/gabaritele minime >3.80m latime si >4.20 inaltime.
c) trasee;
Secţia de pompieri Şimleu Silvaniei- Strada 1 Dec 1918 Str. 22. Dec 1989 (Simleu
Silvaniei) DN 1H Nusfalau DN 1H Drighiu DJ 109P Halmasd DJ 109 P Cerisa
(aprox. 25 km)
d)realizare si marcare;

- 10 -
Căile de acces şi intervenţie asigură condiţiile necesare de intervenţie în caz de incendiu,
la construcţii se prevăd căi de circulaţie, corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor şi
autospecialelor de intervenţie ale pompierilor.
Căile de acces şi circulaţie interioare ale construcţiilor, care asigură şi intervenţia în caz
de incendiu a personalului pompierilor, se vor marca astfel încât să fie uşor de recunoscut şi
utilizat în condiţiile incendiului.

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR
A. Se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a
normelor specifice de aparare impotriva incendiilor, precum si a reglementarilor tehnice
specifice
Conform Normativului P188/2-2013, cladirea studiata nu trebuie echipata cu instalatii de
stingere in caz de incendiu.
Conform Normativului P188/3-2013, cladirea studiata nu trebuie echipata cu instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare in caz de indendiu.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de detectare, semnalizare si alarmare la


incendiu se specifica:
a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu:
Nu este cazul
b) timpul normat de functionare:
Nu este cazul
c) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de aparare
impotriva incendiilor:
Nu este cazul

D. Stingatoare, alte aparate de stins incendiu, utilaje, unelte si mijloace de interventie:


a.) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;
Dotarea cu stingătoare:
Conform Normativului P118/99 Art. 3.9.1 Constructiile civile (publice) se doteaza cu
stingatoare, asigurandu-se un stingator portativ cu pulbere de 6 kg sau echivalentul acestuia
pentru o arie construita de maximum 250 mp, dar minim 2 stingatoare pe fiecare nivel al cladirii.
b.) numarul si modul de amplasare in functie de parametrii specifici
Pentru mijloace de prima interventie cladirea va fi dotate cu 4 stingatoare cu praf şi CO2 de
min. 6 kg, cate doua la fiecare nivel. Stingătoarele vor fi amplasate în locuri uşor accesibile, vor fi
montate pe pereţi la maxim 1,20 m faţă de pardoseală, se vor distribui cât mai uniform.

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU – IN


FUNCTIE DE CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI, TIPUL ACESTEIA, RISCUL DE
INCENDIU, AMPLASAREA CONSTRUCTIEI SAU A AMENAJARII SE SPECIFICA:
a) Sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere si rezervele asigurate
Alimentarea cu apa a obiectivului va fi realizata de la reteaua locala, dupa finalizarea
lucrarilor (aflate momentan in executie) de extindere si reabilitare.
Reteau principala de alimentare cu apa a localitatii este echipata cu hidranti exteriori de tip
suprateran cu Dn 80 mm.
b) Pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica si alte utilitati
Alimentarea cu energie electrica este realizata din reteua aeriana a localitatii.
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de
performanta;
În caz de incendiu se va anunţa I.S.U. Porolissum al jud. Salaj prin numarul unic 112.

- 11 -
Se va instrui periodic personalul necesar care să asigure serviciul de intervenţie în caz de
incendiu.
Culoarele de circulaţie şi căile de evacuare în caz de incendiu vor fi păstrate tot timpul
libere, nefiind permisă blocarea cu materiale sau echipamente.
Accesul la stingătoare, tablouri electrice de distribuţie, trebuie lăsate liber pentru ca în caz
de incendiu să se poată interveni.
Uşile de evacuare se vor deschide spre exterior, acestea vor fi astfel întreţinute încât
deschidere lor să fie sigură şi uşoară.
d) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substantele si materialele periculoase si
pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale cu mentionarea
cantitatilor si a starii in care se alfa, precum si tipul echipamentului individual de protectie
a personalului
Nu este cazul
6. MĂSURI TEHNICO – ORGANIZATORICE
A. Se stabilesc conditiile si masurile necesare a fi luate, potrivit reglementarilor
tehnice, in functie de situatia existenta
Proiectul se încadrează în nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice
privind securitatea la incendiu.
 Se vor respecta întocmai condiţiile impuse în prezentul Scenariu de securitate la incendiu .
 Orice modificare a instalaţiilor electrice va fi efectuată de personal de specialitate autorizat
în vederea evitării producerii unor scurtcircuite.
 În interiorul construcţiei nu se vor depozita materiale uşor inflamabile.
 Accesul la mijloacele de stingere a incendiului va fi lăsat liber.
 Este asigurată corelarea dintre gradul de rezistenţă la foc, riscul de incendiu, regimul de
înălţime, numărul de utilizatori şi aria construită.
 Pentru obiectiv se va întocmi planul de evacuare, iar căile de evacuare în conformitate cu
Normele generale PSI vor fi marcate conform ISO 3864-1 şi se vor stabili sarcinile pe linie de
PSI pentru personalul angajat care deserveşte spaţiile şi care vor fi comunicate în scris.
 Beneficiarul va întocmi planul de intervenţie în caz de incendiu în conformitate cu
prevederile O.M.I.R.A. 163/2007.
B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de
performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri
pentru imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea
la incendiu, dupa caz.
Obiectivul corespunde criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu în
situaţia respectării condiţiilor impuse în proiect şi în prezentul scenariu de securitate la incendiu
şi apreciez că spaţiul se pretează la activitatea propusă, cu respectarea măsurilor impuse prin
documentaţie.

INTOCMIT
SC CONCRET DESIGN SRL
ing. Cimpean Vasile
arh. Micle Adrian
ing. Varga Vasile
ing. Prodan Vasile

- 12 -