Sunteți pe pagina 1din 4
PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA SENAT DEPUTATILOR ROMANIA, ott, LEGE pentru stabilirea unor misuri in domeniul protectiei sociale Parlamentul Roméniei adopta prezenta lege: Art.T (Z) Din bugetul asiguratilor somaj si in contextul stimuli forfei de munca afectati ca urmare a efectelor produse de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgent pe teritoriul Rominici i Ordonanfele Militare se finanteazi urmiitoarele masuri: a) b) ° 4d indemnizafie de somaj tehnic, pe perioada 15.05.2020 — 31.03.2021, pentra salariafii a ciror contractele individuale de munc& sunt suspendate temporar in conditiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr, 53/2003 privind Codul muneii, cu modificatile si completirile ulterioare, fa data incetrii sti de urgenga. indemnizafie in cuantum de 60% din salariul de bazi corespunzitor Iocului de munca ocupat, pe perioada 15.05.2020 — 31.08.2020, pentru angajatii a caror contracte individuale de mune’ sunt declarate active, fiind anterior suspendate ‘temporar in condifiile art. 52 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr, 53/2003 privind Codul muneii, cu modificarile si completirile ulterioare, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare fiind suportati de angajator, indemnizafie in cuantum de 40% din salariul de baz corespunzitor locului de muna ocupat, pe perioada 31.08.2020 — 30.11.2020, pentra angajafii a ciror contracte individuale de mune sunt declarate active, flind anterior suspendate temporar in condifiile art. 52 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completirile ulterioare, diferenta pana la valoarea salariilor de incadrare find suportati de angajator. indemnizafie in cuantum de 20% din salariul de baz& corespunzitor locului de ‘muncd ocupat, pe perioada 01.12.2020 — 31.03.2021, pentru angajafii a ciror contracte individuale de munc& sunt declarate active, fiind anterior suspendate le at temporar in condi 52 alin, (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muneii, cu modificarile si completirile ulterioare, diferenfa pan’ la valoarea salaviilor de incadrare fiind suportatt de angajator. (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza salariajii angajatorilor care au redus sau intrerupt temporar activitatea total sau partial ca urmate a efectelor produse de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stirii de urgenf& pe teritoriul Roméniei si Ordonantele Militare realizate in baza decretului, conform unei declaraii pe propria rispundere a angajatorului. (3) Indemnizafiile prevazute la alin. (1) de care beneficiaza salariafii se stabilese Ja 75% din salariul de baz corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din cAstigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asiguririlor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. (4) Indemnizafiile prevazute Ia alin. (1) sunt supuse impozitérii si plaii contributiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificatile si completitile ulterioare (5) fn cazul indemnizaliilor prevazute Ja alin. (1), calculul, rejinerea si plata impozitului pe venil, a contributiei de asigurari sociale de stat i a contribujiei de asiguriri sociale de santitate se realizeazi de catre angajator din indemnizafiile incasate din bugetul asiguririlor pentru gomaj. (6) Pentru calculul impozitului pe venit previzut la alin. (5) se aplic& prevederile art. 78 alin. Q)lit. b) din Legea nr. 22 7/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a coniributiei de asiguriti sociale de sinitate se realizeazi de angajator prin depunerea declaratici previzute Ja art, 147 alin. (1) din Legea nr. 27/2015 privind Codul fiscal, cu modificdtile si completirile ulterioare, (7) Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale prevazute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii umitoare celei in care se face plata din bugetul asiguririlor de soma (8) Pentru indemnizatiile prevazute Ia alin. (1) nu se datoreaz’ contribujie asiguratorie pentru munci conform prevederilor 220° din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiseal, cu modificarile si completarile ulterioare. (9) in situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca din care cel putin un contract cu norma intreag’ a fost activ pe perioada instituirii stirii de urgenfi, acesta nu beneficiaza de indemnizafiile previzute la alin. (1), (10) in situaia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de muncd i toate sunt suspendate ca wmare a instituirii stiri de urgenta, acesta beneficiazd de indemnizatia previzuti la alin. (1) aferent& contractului individual de munc& eu drepturile salariale cole mai avantajoase. (11) Perioada prevazuté la alin. (1) lit. a), pentru care salatiafii ale c&ror contracte individuale de munca sunt suspendate si angajatorii acestor salariafi mu datoreazi contributia asiguratorie pentru munci conform prevederilor art, 220° din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificatile si completirile ulterioare, constituie stagiu de cotizare fir plata contributiei in sistemul de asiguriri sociale de sindtate pentru concediile si indemnizafille de asigurari sociale de sinitate previzute de Ordonanfa de urgenfi a Guvernului nr. 158/2015 privind concediile si indemnizafiile de asiguriti sociale de stnitate, aprobati cu modificari si completiri prin Legea 399/2006 cu modificarile si completiile ulterioare. Pentru stabilirea i calcutul indemnizafiilor de asigurati sociale de stinatate prevazute de Ordonanfa de urgenféi a Guvernului 158/2015, cu modificarile si completatile ulterioare, se utilizeaza salariul de baz sminim brut pe fara garantat in plat, in vigoare in perioada prevazutd Ja alin. (1) lit. a). (12) in situasia in care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (11) este corespunztor unei fractiuni de lund, se utilizeazi salariul de baz minim brut pe far& garantat in plata, in vigoare in perioada respectiva, corespunzator fractiunii de uni, Art. IT () fn vederea acordirii sumelor necesare plifii indemnizafiei prevazute la art. alin. (1), angajatorii depun la adresa www.aici.gov.ro, o cerere semnati gi dataté de reprezentantul legal insofitt de o declaratie pe propria raspundere si de lista persoanelor care urmeazi si beneficieze de aceasti indemnizatie, asumati de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muneii si protectiei sociale gi publicat ulterior in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I. (2) Angajatorii isi asuma rispunderea pentru corectitudinea si pentru veri fnscrise fn documentele prevaizute la alin. (1). (3) Plata indemnizatiei se va fave cditre conturile deschise de angajatori la bamcile comerciale, Plata sumei prevazute Ia art. I alin, (1) se face in baza cererii semnate si datate de reprezentantul legal, depus prin posta electronica, la agenfiile pentru ocupares. forjei de munca judefene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza cdrora isi au sediul social. (5) Documentele previzute laalin. (1) gi) se depun in Iuna curenti penta plata indemnizatiei din luna anteriosra, (©) Plata din bugetul asiguriilor pentru somaj a indemnizajiilor previzute la art, I alin. (1) se face in cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. () Plata indemnizatiei prevazute la art, I alin. (1) se efectueaz salariatului in termen de maximum 3 zile lucritoare de la primirea de catre angajator a sumelor, in condifiile alin. (6). icitatea datelor Art. IL : Cheltuielile din bugetul asiguririlor pentru gomaj efectuate potrivit art. I alin. (1) se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, in limita sumelor alocate si in conformitate cu prevederile si regulile de eligibilitate aplicabile. Art. IV (1) La incetarea stiri de urgenfi determinate de rispandirea coronavirusului SARS-CoV- 2, in perioada 15.05.2020 — 31.03.2021, cererile si documentele doveditoare pentra stabilitea si plata, in condifiile Jegii, a drepturilor b&nesti ce se suport din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul de garantare pentru plata creanjelor salatiale pot fi depuse la -adresa de interent yrwwasici.gov.ro, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatic a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datclor). (2) in cazuri exceptionale, agentiile pentru ocuparea forjei de munci judefene, precum gia municipiului Bucuresti pot solicita, prin portalul www..sici.pov.r0 persoanelor care au depus cererea si documentele doveditoare in condifiile prevazute la alin, (1) clarificati in scopul stabilirii realitatii, conformitafii si legalitstii datelor prezentate in vederea efectuatii plafii indemnizatiilor solicitate. (5) Termenele prevazute de lege pentru solufionarea cererilor in situafiile exeeptionale prevazute la alin. (4) se prelungeste cu pani la 15 zile lueritoare pentru verificarea realitaii, legalitafii si conformitafii documentelor transmise, precum si pentru solicitarca de documente doveditoare suplimentare. (© Agentiile pentru ocuparea forfeit de muncd judefene, precum si a municipiului Bucuresti au prin platforma 10 deciziile aferente prevazute la alin (1).