Sunteți pe pagina 1din 14

FАСULTАTЕА FINАNŢЕ

DEPARTAMENTUL INVESTIȚII ȘI АСTIVITАTЕ BАNСАRĂ

Costașco Cristina

PROCEDURA DE DESCHDERE ȘI
ADMINISTRARE
A CONTULUI CURENT

LUCRARE PRACTICA
la unitatea de curs
ACTIVITATEA BANCARĂ

Аutоr
___________________
Costașco Cristina
studentă gr. FB 181

Соnduсătоr științific
____________________

prоf. univ. dr.

Оlеg STRАTULАT

Сhişinău-2020
Cuprins

Lista abrevierilor

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ÎN REPUBLICA


MOLDOVA

1.1 Banca Națională a Republicii Moldova-structura.

1.2 Constituirea și activitatea băncilor comerciale.

CAPITOLUL II. ESENȚA OPERAȚIUNILOR BANCARE

2.1 Servicii și operațiuni bancare.

2.2 Etica bancara.

CAPITOLUL III.CONTUL BANCAR –ELEMNT DE BAZA


3.1 Noțiunea conturilor bancare și anume a contului curent.

3.2 Procedura de deschidere și de administrate a contului curent.

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

2
Lista abrevierilor
BNM-Banca Naționala a Moldovei
MAIB-Moldova-Agroindbank

3
INTRODUCERE

Datorită evoluției istorice şi particularităților tranziției către o economie de piață , sistemul


bancar moldovenesc prezintă unele aspecte şi probleme comune cu situația sistemelor bancare
din alte tari . Luând în considerare modelul structurii unui sistem bancar a fost creat un sistem
bancar pe două nivele : Banca Națională a Moldovei , că banca centrală şi băncile
comerciale .Băncile au in continuare, rolul major de intermediar intre cei ce dispun de capitaluri
si întreprinzători. Activitatea bancara este un sector mai deosebit, mai greu al economiei. De
aceea, se poate aprecia ca toate operațiunile bancare au un caracter tehnic. Ca atare, tehnicile
bancare influențează foarte mult dezvoltarea si modernizarea sectorului bancar

Ca orice societate comerciala, banca trebuie sa se întrebe cat cheltuiește, ce venituri realizează,
cat de eficienta este activitatea. Pentru aceasta trebuie sa folosească la maximum toate opțiunile
partenerilor de afaceri, sa stabilească cat de puternica este identitatea sa proprie (a băncii), cea a
clienților săi sau a altor parteneri de afaceri.

Sistemul bancar sta in centrul oricărei economii de piața, pentru ca el trebuie sa asigure cadrul
care sa dea posibilitatea mobilizării tuturor fondurilor bănești din economie si dirijării lor in
scopul desfășurării normale a activității social-economice. Banii, circulația băneasca, creditul,
procesele valutare in general, încep sa devina si la noi instrumente active in stimularea activității
economice. Pârghiile sistemului financiar-bancar stimulează orice fenomen economic pozitiv si
descurajează activitățile ineficiente.

Băncile stimulează si mențin treaza atenția agenților economici spre probleme majore, si anume
resursele si utilizarea acestora, gestiunea întreprinderii, eficienta utilizării resurselor, modul de
utilizare a profitului. Băncile comerciale au chiar obligația de a-i opri pe agenții economici sa
angajeze activități nerentabile si riscante.

In cazul băncilor, extensia si efectele negative ale riscului au consecințe mult mai nefavorabile,
întrucât greutățile se repercutează si asupra economiei in general, dar mai cu seama asupra unui
mare număr de agenți economici ce formează clientela băncii respective.

4
CAPITOLUL I. SISTEMUL BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1.1 Banca Națională a Republicii Moldova-structura.

BNM este persoană juridică de drept public, autonomă responsabilă fată de Parlament. Ea este
formată din departamente, direcții şi alte subdiviziuni.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a fost înființată prin Decretul Președintelui Republicii
Moldova la 4 iunie 1991, cu desemnarea guvernatorului – Leonid Talmaci. Obiectivul
fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea şi menținerea stabilității prețurilor.

BNM are următoarele atribuții de bază:

 stabilirea şi implementarea politicii monetare şi valutare în stat;


 activitatea de bancher şi agent fiscal al statului;
 licențierea, supravegherea şi reglementarea activității instituțiilor financiare;
 supravegherea sistemului de plăți în Republica Moldova şi facilitarea funcționării
eficiente a sistemului de plăți interbancare; etc.

 Banca Națională a Moldovei este condusă, conform Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995, de
un Consiliu de administrație format din cinci membri şi reprezentat actualmente de:

 a) Guvernatorul BNM – președintele Consiliului de administrație: Dorin Drăguţanu;

 b) Prim-viceguvernatorul BNM – vicepreședintele Consiliului de administrație: Marin


Moloşag;

 c) Viceguvernator al BNM: Emma Tăbîrţă;

 d) Viceguvernator al BNM: Aureliu Cincilei;

 e)  Viceguvernator al BNM: Ion Sturzu.

 Conform Legii cu privire la Banca Națională a Republicii Moldova, BNM are


următoarea competență:

 a) încheierea contractelor şi emiterea obligațiilor;

 b) achiziționarea şi dispunerea de bunuri mobile şi imobile în scopul exercitării


atribuțiilor sale;

 c) intentarea acțiunilor în instanță de judecată şi participarea la proces în calitate de


subiect.

1.2 Constituirea și activitatea băncilor comerciale.

Constituirea băncilor. Băncile comerciale din Republica Moldova sânt constituite în baza
legislației bancare în vigoare, în special Legea cu privire la instituțiile financiare.

5
Articolul 4 al legii menționate, arată expres că Banca Națională este învestită cu dreptul exclusiv
de a elibera licențe băncilor. În baza licenței eliberate, banca intră în legalitate şi poate desfășura
activitate financiară.

Articolul 6 al aceleiași legi reglementează modul de depunere a cererii pentru licențiere. Astfel,
cererea se depune la Banca Națională, o cerere scrisă privind licențierea băncii, la care se adaugă
şi diferite acte cerute de lege, cum ar fi:

a) acte care atestă existenta sau inexistența antecedentelor penale, precum şi informații
referitoare la calificarea şi experiență administratorilor viitoarei instituții financiare, activitatea
lor profesională din ultimii 10 ani;

b) date despre capitalul viitoarei bănci care se prevede să fie plătit;

c) business-planul viitoarei bănci cuprinzând structura organizatorică, tipurile de activități


financiare preconizate, pronosticul rezultatelor financiare pentru următorii 3 ani etc.;

În termen de 3 luni de la data primirii cererii, Banca Națională aprobă preliminar sau respinge
cererea, aducând în scris la cunoștința solicitantului decizia sa. Refuzul de a elibera licență
trebuie să fie motivat.

Băncile pot desfășura, în limita licenței acordate, următoarele activități:

a) acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobândă;

b) acordarea de credite (de consum şi ipotecare, factori cu sau fără drept de regres, finanțarea
tranzacțiilor comerciale, eliberarea garanțiilor şi cauțiunilor etc.);

c) împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vânzarea, în cont propriu sau în contul clienților

d) acordarea de servicii de decontări şi încasări;

e) emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărți de credit sau de plată, cecuri de voiaj,
cambii bancare etc.);

f) cumpărarea şi vânzarea banilor (inclusiv a valutei străine);

g) leasing financiar;

h) acordarea de servicii aferente la credit;

i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar;

j) operațiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vânzare a valutei străine;

k) acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea şi


administrarea valorilor mobiliare şi altor valori etc.;

l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiții şi acordarea de consultații


privind investițiile;

m) subscrierea şi plasarea titlurilor de valoare şi acțiunilor, operațiunile cu acțiuni;


6
n) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar,
permise de Banca Națională.

CAPITOLUL II. ESENȚA OPERAȚIUNILOR BANCARE


2.1 Servicii și operațiuni bancare.
Totalitatea operațiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienților poate fi
clasificată în 3 categorii având la bază funcțiile principale ale băncii:
• Serviciile de finanțare a necesităților de resurse ale clienților – operațiuni de creditare;
• Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienților a posibilităților de economisire a
excedentelor de lichidități – operațiuni de depozitare;
• Serviciile de transfer de fonduri în interesul clienților sau interes propriu.

Diversificarea operațiunilor bancare are la bază studierea de către bancă a cerințelor şi


necesităților clienților, elaborarea şi promovarea produselor care satisfac acestei necesități,
precum și extinderea relațiilor existente între bandași clientela ei fidelă. Actualmente,
diversificarea operațiunilor bancare se efectuează în următoarele direcții:
- Promovarea metodelor noi de finanțare prin implementarea unor produse noi din domeniul
creditării.
- Servicii bancare ce stau în afara poziției bilanțului bancar (operațiuni extra bilanțiere), care
sunt compuse din două largi categorii:
I. Operațiuni de comision.
II. Operațiuni privind obligațiile anticipate sau condiționate.
- Activități din sfera afacerilor internaționale.
- Servicii de sprijinire a afacerilor.
- Servicii de inițiere şi angajare în sfera pieței de capital.
Actualmente, operațiunile bancare s-au diversificat datorită dezvoltării pieței financiare, dar şi
sub influenta mai multor cauze:

• Informatizarea pieței financiare care permite băncii să acorde clientului diferite servicii
necesare acestuia, care sunt mai convenabile în funcție de costul şi perioada de efectuare;

• Creșterea încrederii clienților în bancă la baza căreia stau garanțiile acordate prin legislație de
către organele de supraveghere bancară care conferă clienților anumite drepturi şi impune băncii
anumite obligații fată de clienți;

7
• Internaționalizarea pieței financiare, ceea ce permite clienților să ceară de la bancă efectuarea
diferitelor servicii de transfer pe plan internațional sau servicii de garantare a plăților, de gestiune
a patrimoniului;

2.2 Etica bancară.

Etica bancară presupune un sistem de reguli şi norme de conduită a personalului bancar atât
vizavi de colectivul de muncă, cât şi față de clienții băncii.
Acest set de norme este perfectat într-un document numit „Codul de etică morală”. Codul
reprezintă un element foarte important în procesul dezvoltării activității bancare, deoarece
prin intermediul său au fost standardizate şi stabilite reglementări referitoare la sistemul bancar,
practicile bancare, relația client-bancă.

Scopurile existenței acestui cod sunt:

1) acordarea serviciilor clienților în mod corect şi cu o amabilitate maximă pentru menținerea


fiecărui client;

2) acțiunile față de clientelă trebuie să fie corecte şi rezonabile, ceea ce presupune accesul
clientului la toate serviciile oferite de bancă doar în măsura în care el corespunde cerințelor
înaintate de bancă pentru fiecare serviciu;

3) acordarea asistenței clientului privitor la funcționarea conturilor lui, ceea ce presupune


gestionarea conturilor clientului şi informarea lui pe tot timpul relațiilor cu banca;

4) menținerea încrederii în integritatea băncii și în sistemul de plăți, asigurând clienții că


sistemele şi tehnologia prezintă încredere şi siguranță;

5) menținerea integrității şi a securității mijloacelor aflate în custodia sau gestiunea băncii. În


cadrul acestui proces complicat, apare problema divulgării informațiilor. Pe de o parte,
clientul are dreptul la toată informația referitoare la conturile sale, pe de altă parte, el are
dreptul la confidențialitatea acestei informații pentru persoane terțe. Banca va divulga
informația cu referire la clienții săi doar în cazurile când este impusă de legislație. Informația
va fi divulgată doar la cererea organelor fiscale sau judiciare şi doar la existenta prescripției
care acordă dreptul verificării clientului în cauză.

8
CAPITOLUL III. CONTUL BANCAR –ELEMNT DE BAZA

3.1 Noțiunea conturilor bancare și anume a contului curent.


Contul bancar este un mecanism de constituire a resurselor şi de stingere a obligațiilor
clienților în procesul economic, a reflectării circuitelor în sistemele de plăți şi compensări, a
relațiilor cu diverse entități pe plan național şi internațional.
Principala utilizare a conturilor este aceea de înregistrare, la un anumit moment, prin înscrierea
unei sume într-o parte a contului şi la un alt moment în cealaltă parte a contului. Aceste
operațiuni asigură circulația informației cu un anumit scop, acela de a reflecta decizia titularului
de cont.
Cele două părți ale conturilor bancare reflectă drepturi (creanțe) şi obligații (datorii) ale
titularului de cont şi sunt denumite, în contabilitate, debit şi credit. Dacă titularii de cont sunt
diferiți, avem de a face cu un transfer de proprietare asupra sumei bănești (plata), iar informația
este denumită informație-bani. Transferul de proprietate presupune irevocabilitatea plății care
asigură finalitatea decontării şi stingerea de obligații. În orice moment, sumele cumulate (totalul)
din debitul şi creditul contului se pot compensa şi rezulta un sold care reflectă poziția
patrimonială, adică volumul de creanțe sau obligații ale titularului.
Conturile care se pot deschide clienților pot fi grupate în trei mari categorii: conturi curente,
conturi de depozite şi conturi de împrumut.
Conturile curente (conturi de decontare) se deschid clienților pentru înregistrarea
operațiunilor curente de încasări şi plăți în numerar, transferul fondurilor între băncile clienților
care reprezintă încasări şi plăți, precum și alte operațiuni generate de acordarea şi derularea
creditelor, constituirea şi retragerea depozitelor, diverse servicii prestate pentru populație şi
agenții economici.

3.2 Procedura de deschidere și de administrate a contului curent.


Contul curent este cel mai utilizat cont bancar, întrucât prin el se desfășoară întregul flux bancar
al clientului şi permite o informare operativă despre lichiditatea imediată a acestuia.
Contul curent începe să funcționeze prin creditare, operațiunea reprezentând depunerea unei
sume în numerar la casieria băncii de către titular, transferul unui fond de la altă bancă, transferul
din alt cont al titularului (retragere de depozit, creditare), bonificare de dobândă etc.
Contul curent funcționează pe baza a două principii:
(a) asigurarea permanentă a disponibilităților, adică a soldului creditor;
9
(b) capacitatea juridică a titularului de a dispune de plăți în proporția în care activele din cont
sunt libere de gaj sau alte obligații dispuse de autoritatea publică.
Deși contul curent începe să funcționeze prin creditare, ca un cont de pasiv, la sfârșitul zilei
poate avea sold debitor, ca un cont de activ, ca urmare a creditelor folosite. În cursul zilei, poate
avea sold creditor sau debitor, contul funcționând ca o „suveică” care asigură mai întâi folosirea
fondurilor proprii şi apoi a celor împrumutate. Asemenea conturi care pot avea solduri creditoare
sau debitoare se numesc disfuncționale (cu posibilități de over raft). Disponibilitățile din contul
curent sunt foarte volatile şi nu pot fi folosite de bancă drept resurse de creditare, din care cauză
la soldurile creditoare nu se bonifică dobândă sau, dacă se acordă, aceasta este foarte mică.
Pentru operațiunile efectuate în contul clientului, banca percepe comisioane potrivit tarifelor
anunțate. Comisioanele se pot calcula asupra rulajului creditor al contului curent sau operațiune
cu operațiune, conform practicii băncii.
Acest cont este utilizat pentru păstrarea banilor, efectuarea plăților, încasarea mijloacelor bănești
sau pentru realizarea transferurilor bancare. Contul curent poate fi deschis în Lei, Euro, dolari
americani sau în alte valute. Sumele prezente în sold beneficiază de o dobândă la vedere,
termenul este nelimitat și accesul la mijloacele bănești se face fără restricții. În contul curent
suma poate fi depusă și retrasă în orice moment, fără a face o rezervare. Alimentarea contului
este posibilă, fie prin salariu ce poate fi virat direct în cont, prin transferuri, fie prin alte depuneri.

Contul curent poate fi deschis în orice filială sau agenție bancară din Republica Moldova.
Contul curent dacă este atașat pe un card poate fi verificat atât prin bancomatele băncii
emitente/acceptante, cât și prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanță, puse la
dispoziție de către băncile comerciale (prin internet sau prin utilizarea SMS-urilor).

Pentru a deschide un cont curent persoanele fizice trebuie să prezinte doar copia actului de
identitate al titularului de cont și să completeze cererea de deschidere a contului. Atât persoanele
rezidente, cât și cele nerezidente pot să deschidă un cont curent, însă în cazul persoanelor
nerezidente comisionul de deschidere este mai mare. Prețul pentru deschiderea contului curent
este diferit și în cazul tipului valutei. Costurile deschiderii contului curent în valută străină este
mai mare decât pentru cea în valută națională.

În Republica Moldova majoritatea băncilor nu percep comision pentru deservirea lunară sau
anuală a contului curent, însă sunt bănci care percep aceste comisioane.

În practica internațională conturile curente ca și în Republica Moldova sunt cele mai solicitate
produse bancare. În România rata medie a dobânzii pentru contul curent în euro ca și în Ucraina
este în mediu de 0,1%, iar pentru valuta națională este de 3%. În Ucraina dobânda este mai mică
pentru valuta națională de aproximativ 0.5%.

În Marea Britanie băncile oferă privilegii mai mari pentru acest tip de cont în cazul când suma
depășește 5000 de lire sterline. Băncile engleze nu oferă dobânzi pentru sumele depuse de până
la 5000 de lire sterline, iar pentru sumele ce depășesc această sumă dobânda poate ajunge la
unele bănci chiar pană la 3%.

Comisionul de administrare mediu în România este de 2,5 RON. În Ucraina costul lunar pentru
administrarea acestui cont este de 3 hrivne (UAH), iar în Marea Britanie costul lunar poate
ajunge chiar până la 16 lire sterline, însă banca oferă privilegii precum ar fi returnarea unor
procente din unele plăți precum ar fi facturile.

10
Conturile curente oferă o multitudine de avantaje:

- Contul are o dobândă mică pentru banii disponibili din sold;

- Depuneri și retrageri de numerar în funcție de necesități, fără limitare de sume.

- Se pot efectua o varietate de viramente și operațiuni bancare de la orice unitate a băncii.

- Operațiuni de schimb valutar.

- Se pot efectua diverse plăți indiferent de valuta în care este deschis contul.

- Transferuri către conturi deschise la o altă bancă din țară sau străinătate.

- Se pot efectua transferuri rapide.

- Opțional se poate atașa contului curent un card de debit cu utilizare națională și internațională
în dependență de categoria cardului.

- Opțional banca poate expedia extrasul de cont consolidat, detaliat cu toate tranzacțiile 
efectuate.

Contul curent mai este cunoscut şi sub numele de depozit la vedere, deoarece din el se pot face
retrageri de numerar în orice moment, spre deosebire de depozitul la termen sau depozitul de
economii, unde retragerea banilor înainte de termenul stabilit inițial, poate f1 efectuată numai
renunțând la dobânda stipulata in contract.

11
CONCLUZII

Din ce în ce mai multe persoane se îndreaptă spre bănci pentru deschiderea de conturi curente in
scopul efectuării diferitelor operațiuni de plăti şi încasări şi pentru a beneficia de serviciile
conexe pe care, tot mai multe bănci le atașează contului curent.

Sistemul financiar-bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare economice, iar din
acesta, băncile sunt cele mai reglementate instituții componente ale sistemului. Din păcate,
procesul de reglementare nu da întotdeauna cele mai bune rezultate, dovada fiind crizele din
sistemele bancare. De aceea este imperios necesar ca sistemul de reglementare sa fie reformat,
pentru a preveni dezastrele bancare viitoare.

Sistemul financiar bancar în ansamblul sau îndeplinește funcții de o importanta maxima pentru
economie si întreprinderi, îndeosebi în ceea ce privește mecanismele de transmitere a politicii
monetare si a sistemul de plăti

Lucrarea in cauza n-a fost un tratat, diploma de economie ci o simpla lucrare de curs cu idei,
aplicații si exemple culese din viată si din literatura din care fiecare poate dispune ceea ce
socoate util.

Tema abordata este o tema mult prea ampla pentru a cuprinde toate informațiile, nuanțele dar pe
măsura posibilității lucrarea formează un nucleu al mecanismului de activitate bancara.  Astfel
am abordat instrumentul principal activității bancare, resursele proprii.  Banca fiind cea care
minuie acest instrument si de minuirea adecvata a acestui instrument depinde starea economica si
bunăstarea unei tari întregi..

12
BIBLIOGRAFIE

1. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-bancar/operatiuni-
bancare-pasive/

2. http://www.lib.ase.md/wp-content/uploads/publicatii/2006/Operatiuni
%20Bancare.pdf

3. https://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-
moldovei-nr-548-xiii-din-21071995

13
4. http://abm.md/storage/upload/library/posts/4/pdf/8d9995b3ec52172006550e
3ccb69f1db.pdf

14

S-ar putea să vă placă și